Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 63/2019 (28.6.2019.)

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 38. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu (»Narodne novine«, broj 113/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. lipnja 2019. godine donijela

 

ODLUKU O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE SREDSTAVA PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2019. GODINU

I.

Ovom Odlukom određuje se visina, način i rok uplate sredstava s osnove dobiti pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku za 2018. godinu, a koja će biti uplaćena u Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu.

II.

Odredbe ove Odluke primjenjuju se na trgovačka društva od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku navedena u popisu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.

III.

Članovi skupština trgovačkih društava od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku navedenih u popisu iz točke II. ove Odluke u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio, obvezni su poduzeti sve potrebne radnje i mjere da trgovačka društva dio dobiti nakon oporezivanja za 2018. godinu uplate izravno u Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu, razmjerno paketu dionica ili udjela Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu društva, a članovi nadzornih odbora obvezni su poduzeti sve pripremne radnje prije održavanja redovitih skupština trgovačkih društava od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku navedenih u popisu iz točke II. ove Odluke, kojima će se omogućiti provedba radnji i mjera sukladno ovoj Odluci.

U trgovačkim društvima od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku navedenim u popisu iz točke II. ove Odluke u kojima Republika Hrvatska ima manjinski paket dionica ili manjinski udio, članovi skupština i članovi nadzornih odbora koji zastupaju Republiku Hrvatsku obvezni su zahtijevati da se dio dobiti nakon oporezivanja za 2018. godinu uplati izravno u Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu, a razmjerno paketu dionica ili udjela Republike Hrvatske u temeljnom kapitalu društva.

IV.

Trgovačka društva od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku navedena u popisu iz točke II. ove Odluke dužna su, prije uplate dobiti u državni proračun sukladno odredbama ove Odluke, postupiti prema odredbama zakona kojim se uređuju trgovačka društva.

Nakon donošenja odluka trgovačkih društava od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku navedenih u popisu iz točke II. ove Odluke koje su potrebne za provedbu radnji i mjera sukladno ovoj Odluci, odnosno ispunjenja svih obveza iz stavka 1. ove točke, trgovačka društva od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku navedena u popisu iz točke II. ove Odluke uplatit će 60 % sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja za 2018. godinu, ostvarenih temeljem udjela u temeljnom kapitalu društva koji pripada Republici Hrvatskoj u Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu.

Iznimno od stavka 2. ove točke:

– trgovačko društvo Agencija Alan d.o.o., Zagreb uplatit će 100 % sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja za 2018. godinu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu i ta će sredstva biti namjenski korištena za potrebe modernizacije i djelovanja Oružanih snaga Republike Hrvatske

– trgovačko društvo Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb uplatit će 60 % sredstava s osnove dobiti nakon oporezivanja za 2018. godinu u Državni proračun Republike Hrvatske za 2019. godinu i ta će sredstva biti namjenski korištena za poboljšanje materijalnih uvjeta policijskih službenika.

V.

Trgovačka društva od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku navedena u popisu iz točke II. ove Odluke su sredstva s osnove dobiti nakon oporezivanja utvrđena ovom Odlukom, dužna uplatiti izravno na račun državnog proračuna IBAN HR1210010051863000160 s modelom 68 i pozivom na broj 7161-OIB uplatitelja-godina za koju se uplaćuje dobit prema dinamici uplate koju će usuglasiti s Ministarstvom financija.

VI.

Trgovačka društva od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku navedena u popisu iz točke II. ove Odluke dostavit će najkasnije do 30. lipnja 2019. godine Ministarstvu državne imovine i Ministarstvu financija obavijest o svim planiranim, odnosno poduzetim radnjama i mjerama u svrhu provedbe ove Odluke.

VII.

Zadužuje se Ministarstvo državne imovine da o donošenju ove Odluke, na odgovarajući način, izvijesti trgovačka društva od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku na koja se ova Odluka odnosi.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/155

Urbroj: 50301-25/05-19-3

Zagreb, 27. lipnja 2019.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG

Popis trgovačkih društava od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku:

1. ACI d.d., Opatija

2. Agencija Alan d.o.o., Zagreb

3. Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o., Zagreb

4. APIS IT d.o.o., Zagreb

5. Croatia Airlines d.d., Zagreb

6. Državne nekretnine d.o.o., Zagreb

7. HP – Hrvatska pošta d.d., Zagreb

8. Hrvatska elektroprivreda d.d., Zagreb

9. Hrvatska lutrija d.o.o., Zagreb

10. Hrvatske šume d.o.o., Zagreb

11. Hrvatski operator tržišta energije d.o.o., Zagreb

12. Imunološki zavod d.d., Zagreb

13. INA – Industrija nafte d.d., Zagreb

14. Janaf d.d., Zagreb

15. Narodne novine d.d., Zagreb

16. Plovput d.o.o., Split

17. Pomorski centar za elektroniku d.o.o., Split

18. Zračna luka Osijek d.o.o., Klisa

19. Zračna luka Rijeka d.o.o., Omišalj

20. Zračna luka Split d.o.o., Kaštel Štafilić

21. Zračna luka Zadar d.o.o., Zadar

22. Zračna luka Zagreb d.o.o., Zagreb.

 

 

Copyright © Ante Borić