Baza je ažurirana 14.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 54/2020 (6.5.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

1086

Na temelju članka 47. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) ministar graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI

Članak 1.

U Pravilniku o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (»Narodne novine«, broj 73/15) u članku 2. stavku 2. iza podstavka 1. dodaje se podstavak 2. koji glasi:

» – Direktiva (EU) 2018/844 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada i Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti (Tekst značajan za EGP) (SL L 156, 19. 6. 2018).«.

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. samostalna uporabna cjelina zgrade je dio zgrade, kat, stan, apartman, poslovni prostor i slično unutar zgrade koji je predviđen ili preuređen za zasebno korištenje

2. kontrola je postupak koji provodi osoba ovlaštena za kontrolu u svrhu ocjene ispravnosti provedenih postupaka i rezultata energetskog pregleda i predloženih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade, ispravnosti izdanog energetskog certifikata i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi te predloženih mjera za poboljšanje energetskog svojstva zgrade

3. ministar je čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove graditeljstva

4. Ministarstvo je središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove graditeljstva

5. ovlaštena osoba je fizička ili pravna osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

6. osoba ovlaštena za kontrolu je pravna osoba koju je Ministarstvo ovlastilo za kontrolu

7. potpis je vlastoručni ili kvalificirani elektronički potpis

8. Zakon je Zakon o gradnji.«.

Članak 3.

U članku 4. stavku 1. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

» – Prilog 2a Obrazac izjave o drugim stručnim osobama;«.

Dosadašnji podstavci 3., 4. i 5. postaju podstavci 4., 5. i 6.

Dosadašnji podstavak 6. briše se.

Članak 4.

U članku 6. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka pravna osoba prilaže sljedeće isprave kojima dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta prema obrascu iz Priloga 1 ovoga Pravilnika:

1. izjavu odgovorne osobe u pravnoj osobi o zapošljavanju u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme osoba koje ispunjavaju uvjete za davanje ovlaštenja za provedbu energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom arhitektonske ili građevinske struke za ovlaštenje za kontrolu energetskih certifikata, odnosno strojarske struke za ovlaštenje za kontrolu izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradama i zapošljavanju i imenovanju osobe za potpisivanje izvješća, prema Prilogu 2 ovoga Pravilnika

2. izjavu odgovorne osobe u pravnoj osobi da zapošljava ili na drugi način osigurava stručnu osobu strojarske i stručnu osobu elektrotehničke struke, koje ispunjavaju uvjete za davanje ovlaštenja za provedbu energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom, prema Prilogu 2a ovog Pravilnika

3. presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu i stažu ili elektronski zapis o radno-pravnom statusu (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO), presliku diplome, presliku uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja, preslike Uvjerenja o usavršavanju sukladno Zakonu, za sve osobe iz stavka 3. ovoga članka, te preslike Ugovora kojim se dokazuje da pravna osoba zapošljava ili na drugi način osigurava stručnu osobu strojarske i stručnu osobu elektrotehničke struke, koje ispunjavaju uvjete za davanje ovlaštenja za provedbu energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom

4. popis najmanje 20 izdanih energetskih certifikata zgrada sa složenim tehničkim sustavom ako se traži ovlaštenje za kontrolu izdanih energetskih certifikata zgrada, odnosno popis najmanje 20 izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi ako se ovlaštenje traži za kontrolu izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, prema Prilogu 3 ovoga Pravilnika i

5. dokaz o uplaćenoj pristojbi.«.

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1) Osoba ovlaštena za kontrolu imenuje fizičku osobu kao imenovanu osobu za potpisivanje izvješća o kontrolama energetskih certifikata i/ili izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.

(2) Imenovana osoba iz stavka 1. ovoga članka mora biti zaposlena u punom radnom vremenu na neodređeno vrijeme u toj osobi ovlaštenoj za kontrolu.

(3) Izvješće o kontroli energetskog certifikata i izvješće o kontroli izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije potpisuju sve osobe koje su sudjelovale u njegovoj izradi.«.

Članak 6.

Članak 11. briše se.

Članak 7.

Članak 12. briše se.

Članak 8.

Članak 13. mijenja se i glasi:

»(1) U slučaju promjene odgovorne osobe u osobi ovlaštenoj za kontrolu, osoba ovlaštena za kontrolu dužna je obavijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od nastale promjene i dostaviti:

– presliku ovlaštenja i

– dokaz o promjeni odgovorne osobe (presliku rješenja o upisu u sudski registar).

(2) U slučaju promjene imenovane osobe u osobi ovlaštenoj za kontrolu, a nova imenovana osoba je već navedena u ranijem rješenju kao fizička osoba koja provodi radnje i postupke kontrole energetskih certifikata i/ili izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, osoba ovlaštena za kontrolu podnosi zahtjev za promjenu imenovane osobe, u roku od 8 dana od dana nastale promjene.

(3) U slučaju promjene fizičke osobe, zaposlene u osobi ovlaštenoj za kontrolu, odnosno druge osobe, koja provodi radnje i postupke kontrole energetskih certifikata i/ili izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, osoba ovlaštena za kontrolu podnosi zahtjev za promjenu fizičke osobe, u roku od 8 dana od dana nastale promjene.

(4) Na temelju zahtjeva i utvrđenih činjenica, Ministarstvo izdaje izmjenu rješenja, a promjene iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka unose se u Registar osoba ovlaštenih za kontrolu energetskog certifikata i/ili izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (u daljnjem tekstu: Registar).«.

Članak 9.

U članku 14. stavku 1. riječi: »Ovlaštena pravna osoba« zamjenjuju se riječima: »Osoba ovlaštena za kontrolu«.

U stavku 2. riječi: »ovlaštenu pravnu osobu« zamjenjuju se riječima: »osobu ovlaštenu za kontrolu«.

Članak 10.

U naslovu poglavlja IV. iznad članka 15. riječi: »OVLAŠTENIH PRAVNIH OSOBA« zamjenjuju se riječima: »OSOBA OVLAŠTENIH«.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Registar osoba ovlaštenih za kontrolu ustrojava i vodi Ministarstvo putem Informacijskog sustava energetskog certifikata (IEC).«.

Stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. iza riječi: »zaposlenih u ovlaštenoj osobi« dodaju se riječi »i drugih osoba« te se brišu riječi »i upis promjena bitnih za obavljanje poslova za koje je pravna osoba ovlaštena.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 11.

Članak 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Energetski certifikat i izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi podliježu neovisnoj kontroli koju provodi osoba ovlaštena za kontrolu.«.

U stavku 2. brišu se riječi »pisanim putem«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Veličina odabranog uzorka mora biti dostatna za osiguravanje statistički značajnih rezultata kontrole.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Putem Informacijskog sustava energetskih certifikata (IEC) uspostavljenog od strane Ministarstva, vode se registri: ovlaštenih osoba za energetsko certificiranje, osoba ovlaštenih za kontrolu, osoba koje provode program izobrazbe, izdanih energetskih certifikata s izvješćima o provedenim energetskim pregledima zgrada te izdanih izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradama, čime je omogućeno utvrđivanje autora unosa podataka radi praćenja i provjere.«.

Članak 12.

U članku 17. stavku 1. riječi: »ovlaštena pravna osoba« zamjenjuju se riječima: »osoba ovlaštena za kontrolu« te se iza riječi: »izračuna« dodaje riječ: »rezultata«.

U stavku 2. riječi: »ovlaštena pravna osoba« zamjenjuju se riječima: »osoba ovlaštena za kontrolu«.

Članak 13.

U članku 18. stavku 1. riječi: »Ovlaštena pravna osoba« zamjenjuju se riječima: »Osoba ovlaštena za kontrolu«.

Članak 14.

U članku 19. stavku 1. riječi: »ovlaštenoj pravnoj osoba« zamjenjuju se riječima: »osobi ovlaštenoj za kontrolu«.

Članak 15.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»(1) Energetski certifikat zgrade ocjenjuje se negativno ako se u postupku kontrole utvrdi da se potrebna specifična toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke razlikuje za više od 30% od iskazanih vrijednosti na energetskom certifikatu zgrade i/ili se utvrdi da pogreška u izračunu potrebne specifične toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke utječe na promjenu jednog ili više energetskih razreda zgrade i/ili se utvrdi da prijedlog mjera u energetskom certifikatu ne sadrži mjere u skladu s posebnim propisom.

(2) Osim iz razloga navedenih u stavku 1. ovog članka, energetski certifikat izdan nakon 30. rujna 2017. ocjenjuje se negativno i ako se u postupku kontrole utvrdi da se primarna energija razlikuje za više od 30% od iskazanih vrijednosti na energetskom certifikatu zgrade.

(3) Izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi ocjenjuje se negativno ako se u postupku kontrole utvrdi da izvješće ne sadrži više od 30% potrebnih podataka, a u izvješću nisu obrazloženi razlozi za isto.

(4) Izvješće osobe ovlaštene za kontrolu kojim je energetski certifikat ocijenjen negativno Ministarstvo će dostaviti na očitovanje ovlaštenoj osobi koja je izradila energetski certifikat.

(5) Izvješće osobe ovlaštene za kontrolu kojim je izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi ocijenjeno negativno Ministarstvo dostavlja na očitovanje ovlaštenoj osobi koja je izradila izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.

(6) Očitovanje na Izvješće iz stavaka 4. ili 5. ovlaštena osoba dostavlja Ministarstvu u roku od 15 dana od dana primitka.

(7) Ministarstvo očitovanje iz stavka 6. ovoga članka dostavlja osobi ovlaštenoj za kontrolu koja je dužna u roku osam dana od dana primitka očitovanja dostaviti Ministarstvu drugo Izvješće o kontroli energetskog certifikata.

(8) Ako se ovlaštena osoba ne očituje u roku iz stavka 6. ovog članka smatra se da je suglasna sa Izvješćem o kontroli energetskog certifikata odnosno izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi koje je izradila osoba ovlaštena za kontrolu.

(9) U slučajevima iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, Ministarstvo na temelju negativne ocjene osobe ovlaštene za kontrolu rješenjem proglašava nevažećim energetski certifikat zgrade, odnosno izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.

(10) Ako je u drugom Izvješću o kontroli energetskog certifikata odnosno izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi određena obaveza ispravka energetskog certifikata odnosno izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi tada se Izvješće o kontroli energetskog certifikata odnosno izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi dostavlja ovlaštenoj osobi koja ima rok od 15 dana od dana primitka Izvješća da napravi ispravak energetskog certifikata odnosno izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.

(11) Ako ovlaštena osoba ne ispravi energetski certifikat odnosno izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi u roku iz stavka 10. ovoga članka tada se rješenjem proglašava nevažećim energetski certifikat zgrade odnosno izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi.

(12) Ispravljeni energetski certifikat odnosno izvješće o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi iz stavka 10. ovog članka može ponovo biti predmet neovisne kontrole kako bi se utvrdila njegova ispravnost i točnost.

(13) Ovlaštenoj fizičkoj i pravnoj osobi za energetsko certificiranje i energetski pregled zgrade, redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi kojoj su u deset godina, tri energetska certifikata zgrade, odnosno tri izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, proglašena nevažećima, Ministarstvo rješenjem ukida ovlaštenje.«.

Članak 16.

U članku 22. stavku 1. briše se riječ »pojedinačne«, a riječi: »ovlaštena pravna osoba« zamjenjuju se riječima: »osoba ovlaštena za kontrolu«.

Stavak 3. briše se.

Članak 17.

U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo provodi nadzor nad radom osoba ovlaštenih za kontrolu i poduzima propisane mjere.«.

Članak 18.

PRILOG 1 zamjenjuje se novim PRILOGOM 1 koji čini sastavni dio ovoga propisa.

U PRILOGU 2 brišu se riječi »vlastoručni« i »i pečat«.

Iza PRILOGA 2 dodaje se PRILOG 2a koji čini sastavni dio ovoga propisa.

U PRILOGU 3 brišu se riječi »vlastoručni« i »i pečat«.

PRILOG 4 zamjenjuje se novim PRILOGOM 4 koji čini sastavni dio ovoga propisa.

PRILOG 5 zamjenjuje se novim PRILOGOM 5 koji čini sastavni dio ovoga propisa.

PRILOG 6 briše se.

Članak 19.

(1) Postupci započeti po odredbama Pravilnika o kontroli energetskih certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (»Narodne novine«, broj 73/15) do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se po odredbama toga Pravilnika.

(2) Ovlaštenje pravnoj osobi izdano prema Pravilniku o kontroli energetskih certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (»Narodne novine«, broj 73/15) vrijedi do isteka ovlaštenja.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/20-12/1

Urbroj: 531-04-3-20-13

Zagreb, 23. travnja 2020.

Ministar Predrag Štromar, v. r.

PRILOG 1

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA DAVANJE OVLAŠTENJA ZA KONTROLU

PRILOG 2a

OBRAZAC IZJAVE O DRUGIM STRUČNIM OSOBAMA

PRILOG 4

PRILOG 5

 

 

Copyright © Ante Borić