Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 70/2020 (19.6.2020.), Odluku o usvajanju dopuna programa »COVID-19 zajam za obrtna sredstva« i »ESIF jamstva« Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1387

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 9. stavka 1. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. lipnja 2020. donijela

ODLUKU

O USVAJANJU DOPUNA PROGRAMA »COVID-19 ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA« I »ESIF JAMSTVA« HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

I.

Usvajaju se dopune programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, i to:

1. Dopuna Programa »COVID-19 zajam za obrtna sredstva« (»Narodne novine«, broj 41/20) i

2. Dopuna Programa »ESIF jamstva« Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (»Narodne novine«, br. 62/16 i 33/20).

Dopune programa iz stavka 1. ove točke sastavni su dio ove Odluke.

II.

Zahtjevi prema programima iz točke I. ove Odluke zaprimljeni do dana stupanja na snagu ove Odluke obradit će se po uvjetima iz programa koji su bili na snazi na dan njihova zaprimanja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/244

Urbroj: 50301-25/14-20-4

Zagreb, 18. lipnja 2020.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

1. DOPUNA PROGRAMA »COVID-19 ZAJAM ZA OBRTNA SREDSTVA«

U Programu »COVID-19 zajam za obrtna sredstva« u točki 1. iza riječi: »de minimis potpore« briše se točka i dodaju se riječi: »i/ili potporu u skladu s Privremenim okvirom o državnim potporama koji je Komisija usvojila 19. ožujka 2020. i dopunila 3. travnja i 8. svibnja 2020.«.

2. DOPUNA PROGRAMA »ESIF JAMSTVA« HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

U Programu »ESIF jamstva« u točki 1. iza riječi: »od 17. lipnja 2014. godine« briše se točka i dodaju se riječi: »i/ili potporu u skladu s Privremenim okvirom o državnim potporama koji je Komisija usvojila 19. ožujka 2020. i dopunila 3. travnja i 8. svibnja 2020.«.

 

 

Copyright © Ante Borić