Baza je ažurirana 01.12.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 20/2020 (21.2.2020.)

 

Ministarstvo obrane

Na temelju članka 107. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18 i 125/19) uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, donosim

 

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA VOJNOGA ZDRAVSTVENOG SREDIŠTA MINISTARSTVA OBRANE I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se organizacija i način rada Vojnoga zdravstvenog središta Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Vojno zdravstveno središte).

Članak 2.

(1) Vojno zdravstveno središte je vojna zdravstvena ustanova osnovana za potrebe pružanja zdravstvene zaštite djelatnicima Ministarstva obrane i pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Oružane snage) na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Vojno zdravstveno središte može, u skladu s općim aktom koji donosi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i uz prethodnu suglasnost ministra, pružati zdravstvenu zaštitu osiguranim osobama koje nisu djelatnici Ministarstva obrane i pripadnici Oružanih snaga.

(3) Vojno zdravstveno središte nalazi se u sastavu Ministarstva obrane i Oružanih snaga.

Članak 3.

Normativi i standardi u pogledu prostora, opreme i djelatnika za obavljanje zdravstvene djelatnosti u Vojnom zdravstvenom središtu uređeni su posebnim propisom.

DJELATNOSTI VOJNOGA ZDRAVSTVENOG SREDIŠTA

Članak 4.

(1) Vojno zdravstveno središte nositelj je provedbe i razvoja vojnog zdravstva i ujedno je nastavna baza za obavljanje dijela pripravničkog staža, rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije i dijela specijalističkog staža vojnih zdravstvenih djelatnika.

(2) Vojno zdravstveno središte ustrojava i razvija:

– djelatnost obiteljske (opće) medicine

– djelatnost dentalne zdravstvene zaštite

– specifičnu zdravstvenu zaštitu

– djelatnost higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite

– djelatnost specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

– ljekarničku djelatnost.

Djelatnost obiteljske (opće) medicine

Članak 5.

(1) Djelatnost obiteljske (opće) medicine u Vojnom zdravstvenom središtu ustrojava se i razvija za potrebe primarne zdravstvene zaštite djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika Oružanih snaga, a ostvaruje se provedbom zdravstvene potpore u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

(2) Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u Vojnom zdravstvenom središtu osnivaju se ordinacije obiteljske (opće) medicine.

(3) U svrhu provedbe zdravstvene potpore iz stavka 1. ovoga članka, u djelatnosti obiteljske (opće) medicine Vojno zdravstveno središte organizira potrebne vrste i razine medicinskog transporta.

Djelatnost dentalne zdravstvene zaštite

Članak 6.

(1) Djelatnost dentalne zdravstvene zaštite u Vojnom zdravstvenom središtu ustrojava se i razvija za potrebe primarne zdravstvene zaštite djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika Oružanih snaga, a ostvaruje se provedbom zdravstvene potpore u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

(2) Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u Vojnom zdravstvenom središtu osnivaju se ordinacije dentalne medicine.

Specifična zdravstvena zaštita

Članak 7.

(1) Specifična zdravstvena zaštita u Vojnom zdravstvenom središtu ostvaruje se provedbom mjera specifične zdravstvene zaštite djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika Oružanih snaga koje propisuje ministar nadležan za poslove obrane.

(2) Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u Vojnom zdravstvenom središtu osnivaju se ordinacije medicine rada / medicine rada i sporta.

(3) Za provedbu mjera specifične zdravstvene zaštite iz stavka 1. ovoga članka u Vojno zdravstvenom središtu uz timove medicine rada / medicine rada i sporta sudjeluju i timovi doktora specijalista pojedinih grana medicine.

Djelatnost higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite

Članak 8.

(1) Djelatnost higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite u Vojnom zdravstvenom središtu ostvaruje se planiranjem, praćenjem i nadzorom higijensko-epidemiološke situacije za potrebe Oružanih snaga.

(2) Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u Vojnom zdravstvenom središtu mogu se osnivati epidemiološke ordinacije.

Djelatnost specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

Članak 9.

(1) Djelatnost specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u Vojnom zdravstvenom središtu ostvaruje se provedbom složenijih mjera i postupaka zdravstvene zaštite u odnosu na zdravstvenu djelatnost na primarnoj razini. Obuhvaća prevenciju, dijagnosticiranje, liječenje bolesti i ozljeda, provođenje ambulantne rehabilitacije te zdravstvene njege djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika Oružanih snaga.

(2) Za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka u Vojnom zdravstvenom središtu osnivaju se sljedeće ordinacije:

– interne medicine

– anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja (s liječenjem boli)

– kirurgije

– ortopedije

– otorinolaringologije

– oftalmologije

– neurologije

– fizikalne medicine i rehabilitacije

– psihijatrije

– dentalne protetike

– i druge ordinacije po potrebi.

Ljekarnička djelatnost

Članak 10.

U sastavu Vojnoga zdravstvenog središta ljekarnička djelatnost ostvaruje se obavljanjem poslova smještaja i čuvanja lijekova i medicinskih proizvoda te izdavanja lijekova za potrebe ustrojstvenih cjelina Vojnoga zdravstvenog središta.

DJELOKRUG VOJNOGA ZDRAVSTVENOG SREDIŠTA

Članak 11.

(1) Vojno zdravstveno središte nositelj je provedbe zdravstvene potpore u Oružanim snagama.

(2) U potpori zadaćama Oružanih snaga u mirnodopskim i ratnim uvjetima Vojno zdravstveno središte osigurava:

– zdravstvenu potporu snagama koje sudjeluju u prevenciji i odgovoru na prijetnje teritoriju Republike Hrvatske

– zdravstvenu potporu snagama u obrani neovisnosti i suvereniteta Republike Hrvatske u slučaju agresije

– zdravstvenu potporu postrojbama i zapovjedništvima Oružanih snaga u provedbi svakodnevnih poslova i zadaća

– razvoj sposobnosti pružanja zdravstvene potpore združenim operacijama

– razvoj i održavanje zdravstvenih sposobnosti za provođenje operacija potpore miru i drugih aktivnosti u inozemstvu

– potporu civilnim strukturama Republike Hrvatske u operacijama uklanjanja posljedica izvanrednih situacija uzrokovanih prirodnim i tehničkim katastrofama

– organizaciju i provedbu obveznih i preventivnih mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

– izradu obvezujućih stručnih publikacija za djelatnike Ministarstva obrane i pripadnike Oružanih snaga

– provedbu nastavnih aktivnosti, preddiplomsko i poslijediplomsko usavršavanje iz područja primarne, specifične i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

Primarna zdravstvena zaštita

Članak 12.

(1) Primarna zdravstvena zaštita provodi se u ordinacijama obiteljske (opće) medicine i dentalne medicine Vojnoga zdravstvenog središta.

(2) U ordinacijama iz stavka 1. ovoga članka određuju se timovi obiteljske (opće) medicine i dentalne medicine s nositeljima i članovima timova.

(3) Nositelji i članovi timova iz stavka 2. ovoga članka provode primarnu zdravstvenu zaštitu djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika Oružanih snaga kroz oblike skupne prakse.

Specifična zdravstvena zaštita

Članak 13.

Specifičnu zdravstvenu zaštitu provode ustrojstvene cjeline Vojnoga zdravstvenog središta nadležne za medicinu rada / medicinu rada i sporta, zrakoplovnu medicinu te pomorsku medicinu. Njihov djelokrug obuhvaća:

– provedbu zdravstvenih pregleda s ciljem utvrđivanja zdravstvene sposobnosti kandidata i pripadnika Oružanih snaga za vojnu službu

– praćenje zdravstvenog stanja djelatnika tijekom djelatne vojne službe

– procjenu uvjeta rada na radnim mjestima u Oružanim snagama s ciljem prevencije ozljeda na radu i profesionalnih bolesti

– zdravstvenu edukaciju iz područja zrakoplovne i pomorske medicine

– provedbu dijela specijalističkog staža iz medicine rada / medicine rada i sporta na području zrakoplovne i pomorske medicine

– provedbu ostalih mjera, postupaka i aktivnosti iz specifične zdravstvene zaštite.

Članak 14.

Za potrebe Ministarstva obrane i Oružanih snaga ustrojstvene cjeline Vojnoga zdravstvenog središta nadležne za medicinu rada / medicinu rada i sporta, zrakoplovnu medicinu i pomorsku medicinu mogu obavljati sljedeće zdravstvene preglede:

– vozača i kandidata za vozača

– djelatnika raspoređenih na poslove s posebnim uvjetima rada

– djelatnika prije upućivanja na rad i izobrazbu u inozemstvo

– stalno ukrcanih osoba vojnih brodova, podmorničara, ronioca i pomorskih diverzanata te instruktora ronjenja

– radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja.

Članak 15.

Ustrojstvena cjelina Vojnoga zdravstvenog središta za zrakoplovnu medicinu obavlja zdravstvene preglede zrakoplovnog osoblja u skladu s propisima Ministarstva obrane i ministarstva nadležnog za zdravlje te propisima Agencije ovlaštene za sigurnost zračnog prometa u Republici Hrvatskoj.

Članak 16.

Za potrebe Ministarstva obrane i Oružanih snaga ustrojstvene cjeline medicine rada Vojnoga zdravstvenog središta obavljaju zdravstvene preglede pirotehničara i kandidata za pirotehničare u skladu s propisom kojim se utvrđuju uvjeti za obavljanje zdravstvenih pregleda pirotehničara u zdravstvenim ustanovama.

Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita

Članak 17.

Higijensko-epidemiološku zdravstvenu zaštitu provode nadležne ustrojstvene cjeline Vojnoga zdravstvenog središta. Njihov djelokrug obuhvaća:

– procjenu epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj i inozemstvu za potrebe Oružanih snaga

– predlaganje preventivnih mjera radi zaštite pripadnika i postrojbi Oružanih snaga u Republici Hrvatskoj i inozemstvu

– provedbu preventivnih i protuepidemijskih mjera radi sprječavanja pojave zaraznih bolesti u Oružanim snagama

– higijensko-sanitarni nadzor u ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga

– zdravstvene preglede za izdavanje i produljenje valjanosti sanitarnih iskaznica

– prevenciju i liječenje zoonoza

– cijepljenje pripadnika Oružanih snaga

– mikrobiološki i toksikološki nadzor nad ispravnošću vode i namirnica u Oružanim snagama

– promociju zdravlja pripadnika Oružanih snaga i zdravstveno prosvjećivanje te izradu obvezujućih stručnih publikacija za djelatnike Ministarstva obrane i pripadnike Oružanih snaga

– provedbu mjera i postupaka dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije lokacija Oružanih snaga.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

Članak 18.

Specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu provode ustrojstvene cjeline Vojnoga zdravstvenog središta nadležne za obavljanje sekundarne zdravstvene zaštite. Njihov djelokrug obuhvaća:

– prevenciju, dijagnosticiranje liječenje bolesti i ozljeda, provođenje ambulantne rehabilitacije i zdravstvene njege djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika Oružanih snaga

– sekundarne zdravstvene zaštite pripadnika Oružanih snaga koji sudjeluju u operaciji potpore miru ili drugoj aktivnosti u inozemstvu

– praćenje zdravstvenog stanja djelatnika tijekom djelatne vojne službe

– zdravstvenu edukaciju iz područja specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

– provedbu dijela specijalističkog staža za potrebe specijalističkog usavršavanja doktora medicine, uključivo i specijalističko usavršavanje iz podvodne i hiperbarične medicine

– obavljanje hiperbarične oksigenoterapije

– provedbu ostalih mjera, postupaka i aktivnosti iz specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

STRUKTURA VOJNOGA ZDRAVSTVENOG SREDIŠTA

Članak 19.

Struktura i nazivlje ustrojstvenih cjelina Vojnoga zdravstvenog središta za koje su djelatnosti i djelokrug rada propisani ovim Pravilnikom utvrđuje se Knjigom ustroja Vojno zdravstvenog središta.

RADNO VRIJEME

Članak 20.

Raspored radnog vremena u Vojnom zdravstvenom središtu određuje ministar obrane odlukom kojom se uređuje raspored radnog vremena u Oružanim snagama.

TAJNOST PODATAKA

Članak 21.

Djelatnici Vojnoga zdravstvenog središta obvezni su pridržavati se propisa kojima je uređeno postupanje s klasificiranim podacima obrane i propisa kojima je uređeno postupanje s podacima koji se smatraju profesionalnom tajnom.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se opći propisi iz područja zdravstvene zaštite i propisi iz područja obrane.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o organizaciji i načinu rada Vojno zdravstvenog središta Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 8/15).

Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/20-04/7

Urbroj: 512-01-20-1

Zagreb, 17. veljače 2020.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar obrane Damir Krstičević, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić