Baza je ažurirana 07.12.2023. 

zaključno sa NN 144/23

NN 22/2020 (28.2.2020.)

 

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 54. sjednici održanoj 24. veljače 2020. godine, uz suglasnost ministra zdravstva, donijelo je

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak 119/18., 32/19., 62/19., 94/19. i 104/19.) u članku 3.a iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) U slučaju prestanka rada zdravstvenih radnika u jedinici zakupa doma zdravlja uključenih u mreži javne zdravstvene službe kada u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje zdravstvena zaštita nisu ispunjeni uvjeti da zdravstveni radnik nastavi ugovorni odnos sa Zavodom, Zavod u slučaju ispunjavanja uvjeta iz ove Odluke sklapa ugovor s domom zdravlja za navedeni tim.«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: »stavka 1. i 2.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 1., 2. i 3.«.

Članak 2.

U tablici iz članka 17. stavka 1. podaci pod rednim brojem 7.a i 14. mijenjaju se i glase:

»

7.a

Pripravnost u djelatnosti higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite

1 spec. epidemiologije/javnog zdravstva

1 na razini županije

1 u Hrvatskom zavodu za javno zdravsto

14.

Sanitetski prijevoz

2 zdravstvena radnika srednje stručne spreme s edukacijom za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, od kojih je najmanje jedan medicinska sestra/medicinski tehničar

2 vozača

u skladu s Pravilnikom

 

«.

Članak 3.

U članku 21. stavku 2. napomena ispod tablice mijenja se i glasi:

»* na području manjih općina/gradova za koja je Mrežom utvrđena potreba za najviše četiri tima za djelatnost i kojima gravitira manji broj osiguranih osoba od utvrđenog standarda za djelatnost, a ne ostvaruju se uvjeti za primjenu posebnog standarda iz članka 14. ove Odluke, minimalni broj utvrđuje se u visini 75 % broja gravitirajućih osiguranih osoba s obzirom na broj timova utvrđenih Mrežom.«.

Članak 4.

Tablica iz članka 46.a mijenja se i glasi:

»

Županija/Grad Zagreb

Najveći mogući broj timova

Bjelovarsko-bilogorska

2

Brodsko-posavska

2

Dubrovačko-neretvanska

2

Grad Zagreb

10

Istarska

3

Karlovačka

2

Koprivničko-križevačka

2

Krapinsko-zagorska

2

Ličko-senjska

1

Međimurska

2

Osječko-baranjska

5

Požeško-slavonska

1

Primorsko-goranska

5

Sisačko-moslavačka

3

Splitsko-dalmatinska

8

Šibensko-kninska

2

Varaždinska

3

Virovitičko-podravska

1

Vukovarsko-srijemska

3

Zadarska

3

Zagrebačka

8

ukupno

70

 

«.

Članak 5.

Tablica iz članka 60. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.1. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost opće/obiteljske medicine

Vrsta zdravstvene zaštite

Mogući prihod tijekom godine u kunama

Hladni pogon

Glavarina

DTP

KPI

QI

Ukupno

Dodatne mogućnosti

Sveukupno

Skupna praksa

Preventivni programi

5*

Opća/obiteljska medicina dr. med. spec.

218.298,00

101.615,52

142.261,73

18.290,79

18.290,79

498.756,84

5.080,78

5.080,78

5.080,78

513.999,16

Opća/obiteljska medicina dr. med.

218.298,00

91.322,49

127.851,49

16.438,05

16.438,05

470.348,07

4.566,12

4.566,12

4.566,12

484.046,45

 

«.

Članak 6.

Tablica iz članka 67. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.2. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece

Vrsta zdravstvene zaštite

Mogući prihod tijekom godine u kunama

Hladni pogon

Glavarina

DTP

KPI

QI

Ukupno

Dodatne mogućnosti

Sveukupno

Skupna praksa

Preventivni programi

5*

Zdravstvena zaštita predškolske djece

221.330,00

116.393,47

128.032,82

13.443,45

18.331,97

497.531,70

5.819,67

5.819,67

5.819,67

514.990,72

 

«,

Članak 7.

Tablica iz članka 74. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.3. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite žena

Vrsta zdravstvene zaštite

Mogući prihod tijekom godine u kunama

Hladni pogon

Glavarina

DTP

KPI

QI

Ukupno

Dodatne mogućnosti

Sveukupno

Skupna praksa

Preventivni programi

5*

Zdravstvena zaštita žena

222.779,00

104.506,31

133.768,08

17.870,58

17.870,58

496.794,54

5.225,32

5.225,32

5.225,32

512.470,49

 

«.

Članak 8.

Tablica iz članka 81. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.4. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne)

Vrsta zdravstvene zaštite

Mogući prihod tijekom godine u kunama

Hladni pogon

Glavarina

DTP

KPI

QI

Ukupno

Dodatne mogućnosti

Sveukupno

Skupna praksa

Preventivni programi

5*

Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)

221.409,00

82.380,46

135.927,76

16.373,12

16.373,12

472.463,45

4.119,02

4.119,02

4.119,02

484.820,52

 

«.

Članak 9.

U članku 84. stavku 2. u tablici »DTP I. razine_ KURATIVA_ sve osigurane osobe« podaci pod šiframa DM436, DM437 i DM438 mijenjaju se i glase:

»

DM436

Ispun kompozitni dvoplošni (sjekutići i očnjaci)

 

1,03

DM437

Ispun kompozitni troplošni (sjekutići i očnjaci)

 

1,42

DM438

Ispun kompozitni – svaka dodatna površina u istom posjetu (sjekutići i očnjaci)

 

0,39

 

«.

Iza šifre DM463 dodaju se nove šifre DM465, DM466, DM467 i DM468 sa sljedećim podacima:

»

DM465

Ispun kompozitni na jednoj površini (pretkutnjaci i kutnjaci) – za trudnice i dojilje

 

1,01

DM466

Ispun kompozitni dvoplošni (pretkutnjaci i kutnjaci) – za trudnice i dojilje

 

1,58

DM467

Ispun kompozitni troplošni (pretkutnjaci i kutnjaci) – za trudnice i dojilje

 

1,97

DM468

Ispun kompozitni – svaka dodatna površina u istom posjetu (pretkutnjaci i kutnjaci) – za trudnice i dojilje

 

0,76

 

«.

Članak 10.

Tablica iz članka 89. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

GODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA u kn

po osiguranoj osobi

po standard. timu

mag. med. biochem.

spec. medicinske biokemije

mag. med. biochem.

spec. medicinske biokemije

1

2

3

4

5

– žene

40,54

40,88

1.543.695,80

1.557.855,32

– muškarci

35,54

35,88

 

«.

U tablici iz stavka 3. podaci pod rednim brojem 1. mijenjaju se i glase:

»

1.

LAB01

C-reaktivni protein (CRP)

Laboratorijska dijagnostika

Ne zaračunava se kod sumnje na akutne infektivne bolesti

MKB šifre Dg od A00 do A99, od B00 do B17, B20, B23, od B25 do B99, od G00 do G09, H10, od H65 do H70, I30, I33, od J00 do J22, od J40 do J44, K35, K57, K59, K65, od L00 do L04, L08, od M00 do M01, M86, od N10 do N12, N13, N30, od N33 do N34, N41, N45, od N48 do N49, N61, od N70 do N77, O08, O23, O85, od R10 do R11, R34, R36, R50)

22,88

 

«.

Članak 11.

Tablica iz članka 90. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Cijene dijagnostičko terapijskih postupaka – DTP – zdravstvena njega

 

 

Red. br.

Šifra

Naziv DTP-a

Vrijeme

Cijena

1.

NJEGA1

Zdravstvena njega

30

54,38

2.

NJEGA2

Pojačana zdravstvena njega bolesnika s povećanim potrebama

60

90,61

3.

NJEGA3

Opsežna zdravstvena njega

90

126,85

4.

NJEGA4

Zdravstvena njega izrazito teškog bolesnika ili bolesnika u terminalnoj fazi bolesti

120

163,09

5.

NJEGA5

Primjena klizme

 

55,44

6.

NJEGA6

Toaleta i previjanje rane 1. i 2. stupnja

 

54,36

7.

NJEGA7

Toaleta i previjanje rane 3. i 4. stupnja

 

90,61

8.

NJEGA8

Postavljanje i promjena nazogastrične sonde

 

54,36

 

«.

U stavku 2. brojka: »135.092,36« zamjenjuje se brojkom: »137.172,78«.

Članak 12.

Tablica iz članka 91. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Ljekarnička djelatnost – popis postupaka I. razine

Šifra postupka

Naziv postupka

Koeficijent

 

LJ100

Izdavanje lijeka, medicinskih i drugih proizvoda (po receptu)

0,1346

 

LJ101

Izdavanje lijeka koji sadrži opojne droge i psihotropne tvari propisanog na poseban recept (po receptu)

0,1346

 

LJ102

»Ex tempore« izrada antibiotičkih pripravaka za oralnu uporabu

0,2011

 

LJ103

Podjela prašaka u papirnate zamotke, želatinske i ostale kapsule (1 kom)

0,0147

 

LJ104

Razvrstavanje medicinskih i drugih proizvoda s Listi lijekova Zavoda iz originalnih omota (1 kom)

0,0024

 

LJ105

Izrada gotovih tekućih pripravaka za oralnu primjenu iz gotovih tableta i kapsula u suspendirajućem i/ili sirupastom vehikulumu ispitane stabilnosti i kompatibilnosti (100 ml)

1,5602

 

LJ106

Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječenjem zbog ozljede na radu i profesionalne bolesti

0,7272

 

LJ107

Obavijest i obrada osobnog računa u svezi s liječenjem zbog prometne nesreće i ozljede prouzročene nanošenjem tjelesne ozljede od druge osobe

0,7272

 

 

«.

Članak 13.

Tablica iz članka 92. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Red. broj

Vrsta tima

Kadrovski sastav tima

Godišnja vrijednost standardnog tima

Putni trošak

1.

Tim 1*

1 dr. med. spec.

698.558,84

1,50 kuna po prijeđenom kilometru

1 med. sestra/med. teh.

1 vozač

1 dr. med.

675.252,73

1,50 kuna po prijeđenom kilometru

1 med. sestra/med. teh.

1 vozač

2.

Tim 2*

1 med. sestra/med. teh. sa završenom spec. izobrazbom 1 med. sestra/med. teh.

391.533,31

1,50 kuna po prijeđenom kilometru

3.

Prijavno-dojavna jedinica

2 med. sestre/med. teh.

333.107,92

 

1 dr. med.

457.404,01

 

1 med. sestra/med. teh.

1 dr. med.

618.883,59

 

2 med. sestre/med. teh.

2 dr. med.

904.659,27

 

2 med. sestre/med. teh.

4.

Pripravnost

1 dr. med.

464.169,68

1,50 kuna po prijeđenom kilometru

1 med. sestra/med. teh.

1 vozač

5.

Hitni zračni medicinski prijevoz (T1)

1 dr. med.

448.978,57

 

1 med. sestra/med. teh.

6.

Dežurstvo u ljekarništvu

1 magistar farmacije

540.187,34**

 

*plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim kadrovskim sastavom tima, ali ne više od sastava tima utvrđenog Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i med. tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine.

** plaćanje se provodi u skladu s ugovorenim radnim vremenom.«.

 

 

Članak 14.

Tablica iz članka 92.a stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Radni dan u posebnom dežurstvu

Godišnja vrijednost troškova organizacije i provedbe posebnog dežurstva

Cijena sata rada u posebnom dežurstvu

dr

ms/mt

ukupno

subota

61.995,00

137,63

69,92

207,55

nedjelja

145,50

73,92

219,42

blagdan

235,95

119,87

355,82

 

«.

Članak 15.

Tablica iz članka 93. mijenja se i glasi:

»

Djelatnost

Kadrovski sastav tima

Godišnja vrijednost standardnog tima

Putni trošak

Sanitetski prijevoz

2 zdravstvena radnika srednje stručne spreme s edukacijom za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, od kojih je najmanje jedan medicinska sestra/medicinski tehničar

601.321,00

1,50 kuna po prijeđenom kilometru

2 vozača (2 sanitetska vozila)

 

«.

Članak 16.

Tablica iz članka 94. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Red. broj

VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

GODIŠNJA VRIJEDNOST STANDARDNOG TIMA u kn*/**

po stanovniku/osig. osobi

po standard. timu

dr. med./viša med. sestra

dr. spec.

dr. med./viša med. sestra

dr. spec.

0

1

2

3

4

5

1.

Patronažna zdravstvena zaštita

31,57

 

161.002,45

 

2.

Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita

 

13,02

 

520.994,19

2.1.

Pripravost u djelatnosti higijensko-epidemološke zdravstvene zašite (24 sata)

 

 

 

205.037,57

3.

Preventivno odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata

 

 

 

 

3.1.

– učenici osnovnih škola

133,49

139,35

400.472,38

418.052,31

3.2.

– učenici srednjih škola

100,12

104,51

3.3.

– studenti

66,75

69,68

4.

Javno zdravstvo

 

 

 

402.532,86

5.

Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti

 

 

 

539.060,96

*Iznimno ako prema zatečenom stanju sastav ugovorenog tima nije u skladu s utvrđenim standardom, plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim sastavom tima

** sredstva su utvrđena za rad u punom radnom vremenu.«

 

 

Članak 17.

Tablica iz članka 96. stavka 5. mijenja se i glasi:

»

Red. broj

Vrsta zdravstvene zaštite

Godišnja vrijednost standardnog tima

1.

Mobilni palijativni tim

486.375,51

2.

Koordinator za palijativnu skrb

168.302,76

 

«.

Članak 18.

Tablica 2.1 Dobrovoljno davalaštvo krvi iz članka 99. stavka 2. mijenja se i glasi:

»

Red. broj

VRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Cijena vrećice krvi /postupka u kunama

0

1

2

1

Dobrovoljno davalaštvo krvi (vrećica)

69,90

2

NAT testiranje krvi*

149,73**

3

ID-NAT test na prisutnost virusa Zapadnog Nila*

98,19

 

* provodi Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

** u cijenu uključen trošak prijevoza uzorka

«.

U Tablici 2.2. iz stavka 3. iza šifre AL013 dodaje se nova šifra AL014 sa sljedećim podacima:

»

AL014

Dvostruko slijepi placebom kontrolirani oralni provokacijski test hranom (DBPCFC)

Provodi se na indikaciju liječnika pedijatra subspecijaliste alergologa. Uključuje: konzultaciju liječnika prije pristupanja samom DBPCFC, te postupanju nakon samog testa (provodi liječnik). Nutricionist priprema prehrambene smjese za alergeni i placebo uzorak za potrebe DBCPCFC, odnosno priprema hrane za otvoreni test kojim završava svaki DBPCFC.

 

4,91

 

«.

Podaci pod šiframa CT001, DP005, DP006, DP007, DP008, DP009, DP010, DP011, DP012, DP017, DP018, DP019, DP020, DP021, DP022, DP025, DP027, DP032, DP033, DP034, P036, DP037, DP038, DP039, DP040, DP045, DP046, DP047, DP051, DP052, DT015, DT016, EN021, FT002, FT003, FT004, FT005, FT010, FT022, FT029 i FT030 mijenjaju se i glase:

»

CT001

CT jedna anatomska regija

Po anatomskoj regiji. U cijenu je uključeno nativno snimanje i snimanje s kontrastom. Ne uključuje anesteziju. Ne može se obračunati uz CT006.

1,5,18,28

7,77

DP005

Resekcijska zubna proteza – gornja

Uključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 270 minuta po osiguranoj osobi.

9,14,18

22,69

DP006

Totalna akrilatna zubna proteza – gornja

Uključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 180 minuta po osiguranoj osobi.

9,14,18

16,10

DP007

Totalna metalna lijevana zubna proteza – gornja

Uključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 190 minuta po osiguranoj osobi.

9,14,18

16,83

DP008

Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom od 5 do 10 elemenata – gornja

Uključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 175 minuta po osiguranoj osobi.

9,14,18

15,25

DP009

Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom preko 10 elemenata – gornja

Uključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 175 minuta po osiguranoj osobi.

9,14,18

15,25

DP010

Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom do 4 elementa – gornja

Uključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom,određivanje vertikalne i horizontalne relacije dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 120 minuta po osiguranoj osobi.

9,14,18

11,22

DP011

Određivanje vertikalne i horizontalne relacije u dentalnoj protetici

Ne može se obračunati u postupku izrade novog zubnog pomagala. Prosječno vrijeme rada 30 minuta po osiguranoj osobi.

9,18

2,20

DP012

Individualna postava zuba u ordinaciji pri protetskoj terapiji teških disgnatih stanja

Ne može se obračunati u postupku izrade novog dentalnog pomagala. Prosječno vrijeme rada 60 minuta po osiguranoj osobi.

9,18

4,40

DP017

Potpuna krunica od metala

Uključuje sve dolaske i kontrolne preglede, dijagnostičko-terapijske postupke, lokalnu anesteziju i cementiranje. Prosječno vrijeme rada 90 minuta po osiguranoj osobi.

14,18

9,50

DP018

Fasetirana krunica

Uključuje sve dolaske i kontrolne preglede, dijagnostičko-terapijske postupke, lokalnu anesteziju i cementiranje. Prosječno vrijeme rada 105 minuta po osiguranoj osobi.

14,18

10,60

DP019

Modificirana fasetirana krunica

Uključuje sve dolaske i kontrolne preglede, dijagnostičko-terapijske postupke, lokalnu anesteziju i cementiranje. Prosječno vrijeme rada 105 minuta po osiguranoj osobi.

14,18

10,60

DP020

Prijenos modela gornje čeljusti u artikulator obraznim lukom

Ne može se obračunati u postupku izrade novog zubnog pomagala. Prosječno vrijeme rada 45 minuta po osiguranoj osobi.

9,18

4,88

DP021

Registracija međučeljusnog odnosa sa šablonom

Ne može se obračunati u postupku izrade novog zubnog pomagala. Prosječno vrijeme rada 30 minuta po osiguranoj osobi.

9,18

3,21

DP022

Prilagođavanje i korekcija proteze (dentalna) ili reokluzija proteze

Uključuje i obradu i poliranje proteze. Ne uključuje kontrolni pregled. Ne može se obračunati u postupku izrade novog zubnog pomagala i tijekom jamstvenog roka. Prosječno vrijeme rada 20 minuta po osiguranoj osobi.

18

1,72

DP025

Situacijski otisak s konfekcijskom žlicom

Ne može se obračunati u postupku izrade novog zubnog pomagala. Prosječno vrijeme rada 20 minuta po čeljusti.

18

1,43

DP027

Resekcijska zubna proteza – donja

Uključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 270 minuta po osiguranoj osobi.

9,14,18

22,69

DP032

Akrilatna grizna ploča

Uključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, predaju pomagala, kontrolne preglede i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Prosječno vrijeme rada 150 minuta po osiguranoj osobi.

14,18

12,24

DP033

Modificirana potpuna krunica od metala

Uključuje sve dolaske i kontrolne preglede. Uključuje dijagnostičko-terapijske postupke, lokalnu anesteziju i cementiranje. Prosječno vrijeme rada 105 minuta po osiguranoj osobi.

14,18

10,60

DP034

Djelomična metalna lijevana zubna proteza – gornja

Uključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 175 minuta po osiguranoj osobi.

9,14,18

15,25

DP036

Totalna akrilatna zubna proteza – donja

Uključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 180 minuta po osiguranoj osobi.

9,14,18

16,10

DP037

Totalna metalna lijevana zubna proteza – donja

Uključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom,određivanje vertikalne i horizontalne relacije, dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 190 minuta po osiguranoj osobi.

9,14,18

16,83

DP038

Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom od 5 do 10 elemenata – donja

Uključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 175 minuta po osiguranoj osobi.

9,14,18

15,25

DP039

Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom preko 10 elemenata – donja

Uključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 175 minuta po osiguranoj osobi.

9,14,18

15,25

DP040

Djelomična akrilatna zubna proteza s bazom do 4 elementa – donja

Uključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 120 minuta po osiguranoj osobi.

9,14,18

11,22

DP045

Djelomična metalna lijevana zubna proteza – donja

Uključuje sve dolaske i dijagnostičko terapijske postupke (anatomski otisak, funkcijski otisak s individualnom žlicom, određivanje vertikalne i horizontalne relacije, dijagnostičku postavu zuba u artikulatoru, individualnu postavu zuba u ordinaciji, kontrolu postave zuba s manjim ispravcima i ostale postupke pri izradi dentalnog pomagala). Uključuje predaju pomagala s reokluzijom i kontrolne preglede. Prosječno vrijeme rada 175 minuta po osiguranoj osobi.

9,14,18

15,25

DP046

Analiza studijskih modela u oralno-rehabilitacijskim terapijskim postupcima i nacrt protetske rehabilitacije

Uključuje kontrolni pregled. Ne može se obračunati uz postupak izrade novog dentalnog pomagala. Prosječno vrijeme rada 60 minuta po osiguranoj osobi.

9,18

4,40

DP047

Analiza artikulacijskih i okluzijskih smetnji kod oralne rehabilitacije postojećih nadomjestaka

U individualnom i gnatološkom artikulatoru i analize postave zuba u protetskoj rehabilitaciji i stečenih defekata lica, čeljusti i usta, u kliznoj okluziji, služi za okluzijsku dijagnostiku i terapiju parodontalnih disfunkcija, te za izradu fiksnih i protetskih radova za snimanje kod smetnji u kliznoj okluziji, bruksizma i artropatije čeljusnog zgloba (izrada griznih šablona posebno) i analize postave zuba u protetskoj rehabilitaciji urođenih i stečenih defekata lica, čeljusti i usta. Ne može se obračunati uz postupak izrade novog dentalnog pomagala. Prosječno vrijeme rada 130 minuta po osiguranoj osobi.

9,18

9,51

DP051

Ugradnja dentalnih implantata

Odnosi se na ugradnju dva implantata, kod osiguranih osoba u postupku kiruško-protetske rehabilitacije u klinikama, u sklopu sanacije kod resekcijskih proteza i opturatora, uz pisani nalaz kod ovjere pomagala. Ne uključuje trošak implantata. Prosječno vrijeme rada 100 minuta po osiguranoj osobi.

11,18,24

10,77

DP052

Koštana augmentacija od aloplastičnih materijala

Odnosi se na ugradnju koštanog nadomjestka, kod osiguranih osoba u postupku kiruško-protetske rehabilitacije u klinici, u sklopu sanacije kod resekcijskih proteza i opturatora, uz pisani nalaz kod ovjere pomagala. Ne uključuje trošak koštanog nadomjestka. Prosječno vrijeme rada 100 minuta po osiguranoj osobi.

11,18,24

9,86

DT015

Ustanovljenje čeljusnih odnosa i okluzijske koncepcije primjenom artikulacijskog papira i terapijsko ubrušavanje

Po čeljusti. Ne može se obračunati uz postupak izrade novog dentalnog pomagala. Prosječno vrijeme rada 15 minuta po osiguranoj osobi.

18

2,80

DT016

Ustanovljenje preranih dodira RKP/IKP ili kliznih smetnji i označivanje artikulacijskim papirom i terapijsko ubrušavanje

Po zubu. Ne može se obračunati uz postupak izrade novog dentalnog pomagala. Prosječno vrijeme rada 10 minuta po osiguranoj osobi.

18

1,20

EN021

Izvođenje testa stimulacije sintetskim ACTH

Uključuje skrb i opservaciju tijekom provođenja testa i očitanje testa od strane dr. med. spec.

12

6,64

FT002

Testiranje i procjena djece s disfunkcijom senzorne integracije

Provodi prvostupnik fizioterapije ili prvostupnik radne terapije na indikaciju dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije ili dr. med. subspec. neuropedijatrije. Uključuje pisani nalaz procjene.

 

3,17

FT003

Izokinetička dijagnostika funkcionalnog statusa mišića i zglobova s analizom rezultata

Samo u slučajevima refraktornim na standardne postupke fizikalne terapije. Na izokinetičkom aparatu. Provodi posebno educirani tim s edukacijom za testiranja i analitiku rezultata kojeg čini: dr. med. spec. i prvostupnik fizioterapije/prvostupnik radne terapije/fizioterapeutski tehničar. Na indikaciju dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, ortopedije i traumatologije, neurokirurgije. Samo u specijaliziranim ustanovama.

18, 23

1,58

FT004

Mjerenje hoda – podobarogram

Na podobarogramu. Provodi dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije i prvostupnik fizioterapije, na indikaciju dr. med. spec. Uključuje pisani nalaz. Samo u specijaliziranim ustanovama.

18, 23

1,58

FT005

Snimanje i analiza spontanih pokreta

Kod neurološkog oštećenja djeteta. Provodi dr. med. subspec. neuropedijatrije ili dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije s tečajem spontane motorike po Prechtlu.

9

2,77

FT010

Izokinetička terapija

Samo u slučajevima refraktornim na standardne postupke fizikalne terapije. Na izokinetičkim aparatima uz instrumentalnu kontrolu pokreta i rezultata terapije. Provodi posebno educirani tim: dr. med. spec. i prvostupnik fizioterapije/prvostupnik radne terapije/fizioterapeutski tehničar s edukacijom za testiranja, analitiku i izokinetičku terapiju. Samo u specijaliziranim ustanovama.

18, 23

1,05

FT022

Propisivanje i kontrola funkcionalnosti ortopedskih pomagala

Uključuje korekciju ortopedskih pomagala. Ortoze za kralježnicu, potpornog aparata za vratnu kralježnicu, potpora za udove, testiranje i mjerenje veličine invalidskih kolica, kontrola funkcionalnosti ortopedskih pomagala – proteze, te propisivanje nove ili modula proteze, potrošnog materijala.

9,18

0,84

FT029

Manualna limfna drenaža

Provodi educirani prvostupnik fizioterapije s tečajem iz kompletne dekongestivne terapije (CDT) ili manualne limfne drenaže, na indiciranje dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije.

18

1,19

FT030

Kompresivno bandažiranje

Tehnika primjene posebne kompresivne odjeće. Provodi educirani prvostupnik fizioterapije s tečajem dekongestivne terapije (CDT) ili manualne limfne drenaže, na indiciranje dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije.

18

0,52

 

 

 

 

 

«.

Iza šifre FT030 dodaje se nova šifra FT031 sa sljedećim podacima:

»

FT031

Robotska terapija gornjih ili donjih ekstremiteta

Može se obračunati jednom u danu za gornje ili donje ekstremitete. Uključuje pripremne radnje na uređaju (postavljanje parametara, postavljanje virtualne igre, mjerenje opsega pokreta, kreiranje terapijskog plana) te terapiju na samom uređaju u trajanju prosječno 45 minuta

 

2,31

 

«.

Podaci pod šiframa GE052 i GE053 mijenjaju se i glase:

»

GE052

Konfokalna laserska endomikroskopija – ezofagoduodenoskopija

Samo u kliničkim bolničkim centrima na indikaciju konzilija. Uključuje ezofagoduodenoskopiju, sedaciju i lokalnu anesteziju.

9,18,26

49,99

GE053

Konfokalna laserska endomikroskopija – kolonoskopija

Samo u kliničkim bolničkim centrima na indikaciju konzilija. Uključuje totalnu kolonoskopiju, sedaciju i lokalnu anesteziju.

9,18,26

59,33

 

«.

Iza šifre GE056 dodaju se nove šifre GE057, GE058, GE059 i GE060 sa sljedećim podacima:

»

GE057

Konfokalna laserska endomikroskopija – EUS

Samo u kliničkim bolničkim centrima na indikaciju konzilija. Uključuje sedaciju i lokalnu anesteziju.

9,18,26

113,67

GE058

Mjerenje tranzitnog vremena debelog crijeva

Uključuje prvi i kontrolni pregled doktora medicine, spec. gastroenetrologa, davanje peleta, radiološku obradu, analizu rezultata. Trošak Transit_Pellets caps. uključen u cijenu. Ne može se fakturirati uz SK001, SK002, SK117, SK118, RD001, RD002, RD005, RD015, RD016, RD017, RD018, RD019.

9,18

15,93

GE059

Visokorezolucijska manometrija antroduodenuma i tankog crijeva

Uključuje potrebne gastroskopije/enteroskopije. Ne može se obračunati uz GE009, GE052.

9,22

69,76

GE060

Visokorezolucijska manometrija debelog crijeva

Uključuje sve potrebne kolonoskopije/enteroskopije. Ne može se obračunati uz GE012, GE013, GE014, GE015, GE016, GE047, GE053.

9,22

59,92

 

«.

Iza šifre KD027 dodaje se nova šifra KD028 sa sljedećim podacima:

»

KD028

Umetanje uređaja za kontinuirano praćenje srčanog ritma

Subkutana ugradnja uređaja koji snima EKG tijekom duljeg razdoblja (do 3 godine)

10

255,60

 

«.

Iza šifre LB904 dodaje se nova šifra LB905 sa sljedećim podacima:

»

LB905

Probir za preeklampsiju

Uključuje određivenje placentarnog čimbenika rasta (PLGF) i cirkulirajućeg topljivog receptora FMS-slične tirozin kinaze-1 (sFLT-1)

9

9

 

«.

Podaci pod šifrom LG216 mijenjaju se i glase:

»

LG216

Sveobuhvatno gensko profiliranje tumorske DNK molekule metodom sekvenciranja nove generacije (NGS) – hybrid capture

Iz tumorskog tkiva ili periferne krvi. Samo kod uznapredovale i metastatske bolesti kada je primjena lijeka uvjetovana specifičnom mutacijom.

9,27

573,29

 

«.

Iza šifre LG233 dodaju se nove šifre LG234 i LG235 sa sljedećim podacima:

»

LG234

Mutacije na IgHV – sekvenciranje

 

10

183,2

LG235

Sekvenciranje kliničkog egzoma

 

10

154,87

 

«.

Podaci pod šiframa MG001, MG002, MG003, MG008, NM101, NR029, PE021, PE052, PP031, RD020, SK024 i SK028 mijenjaju se i glase:

»

MG001

Magnetska rezonanca (MR) po anatomskoj regiji

U cijenu je uključeno nativno snimanje i snimanje s kontrastom. Ne uključuje anesteziju.

1,5,18,28

13,60

MG002

Magnetska rezonanca (MR) 3T – po anatomskoj regiji

Može se obračunati za jednu anatomsku regiju jednom. U cijenu je uključeno nativno snimanje i snimanje s kontrastom.

1,5,18,28

20,86

MG003

Magnetska rezonanca (MR) fetusa

U cijenu je uključeno nativno snimanje i snimanje s kontrastom. Ne uključuje anesteziju.

1,5,9

20,39

MG008

Funkcionalna MRU (fMRU)

 

9,18,28

12,97

NM101

Termoablacija tumora

 

18

107,41

NR029

EMNG odrasle osobe s nasljednim neuromuskularnim bolestima

Uključuje orijentacijski pregled. Može se provoditi samo u Referentnom centru Ministarstva zdravlja za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju. Ne uključuje trošak jednokratnih iglenih elektroda. Svaki sljedeći NR029 izvršen u istom danu iznosi 50% osnovne cijene. Ne može se obračunati uz NR016, PE010 i PE011.

5, 11, 22

7,83

PE021

AEP-EOAE djeteta

 

23

1,86

PE052

Manometrija anorektalna kod djeteta

Uključuje mjerenje abdominalnog tlaka, manometriju anorektuma, elektromiografiju (EMG) sfinktera i tehnike opuštanja. Ne uključuje kateter i balon.

11

16,88

PP031

Primjena elektrostimulativne terapije u psihijatriji (EST/EKT)

Isključivo u kliničkim bolničkim centrima i specijalnim psihijatrijskim bolnicama, samo prema medicinskim indikacijama (katatona stanja, maligni neuroleptički sindrom, teška suicidalnost (unutar depresije ili shizofrenije), te depresije i shizofrenije rezistentne na standardne metode liječenja. Uključuje pregled, uzimanje informiranog pristanka, procjenu psihičkog stanja osigurane osobe s određivanjem i aplikacijom terapije, premedikaciju, nadzor i mjerenje vitalnih funkcija osigurane osobe. Uključuje suportivnu psihoterapiju, davanje uputa, edukaciju, savjetovanje. Po aplikaciji, do ukupno 15 aplikacija. Ne uključuje anesteziju. Prosječno trajanje psihoterapije 60 minuta po osiguranoj osobi.

2,9,13,18,23

4,68

RD020

Irigografija ili kolonografija s kontrastom (dvostrukim)

 

18

5,33

SK024

Kateterizacija mokraćnog mjehura, uvođenje ili zamjena trajnog katetera

Uključuje lokalnu anesteziju.

18

1,20

SK028

Postavljanje centralnih venskih katetera

Ne uključuje trošak PICC katetera, katetera CV za periferni pristup i port-a-cath.

11, 18

8,09

 

 

«.

Iza šifre SK135 dodaje se nova šifra SK136 sa sljedećim podacima:

»

SK136

Primjena plazme bogate trombocitima u terapiji boli

Uključuje venepunkciju, pripremu plazme i aplikaciju pod kontrolom ultrazvuka. Apliciranje u ambulanti za liječenje boli ili sali uz monitoring vitalnih funkcija. 6 aplikacija godišnje kod početne terapije i 2 aplikacije godišnje kod održavajuće terapije.

9

18,12

 

«.

Podaci pod šifrom UL029 mijenjaju se i glase:

»

UL029

Aplikacija citostatika lokalno u urologiji

Ne uključuje trošak citostatika, disperzivne elektrode i silikonski kateter.

11, 18

6,37

 

«.

Napomena ispod tablice se mijenja i glasi:

»* Uključuje sve standardne radnje koje su potrebne za izvršenje pojedinog dijagnostičko-terapijskog postupka, potrošni medicinski materijal i lijekove, osim ako nije drugačije navedeno u opisu.«

Napomene (14), (25), (26) i (27) mijenjaju se i glase:

»(14) Ne uključuje cijenu rada tehničara i trošak materijala tehničara.«.

»(25) Može se fakturirati samo na razini bolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.«.

»(26) Može se fakturirati samo u Kliničkim bolničkim centrima.«.

»(27) Može se fakturirati samo u bolnici 0. kategorije.«.

Dodaje se napomena (28) sa sljedećim podacima:

»(28) Anatomska regija odgovara aktu snimanja. MR/CT regije su: 1. MR – glava, vrat, grudni koš, abdomen, vratna kralježnica, torakalna kralježnica, lumbosakralna kralježnica, veliki zglob pojedinačno (rame, kuk, koljeno, gležanj, šaka, stopalo) 2. CT – glava, vrat, vratna kralježnica, grudni koš s torakalnom kralježnicom, abdomen s LS kralježnicom, zdjelica sa kostima zdjeličnog obruča, gornji ekstremiteti i donji ekstremiteti s zglobovima, iznimka šaka i stopalo po ekstremitetu.«.

U stavku 4. brojka: »53,20« zamjenjuje se brojkom: »53,75«.

Članak 19.

U članku 103. stavku 2. brojka: »8.100,00« zamjenjuje se brojkom: »8.210,00«.

Članak 20.

U Tablici 3.2. iz članka 104. stavka 1. iza rednog broja 6.7. dodaju se redni brojevi 7., 7.1. i 7.2. sa sljedećim podacima:

»

7.

 

Zdravo novorođenče

 

 

 

 

7.1.

DBL60

Zdravo novorođenče do 4 dana

309xxxx, 318xxxx

Zdravo novorođenče

Zaračunava se za zdravo novorođenče rođeno prirodnim (vaginalnim) porodom ili carskim rezom najviše do 4 dana. Uključuje slučajeve s blagom novorođenačkom hiperbilirubinemijom liječenom fototerapijom. Od 5. (petog) dana na dalje, a najviše do 8. (osmog) dana zaračunava se DBL61. Ne može se ispostaviti uz DTS račun za novorođenče.

2,6

7.2.

DBL61

Zdravo novorođenče od 5. do 8. dana

309xxxx, 318xxxx

Zdravo novorođenče

Zaračunava se za zdravo novorođenče rođeno prirodnim (vaginalnim) porodom ili carskim rezom od 5. (petog) dana, a najviše do 8. (osmog) dana boravka u rodilištu. Uključuje slučajeve s blagom novorođenačkom hiperbilirubinemijom liječenom fototerapijom. Ne može se ispostaviti uz DTS račun za novorođenče.

1,2

 

«.

Članak 21.

U Tablici 4.1. iz članka 107. stavka 1. iza šifre NPP07 dodaju se nove šifre NPP08, NPP09, NPP10 i NPP11 sa sljedećim podacima:

»

NPP08

Upućivanje osigurane osobe na probir za rano otkrivanje raka pluća

Provodi izabrani liječnik u djelatnosti opće/obiteljske medicine. Uključuje identifikaciju i inicijalni oportunistički probir uz korištenje preventivnog panela, razgovor s osiguranom osobom uz predočenje ograničenja, rizika i koristi probira, savjetovanje za prestanak pušenja, te izdavanje uputnice za niskodozni CT (LDCT)

54,00

NPP09

Upućivanje osigurane osobe na pregled pulmologa u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća

Uključuje savjet i izdavanje uputnice za pregled pulmologa prema preporuci specijalista radiologije u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća

20,80

NPP10

Niskodozni CT (LDCT) s dvostrukim očitavanjem

Uključuje dvostruko očitavanje, izdavanje nalaza i preporuku

510,00

NPP11

Pregled pulmologa u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća

Pregled specijalista pulmologije prema preporuci specijalista radiologije u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća

82,00

 

«.

Članak 22.

Sanitetski prijevoz ugovoren prema kadrovskim normativima utvrđenim Odlukom o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak 119/18., 32/19., 62/19., 94/19. i 104/19.) nastavlja se provoditi i financirati u skladu sa sklopljenim ugovorima do organiziranja sanitetskog prijevoza u skladu s odredbama članka 2. i 15. ove Odluke.

Članak 23.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. ožujka 2020. godine.

Klasa: 025-04/20-01/44 Urbroj: 338-01-01-20-01 Zagreb, 24. veljače 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić