Baza je ažurirana 01.12.2023. 

zaključno sa NN 141/23

NN 19/2020 (20.2.2020.)

 

Vlada Republike Hrvatske

Na temelju članka 30. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 3. stavkom 1. Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (»Narodne novine«, br. 105/04, 22/13, 102/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 49/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. veljače 2020. godine donijela

UREDBU

O UREDU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI

Članak 1.

Ovom se Uredbom uređuje osnivanje Ureda predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti te druga pitanja od važnosti za rad Ureda predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti.

Članak 2.

Vlada Republike Hrvatske na temelju zahtjeva predsjednika Republike Hrvatske kojem je prestala dužnost donosi odluku o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (u daljnjem tekstu: Ured).

Odlukom o osnivanju iz stavka 1. ovoga članka određuje se naziv i sjedište Ureda.

Članak 3.

Ured obavlja poslove isključivo za potrebe predsjednika Repub­like Hrvatske kojem je prestala dužnost (u daljnjem tekstu: predsjednik kojem je prestala dužnost), a koji koristi pravo na Ured.

Ured obavlja stručne, analitičke, administrativne i tehničke poslove za potrebe predsjednika kojem je prestala dužnost.

Poslove Ureda obavljaju državni službenici i namještenici.

Članak 4.

Radom Ureda upravlja predsjednik kojem je prestala dužnost.

Predsjednik kojem je prestala dužnost u odnosu na državne službenike i namještenike u Uredu ima prava i ovlasti čelnika tijela državne uprave.

Na državne službenike i namještenike iz ove Uredbe primjenjuje se zakon kojim se uređuju prava i obveze državnih službenika i namještenika.

Članak 5.

Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvat­ske obavlja za potrebe Ureda pravne poslove, poslove upravljanja ljudskim potencijalima, poslove uredskog poslovanja, financij­sko-ra­čunovodstvene poslove i poslove rukovanja imovinom, poslove koordiniranja financijskog planiranja, pripreme, kontrole i izvršenja proračuna te poslove strateškog planiranja, poslove javne nabave te poslove voznog parka, poslove izgradnje, implementacije i tehničkog održavanja telekomunikacijskog sustava, opreme i uređaja i djelomično informatičkih tehnologija.

Članak 6.

Sredstva za rad Ureda osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Članak 7.

Tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu upravljanje državnom imovinom, odnosno predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske ako se radi o rezidencijalnom objektu, dodjeljuje nekretninu u kojoj će biti sjedište Ureda na uporabu Uredu najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Ureda.

Službeno osobno vozilo za obavljanje poslova Ureda osigurat će se na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske ili iz postojećeg fonda službenih vozila.

Članak 8.

Predsjednik kojem je prestala dužnost, nakon donošenja odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Ureda, dužan je donijeti godišnji plan rada, financijski plan te pravilnik o unutarnjem redu Ureda.

Godišnji plan rada Ureda sadrži opći prikaz zadaća i poslova te podatke o ciljevima koji se planiraju ostvariti.

Financijski plan Ureda je plan prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za proračunsku godinu iskazanih sukladno proračunskim klasifikacijama propisanim odredbama Zakona o proračunu s pripadajućim obrazloženjem.

Pravilnikom o unutarnjem redu Ureda utvrđuje se broj potrebnih državnih službenika i namještenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaća i stručnih uvjeta potrebnih za njihovo obavljanje, njihove ovlasti i odgovornosti te druga pitanja važna za rad Ureda koja nisu uređena ovom Uredbom.

Godišnji plan rada i financijski plan iz stavka 1. ovoga članka predsjednik kojem je prestala dužnost obvezan je dostaviti Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske i Ministarstvu financija najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Ureda, a pravilnik iz stavka 1. ovoga članka predsjednik kojem je prestala dužnost donosi, uz prethodnu suglasnost tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Ureda.

Članak 9.

Do otvaranja posebne proračunske pozicije Ureda, rad Ureda financirat će se na teret pozicija proračunske zalihe državnog proračuna Republike Hrvatske o čemu odluku donosi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o Uredu predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (»Narodne novine«, broj 134/09).

Članak 11.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/11 Urbroj: 50301-25/06-20-1 Zagreb, 20. veljače 2020.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić