Baza je ažurirana 27.02.2024. 

zaključno sa NN 21/24

NN 122/2020 (9.11.2020.), Pravilnik o obradi biometrijskih podataka

Ministarstvo unutarnjih poslova

Na temelju članka 19. stavka 7. Zakona o obradi biometrijskih podataka (»Narodne novine«, br. 127/19) ministar nadležan za unutarnje poslove, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa i ministra nadležnog za vanjske poslove, donosi

 

PRAVILNIK O OBRADI BIOMETRIJSKIH PODATAKA

I. UVODNA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način obrade biometrijskih podataka koje sukladno posebnim propisima prikupljaju nadležna tijela te ovlasti korištenja sustava.

II. NAČIN OBRADE BIOMETRIJSKIH PODATAKA

Članak 2.

(1) Biometrijski podaci iz članka 1. ovog Pravilnika obrađuju se radi učinkovitog utvrđivanja identiteta i zaštite fizičkih osoba od zlouporabe njihovih osobnih podataka automatiziranom obradom.

(2) Automatizirana obrada biometrijskih podataka iz stavka 1. ovog Pravilnika je uspoređivanje biometrijskih podataka automatiziranim postupkom i upravljanje rezultatima takvog uspoređivanja.

Članak 3.

(1) Automatizirani postupak uspoređivanja biometrijskih podataka je informacijski postupak koji bez ljudske intervencije provodi Informacijski sustav za automatiziranu obradu biometrijskih podataka Ministarstva unutarnjih poslova – Automatizirani sustav za biometrijsku identifikaciju (u daljnjem tekstu: ABIS).

(2) U automatiziranom postupku iz stavka 1. ovog članka osobni podaci kao ni rezultati uspoređivanja se ne pohranjuju.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, u slučaju pokretanja postupka iz članka 6. stavka 2. ovog Pravilnika, podaci o konačnom rezultatu uspoređivanja biometrijskih podataka pohranit će se u odgovarajućim zbirkama koje nadležna tijela vode na temelju posebnih propisa i/ili u informacijskim sustavima Europske unije iz članka 5. ovog Pravilnika, ovisno o kategoriji biometrijskih podataka.

Članak 4.

ABIS je integralni dio Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova koji je sigurnim putem povezan s ostalim informacijskim sustavima Republike Hrvatske koji sadrže odgovarajuće zbirke biometrijskih podataka te su uključeni u automatizirani postupak uspoređivanja biometrijskih podataka, a to su:

a) Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom (NISUDG)

b) Zatvorski i probacijski informacijski sustav (ZPIS)

c) Kaznena evidencija (KE)

d) Hrvatski vizni informacijski sustav (HVIS)

e) Nacionalni EURODAC sustav.

Članak 5.

(1) Informacijski sustav Ministarstva unutarnjih poslova sigurnim je putem povezan i s informacijskim sustavima Europske unije uključenim u automatizirani postupak uspoređivanja biometrijskih podataka, a to su:

a) Schengenski informacijski sustav (SIS)

b) Vizni informacijski sustav Europske unije (VIS)

c) Europski sustav daktiloskopskih podataka migranata i tražitelja međunarodne zaštite (EURODAC)

d) Europski informacijski sustav kaznene evidencije za državljane trećih zemalja i osoba bez državljanstva (ECRIS-TCN) putem Kaznene evidencije

e) Sustav ulaska/izlaska (EES)

f) Europski sustav za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS).

(2) Osim informacijskih sustava iz stavka 1. ovog članka u automatizirani postupak uspoređivanja biometrijskih podataka mogu biti uključeni i Europolov informacijski sustav (EIS) i Interpolov informacijski sustav (IIS).

Članak 6.

(1) Automatizirani postupak uspoređivanja biometrijskih podataka ovlaštenom korisniku sustava daje povratni rezultat o mogućem podudaranju ili nepodudaranju u određenoj zbirci, bez uvida u cjelovite podatke sadržane u odgovarajućoj zbirci ili sustavu.

(2) Ako rezultat automatiziranog postupka uspoređivanja biometrijskih podataka upućuje na mogućnost da je podatak istovjetan s nekim drugim prije prikupljenim podatkom druge osobe u odgovarajućoj zbirci, ovlašteni korisnik o tome obavještava osobu osposobljenu za potvrđivanje biometrijskih podataka putem automatizirane obavijesti ugrađene u sustav.

(3) Osoba osposobljena za potvrđivanje biometrijskih podataka provjerava točnost rezultata automatiziranog postupka uspoređivanja biometrijskih podataka te o potvrđenom rezultatu usporedbe biometrijskih podataka bez odlaganja obavještava ovlaštenog korisnika sustava koji je inicirao usporedbu putem automatizirane obavijesti ugrađene u sustav.

(4) Automatizirana obavijest iz stavka 3. ovog članka sadrži samo povratni rezultat o potvrđenom podudaranju ili nepodudaranju u određenoj zbirci, bez uvida u cjelovite podatke sadržane u odgovarajućoj zbirci ili sustavu.

(5) Ako potvrđeni rezultat usporedbe biometrijskih podataka upućuje na sumnju u identitet osobe ili zlouporabu identiteta, provode se dodatne usporedbe propisane člancima 7. do 19. ovog Pravilnika.

Obrada biometrijskih podataka prikupljenih prilikom postupka izdavanja osobnih identifikacijskih isprava, bez obzira na državljanstvo

Članak 7.

(1) Biometrijski podaci hrvatskih državljana uzeti prilikom izdavanja osobnih identifikacijskih isprava i stranih državljana uzeti prilikom izdavanja dozvole boravka i boravišne iskaznice, automatizirano se uspoređuju samo s prethodno pohranjenim biometrijskim podacima u zbirkama osobnih isprava.

(2) Ako rezultat automatskog uspoređivanja biometrijskih podataka upućuje na sumnju u identitet osobe, sustav automatizirano generira postupak sukladno članku 6. stavku 2. ovog Pravilnika.

(3) Rezultat automatskog uspoređivanja biometrijskih podataka iz stavka 2. ovog članka nema učinak na tijek radnog procesa zaprimanja zahtjeva za izdavanje osobnih isprava u kojem sudjeluje podnositelj zahtjeva za izdavanje osobne isprave, ali se zaustavlja postupak izdavanja osobne isprave do konačnog rezultata usporedbe biometrijskih podataka.

(4) Ako potvrđeni rezultat usporedbe biometrijskih podataka upućuje na zlouporabu identiteta, sustav automatski zaustavlja postupak izdavanja osobne isprave i obavještava nadležnu ustrojstvenu jedinicu policije.

(5) Nadležna ustrojstvena jedinica kriminalističke policije, u suradnji s osobom osposobljenom za potvrđivanje biometrijskih podataka, provodi dodatne provjere s ciljem identifikacije osobe te bez odlaganja obavještava ustrojstvenu jedinicu nadležnu za izdavanje osobne identifikacijske isprave o učinku rezultata dodatnih provjera na postupak izdavanja osobne isprave.

Obrada biometrijskih podataka prikupljenih tijekom kriminalističkih istraživanja, bez obzira na državljanstvo

Članak 8.

(1) Čitači koji se koriste za izuzimanje biometrijskih podataka osumnjičenika spojeni su s ABIS-om te se postupak automatiziranog uspoređivanja biometrijskih podataka s podacima sadržanim u Zbirci papilarnih linija i signaletičkih fotografija pokreće automatski.

(2) Ako rezultat automatskog uspoređivanja biometrijskih podataka upućuje na mogućnost da je podatak istovjetan s nekim drugim prije prikupljenim podatkom druge osobe u Zbirci papilarnih linija ovlašteni korisnik sustava postupa sukladno članku 6. stavku 2. ovog Pravilnika.

(3) U slučaju da se usporedbom iz stavka 1. ovog članka ne utvrdi podudaranje, ovlašteni korisnik sustava može pokrenuti dodatni postupak automatiziranog uspoređivanja biometrijskih podataka osumnjičenika s podacima u ostalim zbirkama i sustavima korištenjem funkcionalnosti Jedinstvena provjera biometrijskih podataka na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.

(4) Ako rezultat automatskog uspoređivanja biometrijskih podataka upućuje na mogućnost da je podatak istovjetan s nekim drugim prije prikupljenim podatkom druge osobe u odgovarajućoj zbirci, ovlašteni korisnik sustava postupa sukladno članku 6. stavku 2. ovog Pravilnika.

(5) Ako potvrđeni rezultat usporedbe biometrijskih podataka upućuje na sumnju u identitet osobe, ovlašteni korisnik, u suradnji s osobom osposobljenom za potvrđivanje biometrijskih podataka, provodi dodatne provjere s ciljem identifikacije osobe.

(6) Ako je izvjesno kako će se rezultati uspoređivanja biometrijskih podataka koristiti kao dokaz u kaznenom postupku, potrebno je provesti postupak vještačenja sukladno odredbama zakona kojim se uređuje kazneni postupak.

(7) Postupak automatiziranog uspoređivanja biometrijskih podataka izuzetih kao tragova kaznenih djela s biometrijskim podacima u drugim zbirkama i sustavima ovlašten je provoditi samo Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić« Ministarstva unutarnjih poslova.

Obrada biometrijskih podataka prikupljenih od zatvorenika i osuđenika, bez obzira na državljanstvo

Članak 9.

(1) Postupak automatiziranog uspoređivanja biometrijskih podataka zatvorenika pokreće se prilikom prijama na izvršavanje kazne zatvora u Centar za dijagnostiku u Zagrebu ili zatvor.

(2) Čitači koji se koriste za izuzimanje biometrijskih podataka zatvorenika u postupku iz stavka 1. ovog članka povezani su putem ZPIS-a s ABIS-om.

(3) Ako rezultat automatiziranog postupka uspoređivanja biometrijskih podataka upućuje na mogućnost da je podatak istovjetan s nekim drugim prije prikupljenim podatkom druge osobe u odgovarajućoj zbirci, ovlašteni korisnik sustava postupa sukladno članku 6. stavku 2. ovog Pravilnika.

(4) Ako potvrđeni rezultat usporedbe biometrijskih podataka upućuje na sumnju u identitet osobe, ovlašteni korisnik obavještava nadležnu ustrojstvenu jedinicu policije.

(5) U slučaju iz stavka 4. ovog članka, nadležna ustrojstvena kriminalističke jedinica policije, u suradnji s osobom osposobljenom za potvrđivanje biometrijskih podataka, provodi dodatne provjere s ciljem identifikacije osobe te bez odlaganja obavještava ovlaštenog korisnika sustava iz stavka 2. ovog članka o rezultatu dodatnih provjera.

Članak 10.

(1) Podatak o upisu osobe ili nove pravomoćne presude u Kaznenu evidenciju automatizirano se bilježi u ABIS, čime predmetna osoba, čiji su biometrijski podaci ranije pohranjeni u ABIS u statusu osumnjičenika, automatski prelazi u status osuđenika.

(2) Prilikom postupka iz stavka 1. ovog članka, u Kaznenoj evidenciji uz osobu se bilježi indikator da su biometrijski podaci te osobe pohranjeni u ABIS.

(3) Postupak automatiziranog uspoređivanja biometrijskih podataka osuđenika pokreće se na zahtjev ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa, a provodi se sukladno članku 19. stavku 5. Zakona o obradi biometrijskih podataka.

(4) Biometrijski podaci osuđenika podliježu postupku automatiziranog uspoređivanja u informacijskim sustavima Europske unije iz članka 5. ovog Pravilnika.

Obrada biometrijskih podataka prikupljenih od počinitelja kaznenih djela za kojima se traga, bez obzira na državljanstvo

Članak 11.

(1) Postupak automatiziranog uspoređivanja biometrijskih podataka počinitelja kaznenih djela za kojima se traga pokreće se prilikom raspisivanja potrage u Potražnim evidencijama Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova, kada se identifikacijskim podacima tražene osobe pridružuju nedvojbeno potvrđeni biometrijski podaci te osobe.

(2) Postupak iz stavka 1. ovog članka može se ostvariti povlačenjem biometrijskih podataka iz odgovarajuće zbirke ili učitavanjem s odgovarajućeg elektroničkog medija.

(3) Ako rezultat automatiziranog postupka uspoređivanja biometrijskih podataka upućuje na mogućnost da je podatak istovjetan s nekim drugim prije prikupljenim podatkom druge osobe u odgovarajućoj zbirci, ovlašteni korisnik sustava postupa sukladno članku 6. stavku 2. ovog Pravilnika.

(4) Ako konačni rezultat automatskog uspoređivanja biometrijskih podataka potvrđuje identitet tražene osobe, ovlašteni korisnik nastavlja s postupkom raspisivanja potrage.

(5) Ako potvrđeni rezultat usporedbe biometrijskih podataka upućuje na sumnju u identitet osobe, ovlašteni korisnik zastaje s raspisivanjem potrage i u suradnji s osobom osposobljenom za potvrđivanje biometrijskih podataka provodi dodatne provjere s ciljem identifikacije osobe.

(6) Kod potraga koje se raspisivanjem u Potražnim evidencijama Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova automatski prenose u Schengenski informacijski sustav, automatizirano će se prenijeti i pridruženi biometrijski podaci.

Obrada biometrijskih podataka prikupljenih od nestalih osoba za kojima se traga, bez obzira na državljanstvo

Članak 12.

(1) Postupak automatiziranog uspoređivanja biometrijskih podataka nestalih osoba za kojima se traga pokreće se prilikom raspisivanja potrage u Potražnim evidencijama Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova, kada se identifikacijskim podacima nestale osobe pridružuju nedvojbeno potvrđeni biometrijski podaci te osobe.

(2) Postupak iz stavka 1. ovog članka može se ostvariti povlačenjem biometrijskih podataka iz odgovarajuće zbirke ili učitavanjem s odgovarajućeg elektroničkog medija.

(3) Biometrijski podaci nestalih hrvatskih državljana primarno se automatizirano uspoređuju s prethodno pohranjenim biometrijskim podacima u zbirkama osobnih isprava.

(4) Biometrijski podaci nestalih osoba za koje je izvjesno da su strani državljani primarno se automatizirano uspoređuju s prethodno pohranjenim biometrijskim podacima u Evidenciji određenih stranaca Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova.

(5) Ako rezultat automatskog uspoređivanja biometrijskih podataka upućuje na mogućnost da je podatak istovjetan s nekim drugim prije prikupljenim podatkom druge osobe u toj zbirci, ovlašteni korisnik sustava postupa sukladno članku 6. stavku 2. ovog Pravilnika.

(6) U slučaju da se usporedbama iz stavka 3. ili 4. ovog članka ne utvrdi podudaranje, sustav pokreće dodatni postupak automatiziranog uspoređivanja biometrijskih podataka nestale osobe s podacima u Potražnim evidencijama Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova.

(7) Ako rezultat automatskog uspoređivanja biometrijskih podataka upućuje na mogućnost da je podatak istovjetan s nekim drugim prije prikupljenim podatkom druge osobe u toj zbirci, ovlašteni korisnik sustava postupa sukladno članku 6. stavku 2. ovog Pravilnika.

(8) U slučaju da se usporedbom iz stavka 6. ovog članka ne utvrdi podudaranje, sustav pokreće dodatni postupak automatiziranog uspoređivanja biometrijskih podataka nestale osobe s podacima u ostalim zbirkama i sustavima.

(9) Ako rezultat automatskog uspoređivanja biometrijskih podataka upućuje na mogućnost da je podatak istovjetan s nekim drugim prije prikupljenim podatkom druge osobe u toj zbirci, ovlašteni korisnik sustava postupa sukladno članku 6. stavku 2. ovog Pravilnika.

(10) Ako konačni rezultat automatskog uspoređivanja biometrijskih podataka potvrđuje identitet nestale osobe, ovlašteni korisnik nastavlja s postupkom raspisivanja potrage.

(11) Ako potvrđeni rezultat usporedbe biometrijskih podataka upućuje na sumnju u identitet osobe, ovlašteni korisnik zastaje s raspisivanjem potrage i u suradnji s osobom osposobljenom za potvrđivanje biometrijskih podataka provodi dodatne provjere s ciljem identifikacije osobe.

(12) Potraga za nestalom osobom raspisana u Potražnim evidencijama Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova automatski se prenosi u Schengenski informacijski sustav te će se automatizirano prenijeti i pridruženi biometrijski podaci.

Obrada biometrijskih podataka prikupljenih od osoba koje nemaju osobne identifikacijske isprave, nakon utvrđivanja takve činjenice, bez obzira na državljanstvo

Članak 13.

(1) Postupak automatiziranog uspoređivanja biometrijskih podataka osoba koje nemaju osobne identifikacijske isprave pokreće se korištenjem funkcionalnosti Jedinstvena provjera biometrijskih podataka na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova na način da se biometrijski podaci osobe učitaju u sustav putem odgovarajućeg čitača.

(2) Biometrijski podaci osobe koja nema osobne identifikacijske isprave, a za koju je izvjesno da se radi o hrvatskom državljanu primarno se automatizirano uspoređuju s prethodno pohranjenim biometrijskim podacima u zbirkama osobnih isprava.

(3) Biometrijski podaci osobe koja nema osobne identifikacijske isprave, a za koju je izvjesno da se radi o stranom državljanu primarno se automatizirano uspoređuju s prethodno pohranjenim biometrijskim podacima u Evidenciji određenih stranaca Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova.

(4) Ako rezultat automatskog uspoređivanja biometrijskih podataka upućuje na mogućnost da je podatak istovjetan s nekim drugim prije prikupljenim podatkom druge osobe u toj zbirci, ovlašteni korisnik sustava postupa sukladno članku 6. stavku 2. ovog Pravilnika.

(5) U slučaju da se usporedbama iz stavka 2. ili 3. ovog članka ne utvrdi podudaranje, sustav pokreće dodatni postupak automatiziranog uspoređivanja biometrijskih podataka osobe s podacima u Potražnim evidencijama Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova.

(6) Ako rezultat automatskog uspoređivanja biometrijskih podataka upućuje na mogućnost da je podatak istovjetan s nekim drugim prije prikupljenim podatkom druge osobe u toj zbirci, ovlašteni korisnik sustava postupa sukladno članku 6. stavku 2. ovog Pravilnika.

(7) U slučaju da se usporedbom iz stavka 6. ovog članka ne utvrdi podudaranje, sustav pokreće dodatni postupak automatiziranog uspoređivanja biometrijskih podataka osobe s podacima u ostalim zbirkama i sustavima.

(8) Ako rezultat automatskog uspoređivanja biometrijskih podataka upućuje na mogućnost da je podatak istovjetan s nekim drugim prije prikupljenim podatkom druge osobe u toj zbirci, ovlašteni korisnik sustava postupa sukladno članku 6. stavku 2. ovog Pravilnika.

(9) Ako potvrđeni rezultat usporedbe biometrijskih podataka upućuje na sumnju u identitet osobe, ovlašteni korisnik, u suradnji s osobom osposobljenom za potvrđivanje biometrijskih podataka, provodi dodatne provjere s ciljem identifikacije osobe.

Obrada biometrijskih podataka prikupljenih od neidentificiranih posmrtnih ostataka

Članak 14.

Postupak automatiziranog uspoređivanja biometrijskih podataka od neidentificiranih posmrtnih ostataka s biometrijskim podacima u drugim zbirkama i sustavima ovlašten je provoditi samo Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić Ministarstva unutarnjih poslova.

Obrada biometrijskih podataka prikupljenih od državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koji nezakonito borave u Republici Hrvatskoj, a nemaju ispravu o identitetu ili postoji sumnja u njihov identitet te od državljana treće zemlje u postupku prisilnog udaljenja

Članak 15.

(1) Postupak automatiziranog uspoređivanja biometrijskih podataka državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koji nezakonito borave u Republici Hrvatskoj, a nemaju ispravu o identitetu ili postoji sumnja u njihov identitet te od državljana treće zemlje u postupku prisilnog udaljenja pokreće se korištenjem funkcionalnosti Jedinstvena provjera biometrijskih podataka na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova na način da se biometrijski podaci osobe učitaju u sustav putem odgovarajućeg čitača.

(2) Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi se prije uvođenja osobe u Evidenciju određenih stranaca i prije uvođenja u EURODAC sustav.

(3) Ako rezultat automatskog uspoređivanja biometrijskih podataka upućuje na mogućnost da je podatak istovjetan s nekim drugim prije prikupljenim podatkom druge osobe u toj zbirci, ovlašteni korisnik sustava postupa sukladno članku 6. stavku 2. ovog Pravilnika.

(4) Ako potvrđeni rezultat usporedbe biometrijskih podataka upućuje na sumnju u identitet osobe, ovlašteni korisnik, u suradnji s osobom osposobljenom za potvrđivanje biometrijskih podataka, provodi dodatne provjere s ciljem identifikacije osobe.

Obrada biometrijskih podataka prikupljenih od državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koji su izrazili namjeru za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu

Članak 16.

(1) Postupak automatiziranog uspoređivanja biometrijskih podataka državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koji su izrazili namjeru za podnošenje zahtjeva za međunarodnu zaštitu pokreće se korištenjem funkcionalnosti Jedinstvena provjera biometrijskih podataka na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova na način da se biometrijski podaci osobe učitaju u sustav putem odgovarajućeg čitača.

(2) Postupak iz stavka 1. ovog članka provodi se prije uvođenja osobe u Evidenciju tražitelja međunarodne zaštite i prije uvođenja u EURODAC sustav.

(3) Ako rezultat automatskog uspoređivanja biometrijskih podataka upućuje na mogućnost da je podatak istovjetan s nekim drugim prije prikupljenim podatkom druge osobe u toj zbirci, ovlašteni korisnik sustava postupa sukladno članku 6. stavku 2. ovog Pravilnika.

(4) Ako potvrđeni rezultat usporedbe biometrijskih podataka upućuje na sumnju u identitet osobe, ovlašteni korisnik u suradnji s osobom osposobljenom za potvrđivanje biometrijskih podataka provodi dodatne provjere s ciljem identifikacije osobe.

Obrada biometrijskih podataka prikupljenih od državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koji podnose zahtjev za izdavanje vize

Članak 17.

(1) Postupak automatiziranog uspoređivanja biometrijskih podataka državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koji podnose zahtjev za izdavanje vize pokreće se prilikom unosa podataka u Hrvatski vizni informacijski sustav na način da se biometrijski podaci osobe učitaju u sustav putem odgovarajućeg čitača.

(2) Ako rezultat automatiziranog postupka uspoređivanja biometrijskih podataka upućuje na mogućnost da je podatak istovjetan s nekim drugim prije prikupljenim podatkom druge osobe u odgovarajućoj zbirci, ovlašteni korisnik sustava postupa sukladno članku 6. stavku 2. ovog Pravilnika.

(3) Ako potvrđeni rezultat usporedbe biometrijskih podataka upućuje na sumnju u identitet osobe, ovlašteni korisnik obavještava nadležnu ustrojstvenu jedinicu policije.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovog članka, nadležna ustrojstvena jedinica kriminalističke policije, u suradnji s osobom osposobljenom za potvrđivanje biometrijskih podataka, provodi dodatne provjere s ciljem identifikacije osobe te bez odlaganja obavještava ovlaštenog korisnika sustava iz stavka 2. ovog članka o rezultatu dodatnih provjera.

Obrada biometrijskih podataka prikupljenih od državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koji prelaze državnu granicu prilikom registracije podataka o ulasku i izlasku

Članak 18.

(1) Postupak automatiziranog uspoređivanja biometrijskih podataka državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koji prelaze državnu granicu pokreće se prilikom registracije podataka o ulasku i izlasku u Republiku Hrvatsku odnosno na Schengensko područje, na način da se biometrijski podaci osobe učitaju u sustav putem odgovarajućeg čitača.

(2) Ako rezultat automatiziranog postupka uspoređivanja biometrijskih podataka upućuje na mogućnost da je podatak istovjetan s nekim drugim prije prikupljenim podatkom druge osobe u odgovarajućoj zbirci, ovlašteni korisnik sustava postupa sukladno članku 6. stavku 2. ovog Pravilnika.

(3) Ako potvrđeni rezultat usporedbe biometrijskih podataka upućuje na sumnju u identitet osobe, ovlašteni korisnik, u suradnji s osobom osposobljenom za potvrđivanje biometrijskih podataka, provodi dodatne provjere s ciljem identifikacije osobe.

Obrada biometrijskih podataka prikupljenih prilikom odbijanja ulaska u Republiku Hrvatsku državljanima trećih zemalja ili osobama bez državljanstva

Članak 19.

(1) Postupak automatiziranog uspoređivanja biometrijskih podataka prikupljenih prilikom odbijanja ulaska u Republiku Hrvatsku državljanima trećih zemalja ili osobama bez državljanstva pokreće se prilikom evidentiranja odbijanja ulaska u Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom, na način da se biometrijski podaci osobe učitaju u sustav putem odgovarajućeg čitača.

(2) Ako rezultat automatiziranog postupka uspoređivanja biometrijskih podataka upućuje na mogućnost da je podatak istovjetan s nekim drugim prije prikupljenim podatkom druge osobe u odgovarajućoj zbirci, ovlašteni korisnik sustava postupa sukladno članku 6. stavku 2. ovog Pravilnika.

(3) Ako potvrđeni rezultat usporedbe biometrijskih podataka upućuje na sumnju u identitet osobe, ovlašteni korisnik provodi u suradnji s osobom osposobljenom za potvrđivanje biometrijskih podataka dodatne provjere s ciljem identifikacije osobe.

Obrada biometrijskih podataka osoba čiji je identitet zaštićen

Članak 20.

Način automatizirane obrade biometrijskih podataka osoba čiji se identitet štiti u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje područje zaštite svjedoka, kaznenog postupka, policijskih poslova i ovlasti te sigurnosno-obavještajnog sustava Republike Hrvatske, propisuje se Prilogom 1. ovog Pravilnika koji se klasificira stupnjem tajnosti POVJERLJIVO.

III. OVLASTI KORIŠTENJA SUSTAVA

Članak 21.

(1) Pristup podacima sadržanim u zbirkama Informacijskog sustava Ministarstva unutarnjih poslova od strane korisnika bilježi se u Dnevniku korištenja podataka.

(2) Pri svakom poslovnom procesu u okviru kojeg korisnik pristupa ili dobiva na uvid određeni skup podataka sustav automatski bilježi u bazu sistemski datum i vrijeme korištenja podataka, podatke o korisniku podataka (MBG, OIB, ustrojstvena jedinica i IP adresu radne stanice s koje je korisnik pristupio podacima) kao i identifikacijske ključeve korištenih podataka.

Članak 22.

(1) Pravo pristupa podacima i programima za svakog ovlaštenog korisnika vezano je uz njegov korisnički račun.

(2) Ovlašteni korisnici sustava raspoređeni su u skupine korisnika, pri čemu se primjenjuje princip minimalnih ovlasti dovoljnih za obavljanje radnih zadaća i princip da korisnik ne može imati razinu ovlaštenja za rad veću nego što je razina ustrojstvene jedinice kojoj pripada, odnosno ne može imati razinu ovlaštenja veću od potreba koje proizlaze iz opisa njegovog radnog mjesta.

(3) Ovlašteni korisnik sustava ostvaruje pristup cjelovitim podacima sadržanim u zbirkama podataka sukladno svom ovlaštenju, radnom mjestu i primjenjivom zakonodavstvu, koji nisu predmet ovog Pravilnika.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 23.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim odredaba članka 5. stavka 1. točaka d., e. i f. ovog Pravilnika koje stupaju na snagu danom puštanja u rad Europskog sustava ulaska/izlaska (EES), Europskog sustava za informacije o putovanjima i njihovu odobrenju (ETIAS) i Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije za državljane trećih zemalja i osoba bez državljanstva (ECRIS TCN), članka 17. ovog Pravilnika koji stupa na snagu danom početka primjene u Republici Hrvatskoj Uredbe (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (SL L 218/60 od 9. 7. 2008.) te članka 18. ovog Pravilnika koji stupa na snagu danom početka primjene u Republici Hrvatskoj Uredbe (EU) 2017/2225 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2017. o izmjeni Uredbe (EU) 2016/399 u pogledu korištenja sustavom ulaska/izlaska (SL L 327/1 od 9. 12. 2017.).

(2) Prilog 1. iz članka 20. ovog Pravilnika stupa na snagu zajedno s ovim Pravilnikom, ne objavljuje se u »Narodnim novinama« te se na propisani način čuva u prostorijama načelnika Uprave kriminalističke policije i rukovoditelja ustrojstvene jedinice Sigurnosno- -obavještajne agencije zadužene za mjere prikrivanja.

Klasa: NK-011-02/20-01/148 Urbroj: 511-01-152-20-15 Zagreb, 4. studenoga 2020.

Ministar dr. sc. Davor Božinović, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić