Baza je ažurirana 13.04.2024. 

zaključno sa NN 39/24

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA

Na temelju članka 82. stavka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 i 86/12), ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi

 

PRAVILNIK O POLAGANJU DRŽAVNE MATURE

Pročišćeni tekst

NN 01/1341/19, 127/19, 55/20, 53/21126/21, 19/23

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1. (NN 41/19)

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature i ispita državne mature.

(2) Srednje obrazovanje učenika gimnazijskih programa obrazovanja završava polaganjem državne mature.

(3) Ispite državne mature mogu polagati i učenici u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine i čije srednje obrazovanje završava izradbom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole.

(4) Ispite državne mature mogu polagati i osobe koje su završile najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje u Republici Hrvatskoj prije školske godine u kojoj polažu ispite državne mature, kao i osobe koje su izvan Republike Hrvatske završile srednje obrazovanje usporedivo s četverogodišnjim srednjim obrazovanjem u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: pristupnici), što utvrđuje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem tekstu: Centar).

(5) Izrazi koji se u ovome Pravilniku koriste u muškome rodu neutralni su i odnose se i na muške i na ženske osobe.

Članak 2. (NN 19/23)

(1) Državna se matura provodi polaganjem ispita državne mature.

(2) Ispiti državne mature ispiti su iz općeobrazovnih predmeta.

(3) Ispiti državne mature na standardizirani se način provode u cijeloj državi u isto vrijeme i pod jednakim uvjetima i kriterijima za sve učenike, odnosno pristupnike.

(4) Ispite provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji sa školama i ostalim javnim ustanovama uključenim u provedbu ispita državne mature.

(5) Sve osobe uključene u organizaciju i provođenje državne mature dužne su čuvati tajnost podataka o čemu potpisuju izjavu čiji obrazac odlukom propisuje Centar, sukladno Statutu Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

II. ISPITI DRŽAVNE MATURE

Članak 3.

(1) Ispite državne mature čine ispiti obveznoga dijela i ispiti izbornoga dijela.

Članak 4.

(1) Ispite obveznoga dijela čine ispiti iz sljedećih predmeta:

– Hrvatskoga jezika,

– Matematike i

– stranoga jezika.

(2) Učenici klasičnih gimnazija mogu, prema osobnom izboru, u sklopu ispita obveznoga dijela državne mature umjesto ispita iz stranoga jezika polagati ispit iz Latinskoga ili Grčkoga jezika.

(3) Učenici koji se školuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, u sklopu ispita obveznoga dijela državne mature uz ispit iz hrvatskoga jezika, obvezno polažu ispit iz jezika nacionalne manjine na kojemu se školuju, a kao treći ispit u sklopu ispita obveznoga dijela državne mature biraju ispit iz matematike ili iz stranoga jezika.

(4) Učenici koji se školuju na jeziku i pismu češke nacionalne manjine, mogu polagati ispite obveznoga dijela državne mature sukladno stavku 1. ili 3. ovoga članka.

(5) Kao ispit obveznoga dijela državne mature može se polagati samo strani jezik čiji je sadržaj propisan ispitnim katalogom, a iz kojega je učenik u najmanje dvije školske godine tijekom srednjega obrazovanja bio pozitivno ocijenjen.

Članak 5. (NN 126/2119/23)

(1) Učenik iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika uspješno je položio državnu maturu ako je položio sve ispite obveznoga dijela državne mature.

(2) Ispit iz Hrvatskog jezika smatra se položenim ako je položen dio ispita koji uključuje ispitne cjeline: Čitanje, književnost i hrvatski jezik i Sažetak te dio ispita koji uključuje ispitnu cjelinu: Školski esej.

(3) O položenim ispitima obveznoga dijela državne mature učeniku iz stavka 1. ovoga članka izdaje se svjedodžba o državnoj maturi, a o položenim ispitima izbornoga dijela potvrda o položenim ispitima državne mature.

(4) Učeniku iz članka 1. stavka 3. i pristupnicima iz članka 1. stavka 4. ovoga Pravilnika izdaje se potvrda o položenim ispitima državne mature. Potvrda se izdaje uz uvjet da su uspješno završili srednje obrazovanje.

(5) Isprave iz stavka 3. i 4. ovoga članka izdaje Centar.

Članak 6. (NN 19/23)

(1) Ispit iz Matematike, ispiti iz stranih jezika i ispit iz Latinskoga jezika u obveznome dijelu državne mature mogu se polagati na jednoj od dviju razina i to:

– višoj razini

– osnovnoj razini.

(2) Razine se propisuju ispitnim katalozima.

(3) Iznimno, učenici koji se školuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina mogu u sklopu ispita izbornoga dijela prijaviti ispit iz Matematike ili stranoga jezika te razinu istih, ako jedan od tih ispita nisu polagali u sklopu ispita obveznoga dijela državne mature.

(4) Ako se ispit prijavi u sljedećemu roku na drugoj razini, smatra se da se ispit polaže po drugi puta.

Članak 7. (NN 41/19, 53/2119/23)

(1) U sklopu ispita izbornoga dijela državne mature biraju se predmeti koji će se polagati, a u jednome roku može se prijaviti najviše petizbornih predmeta.

(2) Popis ispita izbornoga dijela državne mature donosi Centar za svaku školsku godinu do 1. listopada tekuće kalendarske godine za školsku godinu u kojoj se polažu ispiti, a uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Centra.

Članak 8.

U jednome danu mogu se polagati najviše dva ispita državne mature.

Članak 9. (NN 41/19, 53/2119/23)

(1) Ispitni sadržaji te način provjere i ocjenjivanja znanja i sposobnosti na ispitima uređuju se ispitnim katalozimaza svaki predmet.

(2) Ispitne kataloge koji se izrađuju prema predmetnim kurikulumima iz općeobrazovnih predmeta, donosi Centar, najkasnije do 1. listopada tekuće kalendarske godine za školsku godinu u kojoj se polažu ispiti, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Centra.

(3) Ispitne kataloge objavljuje Centar na svojim mrežnim stranicama na početku školske godine u kojoj se polažu ispiti, a mogu biti objavljeni i u tiskanome obliku.

III. PRIPREMA PROVEDBE DRŽAVNE MATURE

Članak 10. (NN 41/19)

(1) Pripremne i druge radnje u svezi s organizacijom i provedbom državne mature u školi provodi školsko ispitno povjerenstvo (u daljnjem tekstu: ispitno povjerenstvo).

(2) Ispitno povjerenstvo čine:

– ravnatelj koji je po položaju predsjednik povjerenstva i

– šest članova iz reda nastavničkoga vijeća od kojih je jedan ispitni koordinator.

(3) Ravnatelj imenuje ostale članove ispitnoga povjerenstva u rujnu za tekuću školsku godinu, a za svaki ispitni rok za provedbu ispita ravnatelj imenuje dežurne nastavnike.

(4) Plan i program rada ispitnoga povjerenstva i dežurnih nastavnika tijekom provedbe ispita državne mature dio je godišnjega plana i programa rada škole.

(5) Za pravilnost provedbe ispita državne mature u školi odgovoran je ravnatelj.

(6) Za pristupnike iz članka 1. stavka 4. ovoga Pravilnika ispitno povjerenstvo i ispitnoga koordinatora ispitnoga mjesta imenuje ravnatelj Centra.

Članak 11. (NN 41/19)

(1) Ispitno povjerenstvo u školi obavlja sljedeće poslove:

– utvrđuje konačan popis pristupnika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita i dostavlja ga Centru,

– odlučuje o opravdanosti naknadne prijave ispita državne mature, promjeni prijavljenih ispita državne mature i odjavi ispita državne mature, a odluku dostavlja Centru,

– odlučuje o opravdanosti nepristupanja pristupnika polaganju ispita i obavještava Centar u rokovima i na način koji propisuje Centar,

– prati provedbu ispita državne mature,

– zaprima prigovore pristupnika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovore pristupnika na bodovanje te utvrđuje opravdanost razloga podnošenja prigovora i o tome obavještava Centar u roku od 48 sati na način koji propisuje Centar,

– utvrđuje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita,

– obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita.

(2) Dužnost ispitnog povjerenstva je osigurati nazočnost natpolovične većine članova na ispitnim mjestima tijekom cijele provedbe državne mature i ispita državne mature.

Članak 11.a (NN 41/19, 53/2119/23)

(1) Ispitni centar je zajedničko ispitno mjesto za više škola kojima geografski raspored omogućuje da učenici tih škola polažu ispite na istome ispitnome mjestu.

(2) Ispitno povjerenstvo u ispitnome centru imenuje Centar odlukom.

(3) Detalje pripreme, organizacije i provedbu ispita sporazumom ugovaraju i potpisuju ravnatelji škola, Centar i osnivači škola.

(4) Odluku o ispitnim centrima u kojima će se provoditi ispiti državne mature u toj školskoj godini donosi Centar za svaku školsku godinu do početka prijava ispita, uz suglasnost Upravnog vijeća Centra.

Članak 12.

Zadaće predsjednika ispitnoga povjerenstva jesu:

– osiguravanje pravilnosti provedbe ispita državne mature,

– osiguravanje materijalnih uvjeta za provedbu,

– sazivanje sjednica ispitnoga povjerenstva,

– imenovanje dežurnih nastavnika i voditelja ispitnih prostorija na prijedlog ispitnoga koordinatora,

– osiguravanje primjene ovoga Pravilnika,

– skrb za tajnost ispita državne mature na ispitnome mjestu.

Članak 13. (NN 41/19)

(1) Poslovi i odgovornost ispitnoga koordinatora jesu:

– osiguravanje i provjeravanje popisa i prijava učenika za ispite,

– raspoređivanje učenika u skupine po ispitnim prostorijama,

– zaprimanje, zaštita i pohranjivanje ispitnih materijala,

– određivanje i pripremanje prostorija za provođenje ispita,

– nadzor provođenja ispita i osiguravanje pravilnosti postupka provedbe ispita,

– povrat ispitnih materijala Centru,

– informiranje svih učenika o sustavu vanjskoga vrjednovanja i zadatcima i ciljevima vrjednovanja,

– sastajanje s dežurnim nastavnicima, upućivanje istih u njihove dužnosti, obveze i odgovornosti te predaja potrebnoga materijala,

– savjetovanje učenika o odabiru ispita izbornoga dijela državne mature,

– informiranje učenika o postupku provođenja ispita te koordiniranje prijavljivanja za ispite na razini škole,

– vođenje brige u školi o provedbi prilagodbe ispita za učenike s teškoćama,

– informiranje nastavnika o sustavu, zadatcima i ciljevima vanjskoga vrjednovanja te savjetovanje i pružanje podrške,

– sudjelovanje na stručnim sastancima koje organizira Centar,

– organiziranje tematskih sastanaka na kojima se raspravlja i informira o svim pitanjima i novostima u svezi s vanjskim vrjednovanjem,

– osiguravanje pravovremene dostupnosti informacija i publikacija za nastavnike,

– unošenje podataka u Središnji registar državne mature,

– ispisivanje i podjela svjedodžbi o državnoj maturi i potvrda o položenim ispitima državne mature.

(2) U slučaju spriječenosti poslove ispitnoga koordinatora obavlja osoba koja ga zamjenjuje.

(3) Ispitnoga koordinatora i osobu koja ga zamjenjuje imenuje ravnatelj Centra na prijedlog ravnatelja škole za svaku školsku godinu, s pravom ponovnoga imenovanja.

Članak 14. (NN 41/19, 53/21)

(1) Za kvalitetu pripreme i provedbe ispita državne mature odgovoran je Centar koji je dužan Upravnom vijeću Centra u pisanom obliku dostaviti izvješće o provedbi ispita državne mature u ljetnom i jesenskom ispitnom roku.

(2) Za zakonitost provedbe ispita u školi odgovoran je ravnatelj.

(3) Za provedbu ispita u ispitnoj prostoriji odgovorni su voditelj ispitne prostorije i dežurni nastavnici.

IV. ISPITNI ROKOVI, RASPORED ISPITA, PRIJAVA I ODJAVA

Članak 15. (NN 41/19, 53/2119/23)

(1) Ispiti državne mature polažu se u dva ispitna roka.

(2) Centar do 15. svibnja tekuće školske godine, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća Centra, donosi Kalendar polaganja ispita državne mature (u daljnjem tekstu: Kalendar ispita) za svaki ispitni rok u sljedećoj školskoj godini i objavljuje ga na mrežnoj stranici Centra.

(3) Polaganje ispita učenici iz članka 1. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika prijavljuju na način koji propisuje Centar te u rokovima utvrđenim Kalendarom ispita. Škola prikuplja potpisane prijave učenika u pisanome obliku te ih dostavlja isključivo na zahtjev Centra.

(4) Promjene Kalendara ispita zbog izvanrednih situacija koje su proglašene na lokalnoj ili državnoj razini donosi ravnatelj Centra uz suglasnost Upravnog vijeća Centra.

(5) Ispitni rok započinje danom polaganja prvoga ispita u tome roku.

(6) Kalendarom ispita utvrđuju se datumi prijave i održavanja ispita te datum objave konačnih rezultata ispita i datum izdavanja svjedodžbi i potvrda, za svaki pojedini ispitni rok.

(7) Škola objavljuje Kalendar ispita na oglasnoj ploči ili drugome vidljivom mjestu te na mrežnoj stranici, najkasnije do 30. rujna za tekuću školsku godinu.

Članak 16.

(1) Pravo pristupa polaganju državne mature, odnosno ispita državne mature imaju učenici, odnosno pristupnici koji su s uspjehom završili završni razred na kraju nastavne godine, što uključuje i učenike, odnosno pristupnike kojima je pozitivno riješen prigovor na zaključenu negativnu ocjenu.

(2) Škola je dužna u roku od tri dana od dana završetka nastavne godine, odnosno pozitivno riješenoga prigovora na zaključenu negativnu ocjenu, na način koji propiše Centar, dostaviti konačan popis učenika iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 16.a (NN 127/19, 53/2119/23)

Brisan.

Članak 17. (NN 41/19, 55/2019/23)

(1) Prijavljeni ispiti mogu se promijeniti zbog opravdanih razloga, što znači odjaviti ispit i prijaviti drugi najkasnije 30 dana prije početka prvogaispitnoga roka, odnosno najkasnije 15 dana prije početka drugogaispitnog roka.

(2) Ako ispit zbog opravdanih razloga nije mogao biti prijavljen u roku utvrđenom Kalendarom ispita, može se prijaviti naknadno, ali najkasnije 30 dana prije početka prvogaispitnog roka, odnosno 15 dana prije početka drugogaispitnog roka.

(3) Učenici iz članka 1. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika promjenu prijavljenoga ispita prijavljuju ispitnome koordinatoru, o čemu ispitno povjerenstvo donosi odluku te u roku od pet dana o istome obavještava Centar pisanim putem. Pristupnici promjenu pisanim putem prijavljuju Centru.

(4) O opravdanosti razloga iz stavka 2. ovoga članka odlučuje ispitno povjerenstvo na temelju odgovarajućih dokaza, a odluku potpisuje predsjednik ispitnoga povjerenstva. Za pristupnike odluku o opravdanosti donosi Centar.

(5) Odluku iz stavka 4. ovoga članka ispitno povjerenstvo dužno je donijeti i dostaviti učeniku i Centru najkasnije u roku od dva dana od dana primitka naknadne prijave.

(6) Opravdani razlozi za naknadnu prijavu ispita mogu biti:

– teži zdravstveni problemi u vrijeme prijava ispita,

– smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća te drugi opravdani razlozi.

(7) Iznimno od rokova utvrđenih stavkom 1. i 2. ovog članka, za vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti ­COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, u slučaju promjene Kalendara ispita prijavljeni ispiti mogu se promijeniti, odnosno ispiti koji nisu prijavljeni mogu se prijaviti, najkasnije u roku od 8 dana od dana promjene Kalendara ispita.

Članak 18. (NN 41/19, 55/2019/23)

(1) Polaganje prijavljenih ispita može se odjaviti najkasnije 30 dana prije početka prvogaispitnog roka i 15 dana prije početka drugoga ispitnog roka.

(2) Ako prijavljeni ispit nije odjavljen u roku određenom stavkom 1. ovoga članka, a ispitu se ne pristupi, o razlozima se mora izvijestiti ispitno povjerenstvo najkasnije u roku od 24 sata od početka ispita. Pristupnici iz članka 1. stavka 4. ovoga Pravilnika o razlozima izostanka obavještavaju Centar.

(3) Dokazi o opravdanosti izostanka moraju se dostaviti u roku od tri dana nakon održanoga ispita.

(4) Ako se ispit ne odjavi u roku propisanome u stavku 1. ovoga članka i ne prilože dokazi o opravdanosti izostanka u rokovima propisanim u stavku 3. ovoga članka, smatra se da je iskorišten ispitni rok te je nužno platiti naknadu za troškove polaganja ispita.

(5) Iznimno od rokova utvrđenih stavkom 1. ovog članka, za vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, u slučaju promjene Kalendara ispita prijavljeni ispiti mogu se odjaviti najkasnije u roku od 8 dana od dana promjene Kalendara ispita.

Članak 19.

Mjesto pisanja ispita državne mature određuje Centar.

Članak 20. (NN 41/1919/23)

(1) Učenici iz članka 1. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika imaju pravo na polaganje prijavljenih ispita državne mature bez obveze plaćanja novčane naknade u kalendarskoj godini u kojoj završavaju završni razred srednjeg obrazovanja.

(2) Pristupnici plaćaju novčanu naknadu za polaganje ispita državne mature.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, hrvatski državljani koji izvan Republike Hrvatske završavaju završni razred srednjeg obrazovanja (usporedivog s najmanje četverogodišnjim srednjim obrazovanjem u Republici Hrvatskoj) u kalendarskoj godini u kojoj polažu državnu maturu, imaju pravo na polaganje prijavljenih ispita bez obveze plaćanja novčane naknade.

(4) Učenici iz stavka 1. ovoga članka i pristupnici iz stavka 3. ovoga članka koji radi ostvarivanja boljeg rezultata na ispitu ponovno prijavljuju već položene ispite u istoj ili drugoj kalendarskoj godini, obvezni su platiti novčanu naknadu za novo polaganje ispita.

(5) Učenici iz stavka 1. i pristupnici iz stavka 3. ovoga članka koji pravo besplatnog polaganja ispita nisu iskoristili zbog opravdanih razloga iz članka 17. stavka 6. ovoga Pravilnika, imaju pravo na polaganje prijavljenih ispita državne mature bez obveze plaćanja novčane naknade u roku u kojem prvi put polažu ispite.

(6) Učenici i pristupnici s invaliditetom koji imaju stupanj tjelesnog oštećenja 60 posto i više (prema rješenju koje izdaje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje) imaju trajno pravo na polaganje prijavljenih ispita državne mature bez obveze plaćanja novčane naknade uz dostavljanje dokaza o invaliditetu Centru.

(7) Obveznici plaćanja novčane naknade istu su dužni uplatiti najkasnije 30 dana prije početka prvogaispitnog roka, odnosno 15 dana prije početka drugogaispitnog roka.

(8) Obveznika plaćanja novčane naknade koji nije uplatio naknadu Centar će pet radnih dana prije isteka roka iz stavka 7. ovoga članka i ponovno dva dana prije isteka roka ako uplata nije obavljena, upozoriti o skorom isteku roka za plaćanje naknade (porukom na mobilni uređaj i sl.) uz napomenu da će ispiti za koje nije uplaćena novčana naknada biti odjavljeni i da istima neće moći pristupiti.

(9) Obveznicima plaćanja novčane naknade koji nisu novčanu naknadu uplatili u rokovima iz stavka 7. ovoga članka prijavljeni ispiti bit će odjavljeni i neće moći pristupiti polaganju ispita u ispitnome roku.

(10) Obveznik plaćanja novčane naknade, kojemu su, sukladno stavku 9. ovoga članka odjavljeni ispiti, a koji zbog opravdanih razloga nije uplatio novčanu naknadu u rokovima iz stavka 7. ovoga članka, može u roku od dva dana od isteka roka za plaćanje novčane naknade podnijeti zamolbu Centru koji odlučuje o zamolbi.

(11) Na odluku Centra iz stavka 10. ovoga članka obveznik plaćanja novčane naknade može u roku jednog dana od dana primitka odluke Centra podnijeti prigovor povjerenstvu za praćenje državne mature iz članka 14. ovoga Pravilnika, koje u roku od dva dana donosi odluku.

(12) Obveznicima plaćanja novčane naknade kojima je izrečena mjera poništenja položenih ispita i zabrana polaganja ostalih ispita u ispitnome roku u kojem su ispiti poništeni, uplaćena naknada neće biti vraćena.

(13) Iznos novčane naknade za polaganje ispita državne mature za pojedine kategorije pristupnika utvrđuje se odlukom Vlade Republike Hrvatske.

(7) Iznimno od rokova utvrđenih stavkom 7. ovog članka, za vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, u slučaju promjene Kalendara ispita obveznici plaćanja novčane naknade dužni su uplatiti novčanu naknadu najkasnije u roku od 8 dana od dana promjene Kalendara ispita.

V. NAČIN POLAGANJA ISPITA DRŽAVNE MATURE

Članak 21. (NN 41/19)

(1) Škola prije početka prijave ispita državne mature obavještava učenika o postupku ostvarivanja prava na prilagodbu i polaganju ispita te o njegovim pravima i dužnostima.

(2) Učenici odnosno pristupnici s teškoćama ispite državne mature polažu uz primjenu prilagođene ispitne tehnologije, a na temelju odluke Centra o vrsti prilagodbe.

(3) Pravo na prilagodbu iz stavka 2. ovoga članka imaju učenici iz članka 1. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika:

– s teškoćama u razvoju,

– s teškoćama učenja, poremećajima u ponašanju i emocionalnim problemima,

– s teškoćama uvjetovanim kulturalnim i jezičnim čimbenicima.

(4) Učenici iz članka 1. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika u kojih postoje teškoće iz stavka 3. podstavka 1. ovoga članka pravo na prilagodbu ostvaruju pod uvjetom da imaju rješenje o primjerenome programu obrazovanja.

(5) Iznimno, učenici iz članka 1. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika, pravo na prilagodbu mogu ostvariti u slučaju zdravstvenih teškoća koje su nastupile neposredno prije provedbe ispita, a o čemu odluku donosi Centar.

(6) Učenici iz članka 1. stavaka 2. i 3. ovoga Pravilnika u kojih postoje teškoće iz stavka 3. podstavaka 2. i 3. ovoga članka pravo na prilagodbu ostvaruju na temelju procjene i odluke Centra.

(7) Pristupnici mogu ostvariti pravo na prilagodbu na temelju procjene i odluke Centra.

(8) Učenici koji se obrazuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina ispite državne mature polažu na jeziku i pismu na kojem su se obrazovali. Iznimno, učenici koji se obrazuju na jeziku i pismu češke nacionalne manjine, ispite državne mature mogu polagati na hrvatskome jeziku.

(9) Pristupnici koji su se obrazovali na jeziku i pismu nacionalne manjine mogu birati hoće li polagati ispite državne mature na jeziku i pismu nacionalne manjine.

Članak 22.

(1) Ako učenik, odnosno pristupnik zakasni na početak ispita manje od 30 minuta, može pristupiti polaganju ispita, no vrijeme polaganja mu se ne produžuje. Iznimno, na ispitu koji se sastoji od dva dijela, a provodi s kraćim prekidom između dvaju dijelova, kašnjenje nije dozvoljeno na drugi dio ispita.

(2) Ako učenik, odnosno pristupnik iz opravdanih razloga zakasni na početak ispita više od 30 minuta ili zakasni na ispit ili dio ispita koji uključuje slušanje i/ili reprodukciju zvučnih zapisa, Centar mu, na prijedlog ispitnoga povjerenstva, dopušta polaganje cijeloga ispita u sljedećemu ispitnom roku. U tome slučaju smatrat će se da učenik, odnosno pristupnik nije iskoristio ispitni rok.

(3) Kao opravdani razlozi za kasniji početak ispita zbog kašnjenja smatraju se:

– zdravstveni problemi,

– okolnosti u prometu, koje su uzrokovale nepravovremeni dolazak i koje se mogu dokazati,

– smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća,

– drugi izvanredni događaji.

Članak 23.

(1) Ako učenik, odnosno pristupnik iz opravdanih razloga prekine ispit, ispitno povjerenstvo produljit će mu vrijeme polaganja ispita za duljinu vremena prekida, ali najviše do 50% vremena predviđenoga za trajanje ispita.

(2) Ako nije moguće postupiti sukladno stavku 1. ovoga članka, ispitno povjerenstvo uputit će učenika odnosno, pristupnika na polaganje ispita u sljedećemu ispitnom roku. U tome slučaju smatrat će se da učenik, odnosno pristupnik nije iskoristio ispitni rok.

(3) Opravdani razlozi prekida polaganja ispita jesu:

– zdravstveni problemi,

– drugi izvanredni događaji.

(4) O opravdanosti razloga prekida ispita odlučuje ispitno povjerenstvo, a odluku potpisuje predsjednik ispitnoga povjerenstva.

(5) Predsjednik ispitnoga povjerenstva dužan je, najkasnije u roku od 48 sati, odluku iz stavka 4. ovoga članka dostaviti učeniku, odnosno pristupniku i Centru.

Članak 24. (NN 41/19)

Brisan.

VI. NADZOR PROVEDBE ISPITA DRŽAVNE MATURE

Članak 25. (NN 19/23)

(1) Provedbu ispita državne mature nadziru: ispitno povjerenstvo, voditelji ispitne prostorije, dežurni nastavnici, djelatnici Centra i druge osobe koje imenuje Centar odlukom ravnatelja Centra.

(2) Uz predsjednika ispitnoga povjerenstva, ispit ili dio ispita mogu nadzirati i ispitni koordinator, djelatnici Centra i druge osobe koje imenuje Centar.

(3) Djelatnici Centra i druge osobe koje imenuje Centar, dužne su kod nadgledanja ispita državne mature pridržavati se uputa koje donosi ravnatelj Centra.

(4) Osobe iz stavka 2. ovoga članka mogu nadzirati više ispitnih prostorija.

(5) Osoba koju je Centar imenovao za nadziranje provođenja ispita državne mature dužna je o uočenim nepravilnostima odmah obavijestiti Centar u pisanome obliku.

(6) Na temelju utvrđenih nepravilnosti ravnatelj Centra donosi odluku o poništenju ispita jednog ili više pristupnika na ispitnome mjestu na kojemu je utvrđena nepravilnost.

(7) U slučaju naknadno prijavljenih nepravilnosti na ispitnome mjestu predsjednik ispitnoga povjerenstva mora se očitovati u pisanome obliku o uočenim nepravilnostima ravnatelju Centra.

Članak 26.

(1) Za vrijeme pisanja ispita u ispitnoj prostoriji u kojoj ispit polaže do 15 učenika, odnosno pristupnika dežurna su dva nastavnika, od kojih je jedan voditelj ispitne prostorije. U ispitnim prostorijama s više učenika, odnosno pristupnika broj dežurnih nastavnika povećava se za jednoga dežurnog nastavnika za svakih 15 učenika, odnosno pristupnika.

(2) Dežurni nastavnici iz stavka 1. ovoga članka ne smiju biti nastavnici predmeta iz kojega se polaže ispit.

Članak 27. (NN 19/23)

(1) Voditelj ispitne prostorije:

– proziva učenike, odnosno pristupnike koji polažu ispit u toj prostoriji,

– provjerava identitet prozvanoga učenika, odnosno pristupnika (prema Obrascu o pristupanju i ponašanju pristupnika),

– upisuje u Obrazac dolazak učenika, odnosno pristupnika te ga usmjerava na njegovo mjesto,

– čita upute za provedbu svakoga pojedinog ispita,

– uručuje ispitni materijal pristupnicima,

– provjerava ispravnost ispitnoga materijala,

– obavještava ispitnoga koordinatora u slučajevima kada uoči neispravnost ispitnoga materijala i isti zamjenjuje ispravnim,

– u slučaju neispravnoga zvučnog zapisa ili uređaja za reprodukciju zvuka prekida ispit, osigurava da učenici, odnosno pristupnici ne napuste ispitnu prostoriju i u najkraćem roku zamjenjuje neispravan uređaj ili zapis,

– po završetku ispita preuzima ispitni materijal, ulaže sav ispitni materijal u omotnicu za povrat ispitnoga materijala i označen identifikacijskom oznakom te zatvara omotnicu s ispitnim materijalima,

– ispitni materijal iz ispitne prostorije i izvješće o provedbi ispita predaje ispitnome koordinatoru.

(2) Uz voditelja ispitne prostorije u dijelu poslova iz stavka 1. ovoga članka sudjeluju i dežurni nastavnici.

Članak 28. (NN 41/1919/23)

(1) Učenici, odnosno pristupnici moraju se okupiti pred ispitnom prostorijom najkasnije 30 minuta prije početka ispita.

(2) Učenik, odnosno pristupnik na ispitu mora imati osobni dokument s fotografijom, koji prije početka ispita stavlja na rub stola.

(3) U slučaju da učenik, odnosno pristupnik nema osobni dokument, dežurni nastavnik to zapisuje u zapisnik, a identifikacija učenika, odnosno pristupnika obavlja se uz predočenje osobnoga dokumenta, najkasnije u roku od 24 sata nakon početka ispita.

(4) Ako se identifikacija učenika odnosno pristupnika ne obavi u roku iz stavka 3. ovoga članka, smatra se da isti nije pristupio ispitu.

(5) Učenici, odnosno pristupnici mogu na ispitu imati samo pribor ili pomagala, koji su za svaki ispit propisana u ispitnom katalogu.

(6) Učenik odnosno pristupnik tijekom ispita ne smije koristiti niti imati u blizini radnog mjesta mobilni telefon niti druge elektroničke, audio i video uređaje. Mobilni telefon i drugi elektronički, audio i video uređaji za vrijeme pisanja ispita smiju se nalaziti samo na mjestu predviđenome za to.

(7) U pravilu, prvih 30 minuta nakon početka ispita i zadnjih 15 minuta prije isteka vremena određenoga za rješavanje ispita, niti jedan učenik, odnosno pristupnik ne smije napustiti ispitnu prostoriju.

Članak 29.

Sva ostala pravila o provođenju državne mature i ispita državne mature na ispitnim mjestima, koja nisu uređena ovim Pravilnikom donosi ravnatelj Centra odlukom te su ih se svi učenici, odnosno pristupnici dužni pridržavati. Odluka se objavljuje na mrežnoj stranici Centra.

Članak 29.a (NN 55/20)

(1) Za vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti ­COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, s ciljem zaštite života i zdravlja učenika, nadzor provedbe državne mature iznimno je moguće, odlukom ravnatelja Centra, urediti drugačije u odnosu na članak 25., 26., 27., 28. i 29. ovog Pravilnika.

(2) Odluka iz stavka 1. ovog članka donosi se prema uputama epidemiološke struke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i objavljuje se u »Narodnim novinama«.

VII. KRŠENJE PRAVILA

Članak 30. (NN 19/23)

(1) U slučaju otkrivanja sadržaja ispitnoga materijala ili otuđenja ispitnoga materijala predsjednik ispitnoga povjerenstva, ispitni koordinator ili druga osoba koja je došla do te spoznaje dužni su o tome odmah obavijestiti Centar.

(2) U slučajevima opisanima u stavku 1. ovoga članka ravnatelj Centra donosi odluku o prekidu, odgodi ili poništenju ispita te daljnjemu postupanju.

Članak 31. (NN 41/1919/23)

(1) Nedozvoljena ponašanja učenika, odnosno pristupnika na ispitu jesu:

1. nepridržavanje uputa dežurnoga nastavnika,

2. nepridržavanje uputa o uporabi propisanoga pribora,

3. osvrtanje, razgovaranje odnosno sporazumijevanje,

4. ometanje tijeka ispita,

5. prepisivanje ili dopuštanje prepisivanja

6. upisivanje prijetnji, vulgarnih znakova, simbola, izraza i sadržaja u ispitu, odnosno ispitnom materijalu, ili onih koji diskriminiraju po rasnoj, vjerskoj, etničkoj, rodnoj, spolnoj ili drugoj osnovi

7. posjedovanje ili korištenje nedopuštenih pomagala, uključujući mobilni telefon te druge prijenosne ili nosive elektroničke, audio i video uređaje,

8. predavanje uratka drugoga pristupnika,

9. nedozvoljeno posjedovanje ispitnih materijala,

10. zamjena identiteta pristupnika..

(2) Mjere koje se izriču u slučajevima utvrđenoga nedozvoljenog ponašanja iz stavka 1. točke 1. do 5. ovoga članka za vrijeme polaganja ispita su:

a) opomena – kao upozorenje pri prvome primijećenome nedozvoljenom ponašanju,

b) prekid ispita i poništavanje ispita – pri ponovljenome nedozvoljenom ponašanju.

(3) Mjere koje se izriču u slučaju kada se nedozvoljeno ponašanje iz stavka 1. točke 5. i 6. ovoga članka utvrdi nakon polaganja ispita i tijekom ocjenjivanja ispita su poništenje ispita.

(4) U slučajevima nedozvoljenoga ponašanja iz stavka 1. točke 7. do 10. ovoga članka, a koji je primijećen prije, tijekom ili nakon polaganja ispita državne mature te tijekom ocjenjivanja izriče se mjera poništavanja svih položenih ispita i zabrana polaganja ostalih ispita u tome ispitnom roku.

(5) U slučaju kada se tijekom ocjenjivanja ispita pojavi opravdana sumnja na moguće nedozvoljeno ponašanje učenika odnosno pristupnika iz stavka 1. točke 5. ovoga članka, Centar postupa sukladno članku 38. stavku 4. do 8. ovoga Pravilnika.

(6) Mjeru poništenja svih položenih ispita državne mature izriče ravnatelj Centra.

(7) Osim u slučajevima navedenim u stavku 1. i 2. ovoga članka, ravnatelj Centra može poništiti ispite i u drugim slučajevima, a u kojima je dovedena u pitanje zakonitost provedbe ispita.

Članak 32. (NN 41/19)

(1) Opomenu izriče voditelj ispitne prostorije te istu zapisuje u zapisnik o tijeku ispita.

(2) U slučaju iz članka 31. stavka 2. točke b) ovoga Pravilnika, voditelj ispitne prostorije odmah obavještava predsjednika ispitnog povjerenstva koje utvrđuje stvarno stanje i o istome obavještava Centar, koji na prijedlog ispitnog povjerenstva donosi odluku o poništenju ispita.

(3) U slučaju prekida ispita učenik odnosno pristupnik dužan je napustiti prostoriju u kojoj se polaže ispit tako da ne ometa provođenje ispita.

(4) Ispitno povjerenstvo o svim mjerama protiv prekršitelja obavještava Centar.

Članak 33.

(1) Ispit se može prekinuti i u slučaju više sile. Ako je moguće, dežurni nastavnik prikuplja ispitni materijal i u roku od 30 minuta o tome se obavještava Centar.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka odluku o nastavku provođenja ispita donosi ravnatelj Centra.

VIII. POSTUPANJE S ISPITNIM MATERIJALIMA

Članak 34.

(1) Centar će svakome ispitnom mjestu dostaviti potreban ispitni materijal.

(2) Ispitni koordinatori dužni su za svoje ispitno mjesto osobno preuzeti ispitne materijale, utvrditi ispravnost pošiljke i dostaviti Centru podatke o preuzimanju svake pojedine pošiljke.

(3) Način dostavljanja podataka o preuzimanju pošiljke propisuje Centar.

Članak 35.

(1) Pri preuzimanju ispitnoga materijala ispitni koordinator mora provjeriti broj i ispravnost kutija koje moraju biti zatvorene i neoštećene.

(2) Kutije je potrebno odmah odnijeti do mjesta na kojem će biti sigurno pohranjene, otvoriti i provjeriti odgovara li broj omotnica s ispitnim materijalima broju prijavljenih učenika, odnosno pristupnika. Podatke o preuzetome ispitnom materijalu ispitni je koordinator dužan evidentirati istoga dana.

(3) Omotnice s ispitnim materijalima ne smiju se otvarati do početka ispita.

(4) Ispitni koordinator nakon izvršene provjere evidentira primitak ispitnoga materijala.

(5) Ukoliko broj omotnica s ispitnim materijalima ne odgovara broju prijavljenih učenika, odnosno pristupnika ispitni je koordinator dužan odmah kontaktirati Centar, a najkasnije do 18 sati istoga dana kada je materijal preuzeo.

(6) Ispitni koordinator dužan je pohraniti ispitni materijal na unaprijed pripremljeno sigurno mjesto u školi.

(7) Sigurnim mjestom u školi smatra se sef, ormar ili prostorija koju se može zaključati.

(8) Ključ imaju samo ispitni koordinator i ravnatelj škole.

(9) Način i rokove u kojima škola mora Centru vratiti riješene ispitne materijale za svaki ispitni rok propisuje Centar.

(10) O načinu i rokovima iz stavka 1. ovoga članka, Centar obavještava škole najkasnije osam radnih dana prije početka pojedinih ispita.

Članak 36. (NN 41/19)

U slučaju spriječenosti ispitnoga koordinatora, ispitni materijal preuzima i pohranjuje osoba koja je odlukom ravnatelja Centra imenovana osobom koja zamjenjuje ispitnoga koordinatora.

IX. OCJENJIVANJE

Članak 37. (NN 19/23)

(1) Uspjeh na pojedinom ispitu državne mature izražava se ocjenom.

(2) Rezultat ispita državne mature izražava se brojem bodova, postotnim bodovima i centilom.

(3) Bodovima se ocjenjuju pojedinačni odgovori na zadatke.

(4) Ocjena se utvrđuje temeljem postotnih bodova postignutih iz svih dijelova ispita mjerilima koje propisuje Centar za kalendarsku godinu.

(5) Ljestvica ocjena ima pet stupnjeva i obuhvaća ocjene: nedovoljan (1), dovoljan (2), dobar (3), vrlo dobar (4) i odličan (5).

(6) Ocjena nedovoljan (1) je negativna ocjena, a druge su ocjene pozitivne.

Članak 38. (NN 19/23)

(1) Postignute bodove na ispitu utvrđuju ocjenjivači, a mogu se utvrđivati i računalno.

(2) Ocjenjivače imenuje ravnatelj Centra za svaku kalendarsku godinu.

(3) Ocjenjivač će upozoriti Centar na moguće prepisivanje ili drugo eventualno nedozvoljeno ponašanje koje je razvidno iz usporedbe ispitnih materijala učenika, odnosno pristupnika.

(4) Centar učenika, odnosno pristupnika za kojega postoji opravdana sumnja na moguće prepisivanje koje su uočili ocjenjivači, može pozvati na ponovno polaganje ispita.

(5) Vrijeme i mjesto polaganja ispita određuje Centar. Troškove dolaska do ispitnoga mjesta i osiguranje učenika snosi škola, odnosno pristupnik iz članka 1. stavka 4. ovoga Pravilnika.

(6) Ispit iz stavka 4. ovoga članka održava se najkasnije do objave rezultata ispita državne mature u pojedinome roku.

(7) Rezultat ostvaren na ponovnomu polaganju ispita je konačan.

(8) Za učenika, odnosno pristupnika koji ne pristupi ponovnomu polaganju ispita smatra se da nije položio ispit.

Članak 39.

(1) Centar donosi upute za ocjenjivanje, provođenje i organizaciju ocjenjivanja te organizira rad ocjenjivača i njihovo savjetovanje.

(2) Centar priprema analizu ocjenjivanja ispita državne mature.

(3) Analiza ocjenjivanja služi za savjetovanje, obrazovanje i usavršavanje ocjenjivača.

Članak 40.

(1) Računske i druge pogreške u ocjenjivanju i preračunavanju bodova ispravlja Centar.

(2) O ispravku pogreške sastavlja se poseban zapisnik koji potpisuje ravnatelj Centra.

Članak 41. (NN 19/23)

Nova ocjena i bodovi može se odrediti odlukom Centra:

– ako su u provedbi ispita ili dijelova ispita državne mature utvrđene okolnosti koje nisu rezultat učenikovih, odnosno pristupnikovih postupaka, a koje bi mogle utjecati na ocjenu,

– ako je njegov uradak nakon što ga je predao uništen, otuđen ili izgubljen,

– ako je usvojen prigovor na bodovanje ispita ili prigovor na odluku Centra,

– i u drugim izvanrednim slučajevima.

Članak 42. (NN 41/19)

Brisan.

X. PRIGOVORI

Članak 43. (NN 41/19, 53/21)

(1) U slučaju sumnje u nepravilnosti u provedbi ispita državne mature ili u postupke koji su nastali kršenjem pravila o provedbi ispita te na bodovanje ispita učenik odnosno pristupnik može podnijeti prigovor.

(2) Pisani prigovor u svezi s nepravilnošću u provedbi ispita može se podnijeti najkasnije u roku od 48 sati od pisanja ispita.

(3) Pisani prigovor na bodovanje ispita može se podnijeti u roku od 48 sati od objave rezultata ispita, a u njemu mora biti naznačeno na koji se zadatak odnosi te objašnjeno u čemu se sastoji nepravilnost.

(4) Prigovor iz stavka 2. i 3. ovoga članka učenik podnosi ispitnome povjerenstvu, a pristupnik Centru.

(5) Mišljenje o opravdanosti razloga podnošenja prigovora učenika donosi ispitno povjerenstvo i prosljeđuje ga Centru.

(6) Odluku o prigovoru učenika odnosno pristupnika na bodovanje donosi Centar u roku od pet radnih dana od isteka roka iz stavka 3. ovoga članka.

(7) Učenik odnosno pristupnik koji nije zadovoljan odlukom Centra iz stavka 6. ovoga članka, može u roku od jednoga dana od dana donošenja odluke podnijeti prigovor na odluku Centra Upravnom vijeću Centra koje donosi odluku u roku od dva dana od dana primitka prigovora.

(8) U slučaju da Centar utvrdi da je prigovor u svezi s nepravilnostima u provedbi ispita državne mature ili postupcima koji su nastali kršenjem pravila o provedbi ispita opravdan, Centar može odrediti ponovno polaganje ispita sukladno članku 38. stavcima 5. do 8. ovoga Pravilnika.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 44.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o polaganju državne mature (Narodne novine, br. 127/10).

Članak 45.

Kalendar ispita za školsku godinu 2012./2013. Centar će donijeti najkasnije 8 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 46.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 41/19

Članak 21.

(1) Odredbe članaka 13. i 14. ovoga Pravilnika primjenjuju se od školske godine 2019./2020.

(2) Učenici s teškoćama u razvoju koji nemaju rješenje o primjerenome programu obrazovanja, mogu najkasnije do završetka školske godine 2019./2020. ostvarivati pravo na prilagodbu iz članka 13. ovog Pravilnika temeljem procjene i odluke Centra.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 127/19

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 55/20

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 53/21

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 126/21

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2022.

Prijelazne i završne odredbe iz NN 19/23

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

 

 

Copyright © Ante Borić