Baza je ažurirana 03.02.2023. 

zaključno sa NN 11/23

NN 112/2019 (20.11.2019.)

 

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 22. točke 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11 i 128/14, dalje: Zakon) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 14. studenog 2019. donijelo je sljedeće

 

OBVEZATNE UPUTE BROJ P IV   O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

1. Uvodno

Na postupak obrade osobnih podataka osoba koje sudjeluju u postupku izbora za predsjednika Republike Hrvatske (dalje: izbori), dalje: osobni podaci, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

2. Voditelj obrade osobnih podataka

(1) Voditelji obrade osobnih podataka su izborna povjerenstva koja su u skladu s odredbama Zakona nadležna za poduzimanje određene izborne radnje.

(2) Voditelji obrade osobnih podataka u pogledu prikupljanja potpisa birača i podnošenja prijedloga kandidata su politička stranka ili političke stranke koje podnose prijedlog kandidata, birač podnositelj prijedloga kandidata odnosno kandidat.

(3) Voditelj obrade osobnih podataka članova biračkih odbora su nadležna izborna povjerenstva koja ih imenuju.

(4) Voditelj obrade osobnih podataka promatrača su ovlašteni predlagatelji promatrača iz Obvezatnih uputa broj P VII o pravima i dužnostima promatrača te nadležna izborna povjerenstva.

(5) Kontakt podaci voditelja obrade objavljuju se na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva za nadležna izborna povjerenstva, dok predlagatelji promatrača iz stavka (4) ove točke objavljuju kontakt podatke na drugi primjereni način.

(6) Voditelji obrade mogu obradu osobnih podataka povjeriti izvršitelju obrade poštujući zahtjeve propisa o zaštiti podataka.

3. Svrha obrade osobnih podataka

(1) Obrađuju se samo oni osobni podaci koji su nužni za provedbu pojedinih izbornih radnji.

(2) Osoba čiji se osobni podaci obrađuju mora biti upoznata o svrsi obrade osobnih podataka.

4. Osobe čiji se osobni podaci obrađuju

Pri provođenju izbora obrađuju se osobni podaci:

– članova tijela za provođenje izbora radi njihova imenovanja i isplate naknade za rad na izborima;

– kandidata, birača, kontakt osobe naznačene na prijedlogu kandidata radi daljnje obrade radi provedbe izbora;

– promatrača radi promatranja izbornog postupka;

– osoba ovlaštenih za unošenje podataka u aplikacije izbornih sustava radi pristupa i rada u aplikacijama i

– trećih osoba – stranaka ugovora s kojima voditelji obrade iz točke 2. st. 1. ovih Obvezatnih uputa sklapaju ugovore radi provedbe popratnih radnji vezanih za izbore, osoba koje je voditelj obrade i iz točke 2. st. 1. ovih Obvezatnih uputa odredio u stručne timove radi provedbe popratnih radnji vezanih za izbore.

5. Vrste osobnih podataka koji se obrađuju

(1) Pri provođenju izbora obrađuju se sljedeći osobni podaci:

– osobni podaci članova tijela za provođenje izbora: ime i prezime, adresa prebivališta, osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci, datum rođenja, podatak o bankovnom računu, podatak o mirovinskom osiguranju i potpis;

– osobni podaci kandidata: ime i prezime, adresa prebivališta, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB) i potpis;

– osobni podaci birača: ime i prezime, adresa prebivališta, OIB i potpis;

– osobni podaci kontakt osobe naznačene na prijedlogu kandidata: ime i prezime, osobni identifikacijski broj OIB, adresa prebivališta i kontaktni podaci;

– osobni podaci promatrača: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), broj putovnice ili broj i mjesto izdavanja identifikacijske isprave promatrača i podaci o podnositelju zahtjeva za promatranje izbora;

– osobni podaci osoba ovlaštenih za unošenje podataka u aplikacije izbornih sustava: ime, prezime, OIB, adresa elektroničke pošte i drugi kontaktni podaci i

– osobni podaci trećih osoba koji su nužni za izvršavanje ugovora između te treće osobe i voditelja obrade iz točke 2. stavak 1. ovih Obvezatnih uputa, odnosno koji su nužni za izvršenje zadaće i plaćanje naknade članovima stručnih timova određenih radi provedbe popratnih radnji vezanih za izbore.

(2) Voditelj obrade može tražiti i obrađivati i druge podatke ako su isti potrebni za izvršavanje zakonskih obveza voditelja obrade.

(3) U obrascima u postupku pripreme i provedbe izbora podrobnije se naznačuju traženi osobni podaci za pojedine svrhe.

6. Provjera točnosti osobnih podataka putem nadležnih tijela

Radi provjere točnosti osobnih podataka iz točke 5. ovih Obvezatnih uputa, na zahtjev nadležnog izbornog povjerenstva, dostavit će i/ili omogućiti preuzimanje:

– ministarstvo nadležno za registar birača – podatke iz registra birača;

– ministarstvo nadležno za unutarnje poslove – podatke o prebivalištu i identifikacijskim ispravama birača i

– ministarstvo nadležno za financije – podatke o osobnom identifikacijskom broju (OIB).

7. Vrijeme obrade osobnih podataka

(1) Osobni podaci iz točke 5. ovih Obvezatnih uputa obrađuju se tijekom vremena potrebnog za ostvarenje svrhe za koju se obrađuju u rokovima određenim Zakonom i drugim mjerodavnim propisima.

(2) Nakon isteka propisanih rokova, s osobnim podacima postupa se u skladu s posebnim propisima koji uređuju pitanja vezano uz arhiviranje arhivskog gradiva te izlučivanje registraturnog gradiva.

8. Javna objava osobnih podataka

(1) Radi kandidiranja na izborima javno se objavljuju osobni podaci sadržani u pravovaljanoj listi kandidata na način predviđen Zakonom.

(2) Radi objave rezultata izbora javno se objavljuju osobni podaci izabranog kandidata na način propisan Zakonom.

(3) Radi imenovanja članova tijela za provedbu izbora i provedbu izbora, na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva mogu se objaviti imena i prezimena članova tijela za provedbu izbora.

(4) Osobni podaci iz stavaka 1. – 3. ove točke javno objavljeni na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva osim imena i prezimena kandidata, uklonit će se s mrežne stranice po isteku rokova određenih za obradu podataka iz Zakona i drugih mjerodavnih propisa.

9. Objava i stupanje na snagu

(1) Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 21. studenoga 2019.

(2) Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovoj Obvezatnoj uputi koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Klasa: 013-04/19-01/55

Urbroj: 507-02/02-19-4

Zagreb, 14. studenoga 2019.

Predsjednik Đuro Sessa, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić