Baza je ažurirana 17.04.2024. 

zaključno sa NN 43/24

NN 31/2019 (27.3.2019.)

 

PLINACRO d.o.o.

Na temelju članka 90. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine« broj 18/18) i Odluke o suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (klasa: 310-03/19-23/1, urbroj: 371-04-19-8) od 22. ožujka 2019. godine, operator transportnog sustava donosi

 

IZMJENU MREŽNIH PRAVILA TRANSPORTNOG SUSTAVA

U Mrežnim pravilima transportnog sustava (»Narodne novine«, broj 50/18) članak 144. stavak 6. mijenja se i glasi:

»Ovaj članak primjenjuje se do 1. siječnja 2020. godine.«

Članak 2.

Ova Izmjena Mrežnih pravila transportnog sustava stupa na snagu 1. travnja 2019. godine.

Klasa: PL-19/0870

Urbroj: UP/IP-19-6

Zagreb, 25. ožujka 2019.

Predsjednik Uprave Plinacro d.o.o. Ivica Arar, dipl. iur., v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić