NN 54/1993 (7.6.1993.)

 

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 10. Zakona o utvrđivanju ratne štete ("Narodne novine", broj 61/9t.) ministar financija donosi

 

UPUTU za primjenu Zakona o utvrđivanju ratne štete

A. UPUTE I POSTUPAK

A.1 Cilj i namjene Upute

1. Ovom Uputom osigurava se jedinstveni postupak i metodologija za utvrđivanje ratne štete na teritoriji Republike Hrvatske.

Ratna šteta utvrđuje se po vrsti i veličini u naturalnim i vrijednosnim pokazateljima, po teritorijalnom načelu - za naselja, općine, gradove, kotare, županije, kao i za cijelu Republiku, po sredstvima i dobrima, za gospodarske i društvene djelatnosti, za fizičke i pravne osobe.

2. Šteta se izražava u vrijednosti koja je potrebna da bi se oštećenja, uništenja i druge posljedice na imovini doveli u stanje prije njenog nastanka, ili nadoknadila vrijednost indirektne štete u trenutku nastanka i bliskoj budućnosti. Nematerijalna šeta izražava se u procjeni naknade koja bi se dodijelila osobi kojoj su nanijeti fizički ili psihički bol, ili strah. Sastavni dio ratne štete su i troškovi odnosno rashodi prouzročeni ratnim djelovanjem.

A.2 Vrste štete

3. Ratnom štetom obuhvaćeni su gubici nastali kao rezultat

a) ratnih (vojnih) djelovanja ili njihovih posljedica,

b) djelovanja neprijateljskih vojnih i paravojnih formacija ili po njima kontroliranih ili podržavanih terorističkih i drugih jedinica,

c) zarobljavanja, držanja talaca, protjerivanja stanovništva i drugih ilegalnih aktivrrosti.

4. Utvrđuju se i procjenjuju slijedeće vrste šteta: direktna šteta, indirektna šteta, troškovi uzrokovani ratom i nematerijalna šteta nanijeta fizičkim osobama.

5. Direktna (neposredna) šteta jest ona šteta koja je neposredno nanesena sredstvu ili dobru i izražava se u novčanom iznosu potrebnom za njegovo dovođenje u prvobitno stanje. Ako je sredstvo, ili dobro uništeno, ili oteto (oduzeto), polazi se od nove nabavne (zamjenske) vrijednosti uništenog, ili otetog sredstva, ili dobra umanjene za amortizaciju (osim za spomenike kulture) i uvećane za vrijednost preostalog upotrebljivog materijala, ili opreme.

Direktna (neposredna) šteta na sredstvima i dobrima procjenjuje se na

a) osnovnim sredstvima (zemljište, objekti, oprema, dugogodišnji nasadi, osnovno stado i šume),

b) na obrtnim sredstvima (sirovine, reprodukcijski materijal, poluproizvodi, tekuća poljoprivredna proizvodnja, gotovi proizvodi, trgovačka roba),

c) na nepokretnim spomenicima kulture,

d) na pokretnim spomenicima kulture,

e) na spomenicima prirode,

f) na dobrima u domaćinstvu (osobna prijevozna sredstva, namještaj i dr.),

g) na prirodnom okolišu.

6. Indirektna (posredna) šteta procjenjuje se za izgubljenu dobit zbog smanjenog opsega obavljanja djelatnosti, izazvanog ratom, ali i zbog izgubljenog prirasta pojedinog privrednog dobra u dužoj budućnosti. Indirektna šteta procjenjuje se i za neostvarenu dobit za razdoblje nakon prestanka rata i to najdulje 5 godina nakon prestanka rata. Kod spomenika kulture i prirode indirektna šteta utvrđuje se ako se njihovim korištenjem ostvaruje dobit.

7. Troškovi ili rashodi uzrokovani ratom procjenjuju se za sve aktivnosti vezane za ratne štete i odnose se na: troškove obrane, troškove zbrinjavanja stanovništva, prognanika i izbjeglica, na dugove i financijske obveze u vezi s ratom, kao i druge specificirane troškove. Procjenjuju se i troškovi tehničke zaštite i obilježavanja spomenika kulture, troškovi evakuacije, smještaja, čuvanja i preventivne sanacije evakuiranih spomenika kulture, te troškovi povrata i ponovne montaže evakuiranih predmeta U troškove se ubrajaju i procijenjeni troškovi za period od 5 godina nakon datuma određenog kao datum prestanka rata.

8. Šteta nastala gubitkom života i zdravlja ljudi utvrđuje se za sve građane Republike Hrvatske, kao i strane gra đane sa prebivalištem ili boravištem u Republici Iirvatskoj Ova šteta može biti materijalna i nematerijalna.

Kod materijalne štete utvrđuje se gubitak u dijelu narodnog dohotka, troškovi budućih davanja društva za izgubljeno uzdržavanje osoba koje je pokojnik ili povrijeđeni građanin uzdržavao i buduća davanja društva za mirovinsku naknadu. Šteta se utvrđuje i za osobe koje su od rane, povrede, ozljede ili bolesti uzrokovane ratnim okolnostima umrle u roku od jedne godine od dana prestanka neprijateljstava.

Nematerijalna šteta koju su pretrpjeli građani utvrđuje se u slućaju:

- pogibije ili nestanka bračnog druga, djeteta ili roditelja, kao i kada:

- je osoba prisustvovala namjernom nanošenju povreda, mučenju ili silovanju njenog bračnog druga, djeteta ili roditelja,

- su osobi nanijete ozbiljne fizičke povrede, tako da je ostala kljasta, da je trajno ili privrerlkeno jako unakažena, da ima trajnu ili privremenu nemogućnost korištenja ili ograničenu mogućnost korištenja nekog tjelesnog organa, ekstremiteta, funkcije ili sustava,

- je osoba silovana, napadnuta ili mučena,

- je osoba bila uzeta kao talac ili je protupravno zatvorena u trajanju od preko tri dana ili je zadržavana kraće vrijeme pod okolnostima u kojima joj je život bio neposredno ugrožen,

- se na temelju osnovanog straha za vlastiti život osoba morala skrivati ili sklanjati od oružanih napada duže od tri dana,

- su osobi oduzeta sva ekonomska dobra čime je ozbiljno ugrožena egzistencija te osobe i njenog bračnog druga, djece ili roditelja, u slučajevima kad joj nije bilo dostupna pomoć njene vlade ili drugih institucija,

- je osoba bila prisiljena raditi za potrebe neprijatelja pod teškim životnim i psihičkim uvjetima (prisilni rad), i u drugim slučajevima vezanim za nematerijalne štete.

A.3 Područja i jedinice popisa i procjene

9. Šteta se popisuje i procjenjuje u teritorijalnim jedinicama - naseljima, općinama, gradovima, kotarima i županijama, neovisno o sjedištu, prebivalištu ili boravištu vlasnika imovine. Šteta se popisuje i procjenjuje za pravne i fizičke osobe.

Posebno se popisuje, procjenjuje i iskazuje šteta na sredstvima i dobrima koja su locirana izvan teritorija Republike Hrvatske (oteta imovina), a njeni vlasnici imaju sjedište, prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj. U takvom slučaju štetu utvrđuje Županijska komisija za sve pravne i fizičke osobe s njenog područja. Usporedo, gospodarski sustavi navedeni u točki 17. procijenit će i iskazati otetu imovinu svog sustava.

A.4 Komisija za utvrđivanje ratne štete

10. U cilju učinkovitog utvrđivanja ratne štete župan osniva Županijsku komisiju za popis i procjenu ratne štete. Odluku o imenovanju Županijske komisije župan dostavlja Republičkoj komisiji za popis i procjenu ratne štete. Županijska komisija nadležna je i odgovorna za organizaciju procjene i popisa ratne štete u županiji.

11. U cilju: nastavljanja rada na popisu i procjeni ratne štete, a po ocjeni konkretne situacije na dotičnom području i u cilju sačuvanja neprekidnosti rada stručnih djelatnika, župan može dosadašnje općinske komisije za popis i procjenu ratne štete imenovati kao Županijsku komisiju, ili imenovati novu Županijsku komisiju. Po potrebi, župan osniva i jednu ili više stručnih komisija za pojedina područja županije, naselja, općine, gradove, kotareve i pojedina stručna područja (gospodarska područja, društvene djelatnosti).

Strućne komisije u poduzećima, zadrugama i sl. nastavljaju radom, ili se osnivaju tamo gdje je to potrebno.

12. Stručne komisije odgovorne su Županijskoj komisiji za savjesno, stručno i blagovremeno izvršenje popisa i procjene ratne štete. Radi toga Županijska komisija utvrduje stručnim komisijama

a) djelokrug rada - teritorij,

b) rokove za izradu procjene i

c) materijalne i tehničke uvjete za izradu procjene, i njihov rad u cjelini.

13. Stručne komisije su sastavljene od odgovarajućih kvalificiranih stručnjaka koji će po potrebi proći obuku (instruktivni seminar) radi osiguranja jedinstvenog načina rada.

Obzirom na veliku raznorodnost ratnih šteta, stručne komisije pokrivaju sljedeća područja:

- gradevinske štete

- štete na opremi (osnovna sredstva)

- štete u poljoprivredi, na zemljištu, na dugogodišnjim nasadima, šumama i stočnom fondu

- štete na obrtnim sredstvima

- štete na rudnom blagu

- troškove iz područja zdravstva i socijalne zaštite

- sve druge vrste troškova

- štete načinjene gubilkom života i zdravlja ljudi.

Gdje je potrebito jedna strućna komisija može pokrivati više srodnih područja.

14 Posebne komisije procjenjuju štetu na sredstvima i dobrima od interesa za Republiku Hrvatsku. Posebne komisije imenuje republička komisija. Posebne komisije osnivaju potreban broj stručnih komisija. Posebne komisije i Županijske komisije dogovaraju se (po potrebi) o razgraničenju područja djelovanja i vrste štete koju utvrđuju, kako se ista šteta ne bi iskazivala više puta. Ovo se posebno odnosi na usuglašavanje popisa i procjene između velikih gospodarskih i infrastrukturnih sustava i teritorijalnih jedinica.

15. Štetu na nepokretnim i pokretnim spomenicima kulture procjenjuje Posebna komisija imenovana na prijedlog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Ministarstva prosvjete i kulture. Ta Posebna komisija sastoji se od Centralne komisije i sedam Posebnih područnih komisija Posebna komisija za spomenike kulture utvrđuje štetu bez obzira na vrstu vlasništva.

16. Štetu na spomenicima prirode procjenjuje Posebna komisija imenovana na prijedlog zavoda za zaštitu spomenika kulture Ministarstva graditelistva i zaštite okoliša. Posebna komisija za spomenike prirode ima svoje Posebne područne komisije.

17. Štetu na velikim gospodarskim i drugim sustavima procjenjuju Posebne komisije imenovane na prijedlog tih sustava, od strane Republičke komisije. Pod velikim sustavima u smislu ove Upute smatraju se:

- Industrija nafte - INA

- Hrvatska elektroprivreda

- Hrvatska pošta i telekomunikacije

- Hrvatska vodoprivreda

- Hrvatske ceste

- Hrvatska radiotelevizija

- Hrvatske šume

- Hrvatske željeznice

- Jadrolinija

- Hrvatska vojska (HV)

- Hrvatska policija (MUP).

18. Republička komisija:

a) izrađuje zbrojno izvješće o procjeni i popisu ratne štete za Republiku Hrvatsku,

b) objedinjuje i koordinira rad županijskih i posebnih komisija za procjenu štete,

c) utvrđuje i usvaja jedinstvene cijene za obračun šteta putem Posebne komisije eksperata za cijene i objavljuje te cijene u posebnom biltenu Republičke komisije,

d) usvaja detaljni način izračunavanja indirektne štete,

e) utvrđuje jedinstvene obrasce za procjenu štete (obrasci Š-01 do Š-08) i odgovarajuće pomoćne obrasce,

f) utvrđuje cijene i popis stvari kućanstva koji ulazi u proračun globalne procjene šteta na predmetima kućanstva.,

g) kontrolira i verificira procjene štete županijskih i posebnih komisija i donosi konačnu odluku o njenoj visini,

h) utvrđuje rokove za poćetak i završetak rada po ovoj Uputi,

i) podnosi izvješće o svom radu Saboru i Vladi Republike Hrvatske.

l 9 Županijska komisija:

a) objedinjuje i koordinira rad stručnih komisija za popis i procjenu štete,

b) izrađuje zbrojno izvješće o procjeni štete za županiju,

c) kontrolira procjene štete stručnih komisija, i njihova zbrojna izvješća,

h) utvrđuje rokove za početak i završetak rada za pojedine dijelove posla na teritoriji županije,

i) podnosi zaključno izvješće o utvrđenoj šteti Republičkoj komisiji.

A.5 Obveze ministarstava i drugih organa uprave

20. Državna ministarstva, ministarstva, zavodi i drugi organi uprave sudjeluju u popisu i procjeni ratne štete. Zadaci i uloga tih organa jesu:

- predlaganje članova posebnih komisija za popis i procjenu ratne štete,

- sudjelovanje u radu i koordinacija rada posebnih komisija i vođenje brige da se zadaci izvrše u roku,

- osiguranje značajnih podataka za procjenu štete (na pr. cijene),

- utvrđivanje i prikazivanje posebnih državnih troškova, odnosno rashoda vezanih za ratne štete,

- utvrđivanje svodne indirektne štete za djelatnosti koje spadaju u djelokrug ministarstva,

- iskazivanje vrijednosti radova i strukture troškova nestalih radi urgentnih mjera poduzetih za sprečavanje daljnjih destrukcija uzrokovanih ratnim razaranjem,

- izrada zaključnog prikaza ratnih šteta za svoj djelokrug (područje) rada,

- pribavljanje relevantnih podataka i činjenica potrebnih Republičkoj komisiji za završnu ocjenu

Pored ovih zadataka, ministarstva osiguravaju i niže navedene podatke.

21. Ministarstvo obrane predlaže cijene za osobne i materijalne troškove Hrvatske vojske odnosno njenih preteča, cijene vojne opreme, naoružanja i svih sredstava oštećenih ili uništenih u ratu, kao i troškove vezane uz ratna djelovanja.

22 Ministarstvo unutarnjih poslova predlaže jedinstvene cijene osobnih i materijalnih troškova policijskih jedinica u Vezi s ratom.

23. Ministarstvo financija predlaže jedinstvene cijene troškova rada komisija za procjenu štete.

24. Ministarstvo graditeljstva i zaštite okoliša predlaže jedinstvene cijene građevinskih, zanatskih i instalaterskih radova za popravak i sanaciju oštećenih objekata i cijene izgradnje etalonskih tipova novih stambenih objekata. U postupku procjene štete po troškovničkom pristupu stručne komisije koriste za proračun štete standardne kalkulacije za radove u visokogradnji i cestogradnji koje izdaje Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb.

Ovo ministarstvo predlaže i jedinstvene cijene za utvrđivanje štete na spomenicirna prirode.

25 Ministarstvo gospodarstva predlaže jedinstvene cijene za štete na opremi iz područja industrije, brodogradnje, energetike i trgovine.

26. Ministarstvo turizma koordinirat će rad na izradi skupnog prikaza ratnih šteta u turizmu, društvenog i pri vatnog sektora, te utvrđivati cijene i podatke vezane za ovu činjenicu.

27. Ministarstvo kulture i prosvjete, Zavod za zaštitu spomenika kulture, predlaže cijene za specifične radove na nepokretnim spomenicima kulture koji nisu navedeni u standardnoj građevinskoj kalkulaciji, kao i korekcije cijena radova koji su navedeni u kalkulaciji, a specifični su za spomenike kulture. Ovo ministarstvo predlaže cijene za sve radove sanacije odnosno restauriranje pokretnih spomenika kulture i cijene za procjenu uništenih ili nestalih spomenika kulture.

28. Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva predlaže jedinstvene jedinične cijene za dugogodišnje nasade, za šume i divljač, za stočni fond, perad i ribu i za tekuću poljoprivrednu proizvodnju (žitarice, industrijsko i drugo bilje, livade, pašnjaci, rasadnici i voće). Temeljem utvrđenih ratnih šteta vrši proračun gubitaka budućeg prirasta drvne mase u šumama.

29. Ministarstvo pomorstva, prometa i veza predlaže jedinstvene cijene za štete na sredstvima pomorskog i riječnog prometa, na motornim cestovnim i tračničkim vozilima i drugim sredstvima prometa i veza kao i cijene za željezničku infrastrukturu i opremu.

30. Ministarstvo pravosuđa predlaže jedinstvene cijene za nematerijalnu štetu zbog gubitka života i zdravlja ljudi.

31. Ministarstvo uprave predlaže postupak, utvrđivanje troškova i cijena za štete nastale ovoj djelatnosti.

32. Ministarstvo rada i socijalne skrbi predlaže jedinstvene cijene usluga za zbrinjavanje stanovništva:

- za evakuaciju stanovništva

- za privremeni smještaj

- za prehranu

- za opskrbu pitkom vodom

- za rasvjetu i gorivo

- za naknade plaća na teret fonda zdravstvenog osiguranja

- za jedrtokratne novčane pomoći

- za identifikaciju poginulih, pogrebe i posmrtne pripomoći

- za druge ovdje nespecificirane usluge.

33. Ministarstvo zdravstva predlaže jedinstvene cijene zdravstvenih usluga s kojima se izračunavaju troškovi za:

- cijepljenje i druge preventivne mjere

- lijekove

- ortopedska pomagala

- ambulantno liječenje

- bolničko liječenje

- rehabilitaciju

- formiranje privremenih ambulanti i bolnica

- higijensko-sanitarne usluge

- sve ostale ovdje nespecificirane medicinske usluge.

34. Zavodi i drugi organi uprave i samouprave učestvuju u popisu i procjeni ratne štete prema zahtjevu Republičke komisije.

35. Državni zavod za statistiku osigurava odnosno obrađuje neophodne statističke podatke potrebne za rad Republičke komisije i stručnih komisija. Ovo se naročito odnosi na područje cijena i uputa za svođenje vrijednosti ratnih šteta na željene vrijednosti u pojedinom razdoblju ili danu, na podatke za utvrđivanje jedinstverkili cijena rada, usluga, materijala i naknade, koji služe za proračun pojedinih segmenata ratne štete u cjelini.

A.6 Cijene za utvrđivanje ratne štete

36. Vrijednost ratnih šteta procjenjuje se za rardoblje koje počinje s 15. kolovoza 1990 godine, a završava s danom prestanka ratnih razaranja, tj. danom koji se službeno odredi.

Vrijednost ratnih šteta utvrđuje se u cijenama na dan 31. prosinca 1990. godine i izražava u hrvatskim dinarima (HRD).

37. Koliko se za neki segment procjene ne raspolaže cijenom na dan 31. prosinca 1990, šteta se procjenjuje na dan procjene i svodi određenim općim koeficijentom na dan 31. prosinca 1990. godine.

Ako se neka vrsta štete iskazuje u stranoj valuti, za ob račun se primjenjuje srednji tečaj te valute na dan 31. prosinca 1990. (1. DEM = 7 HRD, 1 USD = 10,657 HRD)

38. Metodologija procjene, primjene cijena kao i jedinstveni cjenici sastavni su dio ove Upute. Cjenike objavljuje Ministarstvo financija u Biltenima Republičke komisije.

A.7 Postupak prijavljivanja štete

39. Šteta se procjenjuje komisijski, direktnirn pregle dom ili uvidom. Šteta se utvrđuje po prijavi oštećenog (pravne ili fizičke osobe) Županijskoj komisiji, ali se možc utvrđivati i po službenoj dužnosti (odsutnost ili smrt prijavitelja). Inicijativu i brigu vodi općina U takvoin slučaju štetu prijavljuje osoba koja ima saznanja o pričinjenoj šteti. Svi građani Republike Hrvatske i sve pravne osobe dužne su prijaviti počinjenu im cjelokupnu ratnu štetu. Pravne i fizičke osobe drugih država prijavljuju ratnu štetu Županijskoj komisiji.

Prijave ratnih šteta vrše se na obrascima Š-09 i Š-10, koja odgovaraju međunarodnina standardirna. Dužnost prijave po ovim obrascima pripada svakoj pravnoj i fizičkoj osobi koja je već prijavila dosadašnju štetu, kao i novonastalu.

40. Neznatna šteta na imovini i dobrima ne prijavljuje se. Najmanji iznos štete koji se može prijaviti iznosi za fizičke osobe 7.000 HRD (odnosno protuvrijednost od 1000 DEM na dan 31. prosinca 1990.). Postupak procjene ratne štete za pravne osobe neće se obaviti ako su troškovi postupka procjene viši od same štete.

41. Svi dokumenti za procjenu štete izrađuju se na jedinstvenim obrascima koje propisuje Republička komisija (vidi priloge ovoj Uputi), a izrađuju se u tri primjekka, osim za nepokretne i pokretne spomenike kulture, za koje se izrađuju u četiri primjerka. Temeljem pripremljene dokumentacije izrađuje se zbrojno izvješće o šteti za teritorij pojedine županije i zbrojno izvješće o šteti za teritorij pojedine općine (grada). Njih izrađuje Županijska komisiia, stručna komisija ili organizacija kojoj to županija povjeri. Za velike gospodarske sustave izrađuju se zbrojna izvješća, koja prikazuju štetu za te sustave. Izvješća velikih gospodarskih sustava za teritorij pojedine županije sastavni su dio izvješća te županije.

42. Ministarstva koja prema ovoj Uputi predlažu osnivanje Posebnih komisija ovlaštena su uz odobrenje Republičke komisije, na osnovi ove Upute, propisati dopunske, detaljnije upute koje služe radi prikikpljanja dopunskih podataka za vlastite potrebe. Ove upute i dobiveni podaci sastavni su dio jedinsevene metodologije i dokumentacije o ratnoj šteti.

A.8 Organizacija podataka o procjeni štete

43. Za područje općine (grada) prikupljeni podaci slažu se sređeni u registratore. Od tri primjerka pupunjenog obrasca, jedan ostaje odnosno predaje se oštećenom, jedan ostaje u županiji, a jedan se predaje Republičkoj komisiji. Prvo se razdvoje kopije istovrsnih obrazaca. Zatim se slaže dokumentacija koja ostaje županiji i dokumentacija koja će se predati Republičkoj komisiji. Ove dvije dokumentacije su identične. Obrasci se slažu ovim redom

a) obrasci za pravne osobe po djelatnostima, a unutar djetatnosti po abecednom redu organizacija,

b) obrasci za fizičke osobe i to po uzlaznom slijedu širini naselja, a unutar naselja bilo po abecednom redu bilo po adresama objekata.

Klasifikacija djelatnosti navedena je u prilogu 4 ove Upute. Svi obrasci jednog pravnog subjekta ili jedne fizičke osobe u jednoj općini (gradu) slažu se u jedan registrator Obrasci Š-08 na kojima se iskazuje nematerijalna šteta članova jedne porodice slažu se jedni do drugih.

Na unutarnjoj stranici svakog registratora mora biti naveden njegov sadržaj. Registratori se numeriraju na hrptu na kojem se ispisuje naziv županije, općine (grada) i tekst ratna šteta.Po potrebi, dodaju se i druge oznake raspoznavanja.

U prvi registrator pojedine općine (grada) ulažu se rješenja o imenovanju stručnih komisija. Potrebno je priložiti i karakteristične fotografije ratnih razar-anja (13 x 18 cm ili 9 x 13 cm) s kratkom identifikacijom objekata i brojem obrasca s procjenom štete za taj objekt. U ovom registratoru daje se i popis svih naselja s njihovink šiframa i nazivom. U popisu se označava koja naselja su gradskog, a koja seoskog karaktera. Potrebno je priložiti i zemljovid s označenim granicama naselja, općina, gradova, kotara i županije.

Posebnu cjelinu kz dokumentaciji čine fotodokumentacija (opsežnija od one iz prethodnog stavka) i videodokumentacija. U fotodokumentaciji oštećeni ili uništeni objekti moraju biti identificirani nazivom, datumom snimke i brojem obrasca dokumentacije u kojoj je izvršena procjena štete. Za značajne gospodarske objekte i spomenike kulture potrebno je (po mogućnosti) prikazati slike objekata prije razaranja (arhivske snimke), nakon razaranja i nakon obnove, ako je objekt obnovljen.

A.9 Završno izvješće

44. Završno izvješće o ratnim štetama izrađuje se za općinu, grad, županiju, veliki gospodarski sustav i Republiku.

Završno izvješće sastoji se od analitičko-informacijskog dijela i dokurnentacijskog dijela. U analitičko-informacijskom dijelu prikazuju se gospodarske i druge posljedice ratnih djelovanja, a dokumentacijski dio sadrži detaljne podatke - dokumentaciju o svim štetama (obrasce, pomoćne obrasce, proračune, dodatnu dokumentaciju) za sve pravne i fizičke osobe. Načelni sadržaj analitičko-informacijskog dijela je sljedeći

I. Uvod

I. Stanje i karakteristike razvitka prije rata

1. Prirodni i demografski uvjeti razvitka

2. Stanje gospodarstva i njegove strukturne karakteristike

3. Osnovni proizvodni kapaciteti u gospodarstvu

4. Stanje i kapaciteti javnih djelatnosti

5. Ostale karakteristike razvitka.

II. Ratna razaranja i posljedice

1. Osnovne karakteristike ratnih razaranja (teritorij, vrijeme, način)

2. Svodni prikaz ratnih razaranja (prirodni resursi, stanovništvo, gospodarstvo, javne službe, ostalo)

3. Gubitak osnovnih proizvodnih i infrastrukturnih kapaciteta i promjene u strukturi gospodarstva

4. Problematika izbjeglica, prognanih i odbjeglih

5. Gubici kulturnog nasljeđa i neprocjenjivih prirodnih resursa

6. Ostala obilježja rata i razaranja

III. Obnova u toku razaranja

1. Napori i inicijative za sanaciju stanja u toku rata .

2. Efekti sanacija (gospodarski kapaciteti, javne djelatnosti, stambeni fond, privatno gospodarstvo, infrastruktura)

3. Ocjena uloženih vlastitih sredstava, krediti, donacije, humanitarna pomoć - po elementima t.2).

IV. Projekti u realizaciji

Navesti značajnije projekte obnove u toku.

V. Zaključak

45. Veliki gospodarski sustavi izrađuju završno izvješće koje u načelu slijedi sadržaj naveden u prethodnoj točki uzimajući u obzir specifičnosti sustava.

Tvrtke također izrađuju završno izvješće čiji sadržaj utvrđuju sami.

A.10 Završne odredbe

46. Rokovi. Rok za podnošenje prijave za utvrđivanje ratne štete nastale prije stupanja na snagu ove Upute je 90 dana od njenog stupanja na snagu. Rok za podnošenje prijave ratne štete nastale nakon stupanja na snagu ove Upute je 90 dana od nastanka štete.

Županijske i posebne komisije dužne su predati Republičkoj komisiji završno izvješće o utvrđivanju ratne štete u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Upute. Uz izvješće predaje se i jedan primjerak potpune dokumentacije.

U međuvremenu, po potrebi, Republička komisija može zahtijevati izrade izvješća o dosad učinjenim štetama.

Nakon roka od 6 mjeseci, eventualne nove štete, također će se evidentirati i procijeniti, te će se o tome sačiniti novo izvješće.

Za područja u kojima nije uspostavljena legalna vlast Republike Hrvatske na dan stupanja na snagu ove Upute, rokovi se produžuju za onoliko vremena za koliko vlast Republike Hrvatske nije bila uspostavljena nakon stupanja na snagu ove Upute.

Županije koje u roku ne predaju kompletnu dokumentaciju gube mogućnost da o šteti na njihovom podrućju Republička komisija blagovremeno izvijesti Sabor i Vladu Republike Hrvatske, što može izazvati daljnje posljedice.

47. Žalbe. Žalba prijavitelja na utvrđenu visinu štete nije dopuštena. Prijavitelj ima pravo prigovora samo u slučaju ako je stručna komisija propustila popisati neku od šteta koja bitno utječe na konačni rezultat procjene. Županijska komisija može zatražiti reviziju ukupno utvrđene štete u županiji ili njenom dijelu od Republičke komisije i od stručne institucije. Revizija (provjera) se provodi na slučajno odabranim uzorcima.

48. Strućne, županijske i posebne komisije dužne su procjenu ratne štete obaviti stručno, objektivno i savjesno, imajući u vidu predviđene tuzemne i inozemne provjere. Svako neistinito, nesavjesno i neobjektivno prikazivanje ratne štete povlaći odgovornost.

49. Popis i procjenu direktnih šteta na objektima, opremi i drugim osnovnim sredstvima i obrtnim sredstvima u društvenom, državnom, zadružnom i privatnom vlasništvu i spomenicima kulture, te indirektne štete u društvenom, privalnom vlasništvu i imovini fizičkih osoba koje su ut vrdile i procijenile dosadašnje općinske komisije i posebne komisije za popis i procjenu ratnih šteta velikih sustava iskazuju se sukladno obrascima koji su sastavni dio ovih Uputa i usklađuju se s metodologijom propisanom ovim uputama.

Obzirom, da je popis i procjena dosadašnjih ratnih šteta izvršena postupkom i prema obrascima koji su gotovo istovjetni prezentiranim ovim Uputama, smatra se, da je postignuta neprekidnost rada na ovom značajnom zadatku. No, pored toga komisije trebaju izvršiti provjeru dosad popisanih šteta. Metodologija u ovoj Uputi, u najvećem dijelu, usuglašena je s međunarodnom i njenim standardima, te upotpunjena dijelovima koji se odnose na nematerijalne i indirektne štete.

U dijelu postupka popisa i procjene ratne štete, gdje je to moguće, primijenit će se postupak globalne procjene.

Republička komisija može temeljem ove Upute provesti i inicirati djelomičan popis i procjenu štete zavisno o potrebama obnove.

Republička komisija će putem Biltena blagovremeno prezentirati potrebne dodatne upute i priopćenja.

50. Sastavni dio ove Upute su prilozi:

1. METODE PROCJENE, PRIPREMA I OBRADA PODATAKA

2. UTVRĐIVANJE KATEGORIJE OŠTEĆENJA OBJEKATA

3. NOMENKLATURA SREDSTAVA I DOBARA

4. TABLICA AMORTIZACIJSKIH KOEFICIJENATA

5. KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI

6. OBRASCI ZA UTVRĐIVANJE I PROCJENU RATNE ŠTETE.

Ova Uputa stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 422-03/93-01 /26

Urbroj : 513-04/93-2

Zagreb, 20. svibnja 1993.

Ministar financija

dr. Zoran Jašić, v. r.

B. PRILOZI

PRILOG 1

METODE PROCJENE ŠTETE, PRIPREMA I OBRADA PODATAKA

1.1 Građevinski objekti Za procjenu štete na oštećenim građevinskim objektima (obrazac Š-01) primjenjuju se tri metode:

A) metoda globalne procjene, za objekte bruto površine do 500 m2. Prilikom uvida štete na objektu potrebno je izvršiti kategorizaciju objekata prema stupnju oštećenja (od 1 do 6), prilog 1. Svakoj kategoriji oštećenja i svakom konstruktivnom tipu zgrade p Koeticijente iz prethodnog stavka utvrđuje Institut građevinarstva Hrvatske na osnovu standardne kalkulacije, rezultata vlastitih istraživanja i procjene tima eksperata.

B) metoda procjene gradevinskih sklopova, za stambene objekte bruto površine veće od 500 m2. Prilikom uvida štete na objektu ocjenjuju se postoci oštećenja pojedinih građevinskih sklopova (stropova, nosivih zidova, krovišta i dr). Množenjem postotka ošteć Cijena etalonskih objekata za primjenu metode globalne procjene i metode procjene građevinskih sklopova utvrđuje se za šest različitih karakterističnih konstruktivnih tipova objekata. Za ostale konstruktivne tipove etalonska cijena utvrduje se interpolaci

C) metoda troškovnika, za industrijske i druge objekte, korištenjem stavki i cijena iz publikacija Instituta građevinarstva Hrvatske "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji" i "Standardna kalkulacija radova u cestogradnji". Za s Za velike stambene zgrade šteta se izračunava za svaku oštećenu stambenu jedinicu (stan) na pomoćnim obrascima, a na obrascu Š-01 unose se zbrojni podaci za cijelu zgradu. Pod jednom zgradom smatra se jedna arhitektonska cjelina, neovisno o tome koliko im Za procjenu štete za uništeni građevinski objekt visokogradnje šteta se procjenjuje proračunom nabavne vrijednosti novog sredstva uz umanjenje za iznos amortizacije (osim za spomenike kulture). Od tako dobivenog iznosa odbija se vrijednost spašenog materi Uništeni građevinski objekti niskogradnje procjenjuju se postupkom iz prethodnog stavka, s tim da se kao vijek trajanja tih objekata uzima vrijeme navedeno u tablici u prilogu 3. 1.2 Oprema, sredstva ili dobra Procjena štete za oštećenu ili uništenu opremu, sredstva ili dobra (obrasci Š-02, Š-03 i Š-04) provodi se primjenom jediničnih cijena propisanim u Biltenu Ministarstva financija. Ukoliko cijene nisu definirane Biltenom mogu se primijeniti tržne cijene pre 1.3 Spomenlci kulture i prirode Procjena štete za nepokretne spomenike kulture provodi se na obrascima Š-05, a procjena štete za pokretne spomenike kulture na obrascima Š-06. Obrasci su tiskani na prvoj stranici omota formata A3. Za uništene nepokretne i pokretne spomenike kulture ne pr Procjena štete za spomenike prirode provodi se na obrascima Š-05. 1.4 Troškovi Troškovi u vezi s ratom i ratnim razaranjima koje je imala tvrtka, društvo, općina, grad ili županija prikazuje se na obrascu Š-07. Svaka od stavki mora imati specifikaciju, obrazloženje ili drugu dokumentaciju (mjerne jedinice, količine, jedinične cijene 1.5 Indirektna ili posredna šteta Indirektna ili posredna šteta javlja se prvenstveno kao posljedica direktne štete, ali i tamo gdje je nema, a očituje se u izmakloj dobiti ("izmakloj koristi"). Indirektna šteta utječe i na umanjenje poslovnih rezultata u budućnosti. Do umanjenj Indirektna šteta izračunava se na razini gospodarske grane u odgovarajućem ministarstvu. Na razini ministarstva iskazat će se odnosno procijeniti na razini općina i indirektna šteta fizičkih osoba koje se bave turističkom djelatnošću. Indirektnu štetu prikazuju i veliki gospodarski i drugi sustavi. Indirektnu štetu iskazuju i sve pravne osobe te fizičke osobe koje obavljaju djelatnost (obrtnici). 1.6 Priprema i obrada podntaka Popunjavanje obrazaca. Za svaki građevinski objekt popunjava se po jedan obrazac Š-01 (u tri primjerka). Za istovrsnu opremu ili ostala sredstva ili dobra (obrasci Š-02, Š-03 i Š-04) mogu se podaci kondenzirati tako, da se popuni jedan obrazac za svu slič Kontrola podataka Prije izrade tablica s rezultatima proračuna ratne štete potrebno je načiniti kontrolu svih podataka unijetih u obrasce. U kontroli se ispituju logičke veze podataka, a kontrolira se i red veličine cijelih i realnih brojeva i tekst. Usta Izrada tablica s rezultatima proračuna. Tablice s rezultatima proračuna izrađuju se nakon što su podaci o šteti prikupljeni i unijeti u obrasce Š-01 do Š-08. Za točnost i ispravnost podataka u obrascima odgovorne su stručne, županijske i posebne komisije. Nazivi tablica jesu: Tablica 1. Zbrojni pregled šteta po vrstama sredstava i vlasništvu Tablica 2. Pregled šteta u društvenoj i državnoj djelatnosti Tablica 3. Pregled šteta po tvrtkama Tablica 4. Direktna šteta po naseljima i vlasništvu Tablica 5. Pregled šteta po vrstama i skupinama sredstava Tablica 6. Pregled šteta na zgradama, stanovima. poslovnom prostoru i domaćinstvima Tablica 7. Pregled šteta na nepokretnim spomenicima kulture Tablica 8. Pregled šteta na pokretnim spomenicima kulture Tablica 9 Troškovi tvrtki, jedinica lokalne uprave i samouprave i organizacija Tablica 10 Pregled šteta na građevinskim objektima po naseljima Tablica 11. Pregled šteta na ostalim sredstvima u privatnom vlasništvu Tablica 12. Pregled šteta načinjenih gubitkom života i zdravlja ljudi Sadržaj tablica Tablica 1. Tablica prikazuje zbrojni pregled šteta po vrstama sredstava i vlasništvu. U tablici je u stupcima prikazana: a) šteta na privatnim sredstvima grupirana po oštećenim i uništenim sredstvima te ukupna šteta, b) šteta na društvenim i državnim sredstvima grup Tablica 2. Tablica prikazuje štete u društvenoj i državnoj djelatnosti. U tablici je u stupcima prikazana a) indirektna šteta, b) troškovi, c) šteta na uništenim sredstvima, d) šteta na oštećenim sredstvima, e) ukupna šteta tj. zbroj a) do d), f) broj tvrtki i g) na Tablica 3. U tablici su prikazane štete po tvrtkama. U stupcima je prikazana a) indirektna šteta, b) troškovi, c) šteta na uništenim sredstvima, d) šteta na oštećenim sredstvima, e) ukupna šteta tj. zbroj a) do d), f) matični broj registra tvrtke i g) naziv tvrtke. Tablica 4. U tablici su u stupcima prikazane štete na sredstvima u privatnom i društvenom vlasništvu iskazane kao ukupna šteta, te šteta na uništenim i oštećenim sredstvima, te ukupna šteta iskazana kao zbroj oštećenih i uništenih sredstava, ukupno 9 stupaca. U dese Tablica 5. U tablici su prikazane štete po vrstama i skupinama sredstava. U stupcima je za sredstva u privatnom vlasništvu prikazana šteta za oštećena i uništena sredstva te ukupno, zatim šteta za društveno i državno vlasništvo za oštećena i uništena sredstva te uku Tablica 6. U tablici su prikazane štete na stambenom fondu i to na zgradama, stanovima i poslovnom prostoru u stambenim zgradama, kao i u domaćinstvima. U stupcima je prikazan ukupan broj popisanih stambenih zgrada, ukupan broj stanova u tim zgradama i ukupna površi Tablica 7. U tablici su prikazane štete na nepokretnim spomenicima kulture. U stupcima je prikazana šteta na oštećenim i uništenim sredstvima i ukupno, šitra objekta u popisu Zavoda za zaštitu spomenika kulture, šifra za vezu s obrascem Š-06 za pokretne spomenike ku Tablica 8. U tablici su prikazane štete na pokretnim spomenicima kulture. U stupcima je prikazana šteta na oštećenim i uništenim sredstvima i ukupno, šifra objekta u popisu Zavoda za zaštitu spomenika kulture, šifra za vezu s obrascem Š-05 za nepokretne spomenike ku Tablica 9. U tablici su prikazani ukupni troškovi uzrokovani ratom za sve tvrtke, jedinice lokalne uprave i samouprave i ostale organizacije U redovima je navedena vrsta troškova prema nomenklaturi (prilog 3), prema šiframa od 9110 do 9550, ukupno 23 stavke. Prikazu Tablica 10. U tablici su prikazane štete na građevinskim objektima. U stupcima su prikazani iznos štete, kategorija oštećenja objekta, bruto površina, adresa objekta, prezime i ime (tvrtka) i redni broj obrasca U redovima su poimenično navedene sve osobe (tvrtke) koj Tablica 11. U tablici su prikazane štete na ostalim sredstvima u privatnom vlasništvu U stupcima je prikazana ukupna šteta te šteta na uništenim i oštećenim sredstvima, adresa objekta, prezime i ime (tvrtka) vlasnika i redni broj obrasca. U redovima su poimenično nav Tablica 12. U tablici su prikazane štete načinjene gubitkom života i zdravIja ljudi. U stupcima su prikazani: materijalna, nematerijalna i ukupna šteta, dob građanina, šitra ozljede (smrti), jedinstveni matični broj građanina, adresa, prezime i ime građanina i redni 1.7 Obrasci Pretraživanje podataka. Za sve obrasce Š-01 do Š-08 mora biti moguće pretraživanje podataka po parametrima: a) vlasnik objekta ili sredstva, b) adresa, c) naselje, d) redni broj obrasca. Obrasci Š-01, Š-02, Š-03, Š-04, Š-05, Š-06, Š-07 i Š-08 su obvezni obrasci za procjenu ratne štete. Pomoćni obrasci su obrasci Š-09 i Š-10 i više pomoćnih obrazaca kao podloga obrascima Š-01 do Š-08. Obrasci su sastavni dio ove Upute. Pomoćne obrasce koji Obrazac Š-01 Štete na građevinskim objektima Obrazac Š-02 Štete na opremi u društvenom i državnom vlasništvu Obrazac Š-03 Štete na ostalim sredstvima u društvenom i državnom vlasništvu Obrazac Š-04 Štete na ostalim sredstvima u privatnom vlasništvu Obrazac Š-05 Štete na nepokretnim spomenicima kulture Obrazac Š-06 Štete na pokretnim spomenicima kulture Obrazac Š-07 Troškovi i štete na društvenom i državnom vlasništvu Obrazac Š-08 Štete načinjene gubitkom života i zdravlja ljudi Obrazac Š-09 Prijava štete, sumarni pregled broja obrazaca u tvrtki Obrazac Š-010 Prijava štete za fizičke osobe (građane) Obrazac Š-11 Prosječne cijene za procjenu šteta Obrazac Š-01POM Obračun troškova za popravak oštečenog objekta Obrazac Š-02POM-A Obračun troškova za popravak oštećene opreme Obrazac Š-02POM-B Obračun troškova za popravak uništene opreme Obrazac Š-03POM Obračun troškova za popravak oštećenih sredstava lobrtna sredstva, zemljište, dugogodišnji nasadi, šume i divljač, stoĆni fond, perad i riba), neovisno o vlasništvu Obrazac Š-04POM Proračun indirektne štete za fizičke osobe (obrtnike) Obrazac Š-07POM Proračun indirektne štete za pravne osobe. 1.8 Upute ze popunjavanje obrazaca Obrazac Š-01 - prva stranica Popunjava se velikim ili malim slovima. Županija: upisati šifru županije. Vlasnik objekta (tvrtka ili prezime i ime): upisuje se tvrtka ili prezime i ime privatnog vlasnika objekta. Matični broj registra: za pravne osobe upisuje se matiĆni broj registra. Za fizičke osobe upisuje se "0000000". Adresa vlasnika: upisuje se adresa vlasnika, a ne adresa objekta. Djelatnost: upisati jedan od brojeva od 1 do 14 za pravne osobe, ili "00" za fizičke osobe. Općina (grad): upisati šifru općine (grada). Naselje: upisati šifru naselja. Adresa objekta: upisuje se adresa objekta. Tip prorađuna: upisati slova "T" ili "S" ili "G", za troškovnički, sklopovski ili globalni proračun. Tip objekta: upisuje se "P" za prizemni, "J" za jednokatni, a "V" za višekatni objekt. Tip konstrukcije: upisuje se jedan od tipova prema legendi u obrascu Š-01 (brojevi od 101 do 303). Šifra objekta: upisati broj iz priloga 3 (Nomenklatura sredstava i dobara). Bruto površina: upisuje se bruto površina objekta (tlocrtna površina puta broj katova). Podrum i iskorišteni tavanski prostor računaju se s koeficijentom 0,50. Bruto površina podruma: upisuje se površina, a ako nema podruma nula. Godina izgradnje : upisuje se godina dovršenja objekta, a ako nije poznata, približna godina izgradnje prema najboljem znanju komisije. Vlasništvo: upisuje se pravni status vlasništva na dan podnošenja prijave. Upisati "D" za društveno vlasništvo. "T" za tvrtke u pretežno privatnom vlasništvu, "R" za državno vlasništvo ("republičko", i za javno podu Upisati "S" za vlasništvo stranih pravnih i fizičkih osoba. Pod strancima smatraju se sve pravne osobe sa sjedištem izvan Republike Hrvatske, kao i sve fizičke osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske. Za velike stambene zgrade u kojima postoji etažno vlasništvo (društveno, državno i privatno) upisuje se ona šifra koja odgovara većem udjelu u ukupnoj šteti na zgradi. Oštećen - Uništen : upisati "0" za oštećen (kada je kategorija oštećenja 1 do 5), a "U" za uništen (kada je kategorija oštećenja 6) Vidi prilog 2. Kategorija oštećenja: to je kategorija oštećenja iz priloga 2. Upisuje se neovisno o tome na koji se način izračunava šteta (globalno, sklopovski ili troškovnički). Upisuju se brojevi 1 do 6. Broj stanova - ukupno: upisati ukupni broj stanova u zgradi. Površina: ukupno netto površina stanova u zgradi (ne mora se mjeriti, već se procjenjuje). Broj domaćinstava: ukupni broj domaćinstava koji je živio u zgradi. Broj osoba: ukupni broj osoba koji je živio u zgradi. Broj stanova oštećenih i uništenih: upisati broj stanova. Površina: upisati netto površinu oštećenih i uništenih stanova. Broj domaćinstava: upisati broj domaćinstava u oštećenim i uništenim stanovima. Broj osoba: upisati broj osoba koji je živio u oštećenim i uništenim stanovima. Poslovni prostor: upisati netto površinu oštećenog i uništenog poslovnog prostora. Obrazac Š-01 - druga stranica U odgovarajuće rubrike upisuju se šifre koje označuju tip pojedinog sklopa i pojedine podgrupe. Šifre su dane na obrascu Š-01 strana 2. Pokraj šifri upisuje se postotak oštećenja pojedinog sklopa prema nalazu komisije. Obrasci Š-02, Š-03 i Š-04 Ovi se obrasci popunjavaju po istom načelu kao obrazac Š-01, pa dodatna objašnjenja nisu potrebna. Troškovi popravka oštećene opreme obračunavaju se na pomoćnim obrascima uz korištenje jedinstvenih cijena. Ovi troškovi ne smiju biti veći od iznosa za naba Obrazac Š-05 Obrazac se popunjava po istom načelu kao obrazac Š-01. Dopunske upute za popunjavanje pojedinih rubrika i dopunskih obrazaca propisuje Posebna komisija. Obrazac Š-06 Obrazac se popunjava po istom načelu kao obrazac Š-01. U obrazac se, međutim, unose samo sumarni podaci za sve pokretne spomenike kulture, za cjelinu koja se nalazi u jednom objektu (napr. jednom spomeniku kulture). U pomoćnim obrascima dokumentiraju se s Obrazac Š-07 Ovaj se obrazac popunjava po istom načelu kao obrazac Š-01, da dodatna objašnjenja nisu potrebna. Troškovi se izračunavaju na pomoćnim obrascima uz korištenje jedinstvenih cijena. Obrazac Š-08 U obrazac se upisuju podaci prema uputi uz obrazac. Osim osobnih podataka upisuju se i podaci o uzdržavanim osobama koje su članovi obitelji osobe: bračni drug, djeca rođena u braku ili izvan braka, usvojena djeca, pastorčad, roditelji, očuh, maćeha i usv Kao dokaz smrti prilaže se izvod iz matične knjige umrlih. Za osobe s oštećenjima organizma koje je nastalo kao posljedica rane, povrede, ozljede ili bolesti dobivene pod okolnostima predvidenim Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata prilaže se Za nestale osobe, za koje je postupak proglašenja nestalim okončan, upisuje se pod šifra štete "U" ("umro"). Za nestale osobe za koje se smatra da su nestale, ali sudski postupak proglašenja nestalim nije proveden ili okončan upisuje s Visina nematerijalne štete zbog gubitka života i zdravlja ljudi određuje se prema naknadama koje u Biltenu objavljuje Ministarstvo financija. Radi utvrđivanja visine naknade za nematerijalnu štetu u ukupnoj šteti načinjenoj gubitkom života i zdravlja ljud Šteta je ovisna o dobu, spolu, stručnoj spremi i zaposlenosti osobe, o postotku invaliditeta i broju, dobi i spolu uzdržavanih osoba. Materijalna šteta se proračunava automatskim postupkom koji propisuje Institut građevinarstva Hrvatske prema metodologiji Štetu na obrascu Š-08 prijavljuju fizičke osobe u onoj općini (gradu) u kojoj imaju prebivalište ili boravište, neovisno o tome gdje se događaj u kojem je šteta nastala zbio. Za pripadnike Hrvatske vojske šteta se prijavljuje prema mjestu prebivališta oso

PRILOG 2 UTVRĐIVANJE KATEGORIJE OŠTEĆENJA OBJEKATA Niže navedeni opisi oštećenja zgrada u ratnim razaranjima služe za globalnu procjenu ratne štete u smislu Upute a primjenjuju se na obiteljske i gospodarske zgrade veličine do 500 m2 bruto površine. Za veće stambene, poslovne i gospodarske zgrade kao i za

KATEGORIJA 1       2                       3       4                               5       6 Objekti  podobni za             Privremeno neupotreb-           Neupotrebljivi ob- upotrebu nakon popra-   ljivi objekti                           jekti vaka

Kategorija 1. Objekt nije direktno pogođen projektilom. Manja oštećenja fasadne žbuke od metaka ili šrapnela. Stakla razbijena do 50% ukupne površine. Pokrov djelomično oštećen i rastrešen. Manje štete na građevinskoj stolariji. Oprema zgrade lakše oštećena. Stabilnost Kategorija 2. Objekt pogođen jednim projektilom manjeg kalibra u krov ili zid. Više projektila eksplodiralo u okolici objekta. Znatno oštećeno pročelje, koje treba u cijelosti obnoviti. Stakla u cijelosti razbijena. Znatno rastrešen pokrov. Oštećeni dimnjaci. Građevins Kategorija 3. Objekt pogođen projektilom većeg kalibra ili s više pogodaka. Djelomično urušena krovna konstrukcija. Pokrov gotovo u potpunosti uništen ili pao. Proboji pročelja i stropova na više mjesta, ali nema velikih trajnih deformacija stropova i zidova. Pregrađni Kategorija 4. Objekt pogođen projektilom većeg kalibra ili s više pogodaka. Požar u zgradi je blagovremeno lokaliziran. Krovište srušeno. Pokrov uništen. Proboji pročelja i monolitnih stropova na više mjesta uz deformacije koje ne ugrožavaju nosivost i stabilnost. Jeda Kategorija 5. Objekt pogođen projektilom većeg kalibra ili s više pogodaka. Požar u zgradi nije blagovremeno lokaliziran, ali nije dublje oštetio nosive zidove. Krovište srušeno ili izgorjelo. Pokrov uništen. Proboji pročelja i monolitnih stropova na više mjesta uz def Kategorija 6. Objekt pogođen projektilom većeg kalibra ili s više pogodaka ili uništen minama postavljenim u zgradu. Požar u zgradi nije blagovremeno lokaliziran. Požar je uništio krovište i stropne konstrukcije. Velike detormacije ili urušavanja stropova. Nosivi zidov

PRILOG 3 NOMENKLATURA SREDSTAVA I DOBARA                                                                                                 Mjerna Šifra           Naziv sredstava - dobara                                                        jedinica 0               ZEMLIŠTE 0100 Poljoprivredno zemljište                                                                   ha 0110 Obradivo poljoprivredno zemljište                                                  ha 0120 Ostalo poljoprivredno zemljište                                                            ha 0200 Šumsko zemljište                                                                   ha 0300 Gradevinsko zemljište                                                                      ha 0400 Ostalo zemljište                                                                           ha 1 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 10                              Hidrograđevinski objekti 1010  Brane i nasipi - kod hidroelektrana, hidrotehničkih melioracija,uređenja bujica, regulacije vodotoka,morskih solana i sl.                                                                 m3 1020Kanali - hidroelektrana,plovni,za  dovod i odvod vode u industriji,kod termoelektrana,kod hidrotehničkih melioracija i sl.                                                                  m1 1030 Bazeni - u industriji,fiskulturni, za kupanje,ostali, osim ribnjaka                        m2 1040 Tuneli i cjevovodi za dovod  i odvod vode - dovodni i odvodni tuneli i cijevi pod tlakom kod hidroelektrana,tuneli i cijevi u industriji,šahtovi pod tlakom kod hidroelektrana i sl.               m1 1050 Osiguranje obala - kamenom, zidom i drugim materijalom,osiguranje i uređenje obala u gradovima m1 1060 Vanjski vodovod - vodovodi, dovodi i razv.mreža                                    m1 1061 Kaptažne građevine,vodovodni spremnici,crpne stanice,objekti za pročišćavanje vode i drugi objekti m3 1070 Vanjska kanalizacija - kanali I kolektori                                                  m1 1071 Objekti za pročišćavanje  otpadnih voda                                            kom 1099 Nespomenuti hidrograđevinski objekti  kom 11 Prometni objekti 1111  Željezničke pruge normalnog kolosijeka m1 1112  Ostale pruge - željezničke pruge uskog  kolosijeka, industrijske I šumske pruge , stanični kolosjeci I tramvajske pruge                                                                           m1 1120   Željeznički mostovi,nadvožnjaci, podvožnjaci i vijadukti                         m1 1131   Autoceste                                                                                m1 1132   Magistralne ceste                                                                        m1 1133   Regionalne ceste                                                                 m1 1134   Lokalne ceste                                                                            m1 1135  Nekategorizirane ceste - šumske , u tvorničkom I bolničkom krugu I sl.            m1 1140  Cestovni mostovi,nadvožnjaci,podvožnjaci i vijadukti                                      m1 1150  Ulice i trgovi - sve vrste ulica i trgova bez obzira na zastor gornjeg stroja             m2 1160   Tuneli i galerije na željeznićkim prugama i cestama                                      m1 1180   Operativne obale - luke s lukobranima                                                    m1 1191   Zrakoplovne piste                                                                        m2 1199   Nespomenuti prometni objekti                                                             kom 12-13  Elektroenergetskl I ostall transportni objekti 1210   Elektroenergetski vodovi i mreže - dalekovodi el. mreža za željeznicu,tramvaje i trolejbuse,zračni I kabelski vodovi jake i slabe struje s uličnom rasvjetom i sl.                                                                         m1 1220 TT linije,kabeli,kabelske kanalizacije, SS linije i SS kanalizacije                        m1 1230   Transformatorske stanice                                                         kom 1310   Nahovodi,plinovodi,parovodi i cjevovodi m1 1320   Žičare - viseće i lančane žičare,jamske, sportske uspinjače i sl.                        m1 1399   Nespomenuti elektroenergetski I ostali transportni objekti                               kom 14 - 17 Privredne zgrade I objekti 1410 Istražne bušotine                                                                  m1 1420 Eksploatacija okna , hodnici ,  uskopi, niskopi I jamske prostorije                        m3 1422 Otkrivke                                                                                   m3 1426 Eksploatacijske bušotine                                                           m1 1510 Industrijske proizvodne zgrade (osim hala I hangara)- proizvodne zgrade uključujući I termoelektrane I hidroelektrane   m2 1520  Hale I hangari u svim djelatnostima                                                       m2 1530  Industrijske peći , sušilice I dimnjaci - zidane ciglane , zidane vapnenice , peći u industriji vatrostalnog materijala , visoke peći , sušionice , peći u tvornicama cementa , tvornički dimnjaci                                                                                        m3 1540  Silosi , hladnjače , spremnici I cisterne u svim djelatnostima                            m3 1550  Skladišta proizvoda , materijala I oruđa  za rad u svim djelatnostima                     m2 1610  Staje za krupnu I sitnu stoku I svinjci                                                   m2 1620  Peradarnici                                                                               m2 1645  Ribnjaci I mrijestilišta                                                                  m2 1650 Zgrade I objekti u šumarstvu -šumarske , lugarske I lovačke kuće , kuće za drvosječe , šupe I dr m2 1710  Zgrade željezničkog prometa - kolodvori, remize , garaže I druge vrste zgrada ( osim 1520) m2 1720  Zgrade vodenog I zračnog prometa ( osim 1520)                                     m2 1730  Zgrade cestovnog I gradskog prometa ( osim 1520)                                  m2 1740  Zgrade I objekti Hrvatskih pošta I telekomunikacija                                       m2 1751  Zgrade u trgovini - trgovačke robne kuće, prodavaonice , izložbeni paviljoni , kiosci, ljekarne I sl                                                                                                 m2 1754  Hoteli                                                                                    m2 1755  Moteli , odmarališta I druge zgrade  ugostiteljstva I turizma                             m2 1771  Zgrade I objekti za obrtništvo                                                            m2 1772  Zgrade I objekti za komunalnu djelatnost   - zgrade toplana , plinara , javnih vodovoda I kanalizacije, tržnica , javnih parkova , objekti na grobljima , javne garaže I sl .             m2 1780  Upravne zgrade privrednih poduzeća                                                        m2 1799  Nespomenuti privredni objekti                                                             m2 18 - 19  Izvanprivredne zgrade I objekti 1810   Stambene zgrade                                                                  m2 1814   Vikendice                                                                                m2 1821   Školske zgrade                                                                           m2 1822   Zgrade za znanstvenoistraživačku djelatnost                                              m2 1823   Zgrade za znanstveno-nastavnu djelatnost                                         m2 1831   Zgrade I objekti za kulturu I umjetnost - domovi  kulture, kazališta, filmski studij, kinematografi , knjižnice , čitaonice                                                                              m2 1832   Zgrade I objekti za informacije - zgrade istraživačke I novinske djelatnosti , zgrade HTV I studij m2 1833   Zgrade za muzeje I zbirke                                                                m2 1840   Zgrade za zdravstvenu zaštitu - bolnice , klinike, klimatska I kupališna lječilišta , zdravstveni domovi I stanice , poliklinike I ambulante                                                     m2 1850   Zgrade za društvenu I socijalnu zaštitu - jaslice , vrtići, domovi za defektnu djecu, domovi za invalide, domovi umirovljenika , đački I stud. domovi                                    m2 1860  Fiskulturne zgrade I objekti - zgrade , stadioni I sportski tereni                        m2 1870  Zgrade društveno političkih zajednica I organizacija                                      m2 1893  Skloništa                                                                         m2 1899  Nespomenuti objekti u izvanprivrednim djelatnostima                                       m2 1910 Stambene zgrade u izgradnji                                                                m2 1920 Ostali objekti u izgradnji                                                         m2

2 OPREMA 2300 Energetski strojevi, uređaji i postrojenja                                         kom 2400 Strojevi radilice i postrojenja opće namjene                                               kom 2500 Specijalni i specifični strojevi, uređaji i postr.                                         kom 2600 Sredstva transporta i veza                                                         kom 2610 Specifična sredstva željezničkog prometa                                           kom 2620 Specifična sredstva i uređaji pomorskog prometa  kom 2630 Specifična sredstva i uređaji unutrašnje plovidbe  kom 2640 Specifični uređaji zračnog prometa                                                 kom 2650 Cestovna transportna vozila osim zaprežnih                                         kom 2660 Sredstva veze                                                                              kom 2670 Ostali uređaji i sredstva transporta i veza                                                kom 2700 Krupni alat, instrumenti, laboratorijska oprema, pogonski, poslovni i neposlovni inventar                                                        kom 2900 Ostala nespomenuta oprema                                                          kom

3 DUGOGODIŠNJI NASADI 3800 Dugogodišnji nasadi                                                                        ha 3810 Voćnjaci                                                                                   ha 3820 Vinogradi                                                                          ha 3830 Hmeljnici                                                                          ha 3840 Dugogodišnji nasadi u izgradnji                                                            ha

4 ŠUME I DIVLJAČ 4100 Šume                                                                                       ha 4110 Šume listača                                                                               ha 4120 Šume četinjača                                                                             ha 4200 Divljač                                                                                    kom

5 STOČNI FOND, PERAD I RIBA 5910 Konji, mule, magarci, mazge                                                                kom 5920 Goveda i bivoli                                                                            kom 5921 Goveda za priplod                                                                  kom 5922 Ostala goveda                                                                              kom 5930 Svinje                                                                                     kom 5931 Svinje za priplod                                                                          kom 5932 Ostale svinje                                                                             kom 5940 Ovce i koze                                                                                kom 5941 Ovce i koze za priplod                                                                     kom 5942 Ostale ovce i koze                                                                 kom 5950 Perad                                                                                      kom 5960 Košnice pčela                                                                              kom 5970 Riba                                                                                       tona

6 OBRTNA SREDSTVA 6100 Sirovine, reprod. materijal, sitni inventar, sir. nafta 6200 Poluproizvodi i nedovršeni proizvodi 6300 Tekuća poljoprivredna proizvodnja                                                  tona 6310 Žitarice                                                                                   zona 6320 Industrijsko bilje                                                                         tona 6330 Povrtlarsko bilje                                                                          tona 6340 Stočno krmno bilje                                                                 tona 6350 Livade i pašnjaci                                                                          tona 6360 Rasadnici                                                                          tona 6370 Voće                                                                                       tona 6380 Grožđe                                                                                     tona 6390 Ostalo                                                                                     tona 6400 Gotovi proizvodi 6500 Trgovačka roba

7 SPOMENICI KULTURE I PRIRODE 7100 Spomenička područja i cjeline                                                              kom 7110 Povijesno memorijalna područja                                                     kom 7120 Naselja i dijelovi naselja                                                                 kom 7130 Kompleksi i grupe povijesnih građevina                                                     kom 7140 Arheološki lokaliteti                                                                      kom 7150 Nacionalni parkovi                                                                 kom 7160 Parkovi prirode                                                                            kom 7170 Rezervati i krajolici                                                                      kom 7200 Pojedinačni nepokretni spomenici kulture                                           m2 7210 Povijesno memorijalni spomenici                                                    m2 7220 Civilne grđevine                                                                           m2 7230 Vojne i obrambene građevine                                                                m2 7240 Gospodarske građevine                                                                      m2 7250 Sakralne građevine                                                                 m2 7260 Grobne građevine                                                                   kom 7270 Javna plastika i urbana oprema                                                            kom 7280 Arheološki spomenici                                                                       kom 7290 Park, perivoj, rezervat, krajolik                                                          kom 7300 Pokretni spomenici kulture                                                         kom 7310 Arheološki                                                                         kom 7320 Povijesni                                                                         kom 7330 Slikarstvo i kiparstvo                                                                     kom 7340 Primijenjena umjetnost i umjetni obrt                                                      kom 7350 Etnografski                                                                                kom 7360 Knjige i arhivalije                                                                        kom 7370 Oružje                                                                                     kom 7380 Tehnički                                                                                   kom 7390 Ostali                                                                                     kom ( *  * )

 8 OSTALA SREDSTVA I DOBRA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU 8010 Motorna osobna i teretna cestovna vozila                                           kom 8020 Čamci, brodice i dr.                                                                       kom 8030 Kućanski aparati i namještaj 8040 Ostala sredstva i dobra 8040 Zlato, novac, dragocjenosti, vrijednosni papiri 8040 Umjetničke slike i drugi umjetnički predmeti 8040 Dokumentacija 8040 Knjige i arhivalije 8040 Osobne stvari i odjeća 8040 Ostalo (Grobnice i dr.)

9 TROŠKOVI IZAZVANI ŠTETOM, INDIREKTNA ŠTETA I ŠTETA NAČINJENA GUBITKOM ŽIVOTA I ZDRAVLJA LJUDI

Troškovi obrane 9110 Troškovi na privremenim mjerama obrane 9120 Troškovi obrane 9130 Troškovi rada strojeva, vozila i mehanizacije

Troškovi zbrin)avanja pućenstva 9210 Evakuacija pučanstva 9220 Troškovi privremenog smještaja 9230 Troškovi prehrane 9240 Troškovi opskrbe pitkom vodom 9250 Troškovi rasvjete i ogrjeva

Troškovi zdravstvene zaštite 9310 Cijepljenje i druge preventivne mjere 9320 Lijekovi 9330 Ortopedska pomagala 9340 Troškovi ambulantnog liječenja 9350 Troškovi liječenja u bolnici 9360 Troškovi rehabilitacije 9370 Troškovi osnivanja privremenih ambulanti i bolnica 9380 Cijepljenje i evakuacija stoke i peradi 9390 Troškovi održavanja higijensko sanitarnih uvjeta

Novčana davanja 9410 Naknade plaća na teret fonda zdravstvenog osiguranja (* *)Šitre u zagradi ne mogu se upisivati u obrasce Š05 i Š-06

9420 Jednokratne novčane pomoći iz društvenih fondova 9430 Troškovi identifikacije, pogreba i posmrtne pripomoći

Ostali troškovl 9510 Troškovi evakuacije i spašavanja materijalnih dobara 9520 Troškovi raščišćavanja ruševina 9530 Troškovi raščišćavanja i asanacije terena lokoliša) 9540 Troškovi rada komisija za procjenu štete 9600 Indirektna šteta 9900 Štete načinjene gubitkom života zdravlja i Ijudi

PRILOG 4 TABLICA AMORTIZACIJSKIH KOEFICIJENATA ZGRADE

Postoci kojima treba umanjiti novu vrijednost stambenih i ostalih , zgrada zbog starosti i dotrajalosti

Godina vjerojatnog trajanja gradevine Godina do                                                                               120 starosti        20      30      40      50      60      70      80      90      100     110     i više 5       12      8       5       4       3       3       3       2       2       2       2 10      30      18      12      10      8       6       5       5       4       4       3 15      52      30      21      16      12      10      9       8       7       6       5 20      80      44      30      22      18      14      12      11      10      8       8 25              61      41      30      23      19      16      14      12      11      10 30              80      52      38      30      24      21      18      16      14      12 35                      65      48      37      30      25      22      19      17      15 40                      80      58      44      36      30      25      22      20      18 45                              68      52      42      35      30      26      23      21 50                              80      61      48      41      34      30      26      23 55                                      71      55      47      39      34      30      27 60                                      80      64      52      44      38      34      30 65                                              72      59      49      43      37      33 70                                              80      65      54      48      42      37 75                                                      72      61      52      46      41 80                                                      80      66      58      50      44 85                                                              73      63      54      48 90                                                              80      68      59      52 95                                                                      74      64      56 100                                                                     80      70      61 105                                                                             74      65 110                                                                             80      70 115                                                                                     75 1201)                                                                                   80

1) Za građevine koje su prema ovoj tablici svoj vjerojatni vijek trajanja prošle uzima se otpis od najviše 30%

OPREMA AMORTIZACIJSKE STOPE ZA OPREMU

Godine vjerojatnog trajanja opreme                 1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 Godišnji otpis upostocima      100     50      33      25      20      16,6    14,3    12,5    11,1    10

Za uništenu opremu šteta se može proračunati i prema slijedečim pravilima:                                                 priznaje se šteta kao za ako je starost opreme                           vrijednost

1. nova ili do 1/3 vijeka trajanja              nove opreme 2. 1/3 do 2/3 vijeka trajanja 70%               nove opreme 3. 2/3 do 1/1 vijeka trajanja 40%               nove opreme 4. veća od vijeka trajanja 30%          nove opreme

Kod uporedivanja razlićitih strojeva iste namjene osnovicu čini upoređivanje jednakih proizvodnih kapaciteta.

PRILOG 5

KLASIFIKACIJA DJELATNOSTI

Gospodarske djelatnosti 1. Industrija i rudarstvo 2. Poljoprivreda i ribarstvo 3. Šumarstvo 4. Vodoprivreda 5. Građevinarstvo 6. Promet i veze 7. Trgovina 8. Ugostiteljstvo i turizam 9. Obrtništvo 10. Stambeno-komunalne djelatnosti 11. Financijske i druge usluge Društvene djelatnosti 12. Obrazovanje, znanost i kultura 13. Zdravstvo i socijalna zaštita 14. Jedinice lokalne uprave i samouprave i ostale organizacije

PRILOG 6 OBRASCI ZA UTVRĐIVANJE I PROCJENU RATNE ŠTETE

Osnovni obrasci Prilog 6/1 Obrazac Š-01 Štete na građevinskim objektima Prilog 6/2 Obrazac Š-02 Štete na opremi u društvenom i priavnom vlasništvu Prilog 6/3 Obrazac Š-03 Štete na ostalim sredstvima u društvenom i državnom vlasništvu Prilog 6/4 Obrazac Š-04 Štete na ostalim sredstvima u privatnom vlasništvu Prilog 6/5 Obrazac Š-05 Štete na nepokretnim spomenicima kulture Prilog 6/6 Obrazac Š-06 Štete na pokretnim spomenicima kulture Prilog 6/7 Obrazac Š-07 Troškovi i indirektne štete na društvenom I državnom vlasništvu Prilog 6/8 Obrazac Š-08 Štete načinjene gubitkom života i zdravlja Ijudi

Pomoćnl obrascl

Prilog 6/9 Obrazac Š-09 Prijava štete - sumarni pregled broja obrazaca u poduzeču Prilog 6/10 Obrazac Š-10 Prijava štete za fizičke osobe (gradane) Prilog 6/11 Obrazac Š-11 Prosječne cijene za procjenu šteta Prilog 6/12 Obrazac Š-01 POM Obračun troškova za popravak oštećenog objekta Prilog 6/13 Obrazac Š-02P0M-A Obračun troškova za popravak oštećene opreme Prilog 6/14 Obrazac Š-02P0M-B Obračun troškova za uništenu opremu Prilog 6/15 Obrazac Š-03P0M Procjena štete na obrtnim sredstvima, zemljištu, dugogodišnjim nasadima, na šumama i divljači, na stočnom fondu, peradi i ribi Prilog 6/16 Obrazac Š-04P0M Proračun indirektne štete za fizičke osobe Prilog 6/17 Obrazac Š-07P0M Proračun indirektne štete za pravne osobe

PRILOG 6/1 Š-01                    Štete na građevinskim objektima         1/2 Broj obrasca:   Vlasnik objekta ime/tvrtka Matični broj regisstra Županija: Adresa vlasnika Djelatnost Općina - grad Naselje Adresa objekta Tip proraČuna   UKUPNO U OBJEKTU Tip objekta     Broj stanova Tip konstrukcije Površina stanova Šifra objekta,  Broj domaćinstava Bruto površina Broj osoba Bruto povrina podruma OŠTEĆENO I UNIŠTENO Godina izgradnje Broj stanova Vlasništvo Površina stanova Status vlasnika Broj domaćinstava Kategorija oštećenja    Broj osoba Oštećen - uništen       Poslovni prostor m2             Način nastanka štete el ŠTETA u 000 HRD I I I I I I I I I I I Djefatnost:                             Tip proračuna:                                  Tip konstrukcije: 01- Industrija i rudarstvo T - troškovnički proračun (ispunite 801str.1)) 101AB skeletna konstrukcija 02- Poljoprivreda i ribarstvo S - proračun po sklopovima (ispunite Š01str.1i 2) 102AB skelet sa jezgrom 03- Šumarstvo   G - globalni proračun i procjena (ispunite Š 01str.1)   103ABskelet sa zidovima 04- Vodoprivreda                        Tip objekta:                            104Ćelični skelet 05- Građevinarstvo                      J- jednokatni                           201Kameno zide,suhozid 06- Promet i veze                       V - višekatni                           202Kameno zide,slaba gradnja 07- Trgovina                            P - prizemni                            203Kameno zide,dobra gradnja 08- Ugostiteljstvo i turizam                                                    204Betonsko zide 09- Obrtništvo                  Šifra objekta: vidjeti prilog 3Upute            205Obično ziđe,drveni strop 10- Stambeno komunalne djelatnosti              Bruto površina: u m2    206Zide sa hor.serklaiima,AB strop 11- Financijske i druge usluge          Bruto pov. podruma: u m2        207Zide sa hor.i vertserkl.,ABstrop 12- Obrazovanje,znanost i kultura                                               208Zide armirano 13- Zdravstvo i socijalna zaštita       Vlasništvo:                             211AB zidovi 14- Zajednice lokalne samouprave  D - društveno,                                212Krupnopanelni sistemi 00- Građani                                                             T - tvrtke u privatnom vlasništvu 213Plinobetonsko ziđe                                 R - drfavno (repubiičko)                221 Mješovita gradnja                                 P - privatno                            301 Ziđe od črepića                                 M - mješovito                           302 Drvena zgrada starog tipa Status vlasnika:                                                        303 Drvena zgrada,suvremena D - domaći                                                              Kategorija oštećenja: S - stranci                                                             1do 6,vidjeti prilog 2Upute

Oštećen - Uništen: 0- oštećen objekt U - uništen objekt DATUM                                           ČLANOVI KOMISIJE

Prilog 6/1

Š-01                    Štete na građevinskim objektima         2/2

Naziv sklopa            Tip sklopa                              Oštećenje 1 . Temelji 2 .  Nosivi zidovi I stupovi 3 .  Stropovi 4 .  Stubište 5 .  Krovna konstrukcija 6 .  Pokrov 7 .  Pregradni zidovi 8 .  Podovi 9 .  Fasada 10 . Prozori 11 . Vrata 12 . Stakla 13 . Limarija 14 . Vodovod I kanalizacija 15 . Električna instalacija 16 . Centralno grijanje 17 . Ostali građevinski radovi 18 . Ostali završni radovi

1.Temelji: 01 Zidani trakasti temelji i nadtemeljno ziđe od opeke 02 Zidani trakasti temelji i nadtemeljno ziđe od kamena 03 Betonirani trakasti temelji i nadtemeljno ziđe 04 Zidani temelji samci od opeke        05 Betonirani temelji samci     06 Armirani betonski temelji samci 07 Armirno betonske temeljne grede      08 Armirano betonska tomeljna ploča

2.Nosivi zidovi i stupovi:              01                      02              03 01 A B.skelet sa zidovima ispune        2.4- 4.2m       4.2- 5.4m               5.4- 6.2m 02 Čelični skelet                       2.4- 4.2m       4.2- 5.4m               5.4- 6.2m 03 Kameno ziđe                  40cm            50cm                    60cm 04 Betonsko ziđe                        20cm            25cm                    30cm 05 Ziđe od opeke                        25cm            30cm                    38cm 06 Ziđe s horiz.serklaiima              25cm            30cm                    38cm 07 Ziđe s horiz.i vort.serklaiima       25cm            30cm                    36 cm 08 Ziđe od betonskih blokova            20cm            25cm 09 Ziđe od plinobetonskih blokova       20cm            25cm                    30cm 10 Armirano betonski zidovi 11 Krupno panelni sustavi 12 Drveni zidovi                        18cm            20cm                    24cm 13 Laki montažni zidovi         12cm            14cm                    18cm

3.Stropne konstrukcije:         01              02                      03 01 Drveni grednik                       2.4- 3.6m       3.6- 4.8m       4.8- 5.6m 02 Armirano betonska ravna plođa        2.4- 4.2m       4.2- 5.4m       5.4- 6.2m 03 Armirano betdnska rebrasta ploća     2.4- 4.2m       4.2- 5.4m       5.4- 6.2m 04 Polumontažni betonski strop  do 3m           preko 3m 05 Polumont strop od opek elemenata                               do 3m           preko 3m 06 Montažni strop                       2.4- 4.2m       4.2- 5.4m       5.4- 6.2m 07 Mont.strop od lakoagregatnih ploča                                   3- 4m           4- 5m

4.StubiŠte: 01 A.B. 02 Drveno 03 Čelično 04 Montažno betonsko

5.Krovna konstrukcija:          01              02              03 01 Drveno krovište                      2.4-4.2m        4.2- 5.4m       5.4- 6.2m 02 Krovište od betonskih nosača 15- 21m 22- 31m 03 Krovište od čeličnih nosača  15- 21m 22- 31m

6. Pokrov: 01 Biber crijep 02 Utorene crijep 03 Žljebnjaci 04 Valovite salonit pločo 05 Salonit ploče Kaštelanka 06 Eternit ploče 07 Šindra 08 Pocinčani lim 09 Bakreni lim 10 Alumlnijske profilirane ploče 11 Ravni prohodni krov 12 Ravni neprohodni krov 13 Termoizolacija krovišta

7. Pregradni zidovi: 01 Od opeke 02 Od betonskih blokova 03 Od plinobetonskih blokova 04 Od drveta

8 Podovi : 01 Cementna glazura 02 Parket 03 Brodski pod 04 Keramičke pločice 05 Teraco pod 06 Kamene ploče 07 Tekstilni podovi

9. Fasada: 01 Žbukana 02 Žbukana tormofasada 03 Toplinska 04 Od fasadne opeke 05 Od kamenih ploča 06 Ventilirnna od opeke 07 Ventilirann od azb. cem. ploča , 08 Ventilirana od kamenih ploča 09 Od mont fasadnih elemenata

10. Prozori: 01 Drveni 02 Metalni 03 Od eloksiranog aluminija 04 Dvostruko ostakljenje 05 ostakljenjo IZO staklom

11. Vrata: 01 Puna vrata 02 Ostakljena vrata 03 Staklene stijene

12 Stakla: 01 jednostruka 02 dvostruka 03 IZO

13.Limeni opšavi I žljebovi 01 Od pocinčanog limn 02 Od bakrenog lima 03 Od aluminijskog lima

DATUM                           ČLANOVI KOMISIJE

PRILOG 6/2

Š-02            Štete na opremi u društvenom i državnom vlasništvu i privatnih tvrtki

Broj obrasca: Vlasnik objekta ime/tvrtka Matični broj registra Županija Adresa vlasnika Djelatnost Općina - grad Vlasništvo: Naselje Status vlasnika: Adresa objekta

OŠTEČENO                UNIŠTENO                OŠTEĆENO                UNIŠTENO KOL. U 000 HRD  KOL. U 000 HRD  KOL. U 000 HRD  KOL. U 000 HRD 2300                    2560 2400                    2660 2500                    2670 2600                    2700 2610                    2900 2620 2630                    UKUPNO 2640                    S V E U K U P N O

Šitra opreme 2300 Energetski strojevi, uređaji i postrojenja 2400 Strojevi radilice i postrojenja opće namjene 2500 Specijalni i specfični strojevi, uređaji postrojenja 2600 Sredstva transporta i veze 2610 Specifična sredstva željezničkog prometa 2620 Specifična sredstva i uređaji pomorskog prometa 2630 Specfična sredstva i uređaji unutrašnje plovidbe 2640 Specifični uređaji zračnog prometa 2650 Cestovna transportna vozila 2660 Sredstva veze 2670 Ostali uređaji i sredstva transporta i veze 2700 Krupni alat, instrumenti, laboratorijska oprema,pogonski poslovni i neposlovni inventar 2900 Qstala nespomenuta oprema

Djelatnost 01 Industrija i rudarstvo 02 Poljoprivreda i ribarstvo 03 Šumarstvo 04 Vodoprivreda 05 Građevinarstvo 06 Promet i veze 07 Trgovina 08 Ugostiteljstvo i turizam 09 Obrtništvo 10 Stambeno komunalne djelatnosti 11 Financijske i druge usluge 12 Obrazovanje, znanost i kultura 13 Zdravstvo i socijalna zaštita 14 Zajednice lok. samouprave

Vlasništvo D - društveno R - državno (republičko) T - tvrtke u privatnom vlasništvu

Status vlasnika D - domaći S - stranac DATUM                   ČLANOVI KOMISIJE

PRILOG 6/3

Š-03    Štete na ostalim sredstvima u društvenom i državnom vlasništvu i privatnlh tvrtki       1/2

Broj obrasca: Vlasnik objekta ime/tvrtka Matični broj registra Županija Adresa vlasnika Djelatnost Općina - grad Vlasništvo: Naselje Status vlasnika: Adresa objekta

OŠTEČENO                UNIŠTENO                OŠTEĆENO                UNIŠTENO KOL. U 000 HRD  KOL. U 000 HRD  KOL. U 000 HRD  KOL. U 000 HRD OBRTNA SREDSTVA 6100                    6360 6200                    6370 6300                    6380 6310                    6390 6320 6330                    6400 6340                    6500 6350                    SVEUKUPNO

Šifre obrtnih sredstava: 6100 Sirovine, reprodukcijski materijal i sitni inventar 6200 Poluproizvodi i nedovršena proizvodnja 6310 Žitarice 6320 Industrijsko bilje 6330 Povrtlarsko bilje 6340 Stočno krmno bilje 6350 Livade i pašnjaci 6360 Rasadnici 6370 Voće 6380 Grožđe 6390 Ostalo 6400 Gotovi proizvodi 6500 Trgovačka roba

Djelatnost 01 Industrija i rudarstvo 02 Poljoprivreda i ribarstvo 03 Šumarstvo 04 Vodoprivreda 05 Građevinarstvo 06 Promet i veze 07 Trgovina 08 Ugostiteljstvo i turizam 09 Obrtništvo 10 Stambeno komunalne djelatnosti 11 Financijske i druge usluge 12 Obrazovanje, znanost i kultura 13 Zdravstvo i socijalna zaštita 14 Zajednice lok. samouprave

Vlasništvo D - društveno R - državno (republičko) T - tvrtke u privatnom vlasništvu

Status vlasnika D - domaći S - stranac DATUM                                           ČLANOVI KOMISIJE

Prilog 613

Š-03    Štete na ostalim sredstvima u društvenom i državnom vlasništvu i privatnih tvrtki       2/2

OŠTEČENO                UNIŠTENO                OŠTEĆENO                UNIŠTENO KOL. U 000 HRD  KOL. U 000 HRD  KOL. U 000 HRD  KOL. U 000 HRD

ZEMLJIŠTE               4120 0100                    4200 0110                    STOKA 0120                    5910 0200                    5920 0300                    5921 0400                    5922 NASADI          5930 3800                    5932 3810                    5932 3820                    5940 3830                    5941 3840                    5942 ŠUME                    5950 4100                    5960 4110                    5970

Zemljište: 0110 Obradivo poljoprivredno zemljište 0120 Ostalo poljoprivredno zemljište 0200 Šumsko zemljište 0300 Građevinsko zemljište 0400 Ostalo zemljište

Dugogodišnji nasadi: 3800 Dugogodišnji nasadi 3810 Voćnjaci 3820 Vinogradi 3830 Hmeljnici 3840 Dugogodišnji nasadi u izgradnji

Šume i divljač: 4110 Šume listača 4120 Šume četinjača 4200 Divljač

Stočni tond, perad i riba: 5910 Konji, mule, magarci, mazge 5921 Goveda za priplod 5922 Ostala goveda 5931 Svinje za priplod 5932 Ostale svinje 5941 Ovce i koze za priplod 5942 Ostale ovce i koze 5950 Persad 5960 Košnice pčela 5970 Riba

DATUM                   ČLANOVI KOMIStJE

PRILOG 6/4

Š-04                            Štete na ostalim sredstvima u vlasništvu građana

Broj obrasca: Vlasnik objekta ime/tvrtka Matični broj registra Županija Adresa vlasnika Djelatnost Općina - grad Vlasništvo: Naselje Status vlasnika: Adresa objekta

OŠTEČENO                UNIŠTENO                OŠTEĆENO                UNIŠTENO KOL. U 000 HRD  KOL. U 000 HRD  KOL. U 000 HRD  KOL. U 000 HRD OBRTNA SREDSTVA 6100                    6360 6200                    6370 6300                    6380 6310                    6390 6320 6330                    6400 6340                    6500 6350                    SVEUKUPNO

Šifre obrtnih sredstava: 6100 Sirovine, reprodukcijski materijal i sitni inventar 6200 Poluproizvodi i nedovršena proizvodnja 6310 Žitarice 6320 Industrijsko bilje 6330 Povrtlarsko bilje 6340 Stočno krmno bilje 6350 Livade i pašnjaci 6360 Rasadnici 6370 Voće 6380 Grožđe 6390 Ostalo 6400 Gotovi proizvodi 6500 Trgovačka roba

Vlasništvo D - društveno R - državno (republičko) T - tvrtke u privatnom vlasništvu

Status vlasnika D - domaći S - stranac

Djelatnost :  00

DATUM                   ČLANOVI KOMISIJE

Prilog 6/4

Š-04            Štete na ostalim sredstvima u vlasništvu građana        2/3

OŠTEĆENO                UNIŠTENO KOL. U 000 HRD  KOL. U 000 HRD

OPREMA 2300 2400 2500 2600 2700 2900 OSTALA SREDSTVA I DOBRA 8000 8020 8030 8040 INDIREKTNA ŠTETA 9600

Šifre opreme: 2300 Energetski strojevi, uređaji i postrojenja 2400 Strojevi radilice i postrojenja opće namjene 2500 Špecijalni i specifični strojevi, uređaji i postrojenja 2600 Sredstva transporta i veze 2700    Krupni alat instrumenti laboratorijska oprema, pogonski, poslovni i neposlovni inventar 2900 Ostala nespomenuta oprema

Šlfre ostalih sredstava i dobara: 8010 Osobna cestovna vozila 8020 Čamci i brodice 8030 Kućanski aparati i namještaj 8040 Ostala sredstva i dobra, osobne stvari 9600 Indirektna šteta

DATUM                   ČLANOVI KOMISIJE

Prilog 614

Š-04    Štete na ostalim sredstvima u vlasništvu gradana                3/3

OŠTEČENO                UNIŠTENO                OŠTEĆENO                UNIŠTENO KOL. U 000 HRD  KOL. U 000 HRD  KOL. U 000 HRD  KOL. U 000 HRD ZEMLJIŠTE                       4120 0100                            4200 0110                            STOKA 0120                            5910 0200                            5920 0300                            5921 0400                            5922 NASADI                  5930 3800                            5932 3810                            5932 3820                            5940 3830                            5941 3840                            5942 ŠUME                            5950 4100                            5960 4110                            5970

Zemljište: 0110 Obradivo poljoprivredno zemljište 0120 Ostalo poljoprivredno zemljište 0200 Šumsko zemljište 0300 Građevinsko zemljište 0400 Ostalo zemljište

Dugogodišnji nasadi: 3800 Dugogodišnji nasadi 3810 Voćnjaci 3820 Vinogradi 3830 Hmeljnici 3840 Dugogodišnji nasadi u izgradnji

Šume i divljač: 4110 Šume listača 4120 Šume četinjača 4200 Divljač

Stočni tond, perad i riba: 5910 Konji, mule, magarci, mazge 5921 Goveda za priplod 5922 Ostala goveda 5931 Svinje za priplod 5932 Ostale svinje 5941 Ovce i koze za priplod 5942 Ostale ovce i koze 5950 Persad 5960 Košnice pčela 5970 Riba DATUM                   ČLANOVI KOMISIJE

PRILOG 6/5 Š-05    Štete na nepokretnim spomenicima kulture Nadl.Zavod Brojobrasca Spomenik Šifra LOKACIJA Županija Općina -grad Šifra Mjesto Naselje Šifra Lokalitet K.o. Kat.čestica Vlasnik Adresa M.Br.Reg. Korisnik Adresa Djelatnost Vrsta spomenika Vlasništvo Razdoblje Spomenička kategorija Status vlasnika Hitne intervencije Kategorija oštećenja Tip Pro. Bruto razv.površina HITNE INTERVENCIJE u 000HRD UKUPNO OŠTEĆENO u 000HRD UKUPNO UNIŠTENO u 000HRD Veza s Š06 UKUPNO ŠTETA u 000HRD

Djelatnost: Vidjeti prilog 3 Upute Vlasništvo: D - društveno T - tvrtke u privatnom vlasništvu R - državno P - privatno M - mješovito

Status vlasnika: D - domaći S - stranci

Razdoblje: 01- prapovijest 02 - antika 03 - kasna antika 04 - predromanika 11 - XI stoljeće 12 - XII stoljeće 13 - XIII stoljeće 14 - XIV stoljeće 15 - XV stoljeće 16 - XVI stoljeće 17 - XVII stoljeće 18 - XVIII stoljeće 19 - XIX stoljeće 20 - XX stoljeće

Vrsta spomenika: 7210 - povijesno memorijalni 7220 - civilna građevina 7230 - vojna ili obrambena građevina 7240 - gospodarska građevina 7250 - sakralna građevina 7260 - grobna građevina 7270 - javna plastika, urbana oprema 7280 - arheološki 7290 - park, perivoj

Spomenička kategorija: A - nacionalni i svjetski značaj B - Regionalni značaj C - Lokalni značaj D - niže kategorije i nekategorizirani

Kategorija oštećenja: 1 do 6, vidjeti prilog 2 Upute

Hitne intervencije: D - da, potrebne N - ne, nepotrebne DATUM                   ČLANOVI KOMISIJE

PRILOG 6/6 Š-06    Štete na pokretnim spomenicima kulture

Nadl.Zavod Brojobrasca Spomenik Šifra LOKACIJA        Županija Općina -grad Šifra Mjesto Naselje Šifra Lokalitet Vlasnik Adresa M.Br.Reg. Korisnik Adresa Djelatnost Vrsta spomenika Vlasništvo Status vlasnika HITNE INTERVENCIJE u 000HRD UKUPNO OŠTEĆENO u 000HRD UKUPNO UNIŠTENO u 000HRD Veza s Š05 UKUPNO ŠTETA u 000HRD

Djelatnost: Vidjeti prilog 3 Upute Vlasništvo: D - društveno T - tvrtke u privatnom vlasništvu R - državno P - privatno M - mješovito

Status vlasnika: D - domaći S - stranci Vrsta spomenika: 7300 - pokretni spomenici

DATUM           ČLANOVI KOMISIJE

PRILOG 6/7

Š-07    Troškovi i štete na društvenom i državnom vlasništvu

Broj obrasca: I I I I I I Vlasnik objekta ime/tvrtka Županija: MatiŽni broj registra Adresa vlasnika Djelatnost Općina - grad Naselje Status vlasnika: U Adresa objekta A) TROŠKOVI IZAZVANI ŠTETAMA U 000 HRD 9110 9120 9130 9210 9220 9230 9240 9250 9310 9320 9330 9340 9350 9360 9370 9380 9390 9410 9420 9430 9510 9520 9230 9540

B) OSTALA SREDSTVA U 000 HRD OŠTEĆENA                        UNIŠTENA 8040 8040            UKUPNO

C) lNDlREKTNA ŠTETA U 000 HRD

9600

D =A+B+C

Troškovi obrane: 9110 - Troškovi na privremenim mjerama obrane 9120 - Troškovi obrane od poplave 9130 - Troškovi rada mehanizacije Troškovi zbrinjavanja pučanstva: 9210 - Evakuacija radnika i stanovništva 9220 - Troškovi privremenog smještaja 9230 - Troškovi prehrane 9240 - Troškovi opskrbe pitkom vodom 9250 - Troškovi rasvjete i ogrjeva Troškovi zdravstvene zaštite: 9310 - Cijepljenje i druge preventivne mjere 9320 - Lijekovi 9330 - Ortopedska pomagala 9340 - Troškovi ambulantnog liječenja 9350 - Troškovi liječenja u stacionarnim zdravstvenim ustanovama 9360 - Troškovi rehabilitacije 9370 - Troškovi osnivanja privremenih ambulanti i bolnica 9380 - Cijepljenje i evakuacija stoke i peradi 9390 - Troškovi održavanja higijensko sanitarnih uvjeta

Novčana davanja: 9410 - Nadoknade osobnih dohodaka na teret tonda zdravstvenog osiguranja 9420 - Jednokratne novčane pomoći iz društvenih fondova 9430 - Troškovi identrfikacije, pogreba i posmrtne pripomoći Ostali troškovl: 9510 - Troškovi evakuacije i spašavanja materijalnih dobara 9520 - Troškovi rasčišćavanja ruševina 9530 - Troškovi raščišćavanja i asanacije terena (okoliša) 9540 - Troškovi rada komisija za procjenu štete 9600 - Indirektna šteta ukupno 8040 - Ostala sredstva

Status vlasnika: D - domaći S - stranac

DATUM                           ČLANOVI KOMISIJE

PRILOG 6/8 Š-08    Štete načinjene gubitkom života i zdravlja ljudi Broj obrasca: Prezime i ime Županija Matični broj građanina Adresa vlasnika Djelatnost Općina - grad Naselje Civil / vojnik Postotak invalidnosti Šifra štete Prezime i ime* Matični broj građana Dob Srodstvo Spol Stručna sprema Oblik zaposlenosti BROJ OSOBA KOJE UZDRŽAVA Materijalna šteta Odrasli Dob najmlađeg Spoj Nematerijalna šteta Djeca Dob najmladeg Spol UKUPNA ŠTETA u 000 HRD

Civil/vojnik: C - civil V - vojnik

Šifra štete: S - smrt I - invaliditet N - nestala osoba

Dob: Godine starosti

Spol: M - muški Z - ženski

Stručna sprema: 1 - NKV 2-PKV 3 - NSS 4 - SSS, KV 5-VKV 6-VŠSS 7-VSS

Oblik zaposlenostl: 1- U poduzeću, društvu, ustanovi, kod obrtnika 2 - Obrtnici, slobodne profesije 3 - nezaposleni 4 - poljoprivrednici 5 - kućanice 6 - studenti 7 - djeca

Srodstvo: S - suprug R - roditelj D - dijete

* Upisuje se samo u sluđaju da građanin prijavljuje nematerijalnu štetu u svojstvu člana porodice

DATUM                           ČLANOVI KOMISIJE

OBRAZAC Š-09    PRILOG 6/9 Š-09    Prijava štete - sumarni pregled broja obrazaca u tvrtki Naziv tvrtke : ____________ Matični broj registra: ____________ Adresa tvrtke : ____________ Šitra djelatnosti: ____________ Šifra županije: ____________ Šifra opčine (grada) ____________ Šifra naselja____________ Uz ovu prijavu Komisiji za procjenu šteta predani su ovi obrasci: Š-01komada____________Ukupni iznos štete (u 000HRD) : ____________ Š-02komada____________ Ukupni iznos štete (u 000HRD) : ____________ Š-03komada____________ Ukupni iznos štete (u 000HRD) : ____________ Š-05komada____________ Ukupni iznos štete (u 000HRD) : ____________ Š-06komada____________ Ukupni iznos štete (u 000HRD) : ____________ Š-07komada____________ Ukupni iznos štete (u 000HRD) : ____________ Sveukupni iznos štete (u 000HRD) : ____________

Ovime kao direktor u ime tvrtke izjavljujem da za ovdje prijavljenu štetu dosada tvrtka nije primila pomoć ili naknadu s bilo kojeg naslova. (Ukoliko je primljena kakva pomoč s naslova ratne štete to se u prilogu navede,primljeni iznosi dokumentiraju,a ovaj pasus precrta). Također izjavljujem da su podaci u ovoj izjavi i pripadnim obrascima za procjenu štete točni,te da za istu štetu nisam podnio prijavu nekom drugom,nego samo Županijskoj komisiji za popis i procjenu ratne štete.Izjavljujem da sam ja ovlaštena osoba za podn Ukoliko tvrtka nakon podnošenja ove prijave podnese za istu štetu zahtjev nekom drugom ili primi za istu štetu kakvu nadoknadu,obvezujem se da ču o tome izvijestiti odmah Županijsku komisiju. Svojim potpisom ovdje potpisana komisija potvrduje primitak navedenih obrazaca i ispravnost izvršene procjene. Mjesto i datum: Direktor: (ime,prezime,JMBG,adresa) Članovi komisije: Prilog : registracija tvrtke

OBRAZAC Š-10    PRILOG 6/10 Š-10    Prijava štete za fizičke osobe (građane) Prezime i ime: Ime oca: Mjesto rodenja: Jedinstveni matični broj građanina: Državljanstvo: Broj putovnice (ako je ima) Adresa stalnog boravka: Privremena adresa : Šifra županije: Šitra općine -grada) Šitra naselja:

Ovime prijavljujem ratnu štetu i to:

Gradevinski objekti: obrazac Š-01 komada Obrtna sredstva, oprema, ostala sredstva i dobra, zemljište, nasadi, šume, stoka obrazac Š-04 komada Štete nađinjene gubitkom života i zdravlja ljudi obrazac Š-08 komada

Ujedno izjavljujem da na ime ovdje prijavljene štete dosada nisam primio pomoć ili naknadu s bilo kojeg naslova. (Ukoliko je prijavitelj primio pomoć ili naknadu s naslova ratne štete navodi u prilogu u posebnoj izjavi od koga je pomoć primio i iznos. Tad Takoder izjavljujem : - da sam državljanin Republike Hrvatske (ako nije precrtati), - da je imovina za koju prijavljujem štetu moje vlasništvo odnosno vlasništvo članova moje porodice, - da su podaci u ovoj izjavi i pripadnim obrascima za prijavu štete točni, - da za istu štetu nisam podnio prijavu nekom drugom, nego samo Županijskoj komisiji za utvrđivanje ratne štete. Svojim potpisom ovdje potpisana komisija potvrduje primitak navedenih obrazaca i ispravnost izvršene procjene kao i da je prema njenom najbolj

Mjesto i datum: Članovi komisije: Podnosilac prijave:

(U slučaju kada podnosilac prijave nije u mogućnosti podnijeti prijavu osobno, potrebno je da ovu prijavu potpiše osoba koja je izvršila prijavu uz navodenje svog matičnog broja i adrese.)

Prilog: fotokopija osobne iskaznice ili putovnice

OBRAZAC Š-11 PRILOG 6/11 Prosječne cijene za procjenu šteta

Naziv komisije koja je utvrdila niže navedene cijene:________________________ Županijska komisija za (*)________________________ Posebna  stručna komisija za (*)________________________ Stručna komisija za (*)________________________ (*) vidi točku 13 Upute. Mjesto i datum: Članovi komisije: 1. 2. 3. IZVODI IZ CJENIKA RADOVA (Cijene su uzete prema publikaciji "Standardna kalkulacija radova u visokogradnji, Bilten XII-90", Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb, prosinac 1990)

Šitra stavke            Kratki opis             jedinica mjere          cijena HRD

POMOCNI OBRAZAC Š-01 POM PRILOG 6/12 Š-01POM Obrarun troškova za popravak oštećenog objekta Redni broj obrasca Š-01 odnosno Š-01 POM Vlasnik objekta, ime/tvrtka: Matični broj registra: Adresa vlasnika: u 000 HRD                                                       Mjerna R.br.   Vrsta i naziv sredstva  Šifra iz standardne kalkul.     jed .   Količina        Cijena  Vrijednost

Datum                                                           Članovi komisije

POMOĆNI OBRAZAC Š-02P0M-A PRILOG 6/13 Š-02P0M-A               Obračun troškova za popravak oštećene opreme Naziv opreme u 000 HRD R.br.   Opis radova potrebnih za popravak oštečene      Mjerna                          Jedin.  HRD         opreme i naziv potrebnog materijala             jedinica        Količina        cijena  (4 x 5) 1                       2                               3               4               5       6

Datum                                   Članovi komisije

POMOĆNI OBRAZAC Š-02P0M-B PRILOG 6/14 Š-02P0M-B Obračun štete za uništenu opremu                         Nova nabavna                            Sadašnja                Vrijednost R br.   Naziv opreme    vrijednost u 000        Amortizacija%   vrijednost u 000        spašenog        Šteta u                         HRD                                     HRD                     materijala      000                                                                                                         HRD A       B               C                       D               E = C - D               F       G = E - F

Datum                                           Članovi komisije

PRILOG 6/15 Pomočni obrazac uz Š-03 i Š-04 S-03P0K strana 1 PROCJENA ŠTETE NA OBRTNIM SREDSTVIMA, ZEMLJIŠTU, DUGOGODIŠNJIM NASADIMA, NA ŠUMAMA I DIVLJAČI, NA STOČNOM FONDU, PERADI I RIBI

Formule za proračun štete za obrtna sredstva (šifre 6310 do 6390):

Izostala žetva E = A * B * D * K1       C = A * B Oteto po uskladištenju H = F * G * K2 Izostala jesenska sjetva N = J * K * M * K3    L = J * K Izostala žetva - berba roda 1991.       Oteto po uskladištenju          Izostala jesenska sjetva, rod                                                                         1992. Vrsta nasada - usjeva        K1= 0,85        rod.1991.g.K2=1,00              K3 = 0,30

površina  urod  ukupna    cijena     šteta   ukupna    cijena   šteta    površina   urod   ukupna   cijena šteta ha            t/ha   kol.tona  HRD/to  000    kol.tona   HRD    000     ha             t/ha    kol.tona  HRD  000                                         na          HRD                 /tona    HRD                            /tonaHRD A           B        C             D             E          F         G         H      J             K               L        M       N

6 OBRTNA SREDSTVA 6300 Tekuća poljoprivredna proizvodnja 6310 Pšenica zrno 6310 Pšenica sjemenska 6310 Ostale žitarice 6310 Kukuruz zrno 6310 Kukuruz sjeme 6310 Kukuruz silaža 6320 Suncokret 6320 Soja 6320 Repica 6320 Šečerna repa 6320 Ostalo ind.bilje 6330  Rajčica 6330  Paprika 6330  Krumpir 6330  Ostalo povrče 6340  Stočno krm.bilje 6350  Livade i pašnjaci 6360  Rasadnici 6370  Jabuka 6370  Kruška 6370  Višnja 6370   Šljiva 6370  Breskva 6370  Kajsija 6370  Ostalo voće 6380  Grožđe 6390  Ostale kulture 6400  Gotovi proizvodi  priložiti specifikaciju (naziv,količina,cijena,ukupna šteta) 6500  Trgovačka roba            priložiti specifikaciju (naziv,količina,cijena,ukupna šteta)

Prilog 6/15 Š-03P0M strana 2                Š-03P0M strana 2

PROCJENA ŠTETA NA OBRTNIM SREDSTVIMA,ZEMLJIŠTU,DUGOGODIŠNJIM NASADIMA,NA ŠUMAMA I DIVLJAČI,NA STOČNOM FONDU,PERADI I RIBI                                         Hektara HRD/ha  Šteta 000HRD 0 ZEMLJIŠTE 0100 Poljoprivredno zemljište 0110 Obradivo poljoprivredno zemljište 0120 Ostalo poljoprivredno zemljište 0200 Šumsko zemljište 0300 Građevinsko zemljište 0400 Ostalo zemljište

3 DUGOGODIŠNJI NASADI - uništeni nasadi 3800 Dugogodišnji nasadi 3810 Voćnjak, 6-godišnji rod 3810 Orah, maslina, 8-godišnji rod 3810 Malina, 3-godišnji rod 3810 Qstalo, x-godišnji rod 3820 Vinograd, 4-godišnji rod 3830 Hmeljnici 3840 Vočnjak - troškovi podizanja novog nasada(1)               (1) investicija do stupanja u rod 3840 Orah, maslina - troškovi podizanja novog nasada 3840 Malina - troškovi podizanja novog nasada 3840 Ostalo - troškovi podizanja novog nasada 3840 Vinograd- troškovi podizanja novog nasada

4 ŠUME I DIVLJAČ 4100 Šume 4110 Šume listača 4120 Šume četinjača 4200 Divljač (komada)

                                        Komada          HRD/komad               Šteta 000 HRD 5 STOČNI FOND, PERAD I RIBA 5910 Konji, mule, magarci, mazge 5920 Goveda i bivoli 5921 Goveda za priplod 5922 Ostala goveda 5930 Svinje 5931 Svinje za priplod 5932 Ostale svinje 5940 Ovce i koze 5941 Ovce i koze za priplod 5942 Ostale ovce i koze 5950 Perad 5960 Košnice pčela 5970 Riba u tonama

Pomočni obrazac Š-04P0M PRILOG 6/16 Proracun inairektne štete za fizičke osobe (obrtnici) koje temeljem Zakona o samostalnom obavljanju privredne djelatnosti osobnim radom obavljaju tu djelatnost (obrtnici) I  indirektna šteta za obrtnike proračunava se na slijedeči način: 1. Utvrdi se ukupni prihod obrtnika (UPG) za 1990. godinu prema poreznoj prijavi. 2. Dobit za 1990. godinu izračuna se kao 10% od ukupnog prihoda. 3. Dobit iz točke 2. preračuna se u DEM po tečaju 1 DEM = 7 HRD. 4. Utvrdi se ukupni prihod za 1991. godinu. 5. Dobit za 1991. g. izračuna se kao 10% od ukupnog prihoda u 1991. 6. Doblt iz t. 5. preračuna se u DEM po tečaju 1 DEM = 11,8 HRD. 7. Razlika dobit u 1990. I 1991 . izražena u DEM predstavlja izgubljenu dobit u 1991. g. (od podatka iz t. 3. odbiti podatak iz t. 6. Ako je razlika negativna bema izgubljene dobiti). 8. Utvrdi se ukupni prihod u 1991. g. 9. Dobit u 1992. g. izračuna se kao 10% od ukupnog prihoda u 1992. 10. Dobit iz t. 9. preračuna se u DEM po tečaju 1 DEM = 171 HRD. 11. Razlka obiti u 1992. I 1990. izražena u DEM predstavlja izgubljenu dobit u 1992. (od podatka iz t. 3 odbiti podatak iz t.10. Ako je razllka negativna nema izgubljene dobiti). 12.Za 1993. dopušteno je predvidjeti izgubljenu dobit najviše do vrijednosti koja predstavlja aritmetsku sredinu izmedu izgubljene dobiti u 1991.i1992. 13. Ukupna izgubljena dobit je zbroj izgubljene dobiti u 1991, 1992. i 1993. godini (zbrojiti podatke iz t. 7. i t.11. i pomnožiti s 1,50). 14. Ukupna izgubljena dobit za 1991,1992. i 1993. izražena u DEM pretvara se u HRD po tečaju 1 DEM = 7 HRD i upisuje u obrazac za prijavu štete Š-04. 15. Za 1994. i iduće godine indirektna šteta se ne iskazuje.

Pomoćni obrazac Š-07P0M PRILOG 6/17

PRORAČUN INDIREKTNE ŠTETE ZA PRAVNE OSOBE

Vlasnik objekta, tvrtka: Matični broj registra: Adresa tvrtke :

Prema podacima u zaključnom računu za svaku poslovnu godinu (1990, 1991. i 1992) izračuna se i prikaže:

1. Veličina "A" koju čini bruto dobit uvećana za dugoročne rezervacije 2. Prosječni broj zaposlenih (N1990  ,N 1991, ,N 1990) 3. Veličina A/N, u HRD 4. Veličina A/N iz t. 3. pretvori se u DEM koristeći prosječni tečaj DEM za 1990. 1 DEM = 7,0 HRD za 1991. 1 DEM = 20,5 za 1992. 1 DEM = 171,0 HRD

Kalkulativna dobit po godinama i zaposlenom iznosi: za 1990. (A/N) 1990: 7,0 = X (DEM po zaposlenom) za 1992. (A/N), 1991: 20,5 = Y (DEM po zaposlenom) za 1992. (A/N) 1992 : 171,0 = Z (DEM po zaposlenom)

5. Indirektna šteta izražena u DEM iznosi: u 1991. IŠ1991 = (X - Y) * N1991 u 1992. IŠ1992 = (X - Z) * N1992

6 Ukupna indirektna šteta u 1991. i 1992. godini iznosi IŠ = IŠ1991 + IŠ1992 (u DEM)

Ovaj se iznos pretvara u HRD množenjem sa 7,00. (Tečaj na dan 31.12.1990). Ukoliko je tvrtka u nekoj godlni poslovala s gubitkom, kao velićina :A" unosi se iznos gubitka s negativnim (minus) predznakom, i vrši proračun prema ovom obrascu.

PRORAČUN INDIREKTNE ŠTETE ZA PRAVNE OSOBE - TABLIČNI RAČUN                                                 Stupac                                         S1              S2              S3 Red     Godina:                 1990.           1991.           1992.

1. Veličina "A" (HRD) 2. Prosječni broj zaposlenih (N): 3. Podijeli red 1. s redom 2: 4. Tečaj DEM                            7,0             20,5            171,0 5. Podijeli red 3. s redom 4. 6. Izračunaj prema redu 5. S1-S2        x x x x x                       x x x x x 7. Izračunaj prema redu 5. S1-S3        x x x x x       x x x x x 8. Pomnoži red 6. s redom 2.            x x x x x                       x x x x x 9. Pomnoži red 7. s redom 2.            x x x x x       x x x x x 10. Zbroji red 8. i red. 9. - Ukupna indirektna šteta DEM: 11. Pomnoži red 10. sa 7,00 - Ukupna indirektna šteta HRD:

 

 

 

Copyright © Ante Borić