NN 119/2018 (28.12.2018.)

 

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 71. stavka 4. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15 i 82/15) ministar pravosuđa donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU U SUSTAVU eSPIS

Članak 1.

U Pravilniku o radu u sustavu eSpis (»Narodne novine«, broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17 i 112/17) u članku 1. stavku 1. iza riječi: »eSpis« dodaju se riječi: »te načinu preuzimanja podataka iz drugih sustava u sustav eSpis«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 2. u točki 6. iza riječi: »System« briše se točka te dodaju zarez i točke 7., 8. i 9. koje glase:

»7. sustavom SupraNova,

8. sustavom e-Građani,

9. sustavom e-Komunikacija.«.

Članak 3.

U članku 3. podstavku 6. »Zona rješavanja pojedine vrste predmeta« riječi: »i dostupnosti suda strankama« brišu se.

U podstavku 8. »Automatska nasumična dodjela« u drugoj rečenici riječi: »ali ne ovisi o opsegu riješenih predmeta tijekom godine« zamjenjuju se riječima: »te ovisi o opsegu riješenih predmeta«.

U podstavku 9. »Automatska kružna dodjela« treća rečenica mijenja se i glasi: »Automatska kružna dodjela ne ovisi o opterećenju rješavatelja, korektivnim faktorima (oslobođenje i/ili broj radnih dana) niti o opsegu riješenih predmeta.«.

U podstavku 16. »Algoritam dodjele postupka osobi upisanoj na listu A i listu B stečajnih upravitelja« iza riječi: »upravitelja« dodaju se riječi: »te na listu povjerenika u postupku stečaja potrošača«.

Podstavak 19. »Mentor« i podstavak 20. »Algoritam za dodjelu mentora stečajnom upravitelju« brišu se.

Članak 4.

U članku 5. stavku 2. iza riječi: »korisnicima« dodaje se zarez i riječi: »vanjskim korisnicima«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Administrator središnjeg sustava eSpis po zaprimljenoj obavijesti nadležnog tijela ukida pravo pristupa sustavu vanjskom korisniku.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 5.

Članak 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Administrator sustava eSpis u sudu dužan je:

1. osigurati za svakoga novog suca i sudskog službenika korisničko ime i lozinku za korištenje aplikacije sustava eSpis i učilice eSpis sustava,

2. unijeti u sustav godišnji raspored poslova za sljedeću godinu, te svaku izmjenu godišnjeg rasporeda poslova odmah po njegovom primitku, a najkasnije u roku jednog radnog dana,

3. pridružiti naselja pripadnosti predmeta zonama rješavanja pojedine vrste predmeta,

4. obavijestiti predsjednika suda o potrebi poduzimanja mjera vezanih uz gašenje referade, preraspodjelu spisa u referadi i opoziv poslovnog certifikata rješavatelja,

5. ažurno postupati po nalogu predsjednika suda posebno prilikom razrješenja ovlasti određene osobe za rad u sustavu eSpis,

6. ažurno unijeti u sustav eSpis postotak oslobođenja i osnovu oslobođenja iz godišnjeg rasporeda poslova te svaku opravdanu odsutnost suca,

7. obavljati i ostale poslove u sustavu eSpis po nalogu predsjednika suda te sukladno uputama ustrojstvene jedinice ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa u čiji djelokrug rada ulaze poslovi vezani uz sustav eSpis.«.

Članak 6.

U članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Osoba iz stavka 1. ovog članka ima pravo na ograničen uvid u podatke sustava eSpis neposredno u sudu uz prethodno odobrenje predsjednika nadležnog suda ili putem sustava e-Komunikacije.«.

Članak 7.

U članku 22. stavku 2. točki 3. iza riječi: »eSpis« dodaju se riječi: »i sustava e-Komunikacija«.

Članak 8.

U članku 25. stavku 1. riječ: »pravomoćan« briše se.

Članak 9.

U članku 26. riječi: »nakon pravomoćnosti« brišu se.

Članak 10.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»(1) Svaki podnesak može se predati u sudskoj pisarnici u sjedištu suda i u posebnim pisarnicama stalnih službi te elektroničkim putem u sustav eSpis.

(2) Spis se u sustavu eSpis osniva unosom ili preuzimanjem podataka o:

1. strankama,

2. zastupnicima stranaka,

3. vrsti predmeta,

4. vrsti spora i vrijednosti predmeta spora ili oznaci kaznenog djela i kaznenog zakona,

5. naselju predmeta za predmete osnovane na općinskom sudu,

6. datumu početka postupka,

7. datumu osnivanja predmeta na sudu,

8. podnescima i drugim prilozima,

9. sudskoj pristojbi.

(3) Ako se spis osniva na temelju žalbe podnesene u zemljišnoknjižnom postupku, osim podataka iz stavka 2. ovog članka, upisuju se podaci o zemljišnoknjižnom ulošku i katastarskoj općini.

(4) Osoba ovlaštena za upis dužna je odmah, a najkasnije sljedećeg radnog dana upisati odnosno preuzeti u odgovarajući upisnik sustava eSpis podatke iz stavka 2. i 3. ovog članka.

(5) U sustav eSpis podaci o strankama preuzimaju se iz sustava evidencije o osobnom identifikacijskom broju ili sustava Sudskog registra ako su isti istovjetni s podacima navedenim u aktu kojim se pokreće postupak.

(6) Ako su podaci o strankama navedeni u aktu kojim se pokreće postupak, različiti od onih koji su upisani u sustav evidencije o osobnom identifikacijskom broju ili sustav Sudskog registra, osoba ovlaštena za upis podataka upisat će podatke o stranci navedene u aktu kojim se pokreće postupak te će u sustav eSpis, na karticu »Osnovni podaci« u polje »Primjedba«, upisati primjedbu da su podaci različiti.

(7) Ako su podaci o strankama preuzeti putem sustava za elektroničku komunikaciju različiti od podataka navedenih u aktu kojim se pokreće postupak, osoba ovlaštena za upis podataka upisat će i dopuniti podatke o strankama navedene u aktu kojim se pokreće postupak. Zatim će osoba ovlaštena za upis podataka usporediti upisane podatke o strankama s podacima upisanim u sustav evidencije o osobnom identifikacijskom broju ili sustav Sudskog registra, te ako su podaci različiti u sustav eSpis na karticu »Osnovni podaci« u polje »Primjedba« upisat će primjedbu da su podaci različiti.

(8) Ako se podaci o strankama u sustavu eSpis ne unose na način iz stavka 5. ovog članka, osoba koja upisuje podatke u sustav eSpis dužna ih je upisati u skladu s pravilima pravopisa hrvatskoga standardnog jezika.

(9) Prilikom upisivanja podataka o zastupniku stranke, u sustav eSpis unijet će se i adresa zastupnika.«.

Članak 11.

U članku 28. točki 2. zarez iza riječi: »rješavanja predmeta« zamjenjuje se točkom, a točka 3. briše se.

Članak 12.

Naslov iznad članka 35. mijenja se i glasi: »2. Početak postupka u sustavu eSpis«.

U članku 35. stavcima 1., 2. i 3. riječi: »procesa« zamjenjuju se riječima: »postupka«.

Članak 13.

U članku 40. stavku 3. riječi: »tajnika suda« zamjenjuju se riječima: »osobe koju on ovlasti«.

Stavak 7. mijenja se i glasi: »U slučaju da rješavatelj u radu ima više od 15% predmeta u kojima postupak traje više od sedam godina automatska dodjela se automatski gasi dok udio navedenih predmeta padne ispod 15 %.«.

U stavcima 13. i 14. brojke: »7.,« brišu se.

Članak 14.

U članku 41. stavku 1. riječi: »tajnik suda« zamjenjuju se riječima: »osoba koju on ovlasti«.

Članak 15.

Članak 43. mijenja se i glasi:

»(1) Zona rješavanja pojedine vrste predmeta općinskog suda obuhvaća jednu ili više zona i to zonu A, zonu B, zonu C i zonu D.

(2) Zona A obuhvaća kaznene predmete koji se dodjeljuju i rješavaju u sjedištu suda, dok se pojedine postupovne radnje poduzimaju u osnovanim stalnim službama u kojima su za to osigurani uvjeti.

(3) Zona B obuhvaća predmete koji se rješavaju u sjedištu suda ili u stalnim službama sukladno mjestu primitka podneska kojim se osniva spis, i to:

1. izdavanje potvrda,

2. sastav sudske oporuke,

3. pohrana i proglašenje oporuke,

4. osnivanje sudskog pologa,

5. ovjera ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju,

6. postavljanje lovca,

7. pružanje pravne pomoći,

8. nasljednička izjava,

9. ovjera dokumenata i otvaranje sefa,

10. predmete u kojima državno odvjetništvo, građansko-upravni odjel, zastupa tužitelja (predlagatelja ili ovrhovoditelja),

11. europska potvrda o nasljeđivanju.

(4) Zona C obuhvaća predmete koji se rješavaju u sjedištu suda i stalnim službama sukladno opterećenju rješavatelja, i to:

1. priznanje strane sudske odluke,

2. ovrha na novčanoj tražbini,

3. ovrha na vrijednosnom papiru,

4. ovrha radi ostvarenja tražbine na radnju, trpljenje ili nečinjenje,

5. ovrha radi vraćanja na rad odnosno u službu,

6. osiguranje prethodnim mjerama,

7. osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini,

8. sudski penali,

9. osiguranje na temelju sporazuma stranaka,

10. osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava,

11. osiguranje prethodnom ovrhom,

12. ostalo – osiguranje,

13. ostalo – ovrha radi naplate novčane tražbine.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, kada je stalna služba na otoku, predmeti iz zone C rješavaju se u stalnoj službi u kojoj su zaprimljeni, osim ako ministar nadležan za poslove pravosuđa na prijedlog predsjednika suda ne odredi drugačije.

(6) Zona D obuhvaća predmete koji se rješavaju ili u sjedištu suda ili u stalnim službama ovisno o naselju predmeta, a podredno opterećenju rješavatelja (ostali predmeti).

(7) Popis naselja koja pripadaju zoni D za svaki općinski sud utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa te ih objavljuje na svojoj mrežnoj stranici.

(8) Prilikom dodjele predmeta unutar pojedine zone primjenjuje se način dodjele propisan ovim Pravilnikom.«.

Članak 16.

U članku 44. stavak 5. briše se.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 5. i 6.

Članak 17.

U članku 49. stavku 1. točki 3. iza riječi: »papirnati« dodaju se riječi: »odnosno elektronički«.

U stavku 2. iza riječi: »papirnatog« dodaju se riječi: »odnosno elektroničkog«.

Članak 18.

Članak 51. mijenja se i glasi:

»(1) Predmete osnovane u povodu žalbe protiv odluka svih općinskih sudova u sporovima iz radnih odnosa algoritam sustava eSpis dodjeljuje u rad županijskim sudovima u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu, razmjerno veličini suda.

(2) Predmete osnovane u povodu žalbe protiv odluka svih općinskih sudova u obiteljskim predmetima algoritam sustava eSpis dodjeljuje u rad županijskim sudovima u Puli – Pola, Splitu i Zagrebu, razmjerno veličini suda.

(3) Predmete osnovane u povodu žalbe protiv odluka u obiteljskim predmetima međunarodne otmice djece algoritam sustava eSpis dodjeljuje u rad Županijskom sudu u Zagrebu.

(4) Predmete osnovane u povodu žalbe protiv odluka svih općinskih sudova u zemljišnoknjižnim predmetima algoritam sustava eSpis dodjeljuje u rad županijskim sudovima u Varaždinu i Velikoj Gorici, razmjerno veličini suda.

(5) Predmete osnovane u povodu žalbe protiv odluka svih općinskih sudova u predmetima stečaja potrošača algoritam sustava eSpis dodjeljuje u rad županijskim sudovima u Osijeku i Rijeci, razmjerno veličini suda.

(6) Veličina suda iz stavaka 1., 2., 4. i 5. ovoga članka određuje se razmjerno broju rješavatelja prisutnih na radu.«.

Članak 19.

U članku 54.a stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. postaju stavci 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9.

U dosadašnjem stavku 9. koji postaje stavak 8. brojke: »3., 6. i 8.« zamjenjuju se brojkama: »5. i 7.«.

U dosadašnjem stavku 10. koji postaje stavak 9. brojke: »1., 2., 3., 6., 7. i 8.« zamjenjuju se brojkama: »1., 2., 5., 6. i 7.«.

Članak 20.

Glava IX., naslov glave i članak 56. brišu se.

Članak 21.

U članku 57. stavak 8. briše se.

Dosadašnji stavci 9., 10., 11., 12., 13. i 14. postaju stavci 8., 9., 10., 11., 12. i 13.

U dosadašnjem stavku 13. koji postaje stavak 12. brojke: »8., 11. i 12.« zamjenjuju se brojkama: »10. i 11.«.

U dosadašnjem stavku 14. koji postaje stavak 13. brojke: »3., 5., 6., 7., 8., 11. i 12.« zamjenjuju se brojkama: »3., 5., 6., 7., 10. i 11.«.

Članak 22.

Iznad članka 60.a naslov: »Osnivanje i dodjela spisa u Kaznenom odjelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske« zamjenjuje se naslovom: »Osnivanje i dodjela spisa u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske«.

Članak 23.

U članku 61. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Podnesci u elektroničkom obliku mogu se u sudu zaprimati uz pomoć funkcionalnosti za zaprimanje elektroničkih podnesaka.«.

Članak 24.

Iza članka 65. dodaje se članak 65.a koji glasi:

»Članak 65.a

Dodjela elektroničkih spisa u rad, zaprimanje podnesaka u elektronički spis, istek kalendara, automatski se prikazuju rješavatelju kroz funkcionalnosti upozorenja u sustavu eSpis, dok se postupanje po dostavnim naredbama i druge radnje prikazuju drugim osobama zaduženim za pojedine radnje kroz funkcionalnosti upozorenja u sustavu eSpis.«.

Članak 25.

Članak 69. mijenja se i glasi:

»(1) Kod izrade odluka ili drugih akata u sustavu eSpis mogu se koristiti verificirani obrasci.

(2) U sustavu e-Komunikacije i u elektroničkim spisima odluke moraju biti potpisane kvalificiranim elektroničkim potpisom rješavatelja i sadržavati odgovarajući barkod odnosno QR kod, kontrolni broj i internetsku stranicu kojima se provjerava vjerodostojnost pismena.

(3) U sustavu e-Komunikacije i u elektroničkim spisima pozivi i rješenja o pristojbi potpisani su aplikativnim potpisom sustava eSpis.«.

Članak 26.

U članku 70. ispred stavka 1. dodaje se oznaka (1).

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Odluka s klauzulom pravomoćnosti automatizmom se iz sustava eSpis šalje u sustav državnog odvjetništva Case Tracking System.«.

Članak 27.

U članku 72. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) U sustavu e-Komunikacije podaci o sudskim pristojbama se unose odnosno automatski preuzimaju u sustav eSpis.«.

Članak 28.

Članak 80. mijenja se i glasi:

»Standardna statistička izvješća su:

1. S1.1.1. Neriješeni predmeti po godinama – za datum početka postupka – po vrsti postupka.

2. S1.1.3. Neriješeni predmeti po godinama – za datum osnivanja – po vrsti postupka.

3. S1.3.1. Neriješeni predmeti po godinama – za datum početka postupka – po upisnicima.

4. S1.3.3. Neriješeni predmeti po godinama – za datum osnivanja – po upisnicima.

5. S1.4.1. Neriješeni predmeti po godinama – za datum početka postupka – po upisnicima po sucu.

6. S1.4.3. Neriješeni predmeti po godinama – za datum osnivanja – po upisnicima po sucu.

7. S1.4.4. Neriješeni predmeti po godinama – za datum dodjele – po upisnicima po sucu.

8. S1.5.1. Riješeni predmeti po godinama za datum početka postupka – po vrsti postupka.

9. S1.5.3. Riješeni predmeti po godinama za datum osnivanja – po vrsti postupka.

10. S1.7.1. Riješeni predmeti po godinama za datum početka postupka – po upisnicima.

11. S1.7.3. Riješeni predmeti po godinama za datum osnivanja – po upisnicima.

12. S1.8.1. Riješeni predmeti po godinama za datum početka postupka – po upisnicima po sucu.

13. S1.8.3. Riješeni predmeti po godinama za datum osnivanja – po upisnicima po sucu.

14. S1.8.4. Riješeni predmeti po godinama za datum dodjele – po upisnicima po sucu.

15. S10 – PSRP – Izvješće o prosječnoj starosti riješenih predmeta.

16. S11.1. Izvješće o broju i trajanju ročišta po sucu i sudskom savjetniku.

17. S2.1. – SSI – Sumarno statističko izvješće o broju primljenih riješenih i neriješenih predmeta.

18. S2.2. – SSI – skraćen – za ispis.

19. S2.5. – SSI – skraćen stari predmeti – Sumarno statističko izvješće o broju primljenih riješenih i neriješenih predmeta po datumu početka postupka.

20. S2.6. – SSI – skraćen stari predmeti – Sumarno statističko izvješće o broju primljenih riješenih i neriješenih predmeta – po datumu osnivanja.

21. S3.1. – PSI – Pojedinačno statističko izvješće o radu sudskog osoblja (u periodu).

22. S3.2. – PSI – Pojedinačno statističko izvješće o radu sudskog osoblja (u periodu) s radnim danima.

23. S4.2. – PSI – skraćen – za ispis – Pojedinačno statističko izvješće o radu sudskog osoblja (u periodu).

24. S4.5. – PSI – skraćen stari predmeti – Pojedinačno statističko izvješće o radu sudskog osoblja po upisnicima (u periodu) – starost predmeta po datumu osnivanja.

25. S4.6. – PSI – skraćen stari predmeti – Pojedinačno statističko izvješće o radu sudskog osoblja po upisnicima (u periodu) – starost predmeta po datumu početka postupka.

26. S5.1. – PSI – Pojedinačno statističko izvješće o radu sudskog osoblja po vrsti spora u periodu.

27. S6.3. – OPT – Izvješće o opterećenju sudaca i sudskih savjetnika dodijeljenim predmetima.

28. S9.1. – Izvješće o predmetima ostavina (primljeno, riješeno, neriješeno) – sud i javni bilježnici.

29. S13.1. – Izvješće o KPI po sudovima i rješavateljima (samo za županijske sudove).«.

Članak 29.

Članak 80.a mijenja se i glasi:

»Vrhovni sud Republike Hrvatske uz standardna statistička izvješća iz članka 80. ovog Pravilnika koristi i sljedeća statistička izvješća:

1. VSRH građanski odjel – Kretanje predmeta po upisnicima

2. VSRH građanski odjel – Pregled riješenih predmeta po rješavateljima i načinima rješavanja

3. VSRH građanski odjel – Statistika po vrsti spora i tipu revizije

4. VSRH građanski odjel – Statističko izvješće o broju neriješenih predmeta po godinama prema datumu primitka na sud VSRH kazneni odjel – Kretanje predmeta po upisnicima

5. VSRH kazneni odjel – Statistika po upisnicima

6. VSRH kazneni odjel – Statističko izvješće o broju neriješenih predmeta po godinama prema datumu primitka na sud.«.

Članak 30.

U članku 82. stavku 2. točki 34. iza riječi: »Evidencija« briše se točka.

Iza točke 34. dodaje se točka 35. koja glasi:

»35. Način dodjele predmeta.«.

Članak 31.

Članak 82.a mijenja se i glasi:

»U sustavu eSpis Vrhovnom sudu Republike Hrvatske dostupna su upravljačka izvješća:

1. Dodjela predmeta u Vrhovnom sudu Republike Hrvatske

2. Kazneni predmeti

3. Građanski predmeti.«.

Članak 32.

U članku 87. stavku 2. riječ: »dostavnu« briše se.

U stavku 3. riječ: »spojeni« briše se.

Članak 33.

U članku 88. riječ: »dostavna« briše se.

Članak 34.

Članak 89. mijenja se i glasi:

»Razdvajanje spisa provodi se u sustavu eSpis nakon što je rješavatelj u sustav unio odgovarajuću naredbu. Ovlašteni sudski službenik provodi razdvajanje na način da podatke o strankama i drugim sudionicima te podneske i odluke navedene u naredbi iz spisa koji se razdvaja ili iz kojeg se dio izdvaja prenese ili preslika u spis koji se osniva razdvajanjem ili izdvajanjem.«.

Članak 35.

Članak 91. briše se.

Članak 36.

Članak 96. mijenja se i glasi:

»(1) Podaci o otpravku, uključujući način otpreme, primatelja i njegovu adresu, unose se u sustav eSpis u referadi rješavatelja.

(2) U sustavu e-Komunikacije ispisano elektroničko sudsko pismeno otprema se primatelju izravno iz referade rješavatelja.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka potvrda o primitku pošiljke odnosno obavijest o primitku elektroničkog podneska automatski se generira u sustavu eSpis te se ispisuje i ulaže u spis u referadi rješavatelja.

(4) Ako sud koristi vanjsku uslugu ispisa i kuvertiranja, elektroničko sudsko pismeno se pružatelju usluge otprema izravno iz referade rješavatelja.«.

Članak 37.

Članak 100. mijenja se i glasi:

»(1) Otpremanje unesenih otpravaka, osim onih iz članka 96. stavka 2. ovog Pravilnika, evidentira se pomoću sustava eSpis, pri čemu se unosi broj pošiljke, način i datum otpreme.

(2) Kod otpremanja otpravaka iz članka 96. stavka 4. ovog Pravilnika, pružatelj usluga u sustav eSpis dostavlja podatke o broju i statusu pošiljke.

(3) Podaci o otpremljenim pismenima evidentiraju se u dostavnoj knjizi za poštu ili dostavnoj knjizi za mjesto u sustavu eSpis.«.

Članak 38.

U članku 101. iza riječi: »upisuje se« dodaju se riječi: »odnosno preuzima«.

Članak 39.

U članku 102. stavak 2. briše se.

Članak 40.

Članak 103. mijenja se i glasi:

»(1) U sustav eSpis sudska pisarnica unosi podatke o dostavi otpravka primatelju, osim onih iz članka 96. stavka 2. ovog Pravilnika.

(2) Podaci o uručenju ili neuručenju otpravka unose se u sustav eSpis, uključujući datum uručenja, datum pokušaja uručenja, razlog neuručenja i napomene vezane uz uručenje.

(3) Podaci o uručenju ili neuručenju ispisanog elektroničkog pismena iz članka 96. stavka 4. ovog Pravilnika upisuju se odnosno preuzimaju u sustav eSpis, uključujući datum uručenja, datum pokušaja uručenja, razlog neuručenja i napomene vezane uz uručenje.«.

Članak 41.

U članku 104. stavku 3. riječi: »(npr.: »R. 18/08/18 – 9,40 – Kal. 10/09/18«)« zamjenjuju se riječima: »(npr.: »R – 18/08/18 u 9,40; Kal. 10/09/18«)«.

Članak 42.

Članak 105. mijenja se i glasi:

»(1) Vrijeme održavanja rasprava, ročišta i drugih sudskih radnji potrebno je evidentirati u sustavu eSpis. Vrijeme početka sudske radnje vidljivo je u sustavu eSpis.

(2) Stavljanje spisa u kalendar evidentira se u sudskoj pisarnici, na način da se kod potvrde prijema spisa u sudskoj pisarnici pomoću sustava eSpis odabere odgovarajuća funkcija i unese datum kalendara. Svaku promjenu kalendara potrebno je evidentirati u sustavu eSpis.

(3) Ako rješavatelj odredi rok ili vrijeme održavanja rasprave i ročišta, a spis se u papirnatom obliku nalazi u sudskoj pisarnici, rješavatelj će to učiniti naredbom u sustavu eSpis.

(4) Ako sudska pisarnica mora promijeniti prethodno unesen rok ili vrijeme održavanja rasprave i ročišta, evidentirat će to u sustavu eSpis.«.

Članak 43.

Naslov iznad članka 109. mijenja se i glasi: »2. Kretanje spisa izvan suda«.

U članku 109. stavku 1. iza riječi: »tijelu« dodaju se riječi: »ili ovlaštenoj osobi«, a riječ: »funkcije« zamjenjuje se riječju: »funkcionalnosti«.

Članak 44.

Članak 117. mijenja se i glasi:

»(1) U sustavu eSpis spisi se upisuju odnosno preuzimaju u odgovarajući upisnik. Pritom je nužno upisati podatke iz članka 27. stavka 2. ovog Pravilnika.

(2) Prije upisa odnosno preuzimanja u upisnik, osoba ovlaštena za upis dužna je provjeriti je li već osnovan spis za isti predmet, koristeći funkcije pretraživanja sustava eSpis.

(3) Ako je podnesak zaprimljen u papirnatom obliku te naknadno bude dostavljen i kroz sustav e-Komunikacije, preuzet će se u već osnovani predmet.

(4) Podnesci kojima se izjavljuje redovni ili izvanredni pravni lijek upisat će se odnosno preuzeti u sustav eSpis. Navedeni podnesci upisuju se odnosno preuzimaju u predmetu na koji se odnose.«.

Članak 45.

U članku 118. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Spisi se u sustav eSpis upisuju odnosno preuzimaju u odgovarajuće upisnike po redu primitka u sudu.«.

U stavku 3. iza riječi: »upisuje« dodaju se riječi: »odnosno preuzima«, a riječ: »označuju« zamjenjuje se riječju: »označavaju«.

Članak 46.

U članku 122. stavku 2. prva rečenica mijenja se i glasi: »U slučaju iz stavka 1. ovog članka nužno je upisati naredbu s razlogom i datumom razdvajanja.«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) U slučaju kada se iz spisa izdvaja dio spisa, upisi koji se odnose na izdvojeni dio spisa prenijet će se u upisniku u odgovarajuće odjeljke kod izdvojenog (novog) spisa.«.

Članak 47.

U članku 131. riječi: »podaci o rješenju,« brišu se.

Članak 48.

U članku 137.a stavku 1. riječ: »postupka« zamjenjuje se riječju: »predmeta«.

U stavcima 2. i 3. riječi: »postupaka« zamjenjuju se riječima: »predmeta«.

Članak 49.

U članku 137.b stavku 1. riječ: »postupka« zamjenjuje se riječju: »predmeta«.

Članak 50.

U članku 137.f stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Dodjela predmeta u rad povjereniku obavlja se primjenom algoritma za dodjelu predmeta osobi upisanoj na listu povjerenika nadležnog općinskog suda, listu A odnosno listu B stečajnih upravitelja za područje trgovačkog suda na čijem području je sjedište općinskog suda koji vodi postupak stečaja potrošača.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Dodjela predmeta u rad povjereniku u jednostavnom postupku stečaja potrošača obavlja se primjenom algoritma za dodjelu predmeta osobi upisanoj na listu odvjetnika koju za potrebe vođenja jednostavnog postupka stečaja potrošača za taj sud odredi Hrvatska odvjetnička komora, na listu A odnosno listu B stečajnih upravitelja za područje trgovačkog suda na čijem području je sjedište općinskog suda koji vodi postupak stečaja potrošača.«.

Članak 51.

U članku 137.g stavku 1. riječ: »postupka« zamjenjuje se riječju: »predmeta«.

Članak 52.

U članku 137.h stavku 2. riječ. »postupka« zamjenjuje se riječju: »predmeta«.

U stavku 3. iza riječi: »zaključenja« dodaju se riječi: »i obustave«.

Članak 53.

U članku 138. stavku 4. riječ: »obavijesti« zamjenjuje se riječju: »obavijestiti«.

Članak 54.

U članku 139. stavku 1. iza riječi: »rada« dodaju se riječi: »i podnijeti zahtjev za opoziv poslovnog certifikata za kvalificirani elektronički potpis«.

Članak 55.

U članku 142. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Za spise koji se vode u elektroničkom obliku strankama, njihovim punomoćnicima i zastupnicima te drugim osobama kojima je odobren uvid u spis omogućava se uvid u elektroničkom obliku u pisarnici suda ili pisarnici stalne službe, uz prisutnost ovlaštenoga sudskog službenika.«.

Članak 56.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019., osim članka 3. stavaka 2. i 3. i članka 13. stavaka 2. i 3. ovog Pravilnika koji stupaju na snagu danom stupanja na snagu odluke ministra nadležnog za poslove pravosuđa o ispunjenosti tehničkih uvjeta.

Klasa: 011-01/15-01/35

Urbroj: 514-04-02-01-01-18-51

Zagreb, 24. prosinca 2018.

Ministar Dražen Bošnjaković, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić