Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 46/2020 (15.4.2020.), Odluka o izmjeni Odluke o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke

HRVATSKA NARODNA BANKA

937

Na temelju članka 9. stavka 2., članka 10., članka 11. stavaka 1. i 3., članka 16. stavaka 1. i 2. i članka 42. stavka 3. točke 5. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 8. travnja 2020. donio je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O PROVOĐENJU MONETARNE POLITIKE HRVATSKE NARODNE BANKE

Članak 1.

U članku 1. Odluke o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke (»Narodne novine«, br. 94/2017. i 31/2020.) stavak 4. mijenja se i glasi:

»Iznimno od stavka 3. ovog članka, u operacijama monetarne politike koje se provode kupnjom i prodajom vrijednosnih papira kao druge ugovorne strane mogu sudjelovati i:

a) mirovinska društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja su dobila odobrenje nadležnog tijela Republike Hrvatske za obavljanje djelatnosti upravljanja mirovinskim fondom

b) mirovinska osiguravajuća društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja posluju na temelju odobrenja nadležnog tijela Republike Hrvatske

c) društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (u nastavku teksta: UCITS fondovi) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja su dobila odobrenje nadležnog tijela Republike Hrvatske za upravljanje UCITS fondovima

d) društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja su od nadležnog tijela dobila odobrenje za obavljanje poslova osiguranja i upisana su u sudski registar nadležnog suda i

e) stambene štedionice sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su od HNB-a dobile odobrenje za rad.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 2417/2020. Zagreb, 8. travnja 2020.

Zamjenjuje predsjednika Savjeta Hrvatske narodne banke zamjenica guvernera dr. sc. Sandra Švaljek, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić