Baza je ažurirana 26.11.2022. 

zaključno sa NN 138/22

NN 14/2020 (5.2.2020.)

 

HRVATSKA NARODNA BANKA

Na temelju članka 101. stavka 2. točke 7., članka 146.c i članka 162. stavka 1. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018. i 70/2019.) i članka 43. stavka 2. točke 9. i članka 86. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O STATISTIČKOM I NADZORNOM IZVJEŠĆIVANJU

Članak 1.

U Odluci o statističkom i nadzornom izvješćivanju (»Narodne novine«, br. 85/2018. i 47/2019.) članak 5. stavak 5. mijenja se i glasi: »(5) Ako je rok za dostavu iz stavka 1. točaka 3., 6. i 8. ovog članka subota, nedjelja ili blagdan, rok se pomiče na prvi sljedeći radni dan.«

Članak 2.

U Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje, koja je sastavni dio Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju, u točki 33. dodaje se podtočka 7), koja glasi: »Ako se radi o stečajnoj masi (nakon zaključenja stečajnog postupka) koja se upisuje u sudski registar, potrebno je upotrijebiti matični broj 60006000 i stvarni OIB stečajne mase. Isto se odnosi i na likvidacijsku masu.«

Članak 3.

U tablici ispod točke 84., u opisu instrumenata »R1028« i »R1033«, riječi »ulaganja u nekretnine« zamjenjuju se riječima »materijalne imovine koja se mjeri po fer vrijednosti«.

Članak 4.

U točki 129. iza podtočke 5) dodaje se podtočka 6), koja glasi:

»Modalitet »E« – samo za instrumente na strani pasive koji nemaju dospijeće, perpetualne obveznice i/ili slične instrumente, a koji imaju karakteristike dodatnoga osnovnog kapitala u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013. Instrumenti s ovim modalitetom iskazuju se u portfelju »XXX«.

Članak 5.

U točki 191. podtočki 2) briše se točka sa zarezom i riječi »nacionalne referentne stope izračunava i javno objavljuje Hrvatska udruga banaka«.

Članak 6.

U točki 214. podtočki 45) na kraju odlomka dodaje se tekst koji glasi: »Količina vrijednosnog papira dostavlja se samo na mjesečnoj osnovi, i to za nekonsolidirana i nerevidirana izvješća.«

Članak 7.

U Prilogu 8. dodaju se redci od 13835. do 13877., koji glase:

Redni broj

Izvješće

Instrument

Portfelj

Vrsta iznosa

Primjena od izvještajnog datuma

Primjena do izvještajnog datuma

Opis vrste iznosa

13835.

AA

P0501

XXX

1

31.3.2020.

 

nedospjele obveze po izdanim obveznicama

13836.

AA

P0501

XXX

2

31.3.2020.

 

dospjele obveze po izdanim obveznicama

13837.

AA

P0501

XXX

3

31.3.2020.

 

obveze po obračunatim nedospjelim kamatama

13838.

AA

P0501

XXX

4

31.3.2020.

 

obveze po neplaćenim dospjelim kamatama

13839.

AA

P0501

XXX

7

31.3.2020.

 

diskont

13840.

AA

P0501

XXX

8

31.3.2020.

 

premija

13841.

AA

P0501

XXX

11

31.3.2020.

 

ugovorena vrijednost ugrađenog derivata

13842.

AA

P0501

XXX

12

31.3.2020.

 

fer vrijednost ugrađenog derivata

13843.

AA

P0501

XXX

63

31.3.2020.

 

količina vrijednosnog papira

13844.

AA

P0501

XXX

72

31.3.2020.

 

stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke

13845.

AD

P0501

XXX

18

31.3.2020.

 

ukupne obveze s osnove glavnice

13846.

AD

P0501

XXX

19

31.3.2020.

 

ukupne obveze s osnove kamata

13847.

AD

P0501

XXX

37

31.3.2020.

 

plan otplate kamata

13848.

AD

P0501

XXX

72

31.3.2020.

 

stanje dobitka ili gubitka od promjene fer vrijednosti zaštićene stavke

13849.

AF

P0501

XXX

1

31.3.2020.

 

nedospjele obveze po izdanim obveznicama

13850.

AF

P0501

XXX

2

31.3.2020.

 

dospjele obveze po izdanim obveznicama

13851.

AF

P0501

XXX

3

31.3.2020.

 

obveze po obračunatim nedospjelim kamatama

13852.

AF

P0501

XXX

4

31.3.2020.

 

obveze po neplaćenim dospjelim kamatama

13853.

AF

P0501

XXX

7

31.3.2020.

 

diskont

13854.

AF

P0501

XXX

8

31.3.2020.

 

premija

13855.

AF

P0501

XXX

11

31.3.2020.

 

ugovorena vrijednost ugrađenog derivata

13856.

AF

P0501

XXX

12

31.3.2020.

 

fer vrijednost ugrađenog derivata

13857.

AK

P0501

XXX

18

31.3.2020.

 

ukupne obveze s osnove glavnice

13858.

AN

P0501

XXX

1

31.3.2020.

 

nedospjele obveze po izdanim obveznicama

13859.

AN

P0501

XXX

2

31.3.2020.

 

dospjele obveze po izdanim obveznicama

13860.

AN

P0501

XXX

3

31.3.2020.

 

obveze po obračunatim nedospjelim kamatama

13861.

AN

P0501

XXX

4

31.3.2020.

 

obveze po neplaćenim dospjelim kamatama

13862.

AN

P0501

XXX

7

31.3.2020.

 

diskont

13863.

AN

P0501

XXX

8

31.3.2020.

 

premija

13864.

AN

P0501

XXX

11

31.3.2020.

 

ugovorena vrijednost ugrađenog derivata

13865.

AN

P0501

XXX

12

31.3.2020.

 

fer vrijednost ugrađenog derivata

13866.

AA

A0902

NPO

10

31.3.2020.

 

fer vrijednost zemljišta

13867.

AA

A0903

NPO

10

31.3.2020.

 

fer vrijednost građevinskih objekata

13868.

AA

A0904

NPO

10

31.3.2020.

 

fer vrijednost postrojenja i opreme

13869.

AA

A0905

NPO

10

31.3.2020.

 

fer vrijednost namještaja, transportnih uređaja i slične imovine

13870.

AA

A0906

NPO

10

31.3.2020.

 

fer vrijednost stambenih zgrada i stanova

13871.

AA

A0907

NPO

10

31.3.2020.

 

fer vrijednost ostale materijalne imovine

13872.

AM

A0902

NPO

10

31.3.2020.

 

fer vrijednost zemljišta

13873.

AM

A0903

NPO

10

31.3.2020.

 

fer vrijednost građevinskih objekata

13874.

AM

A0904

NPO

10

31.3.2020.

 

fer vrijednost postrojenja i opreme

13875.

AM

A0905

NPO

10

31.3.2020.

 

fer vrijednost namještaja, transportnih uređaja i slične imovine

13876.

AM

A0906

NPO

10

31.3.2020.

 

fer vrijednost stambenih zgrada i stanova

13877.

AM

A0907

NPO

10

31.3.2020.

 

fer vrijednost ostale materijalne imovine

 

Članak 8.

U Prilogu 11. mijenjaju se redci 62. i 63. te glase:

Red. br.

Kontrola

Šifra pogreške

Primjena od izvještajnog datuma

Primjena do izvještajnog datuma

62.

Ako je Značajka kapitala = »P«, »H« ili »D«, tada je Instrument P*.

423

30. 9. 2018.

20. 3. 2020.

63.

Ako je Značajka kapitala = »H«, »P« ili »D«, tada je Portfelj = »ATR« i Instrument počinje s P.

424

30. 9. 2018.

20. 3. 2020.

 

Dodaju se redci od 184. do 186., koji glase:

Red. br.

Kontrola

Šifra pogreške

Primjena od izvještajnog datuma

Primjena do izvještajnog datuma

184.

Ako je Značajka kapitala = »P«, »H«, »D« ili »E«, tada je Instrument P*.

423

31. 3. 2020.

 

185.

Ako je Značajka kapitala = »H«, »P« ili »D«, tada je Portfelj = »ATR«.

Ako je Značajka kapitala = »E«, tada je Portfelj = »XXX«.

424

31. 3. 2020.

 

186.

Ako je Oznaka retka = »KS« i ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1007«, tada je Vrsta referentne kamatne stope = »FIKSN«

614

31. 3. 2020.

 

 

Članak 9.

U dijelu 4. točka 222. Sadržaj polja (Prilog 12.1.) alineja 19. mijenja se i glasi:

− Polje 23 (Značajke kapitala) nije obvezno popuniti, osim za neke instrumente, i to u skladu s Prilogom 6. Ako se prijavljuje, značajka kapitala može biti »N«, »P«, »H«, »A«, »D« ili »E«.

Članak 10.

U točki 273. podtočka 7) mijenja se i glasi:

»7) ulazni slog ostalih izvješća (osim »AA«, »PO«, »AH«, »KS« i »IZ«).«.

Iza podtočke 7) dodaje se podtočka 8), koja glasi:

»Ulazni slog izvješća »IZ«.«.

U prilogu 12. iza tablice 12.7. dodaje se nova tablica, koja glasi:

»12.8. Ulazni slog izvješća »IZ««

Broj

Naziv polja

Tip polja

Duljina polja

Pozicija polja

1.

Oznaka retka

AN

2

1 – 2

2.

Datum stanja

N

8

3 – 10

3.

Oznaka izvješća

AN

2

11 – 12

4.

Redni broj retka u datumu

N

8

13 – 20

5.

Oznaka komitenta

AN

2

21 – 22

6.

Komitent MBR

N

8

23 – 30

7.

Komitent nerezident

AN

30

31 – 60

8.

Redovno/Storno/Ispravak

AN

1

61 – 61

9.

Županija

N

2

62 – 63

10.

Država

AN

2

64 – 65

11.

Sektor nerezidenta

N

4

66 – 69

12.

Vrsta povezanosti

AN

1

70 – 70

13.

Udjeli povezanosti / DZ, FD

AN

20

71 – 90

14.

Instrument

AN

5

91 – 95

15.

ISIN / Vremenski razred

AN

12

96 – 107

16.

Valuta

AN

3

108 – 110

17.

Izvorno dospijeće / Dani stjecanja

AN

6

111 – 116

18.

Otkazni rok

AN

3

117 – 119

19.

Vrsta indeksacije

AN

1

120 – 120

20.

Valuta indeksacije

AN

3

121 – 123

21.

Portfelj

AN

3

124 – 126

22.

Utrživost kredita

AN

1

127 – 127

23.

Značajke kapitala

AN

1

128 – 128

24.

Rizična skupina / Korištenje imovine

AN

2

129 – 130

25.

Ugrađeni derivat

AN

1

131 – 131

26.

Odnosna varijabla / Stjecanje imovine / Vrsta kamatne stope

AN

2

132 – 133

27.

Predznak

AN

1

134 – 134

28.

Iznos

N

15

135 – 149

29.

Vrsta iznosa

N

2

150 – 151

30.

Komitent PBR

AN

14

152 – 165

 

 

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 13-020/01-20/BV

Zagreb, 27. siječnja 2020.

Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić