Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Na temelju članka 33. stavka 2. Zakona o tržištu toplinske energije (»Narodne novine« broj 80/13 i 14/14) ministar gospodarstva donosi

 

PRAVILNIK O NAČINU RASPODJELE I OBRAČUNU TROŠKOVA ZA ISPORUČENU TOPLINSKU ENERGIJU

Pročišćeni tekst

NN 99/1427/15124/15

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se ugradnja uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije, uređaja za regulaciju odavanja topline i zasebnih mjerila toplinske energije u skladu s odredbama Zakona o tržištu toplinske energije (»Narodne novine« broj 80/13 i 14/14) (u daljnjem tekstu: Zakon o tržištu toplinske energije).

(2) Ovim Pravilnikom propisuju se modeli raspodjele i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu toplinske energije krajnjim kupcima toplinske energije koji su vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalne uporabne cjeline, a toplinsku energiju registriraju putem uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije ili mjere putem zasebnog mjerila toplinske energije.

Članak 2.

(1) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji (»Narodne novine« broj 120/12 i 14/14), Zakonom o tržištu toplinske energije, Općim uvjetima za opskrbu toplinskom energijom (»Narodne novine« broj 35/14), Općim uvjetima za isporuku toplinske energije (»Narodne novine« broj 35/14).

(2) U ovom Pravilniku koriste se i izrazi koji u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja:

1. isporučena toplinska energija – toplinska energija isporučena na zajedničkom mjerilu toplinske energije,

2. samostalna uporabna cjelina – posebni dio građevine koji čini samostalnu funkcionalnu cjelinu,

3. ukupni troškovi toplinske energije – sastoje se od troškova za isporučenu toplinsku energiju i troškova priključne snage iz termoenergetske suglasnosti, odnosno, ako ne postoji termoenergetska suglasnost, priključna snaga utvrđuje se primjenom faktora 50 W/m3, uz uvjet da tako utvrđena priključna snaga ne može biti veća od tehničkih mogućnosti distribucijske mreže i nazivnih vrijednosti opterećenja priključka, uključujući i mjerila toplinske energije,

4. mjerilo toplinske energije – uređaj kojim se mjeri količina isporučene toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu, sukladno propisima iz područja mjeriteljstva i tehničkim uvjetima distributera/opskrbljivača toplinskom energijom, radi obračuna toplinske energije,

5. uređaj za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnik) – uređaj kojim se određuje udio toplinske energije isporučene samostalnoj uporabnoj cjelini u ukupno isporučenoj toplinskoj energiji izmjerenoj na zajedničkom mjerilu toplinske energije,

6. zajedničko mjerilo toplinske energije – mjerilo toplinske energije kojim se mjeri količina isporučene toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu,

7. uređaj za regulaciju odavanja topline – termostatski radijatorski set (termostatski ventil i termostatska glava), odnosno uređaj kojim se može podešavati (regulirati) potrošnja toplinske energije,

8. zajednička potrošnja – potrošnja toplinske energije izmjerena na zajedničkom mjerilu toplinske energije umanjena za ukupnu potrošnju toplinske energije izmjerene na zasebnim mjerilima toplinske energije te za izračunatu ili izmjerenu potrošnju toplinske energije za pripremu potrošne tople vode,

9. zasebno mjerilo toplinske energije – mjerilo toplinske energije kojim se mjeri količina isporučene toplinske energije za samostalnu uporabnu cjelinu,

10. kupac toplinske energije – pravna ili fizička osoba koja u ime i za račun vlasnika i/ili suvlasnika zgrade/građevine obavlja djelatnost kupca toplinske energije u samostalnom, zatvorenom i centralnom toplinskom sustavu, kupuje energent za proizvodnju toplinske energije u samostalnom toplinskom sustavu, odnosno kupuje toplinsku energiju od opskrbljivača toplinskom energijom u zatvorenom ili centralnom toplinskom sustavu,

11. zajedničko posebno mjerilo toplinske energije – mjerilo toplinske energije kojim se mjeri količina isporučene toplinske energije za pripremu potrošne tople vode ili mjerilo toplinske energije kojim se mjeri količina isporučene toplinske energije za grijanje prostora.

II. UGRADNJA I ODRŽAVANJE UREĐAJA ZA LOKALNU RAZDIOBU ISPORUČENE TOPLINSKE ENERGIJE, UREĐAJA ZA REGULACIJU ODAVANJA TOPLINE I MJERILA ZA MJERENJE POTROŠNJE TOPLINSKE ENERGIJE

Članak 3.

(1) Mjerila toplinske energije i uređaji za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije moraju udovoljavati uvjetima koji su propisani Pravilnikom o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine« broj 85/13) i sljedećim normama:

– HRN EN 1434-1:2007, Mjerila toplinske energije – 1. dio: Opći zahtjevi (EN 1434-1:2007),

– HRN EN 1434-2:2007, Mjerila toplinske energije – 2. dio: Konstrukcijski zahtjevi (EN 1434-2:2007),

– HRN EN 1434-3:2009, Mjerila toplinske energije – 3. dio: Razmjena podataka i sučelja (EN 1434-3:2008),

– HRN EN 1434-4:2007, Mjerila toplinske energije – 4. dio: Ispitivanje pri odobravanju tipa (EN 1434-4:2007),

– HRN EN 1434-2:2007/Ispr.1:2008, Mjerila toplinske energije – 2. dio: Konstrukcijski zahtjevi (EN 1434 -2:2007/AC:2007),

– HRN EN 1434-4:2007/Ispr.1:2008, Mjerila toplinske energije – 4. dio: Ispitivanje prilikom odobravanja tipa (EN 1434-4:2007/AC:2007).

(2) Uređaji za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije moraju udovoljavati uvjetima koji su propisani sljedećom normom:

– HRN EN 834:2014, Razdjelnici troškova za utvrđivanje potrošnje radijatora za grijanje prostora – Uređaji s napajanjem električnom energijom (EN 834:2013).

Članak 4. (NN 27/15, 124/15)

(1) Odluku o ugradnji uređaja za regulaciju odavanja topline i uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije ili zasebnih mjerila toplinske energije donose vlasnici posebnih dijelova zgrade/građevine koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu (krajnji kupci).

(2) Kupac toplinske energije dužan je dati suglasnost na odluku iz stavka 1. ovoga članka ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– uređaji za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije ili zasebna mjerila toplinske energije, moraju udovoljavati normama iz članka 3. ovoga Pravilnika,

– sukladnost formata elektroničkog oblika za dostavu očitanja svih uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije na zajedničkom mjerilu toplinske energije u obračunskom razdoblju s formatom baze podataka kupca toplinske energije.

(3) Vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu dužni su osigurati financijska sredstva za nabavu i ugradnju uređaja za regulaciju odavanja topline i uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije ili zasebnih mjerila toplinske energije.

(4) U zgradi/građevini mogu se ugrađivati uređaji za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije samo jednog proizvođača kojega vlasnici samostalnih uporabnih cjelina slobodno izaberu, a kako bi se omogućio jedinstveni sustav očitanja i naplate isporučene toplinske energije.

(5) Ukoliko su na zajedničkom mjerilu toplinske energije pojedini vlasnici samostalnih uporabnih cjelina ugradili zasebna mjerila toplinske energije prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, a dio vlasnika samostalnih uporabnih cjelina, iz tehničkih razloga, ne mogu ugraditi zasebna mjerila toplinske energije, istima se dozvoljava ugradnja uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije.

(6) Raspodjela isporučene toplinske energije iz stavka 5. ovoga članka obavljat će se u skladu s člankom 15. stavkom 6. ovog Pravilnika.

(7) Vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu o svom trošku održavaju uređaje za regulaciju odavanja topline i uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije ili zasebna mjerila toplinske energije.

(8) Kod donošenja odluke o ugradnji uređaja za regulaciju odavanja topline i uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije, vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu trebaju imati u vidu da radi tehničke funkcionalnosti sustava i ostvarivanja energetskih ušteda i pravednije raspodjele isporučene toplinske energije, najmanje 80% svih samostalnih uporabnih cjelina mora biti opremljeno uređajima za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije.

(9) Brisan.

III. OSNOVNI MODELI ZA RASPODJELU ISPORUČENE TOPLINSKE ENERGIJE NA ZAJEDNIČKOM MJERILU TOPLINSKE ENERGIJE

Snaga

Članak 5.

(1) Osnovni modeli za raspodjelu priključne snage na zajedničkom mjerilu toplinske energije su:

– model 1S – primjenjuje se kada postoji podatak o snazi samostalne uporabne cjeline prema proračunu toplinskog opterećenja primjenom važeće norme,

– model 2S – snaga samostalne uporabne cjeline utvrđuje se prema umnošku ukupne priključne snage i udjela površine samostalne uporabne cjeline u ukupnoj površini svih samostalnih uporabnih cjelina priključenih na zajedničko mjerilo toplinske energije.

(2) Snaga samostalne uporabne cjeline određuje se primjenom jednog ili kombinacijom osnovnih modela za raspodjelu iz stavka 1. ovoga članka.

Energija

Članak 6.

(1) Osnovni modeli za raspodjelu isporučene toplinske energije za grijanje prostora na zajedničkom mjerilu toplinske energije po kriteriju energije jesu:

– model 1EG – udio snage samostalne uporabne cjeline u ukupnoj priključnoj snazi na zajedničkom mjerilu toplinske energije,

– model 2EG – udio površine samostalne uporabne cjeline u ukupnoj površini svih samostalnih uporabnih cjelina priključenih na zajedničko mjerilo toplinske energije,

– model 3EG – udio broja impulsa uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije u samostalnoj uporabnoj cjelini u ukupnom broju impulsa u svim samostalnim uporabnim cjelinama priključenim na zajedničko mjerilo toplinske energije.

(2) U ogrjevnoj sezoni, isporučena toplinska energija za grijanje prostora na zajedničkom mjerilu toplinske energije raspodjeljuje se na krajnje kupce toplinske energije primjenom jednog ili kombinacijom dva osnovna modela za raspodjelu iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Osnovni modeli za raspodjelu isporučene toplinske energije za pripremu potrošne tople vode po kriteriju energije jesu:

– model 1EV – udio volumena isporučene potrošne tople vode, očitane na vodomjeru za potrošnu toplu vodu za samostalnu uporabnu cjelinu u volumenu ukupno isporučene potrošne tople vode za sve samostalne uporabne cjeline,

– model 2EV – udio broja članova domaćinstva u samostalnoj uporabnoj cjelini u ukupnom broju članova domaćinstava svih samostalnih uporabnih cjelina.

(4) U slučaju da u toplinskoj podstanici ne postoji zajedničko posebno mjerilo toplinske energije za mjerenje isporučene toplinske energije za pripremu potrošne tople vode, već se isporučena toplinska energija u ogrjevnoj sezoni za grijanje prostora i pripremu potrošne tople vode mjeri na zajedničkom mjerilu toplinske energije, tada se isporučena toplinska energija za pripremu potrošne tople vode može odrediti na jedan od načina utvrđen u stavcima 5, 6. ili 7. ovoga članka.

(5) Mjerenjem volumena hladne vode izmjerene na vodomjeru na ulazu u sustav pripreme potrošne tople vode primjenom sljedeće formule:

EPTV = 75 [kWh/m3] x VPTV

gdje je:

EPTV – ukupno isporučena toplinska energija u obračunskom razdoblju za pripremu potrošne tople vode [kWh],

VPTV – volumen hladne vode izmjeren na vodomjeru na ulazu u sustav pripreme potrošne tople vode [m3].

(6) Određivanjem isporučene toplinske energije za pripremu potrošne tople vode na temelju prosječne isporučene toplinske energije izmjerene na zajedničkom mjerilu toplinske energije u lipnju, srpnju i kolovozu za dvije prethodne godine primjenom sljedeće formule:

EPTV = (EPTV6+ EPTV7 + EPTV8)/6

gdje je:

EPTV – ukupno isporučena toplinska energija u obračunskom razdoblju za pripremu potrošne tople vode [kWh].

EPTV6 – zbroj isporučene toplinske energije za pripremu potrošne tople vode na zajedničkom mjerilu toplinske energije u mjesecu lipnju u prethodne dvije godine [kWh].

EPTV7 – zbroj isporučene toplinske energije za pripremu potrošne tople vode na zajedničkom mjerilu toplinske energije u mjesecu srpnju u prethodne dvije godine [kWh].

EPTV8 – zbroj isporučene toplinske energije za pripremu potrošne tople vode na zajedničkom mjerilu toplinske energije u mjesecu kolovozu u prethodne dvije godine [kWh].

(7) U slučaju da u toplinskoj podstanici pored zajedničkog mjerila toplinske energije za mjerenje isporučene toplinske energije za grijanje prostora i pripremu potrošne tople vode postoji zajedničko posebno mjerilo toplinske energije za mjerenje isporučene toplinske energije za grijanje prostora, tada se isporučena toplinska energija za pripremu potrošne tople vode određuje primjenom sljedeće formule:

EPTV = EZJ – EG

gdje je:

EPTV – ukupno isporučena toplinska energija u obračunskom razdoblju za pripremu potrošne tople vode [kWh].

EZJ – ukupno isporučena toplinska energija u obračunskom razdoblju za grijanje prostora i pripremu potrošne tople vode izmjerena na zajedničkom mjerilu toplinske energije [kWh],

EG – ukupno isporučena toplinska energija u obračunskom razdoblju za grijanje prostora izmjerena na zajedničkom posebnom mjerilu toplinske energije [kWh].

(8) Isporučena toplinska energija za pripremu potrošne tople vode izmjerena na zajedničkom posebnom mjerilu toplinske energije ili izračunata sukladno stavcima 5., 6. ili 7. ovoga članka, raspodjeljuje se na krajnje kupce toplinske energije primjenom jednog ili kombinacijom osnovnih modela za raspodjelu iz stavka 3. ovoga članka.

(9) U slučaju da u toplinskoj podstanici ne postoji zajedničko posebno mjerilo toplinske energije za mjerenje isporučene toplinske energije za pripremu potrošne tople vode, već se isporučena toplinska energija u ogrjevnoj sezoni za grijanje prostora i pripremu potrošne tople vode mjeri na zajedničkom mjerilu toplinske energije tada se isporučena toplinska energija za grijanje prostora izračunava primjenom sljedeće formule:

EG = EZJ – EPTV

gdje je:

EG – ukupno isporučena toplinska energija u obračunskom razdoblju za grijanje prostora [kWh],

EZJ – ukupno isporučena toplinska energija u obračunskom razdoblju za grijanje prostora i pripremu potrošne tople vode izmjerena na zajedničkom mjerilu toplinske energije[kWh],

EPTV – ukupno isporučena toplinska energija u obračunskom razdoblju za pripremu potrošne tople vode, izračunata sukladno stavcima 5. ili 6. ovoga članka [kWh].

(10) Izračunata toplinska energija za grijanje prostora u ogrjevnoj sezoni prema stavku 9. ovoga članka raspodjeljuje se na krajnje kupce toplinske energije primjenom jednog ili kombinacijom dva osnovna modela za raspodjelu iz stavka 1. ovoga članka.

(11) Isporučena toplinska energija za pripremu potrošne tople vode izmjerena na zajedničkom mjerilu toplinske energije izvan ogrjevne sezone raspodjeljuje se na krajnje kupce toplinske energije primjenom jednog ili kombinacijom osnovnih modela za raspodjelu iz stavaka 3. ovoga članka.

IV. RASPODJELA I OBRAČUN TROŠKOVA ZA ISPORUČENU TOPLINSKU ENERGIJU

Energija – grijanje

Članak 7.

Za raspodjelu i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju za grijanje prostora na zajedničkom mjerilu toplinske energije, prema modelu iz članka 6. stavka 1. podstavka 1. ovog Pravilnika (model 1EG), koriste se sljedeće veličine:

Veličine za izračun:

EZJ – ukupno isporučena toplinska energija u obračunskom razdoblju na zajedničkom mjerilu toplinske energije [kWh],

SSUC – snaga samostalne uporabne cjeline [kW],

SSSUC – snaga svih samostalnih uporabnih cjelina na zajedničkom mjerilu toplinske energije, odnosno priključna snaga na zajedničkom mjerilu toplinske energije sukladno termoenergetskoj suglasnosti [kW],

CTE – cijena za isporučenu toplinsku energiju [kn/kWh].

Izračunate veličine:

USSUC – udio snage samostalne uporabne cjeline u snazi svih samostalnih uporabnih cjelina,

ESUC – dio isporučene toplinske energije za samostalnu uporabnu cjelinu [kWh],

IESUC – iznos troška za energiju za samostalnu uporabnu cjelinu [kn].

USSUC = SSUC/SSSUC

ESUC = USSUC × EZJ

IESUC = CTE × ESUC

Članak 8.

Za raspodjelu i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju za grijanje prostora na zajedničkom mjerilu toplinske energije, prema modelu iz članka 6. stavka 1. podstavka 2. ovog Pravilnika (model 2EG), koriste se sljedeće veličine:

Veličine za izračun:

EZJ – ukupno isporučena toplinska energija u obračunskom razdoblju na zajedničkom mjerilu toplinske energije [kWh],

PSUC – površina samostalne uporabne cjeline [m²],

PSSUC – površina svih samostalnih uporabnih cjelina na zajedničkom mjerilu toplinske energije [m²],

CTE – cijena za isporučenu toplinsku energiju [kn/kWh].

Izračunate veličine:

UPSUC – udio površine samostalne uporabne cjeline u površini svih samostalnih uporabnih cjelina,

ESUC – dio isporučene toplinske energije za samostalnu uporabnu cjelinu [kWh],

IESUC – iznos troška za energiju za samostalnu uporabnu cjelinu [kn].

UPSUC = PSUC/PSSUC

ESUC = UPSUC × EZJ

IESUC = CTE × ESUC

Članak 9. (NN 27/15, 124/15)

(1) Za raspodjelu i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju za grijanje prostora na zajedničkom mjerilu toplinske energije prema modelu iz članka 6. stavka 1. podstavka 3. ovog Pravilnika (model 3EG), za krajnje kupce toplinske energije kod kojih se korekcija raspodjele toplinske energije temelji na snazi, koriste se sljedeće veličine:

Veličine za izračun:

BIR – broj očitanih impulsa svih uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije u samostalnoj uporabnoj cjelini [-],

BIRU – ukupan broj očitanih impulsa svih uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije na zajedničkom mjerilu toplinske energije [-],

EZJ – ukupno isporučena toplinska energija u obračunskom razdoblju na zajedničkom mjerilu toplinske energije [kWh],

US – postotak isporučene toplinske energije na zajedničkom mjerilu toplinske energije koji se obračunava prema udjelu snage samostalne uporabne cjeline u snazi svih samostalnih uporabnih cjelina (%),

UR – postotak isporučene toplinske energije na zajedničkom mjerilu toplinske energije koji se obračunava prema udjelu broja očitanih impulsa u samostalnoj uporabnoj cjelini u ukupnom broju očitanih impulsa u svim samostalnim uporabnim cjelinama (%),

CTE – cijena za isporučenu toplinsku energiju [kn/kWh],

SSUC – snaga samostalne uporabne cjeline [kW],

SSSUC – snaga svih samostalnih uporabnih cjelina na zajedničkom mjerilu toplinske energije, odnosno priključna snaga na zajedničkom mjerilu toplinske energije sukladno termoenergetskoj suglasnosti [kW].

Izračunate veličine:

ESUC – dio isporučene toplinske energije za samostalnu uporabnu cjelinu [kWh],

IESUC – iznos troška za energiju za samostalnu uporabnu cjelinu [kn].

IESUC = CTE x ESUC

(2) Veličina UR iz stavka 1. ovoga članka može iznositi najmanje 50, a najviše 90.

(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, ukoliko se u obračunskom razdoblju za pojedine krajnje kupce pojave visoki iznosi isporučene toplinske energije, a ovlašteni predstavnik suvlasnika ili od njega ovlaštena fizička ili pravna osoba ne dostavi kupcu toplinske energije odluku o novoj vrijednosti veličine UR za to obračunsko razdoblje, kupac toplinske energije može samostalno odlučiti o primjeni druge vrijednosti veličine UR za to obračunsko razdoblje.

Članak 10. (NN 27/15, 124/15)

(1) Za raspodjelu i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju za grijanje prostora na zajedničkom mjerilu toplinske energije prema modelu iz članka 6. stavka 1. podstavka 3. ovog Pravilnika (model 3EG), za krajnje kupce toplinske energije kod kojih se korekcija raspodjele toplinske energije temelji na površini, koriste se sljedeće veličine:

Veličine za izračun:

BIR – broj očitanih impulsa svih uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije u samostalnoj uporabnoj cjelini [-],

BIRU – ukupan broj očitanih impulsa svih uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije na zajedničkom mjerilu toplinske energije [-],

EZJ – ukupno isporučena toplinska energija u obračunskom razdoblju na zajedničkom mjerilu toplinske energije [kWh],

UPOV – postotak isporučene toplinske energije na zajedničkom mjerilu toplinske energije koji se obračunava prema udjelu površine samostalne uporabne cjeline u površini svih samostalnih uporabnih cjelina (%),

UR – postotak isporučene toplinske energije na zajedničkom mjerilu toplinske energije koji se obračunava prema udjelu broja očitanih impulsa u samostalnoj uporabnoj cjelini u ukupnom broju očitanih impulsa u svim samostalnim uporabnim cjelinama (%),

CTE – cijena za isporučenu toplinsku energiju [kn/kWh],

PSUC – površina samostalne uporabne cjeline [m²],

PSSUC – površina svih samostalnih uporabnih cjelina na zajedničkom mjerilu toplinske energije [m²].

Izračunate veličine:

ESUC – dio isporučene toplinske energije za samostalnu uporabnu cjelinu [kWh],

IESUC – iznos troška za energiju za samostalnu uporabnu cjelinu [kn].

IESUC = CTE x ESUC

(2) Veličina UR iz stavka 1. ovoga članka može iznositi najmanje 50, a najviše 90.

(3) Iznimno od stavka 1. i 2. ovoga članka, ukoliko se u obračunskom razdoblju za pojedine krajnje kupce pojave visoki iznosi isporučene toplinske energije, a ovlašteni predstavnik suvlasnika ili od njega ovlaštena fizička ili pravna osoba ne dostavi kupcu toplinske energije odluku o novoj vrijednosti veličine UR za to obračunsko razdoblje, kupac toplinske energije može samostalno odlučiti o primjeni druge vrijednosti veličine UR za to obračunsko razdoblje.

Članak 11. (NN 27/15)

(1) Do trenutka dok na zajedničkom mjerilu toplinske energije svi vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu ne ugrade uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije, toplinska energija izmjerena na zajedničkom mjerilu toplinske energije kod kojih se korekcija raspodjele toplinske energije temelji na snazi raspodjeljuje se na sve samostalne uporabne cjeline na sljedeći način:

Veličine za izračun:

EZJ – ukupno isporučena toplinska energija u obračunskom razdoblju na zajedničkom mjerilu toplinske energije [kWh],

SSUCR – snaga svih samostalnih uporabnih cjelina na zajedničkom mjerilu toplinske energije koje imaju ugrađene uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije [kW],

SSUCBR – snaga svih samostalnih uporabnih cjelina na zajedničkom mjerilu toplinske energije koje nemaju ugrađene uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije [kW],

SSSUC – ukupna snaga svih samostalnih uporabnih cjelina na zajedničkom mjerilu toplinske energije [kW], SSSUC = SSUCR + SSUCBR,

2 – korekcijski faktor isporučene toplinske energije u obračunskom razdoblju na zajedničkom mjerilu toplinske energije za sve samostalne uporabne cjeline koje nemaju ugrađene uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije.

Izračunate veličine:

ESUCR – dio isporučene toplinske energije za sve samostalne uporabne cjeline na zajedničkom mjerilu toplinske energije koje imaju ugrađene uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije [kWh],

ESUCBR – dio isporučene toplinske energije za sve samostalne uporabne cjeline na zajedničkom mjerilu toplinske energije koje nemaju ugrađene uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije [kWh].

ESUCBR = EZJ x (SSUCBR / SSSUC) x 2

ESUCR = EZJ – ESUCBR

(2) Do trenutka dok na zajedničkom mjerilu toplinske energije svi vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu ne ugrade uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije, toplinska energija izmjerena na zajedničkom mjerilu toplinske energije kod kojih se korekcija raspodjele toplinske energije temelji na površini raspodjeljuje se na sve samostalne uporabne cjeline na sljedeći način:

Veličine za izračun:

EZJ – ukupno isporučena toplinska energija u obračunskom razdoblju na zajedničkom mjerilu toplinske energije [kWh],

PSUCR – površina svih samostalnih uporabnih cjelina na zajedničkom mjerilu toplinske energije koje imaju ugrađene uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije [m2],

PSUCBR – površina svih samostalnih uporabnih cjelina na zajedničkom mjerilu toplinske energije koje nemaju ugrađene uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije [m2],

PSSUC – ukupna površina svih samostalnih uporabnih cjelina na zajedničkom mjerilu toplinske energije [m2], PSSUC = PSUCR + PSUCBR,

2 – korekcijski faktor isporučene toplinske energije u obračunskom razdoblju na zajedničkom mjerilu toplinske energije za sve samostalne uporabne cjeline koje nemaju ugrađene uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije.

Izračunate veličine:

ESUCR – dio isporučene toplinske energije za sve samostalne uporabne cjeline na zajedničkom mjerilu toplinske energije koje imaju ugrađene uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije [kWh],

ESUCBR – dio isporučene toplinske energije za sve samostalne uporabne cjeline na zajedničkom mjerilu toplinske energije koje nemaju ugrađene uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije [kWh].

ESUCBR = EZJ x (PSUCBR/PSSUC) x 2

ESUCR = EZJ – ESUCBR

(3) Daljnja raspodjela i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju za grijanje prostora na zajedničkom mjerilu toplinske energije za pojedine dijelove objekta, koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu sa i bez ugrađenih uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije, obavlja se po modelima iz članka 8. i 10. ovog Pravilnika ili prema modelima iz članka 7. i 9. ovog Pravilnika, i to na način da izračunata veličina ESUCR iz stavka 1. i 2. ovoga članka postaje veličina EZJ u člancima 9. i 10. ovog Pravilnika, a izračunata veličina ESUCBR iz stavka 1. i 2. ovog članka postaje veličina EZJ u člancima 7. i 8. ovog Pravilnika, dok veličina SSUCBR iz stavka 1. ovog članka postoje veličina SSSUC u članku 7. ovog Pravilnika, odnosno veličina PSUCBR iz stavka 2. ovog članka postaje veličina PSSUC u članku 8. ovog Pravilnika.

(4) Iznimno od stavaka 1. i 2. ovoga članka, vlasnici samostalnih uporabnih cjelina mogu odlukom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju odrediti i drugu vrijednost korekcijskog faktora isporučene toplinske energije.

Energija – potrošna topla voda

Članak 12.

Za raspodjelu i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju za pripremu potrošne tople vode prema modelu iz članka 6. stavka 3. podstavka 1. ovoga Pravilnika (model 1EV), koriste se sljedeće veličine:

Veličine za izračun:

EPTV – ukupno isporučena toplinska energija u obračunskom razdoblju za pripremu potrošne tople vode [kWh],

VSUC – volumen isporučene potrošne tople vode za samostalnu uporabnu cjelinu [m3],

VSSUC – volumen isporučene potrošne tople vode za sve samostalne uporabne cjeline [m3],

CTE – cijena za isporučenu toplinsku energiju [kn/kWh].

Izračunate veličine:

UVSUC – udio volumena isporučene potrošne tople vode za samostalnu uporabnu cjelinu u volumenu isporučene potrošne tople vode za sve samostalne uporabne cjeline [-],

ESUC – dio isporučene toplinske energije za pripremu potrošne tople vode za samostalnu uporabnu cjelinu [kWh],

IESUC – iznos troška za energiju za samostalnu uporabnu cjelinu za pripremu potrošne tople vode [kn].

UVSUC = VSUC/VSSUC

ESUC = UVSUC × EPTV

IESUC = CTE × ESUC.

Članak 13.

Za raspodjelu i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju za pripremu potrošne tople vode prema modelu iz članka 6. stavka 3. podstavka 2. ovog Pravilnika (model 2EV) koriste se sljedeće veličine:

Veličine za izračun:

EPTV – ukupno isporučena toplinska energija u obračunskom razdoblju za pripremu potrošne tople vode [kWh],

BČDSUC – broj članova domaćinstva samostalne uporabne cjeline [-],

BČDSSUC – broj članova domaćinstava svih samostalnih uporabnih cjelina [-],

CTE – cijena za isporučenu toplinsku energiju [kn/kWh].

Izračunate veličine:

UBČDSUC – udio broja članova domaćinstva samostalne uporabne cjeline u broju članova domaćinstava svih samostalnih uporabnih cjelina [-],

ESUC – dio isporučene toplinske energije za pripremu potrošne tople vode za samostalnu uporabnu cjelinu [kWh],

IESUC – iznos troška za energiju za samostalnu uporabnu cjelinu za pripremu potrošne tople vode [kn].

UBČDSUC = BČDSUC/BČDSSUC

ESUC = UBČDSUC × EPTV

IESUC = CTE × ESUC

V. PRIMJENA MODELA ZA RASPODJELU I OBRAČUN TROŠKOVA ZA ISPORUČENU TOPLINSKU ENERGIJU NA ZAJEDNIČKOM MJERILU TOPLINSKE ENERGIJE

Članak 14. (NN 27/15, 124/15)

(1) Uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije i/ili zasebna mjerila toplinske energije za vlasnike posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu očitava ovlašteni predstavnik suvlasnika ili od njega ovlaštena fizička ili pravna osoba, te ih dostavlja kupcu toplinske energije u rokovima i formatu koji su utvrđeni u suglasnosti iz članka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Ukoliko se podaci u obračunskom razdoblju ne dostave ili oni ne postoje zbog tehničkih razloga niti se mogu pribaviti u roku iz stavka 1. ovoga članka, raspodjela i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu toplinske energije za sve samostalne uporabne cjeline provest će na jedan od načina opisanih u članku 7. i 8. ovoga Pravilnika.

(3) Ukoliko ovlašteni predstavnik suvlasnika ili od njega ovlaštena fizička ili pravna osoba utvrdi da pojedini uređaji za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije nepravilno rade, neispravni su, nije ih moguće očitati ili da neko vrijeme nisu obavljali svoju funkciju, broj utrošenih impulsa, koji su temelj za raspodjelu i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu toplinske energije utvrđuje ovlašteni predstavnik suvlasnika ili od njega ovlaštena fizička ili pravna osoba procjenom na temelju svih raspoloživih podataka ili se raspodjela isporučene toplinske energije za samostalne uporabne cjeline za koje nema podataka o broju utrošenih impulsa obavlja sukladno odredbama članka 11. ovoga Pravilnika.

(4) Ovlašteni predstavnik suvlasnika ili od njega ovlaštena fizička ili pravna osoba dužni su pratiti očitanje uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije za sve samostalne uporabne cjeline i u slučaju značajnijih odstupanja obavijestiti pojedinog krajnjeg kupca.

(5) U slučaju značajnijih odstupanja iz stavka 4. ovoga članka, ovlašteni predstavnik suvlasnika ili od njega ovlaštena fizička ili pravna osoba može postupiti po odredbi stavka 3. ovoga članka ili može dostaviti kupcu toplinske energije odluku o novoj vrijednosti veličine UR za to obračunsko razdoblje.

(6) U slučaju da se radi o zgradi u kojoj svi vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu nisu ugradili uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije i ukoliko je zadovoljen uvjet iz članka 9. stavka 3. ili članka 10. stavka 3. kupac toplinske energije može samostalno odrediti i drugu vrijednost korekcijskog faktora isporučene toplinske energije za to obračunsko razdoblje.

Članak 15.

(1) Kada vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu promijene odluku o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju, ovlašteni predstavnik suvlasnika, ili od njega ovlaštena fizička ili pravna osoba, dužan je dostaviti kupcu toplinske energije novu odluku najkasnije do 15. u mjesecu.

(2) Kupac toplinskom energijom dužan je odluku iz stavka 1. ovoga članka primijeniti za sljedeće obračunsko razdoblje, ukoliko su ispunjeni svi uvjeti za primjenu pojedinog modela ili kombinacije modela raspodjele utvrđeni ovim Pravilnikom.

(3) Ukoliko su na zajedničkom mjerilu toplinske energije svi vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu ugradili zasebna mjerila toplinske energije, potrošnja toplinske energije samostalne uporabne cjeline sastoji se od potrošnje toplinske energije očitane na zasebnom mjerilu toplinske energije i dijela zajedničke potrošnje očitane na zajedničkom mjerilu toplinske energije.

(4) Raspodjela zajedničke potrošnje iz stavka 3. ovoga članka na samostalne uporabne cjeline može se vršiti primjenom jednog od modela iz članka 6. stavak 1. ovog Pravilnika.

(5) Raspodjela zajedničke potrošnje iz stavka. 3 ovoga članka na samostalne uporabne cjeline može se vršiti, osim na način iz stavka 4. ovoga članaka, i temeljem udjela očitanja potrošnje toplinske energije samostalne uporabne cjeline na zasebnom mjerilu toplinske energije u zbroju očitanja zasebnih mjerila toplinske energije svih samostalnih uporabnih cjelina u obračunskom razdoblju.

(6) Do trenutka kad u zgradi svi krajnji kupci na zajedničkom mjerilu toplinske energije ne ugrade zasebna mjerila toplinske energije, krajnji kupci koji imaju ugrađena zasebna mjerila toplinske energije, plaćaju samo troškove toplinske energije na temelju očitanja zasebnih mjerila i troškove izmjerene ili izračunate toplinske energije za pripremu potrošne tople vode i ne sudjeluju u raspodjeli zajedničke potrošnje.

VI. NADZOR

Članak 16.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Pravilnika obavljaju nadležni inspektori prema posebnim propisima.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Sva prava, obveze i odgovornosti koja proizlaze iz vlasništva nad zasebnim mjerilima toplinske energije i uređajima za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije zadržavaju vlasnici posebnih dijelova objekta koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu.

Članak 18.

Distributer toplinske energije dužan je na zahtjev kupca toplinske energije dostaviti kupcu toplinske energije podatke o isporučenoj toplinskoj energiji za pripremu potrošne tople vode radi izračuna sukladno članku 6., stavak 6. ovog Pravilnika.

Članak 19. (NN 124/15)

(1) Ukoliko stupanjem na snagu ovog Pravilnika nije došlo do promjene u načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju za krajnje kupce na zajedničkom mjerilu toplinske energije primjenjuju se važeće odluke o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju.

(2) Ukoliko je nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika došlo do promjene u načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju za krajnje kupce na zajedničkom mjerilu toplinske energije, kupac toplinske energije dužan je dostaviti ovlaštenom predstavniku suvlasnika prijedlog odluke o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju.

(3) Kupac toplinske energije primjenjuje odluku o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju iz stavka 1. ili stavka 2. ovoga članka sve dok vlasnici samostalnih uporabnih cjelina ne promijene odluku o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju sukladno članku 15. ovoga Pravilnika.

Članak 20.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (»Narodne novine« broj 139/08, 18/09, 136/11 i 145/11).

Članak 21.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2014. godine.

Klasa: 011-01/14-01/170

Urbroj: 526-04-01-01-02/3-14-01

Zagreb, 1. kolovoza 2014.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 27/15

Članak 6.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se za raspodjelu i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju od veljače 2015. godine, osim članka 4. ovoga Pravilnika koji se primjenjuje za raspodjelu i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju od ožujka 2015. godine.

Članak 7.

Ove Izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/170

Urbroj: 526-04-01-01-02/3-14-01

Zagreb, 5. ožujka 2015.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 124/15

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuju se počevši od obračuna za listopad 2015. godine.

Klasa: 011-01/14-01/170

Urbroj: 526-04-01-01-02/4-15-03

Zagreb, 6. studenoga 2015.

 

 

Copyright © Ante Borić