Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 31/2020 (18.3.2020.)

 

Hrvatska narodna banka

Na temelju članka 9. stavka 2., članka 10., članka 11. stavaka 1. i 3., članka 16. stavaka 1. i 2. i članka 42. stavka 3. točke 5. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 17. ožujka 2020. donio je

 

ODLUKU O DOPUNAMA ODLUKE O PROVOĐENJU MONETARNE POLITIKE

HRVATSKE NARODNE BANKE

Članak 1.

U članku 1. Odluke o provođenju monetarne politike Hrvatske narodne banke (»Narodne novine«, br. 94/2017.) – u nastavku teksta: Odluka, dodaje se stavak 4., koji glasi:

»(4) Iznimno od stavka 3. ovog članka, u operacijama monetarne politike koje se provode kupnjom i prodajom vrijednosnih papira kao druge ugovorne strane mogu sudjelovati i:

a) mirovinska društva sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja su dobila odobrenje nadležnog tijela Republike Hrvatske za obavljanje djelatnosti upravljanja mirovinskim fondom

b) društva za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (u nastavku teksta: UCITS fondovi) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja su dobila odobrenje nadležnog tijela Republike Hrvatske za upravljanje UCITS fondovima i

c) društva za osiguranje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja su od nadležnog tijela dobila odobrenje za obavljanje poslova osiguranja i upisana su u sudski registar nadležnog suda.«

Članak 2.

U članku 2. Odluke u stavku 6. iza riječi Odluke dodaje se zarez te dio koji glasi:

»te iznimno, u operacijama monetarne politike koje se provode kupnjom i prodajom vrijednosnih papira, subjekt iz članka 1. stavka 4. ove Odluke«.

Članak 3.

U članku 20. Odluke dodaje se stavak 4., koji glasi:

»(4) Iznimno od stavka 1. ovog članka, u operacijama monetarne politike koje se provode kupnjom i prodajom vrijednosnih papira, subjekti iz članka 1. stavka 4. ove Odluke smatraju se prihvatljivima kao druge ugovorne strane ako ispunjavaju sve sljedeće uvjete:

a) financijski su stabilni i

b) ispunjavaju sve tehničke zahtjeve koje odredi HNB te ih o tome unaprijed obavijesti.«

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Z. br. 2408/2020. Zagreb, 17. ožujka 2020.

Zamjenjuje Predsjednika Savjeta Hrvatske narodne banke zamjenica Guvernera dr. sc. Sandra Švaljek, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić