Baza je ažurirana 05.12.2022. 

zaključno sa NN 139/22

NN 98/2020 (2.9.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga

1857

Na temelju odredbi članka 144. stavka 3. i članka 145. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 93/15, 64/18, 115/18 i 58/2020) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. kolovoza 2020. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GODIŠNJIM, TROMJESEČNIM I DRUGIM IZVJEŠTAJIMA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 1.

U Pravilniku o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine« broj 2/20) u članku 4. stavku 1., u alineji 3. se točka zamjenjuje zarezom te se dodaje alineja 4. koja glasi:

» – izvještaj o valutnoj izloženosti fonda.«

Članak 2.

U članku 4. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Mirovinsko društvo dužno je za fond kojima upravlja, sastaviti izvještaj iz stavka 1. alineje 4. za svaki radni dan, na obrascu čiji su struktura i sadržaj propisani u Prilogu 7. ovog Pravilnika.«

Članak 3.

U članku 6. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Rok za dostavu izvještaja o valutnoj izloženosti fonda iz članka 4. stavka 1. alineje 4. ovoga Pravilnika je do 10:00 sati drugoga radnog dana od dana za koji se izvještava.«

Članak 4.

U članku 8. mijenja se stavak 1. koji glasi:

»Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojima upravlja dostaviti Hanfi izvještaje iz članka 3. stavak 2. i 4., članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika i članka 7. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku potpisane naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Hanfe, osim izvještaja iz članka 4. stavka 1. alineje 4. koji se ne potpisuje naprednim elektroničkim potpisom.«

Članak 5.

Dodaje se Prilog 7. koji glasi:

»IZVJEŠTAJ O VALUTNOJ IZLOŽENOSTI

Datum

Šifra ustanove

OIB fonda

Naziv fonda

Valuta fonda

Valuta

Imovina

Obveze

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

HRK

 

 

 

 

 

 

 

EUR

 

 

 

 

 

 

 

EUR valutna klauzula

 

 

 

 

 

 

 

USD

 

 

 

 

 

 

 

USD valutna klauzula

 

 

 

 

 

 

 

Ostale valute

 

 

 

 

 

 

 

Ostale valute valutna klauzula

 

 

 

Duga izvan­bilančna pozicija

Kratka izvan­bilančna pozicija

Pozicija u valutnim opcijama

Otvorena bilančna valutna pozicija

Ukupna otvorena valutna pozicija

NAV

Ukupna otvorena valutna pozicija kao % NAV-a

(9)

(10)

(11)

(12)=(7)-(8)

(13)=(7)-(8)+(9)-(10)+(11)

(14)

(15)=(13)/(14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«

Prijelazne i završne odredbe

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«. Prvi izvještaj iz članka 4. stavak 1. alineje 4. ovoga Pravilnika mirovinsko društvo je dužno dostaviti Hanfi za izvještajni dan 16. 11. 2020.

Klasa: 011-02/20-03/01 Urbroj: 326-01-70-72-20-4 Zagreb, 27. kolovoza 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić