NN 119/2018 (28.12.2018.)

 

KOLEKTIVNI UGOVORI

 

NACIONALNI KOLEKTIVNI UGOVOR ZA HRVATSKE POMORCE NA BRODOVIMA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI (2019. – 2020.)

 

Ovaj Nacionalni Kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na Brodovima u međunarodnoj plovidbi (2019. – 2020.), u daljnjem tekstu »Kolektivni ugovor« zaključen je 10. prosinca 2018. godine, a primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine između

HRVATSKE UDRUGE BRODARA MARE NOSTRUM, čija je adresa, Avenija V. Holjevca 20, 10200 Zagreb, Hrvatska, u daljnjem tekstu: »Udruga«

i

SINDIKATA POMORACA HRVATSKE, člana Međunarodne federacije transportnih radnika (ITF), čija je adresa Središnjeg ureda, Fiorello La Guardia 13, 51000 Rijeka, Hrvatska, u daljnjem tekstu: »Sindikat«.

Ugovorne strane zaključuju ovaj Kolektivni ugovor u dobroj vjeri radi promicanja i održavanja socijalnog dijaloga i skladnih odnosa između Poslodavaca – Brodara i Sindikata koji se temelje na obostranom uvažavanju interesa i prava Poslodavaca – Brodara i Pomoraca.

Značenje izraza

Članak 1.

1. Niže navedeni izrazi za potrebe Kolektivnog ugovora znače:

a) MLC znači Konvencija o radu pomoraca usvojena na Glavnoj konferenciji Međunarodne organizacije rada (ILO) održanoj 23. veljače 2006. godine i kako je dopunjena 2014. godine;

b) Kolektivni ugovor znači ugovor definiran gore navedenim naslovom, ugovornim stranama i datumom;

c) ITF Poseban ugovor znači ugovor zaključen između ITF (49-60 Borough Road, London, UK) i Članice / Poslodavca;

d) Ugovor o zaposlenju znači ugovor o zaposlenju kojeg na temelju Kolektivnog ugovora zaključuje Poslodavac s Pomorcem i koji je izjednačen sa pojmom ugovora o radu iz Pomorskog zakonika;

e) Opći dodatak znači dodatak Kolektivnom ugovoru koji obvezuje sve članice Udruge potpisnice Kolektivnog ugovora i sve Poslodavce;

f) Poseban dodatak znači dodatak Kolektivnom ugovoru koji obvezuje samo Članicu potpisnicu Posebnog dodatka i Poslodavca;

g) Pomorac znači bilo koja osoba koja je zaposlena ili uzeta u službu ili koja radi u bilo kojem svojstvu na Brodu na koji se primjenjuje ovaj Kolektivni ugovor i MLC;

h) Članica znači članicu Udruge koja je zaključila Kolektivni ugovor koji se primjenjuje na članove posade Brodova navedenih u Posebnom dodatku (1) – Lista Brodova;

i) Brodovlasnik znači vlasnik Broda ili druga fizička ili pravna osoba, kao što su upravitelj, agent ili zakupoprimac Broda bez posade, koji su preuzeli odgovornost za upravljanje Brodom od vlasnika i koji su se, preuzimajući takvu odgovornost, usaglasili preuzeti dužnosti i odgovornosti Brodovlasnika u skladu s MLC, bez obzira ispunjava li fizička ili pravna osoba određene dužnosti ili obveze u ime Brodovlasnika;

j) Poslodavac znači osobu koja je zaključila Ugovor o zaposlenju s Pomorcem;

k) Brod znači Brod pojedine Članice i Poslodavca naveden u u Posebnom dodatku (1) – Lista Brodova;

l) Minimalna ukupna plaća znači ukupnost plaće s naslova redovitog radnog vremena, zajamčenog prekovremenog rada i dodatka za godišnji odmor.

2. Navedeni izrazi se upotrebljavaju u jednini i množini sukladno zahtjevima teksta.

3. Riječi u muškom rodu odnose se i na ženski rod i obrnuto, sukladno zahtjevima teksta.

Primjena

Članak 2.

1. Ovaj Kolektivni ugovor primjenjuju se na sve hrvatske pomorce ili pomorce državljane Republike Hrvatske koji imaju boravište (rezident) ili prebivalište u Republici Hrvatskoj, a koji plove na Brodovima u međunarodnoj plovidbi upisanim u hrvatski ili neki drugi upisnik upisnik Brodova.

2. Lista Brodova je navedena u Posebnom dodatku (1) ovog Kolektivnog ugovora, a koji su izravno ili putem svojih ovisnih društava u vlasništvu hrvatskih Brodara i u odnosu na koje je zaključen ITF/SPH Posebni ugovor.

3. Ovaj Kolektivni ugovor se primjenjuje i na pomorce državljane ostalih država članica Europske unije vodeći računa o primjeni odredaba Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

4. Ugovorne strane će najmanje jednom godišnje tijekom trajanja Kolektivnog ugovora razmatrati stanje na svjetskom pomorskom tržištu, potrebama hrvatskih Brodara za zapošljavanjem pomoraca, raspoloživost i interes hrvatskih pomoraca za zapošljavanje na Brodovima u međunarodnoj plovidbi u vlasništvu hrvatskih Brodara.

5. Odredbe Kolektivnog ugovora kojima se uređuju prava Pomoraca primjenjuju se kao opće odredbe i na pojedinačne Ugovore o zaposlenju zaključene između Poslodavca i Pomorca. U slučaju proturječja između općih odredaba i pojedinačnog Ugovora o zaposlenju primjenjuju se opće odredbe, ako su povoljnije za Pomorca. Odredbe Kolektivnog ugovora se primjenjuju i u slučaju kad pojedinačni Ugovor o zaposlenju nije zaključen u pisanom obliku.

6. Ovaj Kolektivni ugovor usuglašen je s odredbama MLC.

7. Prigodom produženja Kolektivnog ugovora ili prijedloga za uključenje pojedinog Broda u Kolektivni ugovor, ugovorne stranke su dužne dogovoriti hoće li određeni Brod u preostalom razdoblju trajanja Kolektivnog ugovora biti klasificiran za plovidbu u međunarodnoj plovidbi, u kojem slučaju će se takav Brod uključiti u Kolektivni ugovor.

8. Kolektivnom ugovoru mogu pristupiti Poslodavci koji nisu članovi Udruge, pod uvjetom da o tome izvijeste stranke ovog Kolektivnog ugovora.

Zaposlenje

Članak 3.

1. Pomorac se zapošljava zaključivanjem Ugovora o zaposlenju koji mora biti u pisanom obliku i u kojem moraju biti utvrđeni zahtjevi i uvjeti zapošljavanja sukladno Pravilu 2.1 – Ugovori o zaposlenju Pomoraca MLC-a. Svaki Pomorac potpisuje Ugovor o zaposlenju koji mora najmanje sadržavati elemente iz Općeg dodatka (4). Ako tijekom ukrcanja Pomorac promijeni svojstvo u odnosu na svojstvo u kojem je bio ukrcan Poslodavac mora sa Pomorcem zaključiti novi ugovor o zaposlenju pri čemu se ne mijenja ugovoreno trajanje ukrcanja osim ako se Poslodavac i Pomorac ne dogovore drugačije.

2. Odredbe Kolektivnog ugovora koje uređuju prava i obveze Pomorca i Poslodavca predstavljaju sastavni dio Ugovora o zaposlenju. Odredbe Ugovora o zaposlenju koje su protivne odredbama Kolektivnog ugovora nisu valjane.

3. Ugovor o zaposlenju se zaključuje na:

a) Neodređeno vrijeme; ili

b) Određeno vremensko razdoblje koje se utvrđuje u Posebnom dodatku (3), a koje ne može biti duže od 6 mjeseci koje se po izboru Poslodavca može skratiti na 5 mjeseci ili produžiti na 7 mjeseci, ovisno o zahtjevima plovidbe, ekonomičnosti zamjene posade ili drugim opravdanim okolnostima, ako u Posebnom dodatku (3) za pojedine slučajeve nije drukčije ugovoreno; ili

c) Jedno ili više putovanja koja ne mogu trajati duže od ukupno 7 mjeseci, osim za vježbenike kada se Ugovor o zaposlenju može zaključiti i na rok do 12 mjeseci.

4. Ugovor o zaposlenju mora sadržavati sljedeće odredbe:

a) Ime i prezime Pomorca, adresa stalnog prebivališta, mjesto i datum rođenja, broj putovnice, broj pomorske knjižice te mjesto i datum posljednjeg liječničkog pregleda;

b) Naziv i adresa Poslodavca i Brodara te brojeve njihovih telefona, faksova i elektronske pošte;

c) Datum i mjesto zaključenja Ugovora o zaposlenju;

d) Ime Broda na kojem će Pomorac ploviti, Međunarodna pomorska organizacija (IMO) broj Broda, luka upisa i zastava Broda;

e) Svojstvo u kojem je Pomorac zaposlen;

f) Iznos plaće i ostalih primanja Pomorca;

g) Duljina plaćenog godišnjeg odmora;

h) Trajanje Ugovora o zaposlenju i njegovi uvjeti;

i) Pravo na prekid Ugovora o zaposlenju;

j) Pogodnosti zaštite zdravstvene i socijalne sigurnosti koje Brodovlasnik predviđa za Pomorca;

k) Pravo Pomorca na repatrijaciju;

l) Poziv na Kolektivni ugovor; i

m) Potpise Pomorca i Poslodavca.

5. Ugovor o zaposlenju Pomorca mora biti dostupan radi provjere vlastima, predstavnicima Sindikata i ITF-a u lukama ticanja Broda.

6. Ako Pomorcu ističe valjanost liječničke svjedodžbe prije ukrcanja na Brod ili bi očekivano mogao isteći za vrijeme trajanja ukrcanja, Pomorac će obaviti liječnički pregled kod ovlaštenog liječnika po izboru Poslodavca, pri čemu će se voditi računa o prebivalištu Pomorca.

7. Poslodavac ima pravo zahtijevati da svaki Pomorac mora obaviti dodatni liječnički pregled, na trošak Poslodavaca, kod liječnika odabranog od strane Poslodavca i da Pomorac prema potrebi odgovori na bilo kakav upitnik o svom zdravstvenom stanju. Odbijanje istog zahtjeva i davanje neistinitih tvrdnji može utjecati na pravo Pomorca na naknadu koja proizlazi iz članaka 22., 23., 24., 25. i 26. ovog Kolektivnog ugovora. Pomorac ima pravo dobiti kopiju liječničke potvrde izdane nakon obavljenog pregleda.

8. Brodar koji je izravni Poslodavac ili koji koristi usluge posrednika u zapošljavanju Pomoraca će, koliko je god moguće, osigurati ispunjavanje pravila iz MLC-a. To uključuje zahtjeve da Pomorci ne plaćaju izravno ili neizravno naknade ili troškove za dobivanje viza u cijelosti ili djelomično, naknade prilikom pronalaska zaposlenja, da Pomorac ima pravo uvida u svoje Ugovore o zaposlenju i traženje savjeta prije zaposlenja i upućivanja na ukrcanje.

9. Ako zbog promjene zastave Broda, Pomorac ima dodatne troškove za izdavanje svjedodžbi o priznavanju svjedodžbi o osposobljenosti, te troškove će snositi Brodar.

10. Odredbe ovog članka će se jednako primjenjivati i na Pomorce koji su prethodno bili zaposleni kod Brodara i iskrcani zbog zdravstvenih razloga sukladno članku 19., stavku 1., točka b) ako Pomorac nakon oporavka iskaže želju za ponovnim ukrcanjem. Svaki tako oporavljeni Pomorac biti će jednako tretiran kao ostali kandidati koji udovoljavaju uvjetima zdravstvene sposobnosti.

11. Pomorac koji ima zaključen Ugovor o zaposlenju na neodređeno vrijeme dužan je održavati valjanost svjedodžbi o osposobljenosti, svjedodžbi o dopunskoj osposobljenosti i svih drugih dokumenata sukladno važećem Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama pomoraca, a Pomorac s kojim se zaključuje Ugovor o zaposlenju na određeno vrijeme dužan je osigurati valjanost svih svjedodžbi i drugih dokumenata najkasnije u roku od 30 dana od dana posljednjeg iskrcanja osim u slučaju objektivne nemogućnosti ili dogovora sa Poslodavcem.

12. Ukoliko Pomorac ne ispuni obvezu iz stavka 11. ovog članka, a zbog toga nastane trošak za Brodara, dužan ga je nadoknaditi.

Obavljanje poslova lučkih radnika od strane posade

Članak 4.

1. Od Brodske posade se ne očekuje niti od nje Poslodavac može zahtijevati da rukuje teretom niti da obavlja ostale poslove koje tradicionalno i povijesno obavljaju lučki radnici, bez prethodnog dogovora sa ITF sindikatom lučkih radnika i to pod uvjetom da Pomorci pojedinačno pristanu obavljati te poslove za koje će tada primiti naknadu iz stavka 3. ovoga članka.

2. Kada se Brod nalazi u luci gdje je na snazi legalni spor koji uključuje ITF sidnikat lučkih radnika, nitko od Pomoraca članova posade Broda niti bilo tko drugi na Brodu u stalnom ili privremenom zaposlenju kod Poslodavca, neće biti upućen preuzeti posao rukovanja s teretom i drugim poslovima, koji tradicionalno i povijesno obavljaju pripadnici tog sindikata, a koji može utjecati na rješenje takvog spora. Poslodavac neće poduzimati nikakve kaznene mjere protiv bilo kojeg Pomorca koji poštuje takav spor sindikata lučkih radnika i svaku takvu zakonitu radnju od strane Pomorca, i ne smije se tretirati kao kršenje njegovog Ugovora o zaposlenju, pod uvjetom da je takvo djelovanje u okvirima zakona u državi gdje se isto događa.

3. Ako se poslovi iz stavka 1. obavljaju:

a) Za vrijeme redovitog radnog vremena, uz osnovnu plaću, Poslodavac je dužan Pomorcu platiti naknadu za svaki odrađeni ili započeti sat prema stavku ugovorenom u Posebnom dodatku (2) za prekovremeni rad; ili

b) Izvan redovitog radnog vremena, uz osnovnu plaću, Poslodavac je dužan Pomorcu platiti dvostruku naknadu za svaki odrađeni ili započeti sat prema stavku ugovorenom u Posebnom dodatku (2) za prekovremeni rad.

Naknada za posebno mjerljive radove

Članak 5.

1. Posada Broda može obavljati radove koji se ne ubrajaju u njihove redovne poslove i redovito ih obavlja neovisni ugovaratelj kao što je Brodogradilište, serviseri i sl.

2. Neposredni izvršitelji gore navedenih radova dogovorit će se u pisanom obliku sa Poslodavcem o naknadi i vremenu izvršenja tih radova.

Ukrcanje i trajanje ukrcanja

Članak 6.

1. Od dana započinjanja putovanja radi ukrcanja na Brod do trenutka ukrcanja, Pomorcu pripada proporcionalni dio osnovne plaće i dnevnica određena u Općem dodatku (2), uz zadovoljenje svih razumnih zahtjeva udobnosti tijekom putovanja.

2. Ukoliko ukrcanje na Brod slijedi nakon dugog putovanja, bez obzira na sredstvo putovanja, uračunavajući čekanja u zračnim lukama i transfere, Poslodavac će, koliko god to prilike dopuštaju, voditi računa da Pomorac odmoran preuzme dužnost na Brodu.

3. Pomorac se ukrcava na vremensko razdoblje od najviše 9 mjeseci tijekom bilo kojih 12 mjeseci, ovisno o zahtjevima plovidbe, području plovidbe i tipu Broda, sukladno Posebnom dodatku (3).

4. Odredba stavka 3. ne primjenjuje se na ukrcanje vježbenika koji mogu biti ukrcani do najdulje 12 mjeseci.

5. Ukrcanje Pomorca prestaje prema uvjetima iz ovoga članka i Posebnog dodatka (3) prvim uplovljenjem Broda u luku sukladno Ugovoru o zaposlenju.

6. U slučaju da Poslodavac propusti poštovati odredbe stavaka 3. i 4., osim ako je do propusta došlo bez krivnje Poslodavca ili iz razloga na koje ne utječe Poslodavac, Pomorac ima pravo, uz redovnu plaću, i na mjesečni dodatak u iznosu njegove osnovne plaće za cijelo razdoblje produljenog ukrcanja na Brodu u odnosu na ugovoreno razdoblje.

7. Iznimno, Pomorac može na svoj izričit zahtjev, ako to prihvati Poslodavac, biti ukrcan i na razdoblje dulje od onog definiranog stavkom 3. ovog članka u kojem slučaju mu ne pripada naknada iz stavka 6. ovog članka.

Radno vrijeme

Članak 7.

Redovito radno vrijeme za sve Pomorce iznosi 8 sati dnevno od ponedjeljka do petka, uključujući oba navedena dana, što ukupno iznosi 40 sati tjedno ili 173 sata prosječno mjesečno.

Prekovremeni rad

Članak 8.

1. Svaki sat rada na dužnosti preko 8 sati plaća se kao prekovremeni rad čija satnica iznosi 1,25 od satnice osnovne plaće za svako određeno zvanje na Brodu i tjedne sate rada.

2. Svakom Pomorcu se mjesečno plaća najmanje 103 zajamčenih sati prekovremenoga rada prema Posebnom dodatku (2).

3. Podatke o pojedinačnom prekovremenom radu ovjerava zapovjednik ili od njega ovlaštena osoba i Pomorac. Pomorac mora svaki mjesec dobiti presliku svoje evidencije o prekovremenom radu. Nakon što je evidencija potvrđena ista postaje konačna. Pomorac može tražiti ispis njegove evidencije o prekovremenom radu u bilo koje vrijeme trajanja njegova ugovora o zaposlenju.

4. Kao prekovremeni rad ne plaćaju se sati rada za vrijeme opasnosti koja izravno utječe na neposrednu sigurnost Broda, njegovih putnika i posade, o čemu isključivo prosuđuje zapovjednik, ili pak prigodom vježbe spuštanja čamaca za spašavanje, te rad potreban radi pružanja pomoći drugim Brodovima ili osobama kojima neposredno prijeti pogibelj, vježbe gašenja požara te vježbe propisane IMO Međunarodnim standardom upravljanja za siguran rad Brodova i zaštitu od zagađivanja iz 1998. godine kako je izmjenjen i dopunjen (ISM Kodeks) i Sistemom upravljanja i sigurnosti (SMS Pravilima), Međunarodnim pravilnikom o sigurnosnoj zaštiti Brodova i lučkih prostora iz 2002. godine kako je izmjenjen i dopunjen (ISPS Pravilnik) i ostale vježbe predviđene Međunarodnom konvencijom o zaštiti ljudskih života na moru iz 1974. godine kako je izmjenjena i dopunjena (SOLAS Konvencija).

Blagdani

Članak 9.

1. Za Brodove s većinskom ili isključivo hrvatskom posadom dani navedeni u Općem dodatku (1) će se smatrati blagdanima za vrijeme plovidbe Broda i u luci.

2. Za vrijeme provedeno na radu na dane blagdana priznaje se pravo naknade plaće u iznosu određenom Posebnim dodatkom (2), ali ne manje od satnice koja se plaća za prekovremeni rad.

Razdoblje odmaranja

Članak 10.

1. Svakom Pomorcu mora se osigurati najmanje 10 sati odmora u svakom razdoblju od 24 sata i 77 sati u bilo kojem razdoblju od 7 dana.

2. Razdoblje od 24 sata će započeti kad Pomorac otpočne s radom neposredno nakon što je imao najmanje 6 neprekidnih sati odmora.

3. Razdoblje odmaranja može biti podijeljeno na najviše 2 dijela, od kojih jedan mora trajati najmanje 6 neprekidnih sati odmora i razmak između uzastopnih razdoblja odmora ne može prelaziti 14 sati.

4. Poslodavac je dužan na vidljivom mjestu istaknuti ploču s rasporedom službe u plovidbi i u luci i najmanji broj sati odmora za svako svojstvo na Brodu, na hrvatskom i engleskom jeziku.

5. Odredbe ovog članka ničim ne ograničavaju pravo zapovjednika Broda da zahtijeva od Pomorca, da bez obzira na razdoblje njegova odmaranja, obavlja radnje potrebne u slučaju opasnosti koje utječu na neposrednu sigurnost Broda, osoba na Brodu ili tereta, ili u svrhu pružanja pomoći drugim Brodovima ili osobama u pogibelji na moru. U takvoj situaciji, zapovjednik može staviti van snage raspored sati rada ili sati odmora i zahtijevati od Pomorca da obavi onoliko sati rada potrebih dok se ne uspostavi sigurnost ili otkloni pogibelj. Čim to bude moguće zapovjednik mora osigurati da se svim Pomorcima koji su obavljali rad u planiranom razdoblju njihova odmora omogući odgovarajuće razdoblje odmaranja.

6. Kratki prekid manji od 30 minuta neće se smatrati kao razdoblje odmaranja.

7. Smotre, vježbe gašenja požara, vježbe s čamcima za spašavanje ili vježbe predviđene hrvatskim zakonodavstvom, kao i one koje propisuju međunarodni propisi trebaju se provoditi prema naređenju zapovjednika i na način da čim manje utječu na vrijeme odmora i da ne uzrokuju zamor.

8. Na Brodovima s automatskom strojarnicom na kojima se ne obavlja stalna straža u strojarnici, vježbe se također trebaju provoditi na način da se čim manje prekida vrijeme odmora i da ne uzrokuju zamor posade. Kada se prekida vrijeme redovitog odmora, treba osigurati zamjensko vrijeme odmora.

9. Evidencija dnevnih sati odmora Pomorca voditi će se na način da omogući praćenje poštivanja primjene ovog članka.

Plaća

Članak 11.

1. Ukupna plaća svakog Pomorca na Brodu u međunarodnoj plovidbi ugovara se i obračunava temeljem Kolektivnog ugovora i minimalne ukupne plaće kormilara koji ima svjedodžbu o osposobljenosti prema Međunarodnoj konvencije o standardu osposobljavanja, izdavanju svjedodžbi i držanju straže iz 1995. godine kako je izmijenjena i dopunjena (STCW Konvencija) u iznosu prema tablici plaća važećeg ITF Uniform TCC Kolektivnog ugovora za posade na FOC Brodovima mjesečno i to za posade na Brodovima svih tipova preko 6.000 BT nosivosti i/ili sa strojem porivne snage preko 3.000 kW. Za Brodove u nižoj kategoriji plovidbe nosivosti do 6.000 BT ili sa strojem porivne snage do 3.000 kW, plaća svakog Pomorca člana posade Broda ugovara se i obračunava na temelju ukupne plaće kormilara i ne može biti niža od minimalne osnovne plaće prema Rezoluciji ILO – Joint Maritime Commission (JMC) od 6.-7. travnja 2016. godine i prema zajedničkom tumačenju ITF-a i Međunarodne Brodarske federacije (ISF).

2. Plaća Pomorca obračunava se na temelju ljestvice iz Posebnog dodatka (2) i mjerodavnih odredbi Kolektivnog ugovora.

3. Plaća se isplaćuje nakon obavljenog rada. Ako u Posebnom dodatku (2) nije drugačije ugovoreno, plaća i naknada plaće za prethodni mjesec se isplaćuje najkasnije do posljednjeg dana u idućem mjesecu, na račun kod banke kod koje Pomorac ima otvoren račun u valuti koja je definirana u Posebnom dodatku (2) te je isti dostavljen Poslodavcu. Prilikom uplate plaće Pomorcu na račun, bankovni trošak uplatitelja snosi Poslodavac dok eventualni bankovni trošak primatelja uplate snosi Pomorac. Plaća može biti umanjena za odbitke definirane u stavku 4. ovog Članka budući je dozvoljen način isplate plaće obračunskim izmirenjem novčanih obveza prema Pomorcu. Pomorac može uputiti Poslodavca da mu dospjelu plaću ne isplati u cijelosti odmah po dospijeću, već da je drži za račun Pomorca, te istu isplaćuje kada Pomorac to zatraži.

4. Pod odbicima od plaće, a po nalogu i/ili odobrenju Pomorca i uz suglasnost poslodavca, smatraju se:

a) Koji se odnose na osobne potrebe Pomorca nastale neovisno o njegovom radu na Brodu i to za plaćanje troškova (npr. isplata alimentacije djeci koju dobrovoljno plača, djelomična isplata članovima rodbine ili domaćinstva, otplata nekog kredita, pozajmice Pomorca iz Brodske blagajne za kupnju stvari koje mu nisu nužne za život i rad na Brodu);

b) Koje se odnose na osobne potrebe Pomorca, a u svezi s radom na Brodu (za nabavku cigareta, pića, plaćanje telefona, telegrama, pozajmice Pomorca iz Brodske blagajne za kupnju osobnih stvari koje su mu nužne za život i rad na Brodu i sl.);

5. Poslodavac je dužan Pomorcu dostaviti obračun plaće do kraja mjeseca za mjesec koji neposredno prethodi.

6. Jednom mjesečno, uključujući mjesec u kojem je Pomorac ukrcan na Brod, Pomorac ima pravo na gotovinsku isplatu zarađene plaće u iznosu ne većem od 30% osnovne plaće Pomorca.

7. Za potrebe obračuna plaće, naknade plaće i dodatnih davanja bilo koje vrste koja Poslodavac, izravno ili neizravno, na temelju Ugovora o zaposlenju i/ili ovog Kolektivnog ugovora, i/ili drugog propisa, isplaćuje Pomorcu za obavljeni rad, uzima se da puni mjesec ima 30 dana.

Obiteljska doznaka

Članak 12.

Svaki Pomorac na kojega se odnosi ovaj Kolektivni ugovor ima pravo na isplatu obiteljske doznake u skladu sa odredbama Standarda A 2.2, stavka 5. MLC-a.

Godišnji odmor

Članak 13.

1. Svaki Pomorac ima pravo na plaćeni godišnji odmor sukladno Pravilu 2.4 – Pravo na odmor MLC-a.

2. Svaki Pomorac na kojega se odnosi ovaj Kolektivni ugovor ima pravo nakon iskrcanja iz bilo kojeg razloga na 6 dana plaćenoga godišnjeg odmora za svaki puni mjesec zaposlenja. Za prekinuta razdoblja od 15 dana ili manje, odobravaju se 3 dana plaćenoga godišnjeg odmora, a za prekinuta razdoblja od više od 15 dana, ali manje od 30 dana odobrava se 6 dana plaćenoga godišnjeg odmora.

3. Vrijeme zaposlenja računa se od trenutka kada se Pomorac zaposlio, bez obzira je li potpisao Ugovor o zaposlenju ili nije, i traje sve dok se njegovo ukrcanje ne završi.

4. Mjesečna naknada za godišnji odmor odgovara iznosu iz platne ljestvice u Posebnom dodatku (2).

5. Kao dio plaćenog godišnjeg odmora neće se obračunavati sljedeće:

a) Blagdani bez obzira padaju li ili ne u vrijeme plaćenog godišnjeg odmora;

b) Vrijeme nesposobnosti za rad nastalo usljed bolesti, ozljede ili majčinstva; i

c) Povremeni kraći izlazak na kopno dozvoljen Pomorcu dok je njegov Ugovor o zaposlenju na snazi.

6. Godišnji se odmor može koristiti tijekom trajanja ukrcanja samo ako to Pomorac želi i pod uvjetom da to ne šteti plovidbi i radu Broda. Preostali dani godišnjeg odmora na koje Pomorac ima pravo nakon iskrcanja, nadoknađuju se novčanim iznosom po danu, utvrđenim u priloženoj platnoj ljestvici iz Posebnog dodatka (2).

Držanje straže

Članak 14.

1. Straža u plovidbi i na sidrištu, te prema potrebi u luci će biti organizirana u tri straže.

2. Zapovjednik ima isključivu slobodu odlučivanja koji će Pomorci biti određeni za stražu, a koji prema potrebi za dnevni rad.

3. Tijekom straže u plovidbi, časniku plovidbene straže će pomagati član plovidbene straže za vrijeme mraka kako je zahtjevano odgovarajućim hrvatskim i međunarodnim pravilima i propisima i u drugim slučajevima prema procjeni zapovjednika ili časnika plovidbene straže.

4. Zapovjednik i upravitelj stroja nisu dužni držati stražu osim na Brodovima za opskrbu i opsluživanje naftnih i/ili plinskih platformi.

Sastav i broj članova posade Broda

Članak 15.

1. Brod mora imati odgovarajući broj članova posade s potrebnim ovlaštenjima kako bi se u svako doba omogućila sigurna plovidba i održavanje sustava s tri straže.

2. Poslodavac i Sindikat, na temelju stavka 1. ovoga članka i objektivnih okolnosti, ugovaraju konačni broj članova posade i njenu strukturu koja će biti navedena u Posebnom dodatku (4), a koja će biti u skladu sa Pravilom 2.7 – Brojno stanje posade MLC-a.

3. Ugovoreni broj članova posade ne uključuje radne grupe. Ipak, u posebnim okolnostima Poslodavac i Sindikat mogu ugovoriti da se u određenom vremenskom razdoblju zapošljavaju radne grupe na Brodu poštujući sljedeće principe:

a) Osobe zadužene za sigurnost ne smiju preuzimati poslove Pomoraca;

b) Radne grupe mogu izvršavati samo posebne radove uz ovlaštenje zapovjednika;

c) Klasifikacijska društva trebaju biti izviještena o svakom pregledu i radu na konstrukciji Broda koji mora biti u skladu s važećom Rezolucijom o popravcima i održavanju za vrijeme putovanja Broda (UR Z13) Međunarodne organizacije klasifikacijskih društava (IACS); i

d) Radne grupe ne smiju se koristiti kao zamjena za posadu Broda ili bilo kakvo umanjenje prava iz Kolektivnog ugovora.

Nepotpuni postav posade

Članak 16.

1. Ako iz bilo kojeg razloga dođe do nepotpunog postava posade, u odnosu na ugovoreni, osnovne plaće članova posade koji nedostaju isplaćuju se članovima posade Broda koji su odradili posao nedostajućega člana posade Broda. Takav manjak broja članova posade mora se popuniti prije isplovljenja Broda iz prve naredne luke ticanja.

2. Ova odredba neće imati utjecaja na plaćanje prekovremenog rada prema članku 8. ovog Kolektivnog ugovora.

Plovidba u ratnim područjima/visoko rizičnim područjima

Članak 17.

1. Ratno i visoko rizično područje je područje:

a) Koje se po objavi Zajedničkog ratnog odbora (JWC) isključuje iz osiguranja redovitih ratnih rizika; i

b) Za koje se plaća dodatna premija za ratni rizik za Brod po stopi ne manjoj od 0,25%.

2. Stranke ovog Kolektivnog ugovora će kvartalno izmijeniti službene informacije po objavi JWC, a koje su im dostupne o ratnim i/ili visoko rizičnim područjima i utvrditi ih za potrebe ovog Kolektivnog ugovora.

3. Za vrijeme ukrcanja, Pomorac mora u cijelosti biti obaviješten o tome da njegov Brod na svojem putovanju prolazi kroz ratna i/ili visoko rizična područja.

4. Ako Brod uđe u ratno i/ili visoko rizično područje:

a) Pomorac ima pravo odustati od nastavka plovidbe u takva područja, te ima pravo na repatrijaciju o trošku Poslodavca, s pravom korištenja svojih prava ostvarenih do dana povratka;

b) Pomorcu se isplaćuje svota u iznosu od dvostruke osnovne plaće za stvarni broj dana boravka Broda u takvom području; i

c) Pomorac ima pravo na dvostruki iznos naknade za invalidnost i smrt koji su prouzročeni u ratnim i/ili visoko rizičnim područjima osim ako je invalidnost ili smrt nastala kao izravna posljedica bolesti koja nije povezana sa ratom ili ratu sličnom događaju.

5. U slučaju otmice odnosno zarobljavanja Pomorca ili da na neki drugi način bude spriječen nastaviti plovidbu, kao rezultat čina piratstva ili otmice, bez obzira na to dali se takav čin odvio unutar ili izvan ratnih ili visoko rizičnih područja određenih za potrebe ovog članka, Pomorac će i dalje koristiti prava iz Ugovora o zaposlenju i iz ovog Kolektivnog ugovora sve dok ne bude oslobođen, a nakon toga dok ne bude sigurno vraćen u mjesto njegovog stalnog prebivališta ili mjesto sklapanja Ugovora o zaposlenju ili do završetka ugovornih obveza Poslodavca. U ova kontinuirana prava, posebno treba uključiti plaćanje pune plaće i drugih ugovornih prava. Poslodavac će također učiniti svaki napor kako bi otetom Pomorcu, osigurao uz dodatnu zaštitu, hranu, socijalnu skrb, medicinsku i drugu pomoć ako je potrebno.

Stvari u vlasništvu pomorca

Članak 18.

1. Ako Pomorac pretrpi potpuni ili djelomični gubitak ili oštećenje na svojim osobnim stvarima iz bilo kojeg razloga, osim razloga uvjetovanih vlastitom krivnjom, bilo za vrijeme trajanja ukrcanja ili na putovanju do i sa Broda, ima pravo na naknadu štete od Poslodavca do najvećeg iznosa navedenog u Općem dodatku (2).

2. Pomorac mora posvjedočiti istinitost podataka koje je dao u svezi s izgubljenim stvarima.

3. Osobnim stvarima Pomorca smatraju se stvari u njegovoj osobnoj uporabi tijekom vremena ukrcanja i na putu od mjesta stalnog prebivališta do Broda, odnosno od Broda do mjesta stalnog prebivališta.

4. Poslodavac će poduzeti mjere čuvanja imovine Pomorca koji napušta Brod zbog bolesti ili ozljede, ili imovine preminulog Pomorca i vratiti iste njemu ili imenovanom korisniku.

Prestanak zaposlenja

Članak 19.

1. Zaposlenje prestaje:

a) Nakon isteka zaključenog Ugovora o zaposlenju sukladno članku 3. ovog Kolektivnog ugovora;

b) Kada je iskrcanje obavljeno zbog bolesti ili ozljede nakon liječničkog pregleda u skladu sa člankom 23. ovog Kolektivnog ugovora.

2. Pomorac na kojeg se ovaj Kolektivni ugovor odnosi može s Poslodavcem prekinuti zaposlenje ili tražiti iskrcanje:

a) Davanjem pisane obavijesti o prekidu ili iskrcanju Poslodavcu ili zapovjedniku Broda mjesec dana unaprijed u nazočnosti dva svjedoka;

b) Kada je tijekom putovanja potvrđeno da je supružnik, ili u slučaju Pomorca samca, njegov roditelj, smrtno obolio. Ova odredba će se primjeniti i u slučaju partnera Pomorca kojega je Pomorac nominirao prilikom zaključivanja Ugovora o zaposlenju za svog prvog srodnika;

c) Ako je Pomorac bio zaposlen na određeno putovanje na određenom Brodu koje je u međuvremenu značajno izmijenjeno obzirom na trajanje ili kategoriju plovidbe;

d) Ako Brod plovi u ratno ili visoko rizično područje kako je definirano u članku 17. ovog Kolektivnog ugovora;

e) Ako je za Brod utvrđeno da ne zadovoljava standarde SOLAS Konvencije; Međunarodne konvencije o teretnoj vodenoj liniji (LL) iz 1966.; STCW Konvencije; Međunarodne konvencije o sprječavanju onečišćenja morasa Brodova iz 1973. godine kako je izmijenjena i dopunjena (MARPOL); Međunarodne konvencije o minimalnim standardima za trgovačke Brodove (ILO br. 147) iz 1976. i Protokola iz 1996. U svakom slučaju držat će se da Brod ne zadovoljava standarde ako nema svjedodžbe propisane hrvatskim zakonodavstvom ili međunarodnim propisima;

f) Ako je Brod bio pod privremenom mjerom zaustavljanja i tako ostao pod istom mjerom 30 dana;

g) Ako nakon podnesenih prigovora prema nekom ugovorenom postupku sukladno članku 34. ovog Kolektivnog ugovora, Poslodavac ne poštuje uvjete iz ovog Kolektivnog ugovora.

3. Poslodavac s Pomorcem može raskinuti Ugovor o zaposlenju:

a) Davanjem pisane obavijesti Pomorcu mjesec dana unaprijed u nazočnosti dva svjedoka;

b) Nakon potpunog gubitka Broda, ili kada je Brod stavljen u raspremu na neprekidno razdoblje od najmanje jednog mjeseca ili ako Poslodavac proda Brod;

c) Zbog teške povrede radne obveze Pomorca. Za potrebe ovog Kolektivnog ugovora u teške povrede radne obveze ubraja se, osobito: samovoljno napuštanje Broda, krijumčarenje, nedopušteno posjedovanje alkohola, oružja, droga i druge robe koja se drži krijumčarskom robom, nepoštivanje ISM Kodeksa Poslodavca, nepoštivanje politike Poslodavca o drogi, alkoholu, te sigurnosti i kvaliteti, neizvršavanje radnih zadataka, narušavanje dobrih međuljudskih odnosa na Brodu, sudjelovanje u fizičkom obračunu sa drugim članom posade bez obzira da li na Brodu ili u slobodno vrijeme ili trećom osobom na Brodu, krađa itd. Teškom povredom radne obveze smatrat će se tri ili više uzastopnih lakših povreda radne obveze koje napravi Pomorac a na koje ga je Poslodavac ili zapovjednik pisano upozorio.

Poslodavac je dužan izravno ili putem zapovjednika Broda pisanim putem priopćiti Pomorcu da s njim raskida Ugovor o zaposlenju radi teške povrede radne obveze. Ako Poslodavac ne uruči Pomorcu pisani otkaz, osim u slučaju kad Pomorac spriječi uručenje ili odbije potpisati primitak otkaza, raskid Ugovora o zaposlenju nije valjan i Pomorac ima pravo na naknadu štete koju trpi prijevremenim iskrcanjem s Broda;

d) Zbog nesposobnosti Pomorca da stručno i kvalitetno obavlja poslove i radne zadatke koji su mu povjereni. Obrazloženu ocjenu o nesposobnosti Pomorca da obavlja poslove i radne zadatke koji su mu povjereni daje pisanim putem zapovjednik Broda i dostavlja je Poslodavcu i Pomorcu istovremeno sa predajom pisanog otkaza.

Umjesto raskida Ugovora o zaposlenju, Poslodavac može Pomorcu putem zapovjednika Broda ponuditi da obavlja druge poslove i radne zadatke koje Pomorac po njegovu mišljenju može uspješno obavljati i za koje je ovlašten. U slučaju da Pomorac isto prihvati, zaključit će se novi Ugovor o zaposlenju za te poslove.

4. Poslodavac može raskinuti Ugovor o zaposlenju i sa zapovjednikom u slučajevima navedenim u stavku 3. ovog članka. Nesposobnost zapovjednika da obavlja poslove i dužnosti koje su mu povjerene utvrđuje Poslodavac. Poslodavac će pisanu obavijest o raskidu Ugovora o zaposlenju sa zapovjednikom predati zapovjedniku. Predaja pisane obavijesti smatra se i upućivanje obavijesti uobičajenim komunikacijskim kanalima kojima Poslodavac komunicira s Brodom, pri čemu je Poslodavac dužan zapovjedniku predati i pisani otpravak obavijesti najkasnije prilikom primopredaje. Zapovjednik s kojim Poslodavac raskida Ugovor o zaposlenju iz razloga navedenih u stavku 3. točka c) ili točka d) ovog članka je dužan provesti primopredaju sa novim zapovjednikom sukladno pravilima Poslodavca.

5. Umjesto raskida Ugovora o zaposlenju sa zapovjednikom iz stavka 4. ovog članka, Poslodavac mu može ponuditi i druge mogućnosti kao što su obavljanje drugih poslova na Brodu ili ukrcanje u nižem zvanju.

6. Pomorac će steći pravo na naknadu od dvije osnovne mjesečne plaće u slučaju raskida Ugovora o zaposlenju sukladno stavku 2. točkama c), d), e), f) i g), te sukladno stavku 3. točke a) i b) ovog članka.

7. Za potrebe ovog Kolektivnog ugovora, odbijanje izvršenja zapovjedi Pomorcu da plovi na Brodu, tj. da se uputi na neko putovanje neće se držati za loše vladanje:

a) Ako je Brod nesposoban za plovidbu ili ako ne zadovoljava standarde u smislu definicije iz stavka 2. točka e) ovoga članka;

b) Ako je iz bilo kojeg razloga plovidba Broda bila protuzakonita;

c) Ako Pomorac ima opravdanu pritužbu na Poslodavca u odnosu na primjenu Kolektivnog ugovora ili Ugovora o zaposlenju; i

d) Ako Pomorac odbije ploviti u ratno i/ili visoko rizično područje kako je utvrđeno člankom 17. Kolektivnog ugovora.

Repatrijacija

Članak 20.

1. Repatrijacija Pomorca se obavlja na način da se zadovolje svi razumni zahtjevi glede udobnosti sukladno Pravilu 2.5 – Repatrijacija MLC-a. Poslodavac je odgovoran za troškove uzdržavanja Pomorca na kopnu do završetka repatrijacije.

2. Pomorac ima pravo na repatrijaciju o trošku Poslodavca uključujući osnovnu plaću utvrđenu Posebnim dodatkom (2) i dnevnicu do mjesta svog stalnog prebivališta ili do mjesta sklapanja Ugovora o zaposlenju, ovisno o želji Pomorca, u sljedećim okolnostima:

a) Nakon isteka vremena ukrcanja sukladno odredbama članka 6. Kolektivnog ugovora i Posebnog dodatka (3);

b) Odlukom Poslodavca sukladno članka 19. stavak 3.; ili

c) Odlukom Pomorca iz opravdanog razloga sukladno članku 19. stavak 2. i to posebno:

i. U slučaju bolesti, ozljede ili drugog zdravstvenog stanja koji zahtijevaju njegovu repatrijaciju i kad se utvrdi da je zdravstveno sposoban za put;

ii. Nakon gubitka, raspreme ili prodaje Broda;

iii. U slučaju Brodoloma;

iv. Ako je Brod pod privremenom mjerom zaustavljanja bilo na prijedlog Pomorca ili ne, pod uvjetom da je Brod ostao zaustavljen duže od 30 dana;

v. Ako se Poslodavac ne pridržava odredaba Kolektivnog ugovora;

vi. U slučaju da je Brod upućen u ratno i/ili visoko rizično područje u koje Pomorac nije suglasan ići, a sukladno članku 17. stavak 4.;

vii. Kada se tijekom trajanja putovanja supruga Pomorca ili, u slučaju neoženjenog Pomorca, jedan od roditelja teško razboli dok se Pomorac nalazi na Brodu, Poslodavac je dužan učiniti sve da Pomorcu omogući što brži povratak u mjesto stalnog prebivališta.

3. U slučaju teške povrede radne obveze Pomorca, odnosno kada je utvrđeno da je Pomorac prekršio obveze iz Ugovora o zaposlenju (lakše povrede) tri ili više puta te kada iskrcaj traži Pomorac na vlastiti zahtjev prije isteka Ugovora o zaposlenju, Poslodavac mora izvršiti repatrijaciju Pomorca o svom trošku te ima pravo nadoknaditi troškove repatrijacije zajedno sa nastalim troškovima od preostalog neisplaćenog dijela njegove plaće.

Doprinosi za obvezna osiguranja pomorca

Članak 21.

Posebnim dodatkom (5) Kolektivnog ugovora ugovorne stranke će pregovorima utvrditi u kojem će postotku Poslodavac Pomorcu nadoknaditi troškove njegova plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja. Ugovorne stranke će se u ovom članku ravnati u odnosu na Pravilo 4.5 – Socijalno osiguranje MLC-a.

Troškovi liječenja pomorca

Članak 22.

1. Poslodavac je dužan snositi troškove liječenja, uključujući i bolničko liječenje, Pomorca koji se iskrcao u inozemstvu zbog bolesti ili ozljede.

2. Ako se Pomorac ne može vratiti na Brod s kojeg je iskrcan, Poslodavac je dužan o svom trošku organizirati i platiti repatrijaciju Pomorca.

3. Poslodavac je dužan plaćati troškove liječenja u inozemstvu do trenutka kada Pomorcu zdravstveno stanje omogućava povratak u Republiku Hrvatsku na daljnje liječenje.

4. Troškove liječenja zbog bolesti podmiruje Poslodavac nakon repatrijacije do ozdravljenja, ako nisu pokriveni redovitim zdravstvenim osiguranjem, ali najviše do 120 dana nakon repatrijacije.

5. Troškove liječenja zbog ozljede na radu nakon repatrijacije podmiruje Poslodavac do najvišeg mogućeg stupnja medicinskog ozdravljenja Pomorca ili njegova proglašenja trajnim invalidom u određenome stupnju, ako nisu pokriveni zdravstvenim osiguranjem.

Bolovanje

Članak 23.

1. U slučaju bolesti, Pomorac ima pravo na naknadu za bolovanje u visini njegove osnovne plaće sve dok bolest traje, ali do najduže 120 dana nakon repatrijacije.

2. Ako tijekom razdoblja iz stavka 1. ovog članka, Pomorac stekne pravo na naknadu za bolovanje od nadležne ustanove za zdravstveno osiguranje, koja je niža od njegove osnovne plaće, Poslodavac je dužan Pomorcu isplaćivati samo razliku između njegove osnovne plaće i visine naknade koju bude primao od nadležne ustanove za zdravstveno osiguranje, pod uvjetom da Poslodavac plaća ili refundira Pomorcu doprinos za zdravstveno osiguranje u cijelosti.

3. U slučaju ozljede na radu za koju Poslodavac ne dokaže da je nastala zbog namjernog samoozljeđivanja, Poslodavac je dužan isplaćivati Pomorcu naknadu za bolovanje u visini njegove osnovne plaće do stupnja izlječenja koje Pomorcu omogućava ponovno ukrcanje na Brod u svojstvu u kojem je plovio prije ozljeđivanja, odnosno do trenutka kada se utvrdi da je takvo izlječenje nemoguće, jer je Pomorac trajno nesposoban za zvanje Pomorca.

4. Dokaz o trajanju bolovanja temelji se na izvješću o bolovanju (doznaka ili potvrda o privremenoj nesposobnosti za rad) i medicinskoj dokumentaciji prema potrebi potvrđenoj od strane nominiranog liječnika Poslodavca. Ako se liječnik nominiran od Pomorca ne slaže sa mišljenjem nominiranog liječnika Poslodavca, Poslodavac i Pomorac će nominirati trećeg liječnika čije će mišljenje biti konačno i obvezujuće za obje stranke.

5. Naknada za bolovanje bit će isplaćena Pomorcu nakon što pravovremeno, a najkasnije do obračuna plaće za prethodni mjesec, dostavi Poslodavcu pisanu ispravu izdanu od nadležnog liječnika kojom se potvrđuje da je Pomorac na bolovanju odnosno liječenju.

Materinstvo

Članak 24.

U slučaju kada Pomorac zatrudni tijekom trajanja Ugovora o zaposlenju:

a) Treba obavijestiti Poslodavca čim je trudnoća potvrđena;

b) Poslodavac će repatrirati Pomorca čim je razumno moguće, ali ni u kom slučaju poslije 26 – tog tjedna trudnoće i kada priroda putovanja Broda može biti u nekim okolnostima rizična – u prvoj luci ticanja;

c) Pomorac ima pravo na 120 dana osnovne plaće;

d) Pomorac će imati prednost u ponovnom zaposlenju odnosno zaključenju Ugovora o zaposlenju s Poslodavcem u popunjavanju slobodnog mjesta u istom ili odgovarajućem svojstvu unutar 3 godine nakon rođenja djeteta.

Invaliditet

Članak 25.

1. Ako Pomorac za vrijeme trajanja Ugovora o zaposlenju kod Poslodavca, što uključuje i putovanje od njegova stalnog prebivališta do Broda i obrnuto, doživi nezgodu od čijih je posljedica nastupio invaliditet u određenom stupnju sukladno Općem dodatku (3), Poslodavac će isplatiti Pomorcu naknadu navedenu u Općem dodatku (2) ovog Kolektivnog ugovora. Razlike između postotka invaliditeta i stupnja u Općem dodatku (2), uključujući invaliditet manji od 10%, obračunavaju se pro rata.

2. Poslodavac nije dužan isplatiti naknadu iz stavka 1. ovoga članka ako dokaže da je:

a) Invaliditet nastao zbog namjernog samoozljeđivanja Pomorca;

b) Nezgoda koja je prouzročila invaliditet prouzročena opijenošću alkoholom i/ili drogama;

c) Pomorac onemogućio uzimanje dokaza o opijenosti alkoholom ili drogom; i

d) Invaliditet posljedica bolesti o čijem je postojanju Pomorac propustio izvijestiti prigodom liječničkog pregleda radi utvrđivanja sposobnosti za ukrcanje na Brod.

3. Stupanj invaliditeta utvrđuje liječnik koga je odredio Poslodavac. Ako se liječnik imenovan od ili u ime Pomorca ne slaže s nalazom, tada je odluka trećeg liječnika koga će zajednički nominirati Poslodavac i Pomorac obvezujuća za obje strane.

4. Pomorac kome je liječničkim izvješćem potvrđena trajna nesposobnost za daljnji rad u bilo kojem svojstvu na Brodu, tj. gubitak zanimanja ili struke ima pravo, bez obzira na stupanj invaliditeta, na 100%-tnu naknadu sukladno tablici iz Općeg dodatka (2) Kolektivnog ugovora.

5. U smislu ovoga članka, gubitak zanimanja ili struke znači fizičko stanje koje Pomorcu onemogućava da se vrati u službu na Brodu, prema hrvatskim i međunarodnim standardima, i/ili stanje u kojem je i na drugi način jasno da se Pomorac ni u budućnosti neće moći vratiti na odgovarajući posao, tj. službu na Brodu.

6. Poslodavac je dužan naknadu iz stavka 1. i 4. ovoga članka isplatiti čim Pomorac podnese zahtjev za takvu isplatu i nakon što prikupi sve isprave kojima potvrđuje da su se stekli uvjeti za isplatu ugovorene naknade koje su nesporne Poslodavcu. Prilikom donošenja odluke o isplati Poslodavac neće tražiti da se zahtjev za isplatom podmiri isplatom manjeg iznosa od ugovorenih. Kada priroda ozljede stvara poteškoće Poslodavcu da izvrši plaćanje tražbine u cijelosti, razmotrit će isplatu privremenog iznosa kako bi se izbjegle teškoće.

7. Isplate prema stavcima 1. i 4. ovoga članka ne sprječavaju Pomorca da postavi zahtjev za naknadu štete prema Poslodavcu zbog ozljede.

8. Svota isplaćena prema stavcima 1. i 4. ovoga članka odbija se od svote dosuđene u mogućem arbitražnom ili sudskom postupku pokrenutom u svezi sa zahtjevom iz stavka 7. ovog članka.

Gubitak života/smrt u službi

Članak 26.

1. Ako Pomorac za vrijeme trajanja Ugovora o zaposlenju, što uključuje i putovanje od njegova stalnog prebivališta do Broda i obrnuto, doživi nezgodu od čijih posljedica umre ili ako umre prirodnom smrću, Poslodavac je dužan isplatiti svotu navedenu u Općem dodatku (2) Kolektivnog ugovora imenovanom korisniku nominiranom u Ugovora o zaposlenju. Ako Pomorac nije imenovao korisnika, svota se isplaćuje bračnom drugu, a ako njega nema onda djeci umrloga, u jednakim dijelovima, bez obzira na to jesu li djeca punoljetna ili ne, a ako nema ni djece onda roditeljima umrlog. U slučaju da umrli Pomorac nema ni roditelja navedena svota se neće isplatiti.

2. Poslodavac nije dužan isplatiti svotu iz stavka 1. ovoga članka ako dokaže da je:

a) Smrt nastala zbog samoubojstva;

b) Smrt prouzročena opijenošću alkoholom i/ili drogama;

c) Da je član obitelji Pomorca onemogućio uzimanje dokaza o uzroku smrti; i

d) Da je smrt posljedica bolesti o čijem je postojanju Pomorac propustio izvijestiti prigodom liječničkog pregleda radi utvrđivanja sposobnosti za ukrcanje na Brod.

3. Osim svote iz stavka 1. ovog članka Poslodavac je dužan isplatiti svakom djetetu Pomorca koje u trenutku smrti Pomorca nije navršilo 18 godina, svotu navedenu u Općem dodatku (2), pod uvjetom da zbroj svota isplaćenih svoj djeci ne može prijeći svotu ukupnog ograničenja navedenog u Općem Dodatku (2). U slučaju da taj zbroj zbog broja djece prelazi svotu ukupnog ograničenja, svota ograničenja se dijeli između djece pro rata.

4. Poslodavac će naknadu iz stavka 1. i 3. ovog članka isplatiti čim prikupi sve isprave kojima potvrđuje da su se stekli uvjeti za isplatu ugovorene naknade.

5. Isplate po stavku 1. i 3. ovog članka ne sprječavaju nasljednike u postavljanju odštetnog zahtjeva prema Poslodavcu zbog smrti Pomorca.

6. Svote isplaćene po stavcima 1. i 3. ovog članka odbijaju se od iznosa svote dosuđene u mogućem arbitražnom ili sudskom postupku pokrenutom u svezi sa zahtjevom iz stavka 5. ovog članka.

7. Ako je Pomorac pravomoćno proglašen mrtvim od strane nadležnog tijela, na temelju nestanka na moru, za vrijeme trajanja Ugovora o zaposlenju, uključujući nestanak uslijed pomorske nesreće ili drugih opasnih događaja na moru, ali isključujući samoubojstvo ili nestanak u luci, Poslodavac će isplatiti iznos propisan Općim dodatkom (2), a sukladno odredbama ovog članka.

Pokriće osiguranjem i jamstvo

Članak 27.

1. Poslodavac će zaključiti odgovarajuće klupsko osiguranje za svoje potpuno pokriće u slučajevima proizašlih iz članaka ovog Kolektivnog ugovora.

2. Poslodavac jamči kao solidarni dužnik da će (i) upisani vlasnik Broda, (ii) Brodar, (iii) voditelj Broda (ship’s manager), i/ili (iv) agent za popunjavanje Brodskih posada, protiv kojih Pomorac ili njegovi nasljednici dobiju arbitražni ili sudski spor za naknadu štete zbog ozljede ili smrti Pomorca platiti dosuđenu iznos.

Prehrana, smještaj, posteljina, udobnost itd.

Članak 28.

1. Poslodavac će najmanje omogućiti uvjete smještaja, rekreacije, prehrane, pripreme i posluživanja hrane u skladu sa standardom specificiranim u Pravilu 3.1 – Prostorije za smještaj i Pravilu 3.2 – Prehrana i posluživanje hrane MLC-ate će posvetiti dužnu pozornost smjernicama istog Poglavlja 3. MLC-a.

2. Pored toga Poslodavac će osigurati na Brodu opremljenu kuhinju sa svim sredstvima i potrebnom opremom koja je normalno potrebna za kuhanje. Sva sredstva i oprema mora biti dobre kvalitete.

3. Pomorac ima pravo na jednokratan pristup besplatnom pozivu/vezi u slučaju izvanrednih okolnosti opisanih u članku 19. stavku 2. točkama d) i e).

Sredstva osobne zaštite na radu

Članak 29.

1. Poslodavac je obvezan osigurati sredstva osobne zaštite na radu za svakog Pomorca za cijelo vrijeme njegova boravka na Brodu u skladu sa ISM Kodeksom, SMS Pravilima i standardima specificiranim u Pravilu 4.3 – Zaštita zdravlja i sigurnosti i sprječavanja nezgoda MLC-a. Sve osobe uključene u rad i sve druge osobe koje mogu biti ugrožene ozljedom, trovanjem ili bolešću, a koje proizlaze iz rada, moraju kada je to potrebno, imati na raspolaganju i nositi:

a) Pogodnu zaštitnu kacigu izrađenu prema prihvatljivim standardima;

b) Radnu odjeću;

c) Vodootporne i ojačane zaštitne cipele;

d) Ovisno o riziku, dovoljno pogodne zaštitne odjeće i zaštitnih sredstava, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na:

i. zaštitna sredstva za disanje, zaštitu za oči, zaštitu za uši, zaštitne rukavice, sredstva zaštite kod zavarivanja, zaštitnu kecelju, konopce i dodatke, sredstva za pomoć u plivanju, te

ii. dovoljan broj pogodne odjeće za rad na otvorenom i koju može upotrebljavati bilo koja osoba koja zbog potrebe nastavka posla mora boraviti na otvorenom u vrijeme hladnoće ili velike topline, kiše, snijega, tuče, proloma oblaka, jakog vjetra ili u uvjetima topline i velike sparine.

e) Sredstva osobne zaštite na radu moraju se koristiti na individualnoj osnovi i ne mogu se dati drugoj osobi ako prije toga nisu očišćena, servisirana i održavana;

f) Mjesto predviđeno za držanje sredstava osobne zaštite na radu mora biti tako odabrano da ne onečišćuje prostore za boravak posade ili druga spremišta; i

g) Sredstva osobne zaštite na radu moraju biti sukladna odgovarajućim svjedodžbama po hrvatskim standardima tamo gdje oni postoje i/ili primjenjivim međunarodnim standardima.

2. Brodovi moraju biti tako opremljeni da je odjeća za spašavanje adekvatnih veličina usklađena sa standardima ILO-a dostupna svakome članu posade. Poslodavac je dužan na Brodu osigurati dovoljan broj odjeće za spašavanje.

Brodski odbor za sigurnost

Članak 30.

1. Poslodavac mora olakšati organiziranje Odbora za sigurnost i zdravstvenu zaštitu, kao dijela njegove uprave za sigurnost, a sukladno odredbama Pravilnika o mjerama za sprječavanje nezgoda na Brodu u plovidbi i lukama ILO-a.

2. Poslodavac mora osigurati vezu između Broda i osobe/osoba na kopnu koje su u izravnoj vezi s najvišim rukovoditeljima Poslodavca prema zahtjevima ISM Kodeksa. Poslodavac je također dužan osigurati na Brodu nadležnoga časnika za sigurnost radi provođenja politike i programa Poslodavca u svezi sa sigurnošću i zaštitom zdravlja te provođenja zapovjednikovih naredbi kako bi:

a) Poboljšao znanje posade o sigurnosti;

b) Istražio svaki prigovor u svezi sa sigurnošću koji mu je dostavljen i o nalazu izvijestiti Brodski Odbor za sigurnost i zaštitu zdravlja i, gdje je to potrebno, pojedinca;

c) Istražio svaku nesreću i dao preporuke za izbjegavanje ponavljanja takve nesreće;

d) Provodio preglede u svezi sa sigurnošću i zaštitom zdravlja; i

e) Nadgledao i provodio vježbe u svezi sa sigurnošću i zaštitom zdravlja na Brodu.

3. Poslodavac priznaje pravo posadi da među posadom izabere predstavnika za sigurnost u Odboru za sigurnost i zdravstvenu zaštitu. Tamo gdje je to potrebno, a radi obavljanja poslova predstavnika za sigurnost, treba mu omogućiti pristup podacima, osigurati pomoć i savjete Brodskog Odbora za sigurnost i zaštitu zdravlja, Poslodavca i Sindikata. Predstavniku za sigurnost treba:

a) Osigurati pristup svim dijelovima Broda;

b) Omogućiti nazočnost istrazi o nezgodi i okolnostima nezgode;

c) Osigurati pristup svoj potrebnoj dokumentaciji, uključujući izvješće o istrazi, zapisnike o sastancima Brodskog Odbora za sigurnost i zaštitu zdravlja, itd.;

d) Osigurati nužno osposobljavanje; i

e) Osigurati zaštitu od otkaza i drugih kaznenih mjera kod provođenja radnji vezanih za posao predstavnika za sigurnost te jednaku zaštitu kao i za časnika za sigurnost.

Komunikacija i informiranje članova posade Broda

Članak 31.

1. Sukladno tehničkim mogućnostima, Poslodavac je dužan svim Pomorcima za cijelo vrijeme njihova boravka na Brodu omogućiti komuniciranje s obitelji Brodskim sustavom veza, uključujući i upotrebu elektronske pošte.

2. Poslodavac je dužan omogućiti dostavu glasila Sindikata – Pomorski vjesnik i ostalih tiskovnih obavijesti članovima posade odnosno članovima Sindikata.

3. Poslodavac obvezuje zapovjednika da primljene tiskovine Sindikata stavi na raspolaganje članovima posade Broda odnosno članovima Sindikata.

4. Kada tehničke i financijske mogućnosti omogućavaju, Poslodavac će nastojati Pomorcu omogućiti pristup internetu vodeći računa o sigurnosti plovidbe, sigurnosnoj zaštiti i čuvanju poslovne tajne. Način korištenja interneta utvrdit će svaki pojedini Poslodavac internim aktom.

Fond solidarnosti i naknade

Članak 32.

1. Radi ishodovanja ITF ili SPH Plave svjedodžbe kojom se potvrđuje da je Brod Poslodavca pokriven ovim Kolektivnim ugovorom, Poslodavac je dužan uplatiti iznose po članu posade Broda godišnje sukladno Općem dodatku (2) u ITF Međunarodni fond solidarnosti, zaštite i zastupanja pomoraca,kada se radi o Brodovima pod zastavama pogodnosti ili u SPH Fond solidarnosti pomoraca, kada se radi o Brodovima pod hrvatskom zastavom.

2. Poslodavac se obvezuje da će za svaki Brod pod hrvatskom zastavom ili pod FOC zastavom uplatiti godišnju naknadu po članu posade Broda na račun Sindikata u iznosu navedenom u Općem dodatku (2).

3. Poslodavac priznaje pravo Pomorcima da sudjeluju u djelovanju Sindikata te pravo na zaštitu od protusindikalne diskriminacije, a u skladu s ILO Konvencijama br. 87. i 98.

Jednakost

Članak 33.

Svi Pomorci imaju pravo na rad, red i život u okruženju bez prijetnji i zlostavljanja bilo s osnova spola, rase ili iz drugih motiva. Kršenje navedenoga smatra se ozbiljnim činom nedoličnog ponašanja.

Postupci po prigovoru

Članak 34.

Obje ugovorne stranke suglasne su da bilo koji prigovor Pomorca će se riješavati u dobroj vjeri bez zlonamjernog uznemiravanja Pomorca sukladno Pravilu 5.1.5 – Postupci po prigovoru na Brodu MLC-a, a sukladno proceduri Poslodavca s kojom će Pomorac biti upoznat prilikom zaključenja Ugovora o zaposlenju.

Ništavost odricanja od prava

Članak 35.

Poslodavac ne može od Pomorca zahtijevati da potpiše bilo koju ispravu kojom se Pomorac odriče svojih prava iz Kolektivnog ugovora ili Ugovora o zaposlenju, odnosno kojom se ta prava umanjuju, ili kojom se povećavaju obveze Pomorca. Ako takva izjava bude potpisana, držat će se ništetnom.

Postupanje protivno Kolektivnom ugovoru

Članak 36.

Ako Poslodavac ne postupi sukladno odredbama Kolektivnog ugovora, djelujući u svoje ime ili u ime Pomorca, Sindikat, ITF i/ili svaki Pomorac imaju pravo poduzeti mjere protiv Poslodavca koje drže potrebnima za ostvarenje prava Pomorca.

Članak 37.

Mjerodavno pravo i rješavanje sporova

1. Ugovor o zaposlenju podliježe primjeni hrvatskog prava.

2. Odredbe ovog članka odnose se na sporove proistekle iz pojedinačnih Ugovora o zaposlenju zaključenih između Poslodavca i Pomorca, uključujući i sporove o naknadi štete za smrt, tjelesne ozljede i gubitak zarade Pomorca (bilo da je zahtjev podnio Pomorac ili članovi njegove obitelji ili nasljednici), te sporove zbog povrede prava osobnosti, kao i izvanugovorne zahtjeve vezane za rad ili plovidbu na Brodu.

3. Sporove iz stavka 2. ovog članka, ugovorne strane obvezuju se rješavati pregovorima. Pregovori mogu trajati najduže 30 dana počevši od dana početka pregovora, a uz suglasnost Poslodavca i Pomorca mogu se produžiti za dodatnih 30 dana. Pregovori počinju idućeg dana od dana kada je Poslodavac primio pisani prijedlog za pregovaranje od strane Pomorca, odnosno od prvog idućeg dana od dana suglasnog prijedloga stranaka za pregovaranje.

4. Sporove iz stavka 2. ovog članka, koje ugovorne strane ne uspiju riješiti pregovorima u roku od 30 odnosno 60 dana, obvezuju se pokušati riješiti u postupku mirenja i to u daljnjem roku od 30 dana od početka mirenja, a uz suglasnost Poslodavca i Pomorca može se ovaj rok produžiti za dodatnih 30 dana. Ugovorne strane izrijekom se obvezuju sudjelovati u postupku mirenja i izrijekom se obvezuju da prije njegovog okončanja ne mogu pokrenuti arbitražni ili sudski postupak. Ugovorne strane utvrđuju da će se svi postupci mirenja u ovim sporovima voditi pred Centrom za mirenje Hrvatske udruge za mirenje (HUM), Zagreb, Teslina 1. Ugovorne strane utvrđuju miritelja sa liste iz Općeg dodatka (5) ovog Kolektivnog ugovora. U slučaju nesuglasja oko imenovanja miritelja, miritelja će odrediti Centar za mirenje HUM-a sa liste iz Opceg dodatka (5) ovog Kolektivnog ugovora. Postupak mirenja započinje s danom kada je Centar za mirenje zaprimio suglasni pisani prijedlog ugovornih strana, odnosno danom kada je Centar za mirenje dostavio pisani prijedlog za mirenje jedne strane drugoj.

5. Svaka strana snosi svoje troškove mirenja, osim troškova izmiritelja koje snosi Poslodavac.

6. Ugovorna strana koja ne bude poštovala svoju obvezu sudjelovanja u postupku mirenja u skladu s stavkom 4. ovog članka, nema pravo na naknadu troškova arbitražnog ili sudskog postupka neovisno o njenom uspjehu u sporu.

7. Ako ugovorna strana protiv koje se može pokrenuti arbitražni ili sudski postupak odbije sudjelovati u postupku mirenja, strana koja pokreće postupak može podnijeti akt kojim se postupak pokreće ili nastavlja po isteku roka od 15 dana od dana koji se smatra početkom mirenja sukladno stavku 4. ovog članka.

8. Sporovi iz stavka 2. ovog članka, koje ugovorne strane ne uspiju riješiti ni pregovorima ni mirenjem, konačno će se riješiti arbitražom pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK) ili pred nadležnim sudom.

9. U slučaju pokrenute arbitraže u sporovima iz stavka 2. ovog članka, a u vrijednosti do 100.000 USD rješavat će arbitar pojedinac kojeg će imenovati strane suglasno, sa liste arbitara iz Opceg dodatka (6) ovog Kolektivnog ugovora. Ako se strane ne suglase o imenovanju arbitra, arbitra će odrediti ovlašteno tijelo Stalnog arbitražnog sudišta iz stavka 8. ovog članka, iz redova stručnjaka iz područja pomorstva i plovidbenog prava, sa liste iz Opceg dodatka (6) ovog Kolektivnog ugovora. Sporove u vrijednosti većoj od 100.000 USD rješavat će arbitražno vijeće sastavljeno od tri arbitara sa liste arbitara iz Opceg dodatak (6) ovog Kolektivnog ugovora, pri čemu svaka strana imenuje po jednog arbitra, a trećeg arbitra koji predsjeda arbitražnim vijećem određuju arbitri imenovani od strana, prema Pravilima Stalnog arbitražnog sudišta iz stavka 8. ovog članka, sa liste iz Opceg dodatka (6) ovog Kolektivnog ugovora.

10. Lista arbitara iz Općeg dodatka (6) ovog Kolektivnog ugovora dostavit će se Stalnom arbitražnom sudištu pri HGK.

11. Ako je posebnim zakonom propisan rok za podnošenje tužbe u sporovima iz stavka 2. ovog članka, tužba se može podnijeti u zakonskom roku, a s pokrenutim arbitražnim ili sudskim postupkom zastat će se do okončanja obveznog postupka mirenja.

Izmjene i dopune Kolektivnog ugovora

Članak 38.

1. Sindikat i Poslodavac razmatraju i ispituju uvjete Kolektivnog ugovora najmanje jednom godišnje tijekom trajanja Kolektivnog ugovora te ako se Sindikat i Poslodavac zajednički dogovore o izmjenama i dopunama, te će se izmjene i dopune sklopiti pisanim putem, potpisati obostrano i uključiti kao sastavni dio Kolektivnog ugovora.

2. Postupak izmjene, dopune ili obnove Kolektivnog ugovora može u pisanom obliku predložiti svaka ugovorna strana, uz uvjet da rok usuglašavanja ne bude duži od 60 dana od dana podnošenja prijedloga za izmjenu, dopunu ili obnovu Kolektivnog ugovora.

Trajanje Kolektivnog ugovora

Članak 39.

1. Kolektivni ugovor se zaključuje na razdoblje od najviše dvije godine od potpisivanja ovlaštenih predstavnika ugovornih strana. Kolektivni ugovor stupa na snagu i primjenjuje se od datuma utvrđenog Kolektivnim ugovorom.

2. Ugovorne strane su suglasne da ako nakon isteka razdoblja na koje je Kolektivni ugovor zaključen niti jedna ugovorna strana ne otkaže Kolektivni ugovor, njegova se valjanost produžuje do otkaza ili zaključivanja novog Kolektivnog ugovora.

Nadzor primjene Kolektivnog ugovora i rješavanje sporova

Članak 40.

1. Radi nadziranja primjene Kolektivnog ugovora, ugovorne strane suglasne su da:

a) Ovlašteni predstavnici Sindikata / ITF-a mogu posjetiti i pregledati bilo koji Brod na kojem mogu biti zaposleni članovi Sindikata; i

b) Poslodavac će na traženje Sindikata / ITF-a ili na traženje njegovih ovlaštenih pregovarača dati na uvid sve odgovarajuće isprave kojima se dokazuje primjena Kolektivnog ugovora, uključujući i platne liste Pomoraca.

2. Sve sporove koji proizađu iz ovog Kolektivnog ugovora uključujući i sporove koji se odnose na pitanja njegovog valjanog nastanka, povrede, prestanka ili tumačenja pojedinih odredbi kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu strane Kolektivnog ugovora rješavaju sporazumno, a u nedostatku sporazuma strane Kolektivnog ugovora će sporove rješavati sukladno zakonu.

Evidentiranje i odobrenje Kolektivnog ugovora

Članak 41.

1. Ugovorne strane su dužne prijaviti Kolektivni ugovor nadležnome ministarstvu. Kolektivni ugovor se mora javno objaviti u službenom glasilu Republike Hrvatske.

2. Kolektivni ugovor treba uputiti na odobrenje ITF-u.

3. Kolektivni ugovor se ne može koristiti i/ili umnožavati bez prethodnog odobrenja Sindikata i/ili ITF-a i Udruge.

Primjena Kolektivnog ugovora na Ugovore o zaposlenju

Članak 42.

1. Kolektivni ugovor se primjenjuje na sve Ugovore o zaposlenju uključujući i one koji su zaključeni prije stupanja na snagu Kolektivnog ugovora.

2. Kolektivni ugovor je sastavljen na hrvatskom i engleskom jeziku, a u slučaju neusklađenosti hrvatskog i engleskog teksta, za njegovo tumačenje i primjenu mjerodavan je hrvatski tekst.

Početak primjene Kolektivnog ugovora

Članak 43.

Ovaj Kolektivni ugovor stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine i vrijedi do 31. prosinca 2020. godine.

Zagreb, 10. prosinca 2018.

ZA HRVATSKU UDRUGU BRODARA MARE NOSTRUM

Predsjednik skupštine David Sopta, v. r.

ZA SINDIKAT POMORACA HRVATSKE

Glavni tajnik Neven Melvan, v. r.

 

OPĆI DODATAK (1):

NACIONALNI BLAGDANI

Za potrebe ovog Općeg dodatka, nacionalnim blagdanima će se smatrati blagdani koji su utvrđeni Zakonom o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj s dopunama. U trenutku sklapanja ovog Kolektivnog ugovora blagdani su:

1. siječnja – Nova godina;

6. siječnja – Bogojavljanje ili Sveta tri kralja;

Uskrs i Uskrsni ponedeljak;

Tjelovo;

1. svibnja – Praznik rada;

22. lipnja – Dan antifašističke borbe;

25. lipnja – Dan državnosti;

5. kolovoza – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja;

15. kolovoza – Velika Gospa;

8. listopada – Dan neovisnosti;

1. studenoga – Svi sveti;

25. prosinaca – Božić;

26. prosinca – prvi dan po Božiću, Sveti Stjepan.

OPĆI DODATAK (2):

POPIS NOVČANIH NAKNADA

Članak 6.

Ukrcanje i trajanje ukrcanja

Dnevnica u iznosu od 50 USD na dan.

Članak 18.

Stvari u vlasništvu pomorca

Najveći iznos: 3.000 USD, koji uključuje gotovinu do 300 USD

Članak 25.

Invaliditet

Naknade u slučaju invaliditeta:

2019. – 2020.

Stupanj invaliditeta

Iznos naknade u USD

Postotak (%)

Ostali članovi posade

Mlađi časnici

Stariji časnici (4)

100

95,949

127,932

159,914

75

71,962

95,949

119,936

60

57,569

76,759

95,949

50

47,974

63,966

79,957

40

38,379

51,173

63,966

30

28,785

38,379

47,974

20

19,190

25,586

31,983

10

9,595

12,793

15,991

 

Napomena:

1. Za potrebe ovog članka stariji časnici su: Zapovjednik, Upravitelj stroja, Prvi časnik palube i Prvi časnik stroja.

2. U slučaju da je invaliditet utvrđen u postocima koji nisu obuhvaćeni gornjim tablicama iznos naknade će se obračunati pro rata.

Članak 26.

Gubitak života/smrt u službi

Naknade u slučaju gubitka života/smrt u službi:

2019. – 2020.

Udovici/udovcu ili opunomoćenoj osobi ili tijelu:

95,949 USD

Svakom djetetu mlađem od 18 godina do najviše četvero djece:

19,190 USD

Članak 32.

Fond solidarnostii naknade

1. ITF Međunarodni fond solidarnosti, zaštite i zastupanja pomoraca:

– Za Brodove pod zastavom pogodnosti: 250 USD po članu posade Broda godišnje;

2. SPH Fond solidarnosti pomoraca:

– Za Brodove pod hrvatskom zastavom: 250 USD po članu posade Broda godišnje;

3. Naknade SPH:

– Za Brodove pod zastavom pogodnosti: 120 USD po članu posade Broda godišnje;

– Za Brodove pod hrvatskom zastavom: 100 USD po članu posade Broda godišnje.

OPĆI DODATAK (3):

VISINE NAKNADE U POSTOCIMA ZA TJELESNO OŠTEĆENJE

I. Oštećenje udova

A. Šaka, ruka, rame

(Ako je osoba lijevoruka, lijeva ruka ocjenjuje se kao desna i obrnuto.)

 

Naknada u postocima

 

Desno

 

Lijevo

a. Prsti

 

 

 

Gubitak svih prstiju jedne ruke

55

 

50

Gubitak jednoga palca i metakarpalnih kostiju

30

 

25

Gubitak jednoga palca

 

25

 

Gubitak jednoga palčanog članka

 

12

 

Gubitak jedne polovice jednoga palčanog članka

 

8

 

Palac s ukočenim posljednjim zglobom

 

5

 

Palac s ukočenim metakarpofalangealnim zglobom

 

3

 

Palac s ukočenim posljednjim i metakarpofalangealnim zglobom

 

15

 

Gubitak kažiprsta (drugog prsta)

 

10

 

Gubitak srednjeg i krajnjeg zgloba kažiprsta

 

10

 

Gubitak vrška kažiprsta

 

5

 

Kažiprst s ukočenim metakarpofalangealnim zglobom u ispruženom položaju

 

5

 

Kažiprst kod kojega je pružanje srednjega zgloba smanjeno 90 stupnjeva ili više

 

5

 

Gubitak srednjaka (trećega prsta)

 

10

 

Gubitak srednjeg i krajnjeg zgloba srednjaka

 

8

 

Gubitak krajnjega zgloba srednjaka

 

5

 

Srednjak s ukočenim metakarpofalangealnim zglobom u ispruženom položaju

 

 

5

 

Srednjak kod kojega je pružanje srednjega zgloba smanjeno 90 stupnjeva ili više

 

 

5

 

Gubitak prstenjaka (četvrtoga prsta)

 

8

 

Gubitak srednjeg i krajnjeg zgloba prstenjaka

 

5

 

Gubitak krajnjega zgloba prstenjaka

 

3

 

Prstenjak s ukočenim metakarpofalangealnim zglobom u ispruženom položaju

 

5

 

Prstenjak kod kojega je pružanje srednjega zgloba smanjeno 90 stupnjeva ili više

 

5

 

Gubitak maloga prsta (petoga prsta)

 

8

 

Gubitak srednjeg i krajnjeg zgloba maloga prsta

 

5

 

Gubitak krajnjega zgloba maloga prsta

 

3

 

Gubitak palca i kažiprsta (1. i 2. prsta)

40

 

35

Gubitak krajnjih zglobova palca i kažiprsta

 

18

 

Gubitak palca, kažiprsta i srednjaka

50

 

45

Gubitak krajnjih zglobova palca, kažiprsta i srednjaka

 

20

 

Gubitak palca, kažiprsta, srednjaka i prstenjaka (1., 2., 3. i 4. prsta)

55

 

50

Gubitak kažiprsta i srednjaka (2. i 3. prsta)

 

25

 

Gubitak srednjih i krajnjih zglobova kažiprsta i srednjaka

 

20

 

Gubitak krajnjega zgloba kažiprsta i srednjaka

 

10

 

Gubitak kažiprsta, srednjaka i prstenjaka

35

 

30

Gubitak srednjeg i krajnjeg zgloba kažiprsta, srednjaka i prstenjaka

 

25

 

Gubitak krajnjega zgloba kažiprsta, srednjaka i prstenjaka

 

12

 

Gubitak kažiprsta, srednjaka, prstenjaka i maloga prsta (2., 3., 4. i 5. prsta)

40

 

35

Gubitak srednjeg i krajnjeg zgloba kažiprsta, srednjaka, prstenjaka i maloga prsta

35

 

30

Gubitak krajnjega zgloba kažiprsta, srednjaka, prstenjaka i maloga prsta

 

15

 

Gubitak srednjaka, prstenjaka i maloga prsta (3., 4. i 5. prsta)

 

30

 

Gubitak srednjeg i krajnjeg zgloba srednjaka, prstenjaka i maloga prsta

 

 

20

 

Gubitak krajnjega zgloba srednjaka, prstenjaka i maloga prsta

 

10

 

Gubitak prstenjaka i maloga prsta (4. i 5. prsta)

 

20

 

Gubitak srednjeg i krajnjeg zgloba prstenjaka i maloga prsta

 

15

 

Gubitak krajnjega zgloba srednjaka i prstenjaka ili prstenjaka i maloga prsta

 

 

5

 

Srednjak i prstenjak kod kojih je pružanje srednjega zgloba smanjeno 90 stupnjeva ili više

 

 

8

 

b. Šaka, ručni zglob

 

 

 

Gubitak jedne šake

60

 

55

Ukočena šaka u dobrome položaju za rad

 

10

 

Ukočena šaka u lošem položaju za rad

 

15

 

Prijelom radijalne kosti zarastao u ponešto dislociranom položaju i s lakšim funkcionalnim smetnjama, moguće trenje

 

5

 

Posljedice prijeloma radijalne kosti. Prsti od kažiprsta do maloga prsta spušteni do 2 cm od dlana

 

18

 

c. Ruka

 

 

 

Gubitak jedne ruke

70

 

65

Amputacija nadlaktice

65

 

60

Amputacija podlaktice uz dobru pokretljivost lakta

60

 

55

Amputacija podlaktice uz slabu pokretljivost lakta

65

 

60

Neizlječena ruptura bicepsa

 

5

 

Pazušna tromboza

 

5

 

d. Lakat

 

 

 

Ukočen u ispruženom položaju

45

 

40

Ukočen u dobrom položaju za rad

25

 

20

Ukočen u lošem položaju za rad

30

 

25

Nestanak rotacijske funkcije podlaktice (podignutog položaja)

20

 

15

Savijanje lakta smanjeno na 90 stupnjeva ili manje

15

 

12

Smanjeno pružanje lakta do 40 stupnjeva

 

3

 

Smanjeno pružanje lakta 40 – 90 stupnjeva

 

5

 

e. Rame

 

 

 

Osjećaj »nenamještene lopatice« pri svakom pokretu. Ukočeno rame (ruka uz tijelo)

 

 

35

 

Sposobnost podizanja do 90 stupnjeva

 

15

 

Trenje i ponešto smanjena pokretljivost

 

5

 

Stalno iščašenje

 

10

 

Akromioklavikularno iščašenje

 

5

 

f. Paraliza

 

 

 

Potpuna paraliza brahijalnoga spleta

70

 

65

Potpuna paraliza radijalnoga živca nadlaktice

25

 

20

Potpuna paraliza ulnarnoga živca

30

 

25

Potpuna paraliza medijalnoga živca sa senzornim i motoričkim oštećenjem

35

 

30

Samo senzorno oštećenje

 

10

 

B. Stopalo, noga, kuk

 

 

 

a. Stopalo

 

 

 

Gubitak stopala uz dobru funkciju proteze

 

30

 

Gubitak stopala uz slabu funkciju proteze

 

35

 

Amputacija gležnja sa sposobnim batrljkom

 

15

 

Gubitak svih prstiju jednoga stopala

 

10

 

Gubitak nožnoga palca i djelomično njegove metatarzalne kosti

 

8

 

Gubitak nožnog palca

 

5

 

Gubitak krajnjega zgloba palca

 

3

 

Palac s ukočenim matatarzofalangealnim zglobom

 

5

 

Gubitak jednog od ostalih prstiju

 

3

 

Ukočeni gležanj pod desnim kutom ili lakši oblik »konjskoga gležnja« (do 15 stupnjeva)

 

15

 

Ukočeni gležanj u položaju naglašenoga »konjskoga gležnja«

 

20

 

Nestanak rotacijske pokretljivosti gležnja

 

5

 

Spuštena stopala uz bolove

 

8

 

Traumatski spuštena stopala

 

10

 

b. Noga

 

 

 

Gubitak jedne noge

 

65

 

Amputacija u koljenu ili bedru uz dobru funkciju proteze

 

50

 

Amputacija u koljenu ili bedru uz slabu funkciju proteze

 

55

 

Gubitak goljenice uz dobru funkciju proteze

 

30

 

Gubitak goljenice uz slabu funkciju proteze

 

35

 

Skraćenje manje od 3 cm

 

3

 

Skraćenje od najmanje 3 cm

 

10

 

Stanjeno bedro najmanje 3 cm (ne pribraja se naknadi za skraćenje ili smanjenu pokretljivost)

 

8

 

Posttrombotični sindrom u jednoj nozi

 

5

 

Bitno pogoršanje proširenih vena ili nožnih rana

 

8

 

Ukočeno koljeno u povoljnom položaju

 

25

 

Pružanje koljena smanjeno do 5 posto

 

3

 

Savijanje koljena smanjeno na 90 stupnjeva ili manje

 

10

 

Koljeno s otežavajućom nesigurnošću

 

10

 

Koljeno s jakim trenjem pri pokretima, uz oslabljeni mišić preko 2 cm kod mjerenja 10 cm iznad patele i smanjenu pokretljivost

 

8

 

Koljeno s dosta redovitom i otežavajućom inkarceracijom

 

5

 

Stalno iščašenje ivera

 

5

 

Gubitak ivera

 

5

 

Dobra funkcija potpuno umjetnog ivera

 

15

 

c. Kuk

 

 

 

Kuk ukočen u povoljnom položaju

 

30

 

Kuk s ozbiljno otežanom funkcijom

 

50

 

Dobra funkcija potpuno umjetnoga kuka

 

10

 

d. Paraliza

 

 

 

Potpuna paraliza fibularnoga živca

 

10

 

Potpuna paraliza femoralnoga živca

 

20

 

Ischiadiscus paresis – uz dobru pokretljivost

 

10

 

Ischiadiscus paresis – uz slabu pokretljivost

 

30

 

II. – Glava

 

 

 

A. Lice

 

 

 

Gubitak svih zubiju (dvostruko zubalo)

 

5

 

Gubitak vanjskog uha

 

5

 

Gubitak kose

 

5

 

Jednostrana paraliza facijalnoga živca

 

10

 

Obostrana paraliza facijalnoga živca

 

15

 

Gubitak osjeta mirisa

 

10

 

Jednostrana paraliza glasnica uza znatno otežan govor

 

10

 

Paraliza osjetnoga (trigeminalnoga) živca prema licu

 

5

 

B. Mozak

 

 

 

a. Demencija

 

 

 

Blaga demencija

 

15

 

Blaga do srednja demencija

 

25

 

Srednje teška demencija

 

40

 

Teška demencija

 

65

 

Potpuna demencija

 

100

 

b. Sindrom nakon potresa mozga

 

8

 

C. Oko

 

 

 

Gubitak jednog oka

 

20

 

Gubitak oba oka

 

100

 

Gubitak vida na jednom oku

 

20

 

Gubitak vida na oba oka

 

100

 

Gubitak vida na jednom oku uz komplikacije (npr. glaukom i/ili suženo oko)

 

25

 

Gubitak vida na jednom oku s izgledima za poboljšanje putem operacije (rezervno oko)

 

18

 

Dvostruka slika

 

10

 

Dvostruka slika u krajnjem položaju

 

3

 

Gubitak binokularne slike (npr. afakija s vidom od najmanje 6/60)

 

15

 

Afakija sa dobrom funkcijom kontaktnih leća

 

8

 

Potpuna jednostrana ptoza

 

18

 

Suzno oko

 

3

 

Hemianopsia

 

40

 

Hemianopsia desne strane kao posljedica oštećenja mozga

 

50

 

 

 

 

 

Oslabljeni vid na oba oka ocjenjuje se prema sljedećoj decimalnoj odnosno razlomačkoj tablici:

Decimalna tablica

Vid

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0

0.6

0

0

5

10

10

15

20

0.5

0

5

5

10

10

15

20

0.4

5

5

10

15

15

20

30

0.3

10

10

15

25

35

45

55

0.2

10

10

15

35

45

60

70

0.1

15

15

20

45

60

75

85

0

20

20

30

55

70

85

100

 

 

Razlomačka tablica

Vid

6/6

6/12

6/18

6/24

6/36

6/60

2/60

0

6/6

0

0

5

8

10

12

15

20

6/12

0

5

10

10

12

15

18

20

6/18

5

10

20

30

35

40

45

50

6/24

8

10

30

35

45

50

55

60

6/36

10

12

35

45

55

65

70

75

6/60

12

15

40

50

65

75

80

85

2/60

15

18

45

55

70

80

95

100

0

20

20

50

60

75

85

100

100

 

Jakost vida ocjenjuje se uz uporabu najboljih naočala.

D. Uha

Naknada u postocima

Gubitak vanjskog uha, vidi II.A. – Lice

 

Potpuni gubitak sluha na jednom uhu

10

Potpuni gubitak sluha na oba uha

75

 

Gubitak sluha temelji se na govornoj audiometriji: procjenjeni ili proračunati gubitak sluha na oba uha u dB uz dobro namješteno slušno pomagalo:

Stupanj gubitka sluha

HH: 0

HH: 1

HH: 2

HH: 3

HH: 4

HH: 5

CH: 0

0

5

-

-

-

-

CH: 1

-

8

15

30

-

-

CH: 2

-

12

20

35

50

-

CH: 3

-

-

30

40

55

65

CH: 4

-

-

-

50

60

70

CH: 5

-

-

-

-

65

75

 

HH = Slušni nedostatak

CH = Smetnje komuniciranja

0 – bez smetnji

3 – znatne smetnje

1 – manje smetnje

4 – ozbiljni nedostatak

2 – blage do srednje jake smetnje

5 – potpuni nedostatak

 

Obično se naknada ne priznaje jedino radi uporabe slušnog pomagala.

 

Naknada u postocima

Smetanje zvonjenja i iskrivljeni sluh

3

 

III. Vrat i kralješnica

A. Kralješnica

a. Prijelom kičmenoga stuba bez ispadanja moždine ili živaca:

 

Naknada u postocima

Lakši prijelom

 

S lakše smanjenom pokretljivošću

5

 

 

Srednje teški prijelom

 

Bez smanjenja pokretljivosti

8

Sa smanjenom pokretljivošću

12

Vrlo teški prijelom ili nekoliko srednje teških prijeloma, moguće i uz pojavu grbe

 

Blago do malo smanjena pokretljivost

15

Vrlo ozbiljno smanjena pokretljivost

20

Uporaba pomagala (okovratnika ili prsluka)

5

Bol – lokalna ili s prijenosom na udove

2

 

 

b. Prijelom s ispadom leđne moždine ili živaca

Ocjenjuje se u skladu s prednjim pravilima uz dodatni stupanj za ispad živaca, koji se ocjenjuje s drugim pravilima iz tablice.

B. Posljedice iskliznuća diska

12

C. Ostala oštećenja kralješnice

 

a. Vratna kralješnica

 

Nešto smanjena pokretljivost i/ili prisutnost lokalnih bolova

8

Uporaba pomagala (okovratnika)

12

Radijalni bolovi – iritiranje korijena

12

 

Naknada u postocima

b. Ostali dijelovi kralješnice

 

Bolovi u kralješnici bez smanjenja pokretljivosti

5

Uporaba pomagala

8

Bolovi u kralješnici s manje smanjenom pokretljivošću

12

Bolovi u kralješnici sa znatno smanjenom pokretljivošću

25

D. Oštećenja leđne moždine

 

Blage ali trajne posljedice – bez simptoma na mjehur (eventualno defekcije) (neurološki simptomi skromnijega stupnja koji se mogu objektivno utvrditi)

20

Blage ali trajne posljedice – sa simptomima na mjehur (eventualno defekcije) (neurološki simptomi lakšega stupnja koji se mogu objektivno utvrditi)

25

Druge trajne posljedice bez simptoma na mjehuru prema gornjem opisu

30

Druge trajne posljedice sa simptomima na mjehuru prema gornjem opisu

35

Inkontinencija – vidi Dio V.

 

IV. – Srce i pluća

Bolesti srca i pluća ocjenjuju se prema ograničenjima funkcionalne sposobnosti koja nastaju uslijed oboljenja, a prema podijeli u naredne skuptine funkcija:

1.

Bez ograničenja tjelesne aktivnosti

3

2.

Manja ograničenja tjelesne aktivnosti

Simptomi se javljaju samo tijekom težeg napora

 

20

3.

Znatna ograničenja tjelesne aktivnosti

Simptomi se javljaju i tijekom lakšeg napora

45

4.

Svaki oblik tjelesne aktivnosti uzrokuje simptome koji mogu trajati i tijekom odmora

 

70

Radi potvrde svrstavanja po funkcijama pomoću objektivnih mjerenja funkcije pluća, kao npr. forsiranog ekspiratornog volumena, FEV 1.0, poduzimaju se određene mjere.

Pod pretpostavkom da se radi o slučaju sa stalnim smanjenjem FEV 1.0:

FEV 1.0 od preko 2 litre odgovara otprilike grupi funkcija 1,

FEV 1.0 od 1,5 – 2 litre odgovara otprilike grupi funkcija 2,

FEV 1.0 od oko 1 litre odgovara otprilike grupi funkcija 3,

FEV 1.0 od oko 0,5 litre odgovara otprilike grupi funkcija 4.

 

Naknada u postocima

V. Trbušna šupljina i zdjelica

 

Gubitak slezene

5

Gubitak jednoga bubrega

10

Dobra funkcija transplantiranoga bubrega

25

Anus praeternaturalis

10

Blaža inkontinencija (tj. imperativno uriniranje, moguća defekcija)

10

Ekspulzivna inkontinencija

25

Abdominalna hernija, bez mogućnosti operacije

20

Gubitak oba testisa

10

Gubitak oba jajnika prije menopauze

10

Gubitak oba jajnika nakon menopauze

3

Gubitak oba sjemenovoda

3

Suženje mokraćnoga kanala, uz obvezatnu uporabu katetera

15

Impotencija

Nije pokrivena

 

 

OPĆI DODATAK (4):

UGOVOR O ZAPOSLENJU POMORCA

Ovaj Ugovor o zaposlenju je zaključen između Pomorca i Poslodavca/Brodara/Brodovlasnika u daljnjem tekstu: Poslodavac

 

POMORAC

Prezime:

Ime:

Adresa stalnog prebivališta:

Svojstvo:

Lječnička svjedodžba izdana:

Mjesto zaključenja Ugovora o zaposlenju:

Luka ukrcanja:

Putovnica Br:

Pomorska knjižica Br:

Mjesto i datum rođenja:

Imenovani korisnik:

 

POSLODAVAC

Naziv:

Adresa:

Telefon:

Fax:

E mail:

 

BROD

Ime:

IMO Br:

Zastava:

Luka upisa:

 

UVJETI ZAPOSLENJA

Trajanje zaposlenja:

Ukupna mjesdećna plaća:

Redovito tjedno radno vrijeme:

Osnovna mjesečna plaća:

Mjesečni zajamčani prekovremeni rad: (103 sati)

Satnica za prekovremeni rad:

per hour

Mjesečni dodatak za godišnji odmor:

Doprinos za obvezna osiguranja Pomoraca:

Dodatak prema opciji Poslodavca:

1. Smatrat će se da je važeći Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na Brodovima u međunarodnoj plovidbi (2019-2020) sastavni dio ovog Ugovora o zaposlenju.

2. Smatrat će se da je ovaj Ugovor o zaposlenju i kao i važeći Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce Brodovima u međunarodnoj plovidbi (2019. – 2020.) uveden u Brodske dokumente i da je obveza Poslodavca da osigura da se ova odredba poštuje.

3. Pomorac je razumio i složio se sa uvjetima zaposlenja kako je navedeno u Nacionalnom kolektivnom ugovoru za hrvatske pomorce na Brodovima u međunarodnoj plovidbi (2019. – 2020.) i posebno o pravu na prekid Ugovora o zaposlenju i repatrijaciji i uvjetima iz ovog Ugovora o zaposlenju kojeg je slobodno zaključio.

 

 

POTVRDA O ZAKLJUČENJU

Potpis Poslodavca:

Potpis Pomorca:

 

OPĆI DODATAK (5):

LISTA MIRITELJA (u svezi članka 37.)

1. Srđan Šimac, sudac Visokog trgovačkog suda RH, Zagreb

2. Kristina Saganić, sutkinja Visokog trgovačkog suda RH, Zagreb

3. Nikolina Mišković, sutkinja Trgovačkog suda u Rijeci, Rijeka

4. Danica Lisičar, Zagrebački holding, Vodopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb

5. Aida Marijan, Končar elektroindustrija d.d., Zagreb

OPĆI DODATAK (6):

LISTA ARBITARA (u svezi članka 37.)

1. Gordan Stanković, odvjetnik, Odvjetničko društvo Vukić i partneri, Rijeka

2. Srđan Šimac, sudac Visokog trgovačkog suda RH, Zagreb

3. Zdravko Kačić, odvjetnik, Zagreb

 

 

Copyright © Ante Borić