Baza je ažurirana 28.02.2024. 

zaključno sa NN 22/24

NN 30/2019 (26.3.2019.)

 

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 29. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 92/10, 23/13 i 143/13, dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo), na sjednici održanoj 25. ožujka 2019. donijelo je sljedeće

 

OBVEZATNE UPUTE BROJ EP IV   O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

1. Uvodno

Na postupak obrade osobnih podataka osoba koje sudjeluju u postupku izbora članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (dalje: izbori) i u financiranju izborne promidžbe na izborima (dalje: osobni podaci) na odgovarajući način primjenjuju se odredbe propisa kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

2. Voditelj obrade osobnih podataka

(1) Voditelji obrade osobnih podataka su izborna povjerenstva koja su u skladu s odredbama Zakona i zakona kojim se uređuje pitanje nadzora financiranja izborne promidžbe, nadležna za poduzimanje određene izborne radnje i radnje radi nadzora financiranja izborne promidžbe.

(2) Voditelji obrade osobnih podataka u pogledu prikupljanja potpisa birača i podnošenja kandidacijske liste su politička stranka ili političke stranke iz čl. 14. Zakona te nositelj kandidacijske liste grupe birača ili birač – potpisnik prijedloga kandidacijske liste grupe birača iz članka 15. Zakona.

(3) Voditelj obrade osobnih podataka u pogledu evidentiranja zaprimljenih donacija, troškova (rashoda) izborne promidžbe te cijene i iznosu ostvarenog popusta u cijeni za medijsko oglašavanje izborne promidžbe je obveznik podnošenja pripadajućih izvještaja iz zakona kojim se uređuje pitanje nadzora financiranja izborne promidžbe.

(4) Voditelj obrade osobnih podataka članova biračkih odbora su nadležna izborna povjerenstva koja ih imenuju i političke stranke koje određuju članove biračkog odbora sukladno odredbama Zakona.

(5) Voditelj obrade osobnih podataka promatrača su političke stranke koje predlažu promatrače, birač – potpisnik prijedloga kandidacijske liste grupe birača i/ili nositelj kandidacijske liste grupe birača, nevladine udruge kao i međunarodne organizacije koje sukladno Zakonu predlažu promatrače te nadležna izborna povjerenstva.

(6) Voditelj obrade osobnih podataka članova Etičkog povjerenstva su političke stranke zastupljene u Hrvatskom saboru i Ustavni sud Republike Hrvatske u pogledu njihovog imenovanja te Državno izborno povjerenstvo u pogledu isplate naknade za rad u povjerenstvu.

(7) Kontakt podaci voditelja obrade objavljuju se na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva za nadležna izborna povjerenstva, dok političke stranke, birač – potpisnik prijedloga kandidacijske liste grupe birača, nositelj kandidacijske liste grupe birača kao i ovlašteni predlagatelji promatrača objavljuju kontakt podatke na drugi primjereni način

(8) Voditelji obrade mogu obradu osobnih podataka povjeriti izvršitelju obrade poštujući zahtjeve propisa o zaštiti podataka.

3. Svrha obrade osobnih podataka

(1) Obrađuju se samo oni osobni podaci koji su nužni za provedbu pojedinih izbornih radnji i provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe.

(2) Osoba čiji se osobni podaci obrađuju mora biti upoznata o svrsi obrade osobnih podataka.

4. Osobe čiji se osobni podaci obrađuju

Pri provođenju izbora i postupka nadzora financiranja izborne promidžbe obrađuju se osobni podaci:

– članova izbornih tijela radi njihova imenovanja i isplate naknade za rad na izborima

– kandidata, birača koji su predlagatelji kandidacijske liste, kontakt osobe naznačene na kandidacijskoj listi i kontakt osoba naznačenih na obrascu s podacima o posebnom računu radi kandidiranja i radi daljnje obrade radi provedbe izbora

– promatrača radi promatranja izbornog postupka

– osoba koje sudjeluju u financiranju kandidacijske liste nad kojima se provodi nadzor financiranja izborne promidžbe – radi nadzora zakonitosti financiranja izborne promidžbe kandidacijske liste

– članova Etičkog povjerenstva radi njihova imenovanja i isplate naknade za rad u povjerenstvu

– trećih osoba – stranaka ugovora s kojima voditelji obrade iz točke 2. st. 1. ovih Obvezatnih uputa sklapaju ugovore radi provedbe popratnih radnji vezanih za izbore ili koje je voditelj obrade i iz točke 2. st. 1. ovih Obvezatnih uputa odredio u stručne timove radi provedbe popratnih radnji vezanih za izbore i nadzor financiranja izborne promidžbe.

5. Vrste osobnih podataka koji se obrađuju

(1) Pri provođenju izbora i postupka nadzora financiranja izborne promidžbe obrađuju se sljedeći osobni podaci:

– osobni podaci članova izbornih tijela: ime i prezime, adresa prebivališta, osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci, datum rođenja, podatak o bankovnom računu, podatak o mirovinskom osiguranju i potpis.

– osobni podaci kandidata: ime i prezime, adresa prebivališta, datum rođenja, osobni identifikacijski broj (OIB), spol i potpis, a za državljane drugih država članica Europske unije i državljanstvo, posljednju adresu u matičnoj državi članici, mjesto ili izborna jedinica u matičnoj državi članici na kojem biračkom popisu je njegovo ime posljednje stavljeno – gdje je to primjenjivo te podatak da li je lišen prava na kandidiranje u matičnoj državi.

– osobni podaci birača – predlagatelja kandidacijske liste i birača: ime i prezime, adresa prebivališta, datum rođenja, broj osobne iskaznice ili putovnice, mjesto izdavanja osobne iskaznice ili putovnice i potpis.

– osobni podaci kontakt osobe naznačene na prijedlogu kandidacijske liste, osobni podaci osoba naznačenih na obrascu s podacima o posebnom računu: ime i prezime, osobni identifikacijski broj OIB, adresa prebivališta i kontakt podaci.

– osobni podaci promatrača: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), broj putovnice ili broj i mjesto izdavanja identifikacijske isprave promatrača i podaci o podnositelju zahtjeva za promatranje izbora.

– osobni podaci osoba koje sudjeluju u financiranju kandidata nad kojima se provodi nadzor financiranja izborne promidžbe: ime i prezime, adresa prebivališta, osobni identifikacijski broj (OIB), podaci o identifikacijskoj ispravi, kontakt podaci, datum rođenja i podaci o bankovnom računu

– osobni podaci trećih osoba koji su nužni za izvršavanje ugovora između te treće osobe i voditelja obrade iz točke 2. stavak 1. ovih Obvezatnih uputa, odnosno koji su nužni za izvršenje zadaće i plaćanje naknade članovima stručnih timova određenih radi provedbe popratnih radnji vezanih za izbore i nadzor financiranja.

(2) Voditelj obrade može tražiti i obrađivati i druge podatke ako su isti potrebni za izvršavanje zakonskih obveza voditelja obrade.

(3) U obrascima u postupku pripreme i provedbe izbora podrobnije se naznačuju traženi osobni podaci za pojedine svrhe.

6. Provjera točnosti osobnih podataka putem nadležnih tijela

Radi provjere točnosti osobnih podataka iz točke 5. ovih Obvezatnih uputa, na zahtjev nadležnog izbornog povjerenstva, dostavit će i/ili omogućiti preuzimanje:

– ministarstvo nadležno za registar birača – podatke iz registra birača

– ministarstvo nadležno za unutarnje poslove – podatke o prebivalištu i identifikacijskim ispravama birača

– ministarstvo nadležno za financije – podatke o osobnom identifikacijskom broju (OIB).

7. Vrijeme obrade osobnih podataka

(1) Osobni podaci iz točke 5. ovih Obvezatnih uputa obrađuju se tijekom vremena potrebnog za ostvarenje svrhe za koju se obrađuju u rokovima određenim Zakonom, zakonom kojim se uređuje pitanje nadzora financiranja izborne promidžbe i drugim mjerodavnim propisima.

(2) Nakon isteka propisanih rokova, s osobnim podacima postupa se u skladu s posebnim propisima koji uređuju pitanja vezano uz arhiviranje arhivskog gradiva te izlučivanje registraturnog gradiva.

8. Javna objava osobnih podataka

(1) Radi kandidiranja na izborima javno se objavljuju osobni podaci sadržani u pravovaljanim kandidacijskim listama i zbirnim listama na način predviđen Zakonom.

(2) Radi objave rezultata izbora javno se objavljuju osobni podaci izabranih kandidata na način propisan Zakonom.

(3) Radi imenovanja članova izbornih tijela i Etičkog povjerenstva, na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva mogu se objaviti imena i prezimena članova izbornih tijela, a za članove biračkih odbora i podatak o političkoj stranci koja ih je predložila u izborno tijelo.

(4) Osobni podaci iz stavaka 1. – 3. ove točke javno objavljeni na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva osim imena i prezimena kandidata, uklonit će se s mrežne stranice po isteku rokova određenih za obradu podataka iz Zakona, zakona kojim se uređuje pitanje nadzora financiranja izborne promidžbe i drugih mjerodavnih propisa.

(5) Radi nadzora financiranja izborne promidžbe, javno se objavljuju osobni podaci koji su sadržani u obrascima iz Pravilnika o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješća o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 50/11, 93/11 i 55/13) na način i u rokovima određenim zakonom kojim se uređuje pitanje nadzora financiranja izborne promidžbe kao i drugi podaci na način i u rokovima određenim zakonom kojim se uređuje pitanje nadzora financiranja izborne promidžbe.

9. Objava i stupanje na snagu

(1) Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

(2) Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Klasa: 013-08/19-01/28

Urbroj: 507-02/06-19-4

Zagreb, 25. ožujka 2019.

Potpredsjednica Vesna Fabijančić-Križanić, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić