Baza je ažurirana 05.12.2022. 

zaključno sa NN 139/22

NN 40/2002 (2.4.2020.), Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

850

Na osnovi članka 24. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 11.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 56. sjednici održanoj 27. ožujka 2020. godine donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU DODATNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se Dodatna lista ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Dodatna lista pomagala) koja sukladno članku 22. stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) sadrži popis ortopedskih i drugih pomagala (u daljnjem tekstu: pomagala) s višom razinom cijene u odnosu na cijene ortopedskih i drugih pomagala utvrđene Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 51/19., 69/19., 75/19. – ispravak, 97/19. i 122/19. – u daljnjem tekstu: Osnovna lista pomagala).

(2) Dodatna lista pomagala sadrži pomagala koja su namijenjena omogućavanju poboljšanja oštećenih funkcija, odnosno ublažavanju ili otklanjanju tjelesnog oštećenja ili nedostatka organa i sustava organa ili nadomještanju anatomskih ili fizioloških funkcija organa, koji su nastali kao posljedica bolesti ili ozljede te indikacije, pravila i uvjete za njihovo ostvarivanje na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja.

Članak 2.

(1) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja osigurava pokriće troškova u visini cijene ekvivalentnog pomagala s Osnovne liste pomagala, umanjene za iznos sudjelovanja u cijeni pomagala s Osnovne liste pomagala koju osigurava osigurana osoba neposredno ili putem dopunskoga zdravstvenog osiguranja sukladno Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 85/06., 150/08. i 71/10. – u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Dodatna lista pomagala sadrži i razliku u cijeni pomagala u odnosu na cijenu ekvivalentnog pomagala s Osnovne liste pomagala za koju se osigurana osoba može dodatno zdravstveno osigurati sukladno Zakonu.

(3) Pomagala s Dodatne liste pomagala mogu se propisati samo uz suglasnost osigurane osobe.

Članak 3.

Dodatna lista pomagala sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 97/19.).

Članak 5.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 6. travnja 2020. godine.

Klasa: 025-04/20-01/72

Urbroj: 338-01-01-20-01

Zagreb, 27. ožujka 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999

Generički naziv pomagala

Naziv proizvođača

Predstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RH

Naziv pomagala prema proizvođaču

Zaštićeni naziv pomagala

Predlaže

Propisuje

Odobrava

Obveza povrata pomagala

Jedinica mjere

Količina

Rok uporabe pomagala

Stopa PDV-a

Jedinična cijena u kn bez PDV-a pomagala s Osnovne liste pomagala

Jedinična cijena u kn s PDV-om pomagala s Osnovne liste pomagala

Jedinična cijena u kn bez PDV-a pomagala na Dodatnoj listi pomagala

Jedinična cijena u kn s PDV-om pomagala na Dodatnoj listi pomagala

Razlika u jediničnoj cijeni u kn bez PDV-a

Razlika u jediničnoj cijeni u kn s PDV-om

Klasa medicinskog proizvoda

Način proizvodnje

Mjesto isporuke pomagala

Standard pomagala

e-potvrda

do 7. godine

od 7. do 18.godina

iznad 18. godine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

DODATNA LISTA ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA

 

10 POMAGALA ZA UROGENITALNI SUSTAV

 

Pelene-gaćice

 

093021110001

Upijajuće gaćice, niskoupijajuće 334

Essity Hygiene and Health AB

Essity Croatia

Upijajuće gaćice, niskoupijajuće, Essity Hygiene and Health AB

TENA Pants Normal S; TENA Pants Normal M; TENA Pants Normal L

1

14

1a

NE

kom

do 180 #

3 mj.

3 mj.

3 mj.

5%

2,88

3,02

5,50

5,78

2,62

2,76

I

S

SP,LJ

Opseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja najmanje 600 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 5 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa

 

093021110002

Upijajuće gaćice, visokoupijajuće 334

Essity Hygiene and Health AB

Essity Croatia

Upijajuće gaćice, visokoupijajuće, Essity Hygiene and Health AB

TENA Pants Plus S, TENA Pants Plus M, TENA Pants Plus L

1

14

1a

NE

kom

do 180 #

3 mj.

3 mj.

3 mj.

5%

3,52

3,70

6,50

6,83

2,98

3,13

I

S

SP, LJ

Opseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 8 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa

 

11 OBLOGE ZA RANE (napomena $)

 

Alginati s dodatkom

 

021803110450

Alginatna obloga za rane s medicinskim medom do 75cm2 326

Brightwake Limited

Lola Ribar

Alginatna obloga za rane s medicinskim medom do 75 cm², Brightwake Limited

Algivon plus 5x5cm

1

14

1a

NE

cm2

do 10

1 mj.

1 mj.

1 mj.

5%

0,37

0,39

1,20

1,26

0,83

0,87

IIb

S

SP,LJ

Mekana primarna obloga od alginatnih vlakana sa 100%-tnim Manuka medom, sterilna, netkana. CE certifikat.

 

021803110750

Alginatna obloga za rane s medicinskim medom iznad 75cm2 326

Brightwake Limited

Lola Ribar

Alginatna obloga za rane s medicinskim medom iznad 75 cm², Brightwake Limited

Algivon plus 10x10cm

1

14

1a

NE

cm2

do 10

1 mj.

1 mj.

1 mj.

5%

0,37

0,39

0,76

0,80

0,39

0,41

IIb

S

SP,LJ

Mekana primarna obloga od alginatnih vlakana sa 100%-tnim Manuka medom, sterilna, netkana. CE certifikat.

 

021803110850

Alginatna obloga za rane s medicinskim medom za kavitete327

Brightwake Limited

Lola Ribar

Alginatna obloga za rane s medicinskim medom za kavitete, Brightwake Limited

Algivon plus ribbon 2,5 cmx20cm

1

14

1a

NE

kom

do 10

1 mj.

1 mj.

1 mj.

5%

44,90

47,15

79,90

83,90

35,00

36,75

IIb

S

SP, LJ

Mekana primarna obloga od alginatnih vlakana sa 100%-tnim Manuka medom za kavitete, sterilna, netkana. CE certifikat.

 

Ostala pomagala za cijeljenje rana

 

023003116050

Medicinski med328

Brightwake Limited

Lola Ribar

Medicinski med, Brightwake Limited

Activon tube 25g

1

14

1a

NE

gram

do 150g

1 mj.

1 mj.

1 mj.

5%

1,46

1,53

3,33

3,50

1,87

1,97

IIb

S

SP,LJ

100%-tni prirodni Manuka med u tubi, CE certifikat.

 

044900110001

10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane manju od 4,5 cm2 333

Hälsa Pharma

Medilab One

10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane manju od 4,5 cm², Hälsa Pharma

Granulox sprej 12 ml

6,24

14

1a

NE

kom

1

3 mj.

3 mj.

3 mj.

5%

309,59

325,07

578,04

606,94

268,45

281,87

III

S

SP, LJ

Sprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.

 

044900110002

10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 5,0 a manju od 9,5 cm2 333

Hälsa Pharma

Medilab One

10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 5,0 a manju od 9,5 cm², Hälsa Pharma

Granulox sprej 12 ml

6,24

14

1a

NE

kom

1

2 mj.

2 mj.

2 mj.

5%

309,59

325,07

578,04

606,94

268,45

281,87

III

S

SP, LJ

Sprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.

 

044900110003

10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 10,0 a manju od 14,5 cm2 333

Hälsa Pharma

Medilab One

10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 10,0 a manju od 14,5 cm², Hälsa Pharma

Granulox sprej 12 ml

6,24

14

1a

NE

kom

1

1 mj.

1 mj.

1 mj.

5%

309,59

325,07

578,04

606,94

268,45

281,87

III

S

SP, LJ

Sprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.

 

044900110004

10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 15,0 a manju od 29,0 cm2 333

Hälsa Pharma

Medilab One

10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 15,0 a manju od 29,0 cm², Hälsa Pharma

Granulox sprej 12 ml

6,24

14

1a

NE

kom

2

1 mj.

1 mj.

1 mj.

5%

309,59

325,07

578,04

606,94

268,45

281,87

III

S

SP, LJ

Sprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.

 

044900110005

10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 29,5 a manju od 43,5 cm2 333

Hälsa Pharma

Medilab One

10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 29,5 a manju od 43,5 cm², Hälsa Pharma

Granulox sprej 12 ml

6,24

14

1a

NE

kom

3

1 mj.

1 mj.

1 mj.

5%

309,59

325,07

578,04

606,94

268,45

281,87

III

S

SP, LJ

Sprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.

 

044900110006

10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 44,0 a manju od 58,0 cm2 333

Hälsa Pharma

Medilab One

10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 44,0 a manju od 58,0 cm², Hälsa Pharma

Granulox sprej 12 ml

6,24

14

1a

NE

kom

4

1 mj.

1 mj.

1 mj.

5%

309,59

325,07

578,04

606,94

268,45

281,87

III

S

SP, LJ

Sprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.

 

044900110007

10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 58,5 cm2 333

Hälsa Pharma

Medilab One

10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 58,5 cm², Hälsa Pharma

Granulox sprej 12 ml

6,24

14

1a

NE

kom

5

1 mj.

1 mj.

1 mj.

5%

309,59

325,07

578,04

606,94

268,45

281,87

III

S

SP, LJ

Sprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.

 

 

 

LEGENDA

I

Individualno

S

Serijski

1

Prijedlog nije potreban

1a

Odobrenje nije potrebno

2

Specijalist ortoped/Specijalist ortopedije i traumatologije

3

Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije

4

Ugovorni isporučitelj

5

Liječničko povjerenstvo Zavoda

6

Specijalist kirurg

7

Specijalist dječje kirurgije

8

Opći kirurg s užom specijalizacijom iz traumatologije

9

Liječničko povjerenstvo Direkcije

10

Ovlašteni radnik Regionalnog ureda/Područne službe Zavoda

11

Specijalist interne medicine

12

Specijalist interne medicine, endokrinolog dijabetolog

13

Specijalist pedijatar, endokrinolog dijabetolog

14

Izabrani doktor (ugovorni liječnik primarne zdravstvene zaštite-liječnik opće/obiteljske medicine, pedijatar i ginekolog, sukladno djelatnosti za koju je sklopio ugovor sa Zavodom)

15

Specijalist pedijatar

16

Specijalist pedijatar, pulmolog

17

Specijalist urolog

18

Specijalist interne medicine, pulmolog

19

Specijalist otorinolaringolog

20

Liječnik, specijalist s edukacijom iz medicine spavanja

21

Specijalist interne medicine, nefrolog

22

Specijalist pedijatar, nefrolog

23

Specijalist oftalmolog

24

Specijalist dermatovenerolog

25

Specijalist ginekolog

26

Liječnik specijalist

27

Specijalist interne medicine, gastroenterolog

28

Specijalist educiran za enteralnu prehranu pacijenta

29

Specijalist neurolog

30

Specijalist neurokirurg

31

Bolnički specijalist pedijatar, endokrinolog dijabetolog

32

Bolnički specijalist interne medicine, endokrinolog dijabetolog ili bolnički specijalist endokrinologije i dijabetologije

SP

Specijalizirana prodavaonica

SPPD

Specijalizirana prodavaonica s proizvodnom dozvolom

LJ

Ljekarne

$

Jedinična cijena obloge množi se s 400 kod obloga površine > 400 cm2. Ako se radi o oblogama za buloznu epidermolizu površine > 400 cm2, jedinična cijena obloge množi sa stvarnom površinom obloge.

DA+

Osigurana osoba je obavezna vratiti pomagalo nakon prestanka potrebe za pomagalom samo ukoliko je od dana isporuke pomagala do dana obveze vraćanja pomagala prošlo manje od polovice vremena utvrđenog kao rok uporabe pomagala.

Ω

Samo za osigurane osobe do 18. godina života i osigurane osobe iznad 18. godina života na redovnom školovanju. Prilikom svakog preuzimanja nove tromjesečne količine baterija u RU/PS Zavoda osigurane osobe obvezno vraćaju Zavodu iskorištene baterije.

#

Ovisno o potrebama osigurane osobe unutar tromjesečnog razdoblja propisivanja, na potvrdi je moguće propisati i manje količine od najveće dozvoljene tromjesečne količine pomagala te propisati više potvrda, uz uvjet da količina propisanog pomagala ne premaši najveću dozvoljenu količinu za tromjesečno razdoblje propisivanja.

β

Jednokratno

γ

Djeca od navršene 4. godine života

δ

Djeca do navršene 8. godine života

 

 

 

INDIKACIJA ZA PRIMJENU

326

Obloga se koristi kao primarna obloga.

Za zbrinjavanje kroničnih rana. Za površinske i duboke rane s nekrozom, fibrinskim naslagama i infekcijom: dekubitus II-IV stupanj, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2.b stupnja kod osiguranih osoba starijih od 18 godina.

Uz ove oblogu se preporuča sekundarna obloga-sve obloge sa srednjim do visokim stupnjem apsorpcije.

Obloge koje se ne mogu koristiti kao sekundarne obloge su: Alginati s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Vlaknaste celulozne obloge, Vlaknaste celulozne obloge s dodatkom, Hidrokoloidi, Hidroaktivne obloge s dodatkom, Praškaste instant obloge, Druge obloge s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Poliuretani / Pjene s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Silikonske obloge s dodatkom srebra, Gel za rane s nekrotičnm naslagama, Pasta za rane koje cijele, Gel za rane koje cijele.

Ukoliko nakon 2 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je osiguranu osobu uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu ili specijalisti kirurgu. Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena obloga za rane.

327

Tamponiranje kaviteta. Obloga se koristi kao primarna obloga.

Za zbrinjavanje kroničnih rana. Za površinske i duboke rane s nekrozom, fibrinskim naslagama i infekcijom: dekubitus II. – IV. stupanj, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2.b stupnja kod osiguranih osoba starijih od 18 godina.

Uz ove oblogu se preporuča sekundarna obloga-sve obloge sa srednjim do visokim stupnjem apsorpcije.

Obloge koje se ne mogu koristiti kao sekundarne obloge su: Alginati s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Vlaknaste celulozne obloge, Vlaknaste celulozne obloge s dodatkom, Hidrokoloidi, Hidroaktivne obloge s dodatkom, Praškaste instant obloge, Druge obloge s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Poliuretani / Pjene s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Silikonske obloge s dodatkom srebra, Gel za rane s nekrotičnm naslagama, Pasta za rane koje cijele, Gel za rane koje cijele.

Ukoliko nakon 2 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je osiguranu osobu uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu ili specijalisti kirurgu. Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena obloga za rane.

328

Za zbrinjavanje kroničnih rana. Za površinske i duboke rane s nekrozom, fibrinskim naslagama i infekcijom: dekubitus II. – IV. stupanj, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2.b stupnja kod osiguranih osoba starijih od 18 godina.

Uz med se preporuča sekundarna obloga-sve obloge sa srednjim do visokim stupnjem apsorpcije.

Obloge koje se ne mogu koristiti kao sekundarne obloge su: Alginati s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Vlaknaste celulozne obloge, Vlaknaste celulozne obloge s dodatkom, Hidrokoloidi, Hidroaktivne obloge s dodatkom, Praškaste instant obloge, Druge obloge s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Poliuretani / Pjene s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Silikonske obloge s dodatkom srebra, Gel za rane s nekrotičnm naslagama, Pasta za rane koje cijele, Gel za rane koje cijele.

Ukoliko nakon 2 mjeseca terapije nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je osiguranu osobu uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu ili specijalisti kirurgu. Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena.

333

Kod rana slabije i srednje eksudacije: II. – IV. stupnja dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, kirurške i traumatske rane s odgođenim cijeljenjem.

Koristi se kao druga metoda liječenja ukoliko nakon 4 tjedna prve metode izbora nije došlo do smanjenja veličine rane za najmanje 40%.

Izabrani doktor obvezan je procijeniti stanje rane svaka 4 tjedna tijekom primjene spreja.

Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije hemoglobinskim sprejem nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena hemoglobinskog spreja.

Hemoglobinski sprej ne može se primjenjivati s hidrokoloidnim oblogama niti s hidrokoloidnim oblogama s dodatkom.

334

Osigurana osoba starija od 3 godine, samostalno pokretna, ostvaruje pravo kod indikacija iz članka 49. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima, za urgentnu i miješanu urinarnu inkontinenciju sa umjerenim dnevnim volumenom nevoljnog bijega urina (600 – 800 ml) na »Upijajuće gaćice, niskoupijajuće« ili »Upijajuće gaćice, visokoupijajuće« do najviše 180 komada pojedinačno ili na kombinaciju niskoupijajućih i visokoupijajućih upijajućih gaćica. Količina pojedinih pomagala u kombinaciji računa se na način: broj »Upijajućih gaćica, niskoupijajućih« = (180 x X%), broj »Upijajućih gaćica, visokoupijajućih« = (180 x Y%), s tim da X%+Y%=100%, a ukupan maksimalan broj pomagala u kombinaciji uvijek je do 180 komada. Nije ih moguće kombinirati s pomagalima iz ostalih podskupina pomagala za urogenitalni sustav.

 

 

Copyright © Ante Borić