Baza je ažurirana 26.11.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 98/2020 (2.9.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

1861

Na temelju odredbe članka 192. stavka 8. Zakona o osiguranju (»Narodne novine« broj 30/15, 112/18 i 63/20) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. kolovoza 2020. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH I DODATNIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE ODNOSNO DRUŠTVA ZA REOSIGURANJE

Članak 1.

U članku 1. Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje (»Narodne novine« broj 37/16, 96/18 i 50/19; dalje u tekstu: Pravilnik), iza alineje 2. dodaje se alineja 3. koja glasi:

» – rokove za dostavu izvješća iz članka 192. stavka 1. Zakona o osiguranju,«.

Dosadašnja alineja 3. postaje alineja 4.

Članak 2.

Iza članka 9. dodaju se naslov i članak 10. koji glase:

»IV. REVIZORSKO IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ ZAKONSKOJ REVIZIJI GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Članak 10.

Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti izvješća iz članka 192. stavka 1. Zakona o osiguranju, najkasnije u roku od četiri mjeseca nakon isteka poslovne godine za koju se izvještaji sastavljaju.«

Dosadašnji članak 10. postaje članak 11.

Dosadašnji redni broj naslova IV. postaje redni broj V.

Članak 3.

Iza dosadašnjeg članka 10., koji postaje članak 11. dodaju se redni broj, naslov i članak 12. koji glase:

»VI. POSTUPANJE U SLUČAJEVIMA IZVANREDNE SITUACIJE

Članak 12.

(1) U slučaju izvanredne ili druge situacije koja utječe na izvršenje obveza načina i/ili rokova dostave izvješća iz ovog Pravilnika, društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje će postupiti u skladu sa smjernicom ili preporukom EIOPA-e koja je primjenjiva na navedenu situaciju, u skladu s člankom 2.a Zakona o osiguranju, a ako takve smjernice ili preporuke nema, društva će postupiti u skladu s uputom Agencije, donesenom u skladu s člankom 204. stavkom 10. Zakona o osiguranju koja će biti objavljena na internetskoj stranici Agencije ili biti dostavljena društvima na drugi primjeren način.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i na druge izvještaje, informacije i podatke koje društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i drugi subjekti nadzora dostavljaju Agenciji u skladu s odredbama pravilnika koji su doneseni na temelju Zakona o osiguranju.«

Dosadašnji članci 11. i 12. postaju članci 13. i 14.

Dosadašnji redni broj naslova V. postaje redni broj VII.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-04/01 Urbroj: 326-01-70-72-20-7 Zagreb, 27. kolovoza 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić