Baza je ažurirana 25.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

NN 41/2019 (24.4.2019.)

 

MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Na temelju članka 138. stavka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) te članka 5. stavka 6. i članka 39. stavka 3. Zakona o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj: 30/09, 24/10, 22/13 i 25/18), ministrica znanosti i obrazovanja donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PEDAGOŠKOJ DOKUMENTACIJI I EVIDENCIJI TE JAVNIM ISPRAVAMA U ŠKOLSKIM USTANOVAMA

Članak 1.

U Pravilniku o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama (»Narodne novine«, broj: 47/17) podnaslov iznad članka 22. mijenja se i glasi:

»Knjiga evidencije učenika koji pohađaju nastavu materinskoga jezika i kulture (Model C) izvan škole u kojoj se redovito obrazuju«.

U članku 22. stavku 1. iza riječi »»Modelu C«« dodaju se riječi: »izvan škole u kojoj se redovito obrazuju«.

Članak 2.

U članku 41. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Potvrde i uvjerenja iz stavka 4. ovoga članka mogu se izdati i u elektroničkome obliku.«

Članak 3.

U članku 42. stavku 2. podstavku 3. iza riječi: »ime i prezime« dodaju se riječi: »spol učenika«, a iza riječi: »državljanstvo« dodaju se riječi: »ime i prezime roditelja/skrbnika;«.

Iza podstavka 11. dodaje se novi podstavak 12. koji glasi:

» – tekst: »Spol: muški (M), ženski (Ž)«,«.

Dosadašnji podstavci 12. do 15. postaju podstavci 13. do 16.

Članak 4.

U članku 43. stavku 2. podstavku 3. iza riječi: »ime i prezime« dodaju se riječi: »spol učenika«,

a iza riječi: »državljanstvo« dodaju se riječi: »ime i prezime roditelja/skrbnika;«.

Iza podstavka 9. dodaje se novi podstavak 10. koji glasi:

» – tekst: »Spol: muški (M), ženski (Ž)«,«.

Dosadašnji podstavci 10. i 11. postaju podstavci 11. i 12.

Članak 5.

U članku 44. stavku 2. podstavku 3. iza riječi: »ime i prezime« dodaju se riječi: »spol učenika«,

a iza riječi: »državljanstvo« dodaju se riječi: »ime i prezime roditelja/skrbnika;«.

Iza podstavka 9. dodaje se novi podstavak 10. koji glasi:

» – tekst: »Spol: muški (M), ženski (Ž)«,«.

Dosadašnji podstavak 10. postaje podstavak 11.

U stavku 3., u drugoj rečenici, iza riječi: »ispitima« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi: »u sredini dolje otiskuje se BAR kod koji sadrži godinu i rok polaganja ispita, a u desnom donjem kutu BAR kod obrasca«.

Članak 6.

U članku 45. stavku 3. podstavku 3. iza riječi: »ime i prezime« dodaju se riječi: »spol učenika«,

a iza riječi: »državljanstvo« dodaju se riječi: »ime i prezime roditelja/skrbnika;«.

Iza podstavka 8. dodaje se novi podstavak 9. koji glasi:

» – tekst: »Spol: muški (M), ženski (Ž)«,«.

Dosadašnji podstavak 9. postaje podstavak 10.

U stavku 4. podstavku 3. iza riječi: »ime i prezime« dodaju se riječi: »spol učenika«,

a iza riječi: »državljanstvo« dodaju se riječi: »ime i prezime roditelja/skrbnika;«.

U stavku 8., u drugoj rečenici, iza riječi: »ispitima« umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi: »u sredini dolje otiskuje se BAR kod koji sadrži godinu i rok polaganja ispita, a u desnom donjem kutu BAR kod obrasca«.

Članak 7.

U članku 46. stavku 2. podstavku 3. iza riječi: : »ime i prezime« dodaju se riječi: »spol učenika«,

a iza riječi: »državljanstvo« dodaju se riječi: »ime i prezime roditelja/skrbnika;«.

Iza podstavka 7. dodaje se novi podstavak 8. koji glasi:

» – tekst: »Spol: muški (M), ženski (Ž)«.

Članak 8.

Obrasci iz članka 48. stavka 2. (Obrazac 1, Obrazac 2, Obrazac 3, Obrazac 4, Obrazac 5, Obrazac 6, Obrazac 7, Obrazac 8A, Obrazac 8B, Obrazac 8C, Obrazac 8D, Obrazac 8E, Obrazac 9) zamjenjuju se novim obrascima i čine sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/19-05/00004

Urbroj: 533-06-19-0002

Zagreb, 5. travnja 2019.

Ministrica prof. dr. sc. Blaženka Divjak, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić