Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 116/2020 (23.10.2020.), Odluka o usvajanju dopuna Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2280

Na temelju članka 80. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 41. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (»Narodne novine«, br. 117/19, 32/20, 42/20 i 58/20), članka 10. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (»Narodne novine«, br. 138/06 i 25/13), članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, i 121/16) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. listopada 2020. godine donijela

ODLUKU

O USVAJANJU DOPUNA PROGRAMA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19

I.

Usvajaju se dopune Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (»Narodne novine«, broj 77/20) o proširenju popisa prihvatljivih korisnika važećeg Programa sukladno Trećim izmjenama Privremenog okvira Europske komisije, a uz zadržavanje svih ostalih određenja istoga.

Dopune Programa iz stavka 1. ove točke sastavni su dio ove Odluke.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/365

Urbroj: 50301-05/05-20-3

Zagreb, 22. listopada 2020.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

DOPUNE PROGRAMA DODJELE DRŽAVNIH POTPORA SEKTORU MORA, PROMETA, PROMETNE INFRASTRUKTURE I POVEZANIM DJELATNOSTIMA U AKTUALNOJ PANDEMIJI COVID-a 19

I.

U Programu dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (»Narodne novine«, broj 77/20), u točki III. stavku 1. iza riječi: »49.39 Ostali kopneni prijevoz (ne obuhvaća taksi službu)«, dodaju se riječi: »49.41. Cestovni prijevoz robe«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: »Prihvatljivim korisnicima smatraju se i oni poduzetnici koji imaju potpisane Ugovore o pružanju javnih usluga, a koji u svim ostalim odredbama zadovoljavaju uvjete propisane Programom. Davatelj potpore dužan je osigurati da navedeni korisnici potpora ovog Programa neće zaprimati prekomjernu naknadu uzimajući u obzir sve javne mjere koje koriste.«.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

II.

U točki IV. stavku 1. iza riječi: »godine« briše se točka, dodaje zarez i riječi: »a izuzev mikro i malih poduzetnika koji su točkom 15. Trećih izmjena Privremenog okvira za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 Europske komisije od 29. lipnja 2020. definirani kao prihvatljivi korisnici (SL C 218, 2. 7. 2020. str. 3.). Sukladno Odluci Europske komisije (S.A. 58128 od 30. 7. 2020.) navedeni poduzetnici mogu biti korisnici potpora pod uvjetom da se nad njima ne provodi cjelokupni stečajni postupak u skladu s nacionalnim pravom i da nisu primili potporu za sanaciju ili potporu za restrukturiranje.«.

 

 

 

Copyright © Ante Borić