Baza je ažurirana 12.07.2024. 

zaključno sa NN 81/24

EU 2024/1874

NN 74/2013 (19.6.2013.)

 

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

Na temelju članka 14. Zakona o dadiljama (»Narodne novine«, broj 37/13) ministrica socijalne politike i mladih donosi

 

PRAVILNIK O UVJETIMA PROSTORA, OPREMLJENOSTI PROSTORA ODGOVARAJUĆOM OPREMOM I OSTALIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DADILJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostali uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilje u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje (u daljnjem tekstu: stambeni ili poslovni prostor).

Članak 2.

(1) Kada se djelatnost dadilje obavlja u stambenom ili poslovnom prostoru, djelatnost se može obavljati samo u prostoru koji obrtnik koji ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje (dalje: obrtnik) ima u vlasništvu, suvlasništvu, najmu ili zakupu.

(2) Ugovor o najmu odnosno zakupu prostora iz stavka 1. ovoga članka mora biti sklopljen u trajanju od najmanje tri godine od dana podnošenja zahtjeva za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta iz ovog Pravilnika.

Članak 3.

(1) U postupku utvrđivanja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom za početak obavljanja djelatnosti, u slučaju kada se djelatnost dadilje namjerava obavljati u stambenom prostoru, obrtnik mora dostaviti pisani pristanak svih punoljetnih članova kućanstva u kojem se namjerava obavljati djelatnost, a na kojem pisanom pristanku je potpis ovjeren kod javnog bilježnika.

(2) Ukoliko se prostor iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika nalazi u suvlasništvu, obrtnik u postupku utvrđivanja uvjeta za početak obavljanja djelatnosti mora dostaviti pisani pristanak svih suvlasnika za obavljanje djelatnosti u predmetnom prostoru, a na kojem pisanom pristanku je potpis ovjeren kod javnog bilježnika.

II. UVJETI STAMBENOG ILI POSLOVNOG PROSTORA

Članak 4.

(1) Stambeni ili poslovni prostor mora imati osiguranu određenu površinu neizgrađenog zemljišta za prilaz.

(2) Ako se u blizini stambenog ili poslovnog prostora ne nalazi park ili igralište, stambeni ili poslovni prostor mora imati osiguran prostor za igru odnosno boravak djece na otvorenom, koji mora biti sigurnim putem povezan sa stambenim ili poslovnim prostorom.

(3) Prostori iz stavaka 1. i 2. ovoga članka moraju biti ograđeni ogradom visokom najmanje 1,20 m, sa vratima na kojima kvaka djetetu nije dostupna, tako da ne postoji mogućnost da dijete samostalno napusti prostor.

(4) Kada se u prostorima iz stavaka 1. ili 2. ovoga članka nalaze bazeni, fontane ili druga tijela u kojima se stalno nalazi određena količina vode te drugi objekti koji predstavljaju potencijalnu opasnost za djecu, isti moraju biti zaštićeni na način da se onemogući samostalan pristup djeci.

(5) Kada se u prostorima iz stavaka 1. ili 2. ovoga članka nalazi pješčanik u kojem se stalno nalazi određena količina pijeska, isti mora biti redovito nasipan te na odgovarajući način zaštićen dok nije u uporabi.

(6) Ukoliko stambeni ili poslovni prostor nema osiguran prostor iz stavka 2. ovoga članka, u blizini stambenog ili poslovnog prostora mora se nalaziti dječje igralište, park ili otvorena zelena površina na kojoj se djeca mogu igrati odnosno boraviti.

Članak 5.

Kada stambeni ili poslovni prostor ima balkon, lođu ili terasu, isti moraju biti ograđeni ogradom visokom najmanje 1,20 m bez mogućnosti da se djeca na ogradu popnu, a ukoliko se ograda sastoji od okomitih prečki razmak među istima ne smije biti veći od 9 cm.

Članak 6.

(1) Stambeni ili poslovni prostor mora biti redovito održavan, uredan, čist i prozračan u svrhu sigurnosti i udobnosti djece.

(2) Stambeni ili poslovni prostor mora imati dnevno svjetlo i mogućnost prirodnog provjetravanja.

(3) U stambenom ili poslovnom prostoru potrebno je osigurati ravnomjerno grijanje, koje mora udovoljavati tehničkim i ekološkim standardima, a u razdoblju visokih vanjskih temperatura, potrebno je osigurati optimalnu temperaturu unutarnjeg prostora.

(4) Stambeni ili poslovni prostor mora imati priključak na električnu i telefonsku mrežu te provedene instalacije unutar objekta, priključak i instalacije za dovod pitke vode i odvod otpadnih voda.

(5) Stambeni ili poslovni prostor mora obvezno biti opremljen aparatom za gašenje požara, detektorom dima i kutijom prve pomoći.

(6) Stambeni ili poslovni prostor u kojem se pružaju usluge teže pokretnoj djeci ili djeci u invalidskim kolicima mora osiguravati toj djeci nesmetan pristup, kretanje i boravak u prostoru.

Članak 7.

(1) Stambeni ili poslovni prostor ne smije imati oštećenja koja mogu štetiti djeci odnosno ugroziti njihovu sigurnost.

(2) Kada se u stambenom ili poslovnom prostoru nalaze električne utičnice ili druge električne instalacije, mjesta otvorene vatre i grijaća sredstva otvorenog tipa, ista moraju biti zaštićena na način da se onemogući pristup djeci.

(3) Kada se u stambenom ili poslovnom prostoru nalaze grijaća tijela na plin, ista moraju biti na odgovarajući način ventilirana i trajno instalirana.

(4) Kada se u stambenom ili poslovnom prostoru nalaze stepenice, one moraju imati ogradu odnosno rukohvat cijelom dužinom, te biti ograđene i u dijelu na kojem počinju odnosno završavaju.

(5) Kada se u stambenom ili poslovnom prostoru nalaze sredstva za čišćenje, lijekovi i drugi predmeti koji mogu prouzročiti opasnost ukoliko su dostupni djeci, moraju biti spremljeni na način da se onemogući pristup djeci.

(6) Kada se u stambenom ili poslovnom prostoru nalaze biljke koje predstavljaju opasnost za sigurnost djece, iste moraju biti zaštićene na način da se onemogući pristup djeci.

(7) Kada se u stambenom ili poslovnom prostoru nalaze bazeni, fontane ili druga tijela u kojima se stalno nalazi određena količina vode, odnosno drugi objekti koji predstavljaju potencijalnu opasnost za djecu, isti moraju biti zaštićeni na način da se onemogući pristup djeci.

(8) Kada se u stambenom ili poslovnom prostoru nalazi kućni ljubimac koji predstavlja opasnost za sigurnost djece, on mora biti odvojen od djece i smješten u prostor ili objekt kojemu djeca nemaju pristup.

Članak 8.

(1) Stambeni ili poslovni prostor mora izraditi plan evakuacije.

(2) Sva djeca, na način primjeren svojoj dobi, obrtnik koji obavlja djelatnost dadilje, kao i dadilje odnosno pomoćne dadilje koje su zaposlene u obrtu koji obavlja djelatnost dadilje i članovi kućanstva obrtnika, kada se djelatnost dadilje obavlja u stambenom prostoru, moraju biti upućeni u svoje obveze u okviru plana evakuacije.

Članak 9.

(1) Ovisno o broju djece te broju članova kućanstva, stambeni ili poslovni prostor mora biti funkcionalan na način da ima osiguran prostor za kuhanje, prostor za blagovanje, prostor za dnevni boravak, prostor za spavanje, prostor sanitarnog čvora i kupaonski prostor za održavanje osobne higijene.

(2) U stambenom ili poslovnom prostoru mora biti osiguran prostor koji služi za presvlačenje, preobuvanje i odlaganje dječje garderobe (svlačionica za djecu).

(3) U stambenom ili poslovnom prostoru mora biti osiguran prostor koji služi za boravak, igru i spavanje djece (boravak, igraonica i spavaonica).

(4) Za prostor iz stavka 3. ovoga članka može biti osigurana odgovarajuća prostorija koja može biti odvojena od prostorija koje koriste članovi kućanstva obrtnika kada se djelatnost dadilje obavlja u stambenom prostoru.

(5) Prostor iz stavka 3. ovoga članka može se koristiti kao blagovaonica za djecu.

(6) Ukupna površina prostora iz stavka 3. ovoga članka mora iznositi najmanje 4 m2 površine poda po djetetu.

Članak 10.

(1) Prostor za kuhanje koji se nalazi u stambenom ili poslovnom prostoru mora biti opremljen štednjakom, sudoperom, slavinom s toplom i hladnom vodom, hladnjakom, stolićem za pripremanje hrane, kuhinjskim ormarićem te potrebnim posuđem i priborom za jelo te zaštićena na način da se onemogući pristup djeci.

(2) U stambenom ili poslovnom prostoru mora biti osigurano higijensko rukovanje namirnicama i čuvanje hrane od kvarenja i zagađivanja.

(3) Ukoliko roditelj djeteta osigurava i donosi hranu za dijete, mora hranu označiti imenom i prezimenom djeteta te hrana mora biti uredno složena odnosno odložena u hladnjak.

Članak 11.

U stambenom ili poslovnom prostor u kojem se obavlja djelatnost dadilje prehrambeni proizvodi moraju se spremati odvojeno od sredstava za čišćenje i osobnu higijenu.

Članak 12.

(1) U stambenom ili poslovnom prostoru mora biti osigurana najmanje jedna kupaonica.

(2) Kupaonica iz stavka 1. ovoga članka mora imati umivaonik s toplom i hladnom vodom, tekućim sapunom te ručnicima za jednokratnu uporabu.

(3) Sanitarije (umivaonik i WC školjka) koje su namijenjene djeci moraju biti podešene visini djece stabilnim podesivačem (klupčica/povisivač) koji mora biti odgovarajuće veličine koja osigurava da dijete ne može pasti s njega.

(4) Ukoliko nije moguće da sanitarije namijenjene djeci budu odvojene od sanitarija koje su namijenjene članovima kućanstva dadilje, u kupaonici se moraju nalaziti sjedalice za WC školjku koje su prilagođene djeci.

III. OPREMLJENOST PROSTORA ODGOVARAJUĆOM OPREMOM

Članak 13.

(1) Stambeni ili poslovni prostor mora biti opremljen sigurnim igračkama, opremom za igru te materijalom, opremom i namještajem za boravak, prehranu i spavanje djece.

(2) Oprema i namještaj iz stavka 1. ovoga članka moraju biti funkcionalni, prenosivi, stabilni, od kvalitetnog materijala, po mogućnosti prirodnog, lakog za održavanje i postojanih boja.

(3) Igračke, oprema, materijal i namještaj iz stavka 1. ovoga članka moraju biti sigurni za upotrebu i ne smiju predstavljati opasnost za djecu.

(4) Stambeni ili poslovni prostor mora biti opremljen odgovarajućim namještajem, na način da svako dijete ima vlastiti ležaj te odgovarajuće mjesto za odlaganje osobnih stvari, a djeci školske dobi potrebno je osigurati mjesto za učenje.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

U rješenju kojim nadležni ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba utvrđuje da su ispunjeni uvjeti za obavljanje djelatnosti dadilje propisani ovim pravilnikom obvezno se između ostalog navodi:

– oznaka prostora na koji se rješenje odnosi uz napomenu radi li se o stambenom ili poslovnom prostoru

– najveći broj djece za čuvanje koje određeni stambeni ili poslovni prostor ispunjava uvjete, a u okviru najvećeg dopuštenog broja djece koja se mogu čuvati, odnosno o kojima se može brinuti i skrbiti u jednom stambenom ili poslovnom prostoru, a kako je to propisano Zakonom o dadiljama

– ispunjava li predmetni stambeni ili poslovni prostor uvjete iz članka 6. stavka 6. ovog pravilnika.

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/12-04/30

Urbroj: 519-03-2-2/1-13-65

Zagreb, 10. lipnja 2013.

Potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih Milanka Opačić, v. r.

 

Copyright © Ante Borić