Baza je ažurirana 31.03.2023. 

zaključno sa NN 36/23

NN 2/2020 (3.1.2020.)

 

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju odredbi članka 144. stavka 3. i članka 145. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/14, 93/15, 64/18 i 115/18) i članka 19. stavka 6. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, br. 78/15, 134/15, i 120/16 i 116/18) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. prosinca 2019. godine donosi

 

PRAVILNIK O GODIŠNJIM, TROMJESEČNIM I DRUGIM IZVJEŠTAJIMA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Pravilnik uređuje vođenje računovodstva, sadržaj, strukturu, objavu, način i rokove izrade i dostave godišnjih izvještaja i tromjesečnih izvještaja za izvještajna razdoblja tijekom poslovne godine kojima mirovinska društva izvještavaju Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, uspješnosti poslovanja i novčanim tokovima obveznog mirovinskog fonda (dalje: mirovinski fond), kontni plan mirovinskog fonda te druge izvještaje koje mirovinsko društvo sastavlja za potrebe Hanfe.

VOĐENJE POSLOVNIH KNJIGA I PRIPREMA GODIŠNJIH I TROMJESEČNIH IZVJEŠTAJA

Članak 2.

(1) Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojim upravlja voditi poslovne knjige, sastavljati knjigovodstvene isprave, vrednovati imovinu i obveze te sastavljati godišnje i tromjesečne izvještaje sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine«, br. 19/14, 93/15, 64/18 i 115/18; dalje: Zakon), propisima koji uređuju računovodstvo i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja.

(2) Mirovinsko društvo dužno je poslovne događaje evidentirati u poslovnim knjigama mirovinskog fonda koristeći konta najmanje u opsegu koji je jednak kontnom planu propisanom u Prilogu 1. ovoga Pravilnika.

SADRŽAJ I OBLIK GODIŠNJIH I TROMJESEČNIH IZVJEŠTAJA

Članak 3.

(1) Godišnje i tromjesečne izvještaje mirovinskog fonda čine:

– Izvještaj o financijskom položaju,

– Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti,

– Izvještaj o novčanim tokovima,

– Izvještaj o promjenama u neto imovini mirovinskog fonda,

– Izvještaj o posebnim pokazateljima mirovinskog fonda,

– Izvještaj o vrednovanju imovine i obveza mirovinskog fonda,

– Bilješke uz financijske izvještaje.

(2) Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojim upravlja sastaviti godišnje izvještaje za razdoblje poslovne godine sa stanjem na dan 31. prosinca i tromjesečne izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine sa stanjem na dan 31. ožujka, 30. lipnja i 30. rujna tekuće godine.

(3) Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojim upravlja sastaviti tromjesečne izvještaje za razdoblja tijekom poslovne godine i godišnje izvještaje sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani obrascima Godišnji i tromjesečni izvještaji mirovinskog fonda iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(4) Godišnji izvještaji iz stavka 1. ovoga članka moraju biti revidirani od strane vanjskog neovisnog ovlaštenog revizora, a sastavljeni sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani obrascima Godišnji i tromjesečni izvještaji mirovinskog fonda iz Priloga 2. ovoga Pravilnika.

(5) Bilješke uz izvještaje iz stavka 1. alineja 7. ovoga članka za razdoblja tijekom poslovne godine trebaju obuhvaćati samo značajne poslovne događaje i promjene računovodstvenih politika u odnosu na zadnje objavljene godišnje izvještaje.

(6) U bilješkama uz godišnje izvještaje iz stavka 1. alineja 7. ovoga članka mirovinsko društvo dužno je objaviti svako pojedino ulaganje:

1. u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca izdane od strane povezanih osoba mirovinskog društva,

2. u udjele investicijskih fondova pod upravljanjem povezane osobe mirovinskog društva,

3. utjecaj ulaganja iz točaka 1. i 2. ovoga stavka na dobit i gubitak te financijski položaj mirovinskog fonda.

(7) Mirovinsko društvo dužno je u bilješkama uz godišnje izvještaje iz stavka 1. alineja 7. ovoga članka objaviti i pregled naknada i ostalih transakcijskih troškova nastalih prilikom kupnje ili prodaje financijskih instrumenata posredovanjem povezane osobe mirovinskog fonda.

(8) Mirovinsko društvo prilikom sastavljanja Izvještaja o novčanim tokovima iz stavka 1. alineja 3. ovoga članka za mirovinski fond kojim upravlja može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu.

(9) Pored izvještaja iz stavka 1. ovoga članka Hanfa može od mirovinskog društava zatražiti dodatne podatke, informacije i objašnjenja pojedinih stavki u financijskim izvještajima mirovinskog fonda.

(10) Mirovinsko društvo dužno je u godišnjem izvješću mirovinskog fonda, osim informacija koje su propisane Zakonom o računovodstvu, dodatno opisati:

– značajna gospodarska i makroekonomska kretanja u izvještajnom razdoblju, koja su izravno ili neizravno utjecala na poslovanje mirovinskog fonda, odnosno njihov utjecaj na kretanje neto vrijednosti imovine mirovinskog fonda i pojedine klase imovine, uključujući i izloženost mirovinskog fonda značajnim rizicima,

– poduzete mjere i aktivnosti u svrhu provođenja investicijske politike i donošenje investicijskih odluka u odnosu na tržišna, gospodarska i makroekonomska kretanja te aktivnosti poduzete u svrhu upravljanja izloženošću prema značajnim rizicima.

– ostvareni efekti i rezultati primijenjenih mjera i aktivnosti iz prethodne alineje.

DRUGI IZVJEŠTAJI MIROVINSKOG FONDA

Članak 4.

(1) Drugi izvještaji mirovinskog fonda uz godišnje i tromjesečne izvještaje su:

– izvještaj o realiziranim dobicima (gubicima) mirovinskog fonda,

– izvještaj o nerealiziranim dobicima (gubicima) mirovinskog fonda,

– statistička izvješća.

(2) Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojim upravlja sastaviti izvještaje iz stavka 1. ovoga članka uz godišnje izvještaje i tromjesečne izvještaje mirovinskog fonda sukladno strukturi i sadržaju koji su definirani u Prilogu 3. i 4. ovoga Pravilnika.

(3) Statistička izvješća iz stavka 1. alineje 3. ovoga članka su izvješća o radu mirovinskog fonda čiji sadržaj, oblik i rokove dostave, ovisno o potrebi istraživanja/analize sustava nebankarskih financijskih usluga, izvještavanja javnosti i korisnika usluga te razmjene informacija s drugim nadzornim tijelima i/ili institucijama nadležnim za statistiku, kreira Hanfa.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, Hanfa ne dovodeći u pitanje načela nadležnosti, tajnosti i zaštitite podataka, može prihvatiti statističke upitnike odnosno način prikupljanja podataka kreirane od strane drugih nadzornih tijela i/ili institucija nadležnih za statistiku.

(5) Izvješća iz stavaka 3. i 4. ovoga članka mirovinsko društvo dužno je sastavljati i dostavljati na način i u rokovima prema zahtjevu Hanfe.

ROKOVI I NAČIN DOSTAVE

Članak 5.

(1) Rok za dostavu tromjesečnih izvještaja mirovinskog fonda za razdoblja tijekom poslovne godine za:

– tromjesečno razdoblje sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine je 30. travnja tekuće godine,

– šestomjesečno razdoblje sa stanjem na dan 30. lipnja tekuće godine je 31. srpnja tekuće godine,

– devetomjesečno razdoblje sa stanjem na dan 30. rujna tekuće godine je 31. listopada tekuće godine.

(2) Rok za dostavu revidiranih godišnjih izvještaja mirovinskog fonda sa stanjem na dan 31. prosinca je 30. travnja sljedeće godine.

Članak 6.

Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojim upravlja sastaviti izvještaje iz članka 4. stavka 1. alineje 1. i 2. ovoga Pravilnika u rokovima istovjetnim rokovima iz članka 5. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika.

IZVJEŠTAJ O LIKVIDNOSTI IMOVINE I POKRIĆU OBVEZA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

Članak 7.

(1) Mirovinsko društvo dužno je Hanfi, na način propisan odredbama članka 8. stavka 2. ovoga Pravilnika, najmanje dva puta godišnje na izvještajne datume 30. lipnja i 31. prosinca u roku od dva mjeseca od izvještajnog datuma, te iznimno na zahtjev Hanfe, dostavljati izvještaj o likvidnosti imovine i pokriću obveza obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja iz Priloga 5. i 6. ovoga Pravilnika.

(2) Mirovinsko društvo je dužno osigurati da se izvještaj iz stavka 1. ovoga članka popunjava nepristrano, te odrediti osobe ili organizacijske jedinice zadužene da se Izvještaj popunjava nepristrano vodeći pri tome računa da se odabrane osobe ili organizacijske jedinice ne nalaze u sukobu interesa zbog sudjelovanja u kreiranju portfelja obveznog mirovinskog fonda.

(3) Mirovinsko društvo kod izrade izvještaja iz stavka 1. ovoga članka prilikom procjene tržišne likvidnosti u budućim razdobljima može koristiti vlastite procjene, koje se moraju bazirati na trenutnoj tržišnoj likvidnosti, a bilo kakva značajnija odstupanja moraju biti obrazložena u samoj procjeni likvidnosti na temelju uvjeta navedenih u internim aktima mirovinskog društva kojima se načelno predviđaju situacije i uvjeti u kojima može doći do značajnijih odstupanja.

Članak 8.

(1) Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojima upravlja dostaviti Hanfi izvještaje iz članka 3. stavak 2. i 4. članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika i članka 7. ovoga Pravilnika u elektroničkom obliku potpisane naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom Hanfe.

(2) Mirovinsko društvo dužno je za mirovinski fond kojim upravlja godišnje izvještaje iz članka 3. stavka 4. ovoga Pravilnika i članka 7. ovoga Pravilnika, zajedno s revizorskim izvješćem o obavljenoj reviziji godišnjih izvještaja i godišnjim izvješćem mirovinskog fonda, dostaviti na način i u skladu s Tehničkom uputom za korištenje servisa unosa WEB obrazaca i dostavu dokumentacije u elektroničkom obliku i Uputom za popunjavanje WEB obrazaca za fondove: UCITS, AIF, OMF i DMF.

(3) Smatra se da je mirovinsko društvo dostavilo izvještaje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju Hanfe za zaprimanje izvještaja.

(4) U opravdanim slučajevima tehničke nemogućnosti dostave ili dostave koja nije pravilno izvršena (npr. kvar na sustavu, nemogućnost čitanja zaprimljene dokumentacije i sl.) na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka, mirovinsko društvo dužno je dokumentaciju dostaviti u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Mirovinsko društvo dužno je dostaviti dokumentaciju na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka čim prestanu razlozi nemogućnosti takve dostave, a najkasnije u roku od 8 dana od prestanka okolnosti koje su prouzročile tehničku nemogućnost takve dostave.

(5) Osim izvještaja propisanih člancima 3., 4. i 7. ovoga Pravilnika, mirovinsko društvo dužno je dostaviti na zahtjev Hanfe i drugu dokumentaciju ili podatke za potrebe nadzora ili za obavljanje drugih poslova iz nadležnosti i djelokruga Hanfe u vezi s poslovanjem mirovinskog fonda, na način kako je propisano odredbama ovoga članka i u roku određenom u zahtjevu.

(6) Hanfa može, u slučaju potrebe, zatražiti od mirovinskog društva dostavu određene dokumentacije propisane ovim Pravilnikom i u izvorniku ili ovjerenoj preslici, neovisno o izvršenoj dostavi u elektroničkom obliku.

(7) Mirovinsko društvo dužno je postupiti po članku 148. stavku 3. Zakona u roku 15 dana od dana primitka zahtjeva.

OBJAVA GODIŠNJIH I TROMJESEČNIH IZVJEŠTAJA

Članak 9.

(1) Mirovinsko društvo dužno je objaviti revidirane godišnje i tromjesečne izvještaje mirovinskog fonda kojim upravlja na svojim mrežnim stranicama u rokovima istovjetnim rokovima iz članka 5. ovoga Pravilnika.

(2) Mirovinsko društvo dužno je na svojim mrežnim stranicama imati objavljene izvještaje iz stavka 1. ovoga članka najmanje za zadnjih 5 poslovnih godina ili od početka osnivanja mirovinskog fonda ako fond posluje kraće od 5 godina.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda (»Narodne novine« br. 104/17, 9/19).

(3) Mirovinska društva su izvještaj iz članka 7. ovoga Pravilnika dužna prvi put dostaviti za izvještajni datum 30. lipnja 2020. godine.

Klasa: 011-02/19-03/05 Urbroj: 326-01-70-72-19-10 Zagreb, 23. prosinca 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG 1.

KONTNI PLAN MIROVINSKOG FONDA

1 Novčana sredstva i potraživanja

10 – Novčana sredstva

11 – Potraživanja s osnove prodaje prenosivih vrijednosnih papira te instrumenata tržišta novca

12 – Potraživanja s osnove prodaje ostalih financijskih instrumenata

13 – Potraživanja s osnove dividendi, novčanih depozita i otplata obveznica

14 – Potraživanja s osnove predujmova

15 – Potraživanja od mirovinskog društva i depozitara

16 – Potraživanja s osnove prijenosa obračunskih jedinica

18 – Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina

2 Obveze fonda

20 – Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente

21 – Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti

22 – Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku

23 – Obveze prema mirovinskom društvu

24 – Obveze prema depozitaru

25 – Ostale obveze mirovinskog fonda

26 – Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica

28 – Obveze po obračunatoj kamati i ostale obveze

3 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

30 – Dužnički prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti

31 – Instrumenti tržišta novca i usklađenje vrijednosti

32 – Vlasnički prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti

33 – Udjeli UCITS fondova i odgovarajućih fondova te usklađenje vrijednosti

33x – Udjeli UCITS fondova i usklađenje vrijednosti

33y – Udjeli otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom iz država članica OECD-a sličnih UCITS fondovima i usklađenje vrijednosti

34 – Udjeli AIF-a i usklađenje vrijednosti

35 – Izvedeni financijski instrumenti i usklađenje vrijednosti

37 – Ulaganja u depozite i usklađenje vrijednosti

39 – Ostali financijski instrumenti i usklađenje vrijednosti

4 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

40 – Dužnički prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti

41 – Vlasnički prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti

49 – Ostali financijski instrumenti i usklađenje vrijednosti

5 Financijska imovina po amortiziranom trošku

50 – Dužnički prenosivi vrijednosni papiri i usklađenje vrijednosti

51 – Instrumenti tržišta novca i usklađenje vrijednosti

52 – Ulaganja u depozite i usklađenje vrijednosti

55 – Ostala financijska imovina

6 Rashodi

60 – Negativne tečajne razlike

60x – Negativne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

61 – Rashodi s osnove odnosa s mirovinskim društvom

62 – Nerealizirani gubici – svođenje na fer vrijednost

63 – Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata

63x – Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrijednosti

63y – Realizirani gubici od prodaje financijskih instrumenata koji se vrednuju po amortiziranom trošku

64 – Umanjenje imovine

64x – Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

64y – Umanjenje ostale imovine

65 – Naknada depozitaru

66 – Transakcijski troškovi

67 – Rashodi od kamata

68 – Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente

69 – Ostali dozvoljeni troškovi mirovinskog fonda

7 Prihodi

70 – Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)

70x – Amortizacija premije (diskonta) imovine s fiksnim dospijećem

70y – Prihodi od kamata

71 – Pozitivne tečajne razlike

71x – Pozitivne tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

72 – Nerealizirani dobici – svođenje na fer vrijednost

73 – Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata

73x – Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata koji se vrednuju po fer vrijednosti

73y – Realizirani dobici od prodaje financijskih instrumenata koji se vrednuju po amortiziranom trošku

74 – Prihodi od dividendi

75 – Dobit od ukidanja rezervacija umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

76 – Ostali prihodi

79 – Razlika prihoda i rashoda

9 Obveze prema izvorima imovine i revalorizacijske rezerve mirovinskog fonda

90 – Novčani primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva

93 – Novčani izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana

94 – Dobit/gubitak tekuće financijske godine

95 – Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja

96 – Rezerve fer vrijednosti

96x – Dobici/gubici financijske imovine – svođenje na fer vrijednost

96y – Dobici/gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

96z – Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite

990-994 – Aktivna izvanbilančna evidencija

995-999 – Pasivna izvanbilančna evidencija

PRILOG 2.

GODIŠNJI I TROMJESEČNI IZVJEŠTAJI MIROVINSKOG FONDA

Obrazac IFP

IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU

Naziv mirovinskog fonda: ______________________________

OIB fonda: __________________________________________

Naziv mirovinskog društva: _____________________________

Izvještajno razdoblje: __________________________________

(U HRK)

Konta skupine

Pozicija

AOP

Zadnji dan prethodne poslovne godine

Na izvještajni datum tekućeg razdoblja

 

Imovina fonda

 

 

 

10 + 18*

Novčana sredstva

1

 

 

37 + 52 + 18*

Depoziti kod kreditnih institucija

2

 

 

 

Prenosivi dužnički i vlasnički vrijednosni papiri:

(∑ AOP4 + AOP7)

3

 

 

30 + 32 + 40 + 41 + 18*

– koji se vrednuju po fer vrijednosti

(AOP5 + AOP6)

4

 

 

 

a) kojima se trguje na uređenom tržištu

5

 

 

 

b) neuvršteni na uređenom tržištu

6

 

 

50 + 18*

– koji se vrednuju po amortiziranom trošku

7

 

 

31 + 51

Instrumenti tržišta novca

8

 

 

33x

Udjeli UCITS fondova

9

 

 

33y

Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima

10

 

 

34

Udjeli alternativnih investicijskih fondova

11

 

 

35

Izvedeni financijski instrumenti

12

 

 

55

Ostala financijska imovina

13

 

 

raz 1

(osim kt 10) + 39 + 49

Ostala imovina

14

 

 

 

Ukupna imovina

(∑AOP1 + AOP2 + AOP3 + AOP8 + AOP9 + AOP10 + AOP11 + AOP12 + AOP13 + AOP14)

15

 

 

990-994

Izvanbilančna evidencija aktiva

16

 

 

 

Obveze fonda

 

 

 

20

Obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente

17

 

 

21 + 28*

Financijske obveze koje se vrednuju po fer vrijednosti

18

 

 

22 + 28*

Financijske obveze koje se vrednuju po amortiziranom trošku

19

 

 

23

Obveze prema mirovinskom društvu

20

 

 

24

Obveze prema depozitaru

21

 

 

26

Obveze s osnove prijenosa obračunskih jedinica

22

 

 

25 + 28*

Ostale obveze mirovinskog fonda

23

 

 

 

Ukupno obveze mirovinskog fonda

(∑od AOP17 do AOP23)

24

 

 

 

Neto imovina mirovinskog fonda

(AOP15-AOP24)

25

 

 

 

Broj obračunskih jedinica

26

 

 

 

Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda

(AOP25/AOP26)

27

 

 

 

Obveze fonda prema izvorima imovine

 

 

 

90

Novčani primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva

28

 

 

93

Novčani izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana

29

 

 

94

Dobit/gubitak tekuće poslovne godine

30

 

 

95

Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja

31

 

 

96

Rezerve fer vrijednosti

(AOP33 + AOP34)

32

 

 

96x + 96y

– fer vrijednost financijske imovine

33

 

 

96z

– učinkoviti dio računovodstva zaštite

34

 

 

 

Ukupno obveze prema izvorima imovine

(Σ od AOP28 do AOP32)

35

 

 

995-999

Izvanbilančna evidencija pasiva

36

 

 

 

 

* obračunata kamata po financijskom instrumentu

Obrazac ISD

IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVATNOJ DOBITI

Naziv mirovinskog fonda: _______________________________

OIB: ________________________________________________

Izvještajno razdoblje: ___________________________________

(u HRK)

Konta skupine

Pozicija

AOP

Isto razdoblje prethodne godine

Tekuće razdoblje

 

Neto realizirani dobici (gubici) financijskih instrumenata

(AOP38 AOP39)

37

 

 

73

Realizirani dobici od financijskih instrumenata

38

 

 

63

Realizirani gubici od financijskih instrumenata

39

 

 

 

Neto nerealizirani dobici (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

(AOP41 AOP42)

40

 

 

72 – 62

Neto nerealizirani dobici (gubici) financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (svođenje na fer vrijednost)

41

 

 

71x-60x

Neto tečajne razlike financijskih instrumenata po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

42

 

 

 

Ostali prihodi

(Σ od AOP44 do AOP48)

43

 

 

70

Prihodi od kamata i amortizacija premije (diskonta)

44

 

 

71 (osim 71x)

Pozitivne tečajne razlike

45

 

 

74

Prihodi od dividendi

46

 

 

75

Dobit od ukidanja rezervacija za umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

47

 

 

76

Ostali prihodi

48

 

 

 

Ostali financijski rashodi

(Σ od AOP50 do AOP53)

49

 

 

67

Rashodi od kamata

50

 

 

60 (osim 60x)

Negativne tečajne razlike

51

 

 

64x

Gubici od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

52

 

 

68

Ostali rashodi s osnova ulaganja u financijske instrumente

53

 

 

 

Ostali rashodi

(Σ od AOP55 do AOP59)

54

 

 

61

Rashodi s osnova odnosa s mirovinskim društvom

55

 

 

65

Naknada depozitaru

56

 

 

66

Transakcijski troškovi

57

 

 

64y

Umanjenje ostale imovine

58

 

 

69

Ostali dozvoljeni troškovi mirovinskog fonda

59

 

 

 

Dobit ili gubitak

(AOP37 + AOP40 + AOP43 – AOP49 – AOP54)

60

 

 

 

Ostala sveobuhvatna dobit

(AOP62 + AOP63 + AOP66)

61

 

 

 

Promjena fer vrijednosti vlasničkih instrumenata

62

 

 

 

Promjena revalorizacijskih rezervi:

dužnički vrijednosni papiri

(AOP64 + AOP65)

63

 

 

 

– nerealizirani dobici/gubici

64

 

 

 

– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)

65

 

 

 

Promjena revalorizacijskih rezervi: instrumenti zaštite (učinkoviti dio)

(AOP67 + AOP68)

66

 

 

 

– dobici/gubici

67

 

 

 

– preneseno u račun dobiti i gubitka (reklasifikacijske usklade)

68

 

 

 

Ukupna sveobuhvatna dobit

(AOP60 + AOP61)

69

 

 

 

 

Obrazac INTD

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (direktna metoda)

Naziv mirovinskog fonda: __________________

OIB: ____________________________________

Izvještajno razdoblje: ______________________

(u HRK)

Pozicija

Oznaka pozicije

Isto razdoblje prethodne godine

Tekuće razdoblje

Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti

(Σ od AOP71 do AOP88)

70

 

 

Primici od prodaje prenosivih vrijednosnih papira

71

 

 

Izdaci od kupnje prenosivih vrijednosnih papira

72

 

 

Primici od prodaje instrumenata tržišta novca

73

 

 

Izdaci od kupnje instrumenata tržišta novca

74

 

 

Primici od prodaje udjela investicijskih fondova

75

 

 

Izdaci od kupnje udjela investicijskih fondova

76

 

 

Primici od ulaganja u izvedenice

77

 

 

Izdaci od ulaganja u izvedenice

78

 

 

Primici od dividendi

79

 

 

Primici od kamata

80

 

 

Izdaci za kamate

81

 

 

Primici po depozitima i sličnim instrumentima

82

 

 

Izdaci po depozitima i sličnim instrumentima

83

 

 

Izdaci od naknada za upravljanje

84

 

 

Izdaci za naknade depozitaru

85

 

 

Izdaci za transakcijske troškove i ostale dozvoljene troškove mirovinskog fonda

86

 

 

Ostali primici iz poslovnih aktivnosti

87

 

 

Ostali izdaci iz poslovnih aktivnosti

88

 

 

Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti

(Σ od AOP90 do AOP93)

89

 

 

Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva

90

 

 

Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana

91

 

 

Ostali primici iz financijskih aktivnosti

92

 

 

Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti

93

 

 

Efekti promjene tečaja stranih valuta

94

 

 

Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava

(AOP70 + AOP89 + AOP94)

95

 

 

Novac na početku razdoblja

96

 

 

Novac na kraju razdoblja

(AOP95 + AOP96)

97

 

 

 

 

Obrazac INTI

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA (indirektna metoda)

Naziv mirovinskog fonda: ________________

OIB: __________________________________

Izvještajno razdoblje: ____________________

(u HRK)

Pozicija

AOP

Isto razdoblje prethodne godine

Tekuće razdoblje

Novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti

(Σ od AOP99 do AOP118)

98

 

 

Dobit ili gubitak

99

 

 

Dobici/gubici od ulaganja u financijske instrumente

100

 

 

Neto rezultat od umanjenja vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

101

 

 

Prihodi od kamata

102

 

 

Rashodi od kamata

103

 

 

Prihodi od dividendi

104

 

 

Ispravak vrijednosti potraživanja i sl. otpisi

105

 

 

Povećanje (smanjenje) ulaganja u prenosive dužničke i vlasničke vrijednosne papire

106

 

 

Povećanje (smanjenje) ulaganja u instrumente tržišta novca

107

 

 

Povećanje (smanjenje) ulaganja u udjele investicijskih fondova

108

 

 

Povećanje (smanjenje) ulaganja u izvedenice

109

 

 

Primici od kamata

110

 

 

Izdaci od kamata

111

 

 

Primici od dividendi

112

 

 

Povećanje (smanjenje) ostale financijske imovine

113

 

 

Povećanje (smanjenje) ostale imovine

114

 

 

Povećanje (smanjenje) obveze s osnove ulaganja u financijske instrumente

115

 

 

Povećanje (smanjenje) financijskih obveza

116

 

 

Povećanje (smanjenje) obveza prema mirovinskom društvu i depozitaru

117

 

 

Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti

118

 

 

Novčani tokovi iz financijskih aktivnosti

(Σ od AOP120 do AOP123)

119

 

 

Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva

120

 

 

Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana

121

 

 

Ostali primici iz financijskih aktivnosti

122

 

 

Ostali izdaci iz financijskih aktivnosti

123

 

 

Neto povećanje (smanjenje) novčanih sredstava

(AOP98 + AOP119)

124

 

 

Novac na početku razdoblja

125

 

 

Novac na kraju razdoblja

(AOP124 + AOP125)

126

 

 

 

 

Obrazac IPNI

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U NETO IMOVINI MIROVINSKOG FONDA

Naziv mirovinskog fonda: _______________________________

OIB: ________________________________________________

Izvještajno razdoblje: ___________________________________

(u HRK)

Pozicija

AOP

Isto razdoblje prethodne godine

Tekuće razdoblje

Dobit ili gubitak

127

 

 

Ostala sveobuhvatna dobit

128

 

 

Povećanje/smanjenje neto imovine od poslovanja mirovinskog fonda (sveobuhvatna dobit)

(AOP127 + AOP128)

129

 

 

Primici s osnova uplata doprinosa i promjene članstva

130

 

 

Izdaci s osnova isplata mirovina i promjene članstva te zbog smrti člana

131

 

 

Ukupno povećanje/smanjenje od transakcija s obračunskim jedinicama mirovinskog fonda

(AOP130 + AOP131)

132

 

 

Ukupno povećanje/smanjenje neto imovine mirovinskog fonda

(AOP129 + AOP132)

133

 

 

 

Obrazac IPPF

IZVJEŠTAJ O POSEBNIM POKAZATELJIMA MIROVINSKOG FONDA

Naziv mirovinskog fonda: _______________________________

OIB: ________________________________________________

Izvještajno razdoblje: ___________________________________

Pozicija

Tekuće razdoblje

Zadnji dan prethodne (n) poslovne godine

Zadnji dan prethodne (n-1) poslovne godine

Zadnji dan prethodne (n-2) poslovne godine

Zadnji dan prethodne (n-3) poslovne godine

Neto imovina mirovinskog fonda

 

 

 

 

 

Broj obračunskih jedinica mirovinskog fonda

 

 

 

 

 

Vrijednost obračunske jedinice mirovinskog fonda

 

 

 

 

 

 

Tekuće razdoblje

Prethodna godina (n)

Prethodna godina (n-1)

Prethodna godina (n-2)

Prethodna godina (n-3)

Prinos mirovinskog fonda

 

 

 

 

 

Pokazatelj ukupnih troškova

 

 

 

 

 

Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima putem kojih je mirovinski fond obavio više od 10% svojih transakcija tijekom tekućeg razdoblja

Pravne osobe za posredovanje u trgovanju financijskim instrumentima

Vrijednost transakcija obavljenih putem pravnih osoba za posredovanje iskazana kao postotak od ukupne vrijednosti svih transakcija fonda u tekućem razdoblju

Provizija plaćena pravnoj osobi za posredovanje iskazana kao postotak ukupne vrijednosti transakcija obavljenih posredstvom te pravne osobe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrazac IVMF

IZVJEŠTAJ O VREDNOVANJU IMOVINE I OBVEZA MIROVINSKOG FONDA

Naziv mirovinskog fonda: ___________________________________________________

OIB mirovinskog fonda: ____________________________________________________

Izvještajno razdoblje: ______________________________________________________

(u kunama)

Metoda vrednovanja

Pozicije

Zadnji dan prethodne poslovne godine

% NAV

Na izvještajni datum tekućeg razdoblja

% NAV

Fer vrijednost

Financijska imovina

 

 

 

 

……. od toga tehnikama procjene

 

 

 

 

Financijske obveze

 

 

 

 

……. od toga tehnikama procjene

 

 

 

 

Amortizirani trošak

Financijska imovina

 

 

 

 

Financijske obveze

 

 

 

 

Ostale metode

Ostala imovina

 

 

 

 

Ostale obveze

 

 

 

 

 

Obrazac IB

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Naziv fonda: _______________________________________

OIB: _____________________________________________

Za razdoblje: _______________________________________

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1),

b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda,

c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama u neto imovini fonda, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.

PRILOG 3.

Obrazac RDGT

IZVJEŠTAJ O REALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) OD PRODAJE FINANCIJSKIH INSTRUMENATA MIROVINSKOG FONDA

Naziv mirovinskog fonda: ___________________________________________

OIB fonda: _______________________________________________________

Izvještajno razdoblje: _______________________________________________

(U HRK)

Datum prodaje

Vrsta ulaganja

ISIN

Naziv izdavatelja

Oznaka kategorije financijske imovine i obveza prema MSFI 9

Količina (nominalna vrijednost)

Knjigovodstvena ili fer vrijednost

Prodajna vrijednost

Realizirani dobitak / gubitak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrsta ulaganja može biti:

1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri

2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri

3 Instrumenti tržišta novca

4 Udjeli UCITS fondova

5 Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima

6 Udjeli/dionice AIF-a

7 Izvedenice

9 Poslovni udjeli

11 Ostala ulaganja

Oznaka kategorije financijske imovine prema MSFI 9

1 Financijska imovina i financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka

2 Financijska imovina i obveze po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

3 Financijska imovina i obveze po amortiziranom trošku

PRILOG 4.

Obrazac NDGT

IZVJEŠTAJ O NEREALIZIRANIM DOBICIMA (GUBICIMA) FINANCIJSKIH INSTRUMENATA I UMANJENJU VRIJEDNOSTI IMOVINE MIROVINSKOG FONDA

Naziv mirovinskog fonda: ___________________________________________

OIB fonda: _______________________________________________________

Izvještajno razdoblje: _______________________________________________

Vrsta ulaganja

ISIN

Naziv izdavatelja ili druga ugovorna strana

Oznaka kategorije financijske imovine i obveza prema MSFI 9

Trošak nabave (nominalna vrijednost) ili početna vrijednost izvještajnog razdoblja

Knjigovodstvena ili fer vrijednost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz račun dobiti i gubitka (usklađenje fer vrijednosti)

Neto tečajne razlike

Amortizacija diskonta ili premije imovine s fiksnim dospijećem

Umanjenje vrijednosti za očekivane kreditne gubitke

Nerealizirani dobitak ili gubitak priznat kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (u izvještajnom razdoblju)

Revalorizacijske rezerve računovodstva zaštite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrsta ulaganja može biti:

1 Prenosivi vlasnički vrijednosni papiri

2 Prenosivi dužnički vrijednosni papiri

3 Instrumenti tržišta novca

4 Udjeli UCITS fondova

5 Udjeli fondova sličnih UCITS fondovima

6 Udjeli / dionice AIF-a

7 Izvedenice

9 Poslovni udjeli

11 Ostala ulaganja

Oznaka kategorije financijske imovine prema MSFI 9

1 Financijska imovina i financijske obveze po fer vrijednost kroz račun dobiti i gubitka

2 Financijska imovina po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit

3 Financijska imovina i obveze po amortiziranom trošku

Datum izvještaja: Ovlaštena osoba društva:

PRILOG 5.

IZVJEŠTAJ O LIKVIDNOSTI IMOVINE I POKRIĆU OBVEZA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

PRILOG 6.

PODLOGA ZA IZVJEŠTAJ O LIKVIDNOSTI IMOVINE I POKRIĆU OBVEZA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA

 

 

Copyright © Ante Borić