NN 9/2019 (25.1.2019.)

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Na temelju članka 16. Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (»Narodne novine« broj 64/2018) ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta, uz prethodnu suglasnost ministra financija, donosi

 

PRAVILNIK O DRŽAVNOJ POTPORI ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNE PROJEKTE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za ostvarivanje prava na dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit odnosno poreza na dohodak za opravdane prihvatljive troškove istraživačko-razvojnih projekata i studija izvedivosti, postupak dodjele potpore, način ostvarivanja prava, način praćenja provedbe projekta, te druga pitanja vezana uz ostvarivanje prava na državne potpore sukladno Zakonu o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Opravdanim troškovima istraživačko-razvojnih projekata smatraju se prihvatljivi troškovi propisani člankom 10. Zakona čija je realizacija dokazana.

(3) Pravilnikom se detaljnije propisuje i postupak prijave projekta, način utvrđivanja prihvatljivosti projekta, prijavitelja i troškova, sadržaj evidencije korisnika državne potpore, način informiranja u vezi vidljivosti i dostupnosti potpore, način praćenja realizacije projekata i usklađenosti prijavljenih i stvarnih projektnih troškova, praćenje učinaka dodijeljene potpore te određivanje naknade za vanjske stručnjake u vrednovanju projektnih prijava i praćenju realizacije projekta.

(4) Davatelj potpore i provedbeno tijelo iz članka 5. Zakona, radi učinkovite provedbe Zakona i ovog Pravilnika, kada za to utvrde potrebu, mogu izraditi i na svojim mrežnim stranicama i u sustavu za elektroničku prijavu objaviti dodatne upute za prijavitelje kojima se određuju tehnički detalji vezani uz prijavu i vrednovanje projektnih prijedloga.

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenje kako je propisano u članku 4. Zakona, a kriteriji za definiranje aktivnosti istraživanja i razvoja propisani su člankom 3. Zakona.

(2) Početak rada na projektu definiran u članku 4. stavak 1. n) Zakona podrazumijeva prvu preuzetu zakonski obvezujuću obvezu koja ulaganje čini neopozivim ili početak rada na istraživačko-razvojnom projektu ili studiji izvedivosti ili bilo kakav utrošak ili ulaganje sredstava u projekt, ovisno što nastupi prije.

(3) Aktivnosti vlastitog istraživanja i razvoja definirane u članku 6. stavak 2. Zakona podrazumijevaju provođenje aktivnosti isključivo vlastitim sredstvima i osobljem koje je zaposleno kod prijavitelja odnosno korisnika potpore.

(4) Organizacijom za istraživanje i širenje znanja iz članka 4. stavak 1. j) Zakona podrazumijeva se organizacija koja je upisana u upisnik/registar organizacija za istraživanje i širenje znanja ili drugu odgovarajuću službenu evidenciju u zemlji ili inozemstvu.

II. DAVATELJ POTPORE I PROVEDBENO TIJELO

Nadležnost davatelja potpore i provedbenog tijela u provedbi pojedinih aktivnosti u postupku davanja državne potpore

Članak 3.

(1) Davatelj potpore provedbu pojedinih aktivnosti u postupku davanja potpore povjerava Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije – HAMAG BICRO, kao provedbenom tijelu sukladno članku 5. stavku 2. Zakona (u daljnjem tekstu: provedbeno tijelo).

(2) Provedbenom tijelu u postupku davanja potpore povjerava se provedba sljedećih aktivnosti:

– administrativna provjera;

– provjera prihvatljivosti korisnika, projekta, aktivnosti i troškova;

– evidentiranje korisnika potpore za istraživačko-razvojne projekte;

– praćenje realizacije projektnih aktivnosti i troškova projekta;

– izvještavanje o rezultatima i učincima potpora prema zadanim indikatorima za vrijeme i nakon završetka projekta.

(3) Davatelj potpore nakon provedenog postupka obrade i vrednovanja prijave, temeljem nalaza i mišljenja provedbenog tijela, izdaje korisniku potpore Potvrdu o statusu korisnika potpore ili Obavijest o neprihvaćanju prijave.

(4) Davatelj potpore nakon obrađenog godišnjeg izvješća, temeljem nalaza i mišljenja provedbenog tijela, izdaje Odobrenje za korištenje potpore za prethodno razdoblje, odnosno Odluku o gubitku statusa korisnika potpore u slučaju da ne podnese izvješća iz članka 18. stavka 5. Zakona.

(5) Kada davatelj potpore, temeljem nalaza i mišljenja provedbenog tijela, tijekom praćenja realizacije utvrdi da je pojedini korisnik iskoristio maksimalni intenzitet ili maksimalni iznos potpore za istraživanje i razvoj, o tome pisanim putem izvještava korisnika potpore i ministarstvo nadležno za financije.

(6) Provedbeno tijelo na zahtjev davatelja potpore dostavlja izvješće o statusu obrade zaprimljenih prijava.

(7) Davatelj potpore po potrebi može izvršiti uvid i obaviti nadzor provedbe potpora kod provedbenog tijela sukladno članku 5. stavku 2. Zakona.

III. KORISNICI POTPORE

Opće obveze korisnika potpore

Članak 4.

(1) Korisnici potpore su pravne i fizičke osobe iz članka 6. Zakona, kojima je izdana Potvrda o statusu korisnika potpore.

(2) Korisnici potpore iz stavka 1. ovog članka dužni su, u svrhu ostvarenja državne potpore, podatke o prihvatljivim troškovima iz članka 10. Zakona evidentirati u svojim poslovnim knjigama odnosno evidencijama, posebno za svaki prijavljeni projekt te obračunavati posebno za svako porezno razdoblje u kojem su troškovi nastali.

(3) Korisnik potpore dužan je voditi evidenciju o radnim satima osoblja koje radi na projektu, u svrhu obračuna prihvatljivih troškova osoblja.

(4) Dokumentacija koja dokazuje kako su troškovi amortizacije izračunati i evidentirani čuva se i po potrebi daje na uvid provedbenom tijelu tijekom praćenja realizacije projekta, radi utvrđivanja prihvatljivih troškova projekta.

IV. POSTUPAK PRIJAVE PROJEKTA

Podnošenje Prijave za dodjelu državne potpore za istraživačko-razvojni projekt

Članak 5.

(1) Poduzetnik koji namjerava koristiti potporu temeljem Zakona (u daljnjem tekstu: prijavitelj) podnosi Prijavu za dodjelu državne potpore za istraživačko-razvojni projekt prije početka rada na projektu, kako bi potpora imala učinak poticaja sukladno članku 6. stavku 2. Uredbe iz članka 2. Zakona (u daljnjem tekstu: Prijava).

(2) Podaci Prijave iz stavka 3. ovoga članka navode se na obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac 1).

(3) Formalno uredna Prijava obavezno sadrži elemente propisane člankom 6. stavak 2. Uredbe iz članka 2. Zakona:

– podatke o poreznom obvezniku podnositelju prijave za dodjelu na korištenje državne potpore u obliku porezne olakšice, koja sadrži i podatke o veličini poduzetnika te sve ostale tražene podatke iz Obrasca 1;

– podatke o zahtijevanom tipu potpore (za istraživanje i razvoj ili studiju izvedivosti) kao i kategorijama istraživanja na koji se projekt odnosi (temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje ili eksperimentalni razvoj) ako se prijavljuje projekt za istraživanje i razvoj;

– podatke o projektu (naziv projekta, voditelj projekta, područje istraživanja, istraživačka poddisciplina, lokacija projekta (NUTS II i NUTS III regija); očekivanom cilju projekta i planu aktivnosti na projektu; očekivanim rezultatima projekta; mogućem (ako se radi o temeljnim istraživanjima) ili očekivanom tržišnom području primjene projekta (sektor prema NKD); moguća etička pitanja koja proizlaze iz projekta; razdoblju realizacije projekta (početak i kraj); fazama projekta, rizicima koji bi mogli spriječiti uspješnu realizaciju istraživačko-razvojnih djelatnosti u projektu (vanjski, unutarnji); očekivanom znanstvenom i tehnološkom doprinosu projekta (publikacije, patenti, dizajn, primjena u proizvodnom procesu); procijenjenim prihvatljivim troškovima projekta ili studije izvedivosti, podatke o ukupnom iznosu državnih potpora i drugog javnog financiranja potrebnog za projekt, neovisno o instrumentu za iste prihvatljive troškove; podatke o istraživačko-razvojnim aktivnostima prijavitelja koje su prethodile Prijavi;

– izjavu o istinitosti svih podataka iz prijavnog obrasca i dostavljene projektne dokumentacije;

– zbirni pregled procijenjenih troškova istraživačko-razvojnog projekta ili studije izvedivosti, kao osnove za izračun iznosa ukupnog javnog financiranja potrebnog za projekt sukladno Uredbama iz članka 2. Zakona;

– adresu za korespondenciju koja je u pravilu sjedište podnositelja prijave, uz navođenje broja telefona i e-mail adrese voditelja projekta;

(4) Uz Prijavu se obavezno prilažu:

– skupne izjave Prijavitelja, dane na obrascima koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac 2 i 2a);

– potvrda porezne uprave u izvorniku da je prijavitelj ispunio obveze plaćanja poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne starija od 30 dana od datuma predaje Prijave;

– dokumentacija koje dokazuje učinkovitu suradnju ili njezinu namjeru (pismo namjere, predugovor ili sporazum) iz koje je jasno vidljiva učinkovita suradnja iz članka 11., stavak 2. a) Zakona, ako je poznata potreba za istom prilikom podnošenja prijave;

– dokumentacija koja dokazuje namjeru objave rezultata projekta (izjava ili neki drugi dokaz o budućoj objavi na konferencijama, u repozitorijima s otvorenim pristupom ili davanju besplatnih računalnih programa i računalnih programa s otvorenim kodom), ako se prijava projekta poziva na namjeru objave rezultata projekta istraživanja i razvoja te obrazloženje o usklađenosti te namjere s pravnom zaštitom rezultata projekta;

– ponudu za izradu studije izvedivosti, u slučaju kada se prijavljuje izrada studije izvedivosti, osim kad izradu studije izvedivosti prijavitelj u cijelosti izvodi sam;

– odgovore na etička pitanja iz obrasca koji je sastavni dio ovog Pravilnika, slučaju kada se prijava odnosi na etičke probleme koji bi mogli nastati iz primjene prijavljenog projekta (Obrazac 1b) ili ovjereno i potpisano odobrenje Etičkog povjerenstva iz zemlje u kojoj se provodi istraživanje;

– pismo namjere da će se više od 50 % troškova istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se pribavljaju isključivo za projekt, ugovoriti s organizacijama za istraživanje i širenje znanja, ako je primjenjivo.

(5) Prijavitelj koji u tekućoj godini podnese više prijava projekata, skupnu izjavu na Obrascu 2 može dostaviti prilikom podnošenja prijave prvog projekta, a prilikom prijave ostalih projekata uputiti da je dokument dostavljen u prijavi prvog projekta.

(6) Na zahtjev provedbenog tijela, prijavitelj je dužan dostaviti i druge podatke radi ocjene materijalnih uvjeta za dodjelu potpore (npr. podatke o financijskom stanju podnositelja prijave i sl.).

Obavezni sastavni dijelovi studije izvedivosti

Članak 6.

(1) Studija izvedivosti vrednuje i analizira potencijal istraživačko-razvojnog projekta sa svrhom podržavanja procesa donošenja odluka objektivnim i racionalnim otkrivanjem prednosti i nedostataka projekta, mogućnosti i prijetnji (SWOT analiza) te utvrđivanja resursa potrebnih za njegovu provedbu i izgleda za uspjeh.

(2) Prihvatljivom studijom izvedivosti ne smatra se ona koja se odnosi na komercijalizaciju rezultata istraživanja.

(3) Obvezni sadržaj studije izvedivosti je:

– pretraga novosti tehnologije i prijedlog optimalne strategije zaštite intelektualnog vlasništva;

– analiza rizika razvijane tehnologije, analiza njezine optimalne primjenjivosti i komercijalnog potencijala (SWOT matrica rizika, analiza tržišta i sl.);

– analiza troškova i koristi, analiza mjerljive koristi, nemjerljive koristi, potrebnih resursa, analiza svih vanjskih i unutrašnjih rizika tehnologije i poduzeća;

– preporuke za smjer daljnjeg razvoja tehnologije ili istraživačko-razvojnog projekta s obrazloženjima.

Način podnošenja Prijave i drugih podnesaka i njihovo zaprimanje

Članak 7.

(1) Prijava se podnosi prije početka rada na projektu, na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(2) Potpisana prijava se podnosi neposredno ili poštom, davatelju potpore, obavezno u papirnom obliku. Istovjetna potpisana i skenirana prijava se prilaže na elektroničkom mediju (na CD ili USB memoriji) uz isti taj obrazac u Word ili Excel formatu.

(3) Kada davatelj potpore uvede sustav elektroničke prijave, Prijavu će biti moguće podnijeti isključivo putem toga sustava, a pristup sustavu bit će omogućen na mrežnim stranicama davatelja potpore ili provedbenog tijela iz članka 5. stavak 2. Zakona.

(4) Nakon aktivacije sustava elektroničke prijave, dopune Prijave i dostava naknadnih podnesaka bit će moguća jedino putem sustava elektroničke prijave.

(5) Kada su dijelovi prijave sastavljeni na stranom jeziku, provedbenom tijelu potrebno je na način iz ovog članka dostaviti prijevod na hrvatski, ovjeren od ovlaštenog sudskog tumača, kako bi se po njoj moglo dalje postupiti.

Jedinstvo Prijave

Članak 8.

(1) Jednom Prijavom može se zahtijevati potpora samo za jedan projekt, koji se može sastojati od:

a) jedne ili više kategorija istraživanja i razvoja ili

b) studije izvedivosti.

(2) Pojedinačni projekt nije dopušteno umjetno podijeliti na više projekata.

(3) Maksimalni pragovi potpore za pojedinog poduzetnika po projektu određuju se na način propisan člankom 12. Zakona.

(4) Svaki prihvatljiv trošak projekta istraživanja i razvoja razvrstava se u jednu od kategorija istraživanja i razvoja.

(5) Za svaku kategoriju istraživanja i razvoja unutar jednog prijavljenog projekta primjenjuju se pripadajući maksimalni intenziteti potpore propisani u članku 11. Zakona.

V. NAČIN UTVRĐIVANJA PRIHVATLJIVOSTI PROJEKTA, PRIJAVITELJA I TROŠKOVA

Provjera formalne urednosti Prijave

Članak 9.

(1) Nakon primitka Prijave, provedbeno tijelo administrativnom provjerom utvrđuje udovoljava li Prijava projekta formalne uvjete iz članka 5. stavaka 2., 3. i 4. ovog Pravilnika.

(2) Prijave se obrađuju redom zaprimanja.

(3) U slučaju formalno neuredne Prijave, kada se utvrdi da je potrebno zatražiti dopunu određenih dijelova Prijave vezanih uz propisane kriterije, provedbeno tijelo poziva prijavitelja da u roku od 30 dana od primitka poziva nadopuni Prijavu dostavom svih potrebnih podataka s upozorenjem da se u protivnom neće moći postupiti po Prijavi.

(4) Ako prijavitelj ne nadopuni Prijavu po zaprimljenom pozivu u propisanom roku, smatrat će se da je odustao od svoje Prijave.

Provjera materijalnih uvjeta za dodjelu potpore

Članak 10.

(1) Na formalno urednim Prijavama provodi se provjera materijalnih uvjeta za dodjelu potpora, koja uključuje provjeru Zakonom propisanih kriterija:

a) prihvatljivosti prijavitelja za dodjelu potpore sukladno članku 6. stavku 1. i članku 7. Zakona i

b) prihvatljivosti projekta u pogledu:

– kategorije istraživačko-razvojnog projekta iz članka 4. stavak 1. Zakona;

– aktivnosti istraživanja i razvoja u projektu iz članka 3. Zakona (novo znanje, kreativno, neizvjesno u smislu ishoda, sistematično i prenosivo i/ili moguće ponoviti);

– prihvatljivih troškova projekta iz članka 10. Zakona i njihovo odgovarajuće strukturiranje unutar prijavljenih vrsta troškova u odnosu na kategorije istraživanja koje su navedene u Prijavi;

– postojanje umjetnog dijeljenja projekta na manje cjeline (podprojekte).

(2) Pod prihvatljivim projektom podrazumijeva se projekt koji nije umjetno podijeljen, koji uključuje prihvatljive troškove i aktivnosti koje se protežu na jednu ili više kategorija istraživanja i razvoja ili studiju izvedivosti iz članka 4., stavak 1. Zakona, čiji je cilj precizne gospodarske, znanstvene ili tehničke prirode i jasno je unaprijed definiran te nije u suprotnosti s pozitivnim nacionalnim propisima, a podnosi ga prijavitelj koji udovoljava uvjetima iz članka 6. i 7. Zakona u pogledu korisnika potpore i područja primjene potpore.

(3) U slučaju kada se prilikom provjere materijalnih uvjeta za dodjelu potpora utvrdi da je potrebno zatražiti dopunu podataka ili pojašnjenje određenih dijelova Prijave vezane uz propisane kriterije prihvatljivosti projekta iz stavka 1. ovog članka, provedbeno tijelo poziva prijavitelja da u roku od 30 dana od primitka poziva dostavi dopunu podataka ili pojašnjenje Prijave dostavom potrebnih podataka, s upozorenjem da se u protivnom neće izdati Potvrda o statusu korisnika potpore.

(4) Davatelj potpore dužan je u roku od 90 dana od dana podnošenja formalno uredne Prijave obavijestiti prijavitelja o ishodu provedbe vrednovanja materijalnih uvjeta njegove Prijave izdavanjem Potvrde o statusu korisnika potpore ili Obavijesti o neprihvaćanju Prijave. Rok miruje u slučaju traženja dopuna podataka ili pojašnjenja određenih dijelova Prijave iz stavka 3. ovog članka.

Provedba provjere materijalnih uvjeta za dodjelu potpore

Članak 11.

(1) Nakon administrativne provjere prijave provedbeno tijelo iz članka 3. ovog Pravilnika vrši provjeru materijalnih uvjeta za dodjelu potpora.

(2) Provedbeno tijelo provodi utvrđivanje materijalnih uvjeta prihvatljivosti Prijave iz članka 10. stavak 1. podstavak b), angažiranjem vanjskih stručnjaka u vrednovanju Prijava i praćenju realizacije projekata (u daljnjem tekstu: vanjski stručnjaci) za pojedina znanstvena i tehnologijska područja, te po potrebi, područja financija, računovodstva ili državnih potpora.

(3) Vanjskim stručnjacima iz stavka 2. ovog članka, provedbeno tijelo dostavlja podatke potrebne za utvrđivanje prihvatljivosti prijave.

(4) Podaci iz stavka 3. ovog članka smatraju se poslovnom tajnom.

Vanjski stručnjaci i njihove zadaće

Članak 12.

(1) Vanjski stručnjaci su neovisni stručnjaci sa znanjem i vještinama iz relevantnih znanstvenih, tehnologijskih i industrijskih područja ili drugih područja (financije, računovodstvo, državne potpore) koji vrednuju udovoljavanje materijalnim uvjetima zaprimljenih projektnih prijava i nisu zaposleni u organizaciji pod nadzorom davatelja potpore.

(2) Kao vanjski stručnjaci mogu se javiti i pravne osobe koje raspolažu stručnjacima iz stavka 1. ovog članka.

(3) Zadaća vanjskih stručnjaka je utvrđivanje ispunjenosti materijalnih uvjeta prihvatljivosti Prijave iz članka 10. stavak 1., podstavak b) i praćenje realizacije projekta sukladno članku 23. ovog Pravilnika.

(4) Vanjski stručnjak može u obavljanju svojih zadaća zatražiti pojašnjenja određenih dijelova prijave ili godišnjeg izvješća te dodatnu dokumentaciju isključivo putem provedbenog tijela.

(5) Vanjski stručnjaci mogu predložiti umanjenje iznosa koji je prijavitelj odnosno korisnik potpore prijavio, uz odgovarajuće obrazloženje.

(6) Vanjski stručnjak može dati pozitivnu ili negativnu ocjenu za prijavu projekta, uz jasno obrazloženje razloga negativne ocjene.

Kriteriji za odabir vanjskih stručnjaka i postupak odabira

Članak 13.

(1) Vanjski stručnjak za znanstvena, tehnologijska i industrijska područja mora udovoljavati najmanje sljedećim uvjetima:

a) najmanje VSS ili završen stupanj obrazovanja koji odgovara završenom diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju;

b) imati najmanje pet godina iskustva u radu u području za koje se odabire;

c) da nije kažnjavan za kaznena djela iz područja imovin­sko--prav­nih odnosa.

(2) Vanjski stručnjak iz područja financija i računovodstva i stručnjak iz područja državnih potpora mora udovoljavati najmanje sljedećim uvjetima:

a) najmanje VSS ili završen stupanj obrazovanja koji odgovara završenom diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju;

b) imati najmanje pet godina iskustva u radu na području financija, računovodstva ili državnih potpora;

c) da nije kažnjavan za kaznena djela iz područja imovinsko--pravnih odnosa.

(3) Uvjeti stručnosti i iskustva iz točaka a) i b) stavka 1. i 2. dokazuju se svjedodžbama o ostvarenom stupnju obrazovanja i životopisima, a uvjet iz stavka 1. točke c) i stavka 2. točke c) dokazom o nekažnjavanju odnosno pravomoćnom sudskom odlukom (uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije).

Izbor vanjskih stručnjaka

Članak 14.

(1) Stručnjaci za rad na vrednovanju Prijava određuju se sukladno njihovoj ekspertizi odnosno znanstvenom, tehnologijskom i industrijskom području i podpodručju Prijave projekta.

(2) Vanjski stručnjak ne smije biti u sukobu interesa u vezi s istraživačko-razvojnim projektom u postupku odobrenja potpore niti poslovno povezan s poduzećem čiji projekt vrednuje, odnosno ne smije biti rodbinski ili poslovno povezan s voditeljem ili suradnikom na tom projektu.

(3) Za pojedini projekt moguće je imenovati više vanjskih stručnjaka u vrednovanju Prijava i praćenju realizacije projekata zbog složenosti projekta (u pogledu financija, računovodstva, državnih potpora ili ako projekt obuhvaća više različitih znanstvenih. tehnologijskih ili industrijskih područja).

(4) Izabrani vanjski stručnjak s Provedbenim tijelom sklapa ugovor, kojim se ugovara provjera materijalnih uvjeta Prijave i Godišnjih izvješća o izvršenju projektnih aktivnosti, ostvarenim troškovima i korištenju potpora projekta za cijelo razdoblje njegove realizacije.

(5) Izjavu o nepostojanju sukoba interesa izabrani vanjski stručnjak potpisuje prilikom dodjele pojedinog projekta na vrednovanje.

(6) U svrhu utvrđivanja postojanja umjetnog dijeljenja projekata na podprojekte, provedbeno tijelo može vanjskom stručnjaku dati na uvid i projektnu dokumentaciju drugih projekata istog prijavitelja.

Upute za rad i naknade vanjskih stručnjaka

Članak 15.

(1) Iznos naknade za vanjske stručnjake u vrednovanju zaprimljenih Prijava i obradi zaprimljenih godišnjih izvješća određuje se dokumentacijom u postupku odabira vanjskih stručnjaka, a temeljem odluke Provedbenog tijela.

(2) Vanjskom stručnjaku se naknada isplaćuje nakon završetka provjere prijave projekta te nakon obrade svakog godišnjeg izvješća za predmetni projekt.

(3) Davatelj potpore ili provedbeno tijelo daje službene upute vanjskim stručnjacima, kojom se detaljnije određuje postupak vrednovanja iz članka 10. Pravilnika, način postupanja u slučajevima uključivanja više vanjskih stručnjaka na istom projektu, te način pribavljanja dodatne dokumentacije.

Način utvrđivanja prihvatljivih troškova projekta

Članak 16.

(1) Korisnik troškove iz stavka 2. ovog članka okvirno utvrđuje u Prijavi, a stvarno prijavljuje i dokazuje u okviru dostave Godišnjih izvješća o izvršenju projektnih aktivnosti, ostvarenim troškovima i korištenju potpore te po zahtjevu davatelja potpore ili provedbenog tijela.

(2) Prihvatljivi troškovi projekta nastali nakon podnošenja prijave, u razdoblju realizacije projekta utvrđuju se:

1. iz platnih lista, za troškove osoblja koji uključuju troškove plaća i naknada plaća za rad istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačko-razvojnom projektu, u razmjernom dijelu radnog vremena njihova rada na projektu.

Prihvatljiv trošak osoblja čini razmjerni dio ukupnog bruto troška plaće (»bruto 2«), koji uključuje sate redovnog rada i sate za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće na teret poslodavca samo u slučajevima korištenja godišnjeg odmora, privremene nesposobnosti za rad zbog bolesti, blagdana i neradnih dana utvrđenih posebnim zakonom.

Troškovi osoblja koje će raditi na projektu u razdoblju realizacije projekta, utvrđuju se temeljem dostavljenih platnih lista, te pomoćnih analitičkih evidencija rada zaposlenika na projektu koje će biti dostupne korisnicima potpore te iz ostalih relevantnih dokaza da je trošak nastao i plaćen.

Podaci iz evidencije iz članka 4. stavak 3. ovog Pravilnika, o radnim satima osoblja na projektu, osnova su za izračun prihvatljivih troškova osoblja, a upisuju se u obrasce, koji su sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac 1a i Obrazac 3a).

2. iz računovodstvene dokumentacije (za postojeću opremu iz bilance ne starije od 30 dana od iskazanog troška koji se potražuje, a za novu opremu prema nabavnoj vrijednosti te internog pravilnika korisnika potpore i analitičkih kartica osnovnih sredstava) za troškove amortizacije instrumenata i opreme koji se u projektu koriste kao osnovno sredstvo s pojedinačnom vrijednošću ne manjom od 50.000,00 kn (dugotrajna materijalna imovina), u opsegu i razdoblju u kojem se upotrebljavaju za projekt.

Navedena dugotrajna materijalna imovina uzima se u obzir samo ako je izravno korištena za projekt, a troškovi amortizacije izračunavaju se prema metodologiji propisanoj u propisima koji reguliraju porez na dobit odnosno u skladu s relevantnim nacionalnim računovodstvenim pravilima i računovodstvenom politikom korisnika;

3. iz računa i ugovora za:

– troškove istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili su licencijom ustupljeni na korištenje od drugih strana po tržišnim uvjetima;

– troškove savjetodavnih i sličnih usluga (npr. u pogledu prijenosa znanja ili tehnologije, zaštite i iskorištavanja nematerijalne imovine, korištenja banaka podataka, knjižnica, usluga laboratorija koje su potrebne i upotrebljavaju se isključivo za projekt), u koje nisu uključeni troškovi održavanja patenta i drugih prava industrijskog vlasništva;

– tehničkih usluga različitog tipa za potrebe projekta (npr. CNC obrade, 3D printanja, izrade topografije poluvodiča, usluge kemijske obrade materijala, kemijske i tehnološke analize, razvoja kontrolnih programa za industrijski standardne PLC ili mikrokontrolere, razvoj određenih softverskih modula i dr.);

4. iz računa za troškove ostalih izdataka poslovanja (troškovi materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda), a nastali su kao posljedica rada na projektu;

5. izračunom fiksne stope režijskih troškova (npr. troškovi najma prostora, režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, odvoz otpada i telekomunikacije) u iznosu od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja u kategoriji istraživanja u kojoj oni nastaju;

6. iz računa i drugih dokaza za izradu studije izvedivosti, uz prilaganje izrađene studije izvedivosti;

7. i iz ostalih relevantnih dokaza da je trošak nastao i isplaćen.

VI. POSTUPAK DODJELE POTPORE

Izdavanje Potvrde o statusu korisnika potpore

Članak 17.

(1) Davatelj potpore u slučaju pozitivnog ishoda provedenog postupka utvrđivanja formalnih i materijalnih uvjeta prijave za dodjelu potpore prijavitelju izdaje Potvrdu o statusu korisnika potpore (u daljnjem tekstu: Potvrda), kojom se potvrđuje da podnositelj Prijave ispunjava sve uvjete propisane Zakonom i ovim Pravilnikom, te o tome obavještava ministarstvo nadležno za financije.

(2) Po izdavanju Potvrde, stečeni status korisnika potpore upisuje se u Evidenciju korisnika državne potpore za istraživačko-razvojne projekte.

(3) Davatelj potpore u slučaju negativnog ishoda provedenog postupka utvrđivanja prihvatljivosti Prijave prijavitelju upućuje Obavijest o neprihvaćanju prijave s navedenim razlozima odbijanja zahtjeva za dodjelu potpore.

(4) U slučaju negativnog ishoda, prijavitelj može ponovo predati novu prilagođenu Prijavu, uvažavajući obrazloženja iz Obavijesti o neprihvaćanju Prijave.

Sadržaj Potvrde

Članak 18.

Potvrda sadrži sljedeće podatke:

– naziv prijavitelja;

– veličinu poduzetnika

– naziv projekta;

– vrstu potpore (istraživanje i razvoj ili studija izvedivosti) i instrument potpore;

– kategoriju/e istraživanja i razvoja na koju se projekt odnosi, ako je primjenjivo;

– lokaciju projekta

– maksimalni intenzitet potpore i najviši mogući iznos potpore;

– početak korištenja potpore (datum početka istraživačko-razvojnog projekta/studije izvedivosti);

– izjavu davatelja potpore da podnositelj Prijave ispunjava uvjete iz Zakona i dobiva status korisnika potpore;

– projekciju iznosa potpore za razdoblje trajanja projekta;

– obveze korisnika potpore.

Korištenje državne potpore

Članak 19.

(1) Korisnici mogu koristiti potporu nakon izdavanja Potvrde.

(2) Potpora se koristi na temelju ostvarenih prihvatljivih troškova u razdoblju realizacije projekta, od trenutka podnošenja prijave, koje korisnik prijavljuje u Godišnjem izvješću o izvršenju projektnih aktivnosti, ostvarenim prihvatljivim troškovima i korištenju potpore.

(3) Iznos državne potpore ograničen je maksimalnim intenzitetom potpore propisanim člankom 11. Zakona, te maksimalnim iznosima potpore propisanim člankom 12. Zakona.

(4) U slučaju kada korisnik potpore stekne status korisnika potpore u jednom poreznom razdoblju, a realizacija projekta je pokrenuta u prethodnom poreznom razdoblju, status utvrđen potvrdom iz članka 18. ovog Pravilnika odnosi se i na prethodna razdoblja.

Izračun dodatnog umanjenja porezne osnovice

Članak 20.

(1) Iznos dodatnog umanjenja porezne osnovice (IUPO) izračunava se putem formule: IUPO = T x UPO pri čemu T predstavlja ukupni iznos prihvatljivih troškova istraživačko-razvojnog projekta ili studije izvedivosti, a UPO postotak umanjenja porezne osnovice sukladno članku 13., stavku 1. Zakona.

(2) Kada se odobreni istraživačko-razvojni projekt sastoji od više kategorija istraživanja i razvoja, potrebno je izračunati IUPO za svaku odgovarajuću kategoriju, primjenjujući postotke navedene u članku 13., stavku 1. Zakona. Tada IUPO čini zbroj svih uključenih IUPO po kategorijama istraživanja i razvoja.

(3) Dobiveni iznos IUPO korisnik upisuje u obrazac prijave poreza na dobit, odnosno poreza na dohodak.

Izračun iznosa državne potpore

Članak 21.

(1) Iznos državne potpore (DP) izračunava se putem formule: DP = IUPO x S.

IUPO se izračunava na način propisan prethodnim člankom a S označava odgovarajuću stopu poreza na dobit, odnosno prosječnu odgovarajuću stopu poreza na dohodak.

(2) Prosječna odgovarajuća stopa poreza na dohodak izračunava se na način da se izračuna aritmetička sredina važećih stopa poreza na dohodak i koristi se u slučaju kad porezni obveznik plaća porez na dohodak po dvije stope. U slučaju kada porezni obveznik plaća porez na dohodak po jednoj stopi, za izračun državne potpore uzima se ta stopa.

(3) Prilikom utvrđivanja visine državne potpore, maksimalni iznosi potpore moraju poštivati propisane maksimalne intenzitete potpore i maksimalne pragove potpore propisane člancima 11. i 12. Zakona.

VII. POSTUPAK IZVJEŠTAVANJA O REALIZACIJI PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, TROŠKOVA PROJEKTA I KORIŠTENJA POTPORE

Sadržaj Godišnjeg izvješća o izvršenju projektnih aktivnosti, ostvarenim troškovima i korištenju potpore

Članak 22.

(1) Godišnje izvješće o izvršenju projektnih aktivnosti, ostvarenim troškovima i korištenju potpore (u daljnjem tekstu: Godišnje izvješće) korisnik potpore podnosi provedbenom tijelu i ministarstvu nadležnom za financije i sadrži sljedeće:

1. proračun projekta i pisani izvještaj s opisom realizacije u odnosu na prijavljeni plan i obrazloženje eventualnih odstupanja, sastavljen na obrascu koji čini sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac 3 i 3a);

2. presliku prijave poreza na dobit, odnosno poreza na dohodak;

3. platne liste za osoblje zaposleno na istraživačko-razvojnom projektu u izvještajnom razdoblju, u elektroničkom obliku (na CD ili USB memoriji);

4. evidenciju o radnim satima osoblja koje radi na istraživačko--razvojnom projektu u izvještajnom razdoblju;

5. analitičke kartice osnovnih sredstava za instrumente i opremu koja se koristi u odobrenom projektu, iz kojih je vidljiva stopa izračuna amortizacije te ostala dokumentacija sukladno članku 16., stavku 2., točki 2., u slučaju kada je to primjenjivo;

6. interni pravilnik korisnika potpore iz kojeg je vidljiv način izračuna troškova amortizacije instrumenata i opreme, u slučaju iz prethodne točke;

7. dokumentaciju kojom se dokazuje učinkovita suradnja iz članka 11., stavka 2., točke 2 a) Zakona, u slučaju kada je to primjenjivo;

8. dokumentaciju kojom se dokazuje objava rezultata projekta, u slučaju kada je to primjenjivo;

9. dokumentaciju iz koje je vidljiv udio realiziranih troškova istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili su licencijom ustupljeni od drugih strana po tržišnim uvjetima (ugovori, računi i sl.) ili troškova savjetodavnih i sličnih usluga pribavljenih isključivo za projekt, koji su ugovoreni sa organizacijama za istraživanje i širenja znanja, u slučaju kada je to primjenjivo;

10. izvod iz upisnika/registra organizacija za istraživanje i širenje znanja ili druge odgovarajuće službene evidencije, u slučaju iz prethodne točke, te u slučaju kada je ugovorena izrada studije izvedivosti s organizacijom za istraživanje i širenje znanja;

11. dokaze o korištenju odnosno dodjeli prava na državnu potporu i potpori male vrijednosti na temelju drugih pravnih osnova koja se odnose na iste prihvatljive troškove, neovisno ako se oni djelomično ili potpuno preklapaju u slučaju kada je to primjenjivo;

12. dokaze o korištenju odnosno financiranju kojim centralno upravljaju institucije, agencije, zajednička poduzeća ili druga tijela Unije koja nisu pod izravnom ili neizravnom kontrolom države članice, ako se financiranje kombinira s državnom potporom odobrenom sukladno ovom Zakonu.

(2) Kada korisnik ostvaruje potporu za izradu studije izvedivosti iz članka 4., stavka 1.d) Zakona, provedbenom tijelu i ministarstvu nadležnim za financije, u Godišnjem izvješću, podnosi dokumentaciju iz točaka 1., 2. i 10., 11. i 12. stavka 1. ovog članka, te prilaže gotovu studiju izvedivosti.

Kada korisnik izrađuje studiju izvedivosti samostalno, dužan je dostaviti dokaz o trošku izrade studije izvedivosti (npr. platne liste i evidenciju o radnim satima osoblja uključenog u izradu studije, dokaz o realiziranim troškovima vezanim za provjeru patentnih baza, evaluaciju i analizu i slično) a u slučaju kada je izrada studije izvedivosti u cijelosti ili djelomično naručena od vanjskog izvođača, potrebno je dostaviti i račun za izradu studije izvedivosti.

(3) Korisnik je dužan podnositi Godišnja izvješća tijekom cijelog razdoblja realizacije odobrenog projekta.

(4) Godišnje izvješće se podnosi po završetku svake financijske godine unutar razdoblja realizacije projekta, u skladu s rokovima propisanim posebnim propisom koji uređuje porez na dobit ili dohodak.

(5) U slučaju nepodnošenja Godišnjeg izvješća, korisnik gubi status korisnika potpore za taj projekt.

Obrada Godišnjeg izvješća i izdavanje Odobrenja za korištenje potpore za prethodno razdoblje

Članak 23.

(1) Po zaprimljenom Godišnjem izvješću, provedbeno tijelo provodi postupak utvrđivanja realizacije materijalnih uvjeta uz angažman vanjskih stručnjaka.

(2) Provedbeno tijelo obavještava Davatelja potpore o rezultatima postupka utvrđivanja realizacije materijalnih uvjeta prijave za dodjelu potpore.

(3) Nakon obrade Godišnjeg izvješća, davatelj potpore izdaje korisniku potpore Odobrenje za korištenje potpore za prethodno razdoblje, kojim se potvrđuje prijavljeni iznos umanjenja porezne osnovice i iznos državne potpore koju korisnik može koristiti s obzirom na realizaciju projekta u tom izvještajnom razdoblju, te o tome obavještava ministarstvo nadležno za financije.

(4) Kada provedbeno tijelo tijekom obrade Godišnjeg izvješća utvrdi razliku prijavljenih od ostvarenih troškova koja utječe na visinu potpore, davatelj potpore obavijestit će korisnika o novom iznosu umanjenja porezne osnovice i iznosu državne potpore.

(5) Korisnik je dužan po zaprimanju Odobrenja za korištenje potpore ispraviti podatak o poreznoj osnovici iz prijave poreza na dobit odnosno poreza na dohodak, sukladno poreznim propisima, te o tome povratno obavijestiti provedbeno tijelo i davatelja potpore.

(6) Odobrenje za korištenje potpore za prethodno razdoblje sadrži sljedeće podatke:

– naziv prijavitelja;

– veličinu poduzetnika;

– naziv projekta;

– vrstu potpore (istraživanje i razvoj ili studija izvedivosti) i instrument potpore;

– kategoriju/e istraživanja i razvoja na koju se projekt odnosi, ako je primjenjivo;

– lokaciju projekta;

– maksimalni intenzitet potpore i najviši mogući iznos potpore;

– početak korištenja potpore (datum početka istraživačko-razvojnog projekta/studije izvedivosti);

– obveze korisnika potpore;

– osnovu odobrenja za prethodno razdoblje (obrađeno Godišnje izvješće);

– uputu za daljnje korištenje s obrazloženjem u slučaju iz stavka 3. ovog članka;

– iznos umanjenja porezne osnovice i iznos državne potpore u apsolutnom iznosu za to razdoblje;

– razdoblje za koje se odnosi odobrenje.

Opravdano odstupanje od projekta

Članak 24.

(1) Korisnici potpore mogu odstupati od dinamike i strukture troškova unutar pojedine vrste troška koja je prijavljena unutar iste kategorije istraživanja i razvoja na temelju koje je odobren status korisnika potpore.

(2) Korisnici potpore mogu odstupati odnosno mijenjati dinamiku i strukturu troškova između različitih vrsta troškova koji su prijavljeni unutar iste kategorije istraživanja i razvoja na temelju koje je odobren status korisnika potpore.

(3) Odstupanja u dinamici i strukturi troškova se moraju jasno obrazložiti u obrascu Godišnjeg izvješća.

(4) Odstupanja ne mogu rezultirati povećanjem maksimalnog intenziteta potpore i najvišeg mogućeg iznosa potpore navedene u Potvrdi.

(5) Prihvatljivost odstupanja se određuje sukladno članku 23. Pravilnika.

VIII. PRAĆENJE UČINAKA DODIJELJENE POTPORE

Nadzor korištenja potpora

Članak 25.

(1) Davatelj potpore u suradnji s provedbenim tijelom po potrebi može izvršiti nadzor nad korištenjem potpora u prostorijama korisnika potpore samostalno ili u suradnji s ministarstvom nadležnim za financije.

(2) Korisnika potpore provedbeno tijelo obavještava o namjeri izvršenja nadzora najmanje pet radnih dana koja prethode planiranom nadzoru.

Utvrđivanje nepravilnosti i nezakonitosti

Članak 26.

(1) Korisnik potpore dužan je tijekom nadzora davatelju potpore i provedbenom tijelu davati potrebne podatke, predočiti evidencije, poslovne knjige i ostalu poslovnu dokumentaciju i isprave vezane uz projekt za koji se vrši nadzor.

(2) O obavljenom nadzoru provedbeno tijelo sastavlja zapisnik, koji u slučaju utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti u obliku zaključka sadrži i uputu korisniku potpore za daljnje postupanje.

(3) Po odobrenju zapisnika, jedan primjerak zapisnika dostavlja se korisniku potpore.

(4) U slučaju utvrđenih nepravilnosti ili nezakonitosti, dostava zapisnika korisniku potpore smatra se pozivom na postupanje po uputi u zadanom roku.

(5) Ako provedbeno tijelo u ponovljenom nadzoru utvrdi da i nakon poziva na ispravljanje nepravilnosti u određenom roku one nisu otklonjene, a bitno utječu na pravo korištenja potpore, korisnika potpore i ministarstvo nadležno za financije obavještava se o potrebi povrata potpore s navođenjem razloga za povrat.

(6) Kada provedbeno tijelo utvrdi da se sredstva potpore koriste suprotno odredbama Zakona ili kada povrat naloži Europska komisija, korisniku potpore davatelj potpore pisanim putem dostavlja poziv da izvrši povrat cjelokupnog iznosa dodijeljene potpore, na način propisan pravilima pravnog akta na temelju kojeg je državna potpora dodijeljena korisniku.

IX. SADRŽAJ EVIDENCIJE KORISNIKA DRŽAVNE POTPORE

Evidencija korisnika državne potpore za istraživačko-razvojne projekte

Članak 27.

(1) O prijavama projekata za korištenje državne potpore za istraživačko-razvojne projekte i korisnicima državne potpore, davatelj potpore vodi Evidenciju korisnika državne potpore za istraživačko-razvojne projekte (u daljnjem tekstu: Evidencija) u koju upisuje podatke o prijavljenim projektima, podatke o korisnicima državne potpore i o projektima koji su ostvarili pravo na državnu potporu.

(2) U Evidenciju se upisuju sljedeći podaci:

– klasifikacijska oznaka predmeta;

– datum prijave projekta;

– naziv prijavitelja projekta;

– pravni oblik poduzeća;

– veličina poduzeća;

– naziv prijavljenog projekta;

– znanstveno-tehnologijsko područje iz FORD klasifikacije navedene u Frascati priručniku OECD-a;

– tip projekta (istraživanje i razvoj ili studija izvedivosti);

– kategorije istraživanja i razvoja označene u prijavi za koju je zatražena potpora (temeljeno istraživanje, industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj);

– vrijednost prijavljenog projekta (po kategorijama i ukupno);

– lokacija projekta (NUTS III i NUTS II);

– popis troškova prema vrsti prihvatljivih troškova i njihovom iznosu;

– tržišno područje primjene (sektor prema NKD, oznaci Odjeljka);

– broj patenata i patentnih prijava te drugih prava intelektualnog vlasništva proizašlih iz projekta;

– učinkovita suradnja;

– objava rezultata;

– vrijednost ostvarene potpore;

– status projekta (zaprimljena Prijava, u administrativnoj obradi, u postupku vrednovanja, izdana Potvrda o statusu korisnika potpore, dostavljeno godišnje izvješće, godišnje izvješće u obradi, izdano Odobrenje za korištenje potpora sa oznakom razdoblja za koje je odobrenje izdano, izdana Odluka o gubitku statusa korisnika potpore, izvršen povrat potpore);

– vrednovanjem utvrđena kategorija ili kategorije istraživanja i razvoja temeljem kojih se ostvaruje pravo na potporu;

– popis datuma provedenih kontrola i rezultata kontrole.

(3) Provedbeno tijelo ovlašteno je za upis u Evidenciju odgovarajućih podataka iz svoje nadležnosti navedenih u članku 3. stavku 2. ovog Pravilnika, te je dužno na zahtjev davatelja potpore dostaviti mu odgovarajuće podatke.

(4) Evidenciju iz ovog članka te prateću dokumentaciju potrebno je čuvati 10 godina od datuma dodjele posljednje potpore temeljem Zakona.

(5) Evidencija provedenih kontrola čuva se najmanje 10 godina od datuma zadnje provedene kontrole.

Pokazatelji učinka mjere državne potpore

Članak 28.

(1) Učinak mjere državne potpore za istraživačko-razvojne projekte prati se sukladno sljedećim pokazateljima:

– povećanje ulaganja u aktivnosti istraživanja i razvoja malih, srednjih i velikih poduzetnika;

– povećanje broja korisnika potpore;

– povećanje broja provedenih istraživačko-razvojnih projekata u okviru mjere državne potpore za istraživačko-razvojne projekte;

– povećanje broja istraživača kod korisnika državne potpore za istraživačko-razvojne projekte;

– povećanje broja projekata koji se provode u suradnji malih, srednjih i velikih poduzetnika i organizacija za istraživanje i širenje znanja u okviru mjere državne potpore za istraživačko-razvojne projekte; a posebno povećanje broja projekata učinkovite suradnje i povećanje broja projekata naručenih vanjskih usluga od organizacija za istraživanje i širenje znanja;

– povećanje broja patenata, odnosno drugih prava intelektualnog vlasništva proizašlih iz projekata koji su ostvarili državnu potporu za istraživačko-razvojne projekte;

– povećanje broja objava rezultata istraživačko-razvojnih projekata u okviru mjere državne potpore za istraživačko-razvojne projekte.

(2) Polazna vrijednost učinka mjere državne potpore je za sve pokazatelje nula, osim u pogledu broja korisnika potpore, kod kojeg je polazna vrijednost broj korisnika ove vrste potpore iz 2014.godine.

X. NAČIN INFORMIRANJA U VEZI VIDLJIVOSTI I DOSTUPNOSTI POTPORE

Dostupnost informacija o provedbi Zakona i potporama

Članak 29.

(1) Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte i Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko razvojne projekte, njihove izmjene ili dopune objavljuju se na mrežnim stranicama davatelja potpore i provedbenog tijela.

(2) Davatelj potpore i provedbeno tijelo po potrebi će na svojim mrežnim stranicama objaviti dodatne upute za prijavitelje, kojima se pobliže određuju tehnički detalji vezani uz podnošenje prijava i vrednovanje projektnih prijedloga.

(3) Davatelj potpore će na svojim mrežnim stranicama periodično objavljivati informacije o korisnicima potpora i visini dodijeljene potpore.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte »Narodne novine« broj 116/07.

(2) Postupci pokrenuti temeljem Pravilnika o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte »Narodne novine« broj 116/07, dovršit će se sukladno odredbama toga Pravilnika.

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 080-01/17-01/101 Urbroj: 526-03-04-02-02/1-19-98 Zagreb, 11. siječnja 2019.

Ministar Darko Horvat, v. r.

Obrazac 1

 

PRIJAVA ZA KORIŠTENJE DRŽAVNE POTPORE ZA ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI PROJEKT

A. PODACI O PRIJAVITELJU

Naziv podnositelja prijave:

 

 

Obveznik poreza na:

– stopa poreza na dobit od 12% (u godini koja prethodi prijavi) ☐

– stopa poreza na dobit od 18% (u godini koja prethodi prijavi) ☐

– stopa poreza na dohodak od 24% (u godini koja prethodi prijavi) ☐

– prosječna stopa poreza na dohodak (u godini koja prethodi prijavi) ☐

a) dobit ☐

b) dohodak ☐

 

Adresa:

 

Poštanski broj:

 

Grad/Općina:

 

 

NUTS 2 regija:

a) Kontinentalna Hrvatska ☐

b) Jadranska Hrvatska ☐

NUTS 3 regija:

(upisati ime županije)

 

Definicija NUTS regija može se pronaći u prilogu 1., UREDBE KOMISIJE (EU) br. 1059/2003 na poveznici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:02003R1059-20180118&from=EN

NKD 2007 klasifikacija osnovne djelatnosti poduzeća:

 

 

OIB poduzeća:

 

OIB vlasnika obrta:

 

MB obrta:

 

Datum osnivanja poduzeća/obrta:

 

 

Odgovorna osoba:

 

Telefon (fiksni/mobilni):

 

E-mail adresa:

 

 

Voditelj projekta:

 

Telefon (fiksni/mobilni):

 

E-mail adresa:

 

 

1. Veličina poduzetnika

(Definicija mikro, malih, srednjih i velikih poduzeća može se pronaći u prilogu 1., članku 2. UREDBE KOMISIJE (EU) br. 651/2014 na poveznici: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=HR)

Mikro ☐

Mali ☐

Srednji ☐

Veliki ☐

 

2.     Je li prijavitelj start-up poduzeće (novoosnovano inovacijsko poduzeće koje u trenutku predaje prijave nije starije od 36 mjeseci):

DA ☐

 

NE ☐

 

B. PODACI O POTPORI – POREZNOJ OLAKŠICI

Državna potpora za istraživačko-razvojni projekt

1. Kategorija istraživanja i razvoja (moguć izbor više kategorija):

a) Temeljno istraživanje

DA ☐ NE ☐

b) Industrijsko istraživanje

DA ☐ NE ☐

c) Eksperimentalni razvoj

DA ☐ NE ☐

2. Studija izvedivosti:

a) DA ☐

b) NE ☐

3. Projekt uključuje učinkovitu suradnju:

a) među poduzetnicima od kojih je najmanje jedan mikro, mali ili srednji poduzetnik ili se provodi u najmanje dvije države članice Europske unije ili u jednoj državi članici i državi koja je ugovorna stranka Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, a niti jedan poduzetnik sam ne snosi više od 70% prihvatljivih troškova projekta:

DA ☐ NE ☐

ili

b) između jednog poduzetnika i jedne ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja, pri čemu te organizacija ili organizacije snose zajedno najmanje 10% prihvatljivih troškova i imaju pravo na objavljivanje vlastitih rezultata istraživanja:

DA ☐ NE ☐

4. Rezultati projekta namjeravaju se objaviti širokoj javnosti na konferencijama, objavom u repozitorijima s otvorenim pristupom ili besplatnim računalnim programima i računalnim programima s otvorenim kodom.

DA ☐ NE ☐

Ako DA – specificirati vezane aktivnosti (do 4000 znakova):

 

 

5. Više od 50% troškova istraživanja koja će se provoditi na temelju ugovora, znanja i patenata koji će se pribaviti ili licencijom ustupiti od drugih strana po tržišnim uvjetima te troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje će se pribaviti isključivo za ovaj projekt, od trenutka podnošenja prijave, planiraju se ugovoriti s organizacijama za istraživanje i širenje znanja.

Ako je odgovor da, potrebno je priložiti dokument kojim se potvrđuje namjera navedene suradnje (npr. pismo namjere, ovjerena izjava i sl).

DA ☐

NE ☐

 

C. PODACI O PROJEKTU

Naziv projekta:

 

Područje istraživanja:

(izabrati s popisa iz Frascati priručnika, 2015. tabl. 2.2.)

 

Istraživačka poddisciplina:

(izabrati s popisa iz Frascati priručnika, 2015. tabl. 2.2.)

 

Ako je primjenjivo, upisati jedno od pet S3 područja istraživanja (TP): (izabrati iz dokumenta S3 područja prema Strategiji pametne specijalizacije RH 2016. – 2020. (»Narodne novine« br. 32/18)

 

Ako je primjenjivo, upisati jedno od 13 S3 potpodručja (PTPP):

(izabrati iz dokumenta S3 područja prema Strategiji pametne specijalizacije RH 2016. – 2020. (»Narodne novine« br. 32/18)

 

Ako je primjenjivo, u okviru odabranog potpodručja (PTPP) upisati indikativnu IRI temu:

(izabrati iz dokumenta S3 područja prema Strategiji pametne specijalizacije RH 2016. – 2020. (»Narodne novine« br. 32/18)

 

Područje istraživanja prema S3 horizontalnoj temi:

Ako je primjenjivo, upisati jedno od pet S3 područja. Upisati primjenjive S3 horizontalne teme – tehnologije: KET i/ili ICT (ili NP-nije primjenjivo).

KET se odnosi na jednu od šest ključnih razvojnih tehnologija (mikro i nanoelektronika, nanotehnologija, industrijska biotehnologija, napredni materijali, fotonika, napredne proizvodne tehnologije) – navesti o kojoj se tehnologiji radi.

 

 

S3 područja prema Strategiji pametne specijalizacije RH 2016. – 2020. (»Narodne novine« br. 32/18)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/dodatni/439965.pdf

Projekt se odnosi na eko-inovaciju*

DA ☐

 

NE ☐

 

* Eko-inovacija je inovacija koja smanjuje korištenje prirodnih resursa i smanjuje oslobađanje štetnih tvari tijekom čitavog životnog ciklusa. Eko-inovacija znači donijeti novi proizvod ili uslugu na tržište ili primjenjivati novo rješenje u proizvodnim ili organizacijskim procesima tvrtke. Razlika od ostalih inovacija jest da eko-inovacija rezultira i ekonomskim i ekološkim prednostima. Prednosti za okoliš uključuju smanjenje korištenja prirodnih resursa i smanjenje oslobađanja štetnih tvari po jedinici proizvodnje tijekom čitavog životnog ciklusa.

1. Ključne riječi

Navedite ključne riječi koje definiraju vaš projekt i uže područje tehnologije (do 10 riječi)

 

 

2. Tržišno područje primjene projekta (sektor) NKD 2007 (osim za temeljna istraživanja) (do 500 znakova):

 

 

3. Svrha projekta (do 4000 znakova):

Opišite projekt, njegovu svrhu i opravdanost kroz glavne karakteristike, ciljeve, očekivane rezultate projekta i planirani način njegove provedbe.

 

 

4. Postojeće stanje (do 4000 znakova):

Identificirajte i opišite aspekte postojećeg stanja koje nastojite riješiti predloženim projektom te na realističan način opišite željeno stanje.

Navedite do kojih ste inicijalnih rezultata i/ili spoznaja došli tijekom istraživanja i razvoja koji su prethodili prijavi ovog projekta.

Utvrdite uzročno-posljedične odnose između identificiranih problema i rješenja.

Analiza problema mora pružiti temelj na kojem će se razviti niz relevantnih i usmjerenih ciljeva projekta.

 

 

5. Odnosi li se projekt na neko etičko pitanje navedeno u tablici (ako da, potrebno je ispuniti Obrazac 1B)?

DA ☐ NE ☐

6. Analiza rizika

Popunite tablicu navodeći sve relevantne vanjske i unutarnje rizike (tehnološke, tržišne, regulatorne, društvene, ekološke, ljudski resursi, itd.) povezane s provedbom projekta te procijenite vjerojatnost njihova nastanka (niska/srednja/visoka) i utjecaj (nizak/srednji/visok) na postizanje rezultata i ciljeva. Predložite prikladne mjere za upravljanje navedenim rizicima.

Rizik

Vjerojatnost

Utjecaj

Odgovor/mjere za izbjegavanje ili ublažavanje rizika

niska/srednja/visoka

nizak/srednji/visok

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

7. Plan aktivnosti

Kód aktivnosti

Aktivnost

Opis

Kategorija istraživanja i razvoja

A1

Aktivnost 1

 

 

A2

Aktivnost 2

 

 

 

 

 

 

 

Opišite naveden aktivnosti i povežite ih sa ciljem projekta (opis problema, što se rješava, očekivani tehnološki doprinos projekta, novostvoreno znanje).

Opišite sadržaj planiranih aktivnosti istraživanja i razvoja u projektu (opisati koje novo znanje je cilj projekta, opisati koje su nove ideje i koncepti, te metode koje unaprjeđuju postojeće znanje, izvjesnost ishoda istraživanja i troškova) i objasnite povezanost s troškovima. Objasnite povezanost pojedine aktivnosti u sklopu kategorije istraživanja i razvoja unutar koje je prijavljujete.

(dodatni prostor za opis, do 4000 znakova):

 

 

8. Razdoblje realizacije projekta:

Datum početka projekta:

 

Datum završetka projekta:

 

 

U kojem roku se planiraju provesti pojedine aktivnosti?

Kód aktivnosti

Aktivnost

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q8

Q9

Q10

Q11

Q12

A1

Aktivnost 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A2

Aktivnost 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q označava tromjesečje u kojem se provode aktivnosti

9. SPECIFIKACIJA PROCIJENJENIH PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA PROJEKTA, SUKLADNO ČLANKU 10. ZAKONA

n – prva godina realizacije projekta (u slučaju da razdoblje realizacije projekta obuhvaća 4 kalendarske godine moguće dodati još jednu kolonu n+3)

1. TEMELJNO ISTRAŽIVANJE – PRIJAVA

Vrsta troška

n

n+1

n+2

UKUPNO

(HRK)

POVEZANOST S AKTIVNOSTIMA (upisuje se »Kód aktivnosti«)

1. Trošak osoblja

 

 

 

 

 

ISTRAŽIVAČI

(naziv radnog mjesta)

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNIČKO OSOBLJE

(naziv radnog mjesta)

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMOĆNO OSOBLJE

(naziv radnog mjesta)

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja, patenata, licenci, troškovi savjetodavnih i sl. usluga koji se upotrebljavaju za projekt

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izdaci poslovanja

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dodatni režijski troškovi

 

 

 

 

 

UKUPNO (1+2+3+4+5)

 

 

 

 

 

 

2. INDUSTRIJSKO ISTRAŽIVANJE – PRIJAVA

Vrsta troška

n

n+1

n+2

UKUPNO

(HRK)

POVEZANOST S AKTIVNOSTIMA (upisuje se »Kód aktivnosti«)

1. Trošak osoblja

 

 

 

 

 

ISTRAŽIVAČI

(naziv radnog mjesta)

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNIČKO OSOBLJE

(naziv radnog mjesta)

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMOĆNO OSOBLJE

(naziv radnog mjesta)

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja, patenata, licenci, troškovi savjetodavnih i sl. usluga koji se upotrebljavaju za projekt

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izdaci poslovanja

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dodatni režijski troškovi

 

 

 

 

 

UKUPNO (1+2+3+4+5)

 

 

 

 

 

 

3. EKSPERIMENTALNI RAZVOJ – PRIJAVA

Vrsta troška

n

n+1

n+2

UKUPNO

(HRK)

POVEZANOST S AKTIVNOSTIMA (upisuje se »Kód aktivnosti«)

1. Trošak osoblja

 

 

 

 

 

ISTRAŽIVAČI

(naziv radnog mjesta)

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNIČKO OSOBLJE

(naziv radnog mjesta)

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMOĆNO OSOBLJE

(naziv radnog mjesta)

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja, patenata, licenci, troškovi savjetodavnih i sl. usluga koji se upotrebljavaju za projekt

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izdaci poslovanja

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dodatni režijski troškovi

 

 

 

 

 

UKUPNO (1+2+3+4+5)

 

 

 

 

 

 

 

4. UKUPNI TROŠKOVI ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNOG PROJEKTA PO KATEGORIJAMA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA – PRIJAVA

KATEGORIJE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

n

n+1

n+2

UKUPNO

(HRK)

1. TEMELJNO ISTRAŽIVANJE

 

 

 

 

2. INDUSTRIJSKO ISTRAŽIVANJE

 

 

 

 

3. EKSPERIMENTALNI RAZVOJ

 

 

 

 

UKUPNO (1+2+3)

 

 

 

 

 

5. TROŠKOVI IZRADE STUDIJE IZVEDIVOSTI – PRIJAVA

 

 

 

 

 

 

Vrsta troška

n

n+1

n+2

UKUPNO

(HRK)

POVEZANOST S AKTIVNOSTIMA (upisuje se »Kód aktivnosti«)

1. Vanjske usluge

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Trošak osoblja

(naziv radnog mjesta)

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ostali troškovi

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO (1+2+3)

 

 

 

 

 

 

 

10.     SPECIFIKACIJA DRUGIH IZVORA JAVNOG FINANCIRANJA POTREBNOG ZA PROJEKT

Prikažite specifikaciju izvora financiranja istih prihvatljivih troškova projekta potporama na temelju drugih pravnih osnova iz javnih izvora u trogodišnjem razdoblju realizacije projekta (realizirani i planirani izvori financiranja).

Potpore iz drugih javnih izvora za iste prihvatljive troškove projekta

n

n+1

n+2

UKUPNO (HRK)

Subvencionirani krediti (specificirajte)

 

 

 

 

Državna jamstva (specificirajte)

 

 

 

 

Porezne olakšice (specificirajte)

 

 

 

 

Dokapitalizacija (specificirajte)

 

 

 

 

Iz ESI fondova (specificirajte)

 

 

 

 

Iz regionalnog/lokalnog proračuna (specificirajte)

 

 

 

 

Iz nacionalnog proračuna (specificirajte)

 

 

 

 

Ostali izvori potpora (specificirajte)

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

11. PRAĆENJE POKAZATELJA – PRIJAVA

Upitnik za Prijavitelja – polazni podaci za praćenje učinaka

Podaci se prikupljaju isključivo u svrhu evaluacije učinaka programa i neće biti korišteni za ocjenjivanje Vaše projektne prijave u fazi odabira niti za evaluaciju uspjeha Vašeg projekta na kraju provedbe. Podaci će biti prikazani u konsolidiranom obliku sa svim ostalim projektima.

Podaci koji se traže ovdje kao polazni podaci prikupljat će se i kroz završni izvještaj na kraju te do pet godina nakon završetka provedbe projekta.

Pokazatelj

n-1

Pojašnjenje

1

Ukupan broj inovacija na tržištu – temeljenih na vlastitom ili kupljenom istraživanju i razvoju

 

Inovacija je implementacija novog ili značajno poboljšanog proizvoda (dobra ili usluge) u poslovnim praksama (prema Oslo priručniku1).

U smislu olakšica relevantne su isključivo inovacije temeljene na aktivnostima vlastitog istraživanja i razvoja te inovacije temeljene na kupljenim (naručenim) vanjskim uslugama istraživanja i razvoja.

Tržište se definira kao tvrtka i njezini konkurenti te može uključivati zemljopisnu regiju ili liniju proizvoda. Zemljopisno područje novih tržišta ovisi o vlastitom pogledu tvrtke na tržište rada pa time može uključivati i domaće i međunarodne tvrtke (prema Oslo priručniku1).

2

Ukupan broj inovacija na domaćem tržištu

 

 

3

Ukupan broj inovacija na stranom tržištu

 

 

4

Ukupan broj I&R zaposlenika (izražen ekvivalentom pune zaposlenosti, FTE)

 

I&R zaposlenici su zaposlenici koji doprinose aktivnostima istraživanja i razvoja tvrtke (prema Državnom zavodu za statistiku – DZS).

Ekvivalent pune zaposlenosti – engl. Full Time Equivalent (FTE) je broj zaposlenih osoba u istraživačko-razvojnoj djelatnosti koje na području istraživanja i razvoja rade manje od punoga radnog vremena (≤ 90% i ≥ 10% punoga radnog vremena), preračunato na broj zaposlenih s punim radnim vremenom (prema DZS).

Primjer o ekvivalentu pune zaposlenosti

2 osobe rade cijelu godinu samo 20% radnog vremena (2×1×0,2) = 0,4

2 osobe zaposlene su 8 mjeseci samo 25% radnog vremena (2×8/12×0,25) = 0,3

Ukupno: 0,7 FTE

5

Ukupan broj zaposlenika (izražen ekvivalentom pune zaposlenosti, FTE)

 

-

6

Broj I&R projekata

 

Broj I&R projekata (u okviru raznih programa i poziva) koji su tijekom godine bili u provedbi.

7

Financiranje I&R projekata: Ukupan utrošeni iznos vlastitog sufinanciranja I&R projekata tijekom godine

 

Ukupan utrošeni iznos vlastitog sufinanciranja za sve istraživačko-razvojne projekte koji su se provodili tijekom godine (u okviru raznih programa i poziva)

8

Ukupno financiranje I&R projekata

 

Ukupan utrošeni iznos sredstava za sve istraživačko-razvojne projekte koji su se provodili tijekom godine, uključujući vlastita i bespovratna sredstva (u okviru raznih programa i poziva).

9

Koliko ste do Prijave imali suradnji s poduzetnicima na istraživačko-razvojnim projektima koji udovoljavaju uvjetima iz članka 11 stavak 2 točka 2 a) Zakona u godini koja prethodi podnošenju Prijave?

 

Navesti broj.

10

Koliko ste do Prijave imali naručenih vanjskih usluga od organizacija za istraživanje i širenje znanja u svrhu provođenja istraživačko-razvojnih projekata u godini koja prethodi podnošenju Prijave?

 

Navesti broj.

11

Koliko ste u godini koja prethodi podnošenju Prijave imali prijavljenih patenata?

 

Navesti broj.

12

Koliko ste u godini koja prethodi podnošenju Prijave imali priznatih patenata?

 

Navesti broj.

13

Jeste li i koliko u godini koja prethodi podnošenju Prijave imali vlastitih stvorenih odnosno priznatih drugih prava intelektualnog vlasništva (žig, industrijski dizajn, autorsko pravo) koje ste zaštitili/stvorili?

 

Navesti vrstu i količinu.

14

Koliko ste objava temeljenih na IR projektima imali na konferencijama, te u repozitorijima i računalnim programima, u godini koja prethodi podnošenju Prijave?

 

Navesti broj.

13

Broj radnih mjesta kreiranih temeljem projekata I&R

 

Ukupan broj radnih mjesta kreiranih temeljen I&R projekata prijavitelja prije početka projekta.

14

I&R izdaci

 

I&R izdaci su izdaci za istraživačko-razvojnu djelatnost (uključujući bruto ulaganja i trenutne izdatke za I&R); prema DZS to su intramuralni izdaci2).

15

Vanjski I&R izdaci

 

Vanjski I&R izdaci su izdaci za kupnju istraživačko-razvojnih usluga tj. za I&R aktivnosti koje se provode u drugoj javnoj ili privatnoj tvrtki/instituciji u korist Vaše tvrtke (ekstramuralni izdaci prema DZS2).

17

Ukupan broj angažiranih vanjskih I&R zaposlenika

 

Zaposlenici koji rade u drugoj javnoj ili privatnoj tvrtki/instituciji u korist Vaše tvrtke; izraženo ekvivalentom pune zaposlenosti, FTE

18

Ukupan prihod od inovativnih proizvoda (inovacija je rezultat vlastitog ili naručenog IR)

 

Ukupni prihod od inovativnih pro­izvoda je iznos sredstava koji je tvrtka zaradila od prodaje inovativnih proizvoda tijekom određenog vremenskog razdoblja.

Inovativan proizvod je proizvod ili usluga koji je nov ili znatno poboljšan s obzirom na karakteristike ili planiranu upotrebu. To uključuje značajna poboljšanja u tehničkim specifikacijama, komponentama i materijalima, ugrađenim softverom, korisničkoj prihvatljivosti ili drugim funkcionalnim značajkama (prema Oslo priručniku1)

19

Ukupan prihod od inovativnih proizvoda na domaćem tržištu (HRK)

 

Inovacija je rezultat vlastitog ili naručenog IR

20

Ukupan prihod od inovativnih proizvoda na inozemnom tržištu (HRK)

 

 

21

Ukupan prihod (HRK)

 

Ukupni prihodi od prometa ili prodaje roba i usluga je iznos sredstava koji je tvrtka zaradila tijekom određenog vremenskog razdoblja

22

Ukupan prihod na domaćem tržištu (HRK)

 

 

23

Ukupan prihod na inozemnom tržištu (HRK)

 

 

 

 

 

 

¹ Oslo Manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data, third edition, 2005

² Obrazac IR-1 Državnog zavoda za statistiku (DZS)

– intramuralni izdaci su svi tekući i investicijski izdaci za istraživanje i razvoj obavljeni unutar nekog pravnog subjekta, bez obzira na izvore sredstava;

– ekstramuralni izdaci prema DZS-su izdaci za istraživanje i razvoj koji su u vaše ime obavile treće osobe. Ti su izdaci dodatak intramuralnim izdacima za IR i predstavljaju naknadu za određeni istraživačko-razvojni rad koji obavlja zasebno poduzeće/ustanova u odvojenom okruženju, bez razvijanja bliske suradnje vaše izvještajne jedinice sa zaposlenika na IR uključenima u taj posao.

Napomena: n-1 predstavlja poslovnu godinu koja prethodi podnošenju prijave projekta

Potvrđujem pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su svi podaci u sastavu ove prijave točni i istiniti.

Mjesto i datum:

Potpis odgovorne osobe:

___________________

____________________

 

Obrazac 1A

 

POMOĆNI OBRAZAC ZA IZRAČUN TROŠKOVA OSOBLJA NA PROJEKTU UZ OBRAZAC PRIJAVE (PROJEKCIJA TROŠKOVA OSOBLJA)

TEMELJNO ISTRAŽIVANJE

NAZIV RADNOG MJESTA

n

n+1

n+2

UKUPAN IZNOS TROŠKA OSOBLJA NA PROJEKTU n+(n+1)+(n+2) (HRK)

BROJ SATI RADA NA PROJEKTU NA GODIŠNJOJ RAZINI

IZNOS TROŠKA OSOBLJA NA PROJEKTU (HRK)

BROJ SATI RADA NA PROJEKTU NA GODIŠNJOJ RAZINI

IZNOS TROŠKA OSOBLJA NA PROJEKTU (HRK)

BROJ SATI RADA NA PROJEKTU NA GODIŠNJOJ RAZINI

IZNOS TROŠKA OSOBLJA NA PROJEKTU (HRK)

ISTRAŽIVAČI

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

TEHNIČKO OSOBLJE

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

POMOĆNO OSOBLJE

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIJSKO ISTRAŽIVANJE

NAZIV RADNOG MJESTA

n

n+1

n+2

UKUPAN IZNOS TROŠKA OSOBLJA NA PROJEKTU n+(n+1)+(n+2) (HRK)

BROJ SATI RADA NA PROJEKTU NA GODIŠNJOJ RAZINI

IZNOS TROŠKA OSOBLJA NA PROJEKTU (HRK)

BROJ SATI RADA NA PROJEKTU NA GODIŠNJOJ RAZINI

IZNOS TROŠKA OSOBLJA NA PROJEKTU (HRK)

BROJ SATI RADA NA PROJEKTU NA GODIŠNJOJ RAZINI

IZNOS TROŠKA OSOBLJA NA PROJEKTU (HRK)

ISTRAŽIVAČI

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

TEHNIČKO OSOBLJE

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

POMOĆNO OSOBLJE

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSPERIMENTALNI RAZVOJ

NAZIV RADNOG MJESTA

n

n+1

n+2

UKUPAN IZNOS TROŠKA OSOBLJA NA PROJEKTU n+(n+1)+(n+2) (HRK)

BROJ SATI RADA NA PROJEKTU NA GODIŠNJOJ RAZINI

IZNOS TROŠKA OSOBLJA NA PROJEKTU (HRK)

BROJ SATI RADA NA PROJEKTU NA GODIŠNJOJ RAZINI

IZNOS TROŠKA OSOBLJA NA PROJEKTU (HRK)

BROJ SATI RADA NA PROJEKTU NA GODIŠNJOJ RAZINI

IZNOS TROŠKA OSOBLJA NA PROJEKTU (HRK)

ISTRAŽIVAČI

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

TEHNIČKO OSOBLJE

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

POMOĆNO OSOBLJE

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIJA IZVEDIVOSTI

NAZIV RADNOG MJESTA

n

n+1

n+2

UKUPAN IZNOS TROŠKA OSOBLJA n+(n+1)+(n+2)

(HRK)

BROJ SATI RADA NA PROJEKTU NA GODIŠNJOJ RAZINI

IZNOS TROŠKA OSOBLJA (HRK)

BROJ SATI RADA NA PROJEKTU NA GODIŠNJOJ RAZINI

IZNOS TROŠKA OSOBLJA (HRK)

BROJ SATI RADA NA PROJEKTU NA GODIŠNJOJ RAZINI

IZNOS TROŠKA OSOBLJA (HRK)

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

Vrijednosti iz ovog obrasca unose se u osnovni obrazac prijave pod troškove osoblja.

Troškovi osoblja računaju se na način propisan člankom 16. stavkom 2. točkom 1. ovog Pravilnika.

n – prva godina realizacije projekta (u slučaju da razdoblje realizacije projekta obuhvaća 4 kalendarske godine moguće dodati još jednu kolonu n+3)

Obrazac 1B

 

ETIČKA PITANJA – OBRAZAC ZA PROVJERU

ODBIJANJE ODGOVORNOSTI: Ovaj dokument predstavlja korisne podatke za prijavitelje. Prijavitelj je dužan provjeriti sa svojim nadležnim strukturama (etičkim odborima, službenicima za zaštitu podataka, stručnjacima za etiku) relevantne i detaljne smjernice.

Ovaj dokument sažima potencijalne etičke probleme koji bi mogli nastati iz primjene prijavljenog projekta kako bi se dovršila etička samoprocjena. Zadnji stupac tablice usredotočuje se na dokumente koje treba osigurati kao prilog Prijave za korištenje državne potpore za istraživačko-razvojni projekt i/ili studiju izvedivosti.

Odjeljak 1.: LJUDSKI EMBRIJI/FETUSI

DA/NE

Ako da, str. u opisu projekta

Informacija koju treba dostaviti

Dokumenti koje treba dostaviti

Uključuje li vaše istraživanje matične stanice ljudskih embrija (hESCs)?1 Ako DA:

 

 

 

 

– Hoće li biti izravno izvedeni iz embrija unutar ovog projekta?

(Za ovaj slučaj nije moguće ostvariti državnu potporu)

 

 

 

 

– Jesu li prethodno uspostavljene linije stanica?

 

 

Podrijetlo i linija stanica.

Pojedinosti o mjerama licenciranja i kontrole nadležnih tijela uključenih država članica.

Kopije relevantnih etičkih odobrenja

Uključuje li vaše istraživanje korištenje ljudskih embrija?

Ako DA:

 

 

Podrijetlo embrija.

Pojedinosti o kriterijima pridobivanja, uključivanja i isključivanja te postupcima informiranog pristanka

Kopije relevantnih etičkih odobrenja.

Obrasci informiranog pristanka.

Obavijesti.

Uključuje li vaše istraživanje korištenje ljudskih tkiva/stanica fetusa?

Ako DA:

 

 

Podrijetlo tkiva/stanica ljudskih fetusa.

Pojedinosti o postupcima informiranog pristanka.

Kopije relevantnih etičkih odobrenja.

Obrasci informiranog pristanka.

Obavijesti.

Odjeljak 2.: LJUDI

 

 

 

 

Uključuje li vaše istraživanje ljudske sudionike?

 

 

Unesite podatke u jednu od potkategorija:

 

– Jesu li oni dobrovoljci za istraživanje društvenih ili humanističkih znanosti?

 

 

Pojedinosti o kriterijima pridobivanja, uključivanja i isključivanja te postupcima informiranog pristanka

Kopije relevantnih etičkih odobrenja.

Obrasci informiranog pristanka.

Obavijesti.

– Jesu li oni osobe nesposobne dati informirani pristanak?

 

 

Gornja informacija plus:

Pojedinosti o postupcima za dobivanje pristanka skrbnika /zakonskog zastupnika.

Pojedinosti o postupcima koji se koriste kako bi se osiguralo da nema prisile na sudionicima

Dokumenti kao gore.

– Jesu li oni ranjivi pojedinci ili skupine?

 

 

Pojedinosti o vrsti ranjivosti.

Pojedinosti o kriterijima pridobivanja, uključivanja i isključivanja te postupcima informiranog pristanka. Ovo mora pokazati odgovarajuće napore kako bi se osiguralo potpuno informirano razumijevanje implikacija sudjelovanja.

Dokumenti kao gore.

– Jesu li oni djeca/maloljetnici?

 

 

Gornja informacija plus:

Pojedinosti o dobnoj granici.

Pojedinosti o postupcima pristanka za djecu/maloljetnike i roditeljski pristanak. To mora pokazati prikladna nastojanja da se u potpunosti osigura informirano razumijevanje implikacija sudjelovanja.

Opišite postupke kojima se osigurava dobrobit djece /maloljetnika

Dokumenti kao gore

– Jesu li pacijenti?

 

 

Pojedinosti o prirodi bolesti/stanju/nesposobnosti.

Pojedinosti o kriterijima pridobivanja, uključivanja i isključivanja te postupcima informiranog pristanka.

Pojedinosti o politici slučajnih nalaza.

Dokumenti kao gore

– Jesu li oni zdravi dobrovoljci za medicinske studije?

 

 

Informacija kao gore

Kopije relevantnih etičkih odobrenja

Uključuje li vaše istraživanje fizičke intervencije na sudionicima studije?

Ako DA:

 

 

 

 

– Uključuje li to invazivne tehnike (npr. sakupljanje ljudskih stanica ili tkiva, operacijske ili medicinske intervencije, invazivne studije na mozgu, TMS, itd)?

 

 

Procjena rizika za svaku tehniku kao cjelinu

Kopije relevantnih etičkih odobrenja

• Uključuje li to sakupljanje bioloških uzoraka?

 

 

Pojedinosti o vrsti uzoraka koje treba sakupiti.

Pojedinosti o postupcima za sakupljanje bioloških uzoraka

Kopije relevantnih etičkih odobrenja

 

 

 

 

 

Ako vaše istraživanje uključuje obradu genetičkih informacija, popunite i odjeljak »Zaštita osobnih podataka« tj. Odjeljak 4.

Odjeljak 3: LJUDSKE STANICE/TKIVA

 

 

 

 

Uključuje li vaše istraživanje ljudske stanice ili tkiva? (Drugačije od onih u odjeljku »Ljudski embriji/fetusi« npr. Odjeljak 1.) Ako DA:

 

 

Pojedinosti o uključenim stanicama i tkivima.

 

– Jesu li dostupni komercijalno?

 

 

Pojedinosti o vrsti stanice i dobavljaču (poduzeće ili drugo).

Sve relevantne uvozne dozvole

– Jesu li dobiveni unutar ovog projekta?

 

 

Pojedinosti o vrsti stanice

Kopije relevantnih etičkih odobrenja ili regulatorne licencije.

Kopije primjera dokumenata za obaviješteni pristanak.

– Jesu li dobiveni unutar nekog drugog projekta?

 

 

Pojedinosti o vrstama stanice.

Dobavljač vrsta stanica.

Zemlja u kojoj se materijal nalazi.

Autorizacija primarnog vlasnika stanica/tkiva (uključujući reference na relevantne licencije ili etičko odobrenje i dokaz o pristanku za sekundarnu uporabu).

Kopija bilo kojeg Ugovora o prijenosu materijala.

– Jesu li pohranjeni u biobanci?

 

 

Pojedinosti o vrstama stanica.

Naziv biobanke.

Zemlja u kojoj se nalazi biobanka.

Pojedinosti o biobanci, propisi po kojima je licencirana, kriterijima za pristup i politici zaštite podataka, uključujući bilo koji Sporazum o Transferu materijala

Odjeljak 4.: ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA2

 

 

 

 

Uključuje li vaše istraživanje prikupljanje i/ili obradu osobnih podataka?

Treba napomenuti da:

1. »Osobni podaci« mogu se definirati kao identifikatori: bilo koja informacija koja bi na bilo koji način mogla dovesti do specifične identifikacije jedne jedinstvene osobe, kao što su ime, brojevi socijalnog osiguranja, datum rođenja, adresa, e-mailovi, IP-ovi itd.

2. Svi podatci koji se koristite trebaju se uzeti u obzir, bez obzira na način prikupljanja: na primjer putem intervjua, upitnika, izravnog preuzimanja itd.

3. Treba razumjeti da obrada uključuje ne samo upotrebu podataka, nego i spajanje, transformaciju, prijenos i, općenitije, sve radnje koje koriste podatke u istraživačke svrhe.

 

 

 

 

– Uključuje li to prikupljanje i/ili obradu osjetljivih osobnih podataka (npr. zdravlje, seksualni životni stil, etničku pripadnost, političko mišljenje, vjersko ili filozofsko uvjerenje)?

Valja napomenuti da se ovo uključivanje primjenjuje, bez obzira na temu ili program istraživanja. Gore navedeni popis samo je indikativan. Ako vrsta podataka koje ćete voditi u vašem istraživanju nije uključena u popis, to ne znači da ne biste trebali uzeti u obzir predmet obrade podataka.

 

 

Pojedinosti o postupcima sigurnosti podataka (sukladnost s privatnošću prema dizajnu i zaštiti privatnosti/povjerljivosti).

Pojedinosti o postupcima prikupljanja, skladištenja, zaštite, zadržavanja, prijenosa, uništavanja ili ponovne uporabe podataka.

Izričita potvrda usklađenosti s nacionalnim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU.

Kopije relevantnih etičkih odobrenja za prikupljanje i/ili obradu osobnih podataka.

Ako je relevantno, Obrasci o informiranom pristanku ili drugi dokumenti o pristajanju (odabrati u procesima itd.).

Ako je relevantno, Informativne tablice ili drugi uvjeti, činjenice i sl.

Ako je relevantno, obavijestiti ili autorizirati nadležno tijelo za zaštitu podataka.

Ako je potrebno, kopiju ovlaštenja za spajanje skupova podataka kako bi se stvorio novi skup podataka.

– Uključuje li obradu genetičke informacije?

 

 

Informacija kao gore.

Kopije relevantnih etičkih odobrenja za obradu genetičkih informacija.

– Uključuje li praćenje ili promatranje sudionika?

Valja napomenuti da ovo pitanje nije ograničeno na podatke o nadzoru ili lokalizaciji. Isto vrijedi i za podatke Wan kao što su IP adresa, MAC-ovi, kolačići itd.

 

 

Gornja informacija plus:

Pojedinosti o metodama koje se koriste za praćenje ili promatranje sudionika.

Kopije odgovarajućih etičkih odobrenja za prikupljanje i/ili obradu osobnih podataka.

Uključuje li vaše istraživanje daljnju obradu prethodno prikupljenih osobnih podataka (sekundarna upotreba)?

Ako DA:

Treba napomenuti da je ovo pitanje trostruko. Ako odgovorite DA na bilo koje od tri pitanja u nastavku, ispunjavate njezin opseg:

1. Planirate li da ne prikupljate izravno podatke, ili ćete koristiti već postojeće druge skupove podataka ili izvora i/ili vaše istraživanje uključuje daljnju obradu prethodno prikupljenih podataka?

2.Uključuje li vaše istraživanje spajanje postojećih skupova podataka?

3. Planirate li dijeliti podatke s državama koje nisu članice EU??

 

 

Pojedinosti o korištenoj bazi podataka ili izvoru podataka.

Potvrda otvorenog javnog pristupa podatcima ili odobrenju za sekundarnu uporabu. Točnije, pojedinosti o tome kako je taj pristanak dobiven posebno u slučaju korištenja javnih arhiva (automatsko uključivanje itd.).

Dozvole vlasnika/upravitelja skupa podataka.

Postupak ublažavanja radi izbjegavanja privatnog prisvajanja podataka.

Postupak ublažavanja radi izbjegavanja nepredviđenog otkrivanja osobnih podataka (tj. efekt mozaika).

Izričita potvrda usklađenosti s nacionalnim i zakonodavstvom EU.

Sukladnost sa sigurnom lukom, ako je primjenjiva.

Izričita potvrda javnog pristupa podatcima (npr. ispis zaslona s web stranice) ili autorizacija primarnog vlasnika podataka.

Ako je to relevantno/primjenjivo, kopije Obrasca o informiranom dopuštenju ili drugi dokumenti o pristanku (uključiti procese, itd.).

Kopije relevantnih dozvola i opis postupaka.

Ako je prijenos podataka u SAD/Kanadu: potvrda o usklađenosti sa sigurnom lukom.

Ako je prijenos podataka u zemlju koja nije članica EU, potvrdu o usklađenosti s propisima EU.

Odjeljak 5.: ŽIVOTINJE3

 

 

 

 

Uključuje li vaše istraživanje životinje?

 

 

Pojedinosti o provedbi tri R (Replacement, Reduction i Refinement).

Opravdanje za uporabu životinja i zašto se ne mogu koristiti alternative.

Pojedinosti o vrstama i obrazloženje za njihovo korištenje, broj životinja koje će se koristiti, priroda eksperimenata, postupci i tehnike koje će se koristiti kronološkim redom.

Pojedinosti o postupcima koji osiguravaju dobrobit životinja tijekom njihovog životnog vijeka i tijekom eksperimenta i kako će se njihov utjecaj svesti na minimum.

Pojedinosti o procjeni ozbiljnosti i opravdanosti

Kopije svih odgovarajućih ovlaštenja za opskrbu životinja i projektnih pokusa.

Kopije potvrda o osposobljavanju/osobne dozvole osoblja uključenih u pokuse na životinjama.

Potvrda usklađenosti s relevantnim EU i nacionalnim zakonodavstvom.

– Jesu li oni vertebrate ili živi cefalopodi?

 

 

Informacija kao gore.

Dokumenti kao gore.

(Vidi čl. 1.3 Direktive 2010/63/EU).

– Jesu li oni neljudski primati (NHP)?

 

 

Informacija gore plus:

Potvrda sukladnosti s čl. 8,10, 28,31,32 (Direktive 2010/63/EU).

Diskusija o posebnim etičkim pitanjima koja se odnose na njihovo korištenje.

Dokumenti kao gore.

Datoteka osobne povijesti NHP-a (Vidi čl. 31.2 Direktive 2010/63/EU).

– Jesu li genetski modificirani?4

 

 

Potvrda sukladnosti s relevantnim nacionalnim i zakonodavstvom EU i pojedinosti kao i za negenetski modificirane životinje gore.

Kopije svih odgovarajućih odobrenja za opskrbu životinja i pokusa projekta, kopije odobrenja GMO-a i dokazi o usklađenosti s GMO pravilima i popratni dokumenti kao i za ostale pokusne životinje.

Kopije potvrda o osposobljavanju/osobne dozvole osoblja uključenih u pokuse na životinjama

– Jesu li to klonirane životinje?

 

 

Informacija kao gore

Kopije svih odgovarajućih odobrenja za opskrbu životinja i pokusa projekta, kao i za druge pokusne životinje.

Kopije potvrda o osposobljavanju/osobne dozvole osoblja uključenog u pokuse na životinjama.

Kopije određenog odobrenja za kloniranje, ako je potrebno.

– Jesu li ugrožena vrsta?

 

 

Informacije iznad plus:

Rasprava o specifičnim etičkim pitanjima vezanim uz njihovu upotrebu.

Kopije svih odgovarajućih odobrenja za opskrbu životinja i eksperimenata projekta kao i za ostale pokusne životinje, uključujući CITES.

Potvrda usklađenosti s člankom 7. Direktive 2010/63/EU.

Navedite uključenu vrstu (Maksimalni broj dopuštenih znakova: 1000)

 

 

Odjeljak 6: TREĆE ZEMLJE

 

 

 

 

Uključuje li vaše istraživanje treće zemlje?

Zemlje: (maksimalan broj dopuštenih znakova: 1000)

 

 

Pojedinosti o aktivnostima provedenim u nečlanicama EU.

Kopije relevantnih etičkih odobrenja iz zemlje domaćina i zemlje izvan EU (dvostruko etičko preispitivanje).

Planirate li koristiti lokalne resurse (npr. uzorke tkiva životinja i/ili ljudi, genetskog materijala, živih životinja, ljudskih ostataka, materijala povijesne vrijednosti, ugroženih uzoraka faune ili flore, itd.)?

Ako DA:

 

 

Pojedinosti o vrsti lokalnih resursa i načinu korištenja.

Ako su uključeni ljudski resursi. kopije relevantnih etičkih odobrenja, kao gore.

Ako su uključene životinje, biljke, mikroorganizmi i povezana tradicionalna znanja, dokumentacija koja dokazuje sukladnost s Konvencijom o biološkoj raznolikosti (npr. Pristupna dozvola i sporazum o dijeljenju naknada)

Planirate li uvesti bilo koji materijal, uključujući i osobne podatke, iz zemalja koje nisu članice EU/treće zemlje u EU?

Ako vaše istraživanje uključuje uvoz podataka, ispunite i odjeljak »Zaštita osobnih podataka« tj. Odjeljak 4.

 

 

Pojedinosti o vrsti materijala ili podatcima za uvoz.

Kao što je gore navedeno (korištenje lokalnih resursa) i: Ugovor o prijenosu materijala (MTA) i kopije svih ovlaštenja.

Ako DA: Navedite uključene materijale i zemlje (maksimalni broj dopuštenih znakova: 1000)

 

 

 

 

Planirate li izvoziti bilo koji materijal, uključujući i osobne podatke, od EU do trećih zemalja/zemalja koje nisu članice EU-a?

Ako vaše istraživanje uključuje izvoz podataka, popunite i odjeljak »Zaštita osobnih podataka«, to jest odjeljak 4.

 

 

Pojedinosti o vrsti materijala ili podacima za izvoz.

Odobrenje za izvoz iz EU. Ugovor o prijenosu materijala (MTA).

Ako DA: Navedite materijal i uključene zemlje (maksimalni broj dopuštenih znakova: 1000)

 

 

 

 

Ako vaše istraživanje uključuje zemlje s niskim i/ili nižim srednjim prihodom, jesu li planirane ikakve akcije dijeljenja koristi?

Ako vaše istraživanje uključuje izvoz podataka, popunite i odjeljak »Zaštita osobnih podataka«, to jest odjeljak 4. razmjenu naknada?

 

 

Pojedinosti o mjerama dijeljenja koristi.

Pojedinosti o odazivu lokalnim potrebama istraživanja.

Pojedinosti o postupcima koji olakšavaju učinkovitu izgradnju kapaciteta.

Kao što je gore navedeno (korištenje lokalnih resursa) i narativni dokument koji opisuje dijeljenje koristi, odaziv na potrebe lokalnog istraživanja i izgradnju kapaciteta.

Može li situacija u zemlji dovesti pojedince koji sudjeluju u istraživanju u opasnosti?

 

 

Pojedinosti o sigurnosnim mjerama koje će se provesti, uključujući i obuku osoblja.

Osiguranje

Odjeljak 7.: ZAŠTITA OKOLIŠA I SIGURNOST

 

 

 

 

Uključuju li vaša istraživanja uporabu elemenata koji mogu prouzročiti štetu okolišu, životinjama ili biljkama?

Ako DA:

 

 

Pojedinosti o sigurnosnim mjerama koje treba provesti.

Sigurnosna klasifikacija laboratorija.

GMO ovlaštenje, ako je primjenjivo.

Potvrda usklađenosti s nacionalnim

/ lokalnim smjernicama/zakonodavstvom

Bavi li se vaše istraživanje ugroženom faunom i/ili florom/zaštićenim područjima?

Ako DA:

 

 

 

Posebna odobrenja, ako je primjenjivo.

Potvrda usklađenosti s nacionalnim/lokalnim smjernicama/zakonodavstvom

Uključuje li vaše istraživanje upotrebu elemenata koji mogu prouzročiti štetu ljudima, uključujući istraživačko osoblje?

Ako DA:

 

 

Pojedinosti o zdravstvenim i sigurnosnim postupcima.

Sigurnosni postupci Sveučilišta/Istraživačke organizacije.

Sigurnosna klasifikacija laboratorija.

Uključuje li vaše istraživanje korištenje elemenata koji mogu štetiti ljudima, uključujući istraživačko osoblje?

Ako DA:

 

 

Pojedinosti o zdravstvenim i sigurnosnim postupcima.

Sigurnosni postupci organizacije Sveučilišta.

Sigurnosna klasifikacija laboratorija. Potvrda usklađenosti s nacionalnim/lokalnim smjernicama/zakonodavstvom

Uključuju li vaša istraživanja štetne biološke agense?5

 

 

 

 

Uključuje li vaše istraživanje štetne kemijske i eksplozivne agense?6

 

 

 

 

Uključuje li vaše istraživanja štetne radioaktivne tvari?7

 

 

 

 

Uključuje li vaše istraživanje druge štetne materijale ili opremu, na pr. laserski sustavi velike snage?

 

 

 

 

Odjeljak 8: DVOSTRUKA NAMJENA8

 

 

 

 

Ima li vaše istraživanje potencijal za vojne primjene?

Ako DA:

 

 

 

 

Ima li vaše istraživanje ekskluzivni fokus civilnog programa?

 

 

Objašnjenja o ekskluzivnom civilnom fokusu istraživanja

Potvrda da se uključivanje vojnih partnera i tehnologija odnosi na civilne aplikacije, npr. u kontekstu aktivnosti provedbe zakona.

Hoće li Vaše istraživanje koristiti ili proizvesti robu ili informacije koje će zahtijevati izvozne dozvole u skladu s propisima o predmetima s dvojnom namjenom?

 

 

Pojedinosti o tome za koje će robe i informacije koje se koriste i proizvode u vašem istraživanju trebati uvozne dozvole.

Kopije odgovarajućih odobrenja od nacionalnih tijela za kontrolu izvoza, ako je primjenjivo.

Utječu li vaša istraživanja na trenutne standarde vojne etike, npr. globalnu zabranu oružja za masovno uništenje, pitanja proporcionalnosti, diskriminacije boraca i odgovornosti u razvoju drona i razvoja autonomne robotike, zapaljivog ili laserskog oružja?

 

 

Pojedinosti o tome kako bi istraživanje moglo utjecati na trenutne standarde vojne etike.

Detaljan opis na koje će se strategije ublažavanja rizika provoditi kako bi se izbjegle negativne implikacije na standarde vojne etike navedene u međunarodnom humanitarnom pravu.

Odjeljak 9: ZLOPORABA

 

 

 

 

Ima li vaše istraživanje potencijal zlonamjernu/zločinačku/terorističku zloporabu?

Ako DA:

 

 

 

 

Uključuje li vaše istraživanje informacije o uporabi materijala osjetljivih na biološku, kemijsku, nuklearnu/radiološku sigurnost i eksploziv te načine njihove isporuke?

 

 

Pojedinosti o zakonskim zahtjevima posjedovanja takvih stavki i predloženim strategijama za smanjenje rizika.

Kopije relevantnih odobrenja, ako je primjenjivo.

Kopije osobnih sigurnosnih dozvola, ako je primjenjivo.

Uključuje li vaše istraživanje razvoj tehnologija ili stvaranje informacija koje bi mogle imati ozbiljne negativne učinke na standarde ljudskih prava (npr. privatnost, somatizacija, diskriminacija), ako se pogrešno primjenjuju?

 

 

Pojedinosti o mjerama za sprečavanje zlonamjernog zlostavljanja.

Pojedinosti o strategijama ublažavanja rizika.

Kopije relevantnih etičkih odobrenja, ako je primjenjivo.

Ima li vaše istraživanje potencijal za terorističko ili kriminalno zlostavljanje, npr. infrastrukturne studije o ranjivosti, istraživanja vezana uz kibernetsku sigurnost?

 

 

Pojedinosti o mjerama za sprečavanje zlonamjernog zlostavljanja.

Pojedinosti o strategijama ublažavanja rizika.

Kopije relevantnih etičkih odobrenja, ako je primjenjivo.

Kopije osobnih sigurnosnih dozvola, ako je primjenjivo.

Odjeljak 10.: OSTALA ETIČKA PITANJA

 

 

 

 

Postoje li neka druga etička pitanja koja treba uzeti u obzir?

Navedite: (maksimalan broj dopuštenih znakova: 1000)

 

 

Sve relevantne informacije.

Svi relevantni dokumenti.

 

 

 

 

 

 

1 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća kojom se propisuju pravila za sudjelovanje i širenje u okviru »Obzor 2020 – Okvirni program za istraživanje i inovacije (2014-2020).

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća kojom se uspostavlja Obzor 2020 – Okvirni program za istraživanje i inovacije (2014-2020).

2 2. Direktiva 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka.

3 Direktiva 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2010. o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe.

4 Direktiva 2009/41/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o ograničenoj uporabi genetski modificiranih mikroorganizama. Uredba (EK) 1946/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. srpnja 2003. o prekograničnom kretanju genetski modificiranih organizama - vidi posebno članke 4. do 11. i njegove dodatke od III do V.

5 Direktiva 2009/41/EZ i Uredba (EZ) br. 1946/2003.

6 Uredba (EZ) br. 1907/2006.

7 Direktiva 96/29/Euratom, Direktiva 97/43/Euratom, Direktiva 2006/117/EU, Direktiva 2003/122/Euratom.

8 Uredba Europskog parlamenta i Vijeća kojom se uspostavlja Obzor 2020 – Okvirni program za istraživanje i inovacije (2014-2020).

Uredba Vijeća (EZ) 428/2009 od 5. svibnja 2009. o uspostavljanju režima Zajednice za kontrolu izvoza, prijenosa, posredovanja i provoza

stavke s dvojnom namjenom.

Konvencija o biološkom i toksičnom oružju 1972.

Konvencija o kemijskom oružju 1992.

Ugovor o neproliferaciji 1968.

Direktiva 2008/56/EZ; Direktiva Vijeća 92/43/EEC; Direktiva Vijeća 79/409/EEZ.

Uredba Vijeća (EZ) br. 338/97.

Odluka Vijeća 93/626/EEZ.

Odluka Vijeća 2002/628/EZ.

Direktiva 2009/41/EZ i Uredba (EZ) br. 1946/2003.

Uredba (EZ) br. 1907/2006.

Obrazac 2

Tablica 2

Obrazac 2A

 

SKUPNA IZJAVA

PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE

PUNI NAZIV

 

ADRESA I SJEDIŠTE

 

NAZIV PROJEKTA

 

 

 

 

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, radi potvrđivanja ispunjavanja uvjeta iz članka 7. Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (»Narodne novine« br. 64/2018) skupno dajemo sljedeće izjave:

• troškovi prijavljenog projekta nisu povezani s budućim prihodima u sektorima navedenim u članku 7., stavak 3., točka 6. Zakona;

• tražena potpora nije za djelatnosti povezane s izvozom u treće zemlje ili države članice, to jest da nije potpora izravno povezana s izvezenim količinama, uspostavom i radom distribucijske mreže ili ostalim tekućim troškovima povezanim s izvoznom djelatnošću;

• tražena potpora se ne temelji na troškovima i aktivnostima koji su realizirani prije podnošenja Prijave;

• tražena potpora ne daje prednost uporabi domaće robe u odnosu na uvezenu;

• tražena potpora nije namijenjena za djelatnosti u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda u slučajevima:

a) ako se iznos potpora utvrđuje na temelju cijene ili količine tih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača ili stavljenih u promet od strane dotičnih poduzetnika; ili

b) ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;

• tražena potpora nije namijenjena za zatvaranje nekonkurentnih rudnika ugljena, kako su obuhvaćene Odlukom Vijeća br. 2010/787;

• ne podliježemo neizvršenom nalogu za povrat sredstava temeljem prethodne odluke Komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s unutarnjim tržištem, uz iznimku programa potpora za nadoknadu štete prouzročene određenim prirodnim katastrofama, i članku 1., stavku 4. b) za jednokratne potpore u korist takvog poduzetnika i c) potpore poduzetnicima u teškoćama uz iznimku programa potpora za nadoknadu štete prouzročene određenim prirodnim katastrofama;

• nismo poduzetnik u teškoćama i/ili u postupku predstečajne nagodbe prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine« br. 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13) i/ili u predstečajnom postupku prema Stečajnom zakonu (»Narodne novine« br. 71/15 i 104/17);

• nismo poduzetnik koji je u postupku stečaja prema Stečajnom zakonu (»Narodne novine« br. 71/15. i 104/17.) ili postupku likvidacije prema Zakonu o trgovačkim društvima (»Narodne novine« br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 63/13 i 110/15);

• nismo u postupku propisanom Zakonom o postupku izvanredne uprave trgovačkih društava od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (»Narodne novine« br. 32/17);

• ispunili smo obveze vezane uz plaćanje dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama zemlje u kojoj su osnovani ili s onima zemlje ugovornog tijela;

• imamo podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi;

Svojim potpisom potvrđujemo da su podaci u ovoj Izjavi potpuni i istiniti te da smo upoznati s pravnim posljedicama kaznene odgovornosti za davanje netočnih podataka.

U slučaju promjene bilo kojeg od gore navedenih podataka, promijenjenih ili novih okolnosti, obvezujemo se odmah po nastupu istih pisanim putem izvijestiti provedbeno tijelo.

U ______, ___. g.

______________

(naziv prijavitelja)

Fizička osoba/vlasnik/pojedinačni vlasnici prijavitelja

______________

(ime i prezime)

______________

(potpis)

Osoba/e ovlaštena/e za zastupanje prijavitelja

___________________

(funkcija, ime i prezime)

___________________

(potpis)

 

Obrazac 3

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, OSTVARENIM TROŠKOVIMA I KORIŠTENJU POTPORE – GI

Naziv podnositelja prijave:

 

OIB poduzeća:

 

OIB vlasnika obrta:

 

MB obrta:

 

Obveznik poreza na:

a) dobit ☐

b) dohodak ☐

– stopa poreza na dobit od 12% (za izvještajno razdoblje) ☐

– stopa poreza na dobit od 18% (za izvještajno razdoblje) ☐

– stopa poreza na dohodak od 24% (za izvještajno razdoblje) ☐

– prosječna stopa poreza na dohodak (za izvještajno razdoblje) ☐

Naziv projekta:

 

Datum početka projektnih aktivnosti:

 

Datum završetka projektnih aktivnosti:

 

 

Pisani izvještaj s opisom realizacije projekta u odnosu na prijavljeni plan i jasno obrazloženje eventualnih odstupanja:

 

 

1. Specifikacija realiziranih aktivnosti istraživačko-razvojnog projekta/studije izvedivosti u izvještajnom razdoblju:

 

*npr. I-1.2. za aktivnosti vezane uz kategoriju temeljnog istraživanja za izvještajno razdoblje pod »Ostvareno«

2. Specifikacija realiziranih troškova istraživačko-razvojnog projekta/studije izvedivosti; usporedba planiranog i ostvarenog u izvještajnom razdoblju

I. TEMELJNO ISTRAŽIVANJE – GI

II. INDUSTRIJSKO ISTRAŽIVANJE – GI

Aktivnost

Kód aktivnosti

Opis

Kategorija istraživanja i razvoja

Aktivnost 1

A1

 

 

Aktivnost 2

A2

 

 

….

….

 

 

POVEZANOST S AKTIVNOSTIMA (upisuje se »Kód aktivnosti«)

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

n

n+1

n+2

UKUPNO

PLANIRANO

(HRK)

OSTVARENO

(HRK)

PLANIRANO

(HRK)

OSTVARENO

(HRK)

PLANIRANO

(HRK)

OSTVARENO

(HRK)

PLANIRANO

(HRK)

OSTVARENO

(HRK)

 

1. Troškovi osoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRAŽIVAČI

(naziv radnog mjesta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNIČKO OSOBLJE

(naziv radnog mjesta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMOĆNO OSOBLJE

(naziv radnog mjesta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja, patenata, licenci, troškovi savjetodavnih i sl. usluga koji se upotrebljavaju za projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izdaci poslovanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dodatni režijski troškovi

 

 

 

 

 

 

 

 

I. UKUPNO TEMELJNO ISTRAŽIVANJE (1+2+3+4+5)

 

 

 

 

 

 

 

 

IZNOS UMANJENJA POREZNE OSNOVICE SUKLADNO čl. 13. ZAKONA (IUPO=T*UPO)

 

 

 

 

 

 

 

 

POVEZANOST S AKTIVNOSTIMA (upisuje se »Kód aktivnosti«)

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

n

n+1

n+2

UKUPNO

PLANIRANO

(HRK)

OSTVARENO

(HRK)

PLANIRANO

(HRK)

OSTVARENO

(HRK)

PLANIRANO

(HRK)

OSTVARENO

(HRK)

PLANIRANO

(HRK)

OSTVARENO

(HRK)

 

1. Troškovi osoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRAŽIVAČI

(naziv radnog mjesta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNIČKO OSOBLJE

(naziv radnog mjesta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMOĆNO OSOBLJE

(naziv radnog mjesta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja, patenata, licenci, troškovi savjetodavnih i sl. usluga koji se upotrebljavaju za projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izdaci poslovanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dodatni režijski troškovi

 

 

 

 

 

 

 

 

II. UKUPNO INDUSTRIJSKO ISTRAŽIVANJE (1+2+3+4+5)

 

 

 

 

 

 

 

 

IZNOS UMANJENJA POREZNE OSNOVICE SUKLADNO čl. 13. ZAKONA (IUPO=T*UPO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. EKSPERIMENTALNI RAZVOJ – GI

POVEZANOST S AKTIVNOSTIMA (upisuje se »Kód aktivnosti«)

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

n

n+1

n+2

UKUPNO

PLANIRANO

(HRK)

OSTVARENO

(HRK)

PLANIRANO

(HRK)

OSTVARENO

(HRK)

PLANIRANO

(HRK)

OSTVARENO

(HRK)

PLANIRANO

(HRK)

OSTVARENO

(HRK)

 

1. Troškovi osoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRAŽIVAČI

(naziv radnog mjesta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNIČKO OSOBLJE

(naziv radnog mjesta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMOĆNO OSOBLJE

(naziv radnog mjesta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja, patenata, licenci, troškovi savjetodavnih i sl. usluga koji se upotrebljavaju za projekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Izdaci poslovanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dodatni režijski troškovi

 

 

 

 

 

 

 

 

III. UKUPNO EKSPERIMENTALNI RAZVOJ (1+2+3+4+5)

 

 

 

 

 

 

 

 

IZNOS UMANJENJA POREZNE OSNOVICE SUKLADNO čl. 13. ZAKONA (IUPO=T*UPO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n

n+1

n+2

UKUPNO

PLANIRANO

(HRK)

OSTVARENO

(HRK)

PLANIRANO

(HRK)

PLANIRANO

(HRK)

PLANIRANO

(HRK)

OSTVARENO

(HRK)

PLANIRANO

(HRK)

OSTVARENO

(HRK)

SVEUKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNOG PROJEKTA PO KATEGORIJAMA ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA (I.+II.+III.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. TROŠKOVI IZRADE STUDIJE IZVEDIVOSTI – GI

POVEZANOST S AKTIVNOSTIMA (upisuje se »Kód aktivnosti«)

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

n

n+1

n+2

UKUPNO

PLANIRANO

(HRK)

OSTVARENO

(HRK)

PLANIRANO

(HRK)

OSTVARENO (HRK)

PLANIRANO (HRK)

OSTVARENO (HRK)

PLANIRANO (HRK)

OSTVARENO (HRK)

 

1. Vanjske usluge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Trošak osoblja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Ostali troškovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO (1+2+3)

 

 

 

 

 

 

 

 

IZNOS UMANJENJA POREZNE OSNOVICE SUKLADNO čl. 13. ZAKONA (IUPO=T*UPO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORIŠTENJE POTPORA IZ DRUGIH JAVNIH IZVORA ZA PROJEKT ZA IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE – GI

POTPORE IZ DRUGIH JAVNIH IZVORA ZA PROJEKT ZA ISTE OPRAVDANE TROŠKOVE (specificirati)

n

n+1

n+2

UKUPNO

PLANIRANO

(HRK)

OSTVARENO

(HRK)

PLANIRANO

(HRK)

OSTVARENO

(HRK)

PLANIRANO

(HRK)

OSTVARENO

(HRK)

PLANIRANO

(HRK)

OSTVARENO

(HRK)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPIS IZNOSA UMANJENJA POREZNE OSNOVICE I DRŽAVNE POTPORE SUKLADNO ZAKONU

IZNOS UKUPNOG UMANJENJA POREZNE OSNOVICE SUKLADNO čl. 13. ZAKONA i čl. 20. PRAVILNIKA (IUPO=T*UPO)

n

n+1

n+2

UKUPNO

PLANIRANO

(HRK)

OSTVARENO

(HRK)

PLANIRANO

(HRK)

OSTVARENO

(HRK)

PLANIRANO

(HRK)

OSTVARENO

(HRK)

PLANIRANO

(HRK)

OSTVARENO

(HRK)

 

 

 

 

 

 

 

 

IZNOS DRŽAVNE POTPORE SUKLADNO čl. 14. ZAKONA i čl. 21. PRAVILNIKA (DP=IUPO*S)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena:

U tablici se pod »planirano« upisuju podaci iz priloga Potvrde, a pod »ostvareno« podaci iz porezne prijave korisnika te sukladno tome i podatak o visini državne potpore.

n predstavlja godinu početka projekta

PRAĆENJE POKAZATELJA – GI

Upitnik za Korisnika – podaci za praćenje tijekom provedbe

Podaci se prikupljaju isključivo u svrhu evaluacije učinaka programa i neće biti korišteni za ocjenjivanje Vaše projektne prijave u fazi odabira niti za evaluaciju uspjeha Vašeg projekta na kraju provedbe. Podaci će biti prikazani u konsolidiranom obliku sa svim ostalim projektima.

POKAZATELJ

n godina

(godina za koju se podnosi izvješće)

POJAŠNJENJE

1

Ukupan broj inovacija na tržištu

– temeljenih na vlastitom ili kupljenom istraživanju i razvoju.

 

Inovacija je implementacija novog ili značajno poboljšanog proizvoda (dobra ili usluge) u poslovnim praksama (prema Oslo priručniku1).

U smislu olakšica relevantne su isključivo inovacije temeljene na aktivnostima vlastitog istraživanja i razvoja te inovacije temeljene na kupljenim (naručenim) vanjskim uslugama istraživanja i razvoja.

Tržište se definira kao tvrtka i njezini konkurenti te može uključivati zemljopisnu regiju ili liniju proizvoda. Zemljopisno područje novih tržišta ovisi o vlastitom pogledu tvrtke na tržište rada pa time može uključivati i domaće i međunarodne tvrtke (prema Oslo priručniku1).

2

Ukupan broj inovacija na domaćem tržištu

 

 

3

Ukupan broj inovacija na stranom tržištu

 

 

4

Ukupan broj I&R zaposlenika (izražen ekvivalentom pune zaposlenosti, FTE)

 

I&R zaposlenici su zaposlenici koji doprinose aktivnostima istraživanja i razvoja tvrtke (prema DZS2).

Ekvivalent pune zaposlenosti – engl. Full Time Equivalent (FTE) je broj zaposlenih osoba u istraživačko-razvojnoj djelatnosti koje na području istraživanja i razvoja rade manje od punoga radnog vremena (≤ 90% i ≥ 10 % punoga radnog vremena), preračunato na broj zaposlenih s punim radnim vremenom (prema DZS).

Primjer o ekvivalentu pune zaposlenosti

2 osobe rade cijelu godinu samo 20% radnog vremena (2×1×0,2) = 0,4

2 osobe zaposlene su 8 mjeseci samo 25% radnog vremena (2×8/12×0,25) = 0,3

Ukupno: 0,7 FTE

5

Ukupan broj zaposlenika (izražen ekvivalentom pune zaposlenosti, FTE)

 

-

6

Broj I&R projekata

 

Broj svih I&R projekata koji su tijekom godine bili u provedbi.

7

Financiranje I&R projekata: Ukupan utrošeni iznos vlastitog sufinanciranja I&R projekata tijekom godine

 

Ukupan utrošeni iznos vlastitog sufinanciranja za sve istraživačko-razvojne projekte koji su se provodili tijekom godine.

8

Ukupno financiranje I&R projekata

 

Ukupan utrošeni iznos sredstava za sve istraživačko-razvojne projekte koji su se provodili tijekom godine, uključujući vlastita i bespovratna sredstva.

9

Koliko je ostvareno suradnja s poduzetnicima na istraživačko-razvojnim projektima koji udovoljavaju uvjetima iz članka 11 stavak 2. točka 2. a) Zakona?

 

Navesti broj.

10

Koliko ste imali naručenih vanjskih usluga od organizacija za istraživanje i širenje znanja u svrhu provođenja istraživačko-razvojnih projekata?

 

Navesti broj.

11

Koliko ste imali prijavljenih patenata?

 

Navesti broj.

12

Koliko ste imali priznatih patenata?

 

Navesti broj.

13

Jeste li imali vlastitih stvorenih odnosno priznatih drugih prava intelektualnog vlasništva (žig, industrijski dizajn, autorsko pravo) koje ste zaštitili/stvorili?

 

Navesti vrstu i količinu.

14

Koliko ste objava temeljenih na IR projektima imali na konferencijama, te u repozitorijima i računalnim programima, u ovoj godini?

 

Navesti broj.

13

Broj radnih mjesta kreiranih temeljem projekata I&R

 

Ukupan broj radnih mjesta kreiranih temeljen I&R projekata.

14

I&R izdaci

 

I&R izdaci su izdaci za istraživačko-razvojnu djelatnost (uključujući bruto ulaganja i trenutne izdatke za I&R); prema DZS to su intramuralni izdaci2).

15

Vanjski I&R izdaci

 

Vanjski I&R izdaci su izdaci za kupnju istraživačko-razvojnih usluga tj. za I&R aktivnosti koje se provode u drugoj javnoj ili privatnoj tvrtki/instituciji u korist Vaše tvrtke (ekstramuralni izdaci prema DZS2).

17

Ukupan broj angažiranih vanjskih I&R zaposlenika

 

Zaposlenici koji rade u drugoj javnoj ili privatnoj tvrtki/instituciji u korist Vaše tvrtke; izraženo ekvivalentom pune zaposlenosti, FTE

18

Ukupan prihod od inovativnih proizvoda (inovacija je rezultat vlastitog ili naručenog IR)

 

Ukupni prihod od inovativnih proizvoda je iznos sredstava koji je tvrtka zaradila od prodaje inovativnih proizvoda tijekom određenog vremenskog razdoblja.

Inovativan proizvod je proizvod ili usluga koji je nov ili znatno poboljšan s obzirom na karakteristike ili planiranu upotrebu. To uključuje značajna poboljšanja u tehničkim specifikacijama, komponentama i materijalima, ugrađenim softverom, korisničkoj prihvatljivosti ili drugim funkcionalnim značajkama (prema Oslo priručniku1)

19

Ukupan prihod od inovativnih proizvoda na domaćem tržištu (HRK)

 

Inovacija je rezultat vlastitog ili naručenog IR

20

Ukupan prihod od inovativnih proizvoda na inozemnom tržištu (HRK)

 

 

21

Ukupan prihod (HRK)

 

Ukupni prihodi od prometa ili prodaje roba i usluga je iznos sredstava koji je tvrtka zaradila tijekom određenog vremenskog razdoblja

22

Ukupan prihod na domaćem tržištu (HRK)

 

-

23

Ukupan prihod na inozemnom tržištu (HRK)

 

-

 

 

¹ Oslo Manual: Guidelines for collecting and interpreting innovation data, third edition, 2005

² Obrazac IR-1 Državnog zavoda za statistiku (DZS)

– intramuralni izdaci su svi tekući i investicijski izdaci za istraživanje i razvoj obavljeni unutar nekog pravnog subjekta, bez obzira na izvore sredstava;

ekstramuralni izdaci prema DZS-su izdaci za istraživanje i razvoj koji su u vaše ime obavile treće osobe. Ti su izdaci dodatak intramuralnim izdacima za IR i predstavljaju naknadu za određeni istraživačko-razvojni rad koji obavlja zasebno poduzeće/ustanova u odvojenom okruženju, bez razvijanja bliske suradnje vaše izvještajne jedinice sa zaposlenika na IR uključenima u taj posao.

Potvrđujem pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su svi podaci u sastavu ovog godišnjeg izvješća točni i istiniti.

Mjesto i datum:

 

Potpis odgovorne osobe:

___________________

 

__________________________

 

Obrazac 3A

 

POMOĆNI OBRAZAC ZA IZRAČUN TROŠKOVA OSOBLJA UZ OBRAZAC GODIŠNJEG IZVJEŠĆA

TEMELJNO ISTRAŽIVANJE

IME I PREZIME DJELATNIKA

NAZIV RADNOG MJESTA

n

n+1

n+2

UKUPAN IZNOS TROŠKA OSOBLJA NA PROJEKTU n+(n+1)+(n+2) (HRK)

BROJ SATI RADA NA PROJEKTU NA GODIŠNJOJ RAZINI

IZNOS

TROŠKA OSOBLJA NA PROJEKTU (HRK)

BROJ SATI RADA NA PROJEKTU NA GODIŠNJOJ RAZINI

IZNOS TROŠKA OSOBLJA NA PROJEKTU (HRK)

BROJ SATI RADA NA PROJEKTU NA GODIŠNJOJ RAZINI

IZNOS TROŠKA OSOBLJA NA PROJEKTU (HRK)

ISTRAŽIVAČI

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNIČKO OSOBLJE

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

 

POMOĆNO OSOBLJE

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

INDUSTRIJSKO ISTRAŽIVANJE

IME I PREZIME DJELATNIKA

NAZIV RADNOG MJESTA

n

n+1

n+2

UKUPAN IZNOS TROŠKA OSOBLJA NA PROJEKTU n+(n+1)+(n+2) (HRK)

BROJ SATI RADA NA PROJEKTU NA GODIŠNJOJ RAZINI

IZNOS TROŠKA OSOBLJA NA PROJEKTU (HRK)

BROJ SATI RADA NA PROJEKTU NA GODIŠNJOJ RAZINI

IZNOS TROŠKA OSOBLJA NA PROJEKTU (HRK)

BROJ SATI RADA NA PROJEKTU NA GODIŠNJOJ RAZINI

IZNOS TROŠKA OSOBLJA NA PROJEKTU (HRK)

ISTRAŽIVAČI

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNIČKO OSOBLJE

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

 

POMOĆNO OSOBLJE

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSPERIMENTALNI RAZVOJ

IME I PREZIME DJELATNIKA

NAZIV RADNOG MJESTA

n

n+1

n+2

UKUPAN IZNOS TROŠKA OSOBLJA NA PROJEKTU n+(n+1)+(n+2) (HRK)

BROJ SATI RADA NA PROJEKTU NA GODIŠNJOJ RAZINI

IZNOS TROŠKA OSOBLJA NA PROJEKTU (HRK)

BROJ SATI RADA NA PROJEKTU NA GODIŠNJOJ RAZINI

IZNOS TROŠKA OSOBLJA NA PROJEKTU (HRK)

BROJ SATI RADA NA PROJEKTU NA GODIŠNJOJ RAZINI

IZNOS TROŠKA OSOBLJA NA PROJEKTU (HRK)

ISTRAŽIVAČI

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

 

TEHNIČKO OSOBLJE

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

 

POMOĆNO OSOBLJE

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIJA IZVEDIVOSTI

IME I PREZIME DJELATNIKA

NAZIV RADNOG MJESTA

n

n+1

n+2

UKUPAN IZNOS n+(n+1)+(n+2) (HRK)

BROJ SATI RADA NA PROJEKTU NA GODIŠNJOJ RAZINI

IZNOS TROŠKA OSOBLJA NA PROJEKTU (HRK)

BROJ SATI RADA NA PROJEKTU NA GODIŠNJOJ RAZINI

IZNOS TROŠKA OSOBLJA NA PROJEKTU (HRK)

BROJ SATI RADA NA PROJEKTU NA GODIŠNJOJ RAZINI

IZNOS TROŠKA OSOBLJA NA PROJEKTU (HRK)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3…

 

 

 

 

 

 

 

 

UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena: Dodati po potrebi potreban broj redova.

Vrijednosti iznosa troška osoblja na projektu za pojedinog djelatnika unose se u osnovni obrazac godišnjeg izvješća pod ostvarene troškove osoblja za pojedinu godinu.

 

 

Copyright © Ante Borić