Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010. – ispravak, 90/2011., 16/2012., 86/2012. i 94/2013.), ministar znanosti, obrazovanja i sporta, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove zdravlja, donosi

 

PRAVILNIK O POSTUPKU UTVRĐIVANJA PSIHOFIZIČKOG STANJA DJETETA, UČENIKA TE SASTAVU STRUČNIH POVJERENSTAVA

Pročišćeni tekst

NN 67/1463/20

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta odnosno učenika zbog upisa u prvi razred osnovne škole, prijevremenog upisa, odgode ili privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred osnovne škole, privremenog oslobađanja od već započetog školovanja i zbog utvrđivanja primjerenog programa školovanja, te sastav stručnih povjerenstava koja utvrđuju psihofizičko stanje djeteta.

(2) Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškome rodu neutralni su i odnose se na muške i na ženske osobe.

(3) Sastavni dio ovog Pravilnika su obrasci (od 1. do 10.).

Stručno povjerenstvo škole

Članak 2. (NN 63/20)

(1) Za svaku osnovnu školu upravno tijelo u županiji nadležno za poslove obrazovanja, odnosno Gradski ured Grada Zagreba nadležan za poslove obrazovanja (u daljnjem tekstu: Upravni odjel, odnosno Gradski ured) na prijedlog ravnatelja škole imenuje predsjednika i članove Stručnog povjerenstva osnovne škole za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, odnosno učenika (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo škole) na vrijeme od dvije godine (Obrazac 1.).

(2) Stručno povjerenstvo škole iz stavka 1. ovoga članka čine: nadležni školski liječnik – specijalist školske medicine, a iznimno liječnik koji nema završenu specijalizaciju iz školske medicine, stručni suradnici zaposleni u školi (pedagog i/ili psiholog i/ili stručnjak edukator-rehabilitator i/ili stručni suradnik logoped i/ili stručni suradnik socijalni pedagog), učitelj razredne nastave i učitelj hrvatskoga jezika.

(3) U osnovnoj školi koja ima ustrojen razredni odjel s posebnim programom za djecu s teškoćama, a nema stručnog suradnika edukatora-rehabilitatora, u Stručno povjerenstvo škole imenuje se učitelj edukator-rehabilitator.

(4) Stručno povjerenstvo škole provodi utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta zbog redovitoga upisa u prvi razred osnovne škole, a kada procijeni da za to postoji potreba, predlaže Stručnom povjerenstvu Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda utvrđivanje:

− prijevremenog upisa djeteta u prvi razred osnovne škole,

− odgode upisa u prvi razred osnovne škole,

− primjerenog programa osnovnog obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju.

(5) Stručno povjerenstvo škole tijekom osnovnog obrazovanja, kada procijeni da za time postoji potreba, predlaže Stručnom povjerenstvu Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda:

− utvrđivanje primjerenog programa osnovnog obrazovanja za dijete/učenika s teškoćama u razvoju,

− privremeno oslobađanje od već započetog školovanja,

− ukidanje rješenja o primjerenom programu osnovnog obrazovanja za učenika s teškoćama u razvoju,

− uključivanje učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika.

(6) Za srednje škole ne imenuje se školsko povjerenstvo, ali su stručni suradnici i nastavnici škole obvezni pratiti razvoj i potrebe učenika te, ako je potrebno, predložiti nastavničkom vijeću u suradnji s nadležnim liječnikom školske medicine:

− utvrđivanje primjerenog programa srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju,

− ukidanje rješenja o primjerenom programu osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju,

− privremeno oslobađanje od već započetog školovanja,

− uključivanje učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskoga jezika, a u skladu s potrebama i najboljim interesom učenika.

(7) Srednja škola Upravnom odjelu, odnosno Gradskom uredu dostavlja prijedlog nastavničkog vijeća.

Stručno povjerenstvo Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda

Članak 3. (NN 63/20)

(1) Članove Stručnog povjerenstva Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta, odnosno učenika i njihove zamjenike (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda) imenuje pročelnik Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda na vrijeme od četiri godine (Obrazac 2.).

(2) Stručno povjerenstvo Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda utvrđuje psihofizičko stanje djeteta/učenika zbog:

– prijevremenog upisa djeteta u prvi razred osnovne škole,

– odgode upisa u prvi razred osnovne škole,

– privremenog oslobađanja od upisa u prvi razred osnovne škole,

– privremenoga oslobađanja od već započetog školovanja,

– utvrđivanja primjerenog programa osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju,

– ukidanja rješenja o primjerenom programu osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju,

– uključivanja djeteta/učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskoga jezika.

(3) Članovi Stručnog povjerenstva Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda su: specijalist školske medicine – liječnik škole na području županije odnosno Grada Zagreba, klinički psiholog, stručni suradnik psiholog, stručni suradnik pedagog, stručni suradnik edukator-rehabilitator, stručni suradnik logoped, stručni suradnik socijalni pedagog, učitelj razredne nastave, nastavnik srednje škole, učitelj i nastavnik hrvatskoga jezika, zaposleni u školi na području za koje je Upravni odjel, odnosno Gradski ured nadležan. Broj članova Stručnog povjerenstva mora biti neparan.

(4) Po službenoj dužnosti Upravni odjel, odnosno Gradski ured imenuje jednog predstavnika Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda koji nazoči sjednicama i koordinira radom Stručnog povjerenstva Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda.

(5) Članovi i zamjenici Stručnog povjerenstva Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda zaposleni u osnovnoj ili srednjoj školi moraju imati status mentora ili savjetnika.

(6) Na pisani zahtjev Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda članove Stručnog povjerenstva Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda iz sustava zdravstva predlaže nadležni zavod za javno zdravstvo, a zaposlene u osnovnim ili srednjim školama agencije nadležne za poslove obrazovanja.

(7) U slučaju da Upravni odjel, odnosno Gradski ured ne može u Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka imenovati kliničkoga psihologa, imenuje se samo stručni suradnik psiholog.

(8) U slučaju da je stručno Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka mjerodavno samo za osnovne škole, u njega se ne imenuju nastavnici srednje škole.

(9) U slučaju da na području za koje se imenuje Povjerenstvo iz stavka 5. ovoga članka nema učitelja/nastavnika i/ili stručnoga suradnika mentora ili savjetnika, u Stručno povjerenstvo Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda imenuje se osoba koja ima najmanje pet godina radnog iskustva u sustavu odgoja i obrazovanja.

(10) Među imenovanim članovima Stručnog povjerenstva Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda, Upravni odjel, odnosno Gradski ured imenuje predsjednika Stručnog povjerenstva Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda.

(11) Broj stručnih povjerenstava Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda utvrđuje Upravni odjel, odnosno Gradski ured u suradnji sa zavodom za javno zdravstvo sukladno broju djece i geografskim specifičnostima na području županije odnosno Grada Zagreba.

(12) Mjesto i vrijeme održavanja rada Stručnog povjerenstva Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda, sukladno potrebama, u dogovoru s članovima povjerenstva određuje predstavnik Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda iz stavka 4. ovoga članka.

Članak 4.

Članovi Stručnog povjerenstva škole i Stručnog povjerenstva Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda obavljaju poslove u svezi s utvrđivanjem psihofizičkog stanja djeteta/učenika u sklopu redovitih tjednih radnih obveza.

Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole

Članak 5. (NN 63/20)

(1) Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole po službenoj dužnosti pokreće Upravni odjel, odnosno Gradski ured.

(2) Upravni odjel, odnosno Gradski ured utvrđuje popis djece, školskih obveznika i dostavlja ga Stručnom povjerenstvu škole do 1. ožujka tekuće godine.

(3) Raspored utvrđivanja psihofizičkog stanja djece mora sadržavati podatke o upisnom području, vremenu i mjestu obavljanja pregleda te dokumentaciji potrebnoj za upis.

(4) Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole provodi se u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnom području u razdoblju od 31. ožujka do 15. lipnja, a za dijete iz stavka 6. ovoga članka najkasnije do početka nastavne godine.

(5) Upravni odjel, odnosno Gradski ured preko medija, oglasnih ploča odgojno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova te mrežnih stranica županije, odnosno grada obavještava roditelja/skrbnika djeteta (u daljnjem tekstu: roditelj) o rasporedu utvrđivanja psihofizičkog stanja djece.

(6) U slučaju da dijete ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u razdoblju koje je utvrđeno rasporedom pregleda, roditelj je dužan najkasnije do 30. svibnja tekuće godine o tome obavijestiti Stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području, a ono će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme.

(7) Iznimno od rokova utvrđenih stavkom 4. ovoga članka, za vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta može se provesti do 20. kolovoza 2020. godine.

(8) Iznimno od roka utvrđenog stavkom 6. ovoga članka, za vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, roditelj djeteta koje ne može pristupiti utvrđivanju psihofizičkog stanja u razdoblju koje je utvrđeno rasporedom pregleda dužan je najkasnije do 1. kolovoza 2020. godine o tome obavijestiti stručno povjerenstvo škole kojoj dijete pripada prema upisnom području, a ono će utvrditi drugo odgovarajuće vrijeme utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta i to najkasnije do početka nastavne godine.

Članak 6.

(1) Liječnički pregled djeteta liječnik obavlja u zdravstvenoj ustanovi, a iznimno se može obaviti i u osnovnoj školi u koju se dijete treba upisati. Ostali članovi Stručnog povjerenstva škole procjenjuju psihofizičko stanje djeteta radi upisa u prvi razred osnovne škole u školi.

(2) Članovi Stručnog povjerenstva škole procjenjuju i u pisanom obliku daju mišljenje o psihofizičkome stanju djeteta u skladu sa zahtjevima svoje struke (Obrazac 3. i 4.a).

(3) Pri pregledu odnosno razgovoru s djetetom svaki član Stručnog povjerenstva škole dužan je poštovati prava i interese djeteta te postupati u skladu s etičkim kodeksom svoje struke, prema odredbama Ustava Republike Hrvatske, Konvencije o pravima djeteta, drugim međunarodnim dokumentima i propisima Republike Hrvatske.

(4) Nakon završenog postupka procjene psihofizičkog stanja djeteta Stručno povjerenstvo škole obavlja razgovor s roditeljem. Roditelj ima pravo uvida u mišljenje i prijedlog svakog člana Stručnog povjerenstva škole (Obrazac 3. i 4.a).

Članak 7.

(1) Stručno povjerenstvo škole za upis u prvi razred osnovne škole donosi mišljenje s prijedlogom (Obrazac 3. ili Obrazac 3. i 4.a) na temelju:

– neposrednoga pregleda djeteta,

– razgovora s roditeljem,

– pojedinačnih mišljenja članova Povjerenstva,

– dostavljene dokumentacije iz predškolske ustanove ako ju je dijete pohađalo ili programa predškole,

– dokumentacije drugih ustanova u kojima je dijete bilo obuhvaćeno procjenom, zdravstvenim, rehabilitacijskim ili drugim postupkom u predškolskoj dobi i/ili nalaza i mišljenja jedinstvenog tijela vještačenja.

(2) Škola će obavijestiti roditelja o psihofizičkom stanju djeteta za upis u prvi razred osnovne škole e-poštom ili pisanim putem (Obrazac 5.)

(3) Ako se dijete upisuje u osnovnu školu za koju upisno područje može biti područje grada ili Republike Hrvatske ili osnovnu školu kojoj ne pripada prema upisnom području, osnovna škola koju će dijete pohađati pisanim putem će zatražiti od osnovne škole kojoj dijete pripada prema upisnom području i koja je provela postupak mišljenja o psihofizičkoj spremnosti djeteta za upis u prvi razred osnovne škole.

Prijevremeni upis u prvi razred

Članak 8.

(1) Za dijete koje će do kraja tekuće godine navršiti šest godina, a nije školski obveznik, roditelj može najkasnije do 31. ožujka tekuće godine podnijeti zahtjev Upravnom odjelu, odnosno Gradskom uredu za uvrštavanje djeteta u popis školskih obveznika (Obrazac 6.). Za dijete koje je bilo uključeno u predškolski program roditelj dostavlja osim zahtjeva i mišljenje stručnog tima predškolske ustanove o psihofizičkom stanju djeteta.

(2) Za dijete koje ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka Upravni odjel, odnosno Gradski ured će prihvatiti zahtjev roditelja te uvrstiti dijete na popis djece za osnovnu školu kojoj dijete pripada prema upisnome području.

(3) Za dijete iz stavka 2. ovoga Pravilnika obvezno se provodi psihološko testiranje u osnovnoj školi kojoj dijete pripada prema upisnome području.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, u slučaju da u Stručnom povjerenstvu škole nema stručnog suradnika psihologa, psihološko testiranje provodi stručni suradnik psiholog imenovan u Stručno povjerenstvo Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda. O vremenu i mjestu psihološkog testiranja Upravni odjel, odnosno Gradski ured će pisanim putem obavijestiti roditelja.

(5) Prijevremeni upis odobrit će se djetetu iz stavka 3. i 4. ovoga članka na temelju dokumentacije o rezultatima psihološkog testiranja i mišljenja Stručnog povjerenstva škole (Obrazac 4.a).

Odgoda upisa u prvi razred

Članak 9.

(1) Odgoda upisa u prvi razred osnovne škole može se odobriti samo jedanput, i to za jednu školsku godinu.

(2) Stručno povjerenstvo škole predložit će Upravnom odjelu, odnosno Gradskom uredu odgodu upisa u prvi razred (Obrazac 4.a), osobito ako:

– procijeni na temelju neposrednoga pregleda i dostavljene dokumentacije o psihofizičkom stanju djeteta da bi odgoda upisa pozitivno utjecala na djetetov psihofizički razvoj,

– se dijete nalazi ili će se početkom nastavne godine nalaziti na liječenju ili rehabilitaciji u zdravstvenoj ustanovi u trajanju duljem od mjesec dana, ali samo u slučaju da u zdravstvenoj ustanovi u kojoj će se dijete liječiti/rehabilitirati nije organizirana nastava ili ako je dijete uključeno u rehabilitacijske postupke koji će prema procjeni stručnjaka značajno utjecati na njegov psihofizički razvoj.

(3) Dijete kojem je odgođen upis u prvi razred osnovne škole sljedeće godine bit će uvršteno u popis školskih obveznika radi ponovnog utvrđivanja njegova psihofizičkog stanja, a do polaska u školu obvezno je, ako to dopušta zdravstveno stanje djeteta, pohađati program predškole.

Privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole

Članak 10.

(1) Privremeno oslobađanje djeteta od upisa u prvi razred osnovne škole ostvaruje dijete kojemu je zdravlje teško oštećeno ili ima višestruke teškoće.

(2) Zahtjev za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole Upravnom odjelu, odnosno Gradskom uredu podnosi roditelj djeteta (Obrazac 6.).

(3) Osim zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka roditelj obvezno dostavlja medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom i razvojnom stanju djeteta te nalaz, odnosno mišljenje jedinstvenog tijela vještačenja.

(4) Iznimno, ako se na temelju dokumentacije iz stavka 3. ovoga članka ne može utvrditi potreba donošenja rješenja za dijete iz stavka 1. ovoga članka, Stručno povjerenstvo Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda provest će na zahtjev roditelja i preporuku obiteljskog liječnika ili liječnika pedijatra postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta u domu djeteta.

(5) Rješenje o privremenom oslobađanju djeteta od upisa u prvi razred osnovne škole donosi se na razdoblje od jedne školske godine ili dulje, sukladno nalazu i mišljenju jedinstvenog tijela vještačenja.

(6) U slučaju da se ispune uvjeti za uključivanje djeteta u sustav odgoja i obrazovanja, roditelj ili nadležni centar za socijalnu skrb zatražit će do 1. travnja tekuće godine uključivanje djeteta u listu školskih obveznika.

Privremeno oslobađanje od započetog školovanja

Članak 11.

(1) Privremeno oslobađanje od već započetog školovanja moguće je u slučaju kad učenik zbog zdravstvenih razloga nije u mogućnosti nastaviti započeto školovanje u osnovnoj ili srednjoj školi, zdravstvenoj ili rehabilitacijskoj ustanovi, ili u kući.

(2) Roditelj podnosi osnovnoj ili srednjoj školi zahtjev za privremenim oslobađanjem djeteta od već započetog školovanja (Obrazac 6.).

(3) Osim zahtjeva iz stavka 2. ovoga članka roditelj obvezno dostavlja medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju učenika.

(4) Osnovna ili srednja škola dostavlja Upravnom odjelu, odnosno Gradskom uredu mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva škole odnosno nastavničkog vijeća srednje škole (Obrazac 4.a ili 4.b), te zahtjev roditelja i presliku medicinske dokumentacije učenika.

(5) Rješenje o oslobađanju učenika iz stavka 1. ovoga članka donosi se najdulje na godinu dana.

Utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika za određivanje primjerenoga programa osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju

Članak 12.

(1) Stručno povjerenstvo škole odnosno nastavničko vijeće srednje škole (Obrazac 4.a ili 4.b) ili tijela u čijoj je nadležnosti zdravstvena odnosno socijalna skrb (Obrazac 6.), uz suglasnost roditelja može predložiti određivanje primjerenoga programa osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju.

(2) Utvrđivanje psihofizičkog stanja učenika za određivanje primjerenoga programa obrazovanja i primjerenih oblika pomoći tijekom osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama obavlja se na temelju:

– neposrednog pregleda učenika,

– razgovora s roditeljima,

– pojedinačnih mišljenja članova Stručnog povjerenstva škole ili stručnih suradnika srednje škole (Obrazac 4.a ili 4.b),

– dostavljene dokumentacije učenika koji je bio obuhvaćen zdravstvenim, rehabilitacijskim ili drugim postupkom, odnosno nalaza i mišljenja jedinstvenog tijela vještačenja,

– izvješća razrednoga i/ili predmetnih učitelja/nastavnika o odgojno-obrazovnim postignućima,

– primjerenih metoda rada uz koje učenik postiže pozitivne rezultate,

– specifičnih nastavnih sredstava koja su korištena u radu,

– mišljenja razrednika o redovitosti pohađanja nastave,

– uočenih mogućnosti i sposobnostima, aktivnostima poduzetim da se učeniku pomogne u svladavanju nastavnih sadržaja te u suradnji s učiteljima/nastavnicima i roditeljima,

– postignuća (ocjena) i opisnoga praćenja po nastavnim predmetima.

(3) Za učenika koji pohađa srednju školu primjereni program srednjeg obrazovanja za učenika s teškoćama u razvoju predlaže nastavničko vijeće ako učeniku tijekom osnovnoga obrazovanja takav program nije utvrđen ili u slučaju potrebe izmjene donesenog rješenja.

(4) Postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja učenika zbog utvrđivanja primjerenoga programa osnovnoga ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju te primjerenih oblika pomoći obavlja se u skladu s potrebama tijekom školske godine.

Članak 13.

(1) Za utvrđivanje primjerenoga programa školovanja osnovna škola na temelju prijedloga Stručnog povjerenstva škole odnosno srednja škola na prijedloga nastavničkog vijeća ili Upravni odjel, odnosno Gradski ured na prijedlog Stručnog povjerenstva Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda može od roditelja tražiti pribavljanje potrebnoga specijalističkog mišljenja i nalaza.

(2) Roditelj je dužan u roku od 60 dana od dana pokretanja postupka pribaviti potrebno specijalističko mišljenje i nalaz iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Ako roditelj u propisanome roku ne može pribaviti potrebno mišljenje i nalaz iz stavka 1. ovoga članka, o tome je dužan pisanim putem izvijestiti osnovnu ili srednju školu odnosno Upravni odjel, odnosno Gradski ured te dostaviti dokaz o vremenu zakazanoga pregleda.

(4) Ako roditelj odbije pribaviti potrebno specijalističko mišljenje i nalaz (potrebnu dokumentaciju) i nije ispunio uvjete iz stavka 3. ovoga članka, osnovna ili srednja škola odnosno Upravni odjel, odnosno Gradski ured obavijestit će nadležni centar za socijalnu skrb.

Donošenje rješenja

Članak 14.

(1) Psihofizičko stanje djeteta/učenika utvrđuje Stručno povjerenstvo Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda na temelju mišljenja (Obrazac 7.) i prijedloga Stručnog povjerenstva Škole ili nastavničkog vijeća srednje škole (Obrazac 4.a ili 4.b) te cjelokupne dokumentacije za dijete/učenika koje je bilo obuhvaćeno zdravstvenim, rehabilitacijskim ili drugim postupkom.

(2) Na temelju mišljenja Stručnog povjerenstva Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda, Upravni odjel, odnosno Gradski ured donosi rješenje o:

– prijevremenom upisu u prvi razred osnovne škole,

– odgodi upisa u prvi razred osnovne škole,

– privremenom oslobađanju od upisa u prvi razred osnovne škole,

– privremenom oslobađanju od već započetog školovanja,

– određivanju primjerenog programa osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju,

– ukidanju rješenja o primjerenom programu osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju.

(3) Ako Stručno povjerenstvo Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda ne može utvrditi psihofizičko stanje djeteta/učenika jer roditelj djeteta/učenika nije bio u mogućnosti u roku od 60 dana od dana pokretanja postupka pribaviti potrebno specijalističko mišljenje i nalaz, Upravni odjel, odnosno Gradski ured je o tome dužan izvijestiti osnovnu ili srednju školu.

(4) Upravni odjel, odnosno Gradski ured dostavlja rješenje roditelju, školi kojoj dijete/učenik pripada prema upisnom području, a za dijete/učenika kojem se određuje primjereni program osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju i najbližoj školi koja provodi program školovanja utvrđen rješenjem te nadležnome liječniku škole. Za dijete kojem je rješenjem odobreno privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, rješenje se dostavlja i nadležnome centru za socijalnu skrb.

(5) Ako rješenje nije doneseno do 31. kolovoza tekuće godine za dijete koje se upisuje u prvi razred osnovne škole, dijete se do donošenja rješenja upisuje u redoviti program.

(6) Na rješenje iz stavka 2. ovoga članka roditelj ima pravo žalbe ministarstvu nadležnom za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) putem Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda.

(7) Protiv rješenja Ministarstva može se pokrenuti upravni spor tužbom nadležnome Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Članak 15.

(8) Rješenja o primjerenome programu osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenika s teškoćama u razvoju donesena tijekom osnovnog obrazovanja vrijede i za srednje obrazovanje osim u slučajevima iz članka 11. ovoga Pravilnika.

Članak 16.

(1) Žalbe na rješenja Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda razmatra Stručno povjerenstvo za utvrđivanje psihofizičkoga stanja djeteta Ministarstva (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo Ministarstva).

(2) Stručno povjerenstvo Ministarstva čine: liječnik specijalist školske medicine, klinički psiholog, stručni suradnik psiholog, učitelj razredne nastave, nastavnik srednje škole, stručni suradnik pedagog, stručni suradnik edukacijski-rehabilitator, stručni suradnik logoped i stručni suradnik socijalni pedagog.

(3) Predsjednika i članove Stručnog povjerenstva Ministarstva te njihove zamjenike imenuje ministar nadležan za poslove obrazovanja, na razdoblje od četiri godine.

(4) Liječnika specijalista školske medicine i kliničkoga psihologa za člana Stručnog povjerenstva Ministarstva predlaže ministar nadležan za poslove zdravlja.

(5) Članovi Stručnog povjerenstva Ministarstva iz redova učitelja i stručnih suradnika iz stavka 2. ovoga članka moraju imati status učitelja/nastavnika/stručnog suradnika savjetnika.

Utvrđivanje znanja hrvatskoga jezika

Članak 17.

(1) Učitelj/nastavnik hrvatskoga jezika iz članka 2. i 3. ovoga Pravilnika imenuju se u Stručno povjerenstvo škole ili Stručno povjerenstvo Upravnog odjela, odnosno Gradskog ureda i zbog specifične potrebe utvrđivanja znanja hrvatskoga jezika za dijete/učenika koje ne zna ili nedovoljno zna hrvatski jezik.

(2) Utvrđivanje znanja hrvatskoga jezika pokreće se na usmeni zahtjev roditelja djeteta/učenika, na zahtjev Stručnog povjerenstva škole ili nastavnika hrvatskoga jezika i stručnih suradnika srednje škole u kojoj dijete/učenik započinje ili nastavlja započeto obrazovanje.

(3) Na temelju rezultata provjere znanja hrvatskoga jezika, Stručno povjerenstvo škole odnosno nastavničko vijeće srednje škole donosi prijedlog o uključivanju djeteta/učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskoga jezika (Obrazac 8.a ili 8.b).

(4) Upravni odjel, odnosno Gradski ured odlukom određuje osnovnu ili srednju školu u koju će se dijete/učenik iz stavka 1. ovoga članka uključiti u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskoga jezika.

(5) Obavijest o uključivanju djeteta/učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskoga jezika Upravni odjel, odnosno Gradski ured dostavlja roditelju djeteta/učenika i osnovnoj ili srednjoj školi u koju je upisano. U slučaju kada se pripremna ili dopunska nastava hrvatskoga jezika planira provesti u drugoj osnovnoj ili srednjoj školi, obavijest se dostavlja i osnovnoj ili srednjoj školi u kojoj će se nastava provoditi.

(6) Škola iz stavka 5. ovoga članka zadužit će učitelja/nastavnika za provedbu pripremne ili dopunske nastave hrvatskoga jezika uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

(7) U slučaju da dijete/učenik iz stavka 5. ovoga članka nije svladao hrvatski jezik u mjeri da se može uključiti u redovitu nastavu, Stručno povjerenstvo škole odnosno nastavničko vijeće srednje škole nakon procjene dostavlja Upravnom odjelu, odnosno Gradskom uredu prijedlog i mišljenje o produžetku izvođenja pripremne ili dopunske nastave (Obrazac 9.).

(8) Djetetu iz stavka 5. i 7. ovoga članka Upravni odjel, odnosno Gradski ured izdaje potvrdu o završenom programu pripremne nastave hrvatskoga jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik (Obrazac 10.).

(9) U slučaju da dijete/učenik iz stavka 5. i 7. ovoga članka tijekom provedbe pripremne ili dopunske nastave hrvatskoga jezika promijeni osnovnu ili srednju školu, osnovna ili srednja škola dužna je uz prijepis ocjena dostaviti drugoj osnovnoj ili srednjoj školi i obavijest da je dijete/učenik uključen u pripremnu ili dopunsku nastavu, ili potvrdu iz stavka 8. ovoga članka.

Članak 18.

Sve osobe koje sukladno odredbama ovoga Pravilnika sudjeluju u postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta dužne su podatke o djetetu čuvati kao službenu tajnu.

Članak 18.a (NN 63/20)

Za vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, u slučaju nepovoljne epidemiološke situacije koju je utvrdio Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, odnosno stožer civilne zaštite nadležan za pojedino područje, a zbog koje nije moguće provesti postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta sukladno odredbama ovoga pravilnika, isti se, osim liječničkoga pregleda, može provesti i na daljinu sukladno prethodnom dogovoru roditelja i Povjerenstva, uzevši u obzir posebne okolnosti svakoga pojedinog slučaja.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

(1) Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se sukladno Pravilniku o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnog povjerenstva (»Narodne novine«, broj 55/2011.).

(2) Upravni odjeli, odnosno Gradski uredi državne uprave dužni su imenovati povjerenstva sukladno ovome Pravilniku u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Upućivanje djeteta na postupak vještačenja iz članka 7. stavka 1. te članka 10. stavka 3. i 5. ovoga Pravilnika, vezano uz dostavljanje nalaza i mišljenja jedinstvenog tijela vještačenja, počet će se primjenjivati nakon stupanja na snagu propisa kojim se ustrojava jedinstveno tijelo vještačenja.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnog povjerenstva (»Narodne novine«, broj 55/2011.).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/13-01/00105

Urbroj: 533-25-14-0013

Zagreb, 22. svibnja 2014.

Ministar dr. sc. Željko Jovanović, v. r.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 63/20

Članak 5.

U cijelom tekstu Pravilnika o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta, učenika te sastavu stručnih povjerenstava (»Narodne novine«, broj: 67/14) riječ »Ured« u određenom padežu zamjenjuje se riječima »Upravni odjel, odnosno Gradski ured« u odgovarajućem padežu.

Članak 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Obrazac 1.

Obrazac 2.

Obrazac 3.

Obrazac 4.a (za osnovnu školu)

Obrazac 4.b (za srednju školu)

Obrazac 5.

Obrazac 6.

Obrazac 7.

Obrazac 8.a (za osnovnu školu)

Obrazac 8.b (za srednju školu)

Obrazac 9.

Obrazac 10.

 

 

Copyright © Ante Borić