Baza je ažurirana 05.12.2022. 

zaključno sa NN 139/22

NN 16/2020 (12.2.2020.)

 

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

Na temelju članka 60. stavka 2. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, 22/13, 102/15, 68/18 i 52/19), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 10. veljače 2020. godine donijela

 

IZMJENU I DOPUNU UVJETA KVALITETE OPSKRBE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Članak 1.

U Uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom (»Narodne novine«, broj 37/17, 47/17 i 31/18) u članku 2. stavku 2. iza točke 5. dodaje se nova točka 6. koja glasi:

»6. minuta kupac – umnožak broja korisnika mreže na promatranom izvodu pogođenih dugotrajnim prekidom napajanja i trajanja dugotrajnog prekida napajanja u minutama, pri čemu se u obzir uzima svaka djelomična uspostava napajanja,«.

Dosadašnje točke 6. do 22. postaju točke 7. do 23.

Članak 2.

U Prilogu 2. Format za dostavu podataka o pouzdanosti napajanja operatora prijenosnog sustava i operatora distribucijskog sustava, Tablica 4. mijenja se i glasi:

Tablica 4. Godišnji podaci o izvodima 10(20) kV (VPPODACI)

Naziv polja

Opis

GODVP

godina podataka (npr. 2018., 2019., itd.)

IDTS

jedinstvena identifikacijska oznaka transformatorske stanice

IDVP

jedinstvena identifikacijska oznaka izvoda

NAZVP

naziv izvoda

IDTIPVP

jedinstvena identifikacijska oznaka tipa izvoda (unijeti odgovarajući broj iz Tablice 6.)

SCADA

da li je vodno polje (izvod) u SCADA sustavu u promatranoj godini (TRUE/FALSE)

REZNAP

postoji li mogućnost rezervnog napajanja u promatranoj godini (TRUE/FALSE)

NAPVP

naponska razina izvoda u promatranoj godini (10 kV, 20 kV)

KPPU

ukupan broj korisnika mreže pogođenih dugotrajnim planiranim prekidima napajanja zbog unutarnjeg uzroka

KPPV

ukupan broj korisnika mreže pogođenih dugotrajnim planiranim prekidima napajanja zbog vanjskog uzroka

KNPU

ukupan broj korisnika mreže pogođenih dugotrajnim neplaniranim prekidima napajanja zbog unutarnjeg uzroka

KNPV

ukupan broj korisnika mreže pogođenih dugotrajnim neplaniranim prekidima napajanja zbog vanjskog uzroka

KPNFM

ukupan broj korisnika mreže pogođenih dugotrajnim neplaniranim prekidima napajanja zbog više sile

BPPU

ukupan broj dugotrajnih planiranih prekida napajanja zbog unutarnjeg uzroka

BPPV

ukupan broj dugotrajnih planiranih prekida napajanja zbog vanjskog uzroka

BNPU

ukupan broj dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja zbog unutarnjeg uzroka

BNPV

ukupan broj dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja zbog vanjskog uzroka

BNPFM

ukupan broj dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja zbog više sile

TPPU

ukupno trajanje dugotrajnih planiranih prekida napajanja svim korisnicima mreže zbog unutarnjeg uzroka

TPPV

ukupno trajanje dugotrajnih planiranih prekida napajanja svim korisnicima mreže zbog vanjskog uzroka

TNPU

ukupno trajanje dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja svim korisnicima mreže zbog unutarnjeg uzroka

TNPV

ukupno trajanje dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja svim korisnicima mreže zbog vanjskog uzroka

TNPFM

ukupno trajanje dugotrajnih neplaniranih prekida napajanja svim korisnicima mreže zbog više sile

MKPU

minuta – kupac za planirane prekide zbog unutarnjeg uzroka

MKPV

minuta – kupac za planirane prekide zbog vanjskog uzroka

MKNU

minuta – kupac za neplanirane prekide zbog unutarnjeg uzroka

MKNV

minuta – kupac za neplanirane prekide zbog vanjskog uzroka

MKNFM

minuta – kupac za neplanirane prekide zbog više sile

KIZV

broj kupaca na izvodu

 

 

Članak 3.

Ova Izmjena i dopuna Uvjeta kvalitete opskrbe električnom energijom stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-03/19-20/1

Urbroj: 371-03-20-12

Zagreb, 10. veljače 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić