Baza je ažurirana 23.02.2024. 

zaključno sa NN 19/24

NN 62/2020 (27.5.2020.), Obvezatne upute broj Z IV – o zaštiti osobnih podataka

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1244

Na osnovi članka 56. točke 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, broj 66/15 – pročišćeni tekst, 104/15 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, broj: U-I-1397/2015 od 24. rujna 2015., 48/18 i 98/19, dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 20. svibnja 2020. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ Z IV

O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

1. Uvodno

Na postupak obrade osobnih podataka osoba koje sudjeluju u postupku izbora zastupnika u Hrvatski sabor (dalje: izbori), dalje: osobni podaci, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

2. Voditelj obrade osobnih podataka

(1) Voditelji obrade osobnih podataka su izborna povjerenstva koja su u skladu s odredbama Zakona nadležna za poduzimanje određene izborne radnje.

(2) Voditelji obrade osobnih podataka u pogledu podnošenja prijedloga stranačke liste je politička stranka ili političke stranke iz čl. 20. Zakona.

(3) Voditelji obrade osobnih podataka u pogledu prikupljanja potpisa birača i podnošenja prijedloga neovisne liste je osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste iz članka 21. Zakona.

(4) Voditelj obrade osobnih podataka u pogledu prikupljanja potpisa birača i podnošenja prijedloga kandidata za izbor zastupnika u Hrvatski sabor u XII. izbornoj jedinici (dalje: prijedlog kandidata) su ovlašteni podnositelji prijedloga kandidata iz čl. 18. Zakona.

(5) Voditelj obrade osobnih podataka članova biračkih odbora su nadležna izborna povjerenstva koja ih imenuju i političke stranke koje određuju članove biračkog odbora sukladno odredbama Zakona.

(6) Voditelj obrade osobnih podataka promatrača su ovlašteni predlagatelji promatrača iz Obvezatnih uputa broj Z VII o pravima i dužnostima promatrača te nadležna izborna povjerenstva.

(7) Voditelj obrade osobnih podataka članova Etičkog povjerenstva su političke stranke zastupljene u Hrvatskom saboru i Ustavni sud Republike Hrvatske u pogledu njihovog imenovanja te Državno izborno povjerenstvo u pogledu isplate naknade za rad u povjerenstvu.

(8) Kontaktni podaci voditelja obrade objavljuju se na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva za nadležna izborna povjerenstva, dok političke stranke, osoba ovlaštena za zastupanje neovisne liste, ovlašteni predlagatelj prijedloga kandidata i ovlašteni predlagatelji promatrača objavljuju kontaktne podatke na drugi primjereni način.

(9) Voditelji obrade mogu obradu osobnih podataka povjeriti izvršitelju obrade poštujući zahtjeve propisa o zaštiti podataka.

3. Svrha obrade osobnih podataka

(1) Obrađuju se samo oni osobni podaci koji su nužni za provedbu pojedinih izbornih radnji.

(2) Osoba čiji se osobni podaci obrađuju mora biti upoznata o svrsi obrade osobnih podataka.

4. Osobe čiji se osobni podaci obrađuju

Pri provođenju izbora obrađuju se osobni podaci:

– članova tijela za provedbu izbora radi njihova imenovanja i isplate naknade za rad na izborima

– kandidata, birača, kontaktne osobe naznačene na prijedlogu stranačke/neovisne liste ili prijedlogu kandidata, osoba koje prikupljaju potpise birača radi kandidiranja i radi daljnje obrade radi provedbe izbora

– promatrača radi promatranja izbornog postupka

– osoba ovlaštenih za unošenje podataka u aplikacije izbornih sustava radi pristupa i rada u aplikacijama

– članova Etičkog povjerenstva radi njihova imenovanja i isplate naknade za rad u povjerenstvu

– trećih osoba – stranaka ugovora s kojima voditelji obrade iz točke 2. st. 1. ovih Obvezatnih uputa sklapaju ugovore radi provedbe popratnih radnji vezanih za izbore ili koje je voditelj obrade i iz točke 2. st. 1. ovih Obvezatnih uputa odredio u stručne timove radi provedbe popratnih radnji vezanih za izbore.

5. Vrste osobnih podataka koji se obrađuju

(1) Pri provođenju izbora obrađuju se sljedeći osobni podaci:

– osobni podaci članova tijela za provedbu izbora: ime i prezime, adresa prebivališta, osobni identifikacijski broj (OIB), kontaktni podaci, datum rođenja, podatak o bankovnom računu, podatak o mirovinskom osiguranju i potpis;

– osobni podaci kandidata: ime i prezime, adresa prebivališta, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB), spol, potpis, podatak iz kaznene evidencije i po potrebi nacionalnost;

– osobni podaci birača koji podržavaju neovisnu listu ili prijedlog kandidata: ime i prezime, po potrebi nacionalnost, adresa prebivališta, osobni identifikacijski broj (OIB) i potpis;

– osobni podaci osoba koje prikupljaju potpise birača: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB) i potpis;

– osobni podaci kontaktne osobe naznačene na prijedlogu liste ili prijedlogu kandidata: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa prebivališta i kontaktni podaci;

– osobni podaci promatrača: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), broj putovnice ili broj i mjesto izdavanja identifikacijske isprave promatrača i podaci o podnositelju zahtjeva za promatranje izbora;

– osobni podaci osoba ovlaštenih za unošenje podataka u aplikacije izbornih sustava: ime, prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), adresa elektroničke pošte i drugi kontaktni podaci i

– osobni podaci trećih osoba koji su nužni za izvršavanje ugovora između te treće osobe i voditelja obrade iz točke 2. stavak 1. ovih Obvezatnih uputa, odnosno koji su nužni za izvršenje zadaće i plaćanje naknade članovima stručnih timova određenih radi provedbe popratnih radnji vezanih za izbore.

(2) Voditelj obrade može tražiti i obrađivati i druge podatke ako su isti potrebni za izvršavanje zakonskih obveza voditelja obrade.

(3) U obrascima u postupku pripreme i provedbe izbora podrobnije se naznačuju traženi osobni podaci za pojedine svrhe.

6. Provjera točnosti osobnih podataka putem nadležnih tijela

Radi provjere točnosti osobnih podataka iz točke 5. ovih Obvezatnih uputa, na zahtjev nadležnog izbornog povjerenstva, dostavit će i/ili omogućiti preuzimanje:

– ministarstvo nadležno za registar birača – podatke iz registra birača;

– ministarstvo nadležno za unutarnje poslove – podatke o prebivalištu i identifikacijskim ispravama birača;

– ministarstvo nadležno za financije – podatke o osobnom identifikacijskom broju (OIB) i

– ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa – podatke iz kaznene evidencije.

7. Vrijeme obrade osobnih podataka

(1) Osobni podaci iz točke 5. ovih Obvezatnih uputa obrađuju se tijekom vremena potrebnog za ostvarenje svrhe za koju se obrađuju u rokovima određenim Zakonom i drugim mjerodavnim propisima.

(2) Nakon isteka propisanih rokova, s osobnim podacima postupa se u skladu s posebnim propisima koji uređuju pitanja vezano uz arhiviranje arhivskog gradiva te izlučivanje javnog dokumentarnog gradiva.

8. Javna objava osobnih podataka

(1) Radi kandidiranja na izborima javno se objavljuju osobni podaci sadržani u pravovaljano predloženim listama i zbirnoj listi svih pravovaljano predloženih lista u I. – XI. izbornoj jedinici te pravovaljanim prijedlozima kandidata i zbirnoj listi svih pravovaljano predloženih kandidata u XII. izbornoj jedinici, na način predviđen Zakonom.

(2) Radi objave rezultata izbora javno se objavljuju osobni podaci izabranih kandidata na način propisan Zakonom.

(3) Radi imenovanja članova tijela za provedbu izbora i Etičkog povjerenstva, na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva mogu se objaviti imena i prezimena članova tijela za provedbu izbora i Etičkog povjerenstva, a za članove biračkih odbora i proširenih sastava izbornih povjerenstava i podatak o političkoj stranci koja ih je predložila u tijelo za provedbu izbora.

(4) Osobni podaci iz stavaka 1. – 3. ove točke javno objavljeni na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva osim imena i prezimena kandidata, uklonit će se s mrežne stranice po isteku rokova određenih za obradu podataka iz Zakona i drugih mjerodavnih propisa.

9. Objava i stupanje na snagu

1. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 2. lipnja 2020.

2. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Klasa: 013-03/20-01/55

Urbroj: 507-03/07-20-4

Zagreb, 20. svibnja 2020.

Predsjednik Đuro Sessa, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić