Baza je ažurirana 26.11.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 129/2020 (23.11.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenoj iskaznici upravnog inspektora

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

2458

Na temelju članka 13. stavka 3. Zakona o upravnoj inspekciji (»Narodne novine« broj 15/18 i 98/19) ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENOJ ISKAZNICI UPRAVNOG INSPEKTORA

Članak 1.

U Pravilniku o službenoj iskaznici upravnog inspektora (»Narodne novine« broj 81/18 i 33/20) u članku 3. točki a) podtočki 3. i točki b) podtočki 3., članku 7., članku 10. stavku 3., članku 11. stavku 1., riječi »Ministarstvo uprave« u određenom padežu zamjenjuju se riječima »Ministarstvo pravosuđa i uprave« u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

Obrazac službene iskaznice upravnog inspektora koji je sastavni dio Pravilnika o službenoj iskaznici upravnog inspektora zamjenjuje se Obrascem službene iskaznice upravnog inspektora koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Upravni inspektori koristit će službene iskaznice izdane na temelju Pravilnika o službenoj iskaznici upravnog inspektora do izdavanja službene iskaznice na temelju ovoga Pravilnika, nakon čega će se prethodno izdana službena iskaznica poništiti.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/256

Urbroj: 514-U-08/1-20-1

Zagreb, 29. listopada 2020.

Ministar dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

OBRAZAC SLUŽBENE ISKAZNICE UPRAVNOG INSPEKTORA

 

 

 

Copyright © Ante Borić