Baza je ažurirana 26.11.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 37/2020 (27.3.2020.)

 

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

Na temelju članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« br. 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 25. ožujka 2020. godine, donosi

 

ODLUKU O UVOĐENJU NUŽNE MJERE POSEBNE ORGANIZACIJE USTANOVA SOCIJALNE SKRBI I DRUGIH PRUŽATELJA SOCIJALNIH USLUGA ZA VRIJEME PROGLAŠENE EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19

I.

S obzirom na daljnji razvoj epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj uzrokovane virusom SARS-CoV-2, a s ciljem trenutačne zaštite života i zdravlja pučanstva u Republici Hrvatskoj, uvodi se nužna mjera posebne organizacije ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za vrijeme dok traje proglašena epidemija bolesti COVID-19.

II.

Ovom Odlukom uspostavlja se koordinacija rada ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pružatelja socijalnih usluga s kojima Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ima sklopljen ugovor o suradnji o pružanju socijalnih usluga (u daljnjem tekstu: ustanova i drugi pružatelji socijalnih usluga) u cijeloj Republici Hrvatskoj te zajedničko djelovanje svih ustanova i drugih pružatelja socijalnih usluga.

III.

Određuje se Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (u daljnjem tekstu: MDOMSP) za upravljanje i koordinaciju rada svih ustanova i drugih pružatelja socijalnih usluga.

IV.

MDOMSP ovlašten je ustanovama i drugim pružateljima socijalnih usluga iz točke II. ove Odluke naložiti provedbu pojedinih, konkretnih organizacijskih i drugih mjera koje se pokažu potrebne.

V.

S ciljem uspostave jedinstvene linije zapovijedanja, ravnatelji ustanova i odgovorne osobe drugih pružatelja socijalnih usluga odgovorni su za komunikaciju s MDOMSP-om.

VI.

Svi radnici ustanova i drugih pružatelja socijalnih usluga koji su potrebni za obavljanje redovite djelatnosti ustanova i drugih pružatelja socijalnih usluga, kao i za sve druge specifične aktivnosti u uvjetima proglašene epidemije, dužni su izvršavati naloge mjerodavnih osoba ustanova i drugih pružatelja socijalnih usluga, uključujući i eventualnu obvezu smjenskog rada, dežurstava i pripravnosti ukoliko drugačije nije moguće osigurati pružanje usluge smještaja i organiziranog stanovanja korisnicima.

VII.

MDOMSP je ovlašten naložiti rad radnicima iz točke VI. ove Odluke bez obzira na njihovo mjesto rada i poslodavca, te su dužni poštivati naloge MDOMSP-a.

VIII.

Sve ustanove i drugi pružatelji socijalnih usluga dužni su, na temelju odluke MDOMSP-a, staviti na raspolaganje i korištenje svoju medicinsko-tehničku opremu, vozila kao i drugu opremu koja bude potrebna ustanovama i drugim pružateljima socijalnih usluga koje pružaju uslugu smještaja i organiziranog stanovanja.

IX.

Nalaže se uspostava stalnih komunikacijskih kanala između pojedinih ustanova, drugih pružatelja socijalnih usluga i MDOMSP-a, na način da se osiguraju e-adrese i posebne telefonske linije samo u svrhu komunikacije radi provedbe mjera u uvjetima proglašene epidemije.

X.

Radi provedbe svih potrebnih mjera, obvezuju se ustanove i drugi pružatelji socijalnih usluga na dostavu dnevnih izvješća za protekla 24 sata (od 19.30 sati prethodnog dana do 19.30 sati tekućeg dana), najkasnije do 20 sati tekućega dana, MDOMSP-u, na e-adrese: [email protected], i to podatke kako slijedi:

– broj novih prijema korisnika i

– poteškoće s kojima se ustanova i drugi pružatelj socijalne usluge susreće na terenu.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-20-18

Zagreb, 25. ožujka 2020.

Načelnik Stožera potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova dr. sc. Davor Božinović, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić