Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

PRESTALO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
NN 126/2019 (24.12.2019.)

 

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 100. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) ministar financija donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU

Članak 1.

(1) U Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17 i 112/18) obrazac iz članka 5. stavka 1. podstavka 1. BIL zamjenjuju se novim obrascem BIL.

(2) Obrazac iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ovog Pravilnika i objavit će se uz ovaj Pravilnik.

Članak 2.

Prvi financijski izvještaji na obrascu iz članka 1. ovoga Pravilnika predavat će se za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

Klasa: 400-06/18-01/338

Urbroj: 513-05-03-19-3

Zagreb, 12. prosinca 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

OBRAZAC: BIL

BILANCA

na dan

 

 

RKP broj

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv obveznika

 

 

Matični broj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OIB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razina:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razdjel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šifra djelatnosti:

 

 

 

Račun iz rač. plana

Opis stavke

AOP

Stanje 1. siječnja

Stanje 31. prosinca

Indeks (5/4)

1

2

3

4

5

6

 

IMOVINA (AOP 002+063)

001

0

0

-

0

Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)

002

0

0

-

01

Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)

003

0

0

-

011

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

004

 

 

-

012

Nematerijalna imovina

005

 

 

-

019

Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine

006

 

 

-

02

Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)

007

0

0

-

021 i 02921

Građevinski objekti (AOP 009 do 012 – 013)

008

0

0

-

0211

Stambeni objekti

009

 

 

-

0212

Poslovni objekti

010

 

 

-

0213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

011

 

 

-

0214

Ostali građevinski objekti

012

 

 

-

02921

Ispravak vrijednosti građevinskih objekata

013

 

 

-

022 i 02922

Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 – 023)

014

0

0

-

0221

Uredska oprema i namještaj

015

 

 

-

0222

Komunikacijska oprema

016

 

 

-

0223

Oprema za održavanje i zaštitu

017

 

 

-

0224

Medicinska i laboratorijska oprema

018

 

 

-

0225

Instrumenti, uređaji i strojevi

019

 

 

-

0226

Sportska i glazbena oprema

020

 

 

-

0227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

021

 

 

-

0228

Vojna oprema

022

 

 

-

02922

Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme

023

 

 

-

023 i 02923

Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 – 029)

024

0

0

-

0231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

025

 

 

-

0232

Prijevozna sredstva u željezničkom prometu

026

 

 

-

0233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

027

 

 

-

0234

Prijevozna sredstva u zračnom prometu

028

 

 

-

02923

Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava

029

 

 

-

024 i 02924

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 – 035)

030

0

0

-

0241

Knjige

031

 

 

-

0242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

032

 

 

-

0243

Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti

033

 

 

-

0244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

034

 

 

-

02924

Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti

035

 

 

-

025 i 02925

Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)

036

0

0

-

0251

Višegodišnji nasadi

037

 

 

-

0252

Osnovno stado

038

 

 

-

02925

Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada

039

 

 

-

026 i 02926

Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 – 045)

040

0

0

-

0261

Istraživanje rudnih bogatstava

041

 

 

-

0262

Ulaganja u računalne programe

042

 

 

-

0263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

043

 

 

-

0264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

044

 

 

-

02926

Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine

045

 

 

-

03

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

046

 

 

-

04

Sitni inventar (AOP 048+049-050)

047

0

0

-

041

Zalihe sitnog inventara

048

 

 

-

042

Sitni inventar u upotrebi

049

 

 

-

049

Ispravak vrijednosti sitnog inventara

050

 

 

-

05

Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)

051

0

0

-

051

Građevinski objekti u pripremi

052

 

 

-

052

Postrojenja i oprema u pripremi

053

 

 

-

053

Prijevozna sredstva u pripremi

054

 

 

-

054

Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi

055

 

 

-

055

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

056

 

 

-

056

Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi

057

 

 

-

06

Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)

058

0

0

-

061

Zalihe za obavljanje djelatnosti

059

 

 

-

062

Proizvodnja i proizvodi

060

 

 

-

063

Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu

061

 

 

-

064

Roba za daljnju prodaju

062

 

 

-

1

Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+158+164)

063

0

0

-

11

Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)

064

0

0

-

111

Novac u banci (AOP 066 do 069)

065

0

0

-

1111

Novac na računu kod Hrvatske narodne banke

066

 

 

-

1112

Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka

067

 

 

-

1113

Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka

068

 

 

-

1114

Prijelazni račun

069

 

 

-

112

Izdvojena novčana sredstva

070

 

 

-

113

Novac u blagajni

071

 

 

-

114

Vrijednosnice u blagajni

072

 

 

-

12

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 081)

073

0

0

-

121

Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)

074

0

0

-

1211

Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama

075

 

 

-

1212

Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama

076

 

 

-

122

Jamčevni polozi

077

 

 

-

123

Potraživanja od zaposlenih

078

 

 

-

124

Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose

079

 

 

-

125

Ispravak vrijednosti potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo

080

 

 

-

129

Ostala potraživanja

081

 

 

-

13

Potraživanja za dane zajmove (AOP 083+101-112)

082

0

0

-

 

Zajmovi – tuzemni (AOP 084 do 100)

083

0

0

-

1321

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

084

 

 

-

1332

Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru

085

 

 

-

1333

Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru

086

 

 

-

1334

Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

087

 

 

-

1341

Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

088

 

 

-

1353

Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora

089

 

 

-

1354

Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora

090

 

 

-

1355

Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora

091

 

 

-

1363

Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora

092

 

 

-

1364

Zajmovi tuzemnim obrtnicima

093

 

 

-

1371

Zajmovi državnom proračunu

094

 

 

-

1372

Zajmovi županijskim proračunima

095

 

 

-

1373

Zajmovi gradskim proračunima

096

 

 

-

1374

Zajmovi općinskim proračunima

097

 

 

-

1375

Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u

098

 

 

-

1376

Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna

099

 

 

-

1377

Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna

100

 

 

-

 

Zajmovi – inozemni (AOP 102 do 111)

101

0

0

-

1313

Zajmovi međunarodnim organizacijama

102

 

 

-

1314

Zajmovi institucijama i tijelima EU

103

 

 

-

1315

Zajmovi inozemnim vladama u EU

104

 

 

-

1316

Zajmovi inozemnim vladama izvan EU

105

 

 

-

1322

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu

106

 

 

-

1356

Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama

107

 

 

-

1357

Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima

108

 

 

-

1358

Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama

109

 

 

-

1365

Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima

110

 

 

-

1366

Zajmovi inozemnim obrtnicima

111

 

 

-

139

Ispravak vrijednosti danih zajmova

112

 

 

-

14

Vrijednosni papiri (AOP 114+121-128)

113

0

0

-

 

Vrijednosni papiri – tuzemni (AOP 115 do 120)

114

0

0

-

1411

Čekovi

115

 

 

-

1421

Komercijalni i blagajnički zapisi

116

 

 

-

1431

Mjenice

117

 

 

-

1441

Obveznice

118

 

 

-

1451

Opcije i drugi financijski derivati

119

 

 

-

1461

Ostali vrijednosni papiri

120

 

 

-

 

Vrijednosni papiri – inozemni (AOP 122 do 127)

121

0

0

-

1412

Čekovi

122

 

 

-

1422

Komercijalni i blagajnički zapisi

123

 

 

-

1432

Mjenice

124

 

 

-

1442

Obveznice

125

 

 

-

1452

Opcije i drugi financijski derivati

126

 

 

-

1462

Ostali vrijednosni papiri

127

 

 

-

149

Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira

128

 

 

-

15

Dionice i udjeli u glavnici (AOP 130+137-140)

129

0

0

-

 

Dionice i udjeli u glavnici – tuzemni (AOP 131 do 136)

130

0

0

-

1512

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru

131

 

 

-

1513

Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru

132

 

 

-

1514

Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

133

 

 

-

1521

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

134

 

 

-

1531

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

135

 

 

-

1541

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

136

 

 

-

 

Dionice i udjeli u glavnici – inozemni (AOP 138+139)

137

0

0

-

1532

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija

138

 

 

-

1542

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava

139

 

 

-

159

Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici

140

 

 

-

16

Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 142 do 144 + 152 do 156-157)

141

0

0

-

161

Potraživanja za poreze

142

 

 

-

162

Potraživanja za doprinose

143

 

 

-

163

Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 145 do 151)

144

0

0

-

1631

Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada

145

 

 

-

1632

Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

146

 

 

-

1633

Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna

147

 

 

-

1634

Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika

148

 

 

-

1635

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

149

 

 

-

1636

Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

150

 

 

-

1638

Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

151

 

 

-

164

Potraživanja za prihode od imovine

152

 

 

-

165

Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade

153

 

 

-

166

Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

154

 

 

-

167

Potraživanja za prihode iz proračuna

155

 

 

-

168

Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode

156

 

 

-

169

Ispravak vrijednosti potraživanja

157

 

 

-

17

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine (AOP 159 do 162-163)

158

0

0

-

171

Potraživanje od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

159

 

 

 

172

Potraživanja od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

160

 

 

 

173

Potraživanja od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti

161

 

 

 

174

Potraživanja od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine

162

 

 

 

179

Ispravak vrijednosti potraživanja za prodanu nefinancijsku imovinu

163

 

 

 

19

Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 165 do 167)

164

0

0

-

191

Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja

165

 

 

-

192

Nedospjela naplata prihoda

166

 

 

-

193

Kontinuirani rashodi budućih razdoblja

167

 

 

-

 

OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 169+229)

168

0

0

-

2

Obveze (AOP 170+181+182+198+226)

169

0

0

-

23

Obveze za rashode poslovanja (AOP 171 do 173 + 177 do 180)

170

0

0

-

231

Obveze za zaposlene

171

 

 

-

232

Obveze za materijalne rashode

172

 

 

-

234

Obveze za financijske rashode (AOP 174 do 176)

173

0

0

-

2341

Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire

174

 

 

-

2342

Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove

175

 

 

-

2343

Obveze za ostale financijske rashode

176

 

 

-

235

Obveze za subvencije

177

 

 

-

237

Obveze za naknade građanima i kućanstvima

178

 

 

-

238

Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

179

 

 

-

239

Ostale tekuće obveze

180

 

 

-

24

Obveze za nabavu nefinancijske imovine

181

 

 

-

25

Obveze za vrijednosne papire (AOP 183+190-197)

182

0

0

-

 

Obveze za vrijednosne papire – tuzemne (AOP 184 do 189)

183

0

0

-

2511

Obveze za čekove

184

 

 

-

2521

Obveze za trezorske zapise

185

 

 

-

2531

Obveze za mjenice

186

 

 

-

2541

Obveze za obveznice

187

 

 

-

2551

Obveze za opcije i druge financijske derivate

188

 

 

-

2561

Obveze za ostale vrijednosne papire

189

 

 

-

 

Obveze za vrijednosne papire – inozemne (AOP 191 do 196)

190

0

0

-

2512

Obveze za čekove

191

 

 

-

2522

Obveze za trezorske zapise

192

 

 

-

2532

Obveze za mjenice

193

 

 

-

2542

Obveze za obveznice

194

 

 

-

2552

Obveze za opcije i druge financijske derivate

195

 

 

-

2562

Obveze za ostale vrijednosne papire

196

 

 

-

259

Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire

197

 

 

-

26

Obveze za kredite i zajmove (AOP 199+216)

198

0

0

-

 

Obveze za kredite i zajmove – tuzemne (AOP 200 do 215)

199

0

0

-

2622

Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru

200

 

 

-

2623

Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru

201

 

 

-

2624

Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

202

 

 

-

2631

Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru

203

 

 

-

2643

Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

204

 

 

-

2644

Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora

205

 

 

-

2645

Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

206

 

 

-

2653

Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

207

 

 

-

2654

Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika

208

 

 

-

2671

Obveze za zajmove od državnog proračuna

209

 

 

-

2672

Obveze za zajmove od županijskih proračuna

210

 

 

-

2673

Obveze za zajmove od gradskih proračuna

211

 

 

-

2674

Obveze za zajmove od općinskih proračuna

212

 

 

-

2675

Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a

213

 

 

-

2676

Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

214

 

 

-

2677

Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna

215

 

 

-

 

Obveze za kredite i zajmove – inozemne (AOP 217 do 225)

216

0

0

-

2613

Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija

217

 

 

-

2614

Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU

218

 

 

-

2615

Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU

219

 

 

-

2616

Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU

220

 

 

-

2646

Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija

221

 

 

-

2647

Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava

222

 

 

-

2648

Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija

223

 

 

-

2655

Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava

224

 

 

-

2656

Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika

225

 

 

-

29

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 227+228)

226

0

0

-

291

Odgođeno plaćanje rashoda

227

 

 

-

292

Naplaćeni prihodi budućih razdoblja

228

 

 

-

9

Vlastiti izvori (AOP 230 + 238 – 242 + 246 do 248)

229

0

0

-

91

Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 231-234)

230

0

0

-

911

Vlastiti izvori (AOP 232+233)

231

0

0

-

9111

Vlastiti izvori iz proračuna

232

 

 

-

9112

Ostali vlastiti izvori

233

 

 

-

912

Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 235+236)

234

0

0

-

9121

Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze

235

 

 

-

9122

Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze

236

 

 

-

922

Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)

237

 

 

-

9221

Višak prihoda (AOP 239 do 241)

238

0

0

-

92211

Višak prihoda poslovanja

239

 

 

-

92212

Višak prihoda od nefinancijske imovine

240

 

 

-

92213

Višak primitaka od financijske imovine

241

 

 

-

9222

Manjak prihoda (AOP 243 do 245)

242

0

0

-

92221

Manjak prihoda poslovanja

243

 

 

-

92222

Manjak prihoda od nefinancijske imovine

244

 

 

-

92223

Manjak primitaka od financijske imovine

245

 

 

-

96

Obračunati prihodi poslovanja

246

 

 

-

97

Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine

247

 

 

-

98

Rezerviranja viška prihoda

248

 

 

-

99

Izvanbilančni zapisi (= 0)

249

0

0

-

991

Izvanbilančni zapisi – aktiva (AOP 251)

250

0

0

-

996

Izvanbilančni zapisi – pasiva

251

 

 

-

Obvezni analitički podaci

 

 

 

 

dio 13

Potraživanja za dane zajmove – dospjela

252

 

 

-

dio 13

Potraživanja za dane zajmove – nedospjela

253

 

 

-

dio 16

Potraživanja za prihode poslovanja – dospjela

254

 

 

-

dio 16

Potraživanja za prihode poslovanja – nedospjela

255

 

 

-

dio 17

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine – dospjela

256

 

 

-

dio 17

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine – nedospjela

257

 

 

-

12911

Potraživanja za naknade koje se refundiraju

258

 

 

 

12912

Potraživanja za predujmove

259

 

 

 

12913

Potraživanja za dane predujmove za EU projekte

260

 

 

 

12921

Ostala nespomenuta potraživanja

261

 

 

 

12931

Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)

262

 

 

 

12941

Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun

263

 

 

 

13213

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima

264

 

 

-

13323

Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima

265

 

 

-

13333

Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima

266

 

 

 

13343

Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima

267

 

 

 

13413

Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima

268

 

 

 

13533

Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima

269

 

 

 

13543

Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima

270

 

 

 

13553

Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima

271

 

 

 

13633

Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima

272

 

 

 

13643

Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima

273

 

 

 

13723

Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima

274

 

 

 

13733

Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima

275

 

 

 

13743

Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima

276

 

 

 

13753

Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima

277

 

 

 

13763

Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima

278

 

 

 

13773

Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima

279

 

 

 

16721

Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun

280

 

 

 

dio 23

Obveze za rashode poslovanja – dospjele

281

 

 

-

dio 23

Obveze za rashode poslovanja – nedospjele

282

 

 

-

dio 24

Obveze za nabavu nefinancijske imovine – dospjele

283

 

 

-

dio 24

Obveze za nabavu nefinancijske imovine – nedospjele

284

 

 

-

dio 25

Obveze za vrijednosne papire – dospjele

285

 

 

-

dio 25

Obveze za vrijednosne papire – nedospjele

286

 

 

-

dio 26

Obveze za kredite i zajmove – dospjele

287

 

 

-

dio 26

Obveze za kredite i zajmove – nedospjele

288

 

 

-

23951

Obveze za predujmove

289

 

 

-

23952

Obveze za depozite

290

 

 

 

23953

Obveze za jamčevine

291

 

 

 

23954

Ostale nespomenute obveze

292

 

 

 

23955

Obveze za naplaćene tuđe prihode

293

 

 

 

23956

Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika

294

 

 

 

23957

Obveze za EU predujmove

295

 

 

 

23958

Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun

296

 

 

 

26223

Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru

297

 

 

-

26224

Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru

298

 

 

-

26233

Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru

299

 

 

-

26243

Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

300

 

 

-

26244

Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

301

 

 

-

26314

Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru

302

 

 

-

26433

Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

303

 

 

-

26434

Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

304

 

 

-

26443

Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora

305

 

 

-

26453

Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

306

 

 

-

26454

Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

307

 

 

-

26463

Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija

308

 

 

-

26464

Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija

309

 

 

-

26473

Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava

310

 

 

-

26483

Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija

311

 

 

-

26484

Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija

312

 

 

-

26534

Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

313

 

 

-

26544

Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika

314

 

 

-

26554

Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava

315

 

 

-

26564

Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika

316

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

U ______________________, dana: ____.____.________.

 

Odgoovorna osoba (potpis)

 

Osoba za kontaktiranje: ____________________________

 

______________________

 

Telefon za kontakt: _________________

 

 

 

 

Odgovorna osoba: __________________

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić