NN 53/2020 (30.4.2020.), Pravilnik o Jedinstvenom registru računa

Ministarstvo financija

1064

Na temelju članka 23. stavak 10. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (»Narodne novine« broj 68/18, 02/20, 46/20, 47/20) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O JEDINSTVENOM REGISTRU RAČUNA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj Jedinstvenog registra računa, obuhvat podataka, način i rokovi dostave i usklađivanja podataka, davanje, korištenje i uporabu podataka, uvid u podatke iz Jedinstvenog registra računa te postupanje obveznika dostave podataka u Jedinstveni registar računa s podacima koje u Jedinstveni registar računa upisuje Financijska agencija (dalje u tekstu: Agencija).

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i na ženski rod.

(3) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju istovjetno značenje kao pojmovi korišteni u Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (dalje u tekstu: Zakon) i Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.

(4) Za potrebe ovog Pravilnika, likvidacijskom masom se smatra imovina preostala iza društva koje je prestalo postojati brisanjem iz sudskog registra nakon likvidacije, a stečajnom masom smatraju se novčana sredstva na računu otvorenom radi unovčenja imovine stečajnog dužnika nakon zaključenja stečajnog postupka.

(5) Za potrebe ovog Pravilnika, pojam pravni subjekt se odnosi na pravne osobe osnovane na području Republike Hrvatske koje su obveznici upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika:

– trgovačka društva,

– podružnice stranih trgovačkih društava,

– udruge,

– zaklade,

– ustanove,

kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nije jedini osnivač.

Pravo Europske unije

Članak 1.a

Ovim Pravilnikom se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2018/843 Europskoga parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU (Tekst značajan za EGP).

II. SADRŽAJ I OBUHVAT PODATAKA

Opći podaci

Članak 2.

(1) Agencija vodi Jedinstveni registar računa.

(2) Obveznici dostave podataka u Jedinstveni registar računa jesu Hrvatska narodna banka, banke, stambene štedionice i kreditne unije (dalje u tekstu: obveznici) na temelju članka 23. stavka 3. Zakona.

(3) Obveznici u Jedinstveni registar računa dostavljaju:

1. Podatke o otvorenim računima u banci za sve transakcijske račune prema propisima kojima se uređuje platni promet i način otvaranja transakcijskih računa.

2. Podatke o novčanim sredstvima:

– novčanom pologu po viđenju i ulogu na štednju po viđenju,

– oročenim novčanim sredstvima,

– stambenom štednom ulogu u stambenoj štedionici i

– depozitu u kreditnoj uniji.

3. Podatke o sefovima kod obveznika koje koriste poslovni subjekti i potrošači na temelju ugovora o sefu ili na temelju druge valjane pravne osnove.

4. Podatke o fizičkim osobama ovlaštenim za raspolaganje novčanim sredstvima na računima i novčanim sredstvima iz točke 1. i 2. ovoga stavka.

5. Podatke o fizičkim osobama korisnicima sefova iz točke 3. ovoga stavka.

6. Podatke o fizičkim osobama stvarnim vlasnicima inozemnih pravnih osoba i trustova i s trustom izjednačenih subjekata stranog prava, a za potrebe provedbe propisa koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, za račune i novčana sredstva iz točke 1. i 2. ovoga stavka, kao i za sefove iz točke 3. ovoga stavka.

7. Podatke o naknadno nastalim promjenama po otvorenim transakcijskim računima iz točke 1., novčanim sredstvima iz točke 2., sefovima iz točke 3. te promjenama u podacima iz točke 4., 5. i 6. ovoga stavka.

(4) U slučaju kada je obveznik Hrvatska narodna banka ili banka, za podatke iz stavka 3. točke 1. i 2. ovoga članka koji se odnose na tog obveznika, Republiku Hrvatsku, Hrvatsku narodnu banku, drugu banku ili banku sa sjedištem u inozemstvu, obveznik nije dužan dostaviti podatak iz stavka 3. točke 4. ovoga članka.

Podaci za transakcijske račune poslovnih subjekata, stečajne i likvidacijske mase

Članak 3.

(1) Za transakcijski račun poslovnog subjekta, stečajne i likvidacijske mase obveznici dostavljaju u Jedinstveni registar računa sljedeće podatke:

1. Osobni identifikacijski broj

Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj koji je poslovnom subjektu odnosno stečajnoj i likvidacijskoj masi dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

Ako se transakcijski račun otvara u svrhu obavljanja zajedničke registrirane djelatnosti upisuje se osobni identifikacijski broj nositelja zajedničke gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja za račun poslovnog subjekta kod kojega više fizičkih osoba zajednički obavljaju gospodarsku djelatnost ili slobodno zanimanje.

2. Matični broj

Na prvo mjesto upisuje se oznaka »0«, a zatim sedmeroznamenkasti matični broj iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (dalje u tekstu: Obavijest).

Za fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost upisuje se osmeroznamenkasti matični broj koji im je dodijelio Državni zavod za statistiku preko nadležnog tijela.

Ne upisuje se za transakcijski račun nerezidenta i transakcijski račun stečajne i likvidacijske mase koja je sukladno posebnom propisu upisana u sudski registar i kojoj je Ministarstvo financija – Porezna uprava odredilo i dodijelilo osobni identifikacijski broj.

3. Broj transakcijskog računa po IBAN konstrukciji

Upisuje se sukladno odredbama propisa kojim se uređuje način otvaranja transakcijskih računa koji donosi Hrvatska narodna banka.

Broj transakcijskog računa upisuje se u slijedu bez razmaka i posebnih znakova kao što su crtice, kose crte, točke i sl.

4. Skraćena tvrtka ili naziv

Upisuje se skraćena tvrtka, odnosno naziv poslovnog subjekta kako je navedeno u rješenju o upisu u odgovarajući registar ili iz drugog jednakovrijednog dokumenta ili naziv zajedničkog računa. Za račun stečajne i likvidacijske mase upisuje se naziv kako je navedeno u rješenju o upisu u odgovarajući registar.

Ako u rješenju o upisu u odgovarajući registar ili drugom jednakovrijednom dokumentu nije određena skraćena tvrtka, odnosno naziv, upisuje se puni naziv.

Za račun fizičke osobe koja obavlja registriranu gospodarsku djelatnost, odnosno koja se bavi slobodnim zanimanjem, kao naziv transakcijskog računa upisuje se ime i prezime fizičke osobe koja obavlja registriranu gospodarsku djelatnost, odnosno koja se bavi slobodnim zanimanjem te skraćeni naziv registrirane gospodarske djelatnosti, odnosno slobodnog zanimanja.

Ako se transakcijski račun otvara kao račun specifične namjene, u naziv transakcijskog računa upisuje se i namjena računa.

Ako se transakcijski račun otvara kao račun zajedničke pričuve stambene zgrade, u naziv transakcijskog računa uz namjenu novčanih sredstava upisuje se i adresa stambene zgrade na koju se sredstva zajedničke pričuve stambene zgrade odnose.

Iznimno, za slučaj kada je prije dana stupanja na snagu ovog Pravilnika transakcijski račun otvoren kao račun sredstava zajedničke pričuve stambene zgrade za poslovnog subjekta koji upravlja s više od 5.000 stambenih zgrada, u naziv transakcijskog računa nije potrebno upisati adresu stambene zgrade na koju se sredstva zajedničke pričuve stambene zgrade odnose. U tom slučaju banka kod koje je račun otvoren je dužna Agenciji dostaviti popis svih stambenih zgrada na koje se sredstva na računu odnose, a u slučaju promjena dužna je o istom bez odgode obavijestiti Agenciju.

5. Sjedište i adresa

Upisuje se sjedište (mjesto) i poslovna adresa poslovnog subjekta, stečajne ili likvidacijske mase iz rješenja o upisu u registar ili iz drugog jednakovrijednog dokumenta.

6. Oblik organiziranja

Upisuje se brojčana oznaka iz Obavijesti, osim za transakcijski račun nerezidenta i transakcijski račun stečajne i likvidacijske mase.

Za fizičke osobe koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost odnosno koje se bave slobodnim zanimanjem u skladu s propisima, upisuje se oznaka »00«.

7. Djelatnost poslovnog subjekta

Upisuje se brojčana oznaka razreda djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. iz Obavijesti, osim za transakcijski račun nerezidenta i transakcijski račun stečajne i likvidacijske mase.

8. Županija

Upisuje se brojčana oznaka županije u kojoj se nalazi sjedište poslovnog subjekta, stečajne i likvidacijske mase. Brojčanu oznaku županija odredio je Državni zavod za statistiku.

9. Grad ili općina

Upisuje se brojčana oznaka grada ili općine u kojoj je sjedište poslovnog subjekta stečajne i likvidacijske mase. Brojčanu oznaku gradova i općina odredio je Državni zavod za statistiku.

10. Datum otvaranja transakcijskog računa

Upisuje se datum otvaranja transakcijskog računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

11. Datum zatvaranja transakcijskog računa

Upisuje se datum zatvaranja transakcijskog računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

12. Oznaka valute

Upisuje se troslovna oznaka valute u kojoj se evidentiraju novčana sredstva na transakcijskom računu sukladno popisu novčanih jedinica i njihovih oznaka iz odredbi propisa kojim se uređuje način otvaranja transakcijskih računa koji donosi Hrvatska narodna banka odnosno oznaka »MVR« za transakcijski račun na kojem se evidentiraju novčana sredstva u više različitih valuta (multivalutni račun).

Obveznik dostave podataka za svaki pojedinačni transakcijski račun upisuje određenu oznaku valute ili otvara transakcijski račun na koji se mogu evidentirati novčana sredstva u više različitih valuta (s oznakom »MVR«).

13. Oznaka transakcijskog računa rezidenta/nerezidenta

Upisuje se:

– oznaka »R« za transakcijski račun otvoren na ime rezidenta,

– oznaka »N« za transakcijski račun otvoren na ime nerezidenta.

14. Oznaka države sjedišta/prebivališta nerezidenta

Upisuje se troslovna kratica države i zemlje iz abecednog popisa država i zemalja i njihovih oznaka prema propisu kojim se uređuje upotreba slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom.

15. Oznaka transakcijskog računa prema broju poslovnih subjekata

Upisuje se:

– oznaka »1« za transakcijski račun otvoren na ime jednog poslovnog subjekta odnosno za transakcijski račun stečajne i likvidacijske mase,

– oznaka »2« za transakcijski račun otvoren na ime više poslovnih subjekata i za transakcijski račun poslovnog subjekta kod kojeg više fizičkih osoba zajednički obavlja gospodarsku djelatnost ili slobodno zanimanje.

16. Osobni identifikacijski brojevi poslovnih subjekata kojima je otvoren zajednički račun

Upisuju se u slijedu bez razmaka i posebnih znakova jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski brojevi ostalih poslovnih subjekata kojima je otvoren zajednički račun

17. Oznaka izuzeća od ovrhe na novčanim sredstvima

Upisuje se:

– oznaka »0« ako novčana sredstva na transakcijskom računu nisu izuzeta od ovrhe na novčanim sredstvima,

– oznaka »1« ako su novčana sredstva na transakcijskom računu izuzeta od ovrhe na novčanim sredstvima.

Obveznik podatak upisuje sukladno propisima. U slučaju promjene propisa temeljem kojeg su novčana sredstva na transakcijskom računu bila izuzeta od ovrhe, na način da novčana sredstva na transakcijskom računu više nisu izuzeta od ovrhe, banka je dužna, bez odgode, u Jedinstveni registar računa dostaviti oznaku da novčana sredstva nisu izuzeta od ovrhe.

18. Oznaka specifičnih namjena

Oznaku specifičnih namjena banka upisuje za novčana sredstva na transakcijskom računu koja su sukladno propisu izuzeta od ovrhe koja se provodi na novčanim sredstvima poslovnog subjekta, odnosno novčana sredstva koje se vode odvojeno od imovine poslovnog subjekta prema podatku iz točke 1. ili 2. ovoga stavka.

Upisuje se:

– oznaka »1« za transakcijski račun pričuve stambene zgrade,

– oznaka »2« za transakcijski račun suda za novčana sredstva sudskog depozita,

– oznaka »6« za transakcijski račun društva za osiguranje za imovinu za pokriće matematičke pričuve,

– oznaka »8« za transakcijski račun investicijskog društva za novčana sredstva svojih klijenata,

– oznaka »9« za transakcijski račun specifične namjene po ostalim propisima.

19. Oznaka transakcijskog računa dužnika u stečaju

Upisuje se:

– oznaka »0« za transakcijski račun poslovnog subjekta nad kojim nije otvoren stečajni postupak, odnosno račun poslovnog subjekta koji je kod obveznika otvoren prije otvaranja stečajnog postupka, kao i za račun stečajne i likvidacijske mase,

– oznaka »1« za transakcijski račun poslovnog subjekta u stečaju.

20. Oznaka namjene transakcijskog računa

Upisuje se oznaka određene namjene računa za izvještajne i nadzorne potrebe nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj. Način dostave podataka detaljnije se propisuje uputom Agencije iz članka 11. stavak 1. ovoga Pravilnika.

21. Transakcijski račun sljednik

Obveznik prilikom zatvaranja transakcijskog računa pravne osobe upisuje podatak o transakcijskom računu sljedniku koji je otvoren kod istog obveznika, ako se transakcijski račun sljednik otvara zbog promjene sukladno propisima, pri čemu je vlasnik računa sljednika i računa koji se zatvara ista pravna osoba odnosno vlasnik računa sljednika je pravni sljednik vlasniku računa koji se zatvara zbog statusne promjene. Navedeni podatak upisuje se i u slučaju promjene broja transakcijskog računa vlasnika zbog statusne promjene podjele, pripajanja ili spajanja obveznika dostave podataka.

22. Ime i prezime osobe ovlaštene za raspolaganje sredstvima po transakcijskom računu

Upisuje se ime i prezime fizičke osobe iz važeće identifikacijske isprave ili drugog jednakovrijednog dokumenta koja je ovlaštena za raspolaganje novčanim sredstvima na transakcijskom računu poslovnog subjekta.

Obveznik prvo upisuje ime, a zatim prezime.

Obveznik upisuje podatak neovisno o tome ima li fizička osoba ovlaštenje za raspolaganje novčanim sredstvima pojedinačno ili skupno.

Obveznik upisuje podatak neovisno o načinu davanja naloga za raspolaganje novčanim sredstvima.

23. Osobni identifikacijski broj osobe ovlaštene za raspolaganje sredstvima po transakcijskom računu

Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj koji je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

24. Broj identifikacijske isprave osobe ovlaštene za raspolaganje novčanim sredstvima po transakcijskom računu

Upisuje se broj važeće identifikacijske isprave ako fizičkoj osobi nerezidentu nije dodijeljen osobni identifikacijski broj od strane Ministarstva financija – Porezna uprava.

25. Država izdavanja važeće identifikacijske isprave osobe ovlaštene za raspolaganje novčanim sredstvima po transakcijskom računu

Upisuje se troslovna kratica države i zemlje iz abecednog popisa država i zemalja i njihovih oznaka prema propisu kojim se uređuje upotreba slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom koja je izdala važeću identifikacijsku ispravu osobe iz točke 24. ovog stavka.

26. Ime i prezime stvarnog vlasnika inozemne pravne osobe ili trusta i s trustom izjednačenog subjekta stranog prava

Za stvarnog vlasnika inozemne pravne osobe ili trusta i s trustom izjednačenog subjekta stranog prava, obveznik prvo upisuje ime, a zatim prezime.

27. Osobni identifikacijski broj stvarnog vlasnika inozemne pravne osobe ili trusta i s trustom izjednačenog subjekta stranog prava

Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj koji je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

28. Datum rođenja stvarnog vlasnika inozemne pravne osobe ili trusta i s trustom izjednačenog subjekta stranog prava

Upisuje se datum rođenja ako fizičkoj osobi nerezidentu nije dodijeljen osobni identifikacijski broj od strane Ministarstva financija – Porezna uprava.

29. Državljanstvo stvarnog vlasnika inozemne pravne osobe ili trusta i s trustom izjednačenog subjekta stranog prava

Upisuje se troslovna kratica države i zemlje iz abecednog popisa država i zemalja i njihovih oznaka prema propisu kojim se uređuje upotreba slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom čiji je državljanin osoba iz točke 28. ovog stavka.

Podaci za transakcijske račune potrošača

Članak 4.

(1) Transakcijskim računom potrošača smatra se za potrebe ovoga Pravilnika transakcijski račun potrošača sukladno propisu kojim se uređuje način otvaranja transakcijskih računa.

(2) Za transakcijski račun potrošača obveznici dostavljaju u Jedinstveni registar računa sljedeće podatke:

1. Osobni identifikacijski broj

Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj koji je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

2. Broj transakcijskog računa po IBAN konstrukciji

Upisuje se sukladno odredbama propisa kojim se uređuje način otvaranja transakcijskih računa koji donosi Hrvatska narodna banka.

Broj transakcijskog računa upisuje se u slijedu bez razmaka i posebnih znakova kao što su crtice, kose crte, točke i sl.

3. Ime i prezime potrošača

Upisuje se ime i prezime potrošača iz važeće identifikacijske isprave ili drugog jednakovrijednog dokumenta.

U nazivu transakcijskog računa potrošača prvo se upisuje ime, a zatim prezime.

Ako se transakcijski račun otvara kao račun specifične namjene, u naziv transakcijskog računa upisuje se i namjena novčanih sredstava.

Ako se transakcijski račun otvara kao račun zajedničke pričuve stambene zgrade, u naziv transakcijskog računa uz namjenu novčanih sredstava upisuje se i adresa stambene zgrade na koju se sredstva zajedničke pričuve stambene zgrade odnose, a ako se otvara kao račun stečajne ili likvidacijske mase, u naziv se iza namjene novčanih sredstava upisuje tvrtka odnosno naziv brisane pravne osobe na koju se sredstva odnose.

Račun stečajne odnosno likvidacijske mase obveznik otvara kao račun potrošača samo ako stečajnoj odnosno likvidacijskoj masi nije dodijeljen osobni identifikacijski broj.

Ako se transakcijski račun otvara kao račun koji za pojedinog potrošača nad kojim je otvoren stečaj otvara povjerenik sukladno zakonu koji uređuje stečaj potrošača, u naziv vlasnika računa upisuje se ime i prezime vlasnika računa – osobe koja u svojstvu povjerenika otvara računa za pojedinog potrošača uz naznaku: »račun povjerenika za« te ime i prezime potrošača za kojeg se račun otvara.

4. Prebivalište

Upisuje se mjesto i adresa prebivališta potrošača iz važeće identifikacijske isprave ili drugog jednakovrijednog dokumenta.

5. Županija

Upisuje se brojčana oznaka županije u kojoj se nalazi prebivalište potrošača. Brojčanu oznaku županija odredio je Državni zavod za statistiku.

6. Grad ili općina

Upisuje se brojčana oznaka grada ili općine u kojoj je prebivalište potrošača. Brojčanu oznaku gradova i općina odredio je Državni zavod za statistiku.

7. Datum otvaranja transakcijskog računa

Upisuje se datum otvaranja transakcijskog računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

8. Datum zatvaranja transakcijskog računa

Upisuje se datum zatvaranja transakcijskog računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

9. Oznaka valute

Upisuje se troslovna oznaka valute u kojoj se evidentiraju novčana sredstva na transakcijskom računu sukladno popisu novčanih jedinica i njihovih oznaka iz odredbi propisa kojim se uređuje način otvaranja transakcijskih računa ili oznaka »MVR« za transakcijski račun na kojem se evidentiraju novčana sredstva u više različitih valuta (multivalutni račun).

Obveznik dostave podataka za svaki transakcijski račun upisuje određenu oznaku valute ili otvara jedinstveni transakcijski račun na koji se mogu evidentirati novčana sredstva u više različitih valuta (s oznakom »MVR«). Ako obveznik otvara transakcijski račun po nalogu Agencije za novčana sredstva izuzeta od ovrhe, za transakcijski račun upisuje se pojedinačna valuta ili oznaka »MVR«. Ako obveznik u Jedinstveni registar računa dostavi račun za novčana sredstva izuzeta od ovrhe s oznakom »MVR«, tada je dužan na taj račun omogućiti primitak svih uplata neovisno o valuti u kojoj je primanje uplaćeno.

10. Oznaka računa rezidenta/nerezidenta

– oznaka »R« za transakcijski račun otvoren na ime rezidenta,

– oznaka »N« za transakcijski račun otvoren na ime nerezidenta.

11. Oznaka države prebivališta nerezidenta

Upisuje se troslovna kratica države i zemlje iz abecednog popisa država i zemalja i njihovih oznaka prema propisu kojim se uređuje upotreba slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom.

12. Oznaka transakcijskog računa prema broju potrošača kojima je otvoren transakcijski račun

Upisuje se:

– oznaka »1« za transakcijski račun otvoren na ime jednog potrošača,

– oznaka »2« za transakcijski račun otvoren na ime više potrošača.

13. Osobni identifikacijski brojevi potrošača kojima je otvoren zajednički transakcijski račun

Upisuju se u slijedu bez razmaka i posebnih znakova jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski brojevi ostalih potrošača kojima je otvoren zajednički transakcijski račun.

14. Oznaka izuzeća od ovrhe na novčanim sredstvima

Upisuje se:

– oznaka »0« ako novčana sredstva na transakcijskom računu nisu izuzeta od ovrhe na novčanim sredstvima,

– oznaka »1« ako su novčana sredstva na transakcijskom računu izuzeta od ovrhe na novčanim sredstvima,

– oznaka »2« za račun dužnika pojedinca otvorenog uz suglasnost stečajnog upravitelja odnosno suda sukladno članku 18. stavku 4. Zakona.

Banka podatak upisuje sukladno propisima.

15. Oznaka specifičnih namjena

Oznaku specifičnih namjena obveznik upisuje za novčana sredstva na transakcijskom računu koja su sukladno propisu izuzeta od ovrhe koja se provodi na novčanim sredstvima potrošača odnosno novčana sredstva koje se vode odvojeno od imovine potrošača prema podatku iz točke 1. stavka 1. ovoga članka.

Upisuje se:

– oznaka »1« za transakcijski račun pričuve stambene zgrade,

– oznaka »3« za transakcijski račun povjerenika otvoren za stečajnu masu potrošača,

– oznaka »7« za transakcijski račun novčanih sredstava stečajne ili likvidacijske mase, a koji otvara fizička osoba na temelju odluke nadležnog tijela ako stečajna ili likvidacijska masa nije upisana u sudski registar i nema dodijeljen osobni identifikacijski broj,

– oznaka »9« za transakcijski račun specifične namjene po ostalim propisima.

16. Oznaka namjene transakcijskog računa

Upisuje se oznaka određene namjene transakcijskog računa za izvještajne i nadzorne potrebe nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj. Način dostave podataka detaljnije se propisuje uputom Agencije iz članka 11. stavak 1. ovoga Pravilnika.

17. Transakcijski račun sljednik

Obveznik prilikom zatvaranja transakcijskog računa upisuje podatak o transakcijskom računu sljedniku koji je otvoren kod istoga obveznika ako se transakcijski račun sljednik otvara zbog promjene sukladno propisima, pri čemu je vlasnik računa sljednika i računa koji se zatvara isti potrošač. Navedeni podatak upisuje se i u slučaju promjene broja transakcijskog računa vlasnika zbog statusne promjene podjele, pripajanja ili spajanja obveznika dostave podataka.

18. Ime i prezime osobe ovlaštene za raspolaganje novčanim sredstvima po transakcijskom računu

Upisuje se ime i prezime fizičke osobe iz važeće identifikacijske isprave ili drugog jednakovrijednog dokumenta.

Obveznik prvo upisuje ime, a zatim prezime.

19. Osobni identifikacijski broj osobe ovlaštene za raspolaganje novčanim sredstvima po transakcijskom računu

Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj koji je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

20. Broj identifikacijske isprave osobe ovlaštene za raspolaganje novčanim sredstvima po transakcijskom računu

Upisuje se broj važeće identifikacijske isprave ako fizičkoj osobi nerezidentu nije dodijeljen osobni identifikacijski broj od strane Ministarstva financija – Porezna uprava.

21. Država izdavanja važeće identifikacijske isprave osobe ovlaštene za raspolaganje novčanim sredstvima po transakcijskom računu

Upisuje se troslovna kratica države i zemlje iz abecednog popisa država i zemalja i njihovih oznaka prema propisu kojim se uređuje upotreba slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom koja je izdala važeću identifikacijsku ispravu fizičke osobe iz točke 20. ovog stavka.

Podaci za transakcijske račune za posebne namjene

Članak 5.

(1) Osim podataka iz članka 3. ovoga Pravilnika, Hrvatska narodna banka dostavlja u Jedinstveni registar računa i podatke za transakcijske račune za posebne namjene za naplatu zajedničkih prihoda proračuna (dalje u tekstu: račun za posebne namjene) koje vodi kao podračune računa državnog proračuna Republike Hrvatske.

(2) Transakcijske račune za posebne namjene Hrvatska narodna banka otvara i vodi prema propisu kojim se uređuje način uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba (dalje u tekstu: naputak) koji za svaku godinu donosi ministar financija.

(3) Za transakcijske račune za posebne namjene Hrvatska narodna banka dostavlja u Jedinstveni registar računa sljedeće podatke:

1. Matični broj

U prvo mjesto upisuje se oznaka »0«, a zatim sedmeroznamenkasti jedinstveni matični broj Republike Hrvatske Ministarstva financija iz Obavijesti.

2. Osobni identifikacijski podatak

Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj Republike Hrvatske Ministarstva financija koji je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

3. Broj računa po IBAN konstrukciji

Upisuje se sukladno odredbama propisa kojim se uređuje način otvaranja transakcijskih računa koju donosi Hrvatska narodna banka.

Broj transakcijskog računa upisuje se u slijedu bez razmaka i posebnih znakova kao što su crtice, kose crte, točke i sl.

4. Naziv računa

Upisuje se naziv transakcijskog računa za posebne namjene iz naputka.

5. Županija

Upisuje se brojčana oznaka županije na čijem se području nalazi grad ili općina na koju se odnosi transakcijski račun za posebne namjene.

Brojčanu oznaku županije odredio je Državni zavod za statistiku.

6. Grad ili općina

Upisuje se brojčana oznaka grada ili općine za koju je otvoren transakcijski račun za posebne namjene. Brojčanu oznaku grada ili općine odredio je Državni zavod za statistiku.

7. Datum otvaranja transakcijskog računa

Upisuje se datum otvaranja transakcijskog računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u posljednja dva dan (GGGGMMDD).

8. Datum zatvaranja transakcijskog računa

Upisuje se datum zatvaranja transakcijskog računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u posljednja dva dan (GGGGMMDD).

Podaci o novčanim sredstvima

Članak 6.

(1) Za novčana sredstva iz članka 2. stavka 3. točke 2. ovoga Pravilnika obveznici dostavljaju u Jedinstveni registar računa sljedeće podatke:

1. Osobni identifikacijski broj vlasnika novčanih sredstava

Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj koji je vlasniku novčanih sredstava potrošaču, poslovnom subjektu, stečajnoj ili likvidacijskoj masi dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

2. Matični broj poslovnog subjekta

Na prvo mjesto upisuje se oznaka »0«, a zatim sedmeroznamenkasti matični broj iz Obavijesti.

Za fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost upisuje se osmeroznamenkasti matični broj koji im je dodijelio Državni zavod za statistiku preko nadležnog tijela.

Ne upisuje se za novčana sredstva nerezidenta i novčana sredstva stečajne i likvidacijske mase koja su sukladno posebnom propisu upisana u sudski registar i kojima je Ministarstvo financija – Porezna uprava odredilo i dodijelilo osobni identifikacijski broj.

3. Skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime vlasnika novčanih sredstava

Upisuje se skraćena tvrtka odnosno naziv poslovnog subjekta kako je navedeno u rješenju o upisu u registar ili iz drugog jednakovrijednog dokumenta, odnosno ime i prezime potrošača iz važeće identifikacijske isprave ili drugog jednakovrijednog dokumenta. Za novčana sredstva stečajne i likvidacijske mase upisuje se naziv kako je navedeno u rješenju o upisu u odgovarajući registar.

Obveznik u nazivu vlasnika novčanih sredstava potrošača prvo upisuje ime, a zatim prezime.

Ako u rješenju o upisu u registar ili drugom jednakovrijednom dokumentu nije određena skraćena tvrtka odnosno naziv poslovnog subjekta, upisuje se puni naziv.

Za novčana sredstva fizičke osobe koja obavlja registriranu gospodarsku djelatnost, odnosno koja se bavi slobodnim zanimanjem kao naziv vlasnika upisuje se ime i prezime fizičke osobe koja obavlja registriranu gospodarsku djelatnost, odnosno koja se bavi slobodnim zanimanjem, te skraćeni naziv registrirane gospodarske djelatnosti, odnosno slobodnog zanimanja.

Ako se novčana sredstva označavaju s oznakom specifične namjene, u naziv računa se upisuje i namjena novčanih sredstava.

Ako se novčana sredstva odnose na sredstva zajedničke pričuve stambene zgrade, u naziv se uz namjenu novčanih sredstava upisuje i adresa stambene zgrade na koju se sredstva zajedničke pričuve odnose, a ako se novčana sredstva odnose na sredstva stečajne ili likvidacijske mase, u naziv se iza namjene novčanih sredstava upisuje tvrtka odnosno naziv brisane pravne osobe na koju se sredstva odnose.

4. Sjedište i adresa/prebivalište

Upisuje se sjedište (mjesto) i poslovna adresa poslovnog subjekta, stečajne ili likvidacijske mase iz rješenja o upisu u registar ili iz drugog jednakovrijednog dokumenta, odnosno mjesto i adresa prebivališta potrošača iz važeće identifikacijske isprave ili drugog jednakovrijednog dokumenta.

5. Račun novčanih sredstava

Upisuje se podatak o računu novčanog pologa po viđenju, računu štednog uloga po viđenju, računu oročenih novčanih sredstava, računu stambenog štednog uloga otvorenog u stambenoj štedionici ili računu depozita u kreditnoj uniji.

6. Osobni identifikacijski broj obveznika koji vodi račun novčanih sredstava

Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj koji je obvezniku dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

7. Oznaka novčanih sredstava

Upisuje se:

– oznaka »1« za novčani polog po viđenju i ulog na štednju po viđenju,

– oznaka »2« za oročena novčana sredstva,

– oznaka »3« za stambeni štedni ulog u stambenoj štedionici,

– oznaka »4« za depozit u kreditnoj uniji.

8. Datum isteka ugovora o oročenju

Upisuje se datum isteka ugovora o oročenju. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

9. Datum otvaranja računa novčanih sredstava

Upisuje se datum otvaranja računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

10. Datum zatvaranja računa novčanih sredstava

Upisuje se datum zatvaranja računa. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

11. Oznaka valute

Upisuje se troslovna oznaka valute u kojoj se evidentiraju novčana sredstva sukladno popisu novčanih jedinica i njihovih oznaka iz odredbi propisa kojim se uređuje način otvaranja transakcijskih računa koji donosi Hrvatska narodna banka.

Obveznik dostave podataka za svaki transakcijski račun upisuje određenu oznaku valute ili otvara jedinstveni transakcijski račun na koji se mogu evidentirati novčana sredstva u više različitih valuta (s oznakom »MVR«).

12. Oznaka novčanih sredstava rezidenta/nerezidenta

– oznaka »R« za novčana sredstva na ime rezidenta,

– oznaka »N« za novčana sredstva na ime nerezidenta.

13. Oznaka izuzeća od ovrhe na novčanim sredstvima

Upisuje se:

– oznaka »0« ako novčana sredstva na računu nisu izuzeta od ovrhe na novčanim sredstvima,

– oznaka »1« ako su novčana sredstva izuzeta od ovrhe na novčanim sredstvima.

Obveznik podatak upisuje sukladno propisima. U slučaju promjene propisa temeljem kojeg su novčana sredstva bila izuzeta od ovrhe, na način da novčana sredstva više nisu izuzeta od ovrhe, obveznik je dužan bez odgode u Jedinstveni registar računa dostaviti oznaku da novčana sredstva nisu izuzeta od ovrhe.

14. Oznaka zabrane raspolaganja stambenim štednim ulogom i depozitom u kreditnoj uniji

Upisuje se:

– oznaka »1« za neblokirana novčana sredstva,

– oznaka »2« za blokirana novčana sredstva.

Podatak upisuju samo stambene štedionice i kreditne unije.

15. Oznaka specifičnih namjena

Oznaku specifičnih namjena banka upisuje za novčana sredstva koja su sukladno propisu izuzeta od ovrhe koja se provodi na novčanim sredstvima vlasnika sredstava odnosno novčana sredstva koje se vode odvojeno od imovine vlasnika novčanih sredstava.

Ovrha na novčanim sredstvima specifične namjene provodi se kada je tako određeno osnovom za plaćanje.

Upisuje se:

– oznaka »1« za novčana sredstva pričuve stambene zgrade,

– oznaka »6« za novčana sredstva depozita po ugovoru koji se odnosi na imovinu za pokriće matematičke pričuve,

– oznaka »7« za novčana sredstva stečajne ili likvidacijske mase, a koji otvara fizička osoba na temelju odluke nadležnog tijela ako stečajna ili likvidacijska masa nije upisana u sudski registar i nema dodijeljen osobni identifikacijski broj,

– oznaka »8« za novčana sredstva klijenata investicijskog društva,

– oznaka »9« za novčana sredstva specifične namjene po ostalim propisima.

16. Oznaka novčanih sredstava vlasnika novčanih sredstava u stečaju

Upisuje se:

– oznaka »0« za novčana sredstva vlasnika sredstava nad kojim nije otvoren stečajni postupak, odnosno novčana sredstva koja su kod obveznika položena prije otvaranja stečajnog postupka,

– oznaka »1« za novčana sredstva vlasnika sredstava u stečaju.

17. Oznaka založnog prava na novčanoj tražbini protivnika osiguranja

Upisuje se:

– oznaka »0« za novčana sredstva na kojima kod obveznika nije evidentirano založno pravo na novčanoj tražbini protivnika osiguranja,

– oznaka »1« za novčana sredstva na kojima je kod obveznika evidentirano založno pravo na novčanoj tražbini.

18. Oznaka namjene novčanih sredstava

Upisuje se oznaka određene namjene novčanih sredstava za izvještajne i nadzorne potrebe nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj. Način dostave podataka detaljnije se propisuje uputom Agencije iz članka 11. stavak 1. ovoga Pravilnika.

19. Oznaka novčanih sredstava prema broju potrošača/poslovnih subjekata

Upisuje se:

– oznaka »1« za novčana sredstva otvorena na ime jednog potrošača, odnosno poslovnog subjekta /stečajne ili likvidacijske mase,

– oznaka »2« za novčana sredstva otvorena na ime više potrošača/poslovnih subjekata.

20. Osobni identifikacijski brojevi potrošača/poslovnih subjekata za koje se dostavljaju podaci o novčanim sredstvima

Upisuju se u slijedu bez razmaka i posebnih znakova jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski brojevi ostalih potrošača, odnosno poslovnih subjekata kojima je otvoren zajednički račun novčanih sredstava.

21. Ime i prezime fizičke osobe ovlaštene za raspolaganje novčanim sredstvima

Upisuje se ime i prezime fizičke osobe iz važeće identifikacijske isprave ili drugog jednakovrijednog dokumenta, koja je ovlaštena za raspolaganje novčanim sredstvima.

Obveznik prvo upisuje ime, a zatim prezime.

Obveznik upisuje podatak neovisno o tome ima li fizička osoba ovlaštenje za raspolaganje novčanim sredstvima pojedinačno ili skupno.

22. Osobni identifikacijski broj osobe ovlaštene za raspolaganje novčanim sredstvima

Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj koji je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

23. Broj identifikacijske isprave osobe ovlaštene za raspolaganje novčanim sredstvima

Upisuje se broj važeće identifikacijske isprave ako fizičkoj osobi nerezidentu nije dodijeljen osobni identifikacijski broj od strane Ministarstva financija – Porezna uprava.

24. Država izdavanja važeće identifikacijske isprave osobe ovlaštene za raspolaganje novčanim sredstvima

Upisuje se troslovna kratica države i zemlje iz abecednog popisa država i zemalja i njihovih oznaka prema propisu kojim se uređuje upotreba slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom koja je izdala važeću identifikacijsku ispravu fizičke osobe iz točke 23. ovog stavka.

25. Ime i prezime stvarnog vlasnika inozemne pravne osobe ili trusta i s trustom izjednačenog subjekta stranog prava

Za stvarnog vlasnika inozemne pravne osobe ili trusta i s trustom izjednačenog subjekta stranog prava, obveznik prvo upisuje ime, a zatim prezime.

26. Osobni identifikacijski broj stvarnog vlasnika inozemne pravne osobe ili trusta i s trustom izjednačenog subjekta stranog prava

Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj koji je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

27. Datum rođenja stvarnog vlasnika inozemne pravne osobe ili trusta i s trustom izjednačenog subjekta stranog prava

Upisuje se datum rođenja ako fizičkoj osobi nerezidentu nije dodijeljen osobni identifikacijski broj od strane Ministarstva financija – Porezna uprava.

28. Državljanstvo stvarnog vlasnika inozemne pravne osobe ili trusta i s trustom izjednačenog subjekta stranog prava.

Upisuje se troslovna kratica države i zemlje iz abecednog popisa država i zemalja i njihovih oznaka prema propisu kojim se uređuje upotreba slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom čiji je državljanin osoba iz točke 27. ovog stavka.

Podaci za sefove poslovnih subjekta

Članak 7.

(1) Za sefove iz članka 2. stavka 3. točke 3. ovoga Pravilnika koje koriste poslovni subjekti, obveznici dostavljaju u Jedinstveni registar računa sljedeće podatke:

1. Osobni identifikacijski broj Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj koji je korisniku sefa poslovnom subjektu dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

2. Matični broj

Na prvo mjesto upisuje se oznaka »0«, a zatim sedmeroznamenkasti matični broj iz Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Obavijesti.

Za fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost upisuje se osmeroznamenkasti matični broj koji im je dodijelio Državni zavod za statistiku preko nadležnog tijela.

3. Skraćena tvrtka/naziv poslovnog subjekta Upisuje se skraćena tvrtka odnosno naziv poslovnog subjekta kako je navedeno u rješenju o upisu u registar ili iz drugog jednakovrijednog dokumenta.

Ako u rješenju o upisu u registar ili drugom jednakovrijednom dokumentu nije određena skraćena tvrtka odnosno naziv poslovnog subjekta, upisuje se puni naziv.

Za korisnika sefa fizičku osobu koja obavlja registriranu djelatnost, odnosno samostalnu djelatnost kao naziv vlasnika upisuje se ime i prezime fizičke osobe koja obavlja registriranu gospodarsku djelatnost, odnosno koja se bavi slobodnim zanimanjem te skraćeni naziv registrirane gospodarske djelatnosti, odnosno slobodnog zanimanja.

4. Sjedište i adresa

Upisuje se sjedište (mjesto) i poslovna adresa poslovnog subjekta iz rješenja o upisu u registar ili iz drugog jednakovrijednog dokumenta.

5. Broj sefa

Upisuje se podatak o broju sefa pod kojim se sef vodi kod obveznika ovlaštenog za njegovo držanje.

6. Datum isteka ugovora o sefu

Upisuje se datum isteka ugovora o sefu. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

7. Datum sklapanja ugovora o sefu

Upisuje se datum sklapanja ugovora o sefu. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

8. Datum raskida ugovora o sefu Upisuje se datum raskida ugovora o sefu. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

9. Oznaka korisnika sefa rezidenta/nerezidenta

– oznaka »R« za korisnika sefa rezidenta,

– oznaka »N« za korisnika sefa nerezidenta.

10. Ime i prezime osobe ovlaštene za korištenje sefa

Upisuje se ime i prezime fizičke osobe iz važeće identifikacijske isprave ili drugog jednakovrijednog dokumenta, koja je ovlaštena za korištenje sefa. Obveznik prvo upisuje ime, a zatim prezime.

11. Osobni identifikacijski broj osobe ovlaštene za korištenje sefa

Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj koji je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

12. Broj identifikacijske isprave osobe ovlaštene za korištenje sefa

Upisuje se broj važeće identifikacijske isprave ako fizičkoj osobi nerezidentu nije dodijeljen osobni identifikacijski broj od strane Ministarstva financija – Porezna uprava.

13. Država izdavanja važeće identifikacijske isprave osobe ovlaštene za korištenje sefa

Upisuje se država koja je izdala važeću identifikacijsku ispravu fizičke osobe iz točke 12. ovog članka.

14. Ime i prezime stvarnog vlasnika inozemne pravne osobe ili trusta i s trustom izjednačenog subjekta stranog prava

Za stvarnog vlasnika inozemne pravne osobe ili trusta i s trustom izjednačenog subjekta stranog prava, obveznik prvo upisuje ime, a zatim prezime.

15. Osobni identifikacijski broj stvarnog vlasnika inozemne pravne osobe ili trusta i s trustom izjednačenog subjekta stranog prava

Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj koji je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

16. Datum rođenja stvarnog vlasnika inozemne pravne osobe ili trusta i s trustom izjednačenog subjekta stranog prava

Upisuje se datum rođenja ako fizičkoj osobi nerezidentu nije dodijeljen osobni identifikacijski broj od strane Ministarstva financija – Porezna uprava.

17. Državljanstvo stvarnog vlasnika inozemne pravne osobe ili trusta i s trustom izjednačenog subjekta stranog prava.

Upisuje se troslovna kratica države i zemlje iz abecednog popisa država i zemalja i njihovih oznaka prema propisu kojim se uređuje upotreba slovnih kratica i brojčanih oznaka za države i zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom čiji je državljanin osoba iz točke 27. ovog stavka.

Podaci za sefove potrošača

Članak 8.

(1) Za sefove iz članka 2. stavka 3. točke 3. ovoga Pravilnika koje ugovaraju potrošači, obveznici dostavljaju u Jedinstveni registar računa sljedeće podatke:

1. Osobni identifikacijski broj Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj koji je korisniku sefa potrošaču dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

2. ime i prezime potrošača Upisuje se ime i prezime potrošača iz važeće identifikacijske isprave ili drugog jednakovrijednog dokumenta. Banka u nazivu korisnika sefa potrošača prvo upisuje ime, a zatim prezime.

3. Prebivalište

Upisuje se mjesto i adresa prebivališta potrošača iz važeće identifikacijske isprave ili drugog jednakovrijednog dokumenta.

4. Broj sefa

Upisuje se podatak o broju sefa pod kojim se sef vodi kod obveznika ovlaštenog za njegovo držanje.

5. Datum isteka ugovora o sefu

Upisuje se datum isteka ugovora o sefu. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

6. Datum sklapanja ugovora o sefu

Upisuje se datum sklapanja ugovora o sefu. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

7. Datum raskida ugovora o sefu

Upisuje se datum raskida ugovora o sefu. U prva četiri mjesta upisuje se godina, u iduća dva mjesec, a u zadnja dva dan (GGGGMMDD).

8. Oznaka korisnika sefa rezidenta/nerezidenta

– oznaka »R« za korisnika sefa rezidenta,

– oznaka »N« za korisnika sefa nerezidenta.

9. Ime i prezime osobe ovlaštene za korištenje sefa

Upisuje se ime i prezime fizičke osobe iz važeće identifikacijske isprave ili drugog jednakovrijednog dokumenta.

Banka prvo upisuje ime, a zatim prezime.

10. Osobni identifikacijski broj osobe ovlaštene za korištenje sefa

Upisuje se jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski broj koji je dodijelilo Ministarstvo financija – Porezna uprava.

11. Broj identifikacijske isprave osobe ovlaštene za korištenja sefa

Upisuje se broj važeće identifikacijske isprave ako fizičkoj osobi nerezidentu nije dodijeljen osobni identifikacijski broj od strane Ministarstva financija – Porezna uprava.

12. Država izdavanja važeće identifikacijske isprave osobe ovlaštene za korištenje sefa

Upisuje se država koja je izdala važeću identifikacijsku ispravu osobe iz točke 11. ovog članka.

Oznake koje u Jedinstveni registar računa upisuje Agencija

Članak 9.

(1) Agencija sukladno Zakonu upisuje u Jedinstveni registar računa sljedeće oznake:

1. Oznaka blokade transakcijskog računa i oznaka zabrane raspolaganja novčanim pologom, štednim ulogom i oročenim novčanim sredstvima

Upisuje se:

– oznaka »1« za transakcijski račun i novčana sredstva koja nisu blokirana,

– oznaka »2« za transakcijski račun i novčana sredstva koja jesu blokirana.

Agencija upisuje oznaku blokade transakcijskog računa i oznaku zabrane raspolaganja novčanim pologom, štednim ulogom i oročenim novčanim sredstvima, kao i oznaku deblokade transakcijskog računa i oznaku slobodnog raspolaganja novčanim pologom, štednim ulogom i oročenim novčanim sredstvima sukladno članku 9. Zakona.

Za račune i novčana sredstva koje obveznik dostavi s oznakom izuzeća od ovrhe, Agencija u Jedinstveni registar računa upisuje oznaku »1«.

2. Oznaka statusa vlasnika transakcijskog računa/novčanih sredstava/sefa

Upisuje se:

– oznaka »1« za vlasnika transakcijskog računa, novčanih sredstava, odnosno vlasnika sefa koji nije u stečaju, u postupku predstečajne nagodbe, odnosno predstečajnom postupku te nema evidentiranu statusnu promjenu odnosno nije prestao postojati brisanjem iz odgovarajućeg registra,

– oznaka »2« za dužnika nad kojim je otvoren stečajni postupak,

– oznaka »3« za dužnika za kojeg je objavljeno rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe/ rješenje o otvaranju predstečajnog postupka,

– oznaka »4« za dužnika za kojeg je otvoren postupak stečaja potrošača,

– oznaka »5« za pravnu osobu koja je upisom brisanja u odgovarajući registar prestala postojati,

– oznaka »6« za potrošača koji je preminuo,

– oznaka »7« za pravnu osobu koja je u odgovarajući registar upisana statusna promjena podjele, pripajanja ili spajanja,

– oznaka »8« za banku za koju je Savjet Hrvatske narodne banke donio Odluku o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad kreditnom institucijom sukladno zakonu koji uređuje kreditne institucije,

– oznaka »9« za poslovnog subjekta odnosno potrošača za kojeg je u evidencijama Ministarstva financija – Porezna uprava upisano poništenje podatka o dodjeli osobnog identifikacijskog broja.

Agencija upisuje oznaku statusa na sve otvorene transakcijske račune, novčana sredstva i sefove vlasnika računa/novčanih sredstava/sefa kod svih obveznika.

Agencija upisuje oznaku stečaja ovršenika sukladno članku 18. Zakona, odnosno na temelju vjerodostojnih podataka od nadležnog tijela koje je temeljem Zakona o osobnom identifikacijskom broju nadležno za postupak dodjeljivanja osobnog identifikacijskog broja i za vođenje evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima.

Na temelju rješenja o ukidanju rješenja o otvaranju stečajnog postupka odnosno rješenja o zaključenju stečajnog postupka, Agencija za dužnika mijenja oznaku »2« u oznaku »1«.

Agencija upisuje oznaku »3« nakon upisa rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe odnosno rješenja o otvaranju predstečajnog postupka u Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje kojeg vodi sukladno članku 6. Zakona.

Ako postupak predstečajne nagodbe/ predstečajni postupak bude obustavljen odnosno ukinut, Agencija za dužnika za kojeg je prethodno upisana oznaka »3«, mijenja oznaku »3« u oznaku »1«.

Za dužnika za kojeg je objavljeno rješenje da je sklopljena predstečajna nagodba odnosno pravomoćno rješenje kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, Agencija upisanu oznaku »3«, mijenja u oznaku »1«.

Agencija upisuje oznaku »4« nakon objave rješenja o otvaranju postupka stečaja nad potrošačem.

Ako postupak stečaja potrošača bude obustavljen odnosno ukinut, Agencija za potrošača za kojeg je prethodno upisana oznaka »4«, mijenja oznaku »4« u oznaku »1«.

Agencija upisuje oznake »5«, »6«, »7« i »9« na temelju vjerodostojnih podataka dostavljenih od nadležnog tijela koje je temeljem zakona koji uređuje osobni identifikacijski broj nadležno za postupak dodjeljivanja osobnog identifikacijskog broja i za vođenje evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima. Ako se naknadno utvrdi da je podatak koji je Agencija upisala temeljem vjerodostojnih podataka dostavljenih od nadležnog tijela koje je temeljem zakona koji uređuje osobni identifikacijski broj nadležno za postupak dodjeljivanja osobnog identifikacijskog broja i za vođenje evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima pogrešan, Agencija će po primitku promjene odnosno ispravka podataka u Jedinstvenom registru računa ažurirati status vlasnika transakcijskog računa/novčanih sredstava/sefa.

3. Ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe evidentiran za osobni identifikacijski broj vlasnika transakcijskog računa/novčanih sredstava/sefa prema podacima Ministarstva financija – Porezne uprave

Upisuje se podatak o imenu i prezimenu fizičke osobe, odnosno nazivu pravne osobe vlasnika transakcijskog računa, novčanih sredstava odnosno sefa na temelju vjerodostojnih podataka dostavljenih od nadležnog tijela koje je temeljem zakona koji uređuje osobni identifikacijski broj nadležno za postupak dodjeljivanja osobnog identifikacijskog broja i za vođenje evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima. Upisuje se podatak o imenu i prezimenu, odnosno nazivu vlasnika računa na temelju osobnog identifikacijskog broja koji je dostavio obveznik.

4. Sjedište pravne osobe/prebivalište fizičke osobe evidentiranim za osobni identifikacijski broj vlasnika transakcijskog računa/ novčanih sredstava/sefa prema podacima Ministarstva financija – Porezne uprave

Upisuje se podatak o mjestu sjedišta pravne osobe, odnosno adresi prebivališta fizičke osobe prema dostavljenom podatku o osobnom identifikacijskom broju koji je obveznik dostavio za transakcijski račun/novčana sredstva/sef.

5. Adresa sjedišta pravne osobe/adresa prebivališta fizičke osobe evidentiranim za osobni identifikacijski broj vlasnika transakcijskog računa/novčanih sredstava/sefa prema prijavljenim podacima Ministarstva financija – Porezne uprave

Upisuje se podatak o adresi pravne osobe, odnosno adresi prebivališta fizičke osobe prema dostavljenom podatku o osobnom identifikacijskom broju koji je obveznik dostavio za transakcijski račun, novčana sredstva odnosno sef.

6. Vrsta statusne promjene

Agencija upisuje navedeni podatak ako je za vlasnika transakcijskog računa/novčanih sredstava /sefa upisala oznaku »7« iz točke 2. ovoga članka.

Upisuje se:

– oznaka »1« za podjelu,

– oznaka »2« za pripajanje,

– oznaka »3« za spajanje.

Podjelom od jednog društva koje prestaje postojati nastaje više novih društava.

Pripajanjem prestaje postojati društvo koje se pripaja drugom društvu koje nastavlja postojati.

Spajanjem dva ili više društava koja prestaju postojati nastaje novo društvo.

7. Pravni sljednik/sljednici vlasnika transakcijskog računa zatvorenog zbog statusne promjene

Upisuju se u slijedu bez razmaka i posebnih znakova jedanaesteroznamenkasti osobni identifikacijski brojevi pravnih osoba koje su pravni sljednici pravne osobe za koju je Agencija dostavila podatak o statusnoj promjeni.

8. Korisnici računa proračuna

Agencija na temelju podataka evidentiranih u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika upisuje podatke o osobnim identifikacijskih brojevima pravnih osoba koje su korisnici proračuna za kojeg se podaci upisuju, a koji obavljaju svoje poslovanje putem računa proračuna. Podaci se upisuju u slijedu bez razmaka i posebnih znakova.

Podaci se upisuju za transakcijski račun proračuna (račun vrsta »18«) – Državni proračun Republike Hrvatske odnosno za transakcijski račun proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(2) Za podatke iz članka 2. stavka 3. točki 1., 2. i 3. ovoga Pravilnika Agencija upisuje podatak o stvarnom vlasniku pravnog subjekta koji je obveznik upisa podataka u Registar stvarnih vlasnika, ako su prema podatku o osobnom identifikacijskom broju vlasnika računa/ novčanih sredstava/sefa, podaci o stvarnom vlasniku upisani u Registar stvarnih vlasnika sukladno odredbama propisa koji uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma.

(3) Sukladno stavku 2. ovoga članka, Agencija će u Jedinstveni registar računa upisati:

1. Ime i prezime stvarnog vlasnika,

2. Osobni identifikacijski broj stvarnog vlasnika,

3. Broj identifikacijske isprave stvarnog vlasnika, ako je stvarni vlasnik – fizička osoba nerezident, kojem Ministarstvo financija – Porezna uprava nije dodijelila osobni identifikacijski broj.

4. Država izdavanja važeće identifikacijske isprave fizičke osobe stvarnog vlasnika, ako je upisan podatak iz točke 3. ovoga stavka.

(4) Po saznanju o promjeni podataka iz stavka 3. ovoga članka, Agencija upisuje izmijenjeni podatak u Jedinstveni registar računa.

Članak 10.

Za fizičke osobe za koje je obveznik dostavio podatke u Jedinstveni registar računa sukladno odredbi članka 2. stavka 3. točki 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika Agencija upisuje podatke iz članka 9. stavka 1. točke 3., 4. i 5. ovog Pravilnika, kao i naknadne promjene tih podataka.

III. NAČIN I ROKOVI DOSTAVE PODATAKA

Način dostave

Članak 11.

(1) Obveznici su dužni dostavljati podatke iz ovoga Pravilnika u obliku i na način određen ovim Pravilnikom i uputom koju donosi predsjednik Uprave Agencije i javno objavljuje na službenoj internetskoj stranici Agencije.

(2) Obveznici dostavljaju podatke u Jedinstveni registar računa telekomunikacijskim putem.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, podaci se mogu dostaviti i na drugi način određen uputom Agencije.

Rokovi dostave podataka

Članak 12.

(1) Podatke iz članaka 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga Pravilnika obveznici dostavljaju u Jedinstveni registar računa svaki radni dan od ponedjeljka do petka u vremenu od 10,00 do 21,00 sat. Iznimno, obveznik može podatke dostaviti i izvan navedenog vremena, uz prethodnu suglasnost Agencije.

(2) Upisivanje promjena u Jedinstveni registar računa obavlja se u vremenu od 21,00 do 22,30 sati. Podaci su u Jedinstvenom registru računa nepromjenljivi u vremenu od 22,30 sati radnog dana do 21,00 sat idućeg radnog dana, osim podataka koje u Jedinstveni registar računa upisuje Agencija.

IV. KORIŠTENJE PODATAKA

Članak 13.

(1) Agencija je dužna na zahtjev svake zainteresirane osobe dati javne podatke iz Jedinstvenog registra računa.

(2) Javni podaci su podaci iz članka 24. stavka 1. Zakona, o poslovnom subjektu i računima i oročenim novčanim sredstvima poslovnih subjekata, a koje podatke je u Jedinstveni registar računa dostavio obveznik odnosno koje podatke je upisala Agencija.

(3) U odnosu na poslovnog subjekta koji je fizička osoba koja obavlja registriranu gospodarsku djelatnost odnosno koja se bavi slobodnim zanimanjem, javni podaci u smislu stavka 2. ovoga članka su samo podaci o računima koji su otvoreni radi obavljanja registrirane gospodarske djelatnosti odnosno koja se bavi slobodnim zanimanjem.

(4) Iznimno od stavka 2. ovoga članka javnim podacima smatraju se i podaci o zatvorenim računima poslovnog subjekta, i to podaci koje je u Jedinstveni registar računa dostavio obveznik odnosno podaci koje je upisala Agencija.

(5) Iznimno od stavka 2. ovog članka, javnim podacima smatraju se i podaci o transakcijskim računima potrošača koji su otvoreni s oznakom specifične namjene sukladno članku 4. stavku 2. točki 15. ovog Pravilnika.

(6) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnosi se Agenciji neposrednom dostavom, poštom, telefaksom ili elektroničkim putem.

(7) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka sadrži:

1. ime i prezime, odnosno tvrtku ili naziv, osobni identifikacijski broj i potpis podnositelja zahtjeva. Ako se zahtjev dostavlja elektroničkim putem, Agencija će postupiti po zahtjevu samo ako je zahtjev dostavljen s adrese elektroničke pošte u kojoj je sadržan naziv odnosno ime i prezime podnositelja zahtjeva;

2. tvrtku ili naziv poslovnog subjekta za kojeg se podaci traže,

3. osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta za kojeg se podaci traže,

4. podaci koji se traže,

5. način dostave podataka:

– poštom,

– telefaksom,

– elektroničkim putem,

– neposrednim preuzimanjem.

Članak 14.

(1) Podatke iz Jedinstvenog registra računa koji nisu javni Agencija daje na temelju pisanog zahtjeva suda i drugog nadležnog tijela te banke, Hrvatske narodne banke, stambene štedionice i kreditne unije za njihove klijente sukladno članku 24. stavku 5. Zakona.

(2) Pod nadležnim tijelom iz stavka 1. ovoga članka smatra se svaka pravna osoba koja sukladno posebnim propisima vodi evidencije koje sadrže dijelom i podatke koje sadrži Jedinstveni registar računa, a podaci iz Jedinstvenog registra računa služe joj za obavljanje danih zakonskih ovlasti.

(3) Podatke koji nisu javni Agencija daje fizičkoj osobi na koju se ti podaci odnose.

(4) Zahtjev iz stavka 1. i 3. ovoga članka sadrži:

1. ime i prezime, te osobni identifikacijski broj i potpis podnositelja zahtjeva,

2. ime i prezime fizičke osobe za koju se podaci traže,

3. osobni identifikacijski broj fizičke osobe,

4. navođenje pravne osnove na temelju koje sud ili drugo nadležno tijelo traži podatke, odnosno za zahtjev iz stavka 3. ovoga članka navođenje da se traže vlastiti podaci.

(5) Podatke koji nisu javni Agencija daje fizičkoj osobi iz stavka 3. ovoga članka uz identifikaciju fizičke osobe.

Članak 15.

(1) Podaci o fizičkim osobama ovlaštenima za raspolaganje sredstvima po računu, podaci o fizičkim osobama ovlaštenima za raspolaganje novčanim sredstvima te podaci o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata i inozemnih pravnih osoba i trustova i s trustom izjednačenih subjekata stranog prava nisu javni podaci.

(2) Podaci o sefovima, poslovnim subjektima korisnicima sefova, potrošačima korisnicima sefova i osobama ovlaštenima za korištenje sefa nisu javni podaci.

Članak 16.

(1) Podaci iz Jedinstvenog registra računa mogu se koristiti preuzimanjem podataka, izravnim uvidom, pregledom podataka na papiru ili u obliku datoteke, putem mobilnih mreža i elektroničkom poštom, uz naknadu.

(2) Pod preuzimanjem podataka iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se datoteka s podacima koju dnevno dostavlja Agencija.

(3) Pod izravnim uvidom iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se uvid i pretraživanje podataka u Jedinstvenom registru računa za određenog poslovnog subjekta i potrošača, na razini osobnog identifikacijskog broja ili matičnog broja putem web aplikacije.

(4) Pod pregledom podataka na papiru iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se ispis s pregledom podataka svih računa u Jedinstvenom registru računa koji se odnose na jednog poslovnog subjekta ili potrošača.

(5) Pod pregledom podataka u obliku datoteke iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se pregled podataka o svim ili određenim računima poslovnih subjekata ili potrošača u skladu sa zahtjevom korisnika.

(6) Mogućnost preuzimanja podataka imaju obveznici, nadležna tijela i drugi poslovni subjekti i potrošači.

(7) Obveznici i nadležna tijela mogu preuzimati podatke iz inicijalne baze podataka Jedinstvenog registra računa i preuzimanjem datoteke dnevnih promjena podataka u Jedinstvenom registru računa.

(8) Poslovni subjekti i potrošači mogu preuzimati javne podatke iz inicijalne baze podataka Jedinstvenog registra računa i datoteke s promjenama za transakcijske račune poslovnih subjekata i stečajne ili likvidacijske mase koje se odnose na sve ili na određeni skup poslovnih subjekata i to na sljedeće javne podatke: osobni identifikacijski broj, matični broj, broj transakcijskog računa, skraćena tvrtka ili naziv, sjedište i adresa, datum otvaranja i datum zatvaranja računa, oznaku blokade, statusne promjene i prestanak postojanja (brisanje).

(9) Podatke dobivene preuzimanjem podataka i izravnim uvidom obveznici i nadležna tijela mogu koristiti samo za vlastiti uporabu i ne mogu ih dalje reproducirati i distribuirati, a poslovni subjekti i potrošači mogu ih koristiti za vlastiti uporabu ili za komercijalne svrhe, s tim da je zabranjeno prosljeđivanje i prodaja kopija izvorne baze podataka.

(10) Preuzimanje podataka iz Jedinstvenog registra računa može se obavljati radnim danom u vremenu od 22,30 sati tekućeg dana do 21,00 sati idućeg radnog dana te neradnim danom od 0-24 sata.

V. NAKNADA

Članak 17.

Naknadu za uvid, preuzimanje i davanje podataka iz Jedinstvenog registra računa snosi podnositelj zahtjeva sukladno cjeniku kojeg donosi Uprava Agencije i na koji suglasnost daje ministar financija. Cjenik se javno objavljuje na mrežnoj stranici Agencije.

VI. POSTUPOVNE RADNJE OBVEZNIKA PO PODACIMA KOJE U JEDINSTVENI REGISTAR RAČUNA UPISUJE AGENCIJA

Članak 18.

(1) Obveznici odgovaraju za točnost dostavljenog osobnog identifikacijskog broja temeljem kojeg Agencija postupa sukladno odredbama Zakona i ovoga Pravilnika. Agencija upisuje podatke iz članka 9. ovoga Pravilnika na temelju osobnog identifikacijskog broja kojeg je obveznik dostavio za podatke iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(2) Ako obveznik za podatke iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika dostavi osobni identifikacijski broj koji ne postoji u evidenciji Ministarstva financija – Porezne uprave, Agencija će odbiti dostavljeni podatak i neće ga upisati u Jedinstveni registar računa.

(3) Ako Agencija odbije dostavljeni podatak u Jedinstveni registar računa jer podatak nije dostavljen sukladno odredbama ovoga Pravilnika i uputi Agencije, Agencija o tome elektroničkim putem obavještava obveznike dostavom šifre greške. Šifre greške sastavni su dio upute Agencije iz članka 11. stavak 1. ove Upute.

(4) U slučaju kada Agencija sukladno stavcima 2. i 3. ovoga članka odbije upisati u Jedinstveni registar računa podatke iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika, obveznik je dužan provesti ispravak te dostaviti ispravan podatak u Jedinstveni registar računa najkasnije idući radni dan.

(5) Obveznici su dužni, bez odgode, nakon što Agencija podatak o stečaju upiše u Jedinstveni registar računa, zatvoriti sve transakcijske račune koji su otvoreni u svrhu obavljanja djelatnosti prije otvaranja stečajnog postupka prema Stečajnom zakonu, a za koje je Agencija sukladno članku 9. stavku 1. točki 2. ovoga Pravilnika dostavila oznaku stečaja.

(6) Obveznici su dužni za transakcijske račune i novčana sredstva za vlasnika – pravnu osobu za kojeg je Agencija sukladno članku 9. stavku 1. točki 2. ovoga Pravilnika dostavila oznaku statusne promjene podjele, pripajanja ili spajanja, provesti postupak sukladno propisima te zatvoriti transakcijski račun, najkasnije u roku od 3 dana od dana kada je Agencija u Jedinstveni registar računa upisala oznaku statusne promjene i podatak o pravnim sljednicima.

(7) Obveznici su dužni za transakcijske račune za koje je Agencija sukladno članku 9. stavku 1. točki 2. ovoga Pravilnika dostavila oznaku da je pravna osoba prestala postojati brisanjem iz odgovarajućeg registra, zatvoriti račune pravne osobe najkasnije u roku od 3 dana od dana kada je Agencija u Jedinstveni registar računa upisala oznaku da je vlasnik računa brisan.

(8) Obveznici su dužni za transakcijske račune i novčana sredstva za vlasnika za kojeg je Agencija sukladno članku 9. stavku 1. točki 2. ovoga Pravilnika dostavila oznaku da je preminuo, nakon što Agencija navedeni podatak upiše u Jedinstveni registar računa, zatvoriti račune vlasnika računa koji je preminuo bez odgode, provesti odgovarajuće postupke sukladno propisima te zatvoriti račun.

(9) Obveznici su dužni za transakcijske račune i novčana sredstva za koje utvrde da podaci o imenu i prezimenu, odnosno nazivu vlasnika transakcijskog računa odnosno novčanih sredstava ne odgovaraju podacima o imenu i prezimenu odnosno nazivu vlasnika računa koje je Agencija sukladno članku 9. stavku 1. točki 2. ovoga Pravilnika upisala u Jedinstveni registar računa, bez odgode, pristupiti usklađivanju podataka, odmah nakon što Agencija navedeni podatak upiše u Jedinstveni registar računa.

(10) Postupanje iz stavka 9. ovoga članka obveznici su dužni primijeniti i za podatke iz članka 2. stavka 3. točaka 3., 4., 5. i 6. ovoga Pravilnika.

(11) Obveznik je dužan prije zatvaranja jedinog preostalog računa pravne osobe, ako se radi o pravnoj osobi koja nije brisana iz registra, a račun ima oznaku blokade, izvršiti provjeru uvidom u Jedinstveni registar računa ima li pravna osoba otvoren bilo koji drugi račun u drugoj banci. Ako se utvrdi da pravna osoba nema otvoren račun niti u jednoj drugoj banci, banka ne smije zatvoriti račun, u skladu s člankom 19. stavkom 1. Zakona. Iznimno od navedenog, banka može zatvoriti jedini račun pravne osobe u banci i neovisno o oznaci blokade u Jedinstvenom registru računa ako obveza zatvaranja računa proizlazi iz drugih obvezujućih propisa, u skladu sa člankom 19. stavkom 2. Zakona.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

(1) Obveznici i Agencija su za transakcijske račune, novčana sredstva i sefove otvorene do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dužni uskladiti podatke sukladno odredbama ovoga Pravilnika najkasnije do 1. rujna 2020. godine.

(2) Obveznici su dužni za transakcijske račune, novčana sredstva i sefove koji su otvoreni kod obveznika prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, a za koje nisu u mogućnosti uskladiti podatke sukladno odredbama ovoga Pravilnika, zatvoriti račune i novčana sredstva, odnosno raskinuti ugovor o sefu najkasnije do 1. rujna 2020. godine.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o Jedinstvenom registru računa (»Narodne novine«, br. 89/2018).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. lipnja 2020. godine.

Klasa: 470-05/20-03/6 Urbroj: 513-12-3/008-20-3 Zagreb, 30. travnja 2020.

Potpredsjednik Vlade i ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić