Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 68/2019 (17.7.2019.)

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

 

Na temelju članka 33. stavka 9. Zakona o otocima (»Narodne novine«, broj 116/18) ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi

 

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA NAKNADE TROŠKOVA PRIJEVOZA VODE VODONOSCEM I/ILI AUTOCISTERNOM I RAZLIKE DO PUNE CIJENE VODE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način ostvarivanja naknade troškova prijevoza vode vodonoscem i/ili autocisternom, način određivanja stvarne cijene vode, te način podmirenja naknade Isporučiteljima vodne usluge koji vodonoscem i/ili autocisternom opskrbljuju vodom za ljudsku potrošnju otočane, stanovnike otočnih naselja ili dijelova otočnih naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe, kao i uvjete i način ostvarivanja prava na potporu fizičkim i pravnim osobama, koje obavljaju gospodarsku djelatnost u otočnim naseljima ili dijelovima naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe, do maksimalno 50% razlike između stvarne cijene vode i cijene vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje.

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1. isporučitelj vodne usluge – je isporučitelj vodne usluge kako je definirano zakonom koji uređuje javnu vodoopskrbu

2. jedinica lokalne samouprave na otoku ­ ­je jedinica lokalne samouprave čije se sjedište nalazi na otoku

3. otoci sa specifičnim položajem – su otoci i dijelovi otoka kojima se sjedište jedinice lokalne samouprave nalazi na kopnu ili na drugom otoku

4. otočani su hrvatski i strani državljani koji imaju prebivalište na otocima ili na poluotoku Pelješcu, te državljani država članica Europskog gospodarskog prostora i članovi njihove obitelji s prijavljenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj i koji najmanje 183 dana u jednoj godini borave na otocima ili poluotoku Pelješcu

5. otočna iskaznica – je javna isprava čije je izdavanje propisano posebnim zakonom i propisima kojima se uređuje javni prijevoz u obalnom linijskom pomorskom prometu, a koristi se kao sredstvo elektroničke autentifikacije za pristup sustavu otočnih prava, povlastica i mjera koje se provode na temelju Zakona

6. otočno kućanstvo – je kućanstvo na otoku koje nije priključeno na sustav javne vodoopskrbe, a ima pravo koristiti uslugu javne vodoopskrbe u skladu s propisima koji uređuju vodne usluge, s tim da pravo na subvencioniranu cijenu vode imaju oni članovi toga kućanstva koji su otočani u smislu Zakona o otocima (»Narodne novine«, broj 116/18; u daljnjem tekstu: Zakon) i ovog Pravilnika

7. stvarna cijena vode – je cijena isporuke vode za ljudsku potrošnju otočanima i fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju gospodarsku djelatnost u otočnim naseljima ili dijelovima naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe i isporuka se obavlja vodonoscem i/ili autocisternom, a sastoji se od cijene prijevoza (bez PDV-a), osnovne cijene vode koju određuje Isporučitelj vodne usluge (bez PDV-a) te pripadajućih naknada za korištenje voda i zaštitu voda, u skladu s važećim propisima kojima se uređuje javna vodoopskrba

8. voda za ljudsku potrošnju – je voda za ljudsku potrošnju kako je definirano zakonom i propisima koji reguliraju područje vode za ljudsku potrošnju (u daljnjem tekstu: voda)

9. uslužno područje – je uslužno područje prema zakonu i propisima koji uređuju javnu vodoopskrbu.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Jedinica lokalne samouprave na čijem području se nalazi otočno naselje ili dio naselja koje nije priključeno na sustav javne vodoopskrbe, organizira javnu vodoopskrbu na temelju propisa koji uređuju javnu vodoopskrbu.

(2) Djelatnost javne vodoopskrbe obavlja Isporučitelj vodne usluge (u daljnjem tekstu: Isporučitelj) zadužen za određeno uslužno područje, sukladno propisima koji uređuju javnu vodoopskrbu.

(3) Jedinice lokalne samouprave na otoku, odnosno jedinice lokalne samouprave kojima administrativno i teritorijalno pripadaju naseljeni otoci sa specifičnim položajem, dostavljaju podatke o Isporučitelju na svom području, tijelu državne uprave nadležnom za otoke (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

Članak 4.

(1) Jedinice lokalne samouprave čija se naselja i/ili dijelovi naselja na otocima opskrbljuju vodom za ljudsku potrošnju vodonoscem i/ili autocisternom, obvezne su putem Isporučitelja iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika dostaviti Ministarstvu podatke za svoje područje, i to:

1. popis otočnih naselja ili dijelova otočnih naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe, a gdje se isporučuje voda vodonoscem i/ili autocisternom, s naznačenim nazivom mjesta iz kojeg se voda isporučuje

2. popis kućanstava otočnih naselja ili dijelova otočnih naselja iz stavka 1. točke 1. ovog članka kojima se isporučuje voda vodonoscem i/ili autocisternom, a ostvaruju pravo na isporuku vode u skladu s ovim Pravilnikom s podacima o:

– članovima otočnog kućanstva koji su otočani u smislu odredbe članka 5. točke 7. Zakona odnosno članka 2. stavka 1. točke 4. ovog Pravilnika

– nositelju otočnog kućanstva na čije ime se isporučuje voda

3. osobne identifikacijske brojeve (OIB) nositelja i svih članova otočnih kućanstva iz stavka 1. točke 2. ovog članka

4. stvarnu cijenu isporuke vode po jedinici mjere (m3) i njezin izračun

5. podatke o načinu isporuke vode (vodonosac/autocisterna).

(2) Jedinice lokalne samouprave obvezne su Ministarstvu dostaviti podatke iz stavka 1. točke 1., 2., 3. i 5. ovog članka, najkasnije do 15. siječnja tekuće godine, te su obvezne kontinuirano ažurirati popise iz stavka 1., točke 2. i 3. ovog članka te po svakoj izmjeni i/ili dopuni bez odlaganja, putem isporučitelja, iste dostaviti Ministarstvu.

(3) Na podatke i izračun iz stavka 1. točke 4. ovog Pravilnika jedinica lokalne samouprave mora dati suglasnost i dostaviti iste putem Isporučitelja Ministarstvu najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.

Članak 5.

(1) Stvarnu cijenu isporuke vode za ljudsku potrošnju vodonoscem i/ili autocisternom za pojedino područje određuje Isporučitelj uz suglasnost jedinice lokalne samouprave na čijem se području isporuka obavlja.

(2) Ukoliko Isporučitelj za obavljanje usluge isporuke vode koristi vlastita ili prijevozna sredstva u najmu, u tom slučaju Isporučitelj, uz podatke i izračun iz članka 4. stavka 1. točke 4. Pravilnika, obvezan je Ministarstvu dostaviti i izračun jedinične cijene prijevoza po m3 vode.

(3) Ukoliko Isporučitelj za obavljanje usluge isporuke vode koristi usluge drugih fizičkih ili pravnih osoba, obvezan je nabavu tih usluga i sklapanje ugovora o javnoj nabavi provesti isključivo u skladu s propisima o javnoj nabavi.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovog članka, u sastavu ovlaštenih predstavnika Isporučitelja za provedbu postupka nabave obvezno sudjeluje i jedan ovlašteni predstavnik Ministarstva.

(5) U sklopljenom ugovoru o javnoj nabavi iz stavka 3. ovog članka mora biti utvrđena cijena usluga koja će se ugovoriti s odabranim ponuditeljem, odnosno izvršiteljem usluge prijevoza vode.

Članak 6.

(1) Cijena vode koju plaća otočanin, stanovnik otočnog naselja ili dijela naselja koje nije priključeno na sustav javne vodoopskrbe, a opskrbljuje se vodom za ljudsku potrošnju vodonoscem ili autocisternom, za količinu do najviše 45 m3 godišnje, jednaka je cijeni vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje.

(2) Troškove koji nastaju isporukom vode za ljudsku potrošnju vodonoscem ili autocisternom iz stavka 1. ovog članka Pravilnika sufinancirat će Ministarstvo, ovisno o mogućnostima i u skladu s osiguranim sredstvima u državnom proračunu na proračunskoj stavci Ministarstva, a dodjeljuju se Isporučitelju iz članka 3. stavka 2. ovog Pravilnika.

Članak 7.

(1) Fizičkoj i pravnoj osobi koja obavlja gospodarsku djelatnost u otočnom naselju ili dijelu naselja koje nije priključeno na sustav javne vodoopskrbe, osigurava se isporuka vode za ljudsku potrošnju po subvencioniranoj cijeni do maksimalno 50% razlike između stvarne cijene vode i cijene vode koja je jednaka cijeni vode koju plaća ista kategorija korisnika u mjestu iz kojeg se voda isporučuje.

(2) Troškove koji nastaju isporukom vode za ljudsku potrošnju vodonoscem ili autocisternom iz stavka 1. ovog članka sufinancirat će Ministarstvo ovisno o mogućnostima i sukladno osiguranim sredstvima u državnom proračunu na proračunskoj stavci Ministarstva, a sredstva se dodjeljuju fizičkim i pravnim osobama za stvarno isporučenu vodu, u obliku potpore u skladu s propisima o državnim potporama.

(3) Način i uvjeti ostvarivanja prava na potporu iz stavka 2. ovog članka propisat će se godišnjim programom za subvenciju cijene vode fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju gospodarsku djelatnost na otocima.

Članak 8.

(1) Otočani svoje potrebe za isporukom vode, u smislu ovog Pravilnika, dostavljaju nadležnom tijelu jedinice lokalne samouprave koje koordinira isporuku vode s Isporučiteljem, a na otocima sa specifičnim položajem, potrebe za isporukom vode dostavljaju mjesnim odborima.

(2) Fizičke i pravne osobe iz članka 7. stavka 1. ovog Pravilnika svoje potrebe za isporukom vode dostavljaju neposredno Isporučitelju.

Članak 9.

(1) Isporučitelj za svoje uslužno područje jednom mjesečno podnosi Ministarstvu zahtjev za naknadu troškova prijevoza vodonoscem i/ili autocisternom za isporučenu vodu otočanima iz članka 6. stavka 1. ovog Pravilnika neovisno o načinu dostave, najkasnije do 15. dana u tekućem mjesecu za troškove usluge obavljene u prethodnom mjesecu.

(2) Zahtjev za naknadu troškova prijevoza iz prethodnog stavka ovog članka Pravilnika, dostavlja se na propisanim obrascima koji su sastavni dio ovog Pravilnika, u papirnatom i elektroničkom obliku, propisno popunjenima, potpisanim vlastoručnim potpisima nositelja otočnih kućanstava te ovjerenima od nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave.

(3) Isporučitelj je odgovoran za zdravstvenu ispravnost vode isporučene na temelju Zakona, bez obzira na način isporuke vode otočaninu kao krajnjem korisniku, kao i za sanitarno-tehničke, higijenske i druge uvjete koje moraju ispunjavati građevine za javnu vodoopskrbu sukladno propisima o vodi za ljudsku potrošnju, te za ispravnost građevina za javnu vodoopskrbu sukladno propisima o vodama i vodnim uslugama.

Članak 10.

Ministarstvo i Isporučitelji koji obavljaju uslugu isporuke vode za ljudsku potrošnju vodonoscem i/ili autocisternom otočanima iz članka 6. stavka 1. ovog Pravilnika, međusobna prava i obveze utvrdit će ugovorom.

Članak 11.

(1) Ministarstvu se omogućava evidencija i praćenje korištenja otočnih prava, povlastica i mjera kroz informacijski sustav otočnih prava (u daljnjem tekstu: ISOP) uporabom otočne iskaznice.

(2) Po ostvarenju tehničkih preduvjeta za korištenje ISOP-a, odredbe ovog Pravilnika uskladit će se s tehničkim mogućnostima sustava i propisat će se provedba i kontrola korištenja ovog otočnog prava.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih kućanstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (»Narodne novine«, broj 35/11).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-02/19-02/13

Urbroj: 538-07-2-1/249-19-23

Zagreb, 11. srpnja 2019.

Ministrica Gabrijela Žalac, dipl. oec., v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić