Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 105/2020 (25.9.2020.), Odluka o dopuni Odluke o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1962

Na temelju članka 44. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (»Narodne novine«, br. 117/19, 32/20, 42/20 i 58/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. rujna 2020. donijela

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE SREDSTAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU U DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU

I.

U Odluci o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu (»Narodne novine«, broj 88/20), u točki V. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Iznimno, trgovačka društva navedena u popisu iz točke II. ove Odluke mogu, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, sredstva s osnove dobiti nakon oporezivanja uplatiti izravno na račun državnog proračuna u skladu sa stavkom 1. ove točke najkasnije do 15. siječnja 2021.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/350

Urbroj: 50301-05/27-20-2

Zagreb, 24. rujna 2020.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

 

Copyright © Ante Borić