Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 77/2020 (3.7.2020.), Odluka o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1466

Na temelju članka 80. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 41. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (»Narodne novine«, br. 117/19, 32/20, 42/20 i 58/20), članka 10. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (»Narodne novine«, br. 138/06 i 25/13), članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. srpnja 2020. donijela

ODLUKU

O USVAJANJU PROGRAMA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19

I.

Usvaja se Program dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (u daljnjem tekstu: Program), odobren od strane Europske komisije 30. lipnja 2020., a sukladno Komunikaciji Komisije – Privremenom okviru za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-19, od 19. ožujka 2020. i njezinim izmjenama od 3. travnja 2020. i 8. svibnja 2020.

Program je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ukupni iznos državnih jamstava, koje će odobravati Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO), iznosi 600.000.000,00 kuna.

III.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, HBOR i HAMAG--BICRO će s ciljem provedbe ove Odluke sklopiti sporazum/protokol o suradnji najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja ove Odluke.

IV.

Zadužuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da, u suradnji s HBOR-om i HAMAG-BICRO-om kao provedbenim tijelima, sukladno Programu, procijeni moguće rizike koji mogu nastati u slučaju da korisnici zajmova, za koje će biti izdana jamstva, neće biti u mogućnosti izvršavati svoje obveze, te na temelju toga, a radi osiguranja plaćanja potencijalnih obveza koje mogu nastati temeljem izdanih jamstava, planira sredstva u okviru svog financijskog plana.

V.

Zadužuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da, u suradnji s HBOR-om i HAMAG-BICRO-om, osigura provedbu ove Odluke.

VI.

Zadužuju se HBOR i HAMAG-BICRO da o provedenim programima uz državno jamstvo iz ove Odluke mjesečno izvještavaju Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao nositelja Programa i Ministarstvo financija.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/275

Urbroj: 50301-27/25-20-3

Zagreb, 2. srpnja 2020.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

I. Ciljevi

U izvanrednim okolnostima i bitno pogoršanim uvjetima poslovanja koji su prouzročeni pandemijom COVID-a 19 cilj je mjera sadržanih u ovom Programu osigurati financijsku podršku poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti u sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i s njima povezane djelatnostima radi ublažavanja posljedica ove krize na njihovo poslovanje. Pritom je naglasak na mjerama namijenjenim osiguranju likvidnosti i omogućavanju pristupa financiranju radi funkcioniranja ovog sektora odnosno osiguranja prometne povezanosti i nesmetanog odvijanja prometa, kako unutar Republike Hrvatske, tako i s inozemstvom tijekom i nakon prestanka pandemije COVID-a 19 te stvaranje uvjeta za što brži oporavak od trenutačne krize.

II. Pravni temelj

Ovim Programom uređuje se dodjela državnih potpora (u daljnjem tekstu: potpora) na temelju Komunikacije Europske Komisije – Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19, Komunikacije Komisije – Izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 i Komunikacije Komisije – Druga izmjena privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (u daljnjem tekstu: Privremeni okvir – COVID 19).

Ovaj Program predstavlja akt na temelju kojeg će Vlada Republike Hrvatske – Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: MMPI) putem provedbenih tijela Hrvatske banke za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: HBOR) i Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), bez potrebe za daljnjom obavijesti, dodjeljivati pojedinačne potpore korisnicima koji ispunjavaju uvjete iz ovog Programa i Privremenog okvira – COVID 19.

Instrument državne potpore uređen ovim Programom predstavlja državno jamstvo (u daljnjem tekstu: jamstvo) za nove zajmove poduzetnika kod poslovnih banaka te Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Davatelj potpore iz stavka 2. ove točke je MMPI, koji će osigurati sredstva za dodjelu potpora sukladno ovom Programu, kao i za plaćanja odnosno pokriće gubitaka po jamstvima koja će se izdavati na temelju ovog Programa, voditi evidenciju i nadzor dodijeljenih potpora u obliku jamstava te izvršavati obveze iz Privremenog okvira – COVID 19 koje se odnose na korištenje privremenih mjera potpore iz ovog Programa.

Mjere iz ovog Programa provodit će i njima upravljati HBOR i HAMAG-BICRO na temelju ovlaštenja (odluke) Vlade Republike Hrvatske i u suradnji s MMPI.

Ovaj Program, osim što predstavlja akt na temelju kojeg će se dodjeljivati potpore sukladno Zakonu o državnim potporama[1](NN 47/14 i 69/17.), ujedno daje okvir i smjernice za rad stručnim službama MMPI, djelatnicima HBOR-a i HAMAG-BICRO-a u smislu prihvata zahtjeva prijavitelja, prikupljanja potrebne dokumentacije od podnositelja zahtjeva, obrade zahtjeva, a sve zaključno do faze odnosa komitent – banka koji proizlazi iz međusobnih prava i obveza uređenih obvezno-pravnim ugovorom o zajmu.

Nadzor nad provedbom plaćanja ili pozivima na plaćanje, izvješćivanje o istima u provedbi mjera kao i protestiranjima jamstava u provedbi mjera iz ovog Programa osigurat će Vlada Republike Hrvatske svojim i/ili odgovarajućim provedbenim aktima MMPI.

Za vrijeme trajanje ovoga Programa MMPI u suradnji s HBOR i HAMAG-BICRO kao provedbenim tijelima, procjenjuje moguće rizike koji mogu nastati u slučaju da korisnici zajmova, za koje će biti izdana jamstva, neće biti u mogućnosti izvršavati svoje obveze te na temelju toga, a radi osiguranja plaćanja potencijalnih obveza koje mogu nastati temeljem izdanih jamstva, planira sredstva u okviru svog financijskog plana.

MMPI će pratiti korištenje jamstava odobrenih iz ovog Programa, izvršavati pozive po plaćanjima u slučaju protestiranja jamstava, transparentno, objektivno i dosljedno voditi evidencije o izdanim jamstvima odnosno potencijalnim obvezama te potraživanjima koja mogu nastati temeljem izdanih jamstava.

O evidencijama i drugim postupanjima iz stavka 7. ovog članka MMPI pravodobno će izvještavati Ministarstvo financija.

Ukupan iznos proračuna planiran na temelju Programa iznosi 600.000.000,00 HRK.

U slučaju povećanja planiranog proračuna Republika Hrvatska će o navedenom obavijestiti Europsku komisiju.

Potpore iz ovog Programa spojive su s unutarnjim tržištem u smislu članka 107. stavka 3. točke (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (u daljnjem tekstu: UFEU) te podliježu prijavi Europskoj komisiji na ocjenu u skladu sa člankom 108. stavkom 3. UFEU.

Ovaj Program usklađen je i primjenjuje se u skladu sa odredbama Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu[2](NN 117/19, 32/20, 42/20.), Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva[3](NN 29/02, 63/07, 53/12.) i Zakona o hrvatskoj banci za obnovu i razvitak[4](NN 138/06, 25/13.).

III. Prihvatljivi korisnici

Ovaj Program primjenjuje se na cijelom teritoriju Republike Hrvatske i odnosi se na sljedeće djelatnosti (prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD/NACE Rev2[5](Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE Revision 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30. 12. 2006., str. 1))):

42.91 Gradnja vodnih građevina

49.10 Željeznički prijevoz putnika, međugradski

49.20 Željeznički prijevoz robe

49.31 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika

49.39 Ostali kopneni prijevoz (ne obuhvaća taksi službu)

50.10 Pomorski i obalni prijevoz putnika

50.30 Prijevoz putnika unutarnjim vodnim putovima

50.40 Prijevoz robe unutarnjim vodnim putovima

51.10 Zračni prijevoz putnika

51.21 Zračni prijevoz robe

50.20 Pomorski i obalni prijevoz robe

52.10 Skladištenje robe

52.2 Uslužne djelatnosti u prometu

77.34 Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava

79.11 Djelatnost putničkih agencija (povezane s nautičkim prometom)

79.12 Djelatnost organizatora putovanja (turoperatori) ako su povezane s nautičkim prometom

93.29 Luke nautičkog turizma.

Program se primjenjuje i na djelatnosti koje se odnose na gradnju, tehničko unapređenje, prometno-tehničku modernizaciju vodnih putova, tehničko održavanje i osposobljavanje vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe onesposobljenih zbog elementarnih nepogoda (NKD 08.1, 30.11, 33.15, 43.1).

Prihvatljivi korisnici potpora iz ovog Programa su poduzetnici koji obavljaju djelatnosti iz stavka 1. ove točke, a svrstani su u mala, srednja i velika poduzeća prema kategorijama poduzeća iz Priloga 1. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora[6](SL L 187, 26. 6. 2014.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije br. 651/2014).

Prihvatljivi korisnici potpora iz stavka 2. ove točke mogu ostvariti pravo na potporu pod uvjetom da su suočeni s manjkom likvidnosti jer je njihova poslovna aktivnost smanjena ili u cijelosti obustavljena zbog izvanrednih okolnosti prouzročenih pandemijom COVID-a 19, odnosno ako su suočeni s poteškoćama u poslovanju koje su posljedica te pandemije.

Smatra se da poteškoće u poslovanju koje su posljedica pandemije COVID-a19 imaju poduzetnici koji su:

– ostvarili značajan pad poslovnih prihoda u odgovarajućem razdoblju 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019. godine i/ili kod kojih se na temelju pokazatelja poslovanja u prvih šest mjeseci 2020. može očekivati ostvarenje poslovnih prihoda za 2020. godinu na razini koja je značajno niža (najmanje 20%) od poslovnih prihoda ostvarenih u 2019. godini;

– ostvarili fizički pad prometa i/ili prijevoza putnika i robe, rezervacija putovanja i turističkih posjeta i slično u 2020. godini u odnosu na isto razdoblje 2019. godine i/ili su im otkazani ili na duže vrijeme odgođeni (na najmanje godinu dana) ranije ugovoreni i planirani poslovi i/ili druge poslovne aktivnosti sukladno poslovnim planovima za 2020. godinu.

IV. Neprihvatljivi korisnici

Neprihvatljivim korisnicima potpora iz ovog Programa smatraju se poduzetnici koji su bili u teškoćama na dan 31. prosinca 2019. godine.

Poduzetnikom u teškoćama iz stavka 1. ove točke smatra se poduzetnik koji ispunjava uvjete iz definicije poduzetnik u teškoćama iz članka 2. točke 18. Uredbe Komisije br. 651/2014 odnosno točke VII. podtočke 10) ovog Programa.

Potpore iz ovog Programa ne mogu se dodijeliti poduzetnicima koji podliježu neizvršenom nalogu za povrat potpore na temelju prethodne odluke Europske komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem.

Potpore iz ovog Programa ne mogu se dodijeliti poduzetnicima koji su u 2020. godini isplatili dobit/dividendu iz prethodnih razdoblja, osim ako se ne radi o zakonskoj obvezi.

Ovaj se Program ne odnosi na poduzetnike koji obavljaju djelatnost primarne poljoprivredne proizvodnje[7](Odnosi se na proizvode iz Priloga I. UFEU uz iznimku proizvoda iz sektora ribarstva i akvakulture.) i djelatnosti u sektoru ribarstva i akvakulture[8](Proizvodi navedeni u Prilogu I. Uredbi br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000, SL L 354, 28. 12. 2013., str. 1).

Potpore iz ovog Programa se ne mogu dodijeliti kreditnim i financijskim institucijama, osim u slučaju ako ih one izravno usmjere na korisnike potpora iz točke III. ovog Programa, a u skladu s odredbama točke V. stavka 3. ovog Programa odnosno odjeljaka 3.1. i 3.2. Privremenog okvira – COVID 19, u skladu sa zaštitnim mjerama iz odjeljka 3.4. Privremenog okvira – COVID 19.

V. Oblici (instrumenti) potpora

Na temelju ovog Programa dodjeljivat će se privremene mjere u skladu s Privremenim okvirom – COVID 19, i to:

1) potpore u obliku jamstava sukladno uvjetima iz odjeljka »3.1. Ograničeni iznosi potpore«;

2) potpore u obliku jamstava za zajmove sukladno uvjetima iz odjeljka »3.2.Potpora u obliku jamstava za zajmove«.

Potpore u obliku jamstava iz stavka 1. ove točke izravno su usmjerene na korisnike iz točke III. ovog Programa koji su suočeni s iznenadnim manjkom likvidnosti, a ne na kreditne ili druge financijske institucije koje su davatelji zajma za koje se dodjeljuju jamstva.

Prilikom odobravanja jamstva za nove kredite poslovne banke će HBOR-u/HAMAG-BICRO-u nedvojbeno morati dokazati da su prednosti iz jamstva u najvećoj mogućoj mjeri prenijele na korisnike i zaštitnim mjerama onemogućiti neizravne potpore poslovnim bankama te time ograničiti neopravdano narušavanje tržišnog natjecanja. U tom smislu, HBOR/HAMAG-BICRO će ugovornim odnosom s poslovnim bankama u provedbi ovog Programa osigurati uvjete zajma za korisnike mjere državne potpore iz ovog Programa po povoljnijim uvjetima (snižena kamatna stopa i/ili niži zahtjevi za instrumente osiguranja i slično).

VI. Proračun i trajanje Programa

Potpore sukladno ovom Programu mogu se dodjeljivati od dana njegova stupanja na snagu, a po odobrenju Europske komisije, pa sve do 31. prosinca 2020. godine.

Ukupan iznos proračuna planiran na temelju ovog Programa iznosi 600.000.000,00 HRK, s time da za pojedine instrumente prema Privremenom Okviru – COVID 19 iznosi:

1) za dodjelu potpora u obliku jamstava za nove zajmove iz odjeljka »3.1. Ograničeni iznosi potpore«: 200.000.000,00 HRK,

2) za dodjelu potpora u obliku jamstava za nove zajmove iz odjeljka »3.2. Potpora u obliku jamstava za zajmove«: 400.000.000,00 HRK.

VII. Definicije

Za potrebe ovog Programa primjenjuju se sljedeće definicije:

»potpora« – svaka mjera koja ispunjava sve kriterije utvrđene u članku 107. stavku 1. Ugovora;

»pojedinačna potpora« znači:

i. jednokratna potpora i

ii. potpora dodijeljena pojedinačnim korisnicima na temelju programa potpore;

»program potpora« – svaki akt na temelju kojeg se mogu, bez potrebe za daljnjim provedbenim mjerama, dodjeljivati pojedinačne potpore poduzetnicima koji su utvrđeni u aktu na općenit i apstraktan način te svaki akt na temelju kojeg se potpora koja nije povezana s određenim projektom može dodijeliti jednom poduzetniku ili više njih na neodređeno razdoblje i/ili u neodređenom iznosu;

»korisnik potpore« – pravna osoba koja, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluje u prometu roba i usluga, a prima državnu potporu na temelju ovog Programa bez obzira na njezin oblik i namjenu;

»poduzetnik« svaki subjekt koji provodi aktivnosti ekonomske naravi, bez obzira na njegov pravni status, odnosno je li osnovan u skladu s javnim ili privatnim pravom, na način financiranja te činjenicu stječe li profit ili ne;

»intenzitet potpore« – bruto iznos potpore izražen kao postotak prihvatljivih troškova, prije odbitka poreza ili drugih naknada;

»bruto ekvivalent potpore« – iznos potpore ako je korisniku dodijeljena u obliku bespovratnog sredstva, prije odbitka poreza ili drugih naknada;

»mikro, malo i srednje poduzeće (u daljnjem tekstu: MSP)« su subjekti definirani Prilogom 1. Uredbe Komisije br. 651/2014;

»veliko poduzeće« – poduzeće koje ne ispunjava kriterije utvrđene u Prilogu 1. Uredbe Komisije br. 651/2014;

»poduzetnik u teškoćama« – poduzetnik za kojeg vrijedi najmanje jedna od sljedećih okolnosti:

a) u slučaju društva s ograničenom odgovornošću (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično financiranje, MSP-a tijekom 7 godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani financijski posrednik), ako je više od polovice njegova vlasničkog kapitala izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. To se događa kada se odbijanjem prenesenih gubitaka od pričuva (i svih drugih elemenata koji se općenito smatraju dijelom vlastitog kapitala društva) dobije negativan kumulativni iznos koji premašuje polovicu temeljnog vlasničkog kapitala. Za potrebe ove odredbe »društvo s ograničenom odgovornosti« odnosi se posebno na dvije vrste društava navedene u Prilogu I. Direktive 2013/34/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013.(SL EU, L 182/19)[9](Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ.) a »vlasnički kapital« obuhvaća, prema potrebi, sve premije na emitirane dionice;

b) u slučaju društva u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva (osim MSP-a koji postoji manje od tri godine ili, za potrebe prihvatljivosti za potpore za rizično financiranje, MSP-a tijekom 7 godina od njegove prve komercijalne prodaje koji je primjeren za ulaganja u rizično financiranje na temelju dubinske analize koju je proveo odabrani financijski posrednik), ako je više od polovice njegova kapitala navedenog u financijskom izvještaju društva izgubljeno zbog prenesenih gubitaka. Za potrebe ove odredbe »društvo u kojem najmanje nekoliko članova snosi neograničenu odgovornost za dug društva« odnosi se posebno na vrste društva navedene u Prilogu II. Direktivi 2013/34/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. (SL EU, L 182/19);

c) ako se nad poduzetnikom provodi cjelokupni stečajni postupak ili on ispunjava kriterije u skladu s nacionalnim pravom da se nad njim provede cjelokupni stečajni postupak na zahtjev vjerovnika;

d) ako je poduzetnik primio potporu za sanaciju, a još nije nadoknadio zajam ili okončao jamstvo, ili je primio potporu za restrukturiranje, a još je podložan planu restrukturiranja;

e) u slučaju poduzetnika koji nije MSP, ako je tijekom zadnje dvije godine:

i. omjer knjigovodstvenog duga i kapitala poduzetnika bio veći od 7,5 i

ii. EBITDA koeficijent pokrića kamata poduzetnika bio je niži od 1,0.

»primarna poljoprivredna proizvodnja« – proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva navedenih u Prilogu I. Ugovora, uz iznimku proizvoda iz sektora ribarstva i akvakulture;

»sektor ribarstva i akvakulture« – kako je definirano u Prilogu I. Uredbi br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000, SL L 354, 28.12. 2013., str. 1.

»dan dodjele potpore« – datum na koji je na temelju primjenjivog nacionalnog pravnog režima korisniku dodijeljeno zakonsko pravo na primanje potpore.

POGLAVLJE II. PRAVILA ZA PRIMJENU MJERE

VIII. Jamstva za zajmove iz odjeljka »3.1. Ograničeni iznosi potpore«

HBOR i HAMAG-BICRO će izdavati jamstva za nove zajmove za obrtna sredstva korisnicima iz točke III. ovog Programa, koje će odobravati poslovne banke, a u skladu s ovim Programom i odredbama iz odjeljka »3.1. Ograničeni iznosi potpore« Privremenog okvira – COVID 19.

Povoljnija premija za jamstva za zajmove iz stavka 1. ove točke iznosit će 0,2%. Jamstvo će pokrivati najviše 90% glavnice pojedinačnog zajma i izdavat će se na razdoblje koje ne može biti kraće od jedne ni duže od pet godina.

Iznos pojedinačnog jamstva koje će izdavati HBOR i HAMAG-BICRO ne prelazi 800 000 EUR po poduzetniku preračunato u hrvatske kune prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan dodjele potpore. Iznos od 800 000 EUR po poduzetniku odnosi se na sva poduzeća u okviru određene grupe između kojih postoji povezanost u smislu članka 3. stavka 3. Priloga 1. Uredbe br. 651/2014.

Gornja granica od 800 000 EUR iz stavka 3. ove točke se primjenjuje po poduzetniku neovisno o tome financira li se ta potpora u cijelosti ili djelomično državnim sredstvima Republike Hrvatske ili i iz sredstava europskih strukturnih, investicijskih i drugih fondova i neovisno o tome dodjeljuje li se potpora iz odjeljka »3.1. Ograničeni iznosi potpore« u obliku izravnih bespovratnih sredstava, poreznih olakšica i povoljnijih uvjeta plaćanja ili u drugim oblicima, kao što su povratni predujmovi, jamstva, zajmovi i vlasnički kapital, pod uvjetom da ukupna nominalna vrijednost takvih mjera ne prelazi ukupnu gornju granicu od 800 000 EUR po poduzetniku sukladno ovom Programu ili bilo kojem drugom programu koji je Europska komisija odobrila na temelju odjeljka »3.1 Ograničeni iznosi potpore« Privremenog okvira – COVID 19. Svi iznosi moraju biti bruto iznosi odnosno iznosi prije odbitka poreza ili drugih troškova.Potpore iz ove točke se ne mogu dodijeliti poduzetnicima koji su već bili u teškoćama u smislu definicije iz točke VII. podtočke 10) ovog Programa odnosno članka 2. točke 18. Uredbe Komisije br. 651/2014 na dan 31. prosinca 2019.;

Jamstvo mora biti izdano do 31. 12. 2020.

Ako poduzetnik djeluje u više sektora na koje se u skladu s točkom 22. podtočkom (a) i točkom 23. podtočkom (a) Privremenog okvira – COVID 19 primjenjuju različiti maksimalni iznosi, taj je poduzetnik u obvezi na odgovarajući način tj. razdvajanjem računa osigurati da se za svaku od tih djelatnosti poštuje odgovarajuća gornja granica te da se ne premaši maksimalni iznos od 800 000 EUR po poduzetniku. Ako poduzetnik djeluje u sektorima iz točke 23. podtočke (a), nije dopušteno prekoračenje maksimalnog iznosa od 120 000 EUR po poduzetniku.

HAMAG-BICRO će izdavati jamstva iz stavka 1. ove točke malim i srednjim poduzetnicima (MSP) u smislu definicije iz točke VII. podtočke 8) ovog Programa, a HBOR velikim poduzetnicima u smislu definicije iz točke VII. podtočke 9) ovog Programa.

IX. Jamstva za zajmove iz odjeljka »3.2. Potpora u obliku jamstava za zajmove«

Ako se potpora u obliku jamstava za zajmove ne može dodijeliti sukladno točki VIII. ovog Programa jer ukupna nominalna vrijednost prelazi gornju granicu od 800 000 EUR, dodjeljivat će se u obliku jamstva u skladu s odjeljkom 3.2. Privremenog okvira – COVID 19.

Jamstva iz ove točke mogu se dodijeliti na ograničeno vrijeme i moraju biti prikladno, nužno i ciljano rješenje za rješavanje problema izazvanih krizom zbog pandemije COVID-a 19.

Jamstva iz ove točke izdavat će HAMAG-BICRO za male i srednje poduzetnike (MSP) u smislu definicije iz točke VII. pod točke 8) ovog Programa, a HBOR za velike poduzetnike u smislu definicije iz točke VII. podtočke 9) ovog Programa.

Jamstva iz ove točke mogu se dodijeliti isključivo za nove zajmove za obrtni kapital, a mogu se izdavati uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

1) premije za jamstvo se utvrđuju za pojedinačne zajmove na najnižoj razini, koja se postupno povećava ovisno o trajanju zajma pokrivenog jamstvom, i to kako slijedi:

i. za MSP-ove za prvu godinu 25 baznih bodova, od druge do treće godine 50 baznih bodova i od četvrte do šeste godine 100 baznih bodova;

ii. za velika poduzeća za prvu godinu 50 baznih bodova, od druge do treće godine 100 baznih bodova i od četvrte do šeste godine 200 baznih bodova;

2) jamstvo će biti izdano najkasnije do 31. prosinca 2020.;

3) za zajmove s rokom dospijeća do 31. prosinca 2020. i nakon tog datuma – ukupni iznos zajma po korisniku ne smije prijeći:

i. dvostruke godišnje rashode korisnika za plaće zaposlenika (uključujući doprinose za socijalno osiguranje i trošak osoblja zaposlenog na lokaciji poduzetnika, ali formalno na platnoj listi podugovaratelja) za 2019. ili za zadnju dostupnu godinu. U slučaju poduzetnika osnovanih 1. siječnja 2019. ili nakon tog datuma, najviši iznos zajma ne smije biti veći od procijenjenih godišnjih rashoda za plaće za prve dvije godine poslovanja ili

ii. 25% ukupnog prometa korisnika u 2019.

4) trajanje jamstva na zajmove ograničeno je na najviše 6 godina, i državno jamstvo ne prelazi:

i. 90% glavnice pojedinačnog zajma ako gubitke proporcionalno i pod istim uvjetima snose kreditna institucija i HBOR/HAMAG-BICRO ili

ii. 35% glavnice pojedinačnog zajma ako se gubici najprije pripisuju HBOR-u/HAMAG-BICRO-u i tek poslije kreditnoj instituciji (tj. jamstvo za prvi gubitak);

iii. u oba navedena slučaja, ako se iznos zajma s vremenom smanjuje npr. jer je započela otplata zajma, zajamčeni iznos proporcionalno se mora smanjivati.

5) jamstvo se ne može dodijeliti poduzetnicima koji su već bili u teškoćama u smislu definicije poduzetnika u teškoćama iz točke VII. podtočke 10) ovog Programa odnosno članka 2. točke 18. Uredbe Komisije br. 651/2014) na dan 31. prosinca 2019.

X. Zbrajanje (kumulacija) potpora

Privremene mjere iz ovog Programa primjenjuju se neovisno o tome financira li se potpora u cijelosti ili djelomično državnim sredstvima Republike Hrvatske ili i iz sredstava europskih strukturnih, investicijskih i drugih fondova.

Privremene mjere potpore obuhvaćene ovim Programom mogu se zbrajati s potporama obuhvaćenim Privremenim okvirom – COVID 19 u skladu s odredbama u posebnim odjeljcima Privremenog okvira.

Privremene mjere potpore obuhvaćene ovim Programom mogu se zbrajati s potporom na temelju uredbi o de minimis potporama[10](Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. 12. 2013., str. 1), Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. Prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013., str. 9.), Uredba Komisije (EU) br. 717/2014 od 27. lipnja 2014. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture (SL L 190, 28. 6. 2014., str. 45.) i Uredba Komisije (EU) br. 360/2012. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis koje se dodjeljuju poduzetnicima koji pružaju usluge od općeg gospodarskog interesa (SL L 114 od 26. 4. 2012., str. 8.).) ili s potporama na temelju uredbi o skupnom izuzeću[11](Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora (Opća uredba o skupnom izuzeću, Uredba Komisije (EZ) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014. o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, SL L 193, 1. 7. 2014., str. 1. i Uredba Komisije (EU) br. 1388/2014 od 16. prosinca 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora poduzetnicima koji se bave proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, SL L 369, 24. 12. 2014., str. 37) ako se poštuju odredbe i pravila o zbrajanju iz tih uredbi.

Potpora dodijeljena u skladu s točkom IX. ovog Programa tj. u skladu s odjeljkom 3.2. Privremenog okvira – COVID 19 ne zbraja se s potporom dodijeljenom za glavnicu istog temeljnog zajma u skladu s odjeljkom 3.3. Privremenog okvira – COVID 19 i obrnuto.

Potpore dodijeljene u skladu s odjeljcima 3.2. i 3.3. Privremenog okvira – COVID 19 mogu se zbrajati za različite zajmove ako ukupni iznos zajmova po korisniku ne prelazi gornje granice utvrđene u točki 25. podtočki (d) ili u točki 27. podtočki (d).

Korisnik može istodobno koristiti više mjera iz odjeljka 3.2. ako ukupni iznos zajmova po korisniku ne prelazi gornje granice utvrđene u točki 25. podtočki (d).

POGLAVLJE III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

XI. Nadzor i izvještavanje

MMPI će u skladu s obvezama iz Privremenog okvira – COVID 19 osigurati objavu svih relevantnih informacija[12](Radi se o informacijama propisanim u Prilogu III. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 оd 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora. Za povratne predujmove, jamstva, zajmove, podređene zajmove i druge oblike potpore nominalna vrijednost temeljnog instrumenta navodi se po korisniku. Za porezne olakšice i povoljnije uvjete plaćanja iznos potpore za pojedinačnu potporu može se navesti u rasponima.) o svakoj pojedinačnoj potpori dodijeljenoj u skladu s ovim Programom na sveobuhvatnim mrežnim stranicama o državnim potporama ili s pomoću IT alata Komisije[13](Stranica za javno pretraživanje baze podataka »Transparentnost državnih potpora« omogućuje pristup relevantnim podacima i dostupna je na https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en.) u roku od 12 mjeseci od trenutka dodjele.

Godišnja izvješća o dodijeljenim potporama dostavljat će se Komisiji u skladu s Uredbom Komisije (EU) broj 794/2004 od 21. travnja 2004. o primjeni Uredbe Vijeća (EU) broj 659/1999 o pravilima za primjenu članka 93. Ugovora[14](SL L 140, 30. 4. 2004., str. 1 – 134.).

MMPI će Ministarstvu financija dostaviti popis mjera uvedenih na temelju ovog Programa odobrenog na temelju Privremenog okvira – COVID 19 radi dostave tog popisa Europskoj komisiji do 31. prosinca 2020.

MMPI će osigurati detaljno vođenje evidencije o dodjeli potpora sukladno ovom Programu i Privremenom okviru – COVID 19. Takva evidencija, koja mora sadržavati sve informacije da bi se utvrdilo da su ispunjeni potrebni uvjeti, mora se čuvati 10 godina nakon dodjele potpore i na zahtjev dostaviti Komisiji.

Na njezin zahtjev, MMPI dostavit će Komisiji dodatne informacije o dodijeljenim potporama kako bi ona provjerila jesu li se poštovali uvjeti utvrđeni u odluci Komisije kojom je odobrila potporu.

 

 

Copyright © Ante Borić