Baza je ažurirana 26.03.2023. 

zaključno sa NN 32/23

NN 72/2019 (31.7.2019.)

 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Na temelju članka 9. i članka 19. stavka 1. Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (»Narodne novine« br. 121/2017) i članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) te uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje i ministarstva nadležnog za mlade, Upravno vijeće Agencije za mobilnost i programe Europske unije na sjednici održanoj 12. srpnja 2019. godine donijelo je

 

STATUT AGENCIJE ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Statutom Agencije za mobilnost i programe Europske unije uređuju se naziv, sjedište, djelatnost Agencije za mobilnost i programe Europske unije (u daljnjem tekstu: Agencija), unutarnje ustrojstvo, način odlučivanja tijela Agencije, opći akti, javnost rada, sredstva za obavljanje poslova te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanje Agencije.

(2) Izrazi koji se koriste u ovome Statutu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Agencija je javna ustanova upisana u sudski registar.

Članak 3.

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za znanost i obrazovanje.

II. NAZIV, SJEDIŠTE, DJELATNOST

Naziv

Članak 4.

(1) Agencija obavlja poslove iz svojeg djelokruga pod nazivom Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

(2) Naziv Agencije na engleskom jeziku jest Agency for Mobility and EU Programmes.

(3) Skraćeni naziv Agencije na hrvatskom jeziku jest AMPEU. Skraćeni je naziv Agencije na engleskom jeziku AMEUP.

(4) Naziv Agencije mora biti istaknut na zgradi u kojoj je njezino sjedište. Njezin se naziv štiti na način na koji je zaštićena tvrtka trgovačkog društva, prema odredbama posebnog zakona.

(5) Agencija će osigurati vidljivost programa iz svojeg djelokruga u zgradi i na zgradi u kojoj je smještena poštujući upute Europske unije vezane za prepoznatljivost i provedbu tih programa.

Sjedište

Članak 5.

Sjedište je Agencije u Zagrebu, u Frankopanskoj 26.

Pečat i štambilj

Članak 6.

(1) Za javne isprave Agencija ima pečat okrugla oblika, promjera 38 mm, s grbom Republike Hrvatske u sredini i natpisom Republika Hrvatska ispisanim polukružno u gornjem dijelu oboda te nazivom Agencija za mobilnost i programe Europske unije, Zagreb, ispisanim u donjem dijelu oboda.

(2) Za redovito poslovanje Agencija ima pečat okrugla oblika, promjera 28 mm, s nazivom Agencija za mobilnost i programe Europske unije ispisanim polukružno i s imenom Zagreb u sredini pečata.

Članak 7.

(1) U uredskom poslovanju Agencija ima prijamni štambilj pravokutna oblika, dimenzija 68 mm x 23 mm, koji sadržava tekst: Republika Hrvatska, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i prostor za upisivanje datuma primitka pismena i potpis.

(2) U uredskom poslovanju Agencija ima izlazni štambilj pravokutna oblika, dimenzija 45 mm x 15 mm, koji sadržava tekst: Agencija za mobilnost i programe Europske unije i adresu sjedišta.

Članak 8.

(1) Ako Agencija ima više pečata i štambilja, pečati i štambilji moraju biti označeni rednim brojem.

(2) O broju, pravilnoj uporabi, čuvanju i uništavanju pečata i štambilja odlučuje ravnatelj Agencije.

(3) Naručivanje, uporaba i zamjena pečata s grbom Republike Hrvatske obavlja se na način propisan posebnim zakonom.

(4) Za čuvanje i pravilnu upotrebu pečata i štambilja odgovoran je ravnatelj Agencije ili osoba koju ravnatelj ovlasti.

Djelatnost Agencije

Članak 9.

(1) Djelatnost Agencije je obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u području odgoja i obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, obrazovanja odraslih, visokog obrazovanja, znanosti i u području mladih vezanih uz programe i strukturne instrumente Europske unije i druge međunarodne programe.

(2) Agencija svoju djelatnost provodi upravljanjem programima financiranim sredstvima Europske unije ili iz državnog proračuna, pružanjem potpore u provedbi programa i sudjelovanjem u projektima na sljedeći način:

Erasmus+ (europski program mobilnosti učenika, studenata, nastavnog osoblja i mladih)

– inicijativa Europass (skup dokumenata koji olakšavaju mobilnost i potiču cjeloživotno učenje)

– mreža Euroguidance (potpora savjetnicima u profesionalnom usmjeravanju)

– projekti potpore razvoju obrazovnih politika financirani sredstvima Europske unije

CEEPUS (Srednjoeuropski program sveučilišne razmjene)

– bilateralni sporazumi za provedbu mobilnosti u visokom obrazovanju

– promicanje visokog obrazovanja Republike Hrvatske u inozemstvu

Obzor 2020. (mreža nacionalnih osoba za kontakt za potporu provedbi Okvirnog programa Europske unije za istraživanje i inovacije)

EURAXESS (uslužni centar koji pruža potporu mobilnosti istraživača u Europi)

– drugi programi i projekti koji se odnose na znanost, obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport.

(3) U obavljanju svojih djelatnosti vezanih uz programe Europske unije Agencija je dužna surađivati s Europskom komisijom i njezinim tijelima te s drugim europskim institucijama i slijediti programska pravila Europske komisije koja se odnose na te programe.

(4) Promijene li se programska pravila Europske komisije, te se promjene primjenjuju neposredno, bez promjene odredbi Statuta.

(5) Ako se propisi Republike Hrvatske i Europske komisije međusobno isključuju, Agencija će se savjetovati s nadležnim ministarstvima i Europskom komisijom.

(6) Ministarstvo nadležno za znanost i obrazovanje i ministarstvo nadležno za mlade nacionalna su tijela za program Erasmus+, odnosno tijela nadležna za druge programe i projekte koje Agencija provodi.

(7) Ovlasti za upravljanje drugim programima daju nadležna ministarstva, i to tako da prenose ovlasti ili imenuju Agenciju nositeljem pojedinog programa ili aktivnosti.

(8) Agencija se u sklopu svojih djelatnosti može prijavljivati na natječaje drugih tijela za provedbu projekata u sklopu programa koji se odnose na znanost, obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport.

Članak 10.

(1) U obavljanju svoje djelatnosti Agencija slijedi pozitivne propise Republike Hrvatske poštujući programska pravila koja su regulirana aktima Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije kojima se ti programi uređuju:

– Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa Erasmus+: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ (SL L 347, 20. 12. 2013., u daljnjem tekstu: Uredba 1288/2013)

– Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) te o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ (SL L 347, 20. 12. 2013.).

(2) Agencija također primjenjuje ugovore sklopljene s Europskom komisijom te odluke kojima nadležna ministarstva daju Agenciji ovlast za upravljanje drugim programima.

(3) U obavljanju djelatnosti Agencija:

– surađuje s ustanovama, organizacijama i tijelima aktivnim u području odgoja i obrazovanja, osposobljavanja, mladih, sporta i znanosti, tijelima državne uprave, javnim ustanovama te pravnim i fizičkim osobama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske i poštujući programska pravila koja su regulirana aktima Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije kojima se uređuju programi Europske unije

– obavlja poslove koji se odnose na pripremu i objavljivanje natječaja za pojedine programe Europske unije

– informira i savjetuje o aktivnostima i načinima prijave na natječaje i prikuplja prijave na natječaje

– osigurava širenje informacija, promidžbu i praćenje svih mjera i aktivnosti koje se podržavaju u sklopu programa te širenje rezultata prethodnih programa

– priprema upute i priručnike za potencijalne prijavitelje, odnosno krajnje korisnike

– vodi postupak za izbor projekata, provjeru pravnog statusa i financijskog stanja kandidata, odabire projekte te nadzire provedbu projekata

– osigurava usklađenost projekata s europskim i nacionalnim prioritetima

– prati korištenje financijskih sredstava upućenih krajnjim korisnicima

– koordinira rad s ustanovama u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Članak 11.

(1) Agencija je proračunski korisnik državnog proračuna.

(2) Ministarstvo nadležno za znanost i obrazovanje i ministarstvo nadležno za mlade, kao nacionalna tijela za program Erasmus+, odnosno tijela nadležna za druge programe i projekte koje Agencija provodi, osiguravaju Agenciji dostatna i pravodobna sredstva kako bi ona mogla provoditi svoju djelatnost i postići ciljeve postavljene u planovima svojeg rada.

(3) Osim iz sredstava državnog proračuna, djelatnost Agencije financira se:

– iz programskih i projektnih sredstava Europske unije namijenjenih provedbi projektnih aktivnosti te sufinanciranju materijalnih troškova poslovanja, osiguranju kvalitete poslovnih procesa i ljudskih potencijala

– iz zaklada, fondova i darovnica

– na temelju ugovora s međunarodnim organizacijama

– iz fondova Europske unije.

III. USTROJSTVO AGENCIJE

Članak 12.

(1) Unutarnje ustrojstvo Agencije uređuje se u skladu sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.

(2) Radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja stručnih i savjetodavnih poslova, u Agenciji se mogu ustrojavati sljedeće organizacijske jedinice: sektori, službe, odjeli i odsjeci.

(3) Unutarnje ustrojstvo Agencije pobliže se uređuje Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za mobilnost i programe Europske unije (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta) koji donosi Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja Agencije i uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje.

(4) Opis dužnosti i poslova svake organizacijske jedinice pobliže se uređuje Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.

Članak 13.

(1) Agencija može osnivati podružnice.

(2) Podružnica nije pravna osoba te djelatnošću i poslovanjem podružnica prava i obveze stječe Agencija.

(3) Podružnice se osnivaju radi obavljanja djelatnosti ili dijela djelatnosti Agencije iz članka 9. ovog Statuta na određenom području Republike Hrvatske. Podružnica se upisuje u sudski registar ustanova. Konkretan opseg djelatnosti podružnice pobliže se uređuje odlukom o osnivanju podružnice i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.

(4) Radom podružnice upravlja predstojnik podružnice.

IV. UPRAVLJANJE AGENCIJOM

Upravno vijeće

Članak 14.

(1) Agencijom upravlja Upravno vijeće.

(2) Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana.

(3) Članove Upravnog vijeća imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za znanost i obrazovanje na razdoblje od četiri godine, i to:

– predsjednika i jednog člana iz ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje

– jednog člana iz ministarstva nadležnog za mlade

– jednog člana iz ministarstva nadležnog za financije

– jednog člana iz Agencije na prijedlog radnika.

Članak 15.

Članovi Upravnog vijeća moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

– četiri godine radnog iskustva na razini obrazovanja iz podstavka 1. ovog stavka

– nepostojanje pravomoćne sudske presude za počinjenje bilo kojega od sljedećih kaznenih djela: protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda ili protiv službene dužnosti sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Članak 16.

Upravno vijeće Agencije:

– donosi Statut Agencije uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje i ministarstva nadležnog za mlade

– donosi godišnji program rada i financijski plan

– donosi izvješće o radu za proteklu financijsku godinu

– donosi opći akt o radnim mjestima i broju izvršitelja stručnih i općih poslova uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje

– donosi Pravilnik o radu Agencije

– donosi Poslovnik o radu Upravnog vijeća

– donosi opće akte Agencije u skladu s posebnim zakonima

– na prijedlog ravnatelja imenuje i razrješuje zamjenika ravnatelja i pomoćnike ravnatelja Agencije

– raspisuje javni natječaj za imenovanje ravnatelja Agencije te imenuje i razrješuje ravnatelja Agencije

– potpisuje ugovor o radu koji se sklapa s ravnateljem Agencije u čemu Upravno vijeće zastupa njegov predsjednik

– odlučuje o raspolaganju imovinom u skladu sa Zakonom o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije i Statutom Agencije

– kao tijelo drugog stupnja odlučuje o pravima radnika iz radnog odnosa i u vezi s radom

– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije i Statutom Agencije.

Članak 17.

(1) Mandat predsjednika, odnosno člana Upravnog vijeća, može prestati i prije isteka roka iz članka 14. stavka 3.:

– na osobni zahtjev

– ako bez opravdanog razloga ne obavlja poslove predsjednika, odnosno člana Upravnog vijeća, utvrđene Zakonom i ovim Statutom

– ako trajno izgubi sposobnost obavljanja poslova

– ako pravomoćnom sudskom presudom bude osuđen za počinjenje bilo kojega od sljedećih kaznenih djela: protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda ili protiv službene dužnosti sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske

– ako obavlja službu ili poslove koji su nespojivi s dužnošću člana Upravnog vijeća Agencije ili ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Agenciji veću štetu ili veće smetnje u njezinu radu

– zbog drugih opravdanih razloga.

(2) O razrješenju predsjednika, odnosno člana Upravnog vijeća, odlučuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za znanost i obrazovanje.

Članak 18.

(1) Ako se zbog razloga predviđenih zakonom i ovim Statutom ili zbog drugog razloga smanji broj članova Upravnog vijeća, Vlada Republike Hrvatske imenovat će novog člana Upravnog vijeća na prijedlog ministra nadležnog za znanost i obrazovanje.

(2) Mandat novoimenovanog člana Upravnog vijeća traje do isteka mandata na koji je bio imenovan član Upravnog vijeća kojega novoimenovani član mijenja.

(3) Na novoimenovane članove Upravnog vijeća primjenjuju se odredbe članka 14., 15. i 17. ovog Statuta.

(4) Upravno vijeće dužno je izvijestiti osnivača o potrebi imenovanja novog člana u roku od 15 dana od dana saznanja da se smanjio broj članova Upravnog vijeća.

Članak 19.

(1) O pitanjima iz svojeg djelokruga članovi Upravnog vijeća odlučuju na sjednicama.

(2) Sjednice Upravnog vijeća saziva i njima predsjeda predsjednik Upravnog vijeća.

(3) U slučaju spriječenosti predsjednika, Upravnim vijećem predsjeda član Upravnog vijeća kojega za to ovlasti predsjednik.

(4) Prijedlog za sazivanje sjednice Upravnog vijeća može dati predsjednik Upravnog vijeća, svaki član Upravnog vijeća i ravnatelj Agencije.

(5) Upravno vijeće odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

(6) Na sjednicama Upravnog vijeća vodi se zapisnik. Tako sastavljen zapisnik sadržava osnovne podatke o radu Upravnog vijeća na sjednici, nazočnim i nenazočnim članovima tijela i drugim osobama, dnevni red, odluke i zaključke, način odlučivanja, mjesto i vrijeme održavanja sjednice. Zapisnik potpisuju predsjedatelj sjednice i zapisničar.

(7) Na sjednicama Upravnog vijeća sudjeluje ravnatelj Agencije bez prava glasa.

(8) Upravno vijeće donosi Poslovnik o svojem radu kojim se pobliže utvrđuju pitanja koja nisu regulirana zakonom i odredbama ovog Statuta.

Članak 20.

Ravnatelj Agencije

(1) Ravnatelj je poslovni i stručni voditelj Agencije.

(2) Za ravnatelja Agencije može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

– deset godina radnog iskustva na razini obrazovanja iz podstavka 1. ovog stavka s programima međunarodne suradnje

– znanje engleskog jezika u govoru i pismu

– nepostojanje pravomoćne sudske presude za počinjenje bilo kojega od sljedećih kaznenih djela: protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv Republike Hrvatske, protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnog reda ili protiv službene dužnosti sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Članak 21.

Ravnatelj Agencije:

– rukovodi radom Agencije te je odgovoran za rad i zakonitost rada Agencije

– predstavlja i zastupa Agenciju te koordinira aktivnosti sa stručnim službama Europske komisije

– predlaže godišnji program rada i financijski plan Agencije i odgovoran je za njihovo ostvarivanje

– predlaže Upravnom vijeću zamjenika ravnatelja i pomoćnike ravnatelja Agencije

– predlaže Upravnom vijeću nacrt Statuta, njegove izmjene i dopune te nacrte općih akata Agencije koje donosi Upravno vijeće

– donosi opće akte Agencije osim onih koje donosi Upravno vijeće u skladu s posebnim zakonima

– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa radnika Agencije

– imenuje voditelja i članove radnih i drugih stručnih tijela

– sudjeluje u radu Upravnog vijeća bez prava odlučivanja

– odlukom određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije

– donosi odluke o projektima koji će se financirati u sklopu provedbe programa Erasmus+, strukturnih instrumenata te ostalih programa, projekata, mreža i inicijativa iz djelokruga Agencije

– podnosi izvješća o radu i poslovanju Agencije Upravnom vijeću, ministarstvu nadležnom za znanost i obrazovanje te ministarstvu nadležnom za mlade sukladno pravilima pojedinih programa i na zahtjev

– podnosi izvješća o radu i poslovanju Europskoj komisiji sukladno pravilima pojedinih programa

– obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, ovim Statutom, ugovorima koje je Agencija sklopila s Europskom komisijom te odlukama nadležnih ministarstava.

Članak 22.

(1) Ravnatelja imenuje i razrješuje Upravno vijeće.

(2) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja na razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

(3) Odluku o raspisivanju javnog natječaja za ravnatelja Agencije donosi Upravno vijeće najmanje dva mjeseca prije isteka mandata koji je u tijeku.

(4) Ravnatelj Agencije imenuje se na temelju javnog natječaja koji se objavljuje u Narodnim novinama, dnevnom tisku, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Agencije te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

(5) Sadržaj natječaja i rok za prijavu na natječaj mora biti u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

(6) Rok prijave na natječaj teče od dana objave natječaja u »Narodnim novinama«.

Članak 23.

(1) S osobom imenovanom za ravnatelja Agencije predsjednik Upravnog vijeća sklapa ugovor o radu na rok od četiri godine u punom radnom vremenu.

(2) Ako je za ravnatelja Agencije imenovana osoba koja ima sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme na poslovima radnika u Agenciji, po isteku mandata za ravnatelja ima pravo vratiti se na poslove na kojima je prethodno radila ili na druge odgovarajuće poslove ako podnese zahtjev za povrat i ako se na te poslove vrati u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja ravnateljskih poslova.

(3) Zahtjev za povratak na poslove na kojima je osoba iz stavka 2. ovog članka prethodno radila ili na druge odgovarajuće poslove podnosi se u roku od deset dana nakon isteka mandata.

(4) Propuštanje tog roka povlači za sobom gubitak prava iz stavka 2. ovog članka.

Članak 24.

(1) Ako se nitko ne prijavi na raspisani natječaj za imenovanje ravnatelja ili nitko od prijavljenih kandidata nije izabran, natječaj se ponavlja.

(2) Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja Upravno vijeće imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja, ali najdulje na razdoblje od godine dana.

(3) Ako ravnatelju Agencije istekne mandat, a nije završen postupak imenovanja novog ravnatelja sukladno članku 22. ovog Statuta, Upravno vijeće imenovat će vršitelja dužnosti ravnatelja do imenovanja novog ravnatelja, a najdulje na razdoblje od godine dana.

Članak 25.

(1) Ravnatelj može biti razriješen prije isteka razdoblja na koje je imenovan u skladu s odredbama Zakona o ustanovama.

(2) Upravno vijeće dužno je razriješiti ravnatelja:

– ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu

– ako nastanu razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do prestanka ugovora o radu

– ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima ustanove ili neosnovano ne izvršava odluke organa ustanove ili postupa protivno njima

– ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Agenciji veću štetu

– ako ravnatelj zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti zbog čega su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti Agencije.

(3) Ako je ravnatelj Agencije razriješen dužnosti prije isteka mandata, Upravno vijeće dužno je imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja i u roku od 30 dana od imenovanja vršitelja dužnosti ravnatelja dužno je raspisati natječaj za izbor ravnatelja Agencije.

Članak 26.

Ravnatelj Agencije za svoj je rad odgovoran Upravnom vijeću i osnivaču.

Zamjenik i pomoćnici ravnatelja

Članak 27.

(1) Ravnatelj Agencije ima zamjenika i četiri pomoćnika.

(2) Za zamjenika ravnatelja i pomoćnika ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij

– najmanje sedam godina radnog iskustva na razini obrazovanja iz podstavka 1. ovog stavka

– izvrsno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

(3) Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja imenuje i razrješuje zamjenika ravnatelja i pomoćnike ravnatelja Agencije.

(4) Opseg poslova zamjenika i pomoćnika ravnatelja pobliže će se urediti Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.

(5) Ako je ravnatelj privremeno spriječen u obavljanju dužnosti, primjenjuje se odluka o prijenosu ovlasti koju donosi ravnatelj Agencije.

Radna i stručna tijela Agencije

Članak 28.

(1) Za raspravu o nekom pitanju iz djelokruga rada Agencije ili za izradu prijedloga rješenja iz djelokruga rada Agencije, odnosno za praćenje nekog područja iz djelokruga rada Agencije, mogu se osnovati radna i druga stručna tijela.

(2) Radna i druga stručna tijela osnivaju se odlukom ravnatelja kojom se utvrđuje sastav i zadaće radnog, odnosno stručnog tijela te vrijeme na koje je radno, odnosno stručno tijelo imenovano.

(3) Voditelja i članove radnih, odnosno drugih stručnih tijela imenuje ravnatelj Agencije.

(4) Članovi radnih i drugih stručnih tijela mogu biti radnici Agencije i/ili vanjski suradnici.

(5) Članovi radnih i drugih stručnih tijela koji su vanjski suradnici za svoj rad mogu primati naknadu.

(6) Visinu naknade određuje ravnatelj Agencije posebnom odlukom.

(7) Radno i drugo stručno tijelo daje savjete i preporuke za rješavanje pitanja iz djelokruga Agencije za koja je osnovano.

(8) Savjeti i preporuke radnog i drugog stručnog tijela nisu obvezujući za Agenciju.

(9) Radna i druga stručna tijela jesu i ocjenjivački odbori Agencije koji se osnivaju za ocjenjivanje projekata i donošenje prijedloga odluke o dodjeli financijske potpore za projekte Erasmus+ te povjerenstva za dodjelu međunarodnih stipendija.

(10) Na sjednicama radnih i drugih stručnih tijela vodi se zapisnik. Zapisnik ima obilježje isprave kojom se potvrđuje rad i način rada stručnog tijela. Zapisnik sadržava osnovne podatke o radu radnog i drugog stručnog tijela na sjednici, nazočnim i nenazočnim članovima tijela i drugim osobama, dnevni red, odluke i zaključke, način odlučivanja, mjesto i vrijeme održavanja sjednice. Zapisnik potpisuju voditelj radnog i drugog stručnog tijela i zapisničar.

Radnici Agencije

Članak 29.

(1) Stručne poslove u Agenciji obavljaju radnici Agencije.

(2) Uvjeti za zapošljavanje radnika Agencije regulirani su Pravilnikom o radu Agencije za mobilnost i programe Europske unije (u daljnjem tekstu: Pravilnik o radu) i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta koji uređuje radna mjesta i broj radnika dostatan za obavljanje stručnih i općih poslova.

(3) Na uvjete za zasnivanje i prestanak radnog odnosa te radnopravni položaj i prava iz radnog odnosa radnika Agencije primjenjuju se odredbe Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, Pravilnika o radu, propisa koji se primjenjuju na javne službe te općih propisa o radu.

(4) Na plaće radnika Agencije i ostala materijalna prava primjenjuju se odredbe propisa koji se primjenjuju na zaposlene u javnim službama.

Članak 30.

(1) Radnici Agencije dužni su se trajno stručno usavršavati u znanjima i vještinama koja su nužna za stručno obavljanje njihova posla.

(2) Odluku o stručnom osposobljavanju i usavršavanju radnika donosi ravnatelj Agencije na zahtjev radnika ili po službenoj dužnosti.

(3) Prava i obveze radnika vezane za stručno osposobljavanje i usavršavanje iz stavaka 1. i 2. ovog članka pobliže se reguliraju Pravilnikom o radu i Pravilnikom o stručnom osposobljavanju i usavršavanju radnika Agencije za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju).

V. IMOVINA AGENCIJE

Članak 31.

(1) Imovinu Agencije čine sredstva za rad pribavljena od osnivača, stečena pružanjem usluga ili pribavljena iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

(2) O imovini Agencije dužni su skrbiti svi radnici Agencije.

Članak 32.

Ugovore o nabavi sredstava potrebnih za obavljanje djelatnosti Agencija ne može sklapati prije nego što se za tu svrhu osiguraju potrebna financijska sredstva u skladu sa zakonom.

Članak 33.

(1) Ravnatelj Agencije, bez suglasnosti Upravnog vijeća, odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju imovine Agencije u slučajevima kada pojedinačna vrijednost ne prelazi iznos od 400.000,00 kuna.

(2) Ravnatelj Agencije, uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i druge imovine Agencije u slučajevima kada pojedinačna vrijednost imovine iznosi od 400.000,00 kuna do 1.000.000,00 kuna.

(3) Za stjecanje, opterećivanje ili otuđivanje nekretnina i druge imovine Agencije čija pojedinačna vrijednost prelazi iznos iz prethodnog stavka ovog članka potrebna je prethodna suglasnost osnivača.

Članak 34.

Agencija ne smije ostvarivati dobit na temelju sredstava koja je primila od Europske komisije.

Članak 35.

(1) Agencija za svoje obveze odgovara cijelom svojom imovinom.

(2) Osnivač Agencije solidarno i neograničeno odgovara za obveze Agencije.

VI. NADZOR NAD RADOM AGENCIJE

Članak 36.

(1) Nadzor nad zakonitošću rada i postupanja Agencije obavlja ministarstvo nadležno za znanost i obrazovanje samostalno ili povjeravanjem poslova nadzora drugom tijelu.

(2) Ministarstvo nadležno za znanost i obrazovanje i ministarstvo nadležno za mlade imenuju po jednog predstavnika koji imaju ovlast nastupati kao nacionalno tijelo u skladu s člankom 27. Uredbe 1288/2013.

(3) Ministarstvo nadležno za znanost i obrazovanje osigurava obavljanje nadzora nad provedbom programa Erasmus+ i programa, projekata, mreža i inicijativa koje Agencija provodi u sklopu svojeg djelokruga i koji se odnose na područja odgoja i obrazovanja te osposobljavanja, a ministarstvo nadležno za mlade osigurava provođenje nadzora nad provedbom programa Erasmus+ i programa, projekata, mreža i inicijativa koje Agencija provodi u sklopu svojeg djelokruga i koji se odnose na područje mladih u skladu s člankom 27. Uredbe 1288/2013.

(4) Nadzor nad radom Agencije regulirat će se u skladu s programskim pravilima.

(5) Svrha je nadzora osigurati usklađenost nacionalnih aktivnosti u sklopu provedbe programa Erasmus+ s nacionalnom politikom u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih te namjensko korištenje sredstava Europske unije za Erasmus+ koje Europska komisija doznačuje Agenciji.

(6) Nadzor uključuje:

– nadzor nad provedbom godišnjega radnog programa Agencije za program Erasmus+

– praćenje provedbe preporuka koje Agenciji za Erasmus+ daju Europska komisija, ministarstvo nadležno za znanost i obrazovanje ili ministarstvo nadležno za mlade.

(7) Ministarstvo nadležno za znanost i obrazovanje i ministarstvo nadležno za mlade imenovat će neovisno revizorsko tijelo sukladno propisima Republike Hrvatske te Uredbe 1288/2013.

(8) Neovisno revizorsko tijelo izdaje mišljenje o godišnjoj izjavi Agencije o upravljanju programom Erasmus+.

(9) Poslove unutarnje revizije za Agenciju obavljat će ministarstvo nadležno za znanost i obrazovanje sukladno zakonskim i podzakonskim propisima.

(10) Nadzor nad financijskim aktivnostima Agencije može se povjeriti uredu za reviziju nadležnog ministarstva ili vanjskom tijelu za reviziju.

(11) Članovi Upravnog vijeća koji su predstavnici ministarstava ne mogu sudjelovati u obavljanju nadzora nad zakonitošću rada Agencije ni u vanjskom nadzoru nad provedbom programa i projekata Agencije iz djelokruga ministarstva koje predstavljaju.

(12) Nadležna ministarstva nisu uključena u donošenje odluka o dodjeli financijske potpore.

(13) Članovi Upravnog vijeća ne mogu sudjelovati u projektima koje odobrava Agencija ni u procesu donošenja odluke o dodjeli financijske potpore – granta.

VII. JAVNOST RADA

Članak 37.

(1) Rad Agencije je javan.

(2) Agencija obavještava javnost o obavljanju svoje djelatnosti ili dijela djelatnosti iz svojeg djelokruga na sljedeći način:

– sredstvima javnog priopćavanja

– održavanjem stručnih skupova i savjetovanja

– izdavanjem publikacija

– s pomoću mrežne stranice Agencije

– na drugi primjeren način.

Članak 38.

(1) S obzirom na obilježja svoje djelatnosti, Agencija je dužna pravodobno i na pogodan način obavještavati građane, pravne osobe i druge korisnike o uvjetima i načinu davanja svojih usluga i obavljanju djelatnosti za koje je osnovana.

(2) Agencija je dužna u primjerenom roku dati svakom građaninu, pravnoj osobi i drugom korisniku, na njihov zahtjev, obavijest o uvjetima i načinu pružanja svojih usluga i obavljanju poslova za koje je osnovana te dati potrebne podatke i upute.

(3) Podatke i obavijesti o radu i poslovanju Agencije daje ravnatelj Agencije ili osoba koju on/ona za to ovlasti.

Članak 39.

O uvjetima i načinu rada Agencije Upravno vijeće i ravnatelj Agencije izvješćuju radnike zaposlene u Agenciji na sljedeći način:

1. donošenjem općih akata

2. donošenjem odluka i zaključaka

3. na drugi primjeren način.

Članak 40.

Za javnost rada Agencije odgovoran je ravnatelj Agencije.

VIII. ZAŠTITA PODATAKA

Članak 41.

(1) Poslovnom tajnom smatraju se:

– isprave i podaci koji su zakonom ili drugim propisom određeni kao poslovna tajna

– isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi štetilo radu, interesima i ugledu Agencije

– isprave i podaci koje ravnatelj Agencije ili Upravno vijeće proglasi poslovnom tajnom.

(2) Pravilnikom o tajnosti podataka Agencije za mobilnost i programe Europske unije (dalje u tekstu: Pravilnik o tajnosti podataka) detaljnije je uređeno pitanje zaštite tajnosti podataka.

Članak 42.

(1) Podatke i isprave koji se smatraju poslovnom tajnom dužni su čuvati svi radnici Agencije bez obzira na to na koji su način saznali za njih.

(2) Čuvanje poslovne tajne obvezuje radnike i nakon prestanka rada u Agenciji.

(3) Neovlašteno otkrivanje poslovne tajne predstavlja povredu obveze iz radnog odnosa i razlog za otkaz ugovora o radu.

Članak 43.

(1) Ne smatra se povredom čuvanja poslovne tajne priopćavanje podataka ili isprava koje se smatraju poslovnom tajnom ako se te isprave i podaci priopćavaju osobama ili tijelima kojima se mogu ili moraju priopćiti na temelju propisa ili ovlasti koje proizlaze iz funkcije koju oni obavljaju.

(2) Čuvanje poslovne tajne u radu Agencije za provedbu programa Erasmus+ podliježe programskim pravilima.

(3) Predstavnici Europske komisije i druge osobe koje ona ovlasti imaju pravo pristupa svim lokacijama, radovima, dokumentima i svim informacijama potrebnima za obavljanje kontrole i revizije nad radom nacionalne agencije za provedbu programa Erasmus+.

(4) Prava Europskog revizorskog suda izjednačena su s pravima Europske komisije.

(5) Europska komisija mora se obavijestiti bez odgode o svim potencijalnim i stvarnim slučajevima zlouporabe i nepravilnosti te o svim mjerama koje su u vezi s time poduzeli Agencija ili nadležna tijela.

X. OPĆI I POJEDINAČNI AKTI AGENCIJE

Članak 44.

Opći akti Agencije jesu:

1. Statut Agencije

2. Etički kodeks

3. Pravilnik o radu

4. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

5. Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju

6. Pravilnik o tajnosti podataka

7. Pravilnik o zaštiti na radu

8. Pravilnik o zaštiti od požara

9. Poslovnik o radu Upravnog vijeća

10. drugi opći akti kojima se uređuju odnosi u Agenciji.

Članak 45.

Opći akti Agencije donose se u vezi s:

1. postupanjem po zakonskim, podzakonskim i drugim propisima

2. postupanjem po odredbama ovog Statuta

3. uređivanjem odnosa u Agenciji.

Članak 46.

(1) Opći akti iz članka 44. ovog Statuta objavljuju se na oglasnoj ploči Agencije.

(2) Opći akti iz članka 44. ovog Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Agencije.

(3) U iznimnim i posebno opravdanim slučajevima opći akti mogu stupiti na snagu danom objave na oglasnoj ploči Agencije.

Članak 47.

Za tumačenje općih akata zaduženo je tijelo koje je donijelo akt.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 48.

(1) Do donošenja općih i pojedinačnih akata iz članka 44. ovoga Statuta primjenjivat će se važeći akti Agencije ako nisu u suprotnosti sa Zakonom o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, propisima EU, podzakonskim aktima i ovim Statutom, u kojem slučaju se primjenjuju propisi višeg ranga.

(2) Na pitanja koja nisu utvrđena ovim Statutom primjenjuju se odredbe Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije i odredbe Zakona o ustanovama.

Članak 49.

Statut stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Agencije.

(Statut Agencije za mobilnost i programe Europske unije objavljen je na oglasnoj ploči Agencije 16. srpnja 2019. godine i stupio je na snagu 24. srpnja 2019. godine.)

Klasa: 023-05/19-02/1

Urbroj: 359-01/1-19-1

Zagreb, 12. srpnja 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća Ivan Milanović-Litre, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić