Baza je ažurirana 14.062024. 

zaključno sa NN 70/24

NN 46/2019 (8.5.2019.)

 

Ministarstvo financija

Na temelju članka 10. stavka 4., članka 16. stavka 2., članka 22. stavka 12. i članka 23. stavka 3. Zakona o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja (»Narodne novine«, broj 57/18, u daljnjem tekstu: Zakon) ministar financija donosi

 

PRAVILNIK O ODOBRAVANJU PRUŽANJA USLUGA CARINSKOG ZASTUPANJA

DIO I. UVODNE ODREDBE

Predmet propisa

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

– izgled i sadržaj obrasca zahtjeva za izdavanje odobrenja za pružanje usluga carinskog zastupanja

– tehnički standardi fotografija koje se prilažu u svrhu izdavanja iskaznice carinskog agenta, iznos i način namirenja troška izdavanja te oblik i sadržaj iskaznice carinskog agenta

– program stručnog ispita za carinskog agenta, uvjeti i način provedbe stručnog ispita za carinskog agenta, sastav i način rada Ispitnog povjerenstva za provjeru stručnih znanja za carinskog agenta (u daljnjem tekstu: Ispitno povjerenstvo), sadržaj i oblik obrazaca za provedbu stručnog ispita carinskog agenta i uvjerenja o položenom stručnom ispitu za carinskog agenta, visina naknade troškova za polaganje stručnog ispita te mjerila i troškovi priznanja stranih isprava

– oblik, sadržaj i način vođenja evidencije poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske na lokaciji graničnog prijelaza koji su predmet zakupa, evidencija o izdanim odobrenjima za pružanje usluga carinskog zastupanja, evidencija o iskaznicama carinskih agenata i evidencija o provedbi stručnih ispita za carinskog agenta.

DIO II. IZGLED I SADRŽAJ OBRASCA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA PRUŽANJE USLUGA CARINSKOG ZASTUPANJA

Članak 2.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje usluga carinskog zastupanja (u daljnjem tekstu: zahtjev) podnosi se putem elektroničkog sustava Carinske odluke.

(2) Iznimno, kao dodatak zahtjevu, Carinskoj upravi se dostavlja nalog za izradu iskaznice carinskog agenta, u pisanom obliku, na obrascu iz Priloga 1 ovog Pravilnika koji je njegov sastavni dio, te fotografija carinskog agenta.

DIO III. ISKAZNICA CARINSKOG AGENTA

Tehnički standardi fotografije

Članak 3.

Uz nalog iz članka 2. stavka 2. prilaže se fotografija carinskog agenta, u boji, veličine 3x4 cm.

Trošak izdavanja iskaznice

Članak 4.

(1) Trošak izdavanja iskaznice iznosi 75,00 kuna.

(2) Iznos iz stavka 1. ovoga članka uplaćuje se na račun Državnog proračuna broj: HR121001005-1863000160.

Oblik i sadržaj obrasca iskaznice carinskog agenta

Članak 5.

(1) Brojčano označena iskaznica (u obliku ovjesnice) otiskuje se na bijelom papiru, težine 70 g/m2, veličine 8,5 x 5,5 cm, s otisnutim zaštitnim kodovima, te se po unošenju odnosnih podataka i fotografije, plastificira.

(2) Na prednjoj strani iskaznice otiskuje se: naziv carinskog otpremnika u ime kojeg je carinski agent ovlašten za poduzimanje radnji carinskog zastupanja, napomena »Nema javne ovlasti« na hrvatskom i engleskom jeziku, naziv iskaznice, ime i prezime carinskog agenta, naznačeno mjesto za fotografiju imatelja iskaznice, te mjesto za broj iskaznice, datum izdavanja i potpis ovlaštene osobe izdavatelja iskaznice.

(3) Na naličju iskaznice uz napomenu »Nema javne ovlasti« na hrvatskom i engleskom jeziku, ispisan je sljedeći tekst: »Imatelj ove iskaznice ovlašten je kao zaposlenik carinskog otpremnika poduzimati radnje carinskog zastupanja u poslovanju s Ministarstvom financija, Carinskom upravom«.

(4) Ogledni primjerak iskaznice carinskog agenta otisnut je u Prilogu 2 ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

DIO IV. PROGRAM STRUČNOG ISPITA ZA CARINSKOG AGENTA

Ispitna područja

Članak 6.

Stručni ispit za carinskog agenta polaže se iz sljedećih ispitnih područja:

– Carinski sustav i carinski postupci

– Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu, podrijetlo robe i primjene povlaštenih tarifnih mjera

– Osnove sustava poreznih propisa i njihove primjene u postupku carinjenja robe

– Osnove trgovinskog i deviznog sustava, osnove sanitarnih, fitosanitarnih i veterinarskih propisa te zabrane i ograničenja koja se primjenjuju u postupku carinjenja robe.

Sadržaj ispitnog područja Carinski sustav i carinski postupci

Članak 7.

Stručni ispit iz područja Carinski sustav i carinski postupci, sastoji se od sljedećeg sadržaja:

– gospodarske, proračunske i sigurnosno zaštitne funkcije carine i carina kao dio općeg poreznog sustava

– carinsko zakonodavstvo Europske unije i nacionalni carinski propisi

– područje primjene carinskog zakonodavstva, misija carina i osnovne definicije

– prava i obveze osoba u vezi s carinskim zakonodavstvom

– pružanje informacija

– carinsko zastupanje

– odluke koje se odnose na primjenu carinskog zakonodavstva

– ovlašteni gospodarski subjekt

– sankcije i žalbe

– provjera robe

– čuvanje isprava i drugih informacija te naknade i troškovi

– vrijednost robe u carinske svrhe

– carinski dug i osiguranja (nastanak carinskog duga, uvozni carinski dug i izvozni carinski dug, zajedničke odredbe za carinske dugove nastale pri uvozu i izvozu, osiguranje za carinski dug koji je nastao ili bi mogao nastati, naplata, plaćanje, povrat i otpust iznosa uvozne ili izvozne carine, određivanje iznosa uvozne ili izvozne carine, obavješćivanje o carinskom dugu i knjiženje, plaćanje iznosa uvozne ili izvozne carine, povrat i otpust duga, gašenje carinskog duga)

– roba unesena u carinsko područje (ulazna skraćena deklaracija, dolazak robe, unos robe u carinsko područje Unije, podnošenje, istovar i pregled robe, privremeni smještaj robe)

– carinski status robe, stavljanje robe u carinski postupak

– standardne carinske deklaracije i pojednostavnjene carinske deklaracije, odredbe koje se primjenjuju na sve carinske deklaracije, druga pojednostavnjenja, provjera i puštanje robe i raspolaganje robom

– puštanje robe u slobodni promet

– posebni postupci (opće odredbe, provoz (vanjski i unutarnji provoz; provoz Unije) smještaj (carinsko skladištenje i slobodne zone), posebna uporaba (privremeni uvoz i uporaba u posebne svrhe) i prerada (unutarnja proizvodnja i vanjska proizvodnja)

– oslobođenje od uvoznih carina (vraćena roba, morski ribolov i proizvodi iz mora)

– roba koja se iznosi iz carinskog područja Unije (formalnosti prije izlaska robe i formalnosti kod izlaska robe, izvoz i ponovni izvoz, izlazna skraćena deklaracija, obavijest o ponovnom izvozu, oslobođenje od izvozne carine)

– elektronički sustavi i pojednostavnjenja u primjeni carinskog zakonodavstva, razvoj elektroničkih sustava i pojednostavljenja u primjeni carinskog zakonodavstva

– sustav oslobođenja od carine

– kretanje roba preko Neumskog koridora.

Sadržaj ispitnog područja Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu, podrijetlo robe i primjene povlaštenih tarifnih mjera

Članak 8.

Stručni ispit iz područja Razvrstavanje robe u Carinsku tarifu, podrijetlo robe i primjene povlaštenih tarifnih mjera sastoji se od sljedećeg sadržaja:

– Nomenklatura Zajedničke carinske tarife (Harmonizirani sustav, Kombinirana nomenklatura, TARIC nomenklatura)

– razvrstavanje robe, primjena općih pravila za tumačenje Kombinirane nomenklature

– obvezujuće tarifne informacije

– nepovlašteno podrijetlo, zakonska osnova i primjena (pravila stjecanja nepovlaštenog podrijetla, primjena i dokazivanje nepovlaštenog podrijetla u uvozu)

– povlašteno podrijetlo, zakonska osnova (sporazumi o slobodnoj trgovini koje je EU zaključila s pojedinim trećim zemljama ili skupinama zemalja, opći sustav preferencijala, ostali autonomni povlašteni aranžmani)

– primjena povlaštenih tarifnih mjera u uvozu (zahtjev za primjenu povlaštene tarifne mjere, vrste dokaza o podrijetlu, naknadno izdani dokazi o podrijetlu i duplikati, cijepanje pošiljke i zamjenski dokazi o podrijetlu)

– povlašteno podrijetlo, pravila stjecanja povlaštenog podrijetla (cjelovito dobiveni proizvodi, nedostatno obrađeni proizvodi, dostatno obrađeni proizvodi, popis obrade ili prerade nad materijalima bez podrijetla, stjecanje podrijetla na osnovi kumulacije, zabrana povrata carine ili izuzeća od carine)

– povlašteno podrijetlo, izdavanje dokaza o podrijetlu u izvozu (izdavanje potvrde o prometu EUR.1 ili EUR-MED, izdavanje izjave na računu, izjave o podrijetlu ili tvrdnje o podrijetlu, statusi ovlaštenog izvoznika i registriranog izvoznika, izjava dobavljača i INF 4)

– obvezujuće informacije o podrijetlu

– sporazumi o carinskoj uniji koje je EU zaključila s pojedinim trećim zemljama (zahtjev za primjenu carine u okviru carinske unije, vrste dokaza o statusu robe, cijepanje pošiljke i zamjenski dokazi o statusu robe).

Sadržaj ispitnog područja Osnove sustava poreznih propisa i njihove primjene u postupku carinjenja robe

Članak 9.

Stručni ispit iz područja Osnove sustava poreznih propisa i njihove primjene u postupku carinjenja robe sastoji se od sljedećeg sadržaja:

– porezni postupak (oblici javnih davanja, načela oporezivanja, porezno-pravni odnos, porezno-dužnički odnos, porezni dužnik, porezni akt u poreznom postupku, poslovne knjige i evidencije poreznih obveznika, porezna prijava, osnove poreznoga postupka i pravni lijekovi u poreznom postupku, porezni nadzor, plaćanje poreznih obveza, sredstva osiguranja naplate poreznog duga, porezna zastara, ovršni postupak i porezni prekršaji)

– porez na dodanu vrijednost (predmet oporezivanja, porezni obveznik, oporezivanje transakcije, mjesto oporezivanja, nastanak poreznog događaja i porezne obveze, porezna osnovica kod uvoza dobara u Europsku uniju, porezne stope, porezna oslobođenja pri uvozu i izvozu roba, oslobođenja u vezi s međunarodnim prijevozom, oslobođenja transakcije koje se odnose na međunarodnu trgovinu, odbitak pretporeza kod isporuke novih motornih vozila, dospijeće plaćanja, razdoblje oporezivanja i obračunsko razdoblje, postupak oporezivanja i podnošenje prijave PDV-a, oslobođenje i povrat poreza u okviru putničkog prometa)

– trošarine (kretanje trošarinskih proizvoda, trošarinski obveznici, odobrenja, trošarinska skladišta, nastanak trošarinske obveze i dospijeće plaćanja, instrument osiguranja plaćanja trošarine, oslobođenje od trošarine, povrat plaćene trošarine, trošarinska izvješća, registar trošarinskih obveznika, nadzor nad trošarinskim obveznicima, oporezivanje alkohola i alkoholnih pića, oporezivanje duhanskih prerađevina, cigarete: uplata razlike trošarine na zalihe, oporezivanje energenata i električne energije)

– Posebni porezi:

– oporezivanje motornih vozila (predmet oporezivanja, porezni obveznik, nastanak porezne obveze, porezna osnovica, visina i način obračuna, plaćanje posebnog poreza, oslobođenja i izuzeća od plaćanja, povrat posebnog poreza, registracija, instrument osiguranja, posebni porez na stjecanje motornih vozila u Republici Hrvatskoj, evidencije, izvješćivanje)

– oporezivanje kave i bezalkoholnih pića (predmet oporezivanja, porezni obveznik, nastanak porezne obveze, porezna osnovica, obračunsko razdoblje i dospijeće plaćanja posebnog poreza, sustav odgode plaćanja posebnog poreza, porezno skladište, oslobođenje, povrat posebnog poreza, registar poreznih obveznika, evidencije i izvješćivanje).

Sadržaj ispitnog područja Osnove trgovinskog i deviznog sustava i osnove sanitarnih, fitosanitarnih i veterinarskih propisa te zabrana i ograničenja koja se primjenjuju u postupku carinjenja robe

Članak 10.

Stručni ispit iz područja Osnove trgovinskog i deviznog sustava i osnove sanitarnih, fitosanitarnih i veterinarskih propisa te zabrana i ograničenja koja se primjenjuju u postupku carinjenja robe sastoji se od sljedećeg sadržaja:

– trgovinski sustav EU – tarifne mjere u trgovini s trećim zemljama

– pojam i sadržaj zajedničke carinske tarife

– pojam i sadržaj TARIC-a, primjena TARIC aplikacije

– mjere sadržane u Kombiniranoj nomenklaturi (konvencionalne i autonomne stope carine, izuzeća od plaćanja carine za robu za određene vrste plovila i platformi, civilno zrakoplovstvo, farmaceutske proizvode i za određenu robu vezano uz njenu prirodu, jedinstvena stopa carine, dodatne jedinice mjere)

– opće tarifne mjere (stopa carine za treće zemlje, carinske kvote, stope carine uvjetovane uporabom u posebne svrhe)

– tarifne suspenzije i autonomna sniženja

– mjere zajedničke agrarne politike (pojam agrarne komponente, sustav ulaznih cijena, dodatne carine, izvozne subvencije, uvozne/izvozne dozvole)

– mjere zajedničke trgovinske politike (antidampinške carine, kompenzacijske carine, zaštitne carine, dodatne carine, mjere prethodnog nadzora)

– temeljne značajke deviznog sustava Republike Hrvatske (devizno poslovanje, osnove deviznog tržišta, funkcija HNB, raspolaganje devizama, unošenje i iznošenje domaće i strane valute, promet zlata)

– sanitarni nadzor (nadzor nad uvozom hrane radi prerade, dorade ili stavljanja na tržište (nadzor nad uvozom predmeta opće uporabe radi prerade, dorade i/ili stavljanja na tržište, materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir sa hranom, nadzor nad uvozom i provozom kemikalija, biocidnih pripravaka i izvora ionizirajućeg zračenja, nadzor nad uvozom lijekova i medicinskih proizvoda)

– fitosanitarni nadzor (zdravstvena zaštita bilja, uključujući i biološku zaštitu bilja, voće i povrće, sjeme i sadni materijal, šumski reprodukcijski materijal, mjere sprječavanja unošenja i širenja te mjere suzbijanja štetnih organizama na bilju, biljnim proizvodima i drugim nadziranim predmetima, ustroj i provedba zdravstvene zaštite bilja i inspekcijski nadzor)

– veterinarski nadzor (nadzor nad uvozom i provozom živih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla, nadzor nad uvozom i provozom hrane za životinje, nusproizvoda i od njih dobivenih proizvoda te drugih pošiljaka, hrana za životinje neživotinjskog podrijetla, kućni ljubimci)

– zabrane i ograničenja koja se provode pri prekograničnom kretanju (zabrane i druge restriktivne mjere (sankcije), prekogranični promet otpadom, prekogranični promet opasnih kemikalija, otrovnih kemikalija i njihovih prekursora, tvari koje oštećuju ozonski omotač i fluorirani staklenički plinovi, Konvencija o kemijskom oružju (CWC), oružje, roba vojne namjene i nevojna ubojna sredstva, roba s dvojnom namjenom, droge, psihotropne tvari i prekursori, roba koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne i mučenje, ograničenja u prekograničnom prometu određenih biljnih i životinjskih vrsta i proizvoda od njih (CITES konvencija, ulovni certifikati, kože tuljana, drvo i druga ograničenja), kulturna dobra, ekološki proizvodi)

– propisi o standardizaciji i sukladnosti proizvoda.

Popis propisa i preporučene literature

Članak 11.

Popis obveznih propisa i popis preporučene literature za pripremu stručnog ispita se objavljuje na mrežnim stranicama Carinske uprave te po potrebi u časopisu »Carinski vjesnik«.

DIO V. UVJETI I NAČIN PROVEDBE STRUČNOG ISPITA ZA CARINSKOG AGENTA

Sastav i način rada Ispitnog povjerenstva

Članak 12.

(1) Ispitno povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana, te zamjenika predsjednika i zamjenike članova.

(2) Stručne i administrativne poslove u vezi s radom Ispitnog povjerenstva obavljaju tajnik i zamjenik tajnika Ispitnog povjerenstva.

(3) Osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka imenuje ministar financija na prijedlog ravnatelja Carinske uprave za dvogodišnje razdoblje.

(4) Predsjednik Ispitnog povjerenstva odlukom utvrđuje vrijeme i mjesto polaganja stručnog ispita, utvrđuje sastav u kojemu će Ispitno povjerenstvo provesti ispite te upravlja provedbom stručnog ispita. Odluka se objavljuje na mrežnoj stranici Carinske uprave.

Obrazac za prijavu stručnog ispita

Članak 13.

(1) Osoba koja namjerava pristupiti polaganju stručnog ispita dužna je podnijeti pisani obrazac za prijavu stručnog ispita za carinskog agenta (u daljnjem tekstu: obrazac za prijavu).

(2) Obrazac za prijavu podnosi se Ispitnom povjerenstvu najkasnije 15 dana prije održavanja ispita, na obrascu iz Priloga 3 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(3) Uz obrazac za prijavu obvezatno se prilaže:

– preslika osobne iskaznice

– preslika svjedodžbe ili diplome o završenom srednjem ili višem stupnju obrazovanja ili priznata odgovarajuća inozemna stručna kvalifikacija

– dokaz o uplati naknade troškova za pristup polaganju stručnog ispita.

(4) Nepotpune ili neuredne prijave vratit će se podnositelju i o tome će na njegov zahtjev donijeti i posebno rješenje.

(5) Osobe koje namjeravaju pristupiti ponovnom polaganju stručnog ispita podnose obrazac za prijavu iz stavka 2. ovoga članka te dokaz o izvršenoj uplati naknade troškova iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Naknada troškova za polaganje stručnog ispita

Članak 14.

(1) Naknada troškova za pristup polaganju stručnog ispita iznosi 1.000,00 kuna i plaća se svaki put kad se ispit polaže u cijelosti.

(2) Naknada troškova za pristup polaganju popravnog ispita iznosi 500,00 kuna, a o čemu kandidat mora priložiti dokaz prije pristupanja popravnom ispitu.

(3) Naknade iz stavka 1. i 2. ovoga članka uplaćuju se u korist državnog proračuna uz naznaku »Naknada za polaganje stručnog ispita za carinske agente«.

(4) Uplatu naknade za kandidata može izvršiti poslodavac ili druga osoba zainteresirana za profesionalni razvoj kandidata. Ako je naknadu izvršio poslodavac, Središnji ured Carinske uprave će po održanom ispitu izvijestiti uplatitelja o rezultatu odnosnoga kandidata.

(5) Kandidatu koji ne dostavi dokaz o uplati naknade troškova za polaganje stručnog ispita, odnosno naknadu troškova za polaganje popravnog ispita neće biti dopušteno pristupanje stručnom ispitu, odnosno popravnom ispitu.

Poziv za pristupanje stručnom ispitu

Članak 15.

(1) Uredno prijavljenom kandidatu tajnik Ispitnog povjerenstva dostavit će pisani poziv za polaganje stručnog ispita najkasnije deset dana prije dana određenog za održavanje ispita s naznakom mjesta i vremena polaganja.

(2) Poziv se dostavlja na adresu koju je kandidat naznačio u obrascu za provedbu stručnog ispita.

(3) Smatra se da je kandidat uredno pozvan na polaganje ispita i u slučaju da ne preuzme poziv dostavljen na adresu iz stavka 2. ovoga članka.

Odustajanje i odgoda stručnog ispita

Članak 16.

(1) Prijavljeni kandidat može odustati od pristupa polaganju ispita u neposredno predstojećem ispitnome roku ili odgoditi njegovo polaganje za naredni ispitni rok podnošenjem pisanoga zahtjeva Središnjem uredu Carinske uprave najkasnije pet dana prije dana određenog za polaganje ispita.

(2) Na pisani i obrazloženi zahtjev kandidata, predsjednik Ispitnog povjerenstva može u opravdanim slučajevima (bolest kandidata, neodgodivo izvršenje profesionalnih obveza i sl.) bilješkom na zahtjevu odobriti odgodu polaganja stručnog ispita za naredni ispitni rok. Uz zahtjev se prilažu odgovarajuće isprave kojima se dokazuje opravdanost odgode.

(3) Odobrena odgoda iz stavka 2. ovoga članka evidentira se u zapisniku o polaganju ispita u ispitnome roku za koji je kandidat bio prijavljen.

(4) Kandidat koji stručnom ispitu nije pristupio, iako je bio uredno pozvan, a prethodno nije postupio sukladno odredbama stavaka 1. i 2. ovoga članka, može ponovno prijaviti polaganje ispita podnošenjem novog obrasca za prijavu iz članka 13. stavka 2. te dokaza o izvršenoj uplati naknade troškova u iznosu navedenom u članku 14. stavku 1. ovoga Pravilnika.

Način provedbe stručnog ispita

Članak 17.

(1) Stručni ispit sastoji se iz pisanog i usmenog dijela.

(2) Pisani dio ispita sastoji se od rješavanja ispitnog zadatka i testiranja poznavanja materije obuhvaćene programom stručnog ispita.

(3) Na usmeni dio ispita pozivaju se kandidati koji su pokazali potrebno znanje na pisanom ispitu.

(4) U usmenom dijelu ispita kandidat obrazlaže rješenja i postupke primijenjene na pisanom dijelu ispita i odgovara na usmena pitanja članova Ispitnog povjerenstva.

(5) Kandidat koji remeti red tijekom provedbe stručnog ispita može biti udaljen s ispita te će se smatrati da nije položio ispit.

Ocjenjivanje kandidata

Članak 18.

(1) Kandidat koji je pokazao potrebno znanje u ispitnom području ocijenit će se ocjenom »položio« a kandidat koji nije pokazao potrebno znanje ocjenom »nije položio«. Ocjena uspjeha kandidata iz pojedinog ispitnog područja evidentira se na obrascu iz Priloga 4 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

(2) Stručni ispit položio je kandidat čiji je uspjeh u svim ispitnim područjima ocjenjen ocjenom »položio«.

(3) Ako je pokazano znanje kandidata ocijenjeno ocjenom »nije položio« iz jednog ili najviše dva ispitna područja, odobrit će mu se polaganje popravnog ispita iz tog ili tih ispitnih područja.

(4) Popravni ispit može se polagati u roku ne kraćem od 15 dana niti duljem od 3 mjeseca od dana pristupa ispitu.

(5) Kandidat koji ne položi popravni ispit mora iznova polagati cijeli ispit.

Zapisnik o tijeku stručnog ispita

Članak 19.

(1) O tijeku stručnog ispita tajnik ili zamjenik tajnika vode zapisnik koji potpisuje predsjednik i članovi Ispitnog povjerenstva.

(2) Zapisnik sadrži podatke o:

– sastavu u kojem Ispitno povjerenstvo provodi ispit

– mjestu i vremenu održavanja ispita

– imenu i prezimenu kandidata koji su pristupili ispitu

– uspjehu na ispitu za svakog pojedinog kandidata koji je pristupio ispitu

– ispitnim području/ima iz kojih kandidat treba polagati popravni ispit

– kandidatima koji su udaljeni s ispita, te

– druge podatke ili okolnosti mjerodavne za pravilnost provedbe ispita.

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Članak 20.

(1) O položenom stručnom ispitu izdaje se uvjerenje koje potpisuje predsjednik Ispitnog povjerenstva.

(2) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdaje se na obrascu iz Priloga 5 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

Mjerila i troškovi priznavanja strane isprave

Članak 21.

(1) Zahtjev za priznavanje strane isprave kojom se dokazuje posjedovanje stručnih znanja za poduzimanje radnji carinskog zastupanja podnosi imatelj strane isprave Ispitnom povjerenstvu u pisanom obliku.

(2) Na temelju uvida u pisani zahtjev i dostavljene strane isprave ispitno povjerenstvo:

a) izdaje uvjerenje koje je istovrijedno uvjerenju o položenom stručnom ispitu za carinskog agenta ako utvrdi da podnositelj zahtjeva posjeduje stručna znanja za poduzimanje radnji carinskog zastupanja, ili

b) dostavlja pisani poziv za polaganje stručnog ispita iz jednog ili više ispitnih područja iz članka 6. ovoga Pravilnika najkasnije deset dana prije dana određenog za održavanje ispita s naznakom mjesta i vremena polaganja ako utvrdi da podnositelj zahtjeva ne posjeduje potrebna stručna znanja za poduzimanje radnji carinskog zastupanja.

(3) U slučaju iz stavka 2. točka b) ovog članka provodi se stručni ispit na način propisan ovim Pravilnikom.

(4) Za pristupanje ispitu podnositelj zahtjeva dužan je uplatiti naknadu utvrđenu člankom 14. stavak 1. ovoga Pravilnika. Izuzetno ako je osoba pozvana polagati ispit iz 1 ili 2 ispitna područja, dužna je uplatiti naknadu utvrđenu člankom 14. stavak 2. ovoga Pravilnika.

(5) Uvjerenje koje je istovrijedno uvjerenju o položenom stručnom ispitu za carinskog agenta izdaje se na obrascu iz Priloga 6 ovoga Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

DIO VI. VOĐENJE EVIDENCIJA

Poslovni prostori u vlasništvu Republike Hrvatske

Članak 22.

(1) O poslovnim prostorima u vlasništvu Republike Hrvatske na lokacijama graničnih prijelaza koji su predmet zakupa od strane ovlaštenih carinskih otpremnika vodi se evidencija.

(2) Pisana evidencija s popisom graničnih prijelaza i oznakama poslovnih prostora na pojedinom graničnom prijelazu nalazi se u Prilogu 7 ovog Pravilnika koji je njegov sastavni dio.

Odobrenja za pružanje usluga carinskog zastupanja

Članak 23.

Evidencija o izdanim odobrenjima za pružanje usluga carinskog zastupanja vodi se u elektroničkom obliku i sadrži:

– broj odobrenja

– naziv carinskog otpremnika

– sjedište

– OIB i EORI broj

– popis carinskih agenata.

Iskaznice carinskih agenata

Članak 24.

Evidencija o iskaznicama carinskog agenta vodi se u elektroničkom obliku i sadrži:

– ime i prezime carinskog agenta

– OIB

– broj iskaznice

– elektroničku poštu carinskog agenta

– naziv carinskog otpremnika.

Provedba stručnih ispita

Članak 25.

Evidencija o provedbi stručnih ispita za carinskog agenta vodi se u pisanom obliku i sadrži:

– datum polaganja stručnog ispita

– ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja kandidata i prebivalište

– broj i datum uvjerenja o položenom stručnom ispitu za svakog kandidata.

DIO VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja propisa

Članak 26.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o polaganju stručnog ispita za ovlaštenoga carinskog zastupnika (»Narodne novine«, broj 9/2014) i Pravilnik o davanju odobrenja za obavljanje poslova ovlaštenim carinskim otpremnicima i ovlaštenim carinskim zastupnicima (»Narodne novine«, broj 93/02, 125/02, 68/03,122/07 i 45/14).

Stupanje na snagu

Članak 27.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/16

Urbroj: 513-02-1210/1-19-1

Zagreb, 29. travnja 2019.

Ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1.

PRILOG 2.

Prednja strana iskaznice

Naličje iskaznice

PRILOG 3.

PRILOG 4.

PRILOG 5.

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO FINANCIJA

Carinska uprava – Središnji ured

Ispitno povjerenstvo za provjeru stručnih znanja za carinskog agenta

KLASA:

URBROJ:

Zagreb, .......................................

(datum i godina)

 

 

Na temelju članka 22. stavka 7. Zakona o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja (»Narodne novine«, broj 57/18) i članka 20. Pravilnika o odobravanju pružanja usluga carinskog zastupanja (»Narodne novine«, broj /19) izdaje se

UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA CARINSKOG AGENTA

 

Potvrđuje se da je ........................................................, rođen/a dana …………................ u .......................................................................

pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske, Carinskoj upravi, pred Ispitnim povjerenstvom za provjeru stručnih znanja za carinskog agenta dana ............................ uspješno položio/la stručni ispit za carinskog agenta, te time stekao/stekla pravo obavljati stručne poslove carinskog agenta u carinskom postupku i druga prava, koja mu/joj po propisima pripadaju.

U skladu s odredbama članka 25. Zakona o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja (»Narodne novine«, broj 57/18) upravna pristojba za izdavanje ovoga uvjerenja ne naplaćuje se.

 

 

Predsjednik Ispitnog povjerenstva

M. P. (...............................)

 

PRILOG 6.

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO FINANCIJA

Carinska uprava – Središnji ured

Ispitno povjerenstvo za provjeru stručnih znanja za carinskog agenta

KLASA:

URBROJ:

Zagreb, .......................................

(datum i godina)

 

 

Na temelju članka 22. stavka 11. Zakona o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja (»Narodne novine«, broj 57/18) i članka 21. stavka 2. točke a) Pravilnika o odobravanju pružanja usluga carinskog zastupanja (»Narodne novine«, broj /19) izdaje se

UVJERENJE O POSJEDOVANJU STRUČNIH ZNANJA ZA PODUZIMANJE RADNJI CARINSKOG ZASTUPANJA

 

Ispitno povjerenstvo za provjeru stručnih znanja za carinskog agenta, utvrdilo je dana……………………….. da podnositelj zahtjeva za priznavanje strane isprave kojom se dokazuje posjedovanje stručnih znanja za poduzimanje radnji carinskog zastupanja ……………………………………………………, rođen/a dana …………….……………… u ………………………….posjeduje stručna znanja za poduzimanje radnji carinskog zastupanja.

U skladu s odredbama članka 25. Zakona o uvjetima za pružanje usluga carinskog zastupanja (»Narodne novine«, broj 57/18) upravna pristojba za izdavanje ovoga uvjerenja ne naplaćuje se.

 

 

Predsjednik Ispitnog povjerenstva

M. P. (...............................)

 

PRILOG 7.

POPIS GRANIČNIH PRIJELAZA S OZNAKAMA POSLOVNIH PROSTORA

Rbr.

Granični prijelaz

Optimalan broj otpremničkih ureda

Oznake poslovnih prostora

Nadležni PCU

1.

Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz JASENOVAC

2

1,2

PCU Zagreb

2.

Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz II. kategorije MALJEVAC

2

1,2

PCU Rijeka

3.

Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz I. kategorije LIČKO PETROVO SELO

3

1,2,3

PCU Rijeka

4.

Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz I. kategorije KAMENSKO

2

1,2

PCU Split

5.

Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz II. kategorije KLEK

1

1

PCU Split

6.

Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz I. kategorije KARASOVIĆI

2

1,2

PCU Split

7.

Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz I. kategorije NOVA SELA

4

1,2,3,4

PCU Split

8.

Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz II. Kategorije STRMICA

1

1

PCU Split

9.

Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz I. kategorije VINJANI DONJI

3

1,2,3

PCU Split

10.

Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz VINJANI GORNJI

1

1

PCU Split

11.

Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz II. kategorije ZATON DOLI

1

1

PCU Split

12.

Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz GORNJI BRGAT

1

1

PCU Split

13.

Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz I. kategorije SLAVONSKI BROD – MOST

3

1,2,3

PCU Osijek

14.

Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz I. kategorije STARA GRADIŠKA

6

1,2,3,4,5,6

PCU Osijek

15.

Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz I. kategorije SLAVONSKI ŠAMAC

3

1,2,3

PCU Osijek

16.

Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz I. kategorije ŽUPANJA

4

1,2,3,4

PCU Osijek

17.

Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz I. kategorije BAJAKOVO

8

1,2,3,4,5,6,7,8

PCU Osijek

18.

Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz I. kategorije BATINA

1

1

PCU Osijek

19.

Stalni međunarodni cestovni granični prijelaz I. kategorije promet ERDUT

3

1,2,3

PCU Osijek

20.

Međunarodni cestovni granični prijelaz I. kategorije ILOK

2

1,2

PCU Osijek

21.

Granični prijelaz za cestovni promet I. kategorije GUNJA

1

1

PCU Osijek

22.

Međunarodni cestovni granični prijelaz II. kategorije TOVARNIK

3

1,2,3

PCU Osijek

23.

Međunarodni cestovni granični prijelaz SVILAJ

5

1,2,3,4,5

PCU Osijek

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić