Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 59/2020 (20.5.2020.), Pravilnik o katastarskoj izmjeri

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

1189

Na temelju članka 53. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18), glavni ravnatelj Državne geodetske uprave 11. svibnja 2020. donio je

 

PRAVILNIK O KATASTARSKOJ IZMJERI

POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se način prikupljanja i obrade podataka te postupci koji se provode u okviru katastarske izmjere.

Članak 2.

U okviru katastarske izmjere prikupljaju se i obrađuju svi potrebni podaci u svrhu:

– osnivanja katastarskih čestica

– evidentiranja zgrada

– evidentiranja posebnih pravnih režima na zemljištu

– evidentiranja načina uporabe zemljišta i

– izrade katastarskog operata katastra nekretnina.

Članak 3.

Katastarsku izmjeru u okviru propisane nadležnosti provodi Državna geodetska uprava, a stručne geodetske poslove u okviru usluge provođenja katastarske izmjere za potrebe osnivanja katastra nekretnina, obavljaju osobe iz članka 19. stavka 4. Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 25/18) (u daljnjem tekstu: izvoditelj).

Članak 4.

(1) Poslovi katastarske izmjere obuhvaćaju:

1. prikupljanje i obradu podataka o nekretninama

2. izradu elaborata katastarske izmjere

3. predočavanje podataka o nekretninama iz elaborata katastarske izmjere i

4. pregled i potvrđivanje elaborata katastarske izmjere.

(2) Osim poslova iz stavka 1. ovoga članka, katastarska izmjera obuhvaća i:

1. uspostavljanje dopunskog polja stalnih točaka geodetske osnove i

2. izradu digitalnog ortofotoplana i digitalnog modela terena.

POGLAVLJE II. PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA O NEKRETNINAMA

Članak 5.

Odluku o katastarskoj izmjeri (u daljnjem tekstu: odluka), donosi Državna geodetska uprava sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18) (u daljnjem tekstu: Zakon), u skladu s Programom iz članka 8. stavka 2. Zakona, a koja se objavljuje u »Narodnim novinama« i drugim javnim glasilima na način koji omogućuje da se s njom upoznaju nositelji prava na nekretninama na području na kojemu se provodi katastarska izmjera.

Članak 6.

(1) U svrhu prikaza područja za koje će se provoditi katastarska izmjera, izrađuje se pregledna karta u odgovarajućem mjerilu.

(2) Pregledna karta mora prikazivati granicu obuhvata na kojem je potrebno provesti katastarsku izmjeru.

(3) Grafička osnova za izradu pregledne karte je digitalni katastarski plan katastarske općine na kojoj se provodi katastarska izmjera i digitalna ortofotokarta.

(4) Uz preglednu kartu izrađuje se i popis katastarskih čestica na kojima će se provesti katastarska izmjera ako se one provode za dio katastarske općine.

(5) Ako je u okviru katastarske izmjere potrebno izmijeniti granice katastarskih općina, pregledna karta služi i za predlaganje promjena područja, granica i imena katastarskih općina.

(6) Prijedlog promjene područja, granice i imena katastarskih općina izrađuje nadležni katastarski ured odnosno tijelo nadležno za katastarske i geodetske poslove Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: katastarski ured), a grafički prikaz prijedloga promjene područja, granica i imena katastarske općine izrađuje izvoditelj.

(7) Odluku o području, granici i imenu katastarskih općina donosi glavni ravnatelj Državne geodetske uprave (u daljnjem tekstu: glavni ravnatelj) uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove pravosuđa.

(8) Nakon donošenja odluke o području, granici i imenu katastarskih općina, izrađuje se geodetski elaborat za promjenu područja i granica katastarskih općina.

(9) Geodetski elaborati za promjenu područja i granica katastarskih općina, izrađuju se sukladno pravilniku kojim se propisuje sadržaj i oblik elaborata koji se izrađuju kao tehnička osnova za provođenje promjena u katastarskom operatu te način njihove izrade, pregledavanja i potvrđivanja.

Članak 7.

(1) U svrhu obavještavanja i upoznavanja javnosti, na području na kojemu se provodi katastarska izmjera, na glavnim cestovnim ulazima u područje pod katastarskom izmjerom, izvoditelj postavlja ploče kojima se označava radilište te iste uklanja po dovršetku katastarske izmjere.

(2) Na ploči je potrebno obvezno istaknuti: naziv zadatka, naručitelje, izvoditelje i osobe ovlaštene za provođenje tehničkog nadzora.

(3) Izgled i sadržaj ploče kojom se označava radilište mora biti u skladu s Tehničkim specifikacijama za provođenje katastarske izmjere (u daljnjem tekstu: Tehničke specifikacije).

(4) Tehničke specifikacije iz stavka 3. ovoga članka donosi glavni ravnatelj i objavljuju se na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave.

(5) Informaciju o provedbi katastarske izmjere izvoditelj objavljuje u javnim glasilima, na lokalnoj radio postaji, a jedinice lokalne samouprave na svojim mrežnim stranicama.

(6) Izvoditelj u suradnji s jedinicom lokalne samouprave organizira najmanje jedan javni skup u okviru kojega se nositelje prava na zemljištima informira o važnosti i postupku katastarske izmjere, njihovim pravima i obvezama te se daju upute za obilježavanje granica katastarskih čestica trajnim i vidljivim oznakama sukladno Tehničkim specifikacijama.

Članak 8.

(1) U svrhu provedbe obilježavanja granica zemljišta vidljivim trajnim oznakama izrađuje se plan obilježavanja.

(2) Područje na kojem se provodi katastarska izmjera se planom obilježavanja dijeli na grupe.

(3) Grupe se formiraju na način da se obilježavanje granica zemljišta izvrši u jednom danu.

Članak 9.

U okviru katastarske izmjere prikupljaju se i obrađuju sljedeći podaci o nekretninama:

1. međama i drugim granicama katastarske čestice

2. adresi katastarske čestice

3. načinu uporabe katastarske čestice i njezinih dijelova

4. površini katastarske čestice te o površinama dijelova katastarske čestice koji se upotrebljavaju na različit način

5. posebnim pravnim režimima koji su uspostavljeni na katastarskoj čestici

6. zgradama i

7. nositeljima prava.

Članak 10.

U okviru prikupljanja i obrade podataka o nekretninama obavljaju se terenske radnje i terenska mjerenja.

ODJELJAK 1. USPOSTAVLJANJE DOPUNSKOG POLJA STALNIH TOČAKA GEODETSKE OSNOVE

Članak 11.

Na uspostavu dopunskog polja stalnih točaka geodetske osnove, na odgovarajući način primjenjuje se pravilnik kojim se propisuje način izvođenja osnovnih geodetskih radova.

ODJELJAK 2. IZRADA DIGITALNE ORTOFOTOKARTE I DIGITALNOG MODELA TERENA

Članak 12.

Na izradu digitalne ortofotokarte i digitalnog modela terena, na odgovarajući način primjenjuje se pravilnik kojim se propisuje način prikupljanja, obrađivanja i pohranjivanja podataka topografske izmjere, način vođenja i održavanja topografskih i kartografskih baza podataka te način izrade službenih državnih karata odgovarajućih mjerila.

ODJELJAK 3. PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA O KATASTARSKIM ČESTICAMA

Članak 13.

(1) Podacima o međama i drugim granicama opisuje se položaj i oblik katastarske čestice.

(2) Koordinate lomnih točaka međa i drugih granica katastarskih čestica koje su osnovane u katastarskom operatu na temelju pravomoćnog rješenja donesenog u upravnom postupku, koje sadrži popis koordinata osnovanih katastarskih čestica, preuzimaju se u elaborat katastarske izmjere.

(3) Ako se u tijeku provođenja katastarske izmjere utvrdi da su vidljive trajne oznake lomnih točaka iz stavka 2. ovoga članka uništene, ponovno se obilježavaju.

(4) Lomne točke granica zemljišta obilježavaju se vidljivim trajnim oznakama uz sudjelovanje nositelja prava na zemljištu.

(5) Nositelji prava na zemljištu pisanim se putem pozivaju na obilježavanje lomnih točaka granica zemljišta sukladno planu obilježavanja područja na kojem se provodi katastarska izmjera.

(6) Nositelji prava na zemljištu na području na kojemu se provodi katastarska izmjera dužni su u roku koji je određen odlukom, vidljivim trajnim oznakama, na svoj trošak i uz stručnu pomoć izvoditelja, označiti lomne točke granica zemljišta na kojemu imaju pravo vlasništva, druga prava ili kojim upravljaju (upravitelj općih, javnih i drugih dobara).

(7) U svrhu obilježavanja lomnih točaka granica zemljišta, izvoditelj nositeljima prava na zemljištu, osigurava trajne međne oznake, bez naknade.

(8) Tijekom obilježavanja vodi se popis katastarskih čestica za koje je obavljeno obilježavanje granica zemljišta.

(9) Na popisu obilježenih katastarskih čestica, nositelji prava na zemljištu potpisom potvrđuju da su suglasni s obilježenim granicama zemljišta.

(10) Ako neki od nositelja prava nisu suglasni s obilježenim granicama zemljišta na granici njihovih katastarskih čestica, takva granica označuje se spornom.

Članak 14.

(1) Popis katastarskih čestica s potpisima nositelja prava sastavni je dio elaborata katastarske izmjere.

(2) Tijekom obilježavanja sastavlja se i izvješće o provedbi obilježavanja koje sadrži podatke o broju dostavljenih poziva na obilježavanje, broju uručenih poziva na obilježavanje te broju obilježenih katastarskih čestica od strane nositelja prava u odnosu na ukupan broj katastarskih čestica obuhvaćenih katastarskom izmjerom.

(3) Izvješće iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se jednom mjesečno osobama koje provode tehnički nadzor nad provedbom katastarske izmjere.

Članak 15.

(1) Ako se nositelji prava na zemljištu nisu odazvali pozivu na obilježavanje i nisu označili vidljivim trajnim oznakama granice zemljišta na kojemu imaju pravo vlasništva ili druga prava ili kojim upravljaju (upravitelj općih, javnih i drugih dobara), izvoditelj će kao granice zemljišta preuzeti obilježene granice susjednih zemljišta, ako one postoje ili će izvršiti obilježavanje granica zemljišta sukladno postojećim podacima u katastarskom operatu.

(2) Ako nije moguće kao granice zemljišta preuzeti granice susjednih zemljišta ili izvršiti obilježavanje granica zemljišta sukladno postojećim podacima u katastarskom operatu, podaci o katastarskim česticama iz postojećeg katastarskog plana iskazuju se u elaboratu katastarske izmjere u skladu sa Tehničkim specifikacijama (pridruživanjem atributa lomnim točkama katastarskih čestica preuzetih sa postojećeg katastarskog plana) uz prethodnu potvrdu osoba koje provode tehnički nadzor nad provedbom katastarske izmjere i odobrenje katastarskog ureda.

Članak 16.

(1) Tijekom obilježavanja vodi se skica obilježavanja u koju se unose obilježene točke.

(2) Skice obilježavanja izrađuju se koristeći postojeći katastarski plan i/ili ortofotokartu.

(3) Skice obilježavanja izrađuju se kao pomoćna dokumentacija u okviru provedbe katastarske izmjere.

(4) Izgled skice obilježavanja mora biti u skladu s Tehničkim specifikacijama.

Članak 17.

(1) Lomne točke međa i drugih granica katastarskih čestica, obilježavaju se vidljivim trajnim oznakama tako da se ovisno o vrsti terena obilježe betonskim stupom, željeznim klinom, željeznom cijevi, keramičkom cijevi, plastičnom oznakom sa željeznom jezgrom ili klesanjem križa u živoj stijeni, a sukladno Tehničkim specifikacijama.

(2) Međe i druge granice katastarskih čestica koje čine jasno raspoznatljive lomne točke (zgrada, ograda, zid i sl.), nije potrebno obilježavati vidljivim trajnim oznakama u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.

(3) Nepristupačne lomne točke međa i drugih granica obilježavaju se pomoćnim trajnim oznakama koje omogućavaju nedvosmisleno određivanje nepristupačne lomne točke.

(4) U slučaju sporne međe obilježavaju se lomne točke oba tijeka sporne međe.

Članak 18.

(1) Određivanje koordinata lomnih točaka međa i drugih granica obavlja se na način propisan tehničkim specifikacijama za određivanje koordinata u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske.

(2) Za potrebe određivanja koordinata lomnih točaka međa i drugih granica mogu se, osim geodetskih referentnih točaka, koristiti i pomoćne točke koje se privremeno stabiliziraju na terenu.

(3) Koordinate pomoćnih točaka određuju se sukladno tehničkim specifikacijama za određivanje koordinata u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske.

Članak 19.

(1) Položaj lomnih točaka međa i drugih granica katastarskih čestica određuje se u ravninskoj kartografskoj projekciji.

(2) Kvaliteta podataka terenskih mjerenja lomnih točaka međa i drugih granica katastarskih čestica te zgrada određuje se područjem povjerenja za horizontalne koordinate uz 95 % vjerojatnosti standardom položajne točnosti do 0,1 metra.

Članak 20.

Podaci o međama i drugim granicama koji se prikupljaju i obrađuju u okviru katastarske izmjere su:

1. podaci o određenim koordinatama međe ili druge granice

2. podaci je li lomna točka granice obilježena vidljivom trajnom oznakom, je li riječ o lomnoj točki koja je istodobno i točka zgrade ili je riječ o točki koja nije obilježena vidljivom trajnom oznakom

3. podaci o metodi mjerenja točke i

4. podaci o preuzetim koordinatama međe ili druge granice.

Članak 21.

(1) Podatak o adresi katastarske čestice određuje se preuzimanjem podataka iz registra prostornih jedinica.

(2) Osim podataka iz stavka 1. ovoga članka, za adresu katastarske čestice može se koristiti i uobičajeno ime za katastarske čestice na određenom području.

(3) Za pridruživanje podataka o adresi katastarske čestice izrađuje se plan podjele na područja u kojima se katastarskim česticama pridružuje podatak o istoj adresi katastarske čestice.

(4) Plan podjele iz stavka 3. ovoga članka može se koristiti za pridruživanje podatka o adresi katastarskoj čestici nakon što ga odobri katastarski ured.

Članak 22.

(1) Podaci o načinu uporabe katastarske čestice odnosno njezinih dijelova, iskazuju se tako da se katastarskoj čestici, odnosno njezinu dijelu, pridruži podatak o načinu uporabe.

(2) Načini uporabe katastarskih čestica određeni su pravilnikom kojim se propisuje način uporabe zemljišta.

(3) Ako je na katastarskoj čestici potrebno iskazati više načina uporabe, granica između pojedinih načina uporabe mjeri se i prikazuje na skici izmjere i na katastarskome planu koji su dio elaborata katastarske izmjere.

(4) Pri iskazivanju više načina uporabe na jednoj katastarskoj čestici primjenjuju se pravila propisana pravilnikom kojim se propisuje način uporabe zemljišta.

Članak 23.

Površine katastarskih čestica i površine dijelova katastarskih čestica koji se upotrebljavaju na različiti način, izračunavaju se iz koordinata lomnih točaka međa i drugih granica i iskazuju se u kvadratnim metrima.

Članak 24.

(1) Podaci o posebnim pravnim režimima koji su uspostavljeni na katastarskoj čestici iskazuju se pridruživanjem podatka o posebnome pravnom režimu katastarskoj čestici.

(2) Katastarskoj čestici mogu se pridružiti podaci o posebnom pravnom režimu u skladu s pravilnikom kojim se propisuju posebni pravni režimi.

(3) Podaci o posebnim pravnim režimima prikupljaju se u katastarskim uredima te od tijela nadležnih za donošenje odluka o posebnim pravnim režimima.

Članak 25.

(1) U okviru katastarske izmjere, katastarskoj čestici odredit će se broj.

(2) U postupku katastarske izmjere kada se mjeri cijela ili se osniva nova katastarska općina, obavlja se novo obrojčavanje svih katastarskih čestica.

ODJELJAK 4. PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA O ZGRADAMA I DRUGIM GRAĐEVINAMA

Članak 26.

(1) Za zgrade na području obuhvaćenom katastarskom izmjerom prikupljaju se i obrađuju podaci o položaju, obliku, načinu uporabe zgrade, nazivu i kućnim brojevima i drugi podaci o zgradama za potrebe registra zgrada.

(2) Položaj i oblik zgrade iskazuje se tlocrtnim prikazom zgrade.

(3) Tlocrtni prikaz zgrade, način uporabe zgrade i kućni broj iskazuju se u skladu s pravilnikom kojim se propisuje sadržaj i oblik katastarskog operata katastra nekretnina.

(4) Redni broj zgrade u okviru katastarske izmjere dodjeljuje se svim zgradama od »1 do n« unutar katastarske općine ili njezinog dijela.

Članak 27.

Podaci o drugim građevinama izgrađenim na katastarskoj čestici iskazuju se jednim od načina uporabe zemljišta propisanih pravilnikom kojim se propisuje način uporabe zemljišta.

Članak 28.

(1) U okviru katastarske izmjere, za zgrade se prikupljaju odgovarajući akti za uporabu zgrade.

(2) Aktima za uporabu se smatraju svi akti propisani posebnim zakonom kojim se uređuje područje gradnje.

Članak 29.

(1) Dokumentacija o zgradama iskazuje se (u digitalnoj kopiji) u okviru izvješća o zgradama.

(2) Izvješće o zgradama izrađuje se za svaku zgradu za koju su prikupljeni podaci o njezinom položaju i obliku sukladno Tehničkim specifikacijama.

(3) Izvješće o zgradama povezuje se s rednim brojevima zgrada dodijeljenim u okviru katastarske izmjere.

(4) Izvješće o zgradama potpisuje izvoditelj.

ODJELJAK 5. PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA O NOSITELJIMA PRAVA NA KATASTARSKIM ČESTICAMA

Članak 30.

(1) U okviru katastarske izmjere, u postupku prikupljanja podataka o nositeljima prava na katastarskim česticama, koriste se podaci katastra, zemljišne knjige i dr.

(2) Ako podaci o nositeljima prava na nekretninama nisu sadržani u evidencijama iz stavka 1. ovoga članka, ti se podaci prikupljaju prema stvarnom stanju.

(3) Za nositelje prava na zemljištu prikupljaju se podaci o osobnom identifikacijskom broju, imenu i prezimenu odnosno nazivu, adresi i idealnim dijelovima vlasništva sukladno pravilniku kojim se propisuje sadržaj i oblik katastarskog operata.

(4) Za nositelje prava za koje nije moguće prikupiti osobni identifikacijski broj, prikupljaju se drugi podaci koji služe za identificiranje osobe sukladno posebnim propisima.

(5) Podaci o nositeljima prava na zemljištima prikupljeni u katastarskoj izmjeri, pomoćni su podaci koji služe za potrebe predočavanja i izlaganja na javni uvid elaborata katastarske izmjere te osnivanja, obnove i dopune zemljišne knjige.

POGLAVLJE III. IZRADA ELABORATA

Članak 31.

(1) Na temelju prikupljenih i obrađenih podataka izrađuje se elaborat katastarske izmjere.

(2) Elaborat katastarske izmjere izrađuje se za cijelu katastarsku općinu ili zonu izmjere.

(3) Zonu čini definirano područje prioriteta unutar katastarske općine.

ODJELJAK 1. SASTAVNI DIJELOVI ELABORATA

Članak 32.

Elaborat katastarske izmjere sadrži:

1. Elaborat uspostave dopunskog polja stalnih točaka geodetske osnove

2. Elaborat izrade digitalne ortofotokarte i digitalnog modela terena

3. Grafički dio elaborata katastarske izmjere

4. Pisani dio elaborata katastarske izmjere i

5. Tehničko izvješće.

ODJELJAK 2. ELABORAT USPOSTAVE DOPUNSKOG POLJA STALNIH TOČAKA GEODETSKE OSNOVE

Članak 33.

(1) Elaborat uspostave dopunskog polja stalnih točaka geodetske osnove može se koristiti za potrebe katastarske izmjere nakon što ga potvrdi Središnji ured Državne geodetske uprave (u daljnjem tekstu: Središnji ured).

(2) Elaborat uspostave dopunskog polja stalnih točaka geodetske osnove odobren od Središnjeg ureda, preuzima katastarski ured.

ODJELJAK 3. ELABORAT IZRADE DIGITALNE ORTOFOTOKARTE I DIGITALNOG MODELA TERENA

Članak 34.

Elaborat izrade digitalne ortofotokarte i digitalnog modela terena prije izrade elaborata katastarske izmjere, potvrđuje Središnji ured.

ODJELJAK 4. GRAFIČKI DIO ELABORATA KATASTARSKE IZMJERE

Članak 35.

Grafički dio elaborata katastarske izmjere sadrži:

1. Digitalni katastarski plan

2. Preglednu kartu podjele na detaljne listove katastarskog plana

3. Preglednu kartu podjele na skice izmjere

4. Skice izmjere i

5. Dopunske skice izmjere.

Članak 36.

(1) Na izradu digitalnog katastarskog plana na odgovarajući način se primjenjuju pravilnik kojim se propisuje sadržaj i oblik katastarskog operata katastra nekretnina i tehničke specifikacije za izradu digitalnog katastarskog plana (DKP) i grafičkog dijela digitalnog geodetskog elaborata (DGE).

(2) Detaljni listovi katastarskog plana ispisuju se u analognom obliku u jednom primjerku, u mjerilu 1:500 i/ili 1:1000 te u drugom odgovarajućem mjerilu na kvalitetnom crtaćem papiru.

(3) Vanjski opis detaljnog lista katastarskog plana, mora biti u skladu s Tehničkim specifikacijama.

Članak 37.

(1) Pregledna karta podjele na detaljne listove katastarskog plana sadrži opće i lokalne oznake detaljnih listova, uz prikaz podjele na listove Hrvatske osnovne karte.

(2) Pregledna karta podjele na detaljne listove katastarskog plana, izrađuje se u digitalnom obliku, a ispisuje se u pogodnom mjerilu.

(3) Grafička osnova za izradu pregledne karte podjele na detaljne listove katastarskog plana su digitalna ortofotokarta i digitalni katastarski plan iz elaborata katastarske izmjere.

(4) Opis pregledne karte podjele na detaljne listove katastarskog plana kao i njezin sadržaj mora biti u skladu s Tehničkim specifikacijama.

(5) Podjela na detaljne listove katastarskog plana odobrava se u Središnjem uredu.

Članak 38.

(1) Pregledna karta podjele na skice izmjere izrađuje se u digitalnom obliku na temelju potvrđene podjele na detaljne listove katastarskog plana.

(2) Pregledna karta podjele na skice izmjere sadrži prikaz podjele na detaljne listove katastarskog plana (zajedno sa njihovim općim i lokalnim oznakama), prikaz podjele na skice izmjere (zajedno s njihovim oznakama) i prikaz granica katastarskih općina.

(3) Izgled pregledne karte podjele na skice izmjere mora biti u skladu s Tehničkim specifikacijama.

Članak 39.

(1) Skice izmjere izrađuju se iz digitalnog ortofoto plana u mjerilu pogodnom za prikazivanje međa i drugih granica katastarskih čestica, brojeva katastarskih čestica, zgrada, oznaka načina uporabe zgrada, granica načina uporabe katastarskih čestica, oznaka načina uporabe katastarskih čestica, podataka o nositeljima prava na katastarskim česticama (indikacijama), granica adresa katastarskih čestica, imena ulica, trgova, ostalog nazivlja, kućnih brojeva, oznaka stabilizacije lomnih točaka međa, točaka geodetske osnove, kontrolnih terenskih mjerenja te oznake međa i drugih granica katastarskih čestica iz članka 17. stavka 2. ovoga Pravilnika.

(2) Mjerilo skice izmjere ne može biti sitnije od 1:500 za zemljište unutar granica građevinskog područja i za građevinsko zemljište izvan granica tog područja. Za ostala zemljišta mjerilo skice izmjere izrađuje se u mjerilu 1:1000 i sitnije uz prethodnu potvrdu osoba koje provode tehnički nadzor nad provedbom katastarske izmjere i odobrenje katastarskog ureda.

(3) Skice izmjere se numeriraju unutar lokalnih oznaka podjele na detaljne listove katastarskog plana.

(4) Izgled i sadržaj skica izmjere izrađuje se sukladno Tehničkim specifikacijama.

Članak 40.

(1) Ako je tijek međe između katastarskih čestica sporan, na skicama izmjere prikazuju se oba tijeka sporne međe.

(2) Do rješenja spora o tijeku međe, lomne točke granice između katastarskih čestica se izračunavaju (srednja točka iz različito pokazanih točaka na terenu), a izračunate točke služe za prikazivanje granice katastarskih čestica na katastarskom planu i obračun površina.

Članak 41.

Broj katastarske čestice prikazuje se na skicama izmjere tako da ne prekriva ostale podatke skice izmjere i da je nedvosmisleno jasno na koji se poligon katastarske čestice odnosi.

Članak 42.

Granice načina uporabe katastarskih čestica prikazuju se na skicama izmjere samo u slučaju kada je na nekoj katastarskoj čestici potrebno prikazati više načina uporabe neke katastarske čestice.

Članak 43.

Na skicama izmjere prikazuju se granice adresa katastarskih čestica i njihova imena.

Članak 44.

(1) Kućni brojevi prikazuju se na skicama izmjere brojevima i slovima tako da je njihov položaj određen položajem glavnog ulaza kojemu su pridruženi.

(2) Kućni brojevi u ulicama orijentiraju se u smjeru protezanja ulice.

Članak 45.

(1) Dopunske skice izmjere izrađuju se kada se u okviru terenskog očevida po prigovoru utvrdi da je potrebno promijeniti podatke sadržane u elaboratu katastarske izmjere.

(2) Dopunske skice izmjere izrađuju se po istim pravilima kao i skice izmjere te sadrže vezu sa skicama izmjere.

(3) Na skici izmjere veza se iskazuje označavanjem područja koje je prikazano na dopunskoj skici izmjere i brojem dopunske skice izmjere.

(4) Veza se iskazuje i oznakom skice izmjere i broja dopunske skice izmjere na dopunskoj skici izmjere.

ODJELJAK 5. PISANI DIO ELABORATA KATASTARSKE IZMJERE

Članak 46.

Pisani dio elaborata katastarske izmjere sadrži:

1. Popis katastarskih čestica

2. Popis adresa katastarskih čestica

3. Popis načina uporabe katastarskih čestica (zemljište)

4. Popis zgrada i drugih građevina

5. Popis kućnih brojeva zgrade

6. Popis dokumentacije uz zgradu

7. Popis posebnih pravnih režima

8. Popis katastarskih čestica u posebnim pravnim režimima

9. Popis prava građenja

10. Popis popisnih listova

11. Popis osoba

12. Popis osoba na popisnom listu

13. Popis identifikacije katastarskih čestica prema prethodnoj katastarskoj izmjeri (K identifikacija)

14. Popis identifikacije katastarskih čestica prema zemljišnoknjižnom stanju (Z identifikacija)

15. Pozive nositeljima prava na obilježavanje granica zemljišta

16. Popis čestica sa poziva

17. Zapisnike o omeđivanju

18. Popis čestica na zapisniku o omeđivanju

19. Popis obilježenih katastarskih čestica sa potpisima nositelja prava na zemljištu

20. Popis predočenih čestica i

21. Pozive nositeljima prava na predočavanje.

Članak 47.

(1) Pisani dio elaborata katastarske izmjere izrađuje se u digitalnom obliku međusobno povezanih popisa iz članka 46. ovoga Pravilnika.

(2) Sadržaj popisa iz članka 46. ovoga Pravilnika, propisan je Tehničkim specifikacijama.

Članak 48.

(1) Popisni list sadržan u elaboratu katastarske izmjere generira se iz podataka pisanog dijela elaborata katastarske izmjere, a služi za potrebe predočavanja i izlaganja podataka katastarske izmjere nositeljima prava na zemljištu.

(2) Popisni list se sastoji od:

– natpisa popisnog lista

– podataka o nositeljima prava

– podataka o katastarskim česticama

– podataka o zgradama i

– podataka o posebnim pravnim režimima.

(3) Izgled i sadržaj popisnog lista izrađuje se sukladno Tehničkim specifikacijama.

ODJELJAK 6. TEHNIČKO IZVJEŠĆE

Članak 49.

(1) Tehničko izvješće sadrži podatke o tijeku radnji koje se poduzimaju u tijeku obavljanja poslova katastarske izmjere, a u kojem se obavezno navodi: vrijeme obavljanja pojedinih radnji, podatke o objavi u javnom glasilu, postotak obilježenih katastarskih čestica, broj mjerenih točaka, datum dostave i ovjere pojedinih dijelova elaborata.

(2) Tehničko izvješće sadrži i podatke o metodama mjerenja, geodetskoj opremi i programima korištenim za mjerenje i obradu podataka, opis izrade elaborata te ocjenu točnosti rezultata obavljenih mjerenja.

(3) U tehničkom izvješću potrebno je priložiti odluke i suglasnosti prikupljene u postupku katastarske izmjere.

POGLAVLJE IV. PREDOČAVANJE PODATAKA O NEKRETNINAMA

Članak 50.

Prije započinjanja predočavanja podataka prikupljenih u postupku katastarske izmjere izvoditelj dopisom obavještava osobe koje provode tehnički nadzor nad provedbom katastarske izmjere i Državnu geodetsku upravu o izrađenom elaboratu katastarske izmjere cijele katastarske općine ili pojedine zone.

Članak 51.

Početak predočavanja elaborata katastarske izmjere izvoditelj objavljuje u javnim glasilima, na lokalnoj radio postaji, na oglasnoj ploči katastarskog ureda i jedinica lokalne samouprave.

Članak 52.

Nositelji prava na zemljištu iskazani u popisnom listu pozivaju se pisanim putem da pristupe predočavanju podataka elaborata katastarske izmjere (putem pošte, mailom, putem povjerenika i sl.), a dokaz o pozivanju potrebno je dostaviti samo za osobe koje se nisu odazvale predočavanju.

Članak 53.

(1) U postupku predočavanja elaborata katastarske izmjere nositeljima prava se predočavaju podaci iskazani u popisnim listovima i katastarskom planu.

(2) Nositelji prava na predočavanju elaborata mogu priložiti akte nadležnog tijela iz članka 28. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 54.

(1) U postupku predočavanja elaborata nositelj prava potvrđuje da su mu podaci predočeni te potpisuje izjavu kojom potvrđuje da je suglasan s predočenim podacima u popisnom listu i izvodu iz katastarskog plana s koordinatama katastarske čestice koji je prilog popisnom listu.

(2) Sadržaj izjave iz stavka 1. ovoga članka glasi: »Izjavljujem da su mi podaci sadržani u popisnom listu te na izvodu iz katastarskog plana s koordinatama katastarske čestice koji je prilog popisnom listu predočeni te sam suglasan/na sa stanjem predočenih podataka«.

(3) Predočeni popisni list potpisuje i osoba koja je izvršila predočavanje.

Članak 55.

(1) Ako nositelj prava nije suglasan s predočenim podacima elaborata katastarske izmjere, može iskazati s kojim podacima nije suglasan, o čemu izvoditelj stavlja bilješku na popisnom listu.

(2) Izvoditelj je dužan, kada nositelj prava nije suglasan s predočenim podacima, po potrebi obaviti terenski očevid.

(3) Na terenskom očevidu obavljaju se potrebna terenska mjerenja, terensko prikupljanje podataka te se sastavlja izvješće o obavljenom terenskom očevidu.

(4) U svim slučajevima, u kojima se neslaganje sa predočenim podacima odnosi na tijek međe ili druge granice katastarske čestice, na terenski se očevid pozivaju i osobe koje su nositelji prava na katastarskim česticama s kojima graniče.

(5) Poziv na terenski očevid dostavlja se nositeljima prava najmanje osam dana prije dana terenskog očevida.

(6) U pozivu se nositelji prava pozivaju na obilježavanje granica zemljišta vidljivim trajnim oznakama, upućuje ih se da su na terenskom očevidu dužni pokazati te granice i upozoravaju na posljedice koje će nastupiti u slučaju neobilježavanja i nepokazivanja granica zemljišta.

(7) Rezultat terenskog očevida je izvješće o obavljenom terenskom očevidu.

(8) Izvješće o obavljenom terenskom očevidu sadrži podatak o broju iskazanog neslaganja sa predočenim podacima, datum obavljenog terenskog očevida, popis osoba koje su se odazvale pozivu na terenski očevid, dokaze o tome da su nositelji prava osobe koje se nisu odazvale terenskom očevidu, opis utvrđenog činjeničnog stanja, opis utvrđenog tijeka granica katastarskih čestica te potpise nositelja prava koji su prisustvovali terenskom očevidu.

(9) Ako nositelj prava odbije potpisati izvješće o obavljenom terenskom očevidu, o toj činjenici će se na izvješće staviti zabilješka u kojoj će se navesti i razlozi zbog kojih nositelj prava nije potpisao izvješće o obavljenom terenskom očevidu.

(10) Ako je posljedica terenskog očevida takva da će doći do promjena podataka katastarskog plana, rezultat terenskog očevida je i dopunska skica izmjere, popis koordinata i obračun površina te se na temelju tih podataka mijenjaju svi dijelovi elaborata katastarske izmjere.

(11) Ukoliko se podaci elaborata katastarske izmjere na temelju terenskog očevida mijenjaju, potrebno ih je ponovo predočiti.

(12) Ako nositelj prava nakon obavljenog terenskog očevida nije suglasan sa predočenim podacima te odbije potpisati izjavu, nositelj prava će se pozvati na izlaganje na javni uvid.

(13) Ako se nositelj prava ne odazove na predočavanje elaborata, smatrat će se da nije suglasan s podacima iskazanim u popisnom listu i na katastarskom planu te će se pozvati na izlaganje na javni uvid.

(14) Ako je posljedica terenskog očevida takva da se neka međa mora iskazati spornom iako nije bila iskazana kao sporna u elaboratu katastarske izmjere, ovo se iskazivanje obavlja sukladno članku 17. stavku 4. ovoga Pravilnika.

Članak 56.

(1) Ako nositelj prava nakon predočavanja podataka odbije potpisati izjavu, osoba koja je predočila podatke će o toj činjenici na popisni list staviti zabilježbu u kojoj će navesti i razloge koje je nositelj prava eventualno naveo kao razloge zbog kojih je odbio potpisati izjavu.

(2) Nositelj prava iz stavka 1. ovoga članka, pozvat će se na izlaganje na javni uvid.

Članak 57.

Ako u postupku predočavanja podataka izvoditelj utvrdi da je potrebno izvršiti tehnički ispravak podataka na katastarskom planu i u popisima, promijenit će katastarski plan i predočiti izmijenjeni katastarski plan i izmijenjene popise.

Članak 58.

Predočavanje elaborata katastarske izmjere izvoditelj zaključuje potpisivanjem izjave kojom potvrđuje ispravnost provedenih postupaka i predočenih podataka elaborata katastarske izmjere koja je sastavni dio elaborata katastarske izmjere.

POGLAVLJE V. NADZOR

Članak 59.

Tehnički nadzor nad provedbom katastarske izmjere (u daljnjem tekstu: tehnički nadzor), provode osobe koje imaju suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe osnivanja katastra nekretnina sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje obavljanje geodetske djelatnosti.

Članak 60.

(1) Tehnički nadzor nad provedbom katastarske izmjere obavlja se sukladno ovom Pravilniku i Tehničkim specifikacijama za provođenje tehničkog nadzora.

(2) Tehničke specifikacije za provođenje tehničkog nadzora donosi glavni ravnatelj i objavljuju se na mrežnim stranicama Državne geodetske uprave.

(3) Tehnički nadzor obavlja se u uredu i na terenu.

(4) O provedenom tehničkom nadzoru sastavlja se izvješće te pravovremeno izvještava izvoditelja, Središnji ured i katastarski ured o stanju obavljanja poslova iz katastarske izmjere.

(5) Izvješće o provedenom nadzoru izrađuje se sukladno Tehničkim specifikacijama za provođenje tehničkog nadzora.

Članak 61.

Izvoditelj je dužan osobama koje provode tehnički nadzor nad provedbom katastarske izmjere, omogućiti uvid u svu dokumentaciju prikupljenu temeljem obavljanja katastarske izmjere.

Članak 62.

(1) Ako se provedbom tehničkog nadzora utvrdi da se pojedine radnje u postupku katastarske izmjere ne obavljaju sukladno ovom Pravilniku i ugovornim obvezama, tehnički nadzor dužan je u okviru izvješća pravovremeno upozoriti na utvrđene nepravilnosti izvoditelja, Središnji ured i katastarski ured te predložiti način i rok za njihovo otklanjanje.

(2) O provedbi predloženog načina otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, tehnički nadzor izvještava u sljedećem izvještaju.

(3) Ukoliko izvoditelj ne otkloni utvrđene nepravilnosti na način i u roku predloženim od strane tehničkog nadzora, tehnički nadzor predlaže Središnjem uredu pokretanje propisanih postupaka.

Članak 63.

(1) Tehnički nadzor po dovršetku elaborata katastarske izmjere dostavlja završno izvješće o obavljenom nadzoru nad provedbom katastarske izmjere u kojem se posebno navodi:

1. je li elaborat izrađen u skladu s ovim Pravilnikom i Tehničkim specifikacijama i

2. ima li elaborat propisani izgled i potrebne sastavne dijelove.

(2) Završno izvješće tehnički nadzor dostavlja u Središnji ured.

POGLAVLJE VI. PREGLED I POTVRĐIVANJE ELABORATA

Članak 64.

Izvoditelj obavještava Središnji ured o izrađenom elaboratu katastarske izmjere te dostavlja elaborat katastarske izmjere na pregled i potvrđivanje.

Članak 65.

(1) Središnji ured dostavlja tehničkom nadzoru elaborat katastarske izmjere radi izrade završnog izvješća.

(2) Središnji ured provodi kontrolu kvalitete izrađenog elaborata katastarske izmjere koristeći uspostavljene automatizirane procedure.

(3) Središnji ured dostavlja nadležnom katastarskom uredu elaborat katastarske izmjere sa završnim izvješćem tehničkog nadzora radi izvješća o tome može li se elaborat koristiti za potrebe izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom s istovremenom obnovom, osnivanjem ili dopunom zemljišne knjige.

Članak 66.

Elaborat katastarske izmjere se na temelju završnog izvješća tehničkog nadzora, provedene kontrole kvalitete i izvješća katastarskog ureda, potvrđuje u Središnjem uredu.

Članak 67.

(1) Elaborat katastarske izmjere potvrđuje se potvrdom koja se prilaže elaboratu.

(2) Tekst potvrde glasi: »Ovaj elaborat izrađen je u skladu s propisima o katastarskoj izmjeri, ima propisani oblik i potrebne sastavne dijelove te se može koristiti za potrebe izlaganja na javni uvid podataka prikupljenih katastarskom izmjerom s istovremenom obnovom, osnivanjem ili dopunom zemljišne knjige«.

(3) O potvrđenom elaboratu katastarske izmjere ili pojedine zone obavještava se ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa, nadležni općinski sud, nadležni katastarski ured te jedinica lokalne samouprave.

POGLAVLJE VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 68.

Glavni ravnatelj će Tehničke specifikacije iz članka 7. stavka 3. ovoga Pravilnika i Tehničke specifikacije za provođenje tehničkog nadzora iz članka 60. stavka 1. ovoga Pravilnika donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 69.

Postupci katastarske izmjere započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se prema odredbama tada važećih propisa.

Članak 70.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o katastarskoj izmjeri i tehničkoj reambulaciji (»Narodne novine«, br. 147/08).

Članak 71.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/08

Urbroj: 541-1-20-28

Zagreb, 11. svibnja 2020.

Glavni ravnatelj dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić