Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 33/2019 (3.4.2019.)

 

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Na temelju članka 284. stavak 8. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16), potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede donosi

 

ODLUKU O ODREĐIVANJU KRITERIJA I RELATIVNIH PONDERA ZA ODABIR EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE U KOJIMA SU PREDMET NABAVE POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI PROIZVODI I HRANA

Članak 1.

Predmet ove Odluke je određivanje kriterija i relativnih pondera za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u postupcima javne nabave u kojima su predmet nabave poljoprivredno-prehrambeni proizvodi i hrana sukladno članku 284. stavku 8. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 120/16) (u daljnjem tekstu Zakon) prema kojem čelnik središnjeg tijela državne uprave može javnim naručiteljima iz svog djelokruga odlukom odrediti relativne pondere za pojedine vrste predmeta nabave, a koje u postupcima javne nabave mogu koristiti i drugi obveznici javne nabave.

Članak 2.

U smislu ove Odluke pri ocjeni prihvatljivih ponuda u javnoj nabavi poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i hrane (u daljnjem tekstu: ponude) korištene kratice i pojmovi imaju sljedeće značenje:

RP relativni ponder za kvalitativni kriterij (K1, K2, K3, K4)

UP utjecaj relativnog pondera za kvalitativni kriterij (K1, K2, K3, K4)

Nbk najveći broj bodova za kvalitativne kriterije (K1, K2, K3, K4)

Obk ostvareni broj bodova za kvalitativne kriterije (K1, K2, K3, K4)

Fm vrijednost ponude s najmanjom cijenom (najmanja cijena ponude)

Ft vrijednost ponude koju ocjenjujemo (cijena ponude)

Rpc relativni ponder cijene ili troška (ne smije biti veći od 90 %)

Nbf najveći broj bodova za financijsku ocjenu ponude

Nbpc najveći broj bodova za ponderiranu cijenu pri financijskoj ocjeni ponude

Obc ostvareni broj bodova za financijsku ocjenu ponude

Obpc ostvareni broj bodova za ponderiranu cijenu pri financijskoj ocjeni ponude

Ubb ukupan broj bodova ili ukupna ocjena ponude.

Članak 3.

(1) Pri kvalitativnoj ocjeni kriterija (K1, K2, K3, K4) javni naručitelj treba za svaku ponudu izračunati (Obk) dodjelom bodova pri čemu se uzima u obzir vrijednost (RP) relativnog pondera i njegov utjecaj (UP) za pojedini kriterij (K1, K2, K3, K4) pri čemu:

K1 – kriterij vrednuje proizvode koji su proizvedeni u sustavima kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda uz dodatno vrednovanje ekoloških proizvoda,

K2 – kriterij vrednuje proizvode proizvedenu po standardima kvalitete za hranu utvrđenim u europskim i nacionalnim propisima o poljoprivredi i hrani,

K3 – kriterij vrednuje proizvode prema udaljenosti transporta ukazujući pritom na održivo proizvedenu i prerađenu hrana čime je stvorena hrana više vrijednosti u pogledu veće svježine ili nižeg opterećenja okoliša

K4 – kriterij vrednuje proizvode prema tipu i količini ambalaže razlikujući hranu manje opterećena materijalima za pakiranje i u pakiranjima koja su izrađena od okolišu prihvatljivih i/ili recikliranih materijala.

(2) Najveći broj bodova za kvalitativne kriterije (Nbk) iznosi 30 bodova.

(3) Korištenjem (Nbk) za ocjenu kvalitativnih kriterija (K1, K2, K3, K4) se osigurava konkurentnost tražene kvalitete.

(4) Pri kvalitativnoj ocjeni kriterija (K1, K2, K3, K4) se izračunava (Obk) zbrajanjem dodijeljenih bodova za svaku ponudu.

(5) Vrijednost relativnih pondera (RP) i utjecaj relativnog pondera (UP) za svaki kvalitativni kriterij (K1, K2, K3, K4) te izračun (Obk) je prikazan u tablici u Prilogu 1. ove Odluke i njen je sastavni dio.

Članak 4.

(1) Financijski dio ponude ocjenjuje se nakon kvalitativne ocjene ponude.

(2) Cijena ili trošak ponude u postupku javne nabave se ocjenjuje i boduje usporedbom svake prihvatljive razmatrane ponude u odnosu na ponudu s najmanjom cijenom (ponudu s najnižom cijenom ili troškom od svih razmatranih ponuda).

(3) Najveći broj bodova za financijsku ocjenu (Nbf) iznosi 70 bodova, a izračunava se oduzimanjem (Nbk) od 100, jer je (Nbk+Nbf=100).

(4) Pri financijskoj ocjeni za svaku ponudu se izračunava (Obc) ostvaren broj bodova za financijsku ocjenu ponude.

(5) (Obc) predstavlja broj bodova koji je razmatrana ponuda ostvarila kroz financijsku ocjenu cijena razmatranih ponuda, a izračunava se prema formuli (Obc =Vpnc/Vp*Nbf).

Članak 5.

(1) Ako Javni naručitelj, sukladno članku 284. stavku 4. Zakona za odabir ponude odredi relativni ponder cijene (Rpc), u tom slučaju se u financijskoj ocjeni za svaku ponudu izračunava (Obpc).

(2) (Obpc) predstavlja broj bodova koji je razmatrana ponuda ostvarila kroz financijsku ocjenu ponderiranih cijena razmatranih ponuda, a izračunava se prema formuli (Obpc =Fm/Ft*Nbpc), pri čemu je Nbpc = Nbf*Rpc

(3) Izračunom (Nbpc) pri vrednovanju financijskog dijela prihvatljive ponude se osigurava konkurentnost zatražene kvalitete u odnosu na trošak ili cijenu ponude, odnosno osigurava se da ponuda s naglašenom kvalitetom proizvoda ostvaruje više bodova.

Članak 6.

(1) Najpovoljnija ponuda je ona koja ostvari veći ukupni broj bodova (Ubb) odnosno najbolju ukupnu ocjenu ponuda.

(2) Ukupni broj bodova (Ubb) predstavlja zbroj ostvarenih bodova (Obk) za ocjenu kvalitativnih kriterija (K1, K2, K3, K4) i ostvarenih bodova za cijenu (Obc) prema formuli (Ubb= Ubk+Ubc).

(3) U slučaju iz članka 5. stavka 1. ove Odluke ukupni broj bodova (Obk) predstavlja zbroj za ocjenu kvalitativnih kriterija (K1, K2, K3, K4) i ukupnih bodova za ponderiranu cijenu (Obpc) prema formuli (Ubb= Obk+Obpc).

Članak 7.

Način izračuna bodova kroz kvalitativnu i financijsku ocjenu prihvatljivih ponuda je prikazan u primjerima u Prilogu 2. ove Odluke i njen je sastavni dio.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 406-01/18-01/30

Urbroj: 525-07/0539-19-24

Zagreb, 21. ožujka 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.

PRILOG 1.

VRIJEDNOST RELATIVNIH PONDERA (RP) I UTJECAJ RELATIVNOG PONDERA (UP) ZA SVAKI KVALITATIVNI KRITERIJ (K1, K2, K3, K4) TE IZRAČUN (OBK)

Oznaka

Kriterij

Primjenjivost na

značajka

RP (%) relativni ponder

UP (%) utjecaj pondera

Bodovi za

(k1, k2, k3, k4)

K1

proizvodi koji su proizvedeni u sustavima kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (sezonski, ekološki, integrirani proizvodi i dr.)

svježe voće i povrće svježe mlijeko jaja svježa riba**

Sezonsko

20

 

isporuka unutar 3 dana od berbe (ulova)

100

5

*dodatno ekološko i/ili integrirano

isporuka unutar 3 dana od berbe (ulova)

20

1

isporuka više od 3 dana od berbe (ulova)

60

3

*dodatno ekološko i/ili integrirano

isporuka više od 3 od berbe (ulova)

20

1

Izvan sezone

 

čuvano bez tretiranja sredstvima za očuvanje svježine

60

3

*dodatno ekološko i/ili integrirano

čuvano bez tretiranja sredstvima za očuvanje svježine

20

1

čuvano uz tretiranje sredstvima za očuvanje svježine

30

2

**dodatno održivi ribolov i akvakultura

20

1

*Dodatno vrednovanje (bodovi se pribrajaju) ukoliko se nude proizvodi iz ekološke/ integrirane proizvodnje iznad minimalnog zahtjeva u specifikaciji javnog poziva.

Dokazivanje: Smatra se da su proizvodi iz ekološke/ integrirane proizvodnje koji nose zajedničku EU oznaku (must be organically produced according to Regulation (EC) No 834/2007) i/ili nacionalnu etiketu (must be produced in accordance with the criteria of Integrated Production or equivalent systems).

**Dodatno vrednovanje (bodovi se pribrajaju) za udio akvakulture i morskih proizvoda koji su uhvaćeni ili proizvedeni putem održivih postupaka i metoda kako je definirano odgovarajućom oznakom za održivi ribolov i akvakulturu.

Dokazivanje: Smatraju se sukladnima proizvodi iz akvakulture i morski proizvodi koji nose oznaku za održive postupke ribolova ili akvakulture. Također će se prihvatiti i druga prikladna sredstva za dokazivanje koja jasno ukazuju na poštivanje održivih kriterija ribolova ili akvakulture te odgovarajuće oznake za održivi ribolov i akvakulturu

K2

hrana proizvedena po standardima kvalitete za hranu utvrđenim u europskim i nacionalnim propisima o poljoprivredi i hrani,

svježe voće i povrće svježe mlijeko

svježe meso jaja svježa riba prerađevine mlijeka prerađevine mesa prerađevine od ribe kruh

EU oznaka kvalitete /oznaka izvornosti i zemljopisnog podrijetla – PDO, PGO i sl.

50

10

5

neobvezne (dobrovoljne) nacionalne oznake

30

3

BEZ oznaka

20

2

Dodatno

dobrobiti životinja*** (mlijeko, meso, jaja)

10

1

***Dodatno vrednovanje (bodovi se pribrajaju) standarda poštivanja dobrobiti životinja, a odnosi se na udio (%) životinjskih proizvoda koji su proizvedeni s visokim standardima dobrobiti životinja prema nacionalnim smjernicama.

Dokazivanje: Smatraju se sukladnim proizvodi (mlijeko, meso, jaja) koji imaju prikladne dokaze o ispunjavanju relevantnih nacionalnih dobrovoljnih standarda koji prelaze obvezno zakonodavstvo, kao što je potvrda priznatog tijela. Alternativno, ponuditelj mora pružiti i druge odgovarajuće dokaze o usklađenosti sa standardima dobrobiti životinja.

K3

hrana koja je održivo proizvedena i prerađena, čime je stvorena hrana više vrijednosti u pogledu veće svježine ili nižeg opterećenja okoliša (kraćeg prijevoza, manje transporta),

svježe voće i povrće svježe mlijeko

svježe meso jaja svježa riba prerađevine mlijeka prerađevine mesa prerađevine od ribe kruh

transport od mjesta proizvodnje do isporuke manje od 50 km

100

10

10

transport od mjesta proizvodnje do isporuke od 50 – 100 km

80

8

transport od mjesta proizvodnje do isporuke od 100 – 300 km

60

6

transport od mjesta proizvodnje do isporuke od 300 – 500 km

40

4

transport od mjesta proizvodnje do isporuke od 500 – 1000 km

20

2

transport od mjesta proizvodnje do isporuke više od 1000 km

10

1

Dodatno

****transportna sredstva ispunjavaju normu EURO V ili IV

10

1

****Dodatno vrednovanje (bodovi se pribrajaju) poštivanja okolišnih standarda za vozila koja će se koristiti za obavljanje usluge transporta, a koja moraju barem ispuniti zahtjeve za emisiju ispušnih plinova u EURO 5 ili IV

Dokazivanje: Dobavljači moraju osigurati popis vozila koja će se koristiti za obavljanje usluge i odgovarajuće tehničke listove tih vozila koja sadrže odgovarajuće razine emisija.

K4

hrana manje opterećena materijalima za pakiranje pakiranjima koja su izrađena od okolišu prihvatljivih i/ili recikliranih materijala**** i dr.

svježe voće i povrće svježe mlijeko jaja svježa riba prerađevine mlijeka prerađevine mesa prerađevine od ribe kruh

povratna ambalaža ili ambalaža od recikliranih materijala (> 45%) i/ili od materijala koji se mogu reciklirati

70

10

7

nepovratna ambalaža od recikliranih materijala (> 45%) ili od materijala koji se mogu reciklirati

20

2

nepovratna ambalaža od materijala koji se ne može reciklirati i/ili ambalaža od materijala koji se ne može reciklirati

10

1

***** Pakiranja (ambalaža)

Udio (%) proizvoda koji se:

• Isporučuje u sekundarnoj i/ili transportnoj ambalaži s više od 45% recikliranog sadržaja

• Isporučuje u ambalažnim materijalima na bazi obnovljivih sirovina

• Ne isporučuju se u pojedinačnim dijelovima (paketi za jednu jedinicu).

Dokazivanje: Dobavljač mora dostaviti potpisanu izjavu koja naznačuje koji od ovih kriterija može ispuniti. Ugovorno tijelo će provjeriti usklađenost tijekom trajanja ugovora i primijeniti odgovarajuće kazne za nepridržavanje.

Na temelju članka 3. Direktive Europskog Parlamenta i Vijeća 94/62/EZ od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu, »ambalaža« se sastoji samo od:

(a) prodajna ambalaža ili primarna ambalaža, npr. ambalaža stvorena da čini proizvod za krajnjeg korisnika ili potrošača na prodajnom mjestu;

(b) skupna ambalaža ili sekundarna ambalaža, npr. ambalaža stvorena da čini u trenutku kupnje zbir određenog broja proizvoda bilo da je on prodan kao takav krajnjem korisniku ili potrošaču, ili služi samo kao sredstvo kojim se pune police na prodajnom mjestu; ona se može odvojiti od proizvoda bez utjecanja na njegova svojstva;

(c) transportna ambalaža ili tercijarna ambalaža, npr. ambalaža stvorena da olakša rukovanje i prijevoz određenog broja proizvoda ili skupnih ambalaža u svrhu sprečavanja fizičkog dodira i transportnih oštećenja. Transportna ambalaža ne uključuje kontejnere za cestovni, željeznički, brodski ili zračni prijevoz;

RP Vrijednost relativnog pondera za pojedini kriterij (K1, K2, K3, K4) i

UP utjecaj pondera za pojedini kriterij (K1, K2, K3, K4) zadani su u ovoj tablici

Vrijednost bodova za pojedini kriterij (K1, K2, K3, K4) izračunata je prema formuli:

Bod = RP (%) / UP (%)

Bodovi zbrajaju i njihov zbroj je Ubk

Veći Ubk znači veći broj bodova za poželjne kvalitativne značajke robe, a

manji Ubk predstavlja manje poželjne kvalitativne značajke robe.

od 10 do 100 %

od najmanje 1

do najviše 30

(min 1 – max 30)

 

 

PRILOG 2.

NAČIN IZRAČUNA BODOVA KROZ KVALITATIVNU I FINANCIJSKU OCJENU PRIHVATLJIVIH PONUDA

Primjer 1.     (sezonsko voće) cijene ponuda uspoređuju se i boduju u odnosu na najmanju cijenu prikladnih ponuda bez utjecaja pondera cijene

Kvalitativna ocjena ponuda

najveći broj bodova za kvalitetu Nbk = 30

Nbk = 30

Kvalitativni kriteriji

Ponuda A

Ponuda B

Ponuda C

Ponuda D

K1

sezonsko voće isporuka unutar 3 dana od berbe

sezonsko voće isporuka više od 3 dana od berbe / ekološko

sezonsko voće isporuka više od 3 dana od berbe i ekološko

sezonsko voće isporuka unutar 3 dana od berbe

K2

bez oznake

dobrovoljna oznaka (s hrvatskih farmi)

EU oznaka PGI

EU oznaka PGO

K3

udaljenost do 50 km

udaljenost 50 do 100 km

udaljenost do 300 km (vozila zadovoljavaju normu EURO V)

udaljenost do 50 km

K4

ambalaža povratna

ambalaža nepovratna od recikliranih

ambalaža nepovratna

ambalaža povratna

bodova za K1

5

3+1=4

3+1=4

5

bodova za K2

2

3

5

5

bodova za K3

10

8

6+1=7

10

bodova za K4

7

2

1

7

Obk

(zbroj bodova za K1, K2, K3, K4)

24

17

17

27

Financijska ocjena ponuda

najveći broj bodova za cijenu Nbf = (100 – Nbk)

Nbf =(100-30) = 70

 

Ponuda A

Ponuda B

Ponuda C

Ponuda D

Fm = 360.000,00

Ft = 360.000,00

Ft = 420.000,00

Ft = 480.000,00

Ft = 560.000,00

 

Obc =(Fm/Ft)*(Nbf)

(360.000/360.000) * 70

=1,00*70

= 70

(360.000/420.000) * 70

=0,86*70

=60,2

(360.000/480.000) * 70

= 0,75*70

=52,5

(360.000/560.000) * 70

= 0,64 * 70

= 44,8

 

Ukupni broj bodova

Ubb

(Ubb = Obk + Obc)

94

77,2

69,5

71,8

 

 

Primjer 2. (sezonsko voće) cijene ponuda uspoređuju se i boduju u odnosu na najmanju cijenu prikladnih ponuda uz utjecaj pondera cijene

Kvalitativna ocjena ponuda

najveći broj bodova za kvalitetu Nbk = 30

Nbk = 30

Kvalitativni kriteriji

Ponuda A

Ponuda B

Ponuda C

Ponuda D

K1

sezonsko voće isporuka unutar 3 dana od berbe

sezonsko voće isporuka više od 3 dana od berbe / ekološko

sezonsko voće isporuka više od 3 dana od berbe i ekološko

sezonsko voće isporuka unutar 3 dana od berbe

K2

bez oznake

dobrovoljna oznaka (s hrvatskih farmi)

EU oznaka PGI

EU oznaka PGO

K3

udaljenost do 50 km

udaljenost 50 do 100 km

udaljenost do 300 km (vozila zadovoljavaju normu EURO V)

udaljenost do 50 km

K4

ambalaža povratna

ambalaža nepovratna od recikliranih

ambalaža nepovratna

ambalaža povratna

bodova za K1

5

3+1=4

3+1=4

5

bodova za K2

2

3

5

5

bodova za K3

10

8

6+1=7

10

bodova za K4

7

2

1

7

Obk

(zbroj bodova za K1, K2, K3, K4)

24

17

17

27

Financijska ocjena ponuda

najveći broj bodova za cijenu Nbf = (100 – Nbk)

Nbf =(100-30) = 70

Relativni ponder cijene

Rpc *

60% (određuje ga javni naručitelj sukladno 284 stavak 4. i ne smije biti veći od 90%)

(ako se traži naglašena kvaliteta Rpc je manji, ako se traži niža cijena Rpc je veći (do 90%))

najveći broj bodova za ponderiranu cijenu

Nbpc = Nbf*Rpc

Nbpc = Nbf*Rpc Nbpc = 70*60% = 42

 

Ponuda A

Ponuda B

Ponuda C

Ponuda D

Fm = 360.000,00

Ft = 360.000,00

Ft = 420.000,00

Ft = 480.000,00

Ft = 560.000,00

 

Obpc =(Fm/Ft)*(Nbpc)

(360.000/360.000) * (42)

=1,00*42

= 42

(360.000/420.000) *(42)

=0,86*42

=36

(360.000/480.000) * (42)

= 0,75*42

=32

(360.000/560.000) * (42)

= 0,64 * 42

=27

 

Ukupni broj bodova

Ubb

(Ubb = Obk + Obpc)

66

53

49

54

*Rpc (4) Javni naručitelj ne smije odrediti samo cijenu ili samo trošak kao jedini kriterij za odabir ponude te u tom slučaju relativni ponder cijene ili troška ne smije biti veći od 90 %

 

 

 

Copyright © Ante Borić