Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1209

Na temelju članka 7. Zakona o Registru zaposlenih u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj 34/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. svibnja 2011. godine donijela

 

UREDBU O SADRŽAJU, NAČINU PRIKUPLJANJA I OBRADE, TE MJERAMA ZAŠTITE PODATAKA U REGISTRU ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

pročišćeni tekst NN 55/11, 57/20

Predmet Uredbe

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuje se sadržaj podataka u Registru zaposlenih u javnom sektoru i zbirke isprava o zaposlenima (osobni dosje), način njihovoga prikupljanja i obrade, pravo pristupa podacima, čuvanje podataka i mjere za zaštitu podataka.

Rodna neutralnost izraza

Članak 2.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovoj Uredbi odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Članak 3.

(1) Registar zaposlenih u javnom sektoru (u daljnjem tekstu: Registar) je skup podataka o zaposlenima u javnom sektoru koji se vodi u elektroničkom obliku.

(2) Zbirka isprava o zaposlenima (u daljnjem tekstu: Osobni dosje) je skup isprava na temelju kojih se unose podaci u Registar.

Sadržaj podataka u Registru

Članak 4.

(1) Registar sadrži sljedeće vrste podataka:

1. podatke o državnom tijelu ili javnoj službi,

2. podatke o unutarnjem ustrojstvu državnog tijela ili javne službe,

3. podatke o radnim mjestima,

4. podatke o zaposlenima,

5. podatke potrebne za obračun plaća.

(2) Sadržaj podataka iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se u Prilogu 1., koji je sastavni dio ove Uredbe.

Prikupljanje i unos podataka

Članak 5.

(1) Podatke unose i održavaju u Registru državna tijela i javne službe, sukladno ovlastima utvrđenima odredbom članka 4. stavaka 1. do 3. Zakona o Registru zaposlenih u javnom sektoru i odredbama zakona koji uređuju područje informacijske sigurnosti.

(2) Prvi unos podataka o zaposlenom obavlja se najkasnije u roku osam dana od dana početka rada zaposlenog.

(3) Sve promjene podataka o zaposlenom ovlaštena osoba državnog tijela odnosno javne službe dužna je unijeti u Registar odmah čim sazna za promjene ili čim primi dokumentaciju iz koje su promjene vidljive.

(4) Unos podataka provodi se na temelju isprava o zaposlenom ili izjave zaposlenog ako se unos ne može provesti na temelju isprava.

(5) Za sve podatke koji se u Registar unose na temelju odgovarajućih akata nadležnih tijela, unosi se i naziv donositelja akta, brojčana oznaka i datum donošenja akta.

(6) O svim usmenim izjavama na temelju kojih se unosi neki podatak u Registar sastavlja se zapisnik, sukladno odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak.

Obračunska isprava

Članak 5.a (NN 57/20)

(1) Izvršitelj obrade podataka osigurava spajanje Sustava centraliziranog obračuna plaća na sustav korisničkog pretinca kao komponente sustava e-Građani u svrhu dostave digitalno potpisane obračunske isprave za isplatu plaće, naknade ili drugih primitaka u Osobni korisnički pretinac zaposlenika.

(2) Svako državno tijelo odnosno javna služba iz Sustava centraliziranog obračuna plaća osigurat će dostavu obračunske isprave u Osobni korisnički pretinac zaposlenika.

(3) Za pristup obračunskim ispravama za isplatu plaće, naknade ili drugih primitaka u Osobni korisnički pretinac korisnici se autentificiraju putem Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava vjerodajnicama »značajne« razine sigurnosti, a koje su u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe na Listi prihvaćenih vjerodajnica označene sigurnosnom razinom »3«.

Članak 5.b (NN 57/20)

(1) Novi zaposlenici aktivirat će svoj Osobni korisnički pretinac u roku od 15 dana od dana početka rada u državnom tijelu, odnosno javnoj službi.

(2) Državno tijelo, odnosno javna služba iz Sustava centraliziranog obračuna plaća, dužno je omogućiti tehničke preduvjete za pristup zaposlenika Osobnom korisničkom pretincu.

(3) Ako zaposlenik ne može zaprimiti poruku u Osobni korisnički pretinac, ispisivat će mu se obračunska isprava za isplatu plaće, naknade ili drugih primitaka iz Sustava centraliziranog obračuna plaća nakon predaje zahtjeva za ispis obračunske isprave nadležnoj ustrojstvenoj jedinici unutar državnog tijela, odnosno javne službe iz Sustava centraliziranog obračuna plaća. Navedeni zahtjev vrijedi od datuma podnošenja zahtjeva do opoziva ili do omogućenog zaprimanja novih poruka u Osobni korisnički pretinac.

Osobni dosje

Članak 6.

(1) Izvornici isprava i zapisnici iz članka 5. stavaka 4. i 6. ove Uredbe odlažu se u Osobni dosje zaposlenog.

(2) Ukoliko se unos temelji na ispravi koja se ne ulaže u Osobni dosje (npr. zdravstvena knjižica člana obitelji, izjava o promjeni adrese i sl.), u Osobni dosje ulaže se preslika isprave.

(3) Osobni dosje za svakog zaposlenog vodi se pri državnom tijelu, odnosno javnoj službi koja obavlja unos podataka.

Pravo pristupa podacima

Članak 7.

(1) Unos i promjene podataka u Registru obavlja ovlaštena osoba državnog tijela, odnosno javne službe.

(2) Svako državno tijelo i javna služba imenovat će jednu ili više osoba ovlaštenih za pristup i rad na informacijskom sustavu Registra, te utvrditi njihova prava za pristup i rad na sustavu.

(3) Pravo unosa i promjena podataka u Registru, kao i pravo pristupa podacima radi izrade i kreiranja izvješća, imaju osobe koje imaju odgovarajuće odobrenje za unos i promjene podatka, odnosno odobrenje za pristup podacima, te uvjerenje o obavljenoj sigurnosnoj provjeri (certifikat), ukoliko se radi o klasificiranim podacima.

(4) Pristup podacima iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje se korištenjem kartice s digitalnim certifikatom (SMART kartica), izdanom od izvršitelja obrade podataka na temelju odobrenja za pristup.

(5) Pravo pristupa podacima u Registru zaposleni i druge osobe ostvaruju sukladno odredbama Zakona o Registru zaposlenih u javnom sektoru, zakona koji uređuju područje informacijske sigurnosti, zaštite osobnih podataka i tajnosti podataka, te drugih propisa.

Korištenje i obrada podataka

Članak 8.

(1) Državna tijela i javne službe iz članka 8. stavka 1. Zakona o Registru zaposlenih u javnom sektoru koriste podatke u Registru za izradu izvješća na razini toga državnog tijela, odnosno javne službe.

(2) Središnja tijela državne uprave iz članka 8. stavaka 2. i 3. Zakona o Registru zaposlenih u javnom sektoru koriste podatke iz Registra isključivo za obavljanje poslova iz svoga djelokruga, te pregledavanje i izradu izvješća, bez mogućnosti unosa i promjena podataka.

Čuvanje podataka

Članak 9.

(1) Podaci sadržani u Registru čuvaju se trajno.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, danom prestanka državne službe, odnosno radnog odnosa zaposlenog u državnom tijelu ili javnoj službi, iz Registra se brišu osobni podaci zaposlenog: ime i prezime, OIB, JMBG, te ostali podaci koji ukazuju na mogućnost identifikacije zaposlenog nakon prestanka službe odnosno radnog odnosa.

(3) Ako zaposlenom prestaje služba, odnosno radni odnos u državnom tijelu ili javnoj službi zbog odlaska u mirovinu, smrti ili zapošljavanja kod poslodavca na čije zaposlenike se ne odnose odredbe propisa o zaposlenima u javnom sektoru, ili mu služba, odnosno radni odnos miruje, Osobni dosje se pohranjuje u tom državnom tijelu.

(4) Ako se zaposleni zapošljava u državnom tijelu ili javnoj službi, a prethodno je već bio zaposlen u državnom tijelu, odnosno javnoj službi, ovlaštena osoba državnoga tijela, odnosno javne službe pisanim putem zatražit će dostavu Osobnog dosjea od državnoga tijela, odnosno javne službe u kojoj je bio zaposlen i odobrenje pristupa podacima u Registru koji se odnose na toga zaposlenoga.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, neće se dostaviti podaci iz Osobnog dosjea, odnosno odobriti pristup podacima u Registru za koje je utvrđen stupanj tajnosti sukladno posebnim propisima.

(6) Odobrenje iz stavka 4. ovoga članka izdaje čelnik državnog tijela ili javne službe u kojem je zaposlenom prestala služba, odnosno radni odnos, a pristup podacima omogućava izvršitelj obrade podataka na zahtjev čelnika državnog tijela ili javne službe u kojoj se zaposleni zapošljava.

(7) Isprave i podaci sadržani u Osobnim dosjeima čuvaju se 60 godina od zasnivanja dosjea, odnosno 20 godina od zadnje izmjene u dosjeu ili Registru, ukoliko na temelju propisa koji uređuju čuvanje arhivskoga gradiva nije određen dulji rok čuvanja.

Zaštita podataka

Članak 10.

(1) Na mjere, sredstva i uvjete osiguranja, pohranjivanja i zaštite podataka u Registru i Osobnom dosjeu primjenjuju se propisi kojima se uređuje zaštita osobnih podataka, tajnost podataka i informacijska sigurnost.

(2) Uza svaku obradu podatka, odnosno unos, promjenu, brisanje ili pregled upisuje se korisnik koji je izvršio obradu.

(3) Svaki zaposleni ima pravo uvida u popis osoba koje pristupaju njegovim podacima.

Osiguranje uvjeta za vođenje Registra

Članak 11.

Čelnik državnog tijela, odnosno javne službe odgovoran je za osiguranje nužnih kadrovskih, tehničkih i organizacijskih uvjeta za unos, promjene, korištenje, obradu i čuvanje podataka iz Registra.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 12.

(1) Podaci iz članka 4. stavka 1. točaka 1. do 4. ove Uredbe za zaposlene koji su zatečeni na radu, odnosno u službi na dan stupanja na snagu ove Uredbe, unijet će se u Registar u roku 60 dana od primitka obavijesti središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose o početku unosa podataka.

(2) Podaci potrebni za upravljanje ljudskim potencijalima i centralizirani obračun plaća, navedeni u Prilogu 2., koji je sastavni dio ove Uredbe, unijet će se u Registar u roku 60 dana od stavljanja u funkciju dijela informatičkog sustava Registra u koji se ti podaci unose.

(3) Prije unosa podataka klasificiranih stupnjem tajnosti višim od »OGRANIČENO«, provest će se zakonom predviđeni postupak sigurnosne akreditacije informacijskih sustava koji će se koristiti za unos, obradu i čuvanje klasificiranih podataka, te izdati potrebni certifikati na temelju provedene procedure sigurnosne provjere.

Stupanje na snagu

Članak 13.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 119-03/10-01/02

Urbroj 5030114-11-1

Zagreb, 5. svibnja 2011.

Predsjednica Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1. (NN 57/20)

SADRŽAJ PODATAKA U REGISTRU ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

1. PODACI O DRŽAVNIM TIJELIMA/JAVNIM SLUŽBAMA (INSTITUCIJE)

1.1. NAZIV INSTITUCIJE

1.2. SKRAĆENI NAZIV INSTITUCIJE

1.3. POŠTANSKI BROJ MJESTA SJEDIŠTA INSTITUCIJE

1.4. MJESTO SJEDIŠTA INSTITUCIJE

1.5. ADRESA SJEDIŠTA INSTITUCIJE

1.6. GRAD / OPĆINA U KOJOJ SE NALAZI SJEDIŠTE INSTITUCIJE

1.7. ŽUPANIJA U KOJOJ SE NALAZI SJEDIŠTE INSTITUCIJE

1.8. KATEGORIJA INSTITUCIJE

1.9. POTKATEGORIJA INSTITUCIJE

1.10. VRSTA INSTITUCIJE

2. PODACI O UNUTARNJEM USTROJSTVU INSTITUCIJA

2.1. NAZIV AKTA O UNUTARNJEM USTROJSTVU

2.2. DATUM STUPANJA NA SNAGU

2.3. DATUMI IZMJENA / DOPUNA

2.4. DATUM PRESTANKA VAŽENJA

2.5. NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE 1

2.6. NAZIV NIŽE UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE 1

2.7. NAZIV NIŽE UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE 2

2.8. NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE n

2.9. NAZIV NIŽE UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE 1

2.10. NAZIV NIŽE UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE 2

3. PODACI O RADNIM MJESTIMA

3.1. NAZIV RADNOG MJESTA

3.2. OPIS RADNOG MJESTA

3.3. NAZIV INSTITUCIJE U KOJOJ JE SISTEMATIZIRANO RADNO MJESTO

3.4. BROJ RADNOG MJESTA U INTERNOJ SISTEMATIZACIJI

3.5. NAČIN USTROJAVANJA RADNOG MJESTA

3.6. NAZIV UNUTARNJE USTROJSTVENE JEDINICE U KOJOJ JE USTROJENO RADNO MJESTO

3.7. DATUM USTROJAVANJA

3.8. DATUM UKIDANJA

3.9. BROJ IZVRŠITELJA – UKUPNO

3.10. BROJ IZVRŠITELJA U SJEDIŠTU INSTITUCIJE

3.11. BROJ IZVRŠITELJA IZVAN SJEDIŠTA INSTITUCIJE

3.12. POŠTANSKI BROJ LOKACIJE NA KOJOJ SE NALAZI RADNO MJESTO / SVAKI POJEDINI IZVRŠITELJ

3.13. MJESTO U KOJEM SE NALAZI RADNO MJESTO / SVAKI POJEDINI IZVRŠITELJ

3.14. ADRESA LOKACIJE NA KOJOJ SE NALAZI RADNO MJESTO / SVAKI POJEDINI IZVRŠITELJ

3.15. GRAD / OPĆINA U KOJOJ SE NALAZI RADNO MJESTO / SVAKI POJEDINI IZVRŠITELJ

3.16. ŽUPANIJA U KOJOJ SE NALAZI RADNO MJESTO / SVAKI POJEDINI IZVRŠITELJ

3.17. DRŽAVA U KOJOJ SE NALAZI LOKACIJA RADNOG MJESTA / SVAKOG POJEDINOG IZVRŠITELJA

3.18. STATUS RADNOG VREMENA

3.19. VRSTA RADNOG VREMENA

3.20. VRIJEME POČETKA RADNOG VREMENA

3.21. VRIJEME ZAVRŠETKA RADNOG VREMENA

3.22. STATUS MOGUĆNOSTI RADA NA DALJINU

3.23. NAZIV STRUKE / STRUKA

3.24. POTREBAN STUPANJ STRUČNOG OBRAZOVANJA

3.24.1. OBVEZA POLAGANJA DRŽAVNOG ISPITA

3.24.2. RAZINA DRŽAVNOG ISPITA

3.25. POTREBAN AKADEMSKI / STRUČNI NAZIV

3.26. POTREBAN AKADEMSKI STUPANJ

3.27. POTREBNO POSEBNO ZVANJE

3.28. STATUS RADNOG MJESTA

3.29. VRSTA RADNOG MJESTA

3.30. MINIMALNO POTREBNO RADNO ISKUSTVO

3.31. MOGUĆNOST ZAPOŠLJAVANJA VJEŽBENIKA NA TOM RADNOM MJESTU

3.32. POSEBNA ZNANJA POTREBNA ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

3.33. POTREBAN STUPANJ POSEBNIH ZNANJA

3.34. POSEBNA OVLAŠTENJA / ISPITI / PROGRAMI IZOBRAZBE ZA OBAVLJANJE POSLOVA RADNOG MJESTA

3.35. INSTITUCIJA ČIJE JE OVLAŠTENJE / ISPIT / PROGRAM IZOBRAZBE POTREBAN

3.36. POTREBNO TRAJANJE PROGRAMA IZOBRAZBE I SL.

3.37. POSEBNI UVJETI VEZANI UZ POSEBNA OVLAŠTENJA

3.38. KOEFICIJENT ZA OBRAČUN PLAĆE RADNOG MJESTA

3.39. KOEFICIJENT ZA OBRAČUN PLAĆE RADNOG MJESTA PRIMJENJUJE SE OD

3.40. KOEFICIJENT ZA OBRAČUN PLAĆE RADNOG MJESTA PRIMJENJUJE SE DO

3.41. IZNOS OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE

3.42. IZNOS OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE RADNOG MJESTA PRIMJENJUJE SE OD

3.43. IZNOS OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE RADNOG MJESTA PRIMJENJUJE SE DO

3.44. DODACI NA POSEBNE UVJETE RADA

3.45. VRSTA DODATKA NA POSEBNE UVJETE RADA

3.46. IZNOS DODATKA

3.47. NAČIN OBRAČUNA DODATKA

3.48. RADNO MJESTO SA STAŽEM UVEĆANOG TRAJANJA

3.49. NAČIN UVEĆANJA STAŽA

3.50. IZNOS ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZA MJESEC

3.51. MJESEC ISPLATE NETO PLAĆE

3.52. IZNOS ISPLAĆENE BRUTO PLAĆE ZA MJESEC

3.53. MJESEC ISPLATE BRUTO PLAĆE

3.54. IZNOS DODATKA (NETO)

3.55. MJESEC ISPLATE (NETO) DODATKA

3.56. IZNOS DODATKA (BRUTO)

3.57. MJESEC ISPLATE (BRUTO) DODATKA

4. PODACI O ZAPOSLENIMA

4.1. OSOBNI PODACI

4.1.1. OSNOVNI PODACI

4.1.1.1. IME ZAPOSLENIKA

4.1.1.2. PREZIME ZAPOSLENIKA

4.1.1.3. OIB

4.1.1.4. SPOL

4.1.1.5. DATUM ROĐENJA

4.1.1.6. MJESTO ROĐENJA

4.1.1.7. DRŽAVA ROĐENJA

4.1.1.8. DRŽAVLJANSTVO

4.1.1.9. NACIONALNA PRIPADNOST – SLOBODNO IZJAŠNJAVANJE

4.1.2. PREBIVALIŠTE / BORAVIŠTE

4.1.2.1. POŠTANSKI BROJ PREBIVALIŠTA

4.1.2.2. MJESTO PREBIVALIŠTA

4.1.2.3. ADRESA PREBIVALIŠTA

4.1.2.4. GRAD/OPĆINA PREBIVALIŠTA

4.1.2.5. ŽUPANIJA PREBIVALIŠTA

4.1.2.6. STATUS STANOVANJA

4.1.2.7. POŠTANSKI BROJ BORAVIŠTA

4.1.2.8. MJESTO BORAVIŠTA

4.1.2.9. ADRESA BORAVIŠTA

4.1.2.10. GRAD/OPĆINA BORAVIŠTA

4.1.2.11. ŽUPANIJA BORAVIŠTA

4.1.3. PODACI O RADNOM STAŽU

4.1.3.1. UKUPAN RADNI STAŽ DO RASPOREDA NA TRENUTNO RADNO MJESTO

4.1.3.2. UKUPNO UVEĆANI RADNI STAŽ DO RASPOREDA NA TRENUTNO RADNO MJESTO

4.1.4. PODACI O MIROVINSKOM OSIGURANJU

4.1.4.1. OSOBNI BROJ OSIGURANIKA MIROVINSKOG OSIGURANJA (HZMO)

4.1.4.2. STUP MIROVINSKOG OSIGURANJA

4.1.4.3. BROJ MIROVINSKOG FONDA

4.1.4.4. NAZIV MIROVINSKOG FONDA

4.1.5. PODACI O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

4.1.5.1. OSNOVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

4.1.5.1.1. KORISNIK OSNOVNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

4.1.5.1.2. DATUM POČETKA OSNOVNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

4.1.5.1.3. DATUM PRESTANKA OSNOVNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

4.1.5.1.4. OZNAKA DRŽAVE OSIGURANJA (AKO NIJE REPUBLIKA HRVATSKA)

4.1.5.2. DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

4.1.5.2.1. DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

4.1.5.2.2. BROJ ISKAZNICE DOPUNSKOG OSIGURANJA

4.1.5.2.3. DATUM OD KADA VRIJEDI DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

4.1.5.2.4. DATUM DO KADA VRIJEDI DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

4.1.5.2.5. ŠIFRA POLICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

4.1.6. PODACI O UZDRŽAVANIM ČLANOVIMA OBITELJI

4.1.6.1. IME UZDRŽAVANOGA ČLANA OBITELJI

4.1.6.2. PREZIME UZDRŽAVANOGA ČLANA OBITELJI

4.1.6.3. OIB UZDRŽAVANOGA ČLANA OBITELJI

4.1.6.4. DATUM ROĐENJA UZDRŽAVANOGA ČLANA OBITELJI

4.1.6.5. SPOL UZDRŽAVANOGA ČLANA OBITELJI

4.1.6.6. SRODSTVO S UZDRŽAVANIM ČLANOM OBITELJI

4.1.6.7. STUPANJ INVALIDITETA UZDRŽAVANOGA ČLANA OBITELJI

4.1.6.8. VRSTA INVALIDITETA UZDRŽAVANOGA ČLANA OBITELJI

4.1.7.1. PODACI O OSOBNOJ IZOBRAZBI

4.1.7.1.1. STEČENO FORMALNO OBRAZOVANJE

4.1.7.1.1.1. STUPANJ STRUČNOG OBRAZOVANJA

4.1.7.1.1.2. AKADEMSKI / STRUČNI NAZIV

4.1.7.1.1.3. AKADEMSKI STUPANJ

4.1.7.1.1.4. ŠIFRA STRUKE

4.1.7.1.1.5. NAZIV STRUKE

4.1.7.1.1.6. ZVANJE

4.1.7.1.1.7. NAZIV AKTA

4.1.7.1.1.8. BROJ AKTA

4.1.7.1.1.9. DATUM AKTA

4.1.7.1.2. POSEBNA ZNANJA/ VJEŠTINE / SPOSOBNOSTI

4.1.7.1.2.1. NAZIV POSEBNOG ZNANJA / VJEŠTINE / SPOSOBNOSTI

4.1.7.1.2.2. STUPANJ POSEBNOG ZNANJA / VJEŠTINE / SPOSOBNOSTI

4.1.7.1.2.3. NAZIV STEČENOG POSEBNOG OVLAŠTENJA / POLOŽENOG ISPITA / ZAVRŠENOG PROGRAMA IZOBRAZBE

4.1.7.1.2.4. INSTITUCIJA KOJA JE IZDALA POSEBNO OVLAŠTENJE / PROVELA ISPIT / ODRŽALA PROGRAM IZOBRAZBE

4.1.7.1.2.5. VRSTA IZDANE POTVRDE / UVJERENJA

4.1.7.1.2.6. BROJ IZDANE POTVRDE / UVJERENJA

4.1.7.1.2.7. DATUM IZDAVANJA POTVRDE / UVJERENJA

4.1.8. OSTALI PODACI O ZAPOSLENIKU

4.1.8.1. SUDJELOVANJE U DOMOVINSKOM RATU

4.1.8.2. UKUPNO TRAJANJE SUDJELOVANJA U DOMOVINSKOM RATU

4.1.8.3. STATUS HRVATSKOG BRANITELJA

4.1.8.4. IZVRŠENA VOJNA OBVEZA

4.1.8.5. INVALIDITET

4.1.8.6. VRSTA INVALIDITETA

4.1.8.7. STUPANJ INVALIDITETA

4.1.8.8. SAMOHRANI RODITELJ

4.1.8.9. BROJ DJECE SAMOHRANOG RODITELJA

4.2. PODACI VEZANI UZ RADNI ODNOS ZAPOSLENIKA

4.2.1. INSTITUCIJA

4.2.2. BROJ RADNOG MJESTA

4.2.3. STATUS RADNOG ODNOSA

4.2.4. VRSTA RADNOG ODNOSA

4.2.5. POSTUPAK KOJI JE PRETHODIO ZAPOŠLJAVANJU

4.2.6. DATUM OBJAVE POSTUPKA

4.2.7. MJESTO OBJAVE POSTUPKA

4.2.8. VRSTA AKTA O ZAPOŠLJAVANJU

4.2.9. BROJ AKTA O ZAPOŠLJAVANJU

4.2.10. DATUM AKTA O ZAPOŠLJAVANJU

4.2.11. DATUM KONAČNOSTI AKTA O ZAPOŠLJAVANJU

4.2.12. DATUM NAKNADNOG PRESTANKA VAŽENJA / STAVLJANJA IZVAN SNAGE AKTA O ZAPOŠLJAVANJU

4.2.13. VRSTA ODLUKE O NAKNADNOM PRESTANKU VAŽENJA / STAVLJANJA IZVAN SNAGE AKTA O ZAPOŠLJAVANJU

4.2.14. DONOSITELJ ODLUKE O NAKNADNOM PRESTANKU VAŽENJA / STAVLJANJA IZVAN SNAGE AKTA O ZAPOŠLJAVANJU

4.2.15. VRSTA AKTA O RASPOREDU NA RADNO MJESTO

4.2.16. BROJ AKTA O RASPOREDU NA RADNO MJESTO

4.2.17. DATUM AKTA O RASPOREDU NA RADNO MJESTO

DATUM KONAČNOSTI AKTA O RASPOREDU NA RADNO MJESTO

4.2.18. DATUM NAKNADNOG PRESTANKA VAŽENJA / STAVLJANJA IZVAN SNAGE AKTA O RASPOREDU NA RADNO MJESTO

4.2.19. VRSTA ODLUKE O NAKNADNOM PRESTANKU VAŽENJA / STAVLJANJA IZVAN SNAGE AKTA O RASPOREDU NA RADNO MJESTO

4.2.20. DONOSITELJ ODLUKE O NAKNADNOM PRESTANKU VAŽENJA / STAVLJANJA IZVAN SNAGE AKTA O RASPOREDU NA RADNO MJESTO

4.2.21. STATUS ZAPOSLENIKA

4.2.22. DATUM POČETKA RADA NA RADNOM MJESTU

4.2.23. DATUM PRESTANKA RADA NA RADNOM MJESTU

4.2.24. TRAJANJE RADNOG ODNOSA

4.2.25. VJEŽBENIK (PRIPRAVNIK)

4.2.26. UKUPNO PROPISANO TRAJANJE VJEŽBENIČKOG STAŽA

4.2.27. DATUM POČETKA OBAVLJANJA VJEŽBENIČKOG STAŽA

4.2.28. DATUM ZAVRŠETKA OBAVLJANJA VJEŽBENIČKOG STAŽA

4.2.29. OCJENA OBAVLJENOG VJEŽBENIČKOG STAŽA

4.2.30. ZAPOSLENIK NA PROBNOM RADU

4.2.31. DATUM POČETKA PROBNOG RADA

4.2.32. DATUM ZAVRŠETKA PROBNOG RADA

4.2.33. OCJENA OBAVLJENOG PROBNOG RADA

4.2.34. DRŽAVNI ISPIT

4.2.34.1. POLOŽEN DRŽAVNI ISPIT

4.2.34.1.1. RAZINA DRŽAVNOG ISPITA ZA KOJU SE PRIZNAJE POLOŽEN DRŽAVNI STRUČNI ISPIT

4.2.34.2. OBVEZA POLAGANJA DRŽAVNOG ISPITA

4.2.34.2.1. RAZINA DRŽAVNOG ISPITA

4.2.34.2.2. ROK ZA POLAGANJE DRŽAVNOG ISPITA

4.2.34.2.3. DATUM POLAGANJA DRŽAVNOG ISPITA

4.2.34.2.4. POLOŽEN/NIJE POLOŽEN DRŽAVNI ISPIT

4.2.35. ZAMJENA ZA ODSUTNOG ZAPOSLENIKA

4.2.36. SPECIFIČNO RADNO VRIJEME

4.2.37. RAZLOG SPECIFIČNOG RADNOG VREMENA

4.2.38. UKUPNO TRAJANJE SPECIFIČNOG RADNOG VREMENA

4.2.39. POČETAK RADNOG VREMENA

4.2.40. ZAVRŠETAK RADNOG VREMENA

4.2.41. BROJ ISPLAĆENIH PREKOVREMENIH SATI MJESEČNO

4.2.42. MJESEC NA KOJI SE ODNOSI BROJ ISPLAĆENIH PREKOVREMENIH SATI

4.2.43. DATUM POČETKA RADA SA SPECIFIČNIM RADNIM VREMENOM

4.2.44. DATUM PRESTANKA RADA SA SPECIFIČNIM RADNIM VREMENOM

4.2.45. DATUM PRESTANKA ZAPOSLENJA

4.2.46. RAZLOG PRESTANKA ZAPOSLENJA

4.2.47. NA RASPOLAGANJU

4.2.48. TRAJANJE RASPOLAGANJA OD

4.2.49. TRAJANJE RASPOLAGANJA DO

4.2.50. OBVEZE ZAPOSLENIKA

4.2.51. ROK ISPUNJENJA OBVEZA

4.3. PODACI VEZANI ZA SLUŽBU/RADNI ODNOS

4.3.1. POSTUPCI, KAZNE, SANKCIJE I ZABRANE

4.3.1.1. DATUM POKRETANJA POSTUPKA

4.3.1.2. VRSTA POSTUPKA POKRENUTOG PROTIV ZAPOSLENIKA

4.3.1.3. TIJELO KOJE VODI POSTUPAK

4.3.1.4. VRSTA POVREDE ZBOG KOJE JE POKRENUT POSTUPAK

4.3.1.5. DETALJNIJI OPIS POVREDE ZBOG KOJE JE POKRENUT POSTUPAK

4.3.1.6. DATUM(I) ODREĐIVANJA PRITVORA U POSTUPKU

4.3.1.7. TRAJANJE PRITVORA U POSTUPKU

4.3.1.8. VRSTA DONESENE ODLUKE

4.3.1.9. DATUM ODLUKE

4.3.1.10. DATUM PRAVOMOĆNOSTI ODLUKE

4.3.1.11. DATUM IZVRŠNOSTI

4.3.1.12. VRSTA KAZNE

4.3.1.13. TRAJANJE KAZNE

4.3.1.14. UKUPAN IZNOS KAZNE (AKO JE KAZNA U KN)

4.3.1.15. SANKCIJA IZVRŠENA

4.3.1.16. DATUM IZVRŠENJA ODLUKE

4.3.1.17. RAZLOG NEIZVRŠAVANJA SANKCIJE

4.3.1.18. DATUM NAKON KOJEGA SE IZREČENA SANKCIJA MORA BRISATI IZ EVIDENCIJE

4.3.2. IZOBRAZBA ZA VRIJEME TRAJANJA SLUŽBE/RADNOG ODNOSA

4.3.2.1. FORMALNO OBRAZOVANJE

4.3.2.1. NAZIV STRUČNOG OBRAZOVANJA

4.3.2.2. STUPANJ STRUČNOG OBRAZOVANJA

4.3.2.3. AKADEMSKI / STRUČNI NAZIV

4.3.2.4. AKADEMSKI STUPANJ

4.3.2.5. ŠIFRA STRUKE

4.3.2.6. NAZIV STRUKE

4.3.2.7. ZVANJE

4.3.2.8. DATUM POČETKA POHAĐANJA OBRAZOVANJA

4.3.2.9. PREDVIĐENO TRAJANJE OBRAZOVANJA

4.3.2.10. STATUS

4.3.2.11. NAZIV AKTA O ZAVRŠETKU

4.3.2.12. BROJ AKTA O ZAVRŠETKU

4.3.2.13. DATUM AKTA O ZAVRŠETKU

4.3.2.2. NEFORMALNA IZOBRAZBA

4.3.2.2.1. NAZIV PROGRAMA IZOBRAZBE

4.3.2.2.2. STUPANJ POSEBNOG ZNANJA / VJEŠTINE / SPOSOBNOSTI

4.3.2.2.3. STATUS

4.3.2.2.4. NAZIV STEČENOG POSEBNOG OVLAŠTENJA / POLOŽENOG ISPITA / ZAVRŠENOG PROGRAMA IZOBRAZBE

4.3.2.2.5. INSTITUCIJA KOJA JE IZDALA POSEBNO OVLAŠTENJE / PROVELA ISPIT / ODRŽALA PROGRAM IZOBRAZBE

4.3.2.2.6. VRSTA IZDANE POTVRDE / UVJERENJA

4.3.2.2.7. BROJ IZDANE POTVRDE / UVJERENJA

4.3.2.2.8. DATUM IZDAVANJA POTVRDE / UVJERENJA

4.3.2.3. STIPENDIJE

4.3.2.3.1. KORISNIK STIPENDIJE

4.3.2.3.2. NAZIV STIPENDIJE

4.3.2.3.3. UKUPAN IZNOS STIPENDIJE

4.3.2.3.4. DAVATELJ STIPENDIJE

4.3.2.3.5. OBVEZA VRAĆANJA STIPENDIJE

4.3.2.3.6. ROK VRAĆANJA STIPENDIJE

4.3.2.3.7. POČETAK KORIŠTENJA STIPENDIJE

4.3.2.3.8. STATUS STIPENDIJE

4.3.3. PODACI O IZBIVANJU S POSLA

4.3.3.1. RAZLOG IZBIVANJA

4.3.3.2. DATUM POČETKA IZBIVANJA

4.3.3.3. DATUM ZAVRŠETKA IZBIVANJA

4.3.4. PODACI O OCJENAMA

4.3.4.1. VRSTA AKTA O OCJENI

4.3.4.2. DATUM IZVRŠNOSTI AKTA O OCJENI

4.3.4.3. RAZDOBLJE OCJENJIVANJA

4.3.4.4. VRSTA OCJENE

5. PODACI ZA POTREBE OBRAČUNA PLAĆA

5.1. OSNOVNI KOEFICIJENT

5.2. UVEĆANJE OSNOVNOG KOEFICIJENTA

5.3. UVJETI RADA

5.4. ZAMJENA

5.5. PRVO ZAPOŠLJAVANJE:

5.6. POTREBNA KVALIFIKACIJA

5.7. STVARNA KVALIFIKACIJA

5.8. BANKA U KOJOJ JE OTVOREN TEKUĆI RAČUN

5.9. ŽIRO-RAČUN BANKE

5.10. BROJ TEKUĆEG RAČUNA ZAPOSLENIKA

 

PRILOG 2.

PODACI KOJI ĆE SE UNOSITI U KASNIJIM FAZAMA USPOSTAVE FUNKCIONALNOSTI REGISTRA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU, RADI UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA I CENTRALIZIRANOG OBRAČUNA PLAĆA

3. PODACI O RADNIM MJESTIMA

3.35. INSTITUCIJA ČIJE JE OVLAŠTENJE / ISPIT / PROGRAM IZOBRAZBE POTREBAN

3.36. POTREBNO TRAJANJE PROGRAMA IZOBRAZBE I SL.

3.37. POSEBNI UVJETI VEZANI UZ POSEBNA OVLAŠTENJA

3.39. KOEFICIJENT ZA OBRAČUN PLAĆE RADNOG MJESTA PRIMJENJUJE SE OD

3.40. KOEFICIJENT ZA OBRAČUN PLAĆE RADNOG MJESTA PRIMJENJUJE SE DO

3.42. IZNOS OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE RADNOG MJESTA PRIMJENJUJE SE OD

3.43. IZNOS OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE RADNOG MJESTA PRIMJENJUJE SE DO

3.50. IZNOS ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZA MJESEC

3.51. MJESEC ISPLATE NETO PLAĆE

3.52. IZNOS ISPLAĆENE BRUTO PLAĆE ZA MJESEC

3.53. MJESEC ISPLATE BRUTO PLAĆE

3.54. IZNOS DODATKA (NETO)

3.55. MJESEC ISPLATE (NETO) DODATKA

3.56. IZNOS DODATKA (BRUTO)

3.57. MJESEC ISPLATE (BRUTO) DODATKA

4. PODACI O ZAPOSLENIMA

4.1.5.2. DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

4.1.5.2.3. DATUM OD KADA VRIJEDI DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

4.1.5.2.4. DATUM DO KADA VRIJEDI DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

4.1.5.2.5. ŠIFRA POLICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

4.2. PODACI VEZANI ZA RADNI ODNOS ZAPOSLENIKA

4.2.27. DATUM POČETKA OBAVLJANJA VJEŽBENIČKOG STAŽA

4.2.28. DATUM ZAVRŠETKA OBAVLJANJA VJEŽBENIČKOG STAŽA

4.2.29. OCJENA OBAVLJENOG VJEŽBENIČKOG STAŽA

4.2.31. DATUM POČETKA PROBNOG RADA

4.2.32. DATUM ZAVRŠETKA PROBNOG RADA

4.2.42. DATUM POČETKA RADA SA SPECIFIČNIM RADNIM VREMENOM

4.2.43. DATUM PRESTANKA RADA SA SPECIFIČNIM RADNIM VREMENOM

4.3. PODACI VEZANI ZA SLUŽBU/RADNI ODNOS

4.3.3. PODACI O IZBIVANJU S POSLA

4.3.3.1. RAZLOG IZBIVANJA

4.3.3.2. DATUM POČETKA IZBIVANJA

4.3.3.3. DATUM ZAVRŠETKA IZBIVANJA

5. PODACI ZA POTREBE OBRAČUNA PLAĆA

5.1. OSNOVNI KOEFICIJENT

5.2. UVEĆANJE OSNOVNOG KOEFICIJENTA

5.3. UVJETI RADA

5.4. ZAMJENA

5.5. PRVO ZAPOŠLJAVANJE

5.6. POTREBNA KVALIFIKACIJA

5.7. STVARNA KVALIFIKACIJA

5.8. BANKA U KOJOJ JE OTVOREN TEKUĆI RAČUN

5.9. ŽIRO-RAČUN BANKE

5.10. BROJ TEKUĆEG RAČUNA ZAPOSLENIKA

 

 

Copyright © Ante Borić