Baza je ažurirana 07.12.2023. 

zaključno sa NN 144/23

NN 20/2020 (21.2.2020.)

 

MINISTARSTVO OBRANE

Na temelju članka 13. stavka 5. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 27/16, 110/17 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 30/18 i 70/19) i članka 10. Zakona o tajnosti podataka (»Narodne novine«, br. 79/07 i 86/12) donosim

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O TAJNOSTI PODATAKA OBRANE

Članak 1.

U Pravilniku o tajnosti podataka obrane (»Narodne novine«, br. 67/18) u članku 8. stavku 2. točki 6. riječi: »i civilnim lokacijama i građevinama posebno važnim za obranu razine mjerila krupnijeg od 1:5000 %« brišu se.

U članku 8. stavku 2. točka 32. briše se.

Članak 2.

U članku 9. stavku 2. točki 2. riječi: »i civilnih lokacija i građevina posebno važnih za obranu« brišu se.

U točki 27. iza riječi: »sudionika« dodaje se riječ: »obrambenih«.

U točki 30. riječi: »mjerila 1:5000 i sitnijim« i riječi: »te civilne lokacije i građevine posebno važne za obranu« brišu se.

U točki 35. riječi: »te civilnim lokacijama i građevinama posebno važnim za obranu« brišu se.

Članak 3.

U članku 36. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Evidentirani zahtjevi u informacijskom sustavu personalnog upravljanja podnose se Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/20-04/6

Urbroj: 512-01-20-1

Zagreb, 17. veljače 2020.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Damir Krstičević, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić