Baza je ažurirana 20.05.2024. 

zaključno sa NN 56/24

NN 116/2018 (21.12.2018.)

 

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 36. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, broj 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17), ministar zdravstva donosi

 

PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA OSOBA POD ZDRAVSTVENIM NADZOROM

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su stavljene pod zdravstveni nadzor.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na zdravstvene preglede osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti.

II. ZDRAVSTVENI PREGLED

Članak 2.

(1) Zdravstveni pregled osoba koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu i usluživanju hrane ili opskrbi stanovništva vodom za ljudsku potrošnju, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom, odnosno vodom za ljudsku potrošnju, obuhvaća:

1. prije početka obavljanja poslova:

a) specijalistički liječnički pregled na zarazne bolesti koji uključuje epidemiološku anketu, pregled kože, vlasišta i vidljivih sluznica na gnojna, gljivična i parazitarna oboljenja te auskultatorni pregled pluća

b) uzimanje materijala i bakteriološki pregled stolice na salmonele (uključujući Salmonella typhi/paratyphi), Enterohemoragijsku E.coli (EHEC) i šigele (kliconoštvo)

c) uzimanje materijala i parazitološki laboratorijski pregled stolice na jaja helminata i ciste protozoa/analnog otiska: Lamblia intestinalis, Entamoeba histolytica, Enterobius (Oxyuris) vermicularis, Hymenolepis nana i Taenia solium

d) upućivanje na pulmološku obradu ako se na temelju specijalističkog liječničkog pregleda ili epidemiološke indikacije posumnja na tuberkulozu pluća.

2. povremeni zdravstveni pregled tijekom obavljanja poslova obuhvaća pregled iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.

(2) U smislu ovoga Pravilnika pojam hrane obuhvaća svu hranu nakon primarne proizvodnje (proizvodi tla, stočarstva, lova i ribolova).

Članak 3.

U slučaju sumnje na pojavu zarazne bolesti prenesene hranom ili trovanja hranom, osobama koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu i usluživanju hrane ili opskrbi stanovništva vodom za ljudsku potrošnju, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom, odnosno vodom za ljudsku potrošnju, uzimat će se materijali i uzorci prema epidemiološkoj indikaciji, neovisno o pregledu iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Zdravstveni pregled osoba koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji i prometu kozmetičkih proizvoda, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima, obuhvaća:

1. prije početka obavljanja poslova:

a) specijalistički liječnički pregled na zarazne bolesti koji uključuje epidemiološku anketu, pregled kože, vlasišta i vidljivih sluznica na gnojna, gljivična i parazitarna oboljenja te auskultatorni pregled pluća

b) upućivanje na pulmološku obradu ako se na temelju specijalističkog liječničkog pregleda ili epidemiološke indikacije posumnja na tuberkulozu pluća.

2. povremeni zdravstveni pregled tijekom obavljanja poslova obuhvaća pregled iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.

Članak 5.

Zdravstveni pregled osoba koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u obavljanju poslova smještaja, njege i odgoja dojenčadi i predškolske djece, obuhvaća:

1. prije početka obavljanja poslova:

a) specijalistički liječnički pregled na zarazne bolesti koji uključuje epidemiološku anketu, pregled kože, vlasišta i vidljivih sluznica na gnojna, gljivična i parazitarna oboljenja te auskultatorni pregled pluća

b) uzimanje materijala i bakteriološki pregled stolice na salmonele (uključujući Salmonellu typhi/paratyphi), Enterohemoragijsku E. coli (EHEC) i šigele (kliconoštvo)

c) uzimanje materijala i parazitološki laboratorijski pregled stolice na jaja helminata i ciste protozoa/analnog otiska: Enterobius (Oxyuris) vermicularis, Entamoeba histolytica, i Lamblia intestinalis

d) upućivanje na pulmološku obradu ako se na temelju specijalističkog liječničkog pregleda ili epidemiološke indikacije posumnja na tuberkulozu pluća.

2. povremeni zdravstveni pregled tijekom obavljanja poslova obuhvaća pregled iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.

Članak 6.

Zdravstveni pregled osoba koje rade na porođajnim i dječjim odjelima zdravstvenih ustanova, obuhvaća:

1. prije početka obavljanja poslova:

a) specijalistički liječnički pregled na zarazne bolesti koji uključuje epidemiološku anketu, pregled kože, vlasišta i vidljivih sluznica na gnojna, gljivična i parazitarna oboljenja te auskultatorni pregled pluća

b) uzimanje materijala i bakteriološki pregled stolice na salmonele (uključujući Salmonella typhi/paratyphi), Enterohemoragijsku E. coli (EHEC) i šigele (kliconoštvo)

c) upućivanje na pulmološku obradu ako se na temelju specijalističkog liječničkog pregleda ili epidemiološke indikacije posumnja na tuberkulozu pluća.

2. povremeni zdravstveni pregled tijekom obavljanja poslova obuhvaća pregled iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.

Članak 7.

Zdravstveni pregled osoba koje se u pravnim osobama, odnosno kod fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost, bave pružanjem higijenske njege pučanstvu (javna kupališta, »wellness« centri, kozmetički saloni, brijačnice, frizerski saloni, saloni za masažu, saloni za manikuru, pedikuru i sl.), kao i one osobe koje rade na poslovima unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice, obuhvaća:

1. prije početka obavljanja poslova:

a) specijalistički liječnički pregled na zarazne bolesti koji uključuje epidemiološku anketu, pregled kože, vlasišta i vidljivih sluznica na gnojna, gljivična i parazitarna oboljenja te auskultatorni pregled pluća

b) upućivanje na pulmološku obradu ako se na temelju specijalističkog liječničkog pregleda ili epidemiološke indikacije posumnja na tuberkulozu pluća

c) upućivanje na dodatnu obradu ako se na temelju specijalističkog liječničkog pregleda ili epidemiološke indikacije posumnja na infekciju drugim uzročnicima zaraznih bolesti.

2. povremeni zdravstveni pregled tijekom obavljanja poslova obuhvaća pregled iz stavka 1. točke 1. ovoga članka.

Članak 8.

U slučaju pojave grupiranja zaraznih bolesti, obavljati će se pregled materijala i uzoraka osobama, prema epidemiološkoj indikaciji, neovisno o zdravstvenim pregledima iz ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(1) Zdravstveni pregled osoba koje u Republiku Hrvatsku dolaze iz država u kojima postoji bolest malarije, kolere, virusnih hemoragijskih groznica ili drugih bolesti određenih međunarodnim ugovorom kojeg je Republika Hrvatska stranka, obavljat će se prema epidemiološkoj indikaciji te će se odrediti potreba za liječničkim pregledom i laboratorijskim pretragama i to ovisno o bolesti koja se ispituje, a prema preporukama Referentnog centra za epidemiologiju Ministarstva zdravstva.

(2) Zdravstveni pregled iz stavka 1. ovoga članka obavlja se pri ulasku u Republiku Hrvatsku.

Članak 10.

Na zdravstvene preglede osoba koje dolaze u Republiku Hrvatsku kao tražitelji međunarodne zaštite, azilanti i osobe pod supsidijarnom ili privremenom zaštitom, primjenjuju se odredbe posebnih propisa kojima je uređen sadržaj zdravstvenog pregleda tražitelja azila, azilanata, stranaca pod privremenom zaštitom i stranaca pod supsidijarnom zaštitom.

Članak 11.

Na zdravstvene preglede osoba stranaca koji u Republiku Hrvatsku dolaze na školovanje, stručno usavršavanje ili privremeni rad, kao i članova njihovih obitelji koji zajedno s njima dolaze u Republiku Hrvatsku, primjenjuju se odredbe posebnih propisa kojima su propisani uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada državljana trećih zemalja i državljana država članica Europskoga gospodarskog prostora i članova njihovih obitelji.

Članak 12.

Zdravstveni pregledi osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru obavljaju se u ustrojstvenim jedinicama za higijensko-epidemiološku djelatnost u zavodima za javno zdravstvo županija, odnosno Grada Zagreba i u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Članak 13.

(1) Rezultati zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru, osim osoba iz članka 9., 10. i 11. ovoga Pravilnika, upisuju se u sanitarnu iskaznicu, prema obrascu koji je u prilogu ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(2) Sanitarna iskaznica pohranjuje se kod pravne odnosno fizičke osobe kod koje pregledana osoba obavlja poslove.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (»Narodne novine«, br. 23/94 i 93/00).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

Klasa: 011-02/18-04/08

Urbroj: 534-02-1-1/5-18-14

Zagreb, 15. studenoga 2018.

Ministar prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr. med., v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić