Baza je ažurirana 17.062024. 

zaključno sa NN 71/24

NN 116/2018 (21.12.2018.)

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 38. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu (»Narodne novine«, br. 124/17 i 108/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donijela

 

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA UPLATE SREDSTAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA OD STRATEŠKOG I POSEBNOG INTERESA ZA REPUBLIKU HRVATSKU U DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU

I.

U Odluci o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2018. godinu (»Narodne novine«, broj 48/18), u točki II. stavku 2. na kraju točke 10. briše se riječ: »i«, a na kraju točke 11. briše se točka te se dodaju točke 12. i 13. koje glase:

»12. Janaf d.d., Zagreb

13. Plinacro d.o.o., Zagreb.«.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/18-04/424

Urbroj: 50301-25/18-18-2

Zagreb, 20. prosinca 2018.

Predsjednik mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić