Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 61/2019 (21.6.2019.)

 

Ministarstvo financija

Na temelju članka 24. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu (»Narodne novine«, broj 113/18), ministar financija donosi

 

NAREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2019. GODINI

I.

U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2019. godini (»Narodne novine«, broj 12/19), u glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA, u podtočki 1.1. Opći prihodi i primici te namjenski prihodi, u podtočki 1.1.7. Ostali prihodi Državnog proračuna, iza podtočke 1.1.7.1. Ostali prihodi za posebne namjene, dodaje se nova podtočka:

»1.1.7.2. Povrati sredstava iz ranijih godina

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

-7196

019

Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 31

-7196

027

Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 41

-7196

035

Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 43

-7196

043

Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 51

-7196

051

Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 52

-7196

060

Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 61

-7196

078

Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 71

-7196

086

Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 81

 

Dosadašnja podtočka 1.1.7.2. postaje podtočka 1.1.7.3.

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.5. Pomoći, podtočki 1.5.1. Pomoći iz inozemstva, iza brojčane oznake vrste prihoda 7188 i podvrste prihoda 213 stavlja se zarez i dodaju brojčane oznake s podvrstama:

Vrsta prihoda

Podvrsta prihoda

Naziv

-7188

221

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU – ostale refundacije i

-7188

230

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – ostale refundacije.

 

II.

U glavi III. ZAJEDNIČKI PRIHODI u točki 3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, u podtočki 3.4. Prihod od prodaje i prodaje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, iza GRAČIŠĆA dodaje se GRADAC a iza VELIKOG GRĐEVCA dodaje se VELIKO TROJSTVO.

IBAN

Grad/Općina

HR3910010051713464571

GRADAC

HR5610010051748364574

VELIKO TROJSTVO

 

III.

U glavi VII. OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE, u točki 1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA, u podtočki 1.1. Članarina turističkim zajednicama, iza BARBANA dodaje se BARILOVIĆ, iza BOLA dodaje se BOSILJEVO, iza FAŽANE – FASANA dodaje se FERDINANDOVAC, iza FUŽINA dodaje se GALOVAC, iza GAREŠNICE dodaje se GENERALSKI STOL, iza LIPOVLJANA dodaju se LIŠANE OSTROVIČKE, iza NIJEMACA dodaje se NETRETIĆ iza PODSTRANE dodaje se POLAČA, iza SPLITA dodaju se STANKOVCI, iza ŠIBENIKA, ZLARINA dodaje se ŠKABRNJA i iza ZAPREŠIĆA dodaje se ZEMUNIK DONJI.

IBAN

Grad/Općina

HR8010010051700727151

BARILOVIĆ

HR6710010051703027158

BOSILJEVO

HR8410010051711527156

FERDINANDOVAC

HR7310010051757127151

GALOVAC

HR9710010051712027151

GENERALSKI STOL

HR1210010051723427151

LIŠANE OSTROVIČKE

HR7310010051728127158

NETRETIĆ

HR1710010051734427152

POLAČA

HR8610010051741127155

STANKOVCI

HR8310010051744527156

ŠKABRNJA

HR7110010051752527156

ZEMUNIK DONJI

 

 

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki iza DRNIŠA briše se DRNJE.

IBAN

Grad/Općina

HR9310010051709627152

DRNJE

 

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.2. Boravišna pristojba, iza CESTICE dodaje se CETINGRAD i iza MARINE dodaje se MARTIJANEC.

IBAN

Grad/Općina

HR7510010051704904740

CETINGRAD

HR6210010051708504741

MARTIJANEC

 

U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki iza DRNIŠA briše se DRNJE.

IBAN

Grad/Općina

HR8210010051709604749

DRNJE

 

IV.

U glavi VIII. ZAJEDNIČKE ODREDBE u točki 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, u podtočki 9.6., iza stavka drugog dodaje se stavak treći i glasi:

»Zahtjevi za povrat pogrešno i više uplaćenih prihoda te preknjiženje prihoda za brojčane oznake vrste prihoda 7013 i 6084, za uplate koje u pozivu na broj primatelja sadrže identifikator 20181, kao i za uplate na brojčanu oznaku vrste prihoda 6084 s podvrstom prihoda 019, dostavljaju se Poreznoj upravi.«

V.

Mijenja se Prilog 1 – POPIS RAČUNA PRORAČUNA i Prilog 3 – POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE (državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje).

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/19-01/12

Urbroj: 513-05-03-19-3

Zagreb, 7. lipnja 2019.

Ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1

POPIS RAČUNA PRORAČUNA

Naziv županije/grada/općine

IBAN

Oznaka grada/općine

Mjerodavna ispostava Porezne uprave

 

I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA (sjedište u Zagrebu)

DUGO SELO

HR5124020061810100008

101

DUGO SELO

SVETA NEDJELJA (Samobor)

HR6324020061843600003

436

SAMOBOR

 

II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA (sjedište u Krapini)

JESENJE

HR2724020061855200008

552

KRAPINA

 

III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA (sjedište u Sisku)

TOPUSKO

HR9424000081845700009

457

GVOZD

 

V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA (sjedište u Varaždinu)

DONJA VOĆA

HR1323900011808000000

080

IVANEC

KLENOVNIK

HR5923400091818900002

189

IVANEC

 

XII. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA (sjedište u Slavonskom Brodu)

SIKIREVCI

HR8523900011857000000

570

SLAVONSKI BROD

 

XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA (sjedište u Zadru)

BENKOVAC

HR8023900011801700002

017

BENKOVAC

ŠKABRNJA

HR8824020061844500004

445

ZADAR

 

XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA (sjedište u Osijeku)

ĐAKOVO

HR8223600001810300000

103

ĐAKOVO

ERDUT

HR9523600001811000009

110

OSIJEK

 

XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA (sjedište u Šibeniku)

KNIN

HR8523900011819600001

196

KNIN

 

XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA (sjedište u Vukovaru)

VINKOVCI

HR7423900011848700005

487

VINKOVCI

 

XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA (sjedište u Splitu)

PODGORA

HR2223900011833900002

339

MAKARSKA

SEGET

HR5824020061838200006

382

TROGIR

SUPETAR

HR3824020061842700002

427

SUPETAR

 

XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA (sjedište u Pazinu)

SVETVINČENAT

HR9524020061843500002

435

PULA – POLA

 

XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA (sjedište u Dubrovniku)

SMOKVICA

HR3524070001840200003

402

KORČULA

VELA LUKA

HR4623400091847400000

474

KORČULA

 

XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA (sjedište u Čakovcu)

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

HR7724070001800020004

060

 

 

PRILOG 3

POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE (državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje)

Brojčana oznaka vrste prihoda

Model

HR23

HR24

HR26

HR27

HR28

HR29

HR62

HR63

HR64

HR65

HR68

A. Vlastiti prihodi Državnoga proračuna

6084

 

 

 

 

 

 

 

HR63

HR64

HR65

 

7196

 

 

 

 

 

 

HR62

HR63

HR64

HR65

HR68

 

 

 

Copyright © Ante Borić