Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Na temelju članka 116. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) ministrica znanosti i obrazovanja donosi

 

PRAVILNIK O NAPREDOVANJU UČITELJA, NASTAVNIKA, STRUČNIH SURADNIKA I RAVNATELJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA I UČENIČKIM DOMOVIMA

Pročišćeni tekst

NN 68/19, 60/20, 32/21

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se razine i odgovarajuća zvanja učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima, uvjeti i način njihova napredovanja u zvanja.

Članak 2. (NN 32/21)

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

Stručno-pedagoški rad je rad koji odgojno-obrazovni radnici ostvaruju u radu s učenicima ili kolegama, u organizaciji ili provedbi natjecanja, mentorstvu učenicima, studentima i pripravnicima, održavanjem predavanja, radionica i online edukacija, radom u stručnim vijećima i strukovnim udrugama, pisanjem stručnih članaka, izradom nastavnih materijali i obrazovnih sadržaja, radom na projektima te radom na unaprjeđenje rada škole i sustava obrazovanja.

Sustav za praćenje profesionalnog razvoja je računalni sustav koji omogućava bilježenje i praćenje profesionalnog razvoja odgojno-obrazovnih radnika. Sustav uz automatsko evidentiranje stručnih usavršavanja koji se u njemu objavljuju, omogućava i individualno evidentiranje e-portfolija profesionalnog razvoja.

Profesionalni razvoj je kontinuirana aktivnost koja uključuje različite procese kao što su edukacija (online ili uživo), praksa, primanje i davanje povratnih informacija pri čemu odgojno-obrazovni radnici preuzimaju odgovornosti za vlastito učenje i cjeloživotni razvoj kompetencija.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

II. NAPREDOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH RADNIKA

Članak 4.

Učitelji, nastavnici, stručni suradnici i ravnatelji (u daljnjem tekstu: odgojno-obrazovni radnici) koji imaju odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja te potrebne pedagoške kompetencije propisane zakonom i drugim propisima, pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom mogu napredovati u zvanja:

1. mentor

2. savjetnik

3. izvrstan savjetnik.

Uvjeti za napredovanje

Mentor

Članak 5. (NN 32/21)

(1) U zvanje mentora može napredovati učitelj i nastavnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava sljedeće opće uvjete:

– položen stručni ispit, osim u slučaju oslobađanja od polaganja istog sukladno zakonu;

– najmanje pet godina rada u školskoj ustanovi obavljajući poslove učitelja ili nastavnika s odgovarajućom vrstom obrazovanja;

– kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 100 sati u posljednjih pet godina;

– izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom, osim u slučaju prvog napredovanja.

(2) U zvanje mentora može napredovati stručni suradnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava sljedeće opće uvjete:

– položen stručni ispit, osim u slučaju oslobađanja od polaganja istog sukladno zakonu;

– najmanje pet godina rada u školskoj ustanovi obavljajući poslove stručnog suradnika s odgovarajućom vrstom obrazovanja;

– kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 100 sati u posljednjih pet godina;

– izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom, osim u slučaju prvog napredovanja.

(3) U zvanje mentora može napredovati odgajatelj koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava sljedeće opće uvjete:

– položen stručni ispit, osim u slučaju oslobađanja od polaganja istoga sukladno zakonu;

– najmanje pet godina rada u školskoj ustanovi obavljajući poslove odgajatelja s odgovarajućom vrstom obrazovanja;

– kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 100 sati u posljednjih pet godina;

– izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom, osim u slučaju prvog napredovanja.

(4) U zvanje mentora može napredovati ravnatelj koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava sljedeće opće uvjete:

– položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju oslobađanja od polaganja istog sukladno zakonu;

– najmanje pet godina rada u obavljanju poslova ravnatelja u školskim ustanovama;

– kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 100 sati u posljednjih pet godina;

– izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom, osim u slučaju prvog napredovanja.

(5) Uz opće uvjete iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka odgojno-obrazovni radnik koji napreduje u zvanje mentora mora ispunjavati i uvjet izvrsnosti:

– najmanje 20 bodova prikupljenih iz najmanje tri kategorije, među kojima je obvezna kategorija Unaprjeđivanje rada škole, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.

(6) Iznimno od uvjeta koji se odnosi na pet godina rada u obavljanju određenih poslova, osobe iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka uz ispunjavanje ostalih uvjeta mogu napredovati u zvanje mentora i nakon najmanje tri godine rada u obavljanju poslova s odgovarajućom vrstom obrazovanja u školskoj ustanovi ako prikupe 40 bodova iz najmanje četiri kategorije sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.

Savjetnik

Članak 6. (NN 32/21)

(1) U zvanje savjetnika može napredovati učitelj i nastavnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava sljedeće opće uvjete:

– položen stručni ispit, osim u slučaju oslobađanja od polaganja istog sukladno zakonu;

– kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 120 sati u posljednjih pet godina;

– najmanje pet godina provedenih u zvanju mentora na radnome mjestu učitelja ili nastavnika;

– izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom.

(2) U zvanje savjetnika može napredovati stručni suradnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava sljedeće opće uvjete:

– položen stručni ispit, osim u slučaju oslobađanja od polaganja istog sukladno zakonu;

– kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 120 sati u posljednjih pet godina;

– najmanje pet godina provedenih u zvanju mentora na radnome mjestu stručnog suradnika;

– izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom.

(3) U zvanje savjetnika može napredovati odgajatelj koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava sljedeće opće uvjete:

– položen stručni ispit, osim u slučaju oslobađanja od polaganja istog sukladno zakonu;

– kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 120 sati u posljednjih pet godina;

– najmanje pet godina provedenih u zvanju mentora na radnome mjestu odgajatelja;

– izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom.

(4) U zvanje savjetnika može napredovati ravnatelj koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava sljedeće opće uvjete:

– položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju oslobađanja od polaganja istog sukladno zakonu;

– kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 120 sati u posljednjih pet godina;

– najmanje pet godina provedenih u zvanju mentora na radnome mjestu ravnatelja;

– izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom.

(5) Uz opće uvjete iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka odgojno-obrazovni radnik koji napreduje u zvanje savjetnika mora ispunjavati i uvjet izvrsnosti:

– najmanje 40 bodova prikupljenih iz najmanje četiri kategorije, među kojima je obvezna kategorija Unaprjeđivanje rada škole, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.

Izvrstan savjetnik

Članak 7. (NN 32/21)

(1) U zvanje izvrsnog savjetnika može napredovati učitelj i nastavnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava sljedeće opće uvjete:

– položen stručni ispit, osim u slučaju oslobađanja od polaganja istog sukladno zakonu;

– kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 150 sati u posljednjih pet godina;

– najmanje pet godina provedenih u zvanju savjetnika na radnome mjestu učitelja ili nastavnika;

– izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom.

(2) U zvanje izvrsnog savjetnika može napredovati stručni suradnik koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava sljedeće opće uvjete:

– položen stručni ispit, osim u slučaju oslobađanja od polaganja istog sukladno zakonu;

– kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 150 sati u posljednjih pet godina;

– najmanje pet godina provedenih u zvanju savjetnika na radnome mjestu stručnog suradnika;

– izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom.

(3) U zvanje izvrsnog savjetnika može napredovati odgajatelj koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava sljedeće opće uvjete:

– položen stručni ispit, osim u slučaju oslobađanja od polaganja istog sukladno zakonu;

– kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 150 sati u posljednjih pet godina;

– najmanje pet godina provedenih u zvanju savjetnika na radnome mjestu odgajatelja;

– izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom.

(4) U zvanje izvrsnog savjetnika može napredovati ravnatelj koji uz odgovarajuću razinu i vrstu obrazovanja ispunjava sljedeće opće uvjete:

– položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju oslobađanja od polaganja istog sukladno zakonu;

– kontinuirani profesionalni razvoj u trajanju od najmanje 150 sati u posljednjih pet godina;

– najmanje pet godina provedenih u zvanju savjetnika na radnome mjestu ravnatelja;

– izvršene sve obveze vezane uz zvanje propisane ovim Pravilnikom.

(5) Uz opće uvjete iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka odgojno--obrazovni radnik koji napreduje u zvanje izvrsnog savjetnika mora ispunjavati i uvjet izvrsnosti:

– najmanje 60 bodova prikupljenih iz najmanje pet kategorija, među kojima su obvezne kategorije Unaprjeđivanje rada škole, sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.

Kriteriji vrednovanja stručno-pedagoškog rada

Članak 8. (NN 60/20, 32/21)

Vrednovanje dijela stručno-pedagoškog rada odgojno-obrazovnog radnika za ispunjavanje uvjeta izvrsnosti boduje se prema kriterijima podijeljenim u kategorije.

 

Kategorije aktivnosti

Bodovi

 

ORGANIZACIJA I/ILI PROVEDBA NATJECANJA TE MENTORSTVO UČENICIMA, STUDENTIMA I PRIPRAVNICIMA

 

 

Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na županijskoj razini uz dodatan bod po učeniku za osvojeno jedno od prva tri mjesta (po učeniku ili natjecateljskoj ekipi)

1

 

Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na međužupanijskoj ili državnoj razini, uz dodatan bod po učeniku za osvojeno jedno od prva tri mjesta (po učeniku ili natjecateljskoj ekipi)

2

 

Mentorstvo učenicima koji sudjeluju na natjecanjima, smotrama i sl. na međunarodnoj razini uz dodatan bod po učeniku za osvojeno jedno od prva tri mjesta (po učeniku ili natjecateljskoj ekipi). U istoj školskoj godini svaki učenik ili ekipa boduje se samo jedanput prema najboljem uspjehu.

3

 

Sudjelovanje u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja, smotre i sl. za učenike, na školskoj razini (po događanju)

1

 

Sudjelovanje u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja, smotre i sl. za učenike, na županijskoj ili državnoj razini (po događanju)

2

 

Sudjelovanje u radu povjerenstava za organizaciju i/ili provedbu natjecanja, smotre i sl. za učenike, na međunarodnoj razini (po događanju)

3

 

Sudjelovanje u radnim skupinama za izradu zadataka za natjecanja, smotre, nacionalne ispite ili državnu maturu (po ispitu)

2

 

Sudjelovanje u radnim skupinama za evaluaciju za nacionalne ispite ili državnu maturu (po ispitnom roku i predmetu)

1

 

Mentorstvo studentima učiteljskih i nastavničkih studija (po godini)

2

 

Mentorstvo pripravniku do stručnog ispita (po pripravniku)

3

 

PREDAVANJA, RADIONICE I EDUKACIJE

 

 

Predavanje, radionica ili ogledni sat na školskoj razini (po broju održanih, međusobno različitih, uživo ili online; do dva suautora)

1

 

Predavanje, radionica ili ogledni sat na županijskoj razini (po broju održanih, međusobno različitih, uživo ili online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora)

2

 

Predavanje, radionica ili ogledni sat na međužupanijskoj/regionalnoj ili državnoj razini (po broju održanih, međusobno različitih, uživo ili online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora)

3

 

Predavanje ili radionica na međunarodnoj razini (po broju održanih, uživo i online; uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika; do dva suautora)

4

 

Dijeljenje primjera dobre prakse primjene inovativnih metoda poučavanja (primjerice u Edutoriju, na obrazovnim portalima, školskim mrežnim stranicama, knjigama, zbornicima i brošurama) ako nije vrednovano u kategoriji STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI (po primjeru)

3

 

Sudjelovanje na međunarodnim radionicama izvan Republike Hrvatske (strukturirani tečajevi, promatranje rada (job shadowing), podučavanje u inozemnim ustanovama (teaching assignment); zajedničke aktivnosti učenja i podučavanja (short-term joint staff training events)) (po broju radionica ili aktivnosti mobilnosti)

1 bod za strukturirane tečajeve s potvrdom o sudjelovanju

2 boda za promatranje rada (job shadowing) s potvrdom o sudjelovanju

3 boda za podučavanje u inozemnim ustanovama (teaching assignment); zajedničke aktivnosti učenja i podučavanja (short-term joint staff training events) uz potvrdu o uspješnosti

1 – 3

 

Sudjelovanje u edukaciji na državnoj razini (po broju edukacija, međusobno različitih, uživo ili online)

od 5 do 10 sati = 1 bod

od 11 do 20 sati = 2 boda

od 21 do 30 sati = 3 boda

više od 30 sati = 4 bodova

1 – 4

 

Vođenje ili mentoriranje edukacije na državnoj razini (po broju edukacija, međusobno različitih, uživo ili online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika)

do 3 sata = 1 bod

od 4 do 5 sati = 2 boda

od 6 do 10 sati = 3 boda

od 11 do 20 sati = 4 boda

od 21 do 30 sati = 5 boda

više od 30 sati = 6 bodova

1 – 6

 

Sudjelovanje u edukaciji na međunarodnoj razini (po broju edukacija, međusobno različitih, uživo ili online)

od 5 do 10 sati = 2 boda

od 11 do 20 sati = 3 boda

od 21 do 30 sati = 4 boda

više od 30 sati = 5 bodova

2 – 5

 

Vođenje ili mentoriranje edukacije na međunarodnoj razini (po broju edukacija, međusobno različitih, uživo ili online, uz pozitivnu evaluaciju od strane sudionika)

od 5 do 10 sati = 4 boda

od 11 do 20 sati = 5 boda

od 21 do 30 sati = 6 boda

više od 30 sati = 7 bodova

4 – 7

 

RAD U STRUČNIM VIJEĆIMA, UDRUGAMA I SL.

 

 

Vođenje stručnog vijeća na školskoj razini (po šk. godini) uz minimalno 3 održanih sastanaka stručnog vijeća godišnje te minimalno jedno održano predavanje ili radionicu godišnje

1

 

Vođenje stručnog vijeća na županijskoj razini (po šk. godini) uz minimalno 3 održanih sastanaka stručnog vijeća te minimalno jedno održano predavanje ili radionicu godišnje

2

 

Doprinos struci kroz rad u strukovnim udrugama koje potiču, razvijaju i unapređuju struku (po godini)

1

 

Vođenje stručne udruge povezane s obrazovanjem na lokalnoj ili županijskoj razini (po godini)

1

 

Vođenje stručne udruge povezane s obrazovanjem regionalnoj ili državnoj razini (po godini)

2

 

Vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije na školskoj ili županijskoj razini (po godini)

1

 

Vođenje stručnog društva, kluba ili sekcije na međužupanijskoj/regionalnoj ili državnoj razini (po godini)

2

 

Neposredan odgojno-obrazovni rad s učenicima s teškoćama ili s darovitima učenicima izvan školske ustanove odnosno u organizaciji ustanova ili udruga civilnog društva koje provode aktivnosti u području odgoja i obrazovanja djece i mladih (po godini)

3

 

STRUČNI ČLANCI, NASTAVNI MATERIJALI I OBRAZOVNI SADRŽAJI

 

Objavljivanje znanstvenog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj (do četiri suautora; po broju objavljenih radova)

3

Objavljivanje znanstvenog članka u tiskanoj ili online publikaciji izvan Republike Hrvatske (do četiri suautora; po broju objavljenih radova)

5

Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj (do tri suautora; po broju objavljenih radova)

2

Objavljivanje stručnog članka u tiskanoj ili online publikaciji izvan Republike Hrvatske (do tri suautora; po broju objavljenih radova)

3

Pisanje recenzije udžbenika, stručnih knjiga, priručnika ili članaka (po broju)

2

Sudjelovanje u radu stručnih povjerenstava koje imenuje ministar nadležan za obrazovanje, a radi procjene usklađenosti udžbenika sukladno propisima kojima je uređeno odobravanje udžbenika (po udžbeniku)

2

Prijevod udžbenika, stručne literature, računalnoga obrazovnog programa i sl.

3

Autorstvo i suautorstvo stručnih knjiga, udžbenika, obrazovnih računalnih programa, priručnika i digitalnih obrazovnih sadržaja za barem 10 nastavnih sati, edukacija u minimalnom trajanju od 20 sati (do tri suautora; po broju objavljenih publikacija)

6

Autorstvo i suautorstvo stručnih knjiga, udžbenika, obrazovnih računalnih programa, priručnika, digitalnih obrazovnih sadržaja za barem 10 nastavnih sati, online edukacija u minimalnom trajanju od 20 sati (više od tri suautora; po broju objavljenih publikacija)

3

Autorstvo i suautorstvo recenziranih i/ili odobrenih digitalnih obrazovnih sadržaja na temelju Zakona o udžbenicima (po broju)

6

Autorstvo i suautorstvo edukacija u minimalnom trajanju od 10 sati (po broju)

5

Objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti i sl. za učenike s teškoćama (po broju objavljenih radova)

2

Objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti i sl. za darovite učenike (po broju objavljenih radova)

2

Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja (po broju objavljenih sadržaja):

obrazovni sadržaji do 10 nastavnih sati = 2 boda

obrazovni sadržaji od 11 do 20 nastavnih sati = 4 boda

obrazovni sadržaji za više od 20 nastavnih sati = 6 bodova

2 – 6

 

Objavljivanje stručnog ili znanstvenog članka u tiskanoj ili online publikaciji u Republici Hrvatskoj (do tri suautora; po broju objavljenih radova)

2

 

Objavljivanje stručnog ili znanstvenog članka u tiskanoj ili online publikaciji izvan Republike Hrvatske (do tri suautora; po broju objavljenih radova)

3

 

Pisanje recenzije udžbenika, stručnih knjiga, priručnika ili članaka (po broju)

2

 

Sudjelovanje u radu stručnih povjerenstava koje imenuje ministar nadležan za obrazovanje, a radi procjene usklađenosti udžbenika sukladno propisima kojima je uređeno odobravanje udžbenika (po udžbeniku)

2

 

Prijevod udžbenika, stručne literature, računalnog obrazovnog programa i sl.

3

 

Autorstvo i suautorstvo stručnih knjiga, obrazovnih računalnih programa, priručnika i digitalnih obrazovnih sadržaja za barem 10 nastavnih sati, online edukacija u minimalnom trajanju od 20 sati (do tri suautora; po broju objavljenih publikacija)

6

 

Autorstvo i suautorstvo stručnih knjiga, obrazovnih računalnih programa, priručnika, digitalnih obrazovnih sadržaja za barem 10 nastavnih sati, online edukacija u minimalnom trajanju od 20 sati (više od tri suautora; po broju objavljenih publikacija)

3

 

Autorstvo i suautorstvo recenziranih i/ili odobrenih digitalnih obrazovnih sadržaja temeljem Zakona o udžbenicima (po broju)

6

 

Autorstvo i suautorstvo online edukacija u minimalnom trajanju 10 sati (po broju)

5

 

Objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti i sl. za učenike s poteškoćama (po broju objavljenih radova)

2

 

Objavljivanje oglednih primjera prilagodbi metoda, sadržaja, aktivnosti i sl. za darovite učenike (po broju objavljenih radova)

2

 

Izrada i objavljivanje otvorenih obrazovnih sadržaja (po broju objavljenih sadržaja):

obrazovni sadržaji za do 10 nastavnih sati = 2 boda

obrazovni sadržaji za od 11 do 20 nastavnih sati = 4 boda

obrazovni sadržaji za veći dio nekog nastavnog predmeta, odnosno cijelu školsku godinu = 6 bodova

2 – 6

 

PROJEKTI

 

 

Priprema i pisanje projekta na državnoj razini (po projektu)

2 bod ukoliko je projekt prihvaćen

1 – 2

 

Priprema i pisanje projekta na međunarodnoj razini (po projektu)

3 boda ukoliko je projekt prihvaćen

2 – 3

 

Vođenje ili koordiniranje projekta na školskoj razini (po projektu)

1

 

Vođenje ili koordiniranje projekta u trajanju od najmanje godinu dana na školskoj razini (po projektu)

2

 

Vođenje ili koordiniranje projekta u trajanju od najmanje godinu dana na državnoj razini (po projektu)

4

 

Vođenje ili koordiniranje jednogodišnjeg projekta na međunarodnoj razini (po projektu)

5

 

Vođenje ili koordiniranje višegodišnjeg projekta na međunarodnoj razini (po projektu)

6

 

Sudjelovanje i doprinos realizaciji rezultata projekta na školskoj razini (po projektu)

1

 

Sudjelovanje i doprinos realizaciji rezultata projekta na državnoj razini (po projektu)

2

 

Sudjelovanje i doprinos realizaciji rezultata projekta na međunarodnoj razini (po projektu)

3

 

UNAPRJEĐENJE RADA ŠKOLE

 

 

Sudjelovanje u samovrednovanju ili vanjskom vrednovanju škole (po godini)

1

 

Rad u školskom timu za kvalitetu/rad u Povjerenstvu za kvalitetu (po godini)

1

 

Vođenje školskog tima za kvalitetu/rad Koordinatora samovrednovanja (po godini)

2

 

Uređivanje školske mrežne stranice, školskog lista ili školske stranice na društvenim mrežama (po godini i po publikaciji)

1

 

Pripremanje i organizacija javnog događanja u školi (po događanju)

1

 

Pripremanje i organizacija javnog događanja vezanog uz obrazovanje na županijskoj ili državnoj razini (po događanju)

2

 

Vođenje ili koordiniranje javnog događaja vezanog uz obrazovanje na državnoj razini (po događaju)

3

 

Aktivno sudjelovanje u izvođenju programa za vanjske sudionike u regionalnom centru kompetentnosti (po godini)

1

 

Vođenje regionalnog centra kompetentnosti (po godini)

3

 

Administriranje školskih platformi za e-učenje (po e-platformi i po godini)

1

 

RAD NA UNAPRJEĐENJU SUSTAVA OBRAZOVANJA

 

 

Rad u povjerenstvima, radnim skupinama ili mentorskim timovima za koja su imenovani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja ili za rad u Povjerenstvu za polaganje stručnih ispita (po godini)

1

 

Sudjelovanje u provođenju obrazovnog istraživanja na školskoj ili županijskoj razini (po broju)

1

 

Sudjelovanje u provođenju obrazovnog istraživanja na međužupanijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini (po broju)

2

 

Sudjelovanje u eksperimentalnom programu u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju (po šk. godini)

4

 

Pripremanje i provođenje obrazovnog istraživanja na školskoj ili županijskoj razini, uz objavu rada (po broju)

2

 

Pripremanje i provođenje obrazovnog istraživanja na međužupanijskoj ili državnoj razini, uz objavu rada (po broju)

3

 

Pripremanje i provođenje obrazovnog istraživanja na međunarodnoj razini, uz objavu rada (po broju)

4

 

Sudjelovanje u radnim skupinama, povjerenstvima i sl. za izradu strateških, zakonodavnih, kurikulumskih i sl. dokumenata na državnoj razini (po skupni i po godini)

3

     

 

Članak 9. (NN 32/21)

(1) Aktivnosti iz članka 8. ovoga Pravilnika vrednuju se neovisno o tome u kojem području, odnosno predmetu su ostvarene.

(2) Svaka aktivnost može se vrednovati samo jednom, a u obzir se uzimaju bodovi ostvareni od dana podnošenja prethodnog zahtjeva za napredovanje u zvanje do dana podnošenja novog zahtjeva za obnavljanje napredovanja u zvanje, odnosno zahtjeva za napredovanje u više zvanje.

(3) Osobama imenovanim za ravnatelja školske ustanove prilikom povratka na prethodno radno mjesto priznat će se svi elementi za napredovanje (bodovi, godine rada, kontinuirani profesionalni razvoj te obveze vezane uz napredovanje) ostvareni prije imenovanja za ravnatelja.

Pokretanje postupka za napredovanje

Članak 10. (NN 60/20, 32/21)

(1) Postupak za napredovanje u zvanje pokreće se na zahtjev odgojno-obrazovnog radnika, koji je o predmetnom zahtjevu dužan pisanim ili elektroničkim putem obavijestiti školsku ustanovu s kojom ima zasnovan radni odnos.

(2) Zahtjev za napredovanje odgojno-obrazovni radnik podnosi agenciji nadležnoj za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija).

(3) Obrazac zahtjeva za napredovanje sastavni je dio ovoga Pravilnika, a dostupan je i u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama Agencije (Obrazac 1).

(4) Uz zahtjev za napredovanje odgojno-obrazovni radnik dužan je dostaviti dokaze o ispunjavanju općih uvjeta za napredovanje, dokaz o ispunjavanju uvjeta izvrsnosti te dokaz o ispunjavanju svih obveza propisanih ovim Pravilnikom, osim ako isti već nisu pohranjeni u Zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkom obliku (e-Matici), Registru zaposlenih u javnom sektoru i/ili Sustavu za praćenje profesionalnog razvoja.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, odgojno-obrazovni radnik koji podnosi zahtjev za obnavljanje napredovanja u izabrano zvanje dužan je uz zahtjev dostaviti samo dokaz o ispunjavanju obveza propisanih ovim Pravilnikom za zvanje u koje je izabran u trenutku podnošenja zahtjeva.

Članak 11. (NN 32/21)

(1) Nakon zaprimanja zahtjeva, nadležna agencija utvrđuje je li zahtjev potpun odnosno je li sva potrebna dokumentacija za utvrđivanje ispunjenosti općih uvjeta za napredovanje pohranjena u Zajedničkom upisniku školskih ustanova u elektroničkom obliku (e-Matici), Registru zaposlenih u javnom sektoru i Sustavu za praćenje profesionalnog razvoja.

(2) U slučaju potpunog zahtjeva, Agencija će u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva elektroničkim putem obavijestiti odgojno-obrazovnog radnika da je zahtjev uredan.

(3) U slučaju nepotpunog zahtjeva, agencija će u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva zatražiti od odgojno-obrazovnog radnika da zahtjev dopuni u roku od 8 dana od dana zaprimanja dopisa kojim se traži dopuna dokumentacije na način da dokumentaciju koja nije sadržana u registrima iz stavka 1. ovoga članka dostavi u elektroničkom ili papirnatom obliku.

(4) Ako odgojno-obrazovni radnik u roku iz stavka 3. ovoga članka ne dopuni zahtjev, isti će se odbaciti.

Članak 12. (NN 32/21)

Brisan.

Članak 13. (NN 32/21)

Brisan.

Članak 14. (NN 32/21)

(1) Nakon zaprimanja urednog zahtjeva Agencija razmatra zaprimljeni zahtjev i dokumentaciju te obavlja uvid u stručno-pedagoški rad odgojno-obrazovnog radnika radi utvrđivanja ispunjenosti uvjeta izvrsnosti.

(2) Uvid u stručno-pedagoški rad obuhvaća:

– praćenje rada odgojno-obrazovnog radnika tijekom najviše dva sata njegova neposrednog rada s učenicima ili rada s odgoj­no-obrazovnim radnicima (uživo ili online);

– utvrđivanje potrebnih bodova sukladno kriterijima propisanim člankom 8. ovoga Pravilnika na temelju podataka iz Sustava za praćenje profesionalnog razvoja;

– u slučaju napredovanja učitelja, nastavnika ili odgajatelja, razgovor s učiteljem, nastavnikom ili odgajateljem koji je u postupku napredovanja te ravnateljem;

– u slučaju napredovanja stručnog suradnika, razgovor sa stručnim suradnikom koji je u postupku napredovanja te ravnateljem;

– u slučaju napredovanja ravnatelja, razgovor s ravnateljem koji je u postupku napredovanja te stručnim suradnikom.

(3) Prilikom razmatranja zahtjeva za napredovanje u više zvanje Agencija po službenoj dužnosti utvrđuje i ispunjenost uvjeta za obnavljanje zvanja u koje je odgojno-obrazovni radnik u trenutku podnošenja zahtjeva već izabran.

Članak 15. (NN 32/21)

(1) Na temelju dokumentacije i obavljenog uvida u stručno--pedagoški rad odgojno-obrazovnog radnika, Agencija u roku od 30 dana od dana obavljenog uvida donosi stručno mišljenje o stručno-pedagoškom radu, kao i o ispunjenosti uvjeta za napredovanje u zvanje, a koje elektroničkim putem dostavlja odgojno-obrazovnom radniku koji je odmah nakon zaprimanja stručnog mišljenja dužan potvrditi primitak istog.

(2) Na dostavljeno stručno mišljenje iz stavka 1. ovoga članka odgojno-obrazovni radnik može Agenciji izjaviti prigovor u roku od osam dana od dana zaprimanja stručnog mišljenja.

(3) Ako odgojno-obrazovni radnik u roku od osam dana od dana zaprimanja stručnog mišljenja ne izjavi prigovor na stručno mišljenje, smatra se da je suglasan s istim.

(4) O prigovoru iz stavka 2. ovoga članka odlučuje povjerenstvo koje, u roku od sedam dana od dana dostavljanja prigovora, imenuje ravnatelj Agencije.

(5) Povjerenstvo iz stavka 4. ovoga članka sastoji se od tri člana od kojih je najmanje jedan član savjetnik Agencije iz predmetnog područja, jedan vanjski član sustručnjak i jedan član iz ministarstva nadležnog za obrazovanje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(6) Povjerenstvo iz stavka 4. ovoga članka dužno je u roku od 15 dana od dana imenovanja dostaviti mišljenje o osnovanosti prigovora ravnatelju Agencije i odgojno-obrazovnom radniku.

Donošenje odluke o napredovanju

Članak 16. (NN 32/21)

(1) Ravnatelj Agencije u roku od 15 dana od dana zaprimanja mišljenja iz članka 15. stavka 6. ovoga Pravilnika, odnosno u roku od 15 dana od dana proteka roka za izjavljivanje prigovora iz članka 15. stavka 2. ovoga Pravilnika donosi odluku o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika u zvanje, odluku o obnovi zvanja ili odluku o odbijanju zahtjeva za napredovanje.

(2) Uz odluku o odbijanju zahtjeva za napredovanje, ravnatelj Agencije donijet će i odluku o obnovi zvanja u koje je odgojno-obrazovni radnik izabran u trenutku podnošenja zahtjeva za napredovanje u više zvanje ako je odgojno-obrazovni radnik izvršio sve obveze propisane ovim Pravilnikom za zvanje u koje je izabran u trenutku podnošenja zahtjeva.

(3) Podatke o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika u zvanje školska ustanova upisuje u Zajednički upisnik školskih ustanova u elektroničkom obliku (e-Matica).

(4) Odgojno-obrazovni radnik ostvaruje prava i obveze koje proizlaze iz napredovanja u zvanje od dana donošenja odluke o napredovanju odgojno-obrazovnog radnika u zvanje ili odluke o obnovi zvanja iz stavka 1. ovoga članka, odnosno odluke o obnovi zvanja u koje je odgojno-obrazovni radnik izabran iz stavka 2. ovoga članka, do isteka roka od pet godina na koji je izabran u zvanje.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, odgojno-obrazovni radnik koji je podnio zahtjev za obnovu zvanja ili za napredovanje u više zvanje u roku iz članka 19. stavka 2. ovoga Pravilnika, ostvaruje prava i obveze koje proizlaze iz napredovanja u zvanje od dana donošenja odluke o napredovanju u zvanje ili obnovi zvanja do dana donošenja odluke o podnesenom zahtjevu.

Trajanje zvanja

Članak 17. (NN 32/21)

(1) Odgojno-obrazovni radnici biraju se u zvanje mentora, savjetnika odnosno izvrsnog savjetnika na rok od pet godina.

(2) Odgojno-obrazovni radnici iz stavka 1. ovoga članka zadržavaju stečeno zvanje u slučaju zapošljavanja u drugoj školskoj ustanovi na istome ili srodnome radnome mjestu na kojem su radili u trenutku donošenja odluke o napredovanju u zvanje, pri čemu se srodnim radnim mjestima smatraju učitelji u osnovnoj školi i nastavnici u srednjoj školi.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, odgojno-obrazovnom radniku se u slučaju privremene nesposobnosti za rad, korištenja rodiljinog ili roditeljskog dopusta ili mirovanja radnog odnosa produžuje rok na koji je izabran u zvanje za onoliko vremena koliko je trajala odsutnost s rada.

(4) Odgojno-obrazovni radnik dužan je u roku od 10 dana od dana nastanka okolnosti iz stavka 3. ovoga članka, a u tijeku trajanja napredovanja u zvanje, podnijeti Agenciji zahtjev za produženjem roka iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Ako zbog opravdanih okolnosti odgojno-obrazovni radnik nije mogao ispuniti obvezu iz stavka 4. ovoga članka, dužan je to učiniti što je prije moguće, a najkasnije u roku od tri dana od dana prestanka razloga koji ga je u tome onemogućavao.

(6) O zahtjevu iz stavaka 4. i 5. ovoga članka odlučuje ravnatelj Agencije, koji u slučaju ispunjavanja pretpostavki iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje pravo na produljenje roka iz stavka 1. ovoga članka, pri čemu trajanje tako produljene odluke o napredovanju Agencija utvrđuje nakon prestanka opravdane odsutnosti.

Članak 18. (NN 32/21)

(1) Odgojno-obrazovni radnik koji je tri puta za redom izabran u zvanje izvrsnog savjetnika, zvanje izvrsnog savjetnika stječe trajno.

(2) Odgojno-obrazovni radnik koji ima više od 30 godina rada u obrazovanju stečeno zvanje zadržava trajno uz mogućnost podnošenja zahtjeva za napredovanje u više zvanje.

Obnavljanje napredovanja u zvanje

Članak 19. (NN 60/20, 32/21)

(1) Odgojno-obrazovni radnik koji je imenovan u zvanje, a želi obnoviti napredovanje u izabrano zvanje ili napredovati u više zvanje dužan je zahtjev za navedeno podnijeti četiri mjeseca prije isteka vremena na koje je izabran u zvanje.

(2) Odgojno-obrazovnom radniku koji zahtjev za obnavljanje napredovanja u izabrano zvanje, odnosno zahtjev za napredovanje u više zvanje podnese sukladno stavku 1. ovoga članka postupak ponovnog izbora u zvanje bit će okončan do isteka roka na koji je prethodno imenovan u zvanje.

Obveze odgojno-obrazovnih radnika vezane uz napredovanje

Članak 20.

Odgojno-obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje sukladno odredbama ovoga Pravilnika stječe pravo i obvezu na rad dijelom radnog vremena za potrebe Ministarstva.

Članak 21. (NN 32/21)

Odgojno-obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje mentora dužan je za vrijeme trajanja zvanja:

– najmanje 3 sata godišnje educirati kolege, studente učiteljskih ili nastavničkih studija, dijeliti primjere dobre prakse, pružati kolegijalnu podršku na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini (uživo ili online)

– sudjelovati u najmanje jednom projektu na školskoj, županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini godišnje

– objaviti najmanje jedan javno i besplatno dostupan digitalni obrazovni sadržaja ili stručni članak

– prihvatiti mentorstvo pripravnicima i studentima ukoliko isto od njega bude zatraženo.

Članak 22. (NN 32/21)

Odgojno-obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje savjetnika dužan je za vrijeme trajanja zvanja:

– najmanje 5 sati godišnje educirati kolege, studente učiteljskih ili nastavničkih studija, dijeliti primjere dobre prakse, pružati kolegijalnu podršku na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini (uživo ili online).

– sudjelovati u najmanje jednom projektu na školskoj, županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini godišnje

– objaviti najmanje dva javno i besplatno dostupna obrazovna sadržaja ili stručna članka

– prihvatiti mentorstvo pripravnicima i studentima ukoliko isto od njega bude zatraženo.

Članak 23.

Odgojno-obrazovni radnik koji je napredovao u zvanje izvrsnog savjetnika dužan je za vrijeme trajanja zvanja:

– najmanje 7 sati godišnje educirati kolege, studente učiteljskih ili nastavničkih studija, dijeliti primjere dobre prakse, pružati kolegijalnu podršku na školskoj, međuškolskoj, županijskoj, regionalnoj, državnoj ili međunarodnoj razini (uživo ili online).

– sudjelovati na e-Savjetovanjima o dokumentima iz područja obrazovanja

– sudjelovati u najmanje jednom projektu na školskoj, županijskoj, državnoj ili međunarodnoj razini godišnje

– objaviti najmanje tri javno i besplatno dostupna digitalna obrazovna sadržaja ili stručna članka

– prihvatiti mentorstvo pripravnicima i studentima ukoliko isto od njega bude zatraženo.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

(1) Odgojno-obrazovni radnici koji su prema ranije važećim propisima napredovali u zvanje mentora, odnosno zvanje savjetnika zadržavaju stečeno zvanje do isteka roka na koji su izabrani.

(2) Postupci napredovanja odgojno-obrazovnih radnika započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se na način propisan Pravilnikom o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 89/95, 148/99 i 20/05).

(3) Odgojno-obrazovni radnik koji je započeo postupak napredovanja prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika može odlučiti prekinuti postupak propisan Pravilnikom o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 89/95, 148/99 i 20/05) i predati zahtjev za napredovanje prema ovom Pravilniku.

(4) Odgojno-obrazovni radnici iz stavka 1. i 2. ovog članka koji su napredovali u zvanje mentora, odnosno zvanje savjetnika dužni su do isteka roka na koji su izabrani u zvanje, izvršavati obveze propisane člankom 21. odnosno člankom 22. ovoga Pravilnika.

(5) U roku od 3 godine od donošenja ovog Pravilnika, odgojno-obrazovni radnik koji je najmanje dva puta napredovao u zvanje savjetnika prema ranijim propisima može se prijaviti za stjecanje zvanja izvrstan savjetnik i prije isteka roka od 5 godina od imenovanja u zvanje savjetnika.

(6) Odgojno-obrazovni radnici iz stavka 1. i 2. ovog članka koji su napredovali u zvanje savjetnika najmanje četiri puta imaju mogućnost zadržavanja tog zvanja trajno.

Članak 25.

Postupci radi napredovanja u zvanje osoba koje obavljaju dužnost ravnatelja školskih ustanova kao i postupci za napredovanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u zvanje izvrsni savjetnik, započeti će nakon stupanja na snagu Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama kojom se propisuju koeficijenti složenosti poslova za navedena radna mjesta.

Članak 26.

Iznimno od članka 9. stavka 3. i članka 13. stavka 2. ovoga Pravilnika, ako iz redova ravnatelja nije moguće odabrati dovoljan broj osoba koje imaju najmanje zvanje savjetnika, odabrat će se osobe koje imaju najmanje 15 godina radnog iskustva na poslovima ravnatelja školskih ustanova te tijekom posljednjih pet godina imaju ostvarenih najmanje 20 bodova sukladno članku 8. ovoga Pravilnika.

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine«, broj 89/95, 148/99 i 20/05).

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 60/20

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 32/21

Članak 20.

(1) Ravnatelj koji u trenutku stupanja na snagu ovoga Pravilnika ima 15 godina radnog iskustva na poslovima ravnatelja školske ustanove, a koji je tijekom posljednjih pet godina prikupio najmanje 60 bodova iz najmanje četiri kategorije sukladno članku 8. Pravilnika, može napredovati u zvanje savjetnika bez ispunjenog uvjeta iz članka 6. stavka 4. podstavka 3. i 4. Pravilnika.

(2) Osoba iz stavka 1. ovoga članka može podnijeti zahtjev za napredovanje u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 21.

(1) Postupci napredovanja odgojno-obrazovnih radnika započeti prema odredbama Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (»Narodne novine«, broj 68/19 i 60/20) dovršit će se prema odredbama ovoga Pravilnika.

(2) U postupcima napredovanja iz stavka 1. ovoga članka u kojima je imenovano tročlano stručno povjerenstvo u skladu s člankom 13. Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (»Narodne novine«, broj 68/19 i 60/20), isto će povjerenstvo u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika donijeti stručno mišljenje i dostaviti ga Agenciji koja će postupak napredovanja nastaviti prema odredbama ovoga Pravilnika.

(3) U postupcima napredovanja iz stavka 1. ovoga članka u kojima nije imenovano tročlano stručno povjerenstvo sukladno članku 13. Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (»Narodne novine«, broj 68/19 i 60/20), postupke će prema odredbama ovoga Pravilnika nastaviti Agencija.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA NAPREDOVANJE

Ime i prezime:

 

OIB:

 

Naziv i adresa školske ustanove:

 

AAI@EduHr elektronički identitet:

 

Naziv zvanja za koje se pokreće postupak:

 

Naziv već stečenog zvanja (ako postoji):

 

Datum isteka prethodno stečenog zvanja (ako postoji):

 

Ukupan broj bodova prema Kriterijima vrednovanja stručno-pedagoškog rada

 

Poveznica na e-portfolio s dokumentima kojima se dokazuje ostvarenost uvjeta za napredovanje*:

 

Datum prijave:

 

 

 

Copyright © Ante Borić