Baza je ažurirana 13.062024. 

zaključno sa NN 66/24

NN 88/2020 (30.7.2020.), Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1672

Na temelju članka 44. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (»Narodne novine«, br. 117/19, 32/20, 42/20 i 58/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. srpnja 2020. donijela

ODLUKU

O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE SREDSTAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU U DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2020. GODINU

I.

Ovom Odlukom određuje se visina, način i rok uplate sredstava s osnove dobiti trgovačkih društava za 2019., u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio te trgovačkih društava od posebnog interesa u kojima Republika Hrvatska ima manjinski paket ili manjinski udio, a koja će biti uplaćena u Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu.

II.

Odredbe ove Odluke primjenjuju se na trgovačka društva navedena u popisu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.

III.

Članovi skupština trgovačkih društava navedenih u popisu iz točke II. ove Odluke u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio, obvezni su poduzeti sve potrebne radnje i mjere da trgovačka društva dio dobiti nakon oporezivanja za 2019. uplate izravno u Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu, razmjerno paketu dionica ili udjela Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu društva. Članovi nadzornih odbora trgovačkih društava navedenih u popisu iz točke II. ove Odluke obvezni su, prije održavanja redovitih skupština, poduzeti sve pripremne radnje za provedbu gore propisanih radnji i mjera.

U trgovačkom društvu od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku navedenom u popisu iz točke II. ove Odluke, u kojem Republika Hrvatska ima manjinski paket dionica, članovi skupštine i nadzornog odbora koji zastupaju Republiku Hrvatsku, obvezni su zahtijevati da se dio dobiti nakon oporezivanja za 2019. uplati izravno u Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu, razmjerno paketu dionica Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu društva.

IV.

Trgovačka društva navedena u popisu iz točke II. ove Odluke dužna su, prije uplate dobiti u Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu, sukladno odredbama ove Odluke, postupiti prema odredbama zakona kojim se uređuju trgovačka društva.

Nakon donošenja odluka trgovačkih društava navedenih u popisu iz točke II. ove Odluke, koje su potrebne za provedbu radnji i mjera sukladno ovoj Odluci, odnosno ispunjenja svih obveza iz stavka 1. ove točke, trgovačka društva navedena u popisu iz točke II. ove Odluke uplatit će 60% sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja za 2019., ostvarenih temeljem udjela u temeljnom kapitalu društva koji pripada Republici Hrvatskoj u Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu.

Iznimno od stavka 2. ove točke:

– trgovačko društvo Agencija Alan d.o.o., Zagreb uplatit će 100% sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja za 2019. u Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu i ta će sredstva biti namjenski korištena za potrebe modernizacije i djelovanja Oružanih snaga Republike Hrvatske

– trgovačko društvo Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb uplatit će 60% sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja za 2019. u Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu i ta će sredstva biti namjenski korištena za poboljšanje materijalnih uvjeta policijskih službenika

– trgovačko društvo Hrvatska Lutrija d.o.o., Zagreb dobit koju ostvari uplatit će u Državni proračun Republike Hrvatske za 2020. godinu, sukladno članku 9. stavku 6. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14).

V.

Trgovačka društva navedena u popisu iz točke II. ove Odluke su sredstva s osnove dobiti nakon oporezivanja utvrđena ovom Odlukom, dužna uplatiti izravno na račun državnog proračuna IBAN HR1210010051863000160 s modelom 68 i pozivom na broj 7161-OIB uplatitelja-godina za koju se uplaćuje dobit prema dinamici uplate koju će usuglasiti s Ministarstvom financija.

VI.

Trgovačka društva navedena u popisu iz točke II. ove Odluke dostavit će najkasnije do 31. kolovoza 2020. Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Ministarstvu financija obavijest o svim planiranim, odnosno poduzetim radnjama i mjerama u svrhu provedbe ove Odluke.

VII.

Zadužuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da o donošenju ove Odluke, na odgovarajući način, izvijesti trgovačka društva na koja se ova Odluka odnosi.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/292 Urbroj: 50301-25/14-20-1 Zagreb, 30. srpnja 2020.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG

Popis trgovačkih društava:

1. ACI d.d., Opatija

2. Agencija Alan d.o.o., Zagreb

3. Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb

4. APIS IT d.o.o., Zagreb

5. Državne nekretnine d.o.o., Zagreb

6. HP – Hrvatska pošta d.d., Zagreb

7. Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb

8. Hrvatska Lutrija d.o.o., Zagreb

9. Hrvatske šume d.o.o., Zagreb

10. Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Zagreb

11. INA – Industrija nafte d.d., Zagreb

12. Janaf d.d., Zagreb

13. Narodne novine d.d., Zagreb

14. Odašiljači i veze, Zagreb

15. Plovput d.o.o., Split.

 

 

Copyright © Ante Borić