NN 9/2020 (22.1.2020.)

 

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

Na temelju članka 210. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 66/19) ministar zaštite okoliša i energetike donosi

 

PRAVILNIK O POSEBNIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

I. PREDMET PROPISIVANJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se posebni uvjeti za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti i strukturalne stabilnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda radi postizanja njihove funkcionalnosti.

II. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI I STRUKTURALNE STABILNOSTI GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Članak 2.

Djelatnost ispitivanja vodonepropusnosti i strukturalne stabilnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda može obavljati pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja ispunjava sljedeće posebne uvjete:

1. da je osnovana na neodređeno vrijeme i registrirana za djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju otpadnih voda

2. da nije u postupku stečaja, osim u slučaju postojanja pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana ili likvidacije

3. da je u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta ispunila obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i drugih državnih davanja ili je sklopila nagodbu o podmirenju tih obveza

4. da je solventna u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja i

5. da ima akreditaciju za ispitni laboratorij izdanu od tijela koje obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju sukladno normi HRN EN ISO/IEC 17025, i to:

– za cjevovode sa slobodnim vodnim licem (gravitacijske) – sukladno normi HRN EN 1610

– za tlačne cjevovode – sukladno normi HRN EN 805

– za građevine za odvodnju otpadnih voda, i to: crpne stanice, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, mali sanitarni uređaji, građevine i oprema za gospodarenje otpadnim muljem nastalim u postupku pročišćavanja otpadnih voda, lagune, preljevne građevine, retencijske bazene i druge slične građevine (sabirne jame) – sukladno normi HRN EN 1508 i/ili

– za građevine za odvodnju otpadnih voda – sukladno normi HRN EN 13508-2.

Članak 3.

Pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja ima sjedište u državi ugovornici Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru može u Republici Hrvatskoj obavljati djelatnost iz članka 2. ovoga Pravilnika ako ispunjava sljedeće posebne uvjete:

– da ima registriranu djelatnost prema kojoj u državi svoga sjedišta ima pravo obavljanja poslova ispitivanja vodonepropusnosti i strukturalne stabilnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda te da prema registriranoj djelatnosti u državi svoga sjedišta smije obavljati iste poslove u svezi s kojima zaključuje ugovor s naručiteljem iz Republike Hrvatske, odnosno da u tom pogledu nema ograničenja i

– da na odgovarajući način ispunjava uvjete propisane u članku 2. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja ima sjedište izvan Europske unije može u Republici Hrvatskoj obavljati djelatnost iz članka 2. ovoga Pravilnika ako na odgovarajući način ispunjava uvjete propisane u članku 3. ovog Pravilnika.

Uz uvjete iz stavka 1. ovoga članka potrebno je ispunjenje uvjeta uzajamnosti za pravne osobe ili fizičke osobe - obrtnike u Republici Hrvatskoj u državi njihova sjedišta.

Članak 5.

Posebni uvjeti iz članka 2., 3. ili 4. ovoga Pravilnika moraju biti ispunjeni sve vrijeme dok je to rješenje na snazi.

U slučaju promjene ispunjavanja posebnih uvjeta iz članka 2., 3. ili 4. ovoga Pravilnika, imatelj rješenja dužan je u roku od 8 dana od dana nastale promjene o tome izvijestiti Ministarstvo.

III. POSTUPAK UTVRĐIVANJA POSEBNIH UVJETA

Tijelo i postupak

Članak 6.

Postupak utvrđivanja posebnih uvjeta vodi ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) putem tročlanog povjerenstva, koje imenuje ministar nadležan za vodno gospodarstvo.

Postupak utvrđivanja posebnih uvjeta je upravni postupak.

Postupak utvrđivanja posebnih uvjeta se provodi kao poseban ispitni postupak.

Službene akte u postupku utvrđivanja posebnih uvjeta, osim upravnih akata, potpisuje predsjednik povjerenstva.

Podnošenje zahtjeva

Članak 7.

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 2., 3. ili 4. ovoga Pravilnika izdaje se na zahtjev stranke.

Zahtjev stranke za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 2., 3. ili 4. ovoga Pravilnika mora sadržavati njezin naziv, sjedište i OIB.

Prilozi uz zahtjev

Članak 8.

Uz zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta prilaže se:

1. izjava da nad pravnom osobom nije otvoren postupak stečaja ili likvidacije, odnosno da je otvoren stečajni postupak, ali da postoji pravomoćno rješenje o potvrdi stečajnog plana; u izvorniku na kojem je javnobilježnički ovjeren potpis zakonskog zastupnika pravne osobe

2. potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta ili tekst nagodbe o podmirenju dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, i drugih državnih davanja; u izvorniku

3. isprava izdana od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojom se dokazuje solventnost stranke, ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta; u izvorniku i

4. dokaz o plaćenoj propisanoj upravnoj pristojbi.

Dokazni dio postupka o utvrđivanju posebnih uvjeta

Članak 9.

Dokazni dio postupka o utvrđivanju posebnih uvjeta obuhvaća uvid i ocjenu dostavljenih isprava.

Dokazni dio postupka o utvrđivanju posebnih uvjeta može obuhvatiti i druga dokazna sredstva, ako postoji dvojba u istinitost ili potpunost onih navedenih u stavku 1. ovoga članka.

Po dovršenom dokaznom dijelu postupka o utvrđivanju posebnih uvjeta povjerenstvo sastavlja zapisnik s prijedlogom za odbijanje ili prihvaćanje zahtjeva.

Izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta

Članak 10.

Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 2., 3. ili 4. ovoga Pravilnika izdaje se svakoj stranci koja ispunjava posebne uvjete iz članka 2., 3. ili 4. ovoga Pravilnika.

Troškovi postupka

Članak 11.

Troškove postupka u vezi s izdavanjem rješenja snosi stranka.

Sadržaj rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta

Članak 12.

Izreka rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta iz članka 2., 3. ili 4. ovoga Pravilnika sadrži:

1. naziv, sjedište, OIB stranke

2. utvrđenje da stranka ispunjava uvjete iz članka 2., 3. ili 4. ovoga Pravilnika

3. naziv i opis djelatnosti za koje se rješenje izdaje i

4. datum isteka rješenja.

Popis izdanih rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta

Članak 13.

Ministarstvo je dužno na svojim mrežnim stranicama objaviti ažuran popis svih važećih rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta izdanih temeljem ovoga Pravilnika.

U popisu iz stavka 1. ovoga članka podaci o izdanim rješenjima se razvrstavaju po datumu izdavanja, a popis sadržava još i podatke iz članka 12. točaka 1., 3. i 4. ovoga Pravilnika.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (»Narodne novine«, broj 1/11).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/210 Urbroj: 517-07-3-1-2-20-7 Zagreb, 10. siječnja 2020.

Ministar dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić