Baza je ažurirana 24.05.2024. 

zaključno sa NN 62/24

PRESTALO VAŽITI ALI VIDI OVDJE!
NN 28/2017 (29.3.2017.)

 

Ministarstvo financija

Na temelju članka 100. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15) ministar financija donosi

 

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O FINANCIJSKOM IZVJEŠTAVANJU U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU

Članak 1.

(1) U Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, broj 3/15, 93/15, 135/15 i 2/17) obrasci iz članka 5. stavka 1. podstavaka 1., 2. i 5. BIL, PR-RAS i OBVEZE zamjenjuju se novim obrascima BIL, PR-RAS i OBVEZE.

(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka sastavni su dio ovog Pravilnika i objavit će se uz ovaj Pravilnik.

Članak 3.

Prvi financijski izvještaji na obrascima iz članka 2. ovoga Pravilnika predavat će se za prvo izvještajno razdoblje u 2017. godini.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/17-01/01 Urbroj: 513-05-02-17-3 Zagreb, 21. ožujka 2017.

Ministar financija dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

OBRASCI

BILANCA

Račun iz rač. plana

OPIS

AOP

Stanje 1. siječnja

Stanje 31. prosinca

Indeks (5/4)

1

2

3

4

5

6

 

IMOVINA (AOP 002+063)

001

0

0

 

0

Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)

002

0

0

 

01

Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+005-006)

003

0

0

 

011

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

004

 

 

 

012

Nematerijalna imovina

005

 

 

 

019

Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine

006

 

 

 

02

Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 008+014+024+030+036+040)

007

0

0

 

021 i 02921

Građevinski objekti (AOP 009 do 012 – 013)

008

0

0

 

0211

Stambeni objekti

009

 

 

 

0212

Poslovni objekti

010

 

 

 

0213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

011

 

 

 

0214

Ostali građevinski objekti

012

 

 

 

02921

Ispravak vrijednosti građevinskih objekata

013

 

 

 

022 i 02922

Postrojenja i oprema (AOP 015 do 022 – 023)

014

0

0

 

0221

Uredska oprema i namještaj

015

 

 

 

0222

Komunikacijska oprema

016

 

 

 

0223

Oprema za održavanje i zaštitu

017

 

 

 

0224

Medicinska i laboratorijska oprema

018

 

 

 

0225

Instrumenti, uređaji i strojevi

019

 

 

 

0226

Sportska i glazbena oprema

020

 

 

 

0227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

021

 

 

 

0228

Vojna oprema

022

 

 

 

02922

Ispravak vrijednosti postrojenja i opreme

023

 

 

 

023 i 02923

Prijevozna sredstva (AOP 025 do 028 – 029)

024

0

0

 

0231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

025

 

 

 

0232

Prijevozna sredstva u željezničkom prometu

026

 

 

 

0233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

027

 

 

 

0234

Prijevozna sredstva u zračnom prometu

028

 

 

 

02923

Ispravak vrijednosti prijevoznih sredstava

029

 

 

 

024 i 02924

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 031 do 034 – 035)

030

0

0

 

0241

Knjige

031

 

 

 

0242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

032

 

 

 

0243

Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti

033

 

 

 

0244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

034

 

 

 

02924

Ispravak vrijednosti knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti

035

 

 

 

025 i 02925

Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 037+038-039)

036

0

0

 

0251

Višegodišnji nasadi

037

 

 

 

0252

Osnovno stado

038

 

 

 

02925

Ispravak vrijednosti višegodišnjih nasada i osnovnog stada

039

 

 

 

026 i 02926

Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 041 do 044 – 045)

040

0

0

 

0261

Istraživanje rudnih bogatstava

041

 

 

 

0262

Ulaganja u računalne programe

042

 

 

 

0263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

043

 

 

 

0264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

044

 

 

 

02926

Ispravak vrijednosti nematerijalne proizvedene imovine

045

 

 

 

03

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

046

 

 

 

04

Sitni inventar (AOP 048+049-050)

047

0

0

 

041

Zalihe sitnog inventara

048

 

 

 

042

Sitni inventar u upotrebi

049

 

 

 

049

Ispravak vrijednosti sitnog inventara

050

 

 

 

05

Dugotrajna nefinancijska imovina u pripremi (AOP 052 do 057)

051

0

0

 

051

Građevinski objekti u pripremi

052

 

 

 

052

Postrojenja i oprema u pripremi

053

 

 

 

053

Prijevozna sredstva u pripremi

054

 

 

 

054

Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi

055

 

 

 

055

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

056

 

 

 

056

Ostala nefinancijska dugotrajna imovina u pripremi

057

 

 

 

06

Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 059 do 062)

058

0

0

 

061

Zalihe za obavljanje djelatnosti

059

 

 

 

062

Proizvodnja i proizvodi

060

 

 

 

063

Zalihe vojnih sredstava za jednokratnu upotrebu

061

 

 

 

064

Roba za daljnju prodaju

062

 

 

 

1

Financijska imovina (AOP 064+073+081+112+128+140+157+158)

063

0

0

 

11

Novac u banci i blagajni (AOP 065+070 do 072)

064

0

0

 

111

Novac u banci (AOP 066 do 069)

065

0

0

 

1111

Novac na računu kod Hrvatske narodne banke

066

 

 

 

1112

Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka

067

 

 

 

1113

Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka

068

 

 

 

1114

Prijelazni račun

069

 

 

 

112

Izdvojena novčana sredstva

070

 

 

 

113

Novac u blagajni

071

 

 

 

114

Vrijednosnice u blagajni

072

 

 

 

12

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 074 + 077 do 080)

073

0

0

 

121

Depoziti u kreditnim i ostalim financijskim institucijama (AOP 075+076)

074

0

0

 

1211

Depoziti u tuzemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama

075

 

 

 

1212

Depoziti u inozemnim kreditnim i ostalim financijskim institucijama

076

 

 

 

122

Jamčevni polozi

077

 

 

 

123

Potraživanja od zaposlenih

078

 

 

 

124

Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose

079

 

 

 

129

Ostala potraživanja

080

 

 

 

13

Potraživanja za dane zajmove (AOP 082+100-111)

081

0

0

 

 

Zajmovi – tuzemni (AOP 083 do 099)

082

0

0

 

1321

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

083

 

 

 

1332

Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru

084

 

 

 

1333

Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru

085

 

 

 

1334

Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

086

 

 

 

1341

Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru

087

 

 

 

1353

Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora

088

 

 

 

1354

Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora

089

 

 

 

1355

Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora

090

 

 

 

1363

Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora

091

 

 

 

1364

Zajmovi tuzemnim obrtnicima

092

 

 

 

1371

Zajmovi državnom proračunu

093

 

 

 

1372

Zajmovi županijskim proračunima

094

 

 

 

1373

Zajmovi gradskim proračunima

095

 

 

 

1374

Zajmovi općinskim proračunima

096

 

 

 

1375

Zajmovi HZMO-u, HZZ-u, HZZO-u

097

 

 

 

1376

Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna

098

 

 

 

1377

Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna

099

 

 

 

 

Zajmovi – inozemni (AOP 101 do 110)

100

0

0

 

1313

Zajmovi međunarodnim organizacijama

101

 

 

 

1314

Zajmovi institucijama i tijelima EU

102

 

 

 

1315

Zajmovi inozemnim vladama u EU

103

 

 

 

1316

Zajmovi inozemnim vladama izvan EU

104

 

 

 

1322

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu

105

 

 

 

1356

Zajmovi inozemnim kreditnim institucijama

106

 

 

 

1357

Zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima

107

 

 

 

1358

Zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama

108

 

 

 

1365

Zajmovi inozemnim trgovačkim društvima

109

 

 

 

1366

Zajmovi inozemnim obrtnicima

110

 

 

 

139

Ispravak vrijednosti danih zajmova

111

 

 

 

14

Vrijednosni papiri (AOP 113+120-127)

112

0

0

 

 

Vrijednosni papiri – tuzemni (AOP 114 do 119)

113

0

0

 

1411

Čekovi

114

 

 

 

1421

Komercijalni i blagajnički zapisi

115

 

 

 

1431

Mjenice

116

 

 

 

1441

Obveznice

117

 

 

 

1451

Opcije i drugi financijski derivati

118

 

 

 

1461

Ostali vrijednosni papiri

119

 

 

 

 

Vrijednosni papiri – inozemni (AOP 121 do 126)

120

0

0

 

1412

Čekovi

121

 

 

 

1422

Komercijalni i blagajnički zapisi

122

 

 

 

1432

Mjenice

123

 

 

 

1442

Obveznice

124

 

 

 

1452

Opcije i drugi financijski derivati

125

 

 

 

1462

Ostali vrijednosni papiri

126

 

 

 

149

Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira

127

 

 

 

15

Dionice i udjeli u glavnici (AOP 129+136-139)

128

0

0

 

 

Dionice i udjeli u glavnici – tuzemni (AOP 130 do 135)

129

0

0

 

1512

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru

130

 

 

 

1513

Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru

131

 

 

 

1514

Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

132

 

 

 

1521

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

133

 

 

 

1531

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

134

 

 

 

1541

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

135

 

 

 

 

Dionice i udjeli u glavnici – inozemni (AOP 137+138)

136

0

0

 

1532

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija

137

 

 

 

1542

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava

138

 

 

 

159

Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici

139

 

 

 

16

Potraživanja za prihode poslovanja (AOP 141+142+143+151+152+153+154+155-156)

140

0

0

 

161

Potraživanja za poreze

141

 

 

 

162

Potraživanja za doprinose

142

 

 

 

163

Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 144 do 150)

143

0

0

 

1631

Potraživanja za pomoći od inozemnih vlada

144

 

 

 

1632

Potraživanja za pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

145

 

 

 

1633

Potraživanja za pomoći proračunu iz drugih proračuna

146

 

 

 

1634

Potraživanja za pomoći od izvanproračunskih korisnika

147

 

 

 

1635

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

148

 

 

 

1636

Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

149

 

 

 

1638

Potraživanja za pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

150

 

 

 

164

Potraživanja za prihode od imovine

151

 

 

 

165

Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade

152

 

 

 

166

Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

153

 

 

 

167

Potraživanja za prihode iz proračuna

154

 

 

 

168

Potraživanja za kazne i upravne mjere te ostale prihode

155

 

 

 

169

Ispravak vrijednosti potraživanja

156

 

 

 

17

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine

157

 

 

 

19

Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (AOP 159 do 161)

158

0

0

 

191

Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja

159

 

 

 

192

Nedospjela naplata prihoda

160

 

 

 

193

Kontinuirani rashodi budućih razdoblja

161

 

 

 

 

OBVEZE I VLASTITI IZVORI (AOP 163+224)

162

0

0

 

2

Obveze (AOP 164+176+177+193+221)

163

0

0

 

23

Obveze za rashode poslovanja (AOP 165 do 167 + 171 do 174)

164

0

0

 

231

Obveze za zaposlene

165

 

 

 

232

Obveze za materijalne rashode

166

 

 

 

234

Obveze za financijske rashode (AOP 168 do 170)

167

0

0

 

2341

Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire

168

 

 

 

2342

Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove

169

 

 

 

2343

Obveze za ostale financijske rashode

170

 

 

 

235

Obveze za subvencije

171

 

 

 

237

Obveze za naknade građanima i kućanstvima

172

 

 

 

238

Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

173

 

 

 

239

Ostale tekuće obveze

174

 

 

 

24

Obveze za nabavu nefinancijske imovine

175

 

 

 

25

Obveze za vrijednosne papire (AOP 177+184-191)

176

0

0

 

 

Obveze za vrijednosne papire – tuzemne (AOP 178 do 183)

177

0

0

 

2511

Obveze za čekove

178

 

 

 

2521

Obveze za trezorske zapise

179

 

 

 

2531

Obveze za mjenice

180

 

 

 

2541

Obveze za obveznice

181

 

 

 

2551

Obveze za opcije i druge financijske derivate

182

 

 

 

2561

Obveze za ostale vrijednosne papire

183

 

 

 

 

Obveze za vrijednosne papire – inozemne (AOP 185 do 190)

184

0

0

 

2512

Obveze za čekove

185

 

 

 

2522

Obveze za trezorske zapise

186

 

 

 

2532

Obveze za mjenice

187

 

 

 

2542

Obveze za obveznice

188

 

 

 

2552

Obveze za opcije i druge financijske derivate

189

 

 

 

2562

Obveze za ostale vrijednosne papire

190

 

 

 

259

Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire

191

 

 

 

26

Obveze za kredite i zajmove (AOP 193+210)

192

0

0

 

 

Obveze za kredite i zajmove – tuzemne (AOP 194 do 209)

193

0

0

 

2622

Obveze za kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru

194

 

 

 

2623

Obveze za zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru

195

 

 

 

2624

Obveze za zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

196

 

 

 

2631

Obveze za zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru

197

 

 

 

2643

Obvez za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

198

 

 

 

2644

Obveze za zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora

199

 

 

 

2645

Obveze za zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

200

 

 

 

2653

Obveze za zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

201

 

 

 

2654

Obveze za zajmove od tuzemnih obrtnika

202

 

 

 

2671

Obveze za zajmove od državnog proračuna

203

 

 

 

2672

Obveze za zajmove od županijskih proračuna

204

 

 

 

2673

Obveze za zajmove od gradskih proračuna

205

 

 

 

2674

Obveze za zajmove od općinskih proračuna

206

 

 

 

2675

Obveze za zajmove od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a

207

 

 

 

2676

Obveze za zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

208

 

 

 

2677

Obveze za zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna

209

 

 

 

 

Obveze za kredite i zajmove – inozemne (AOP 211 do 219)

210

0

0

 

2613

Obveze za zajmove od međunarodnih organizacija

211

 

 

 

2614

Obveze za kredite i zajmove od institucija i tijela EU

212

 

 

 

2615

Obveze za zajmove od inozemnih vlada u EU

213

 

 

 

2616

Obveze za zajmove od inozemnih vlada izvan EU

214

 

 

 

2646

Obveze za kredite od inozemnih kreditnih institucija

215

 

 

 

2647

Obveze za zajmove od inozemnih osiguravajućih društava

216

 

 

 

2648

Obveze za zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija

217

 

 

 

2655

Obveze za zajmove od inozemnih trgovačkih društava

218

 

 

 

2656

Obveze za zajmove od inozemnih obrtnika

219

 

 

 

29

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (AOP 221+222)

220

0

0

 

291

Odgođeno plaćanje rashoda

221

 

 

 

292

Naplaćeni prihodi budućih razdoblja

222

 

 

 

9

Vlastiti izvori (224 + 232 – 236 + 240 do 242)

223

0

0

 

91

Vlastiti izvori i ispravak vlastitih izvora (AOP 225-228)

224

0

0

 

911

Vlastiti izvori (AOP 226+227)

225

0

0

 

9111

Vlastiti izvori iz proračuna

226

 

 

 

9112

Ostali vlastiti izvori

227

 

 

 

912

Ispravak vlastitih izvora za obveze (AOP 229+230)

228

0

0

 

9121

Ispravak vlastitih izvora iz proračuna za obveze

229

 

 

 

9122

Ispravak ostalih vlastitih izvora za obveze

230

 

 

 

922

Višak/manjak prihoda (ne upisuje se podatak)

231

 

 

 

9221

Višak prihoda (AOP 233 do 235)

232

0

0

 

92211

Višak prihoda poslovanja

233

 

 

 

92212

Višak prihoda od nefinancijske imovine

234

 

 

 

92213

Višak primitaka od financijske imovine

235

 

 

 

9222

Manjak prihoda (AOP 237 do 239)

236

0

0

 

92221

Manjak prihoda poslovanja

237

 

 

 

92222

Manjak prihoda od nefinancijske imovine

238

 

 

 

92223

Manjak primitaka od financijske imovine

239

 

 

 

96

Obračunati prihodi poslovanja

240

 

 

 

97

Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine

241

 

 

 

98

Rezerviranja viška prihoda

242

 

 

 

99

Izvanbilančni zapisi (= 0)

243

0

0

 

991

Izvanbilančni zapisi – aktiva (AOP 245)

244

0

0

 

996

Izvanbilančni zapisi – pasiva

245

 

 

 

Obvezni analitički podaci

 

 

 

 

dio 13

Potraživanja za dane zajmove – dospjela

246

 

 

 

dio 13

Potraživanja za dane zajmove – nedospjela

247

 

 

 

dio 16

Potraživanja za prihode poslovanja – dospjela

248

 

 

 

dio 16

Potraživanja za prihode poslovanja – nedospjela

249

 

 

 

dio 17

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine – dospjela

250

 

 

 

dio 17

Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine – nedospjela

251

 

 

 

12911

Potraživanja za naknade koje se refundiraju

252

 

 

 

12912

Potraživanja za predujmove

253

 

 

 

12913

Potraživanja za dane predujmove za EU projekte

254

 

 

 

12921

Ostala nespomenuta potraživanja

255

 

 

 

12931

Potraživanja za prodana potraživanja (faktoring)

256

 

 

 

12941

Potraživanja proračuna od proračunskih korisnika za povrat u nadležni proračun

257

 

 

 

13213

Zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima

258

 

 

 

13323

Zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima

259

 

 

 

13333

Zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima

260

 

 

 

13343

Zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima

261

 

 

 

13413

Zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima

262

 

 

 

13533

Zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima

263

 

 

 

13543

Zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima

264

 

 

 

13553

Zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima

265

 

 

 

13633

Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima

266

 

 

 

13643

Zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima

267

 

 

 

13723

Zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima

268

 

 

 

13733

Zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima

269

 

 

 

13743

Zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima

270

 

 

 

13753

Zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima

271

 

 

 

13763

Zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima

272

 

 

 

13773

Zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima

273

 

 

 

16721

Potraživanja za prihode proračunskih korisnika uplaćene u proračun

274

 

 

 

dio 23

Obveze za rashode poslovanja – dospjele

275

 

 

 

dio 23

Obveze za rashode poslovanja – nedospjele

276

 

 

 

dio 24

Obveze za nabavu nefinancijske imovine – dospjele

277

 

 

 

dio 24

Obveze za nabavu nefinancijske imovine – nedospjele

278

 

 

 

dio 25

Obveze za vrijednosne papire – dospjele

279

 

 

 

dio 25

Obveze za vrijednosne papire – nedospjele

280

 

 

 

dio 26

Obveze za kredite i zajmove – dospjele

281

 

 

 

dio 26

Obveze za kredite i zajmove – nedospjele

282

 

 

 

23951

Obveze za predujmove

283

 

 

 

23952

Obveze za depozite

284

 

 

 

23953

Obveze za jamčevine

285

 

 

 

23954

Ostale nespomenute obveze

286

 

 

 

23955

Obveze za naplaćene tuđe prihode

287

 

 

 

23956

Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika

288

 

 

 

23957

Obveze za EU predujmove

289

 

 

 

23958

Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun

290

 

 

 

26223

Obveze za financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru

291

 

 

 

26224

Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija u javnom sektoru

292

 

 

 

26233

Obveze za zajmove po faktoringu od osiguravajućih društava u javnom sektoru

293

 

 

 

26243

Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

294

 

 

 

26244

Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

295

 

 

 

26314

Obveze za zajmove po faktoringu od trgovačkih društava u javnom sektoru

296

 

 

 

26433

Obveze za financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

297

 

 

 

26434

Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

298

 

 

 

26443

Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora

299

 

 

 

26453

Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

300

 

 

 

26454

Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

301

 

 

 

26463

Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija

302

 

 

 

26464

Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija

303

 

 

 

26473

Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih osiguravajućih društava

304

 

 

 

26483

Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija

305

 

 

 

26484

Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih inozemnih financijskih institucija

306

 

 

 

26534

Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

307

 

 

 

26544

Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih obrtnika

308

 

 

 

26554

Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih trgovačkih društava

309

 

 

 

26564

Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih obrtnika

310

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

Račun iz rač. plana

NAZIV

AOP

Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine

Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine

Indeks (5/4)

1

2

3

4

5

6

PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA

6

PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)

001

0

0

 

61

Prihodi od poreza (AOP 003+012+018+024+032+035)

002

0

0

 

611

Porez i prirez na dohodak (AOP 004 do 009 – 010 – 011)

003

0

0

 

6111

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada

004

 

 

 

6112

Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti

005

 

 

 

6113

Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava

006

 

 

 

6114

Porez i prirez na dohodak od kapitala

007

 

 

 

6115

Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi

008

 

 

 

6116

Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine

009

 

 

 

6117

Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi

010

 

 

 

6119

Povrat više ostvarenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije

011

 

 

 

612

Porez na dobit (AOP 013 do 016 – 017)

012

0

0

 

6121

Porez na dobit od poduzetnika

013

 

 

 

6122

Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge

014

 

 

 

6123

Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti

015

 

 

 

6124

Porez na dobit po godišnjoj prijavi

016

 

 

 

6125

Povrat poreza na dobit po godišnjoj prijavi

017

 

 

 

613

Porezi na imovinu (AOP 019 do 023)

018

0

0

 

6131

Stalni porezi na nepokretnu imovinu

019

 

 

 

6132

Porez na nasljedstva i darove

020

 

 

 

6133

Porez na kapitalne i financijske transakcije

021

 

 

 

6134

Povremeni porezi na imovinu

022

 

 

 

6135

Ostali stalni porezi na imovinu

023

 

 

 

614

Porezi na robu i usluge (AOP 025 do 031)

024

0

0

 

6141

Porez na dodanu vrijednost

025

 

 

 

6142

Porez na promet

026

 

 

 

6143

Posebni porezi i trošarine

027

 

 

 

6145

Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti

028

 

 

 

6146

Ostali porezi na robu i usluge

029

 

 

 

6147

Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću

030

 

 

 

6148

Naknade za priređivanje igara na sreću

031

 

 

 

615

Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije (AOP 033+034)

032

0

0

 

6151

Carine i carinske pristojbe

033

 

 

 

6152

Ostali porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije

034

 

 

 

616

Ostali prihodi od poreza (AOP 036 do 038)

035

0

0

 

6161

Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe

036

 

 

 

6162

Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe

037

 

 

 

6163

Ostali neraspoređeni prihodi od poreza

038

 

 

 

62

Doprinosi (AOP 040+043+044)

039

0

0

 

621

Doprinosi za zdravstveno osiguranje (AOP 041+042)

040

0

0

 

6211

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

041

 

 

 

6212

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu

042

 

 

 

622

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

043

 

 

 

623

Doprinosi za zapošljavanje

044

 

 

 

63

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (AOP 046+049+054+057+060+063+066+069)

045

0

0

 

631

Pomoći od inozemnih vlada (AOP 047+048)

046

0

0

 

6311

Tekuće pomoći od inozemnih vlada

047

 

 

 

6312

Kapitalne pomoći od inozemnih vlada

048

 

 

 

632

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (AOP 050 do 053)

049

0

0

 

6321

Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija

050

 

 

 

6322

Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija

051

 

 

 

6323

Tekuće pomoći od institucija i tijela EU

052

 

 

 

6324

Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU

053

 

 

 

633

Pomoći proračunu iz drugih proračuna (AOP 055+056)

054

0

0

 

6331

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna

055

 

 

 

6332

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna

056

 

 

 

634

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 058+059)

057

0

0

 

6341

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika

058

 

 

 

6342

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika

059

 

 

 

635

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije (AOP 061+062)

060

0

0

 

6351

Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

061

 

 

 

6352

Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije

062

 

 

 

636

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 064+065)

063

0

0

 

6361

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

064

 

 

 

6362

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

065

 

 

 

638

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP 067+068)

066

0

0

 

6381

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

067

 

 

 

6382

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

068

 

 

 

639

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 070 do 073)

069

0

0

 

6391

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

070

 

 

 

6392

Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

071

 

 

 

6393

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

072

 

 

 

6394

Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

073

 

 

 

64

Prihodi od imovine (AOP 075+083+090+098)

074

0

0

 

641

Prihodi od financijske imovine (AOP 076 do 082)

075

0

0

 

6412

Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima

076

 

 

 

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

077

 

 

 

6414

Prihodi od zateznih kamata

078

 

 

 

6415

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule

079

 

 

 

6416

Prihodi od dividendi

080

 

 

 

6417

Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima

081

 

 

 

6419

Ostali prihodi od financijske imovine

082

 

 

 

642

Prihodi od nefinancijske imovine (AOP 084 do 089)

083

0

0

 

6421

Naknade za koncesije

084

 

 

 

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

085

 

 

 

6423

Naknada za korištenje nefinancijske imovine

086

 

 

 

6424

Naknade za ceste

087

 

 

 

6425

Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine

088

 

 

 

6429

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

089

 

 

 

643

Prihodi od kamata na dane zajmove (AOP 091 do 097)

090

0

0

 

6431

Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama

091

 

 

 

6432

Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

092

 

 

 

6433

Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

093

 

 

 

6434

Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

094

 

 

 

6435

Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

095

 

 

 

6436

Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

096

 

 

 

6437

Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti

097

 

 

 

644

Prihodi od kamata na dane zajmove po protestiranim jamstvima (AOP 099 do 104)

098

0

0

 

6442

Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima po protestiranim jamstvima

099

 

 

 

6443

Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima

100

 

 

 

6444

Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima

101

 

 

 

6445

Prihodi od kamata na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima

102

 

 

 

6446

Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima

103

 

 

 

6447

Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti po protestiranim jamstvima

104

 

 

 

65

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (AOP 106+111+119)

105

0

0

 

651

Upravne i administrativne pristojbe (AOP 107 do 110)

106

0

0

 

6511

Državne upravne i sudske pristojbe

107

 

 

 

6512

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade

108

 

 

 

6513

Ostale upravne pristojbe i naknade

109

 

 

 

6514

Ostale pristojbe i naknade

110

 

 

 

652

Prihodi po posebnim propisima (AOP 112 do 118)

111

0

0

 

6521

Prihodi državne uprave

112

 

 

 

6522

Prihodi vodnog gospodarstva

113

 

 

 

6524

Doprinosi za šume

114

 

 

 

6525

Mjesni samodoprinos

115

 

 

 

6526

Ostali nespomenuti prihodi

116

 

 

 

6527

Naknade od financijske imovine

117

 

 

 

6528

Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom

118

 

 

 

653

Komunalni doprinosi i naknade (AOP 120 do 122)

119

0

0

 

6531

Komunalni doprinosi

120

 

 

 

6532

Komunalne naknade

121

 

 

 

6533

Naknade za priključak

122

 

 

 

66

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (AOP 124+127)

123

0

0

 

661

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (AOP 125+126)

124

0

0

 

6614

Prihodi od prodaje proizvoda i robe

125

 

 

 

6615

Prihodi od pruženih usluga

126

 

 

 

663

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna (AOP 128+129)

127

0

0

 

6631

Tekuće donacije

128

 

 

 

6632

Kapitalne donacije

129

 

 

 

67

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 131+135)

130

0

0

 

671

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (AOP 132 do 134)

131

0

0

 

6711

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

132

 

 

 

6712

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine

133

 

 

 

6714

Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova

134

 

 

 

673

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza

135

 

 

 

68

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (AOP 137+147)

136

0

0

 

681

Kazne i upravne mjere (AOP 138 do 146)

137

0

0

 

6811

Kazne za carinske prekršaje

138

 

 

 

6812

Kazne za devizne prekršaje

139

 

 

 

6813

Kazne za porezne prekršaje

140

 

 

 

6814

Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe

141

 

 

 

6815

Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a

142

 

 

 

6816

Kazne i druge mjere u kaznenom postupku

143

 

 

 

6817

Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima

144

 

 

 

6818

Upravne mjere

145

 

 

 

6819

Ostale kazne

146

 

 

 

683

Ostali prihodi

147

 

 

 

3

RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)

148

0

0

 

31

Rashodi za zaposlene (AOP 150+155+156)

149

0

0

 

311

Plaće (bruto) (AOP 151 do 154)

150

0

0

 

3111

Plaće za redovan rad

151

 

 

 

3112

Plaće u naravi

152

 

 

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

153

 

 

 

3114

Plaće za posebne uvjete rada

154

 

 

 

312

Ostali rashodi za zaposlene

155

 

 

 

313

Doprinosi na plaće (AOP 157 do 159)

156

0

0

 

3131

Doprinosi za mirovinsko osiguranje

157

 

 

 

3132

Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje

158

 

 

 

3133

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

159

 

 

 

32

Materijalni rashodi (AOP 161+166+174+184+185)

160

0

0

 

321

Naknade troškova zaposlenima (AOP 162 do 165)

161

0

0

 

3211

Službena putovanja

162

 

 

 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

163

 

 

 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

164

 

 

 

3214

Ostale naknade troškova zaposlenima

165

 

 

 

322

Rashodi za materijal i energiju (AOP 167 do 173)

166

0

0

 

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

167

 

 

 

3222

Materijal i sirovine

168

 

 

 

3223

Energija

169

 

 

 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

170

 

 

 

3225

Sitni inventar i auto gume

171

 

 

 

3226

Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu

172

 

 

 

3227

Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća

173

 

 

 

323

Rashodi za usluge (AOP 175 do 183)

174

0

0

 

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

175

 

 

 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

176

 

 

 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

177

 

 

 

3234

Komunalne usluge

178

 

 

 

3235

Zakupnine i najamnine

179

 

 

 

3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

180

 

 

 

3237

Intelektualne i osobne usluge

181

 

 

 

3238

Računalne usluge

182

 

 

 

3239

Ostale usluge

183

 

 

 

324

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

184

 

 

 

329

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 186 do 192)

185

0

0

 

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

186

 

 

 

3292

Premije osiguranja

187

 

 

 

3293

Reprezentacija

188

 

 

 

3294

Članarine i norme

189

 

 

 

3295

Pristojbe i naknade

190

 

 

 

3296

Troškovi sudskih postupaka

191

 

 

 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

192

 

 

 

34

Financijski rashodi (AOP 194+199+207)

193

0

0

 

341

Kamate za izdane vrijednosne papire (AOP 195 do 198)

194

0

0

 

3411

Kamate za izdane trezorske zapise

195

 

 

 

3412

Kamate za izdane mjenice

196

 

 

 

3413

Kamate za izdane obveznice

197

 

 

 

3419

Kamate za ostale vrijednosne papire

198

 

 

 

342

Kamate za primljene kredite i zajmove (AOP 200 do 206)

199

0

0

 

3421

Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada

200

 

 

 

3422

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

201

 

 

 

3423

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

202

 

 

 

3425

Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove

203

 

 

 

3426

Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava u javnom sektoru

204

 

 

 

3427

Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora

205

 

 

 

3428

Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti

206

 

 

 

343

Ostali financijski rashodi (AOP 208 do 211)

207

0

0

 

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

208

 

 

 

3432

Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule

209

 

 

 

3433

Zatezne kamate

210

 

 

 

3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

211

 

 

 

35

Subvencije (AOP 213+216+220)

212

0

0

 

351

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (AOP 214+215)

213

0

0

 

3511

Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

214

 

 

 

3512

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

215

 

 

 

352

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 217 do 219)

216

0

0

 

3521

Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

217

 

 

 

3522

Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora

218

 

 

 

3523

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima

219

 

 

 

353

Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava

220

 

 

 

36

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (AOP 222+225+228+231+234+238+241)

221

0

0

 

361

Pomoći inozemnim vladama (AOP 223+224)

222

0

0

 

3611

Tekuće pomoći inozemnim vladama

223

 

 

 

3612

Kapitalne pomoći inozemnim vladama

224

 

 

 

362

Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU (AOP 226+227)

225

0

0

 

3621

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

226

 

 

 

3622

Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU

227

 

 

 

363

Pomoći unutar općeg proračuna (AOP 229+230)

228

0

0

 

3631

Tekuće pomoći unutar općeg proračuna

229

 

 

 

3632

Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna

230

 

 

 

366

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (AOP232+233)

231

0

0

 

3661

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

232

 

 

 

3662

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna

233

 

 

 

367

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (AOP 235 do 237)

234

0

0

 

3672

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

235

 

 

 

3673

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine

236

 

 

 

3674

Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova

237

 

 

 

368

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (AOP239+240)

238

0

0

 

3681

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

239

 

 

 

3682

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

240

 

 

 

369

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (AOP 242 do 245)

241

0

0

 

3691

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

242

 

 

 

3692

Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

243

 

 

 

3693

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

244

 

 

 

3694

Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

245

 

 

 

37

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (AOP 247+253)

246

0

0

 

371

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja (AOP 248 do 252)

247

0

0

 

3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora

248

 

 

 

3712

Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora

249

 

 

 

3713

Naknade građanima i kućanstvima u novcu – putem ustanova u javnom sektoru

250

 

 

 

3714

Naknade građanima i kućanstvima u naravi – putem ustanova u javnom sektoru

251

 

 

 

3715

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava

252

 

 

 

372

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (AOP 254 do 256)

253

0

0

 

3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

254

 

 

 

3722

Naknade građanima i kućanstvima u naravi

255

 

 

 

3723

Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava

256

 

 

 

38

Ostali rashodi (AOP 258+262+266+272)

257

0

0

 

381

Tekuće donacije (AOP 259 do 261)

258

0

0

 

3811

Tekuće donacije u novcu

259

 

 

 

3812

Tekuće donacije u naravi

260

 

 

 

3813

Tekuće donacije iz EU sredstava

261

 

 

 

382

Kapitalne donacije (AOP 263 do 265)

262

0

0

 

3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

263

 

 

 

3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

264

 

 

 

3823

Kapitalne donacije iz EU sredstava

265

 

 

 

383

Kazne, penali i naknade štete (AOP 267 do 271)

266

0

0

 

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

267

 

 

 

3832

Penali, ležarine i drugo

268

 

 

 

3833

Naknade šteta zaposlenicima

269

 

 

 

3834

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

270

 

 

 

3835

Ostale kazne

271

 

 

 

386

Kapitalne pomoći (AOP 273 do 276)

272

0

0

 

3861

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

273

 

 

 

3862

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora

274

 

 

 

3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima

275

 

 

 

3864

Kapitalne pomoći iz EU sredstava

276

 

 

 

 

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na početku razdoblja

277

 

 

 

 

Stanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda na kraju razdoblja

278

 

 

 

 

Povećanje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 278-277)

279

0

0

 

 

Smanjenje zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda (AOP 277-278)

280

0

0

 

 

Ukupni rashodi poslovanja (AOP 148-279+280)

281

0

0

 

 

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 001-281)

282

0

0

 

 

MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (AOP 281-001)

283

0

0

 

92211

Višak prihoda poslovanja – preneseni

284

 

 

 

92221

Manjak prihoda poslovanja – preneseni

285

 

 

 

96

Obračunati prihodi poslovanja – nenaplaćeni

286

 

 

 

9661

Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga – nenaplaćeni

287

 

 

 

9673

Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza

288

 

 

 

Prihodi i rashodi od nefinancijske imovine

 

 

 

 

7

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (AOP 290+302+335+339)

289

0

0

 

71

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 291+295)

290

0

0

 

711

Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava (AOP 292 do 294)

291

0

0

 

7111

Zemljište

292

 

 

 

7112

Rudna bogatstva

293

 

 

 

7113

Prihodi od prodaje ostale prirodne materijalne imovine

294

 

 

 

712

Prihodi od prodaje nematerijalne imovine (AOP 296 do 301)

295

0

0

 

7121

Patenti

296

 

 

 

7122

Koncesije

297

 

 

 

7123

Licence

298

 

 

 

7124

Ostala prava

299

 

 

 

7125

Goodwill

300

 

 

 

7126

Ostala nematerijalna imovina

301

 

 

 

72

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (AOP 303+308+317+322+327+330)

302

0

0

 

721

Prihodi od prodaje građevinskih objekata (AOP 304 do 307)

303

0

0

 

7211

Stambeni objekti

304

 

 

 

7212

Poslovni objekti

305

 

 

 

7213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

306

 

 

 

7214

Ostali građevinski objekti

307

 

 

 

722

Prihodi od prodaje postrojenja i opreme (AOP 309 do 316)

308

0

0

 

7221

Uredska oprema i namještaj

309

 

 

 

7222

Komunikacijska oprema

310

 

 

 

7223

Oprema za održavanje i zaštitu

311

 

 

 

7224

Medicinska i laboratorijska oprema

312

 

 

 

7225

Instrumenti, uređaji i strojevi

313

 

 

 

7226

Sportska i glazbena oprema

314

 

 

 

7227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

315

 

 

 

7228

Vojna oprema

316

 

 

 

723

Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (AOP 318 do 321)

317

0

0

 

7231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

318

 

 

 

7232

Prijevozna sredstva u željezničkom prometu

319

 

 

 

7233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

320

 

 

 

7234

Prijevozna sredstva u zračnom prometu

321

 

 

 

724

Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti (AOP 323 do 326)

322

0

0

 

7241

Knjige

323

 

 

 

7242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

324

 

 

 

7243

Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti

325

 

 

 

7244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

326

 

 

 

725

Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada (AOP 328+329)

327

0

0

 

7251

Višegodišnji nasadi

328

 

 

 

7252

Osnovno stado

329

 

 

 

726

Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine (AOP 331 do 334)

330

0

0

 

7261

Istraživanje rudnih bogatstava

331

 

 

 

7262

Ulaganja u računalne programe

332

 

 

 

7263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

333

 

 

 

7264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

334

 

 

 

73

Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 336)

335

0

0

 

731

Prihodi od prodaje plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 337+338)

336

0

0

 

7311

Plemeniti metali i drago kamenje

337

 

 

 

7312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

338

 

 

 

74

Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 340)

339

0

0

 

741

Prihodi od prodaje zaliha

340

 

 

 

4

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (AOP 342+354+387+391+393)

341

0

0

 

41

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (AOP 343+347)

342

0

0

 

411

Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 344 do 346)

343

0

0

 

4111

Zemljište

344

 

 

 

4112

Rudna bogatstva

345

 

 

 

4113

Ostala prirodna materijalna imovina

346

 

 

 

412

Nematerijalna imovina (AOP 348 do 353)

347

0

0

 

4121

Patenti

348

 

 

 

4122

Koncesije

349

 

 

 

4123

Licence

350

 

 

 

4124

Ostala prava

351

 

 

 

4125

Goodwill

352

 

 

 

4126

Ostala nematerijalna imovina

353

 

 

 

42

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 355+360+369+374+379+382)

354

0

0

 

421

Građevinski objekti (AOP 356 do 359)

355

0

0

 

4211

Stambeni objekti

356

 

 

 

4212

Poslovni objekti

357

 

 

 

4213

Ceste, željeznice i ostali prometni objekti

358

 

 

 

4214

Ostali građevinski objekti

359

 

 

 

422

Postrojenja i oprema (AOP 361 do 368)

360

0

0

 

4221

Uredska oprema i namještaj

361

 

 

 

4222

Komunikacijska oprema

362

 

 

 

4223

Oprema za održavanje i zaštitu

363

 

 

 

4224

Medicinska i laboratorijska oprema

364

 

 

 

4225

Instrumenti, uređaji i strojevi

365

 

 

 

4226

Sportska i glazbena oprema

366

 

 

 

4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

367

 

 

 

4228

Vojna oprema

368

 

 

 

423

Prijevozna sredstva (AOP 370 do 373)

369

0

0

 

4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

370

 

 

 

4232

Prijevozna sredstva u željezničkom prometu

371

 

 

 

4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

372

 

 

 

4234

Prijevozna sredstva u zračnom prometu

373

 

 

 

424

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 375 do 378)

374

0

0

 

4241

Knjige

375

 

 

 

4242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

376

 

 

 

4243

Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti

377

 

 

 

4244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

378

 

 

 

425

Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 380+381)

379

0

0

 

4251

Višegodišnji nasadi

380

 

 

 

4252

Osnovno stado

381

 

 

 

426

Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 383 do 386)

382

0

0

 

4261

Istraživanje rudnih bogatstava

383

 

 

 

4262

Ulaganja u računalne programe

384

 

 

 

4263

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

385

 

 

 

4264

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

386

 

 

 

43

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti (AOP 388)

387

0

0

 

431

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 389+390)

388

0

0

 

4311

Plemeniti metali i drago kamenje

389

 

 

 

4312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

390

 

 

 

44

Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine (AOP 392)

391

0

0

 

441

Rashodi za nabavu zaliha

392

 

 

 

45

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (AOP 394 do 397)

393

0

0

 

451

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

394

 

 

 

452

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

395

 

 

 

453

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

396

 

 

 

454

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

397

 

 

 

 

VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 289-341)

398

0

0

 

 

MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (AOP 341-289)

399

0

0

 

92212

Višak prihoda od nefinancijske imovine – preneseni

400

 

 

 

92222

Manjak prihoda od nefinancijske imovine – preneseni

401

 

 

 

97

Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine – nenaplaćeni

402

 

 

 

 

UKUPNI PRIHODI (AOP 001+289)

403

0

0

 

 

UKUPNI RASHODI (AOP 281+341)

404

0

0

 

 

UKUPAN VIŠAK PRIHODA (AOP 403-404)

405

0

0

 

 

UKUPAN MANJAK PRIHODA (AOP 404-403)

406

0

0

 

9221x, 9222x

Višak prihoda – preneseni (AOP 284+400-285-401)

407

0

0

 

9221x, 9222x

Manjak prihoda – preneseni (AOP 285+401-284-400)

408

0

0

 

96, 97

Obračunati prihodi – nenaplaćeni (AOP 286+402)

409

0

0

 

Primici i izdaci

 

 

 

 

8

Primici od financijske imovine i zaduživanja (AOP 411+449+462+474+505)

410

0

0

 

81

Primljeni povrati glavnice danih zajmova i depozita (AOP 412+417+420+424+425+432+437+445)

411

0

0

 

811

Primici (povrati) glavnice zajmova danih međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 413 do 416)

412

0

0

 

8113

Povrat zajmova danih međunarodnim organizacijama

413

 

 

 

8114

Povrat zajmova danih institucijama i tijelima EU

414

 

 

 

8115

Povrat zajmova danih inozemnim vladama u EU

415

 

 

 

8116

Povrat zajmova danih inozemnim vladama izvan EU

416

 

 

 

812

Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 418+419)

417

0

0

 

8121

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

418

 

 

 

8122

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu

419

 

 

 

813

Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 421 do 423)

420

0

0

 

8132

Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru

421

 

 

 

8133

Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru

422

 

 

 

8134

Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

423

 

 

 

814

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru

424

 

 

 

815

Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 426 do 431)

425

0

0

 

8153

Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora

426

 

 

 

8154

Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora

427

 

 

 

8155

Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora

428

 

 

 

8156

Povrat zajmova danih inozemnim kreditnim institucijama

429

 

 

 

8157

Povrat zajmova danih inozemnim osiguravajućim društvima

430

 

 

 

8158

Povrat zajmova danih ostalim inozemnim financijskim institucijama

431

 

 

 

816

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 433 do 436)

432

0

0

 

8163

Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora

433

 

 

 

8164

Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima

434

 

 

 

8165

Povrat zajmova danih inozemnim trgovačkim društvima

435

 

 

 

8166

Povrat zajmova danih inozemnim obrtnicima

436

 

 

 

817

Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti (AOP 438 do 444)

437

0

0

 

8171

Povrat zajmova danih državnom proračunu

438

 

 

 

8172

Povrat zajmova danih županijskim proračunima

439

 

 

 

8173

Povrat zajmova danih gradskim proračunima

440

 

 

 

8174

Povrat zajmova danih općinskim proračunima

441

 

 

 

8175

Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u

442

 

 

 

8176

Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna

443

 

 

 

8177

Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna

444

 

 

 

818

Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa (AOP 446 do 448)

445

0

0

 

8181

Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni

446

 

 

 

8182

Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – inozemni

447

 

 

 

8183

Primici od povrata jamčevnih pologa

448

 

 

 

82

Primici od izdanih vrijednosnih papira (AOP 450+453+456+459)

449

0

0

 

821

Trezorski zapisi (AOP 451+452)

450

0

0

 

8211

Trezorski zapisi – tuzemni

451

 

 

 

8212

Trezorski zapisi – inozemni

452

 

 

 

822

Obveznice (AOP 454+455)

453

0

0

 

8221

Obveznice – tuzemne

454

 

 

 

8222

Obveznice – inozemne

455

 

 

 

823

Opcije i drugi financijski derivati (AOP 457+458)

456

0

0

 

8231

Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni

457

 

 

 

8232

Opcije i drugi financijski derivati – inozemni

458

 

 

 

824

Ostali vrijednosni papiri (AOP 460+461)

459

0

0

 

8241

Ostali vrijednosni papiri – tuzemni

460

 

 

 

8242

Ostali vrijednosni papiri – inozemni

461

 

 

 

83

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici (AOP 463+467+468+471)

462

0

0

 

831

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 464 do 466)

463

0

0

 

8312

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru

464

 

 

 

8313

Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru

465

 

 

 

8314

Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

466

 

 

 

832

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

467

 

 

 

833

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 469+470)

468

0

0

 

8331

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

469

 

 

 

8332

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija

470

 

 

 

834

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 472+473)

471

0

0

 

8341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društva izvan javnog sektora

472

 

 

 

8342

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava

473

 

 

 

84

Primici od zaduživanja (AOP 475+480+484+485+492+497)

474

0

0

 

841

Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 476 do 479)

475

0

0

 

8413

Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija

476

 

 

 

8414

Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU

477

 

 

 

8415

Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU

478

 

 

 

8416

Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU

479

 

 

 

842

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 481 do 483)

480

0

0

 

8422

Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru

481

 

 

 

8423

Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru

482

 

 

 

8424

Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

483

 

 

 

843

Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru

484

 

 

 

844

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 486 do 491)

485

0

0

 

8443

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

486

 

 

 

8444

Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora

487

 

 

 

8445

Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

488

 

 

 

8446

Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija

489

 

 

 

8447

Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava

490

 

 

 

8448

Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija

491

 

 

 

845

Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 493 do 496)

492

0

0

 

8453

Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

493

 

 

 

8454

Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika

494

 

 

 

8455

Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava

495

 

 

 

8456

Primljeni zajmovi od inozemnih obrtnika

496

 

 

 

847

Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti (AOP 498 do 504)

497

0

0

 

8471

Primljeni zajmovi od državnog proračuna

498

 

 

 

8472

Primljeni zajmovi od županijskih proračuna

499

 

 

 

8473

Primljeni zajmovi od gradskih proračuna

500

 

 

 

8474

Primljeni zajmovi od općinskih proračuna

501

 

 

 

8475

Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a

502

 

 

 

8476

Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

503

 

 

 

8477

Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna

504

 

 

 

85

Primici od prodaje vrijednosnih papira iz portfelja (AOP 506+509+512+515)

505

0

0

 

851

Primici za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 507+508)

506

0

0

 

8511

Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni

507

 

 

 

8512

Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni

508

 

 

 

852

Primici za obveznice (AOP 510+511)

509

0

0

 

8521

Obveznice – tuzemne

510

 

 

 

8522

Obveznice – inozemne

511

 

 

 

853

Primici za opcije i druge financijske derivate (AOP 513+514)

512

0

0

 

8531

Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni

513

 

 

 

8532

Opcije i drugi financijski derivati – inozemni

514

 

 

 

854

Primci za ostale vrijednosne papire (AOP 516+517)

515

0

0

 

8541

Ostali tuzemni vrijednosni papiri

516

 

 

 

8542

Ostali inozemni vrijednosni papiri

517

 

 

 

5

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (AOP 519+557+570+583+615)

518

0

0

 

51

Izdaci za dane zajmove i depozite (AOP 520+525+528+532+533+540+545+553)

519

0

0

 

511

Izdaci za dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama (AOP 521 do 524)

520

0

0

 

5113

Dani zajmovi međunarodnim organizacijama

521

 

 

 

5114

Dani zajmovi institucijama i tijelima EU

522

 

 

 

5115

Dani zajmovi inozemnim vladama u EU

523

 

 

 

5116

Dani zajmovi inozemnim vladama izvan EU

524

 

 

 

512

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima (AOP 526+527)

525

0

0

 

5121

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

526

 

 

 

5122

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu

527

 

 

 

513

Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru (AOP 529 do 531)

528

0

0

 

5132

Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru

529

 

 

 

5133

Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru

530

 

 

 

5134

Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

531

 

 

 

514

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru

532

 

 

 

515

Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora (AOP 534 do 539)

533

0

0

 

5153

Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora

534

 

 

 

5154

Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora

535

 

 

 

5155

Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora

536

 

 

 

5156

Dani zajmovi inozemnim kreditnim institucijama

537

 

 

 

5157

Dani zajmovi inozemnim osiguravajućim društvima

538

 

 

 

5158

Dani zajmovi ostalim inozemnim financijskim institucijama

539

 

 

 

516

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora (AOP 541 do 544)

540

0

0

 

5163

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora

541

 

 

 

5164

Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima

542

 

 

 

5165

Dani zajmovi inozemnim trgovačkim društvima

543

 

 

 

5166

Dani zajmovi inozemnim obrtnicima

544

 

 

 

517

Dani zajmovi drugim razinama vlasti (AOP 546 do 552)

545

0

0

 

5171

Dani zajmovi državnom proračunu

546

 

 

 

5172

Dani zajmovi županijskim proračunima

547

 

 

 

5173

Dani zajmovi gradskim proračunima

548

 

 

 

5174

Dani zajmovi općinskim proračunima

549

 

 

 

5175

Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u

550

 

 

 

5176

Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna

551

 

 

 

5177

Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna

552

 

 

 

518

Izdaci za depozite i jamčevne pologe (AOP 554 do 556)

553

0

0

 

5181

Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni

554

 

 

 

5182

Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – inozemni

555

 

 

 

5183

Izdaci za jamčevne pologe

556

 

 

 

52

Izdaci za ulaganja u vrijednosne papire (AOP 558+561+564+567)

557

0

0

 

521

Izdaci za komercijalne i blagajničke zapise (AOP 559+560)

558

0

0

 

5211

Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni

559

 

 

 

5212

Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni

560

 

 

 

522

Izdaci za obveznice (AOP 562+563)

561

0

0

 

5221

Obveznice – tuzemne

562

 

 

 

5222

Obveznice – inozemne

563

 

 

 

523

Izdaci za opcije i druge financijske derivate (AOP 565+566)

564

0

0

 

5231

Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni

565

 

 

 

5232

Opcije i drugi financijski derivati – inozemni

566

 

 

 

524

Izdaci za ostale vrijednosne papire (AOP 568+569)

567

0

0

 

5241

Ostali tuzemni vrijednosni papiri

568

 

 

 

5242

Ostali inozemni vrijednosni papiri

569

 

 

 

53

Izdaci za dionice i udjele u glavnici (AOP 571+575+577+580)

570

0

0

 

531

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 572 do 574)

571

0

0

 

5312

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru

572

 

 

 

5313

Dionice i udjeli u glavnici osiguravajućih društava u javnom sektoru

573

 

 

 

5314

Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

574

 

 

 

532

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 576)

575

0

0

 

5321

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru

576

 

 

 

533

Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 578+579)

577

0

0

 

5331

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

578

 

 

 

5332

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija

579

 

 

 

534

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora (AOP 581+582)

580

0

0

 

5341

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

581

 

 

 

5342

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava

582

 

 

 

54

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (AOP 584+589+593+595+602+607)

583

0

0

 

541

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada (AOP 585 do 588)

584

0

0

 

5413

Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija

585

 

 

 

5414

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU

586

 

 

 

5415

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU

587

 

 

 

5416

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU

588

 

 

 

542

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru (AOP 590 do 592)

589

0

0

 

5422

Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru

590

 

 

 

5423

Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru

591

 

 

 

5424

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

592

 

 

 

543

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru (AOP 594)

593

0

0

 

5431

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru

594

 

 

 

544

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora (AOP 596 do 601)

595

0

0

 

5443

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

596

 

 

 

5444

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora

597

 

 

 

5445

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

598

 

 

 

5446

Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija

599

 

 

 

5447

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava

600

 

 

 

5448

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija

601

 

 

 

545

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora (AOP 603 do 606)

602

0

0

 

5453

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

603

 

 

 

5454

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika

604

 

 

 

5455

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava

605

 

 

 

5456

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih obrtnika

606

 

 

 

547

Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti (AOP 608 do 614)

607

0

0

 

5471

Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna

608

 

 

 

5472

Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna

609

 

 

 

5473

Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna

610

 

 

 

5474

Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna

611

 

 

 

5475

Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a

612

 

 

 

5476

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

613

 

 

 

5477

Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna

614

 

 

 

55

Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire (AOP 616+619+622)

615

0

0

 

551

Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (AOP 617+618)

616

0

0

 

5511

Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji

617

 

 

 

5512

Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u inozemstvu

618

 

 

 

552

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice (AOP 620+621)

619

0

0

 

5521

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji

620

 

 

 

5522

Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu

621

 

 

 

553

Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire (AOP 623+624)

622

0

0

 

5531

Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji

623

 

 

 

5532

Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u inozemstvu

624

 

 

 

 

VIŠAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 410-518)

625

0

0

 

 

MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I OBVEZA (AOP 518-410)

626

0

0

 

92213

Višak primitaka od financijske imovine – preneseni

627

 

 

 

92223

Manjak primitaka od financijske imovine – preneseni

628

 

 

 

 

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (AOP 403+410)

629

0

0

 

 

UKUPNI RASHODI I IZDACI (AOP 404+518)

630

0

0

 

 

VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 629-630)

631

0

0

 

 

MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (AOP 630-629)

632

0

0

 

9221-9222

Višak prihoda i primitaka – preneseni (AOP 407-408+627-628)

633

0

0

 

9222-9221

Manjak prihoda i primitaka – preneseni (AOP 408-407+628-627)

634

0

0

 

 

Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)

635

0

0

 

 

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)

636

0

0

 

19

Unaprijed plaćeni rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)

637

 

 

 

Obvezni analitički podaci

 

 

 

 

11

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja

638

 

 

 

11-dugov.

Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne

639

 

 

 

11-potraž.

Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni

640

 

 

 

11

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (638+639-640)

641

0

0

 

 

Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)

642

 

 

 

 

Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi stanja na početku i na kraju izvještajnog razdoblja (cijeli broj)

643

 

 

 

 

Prosječan broj zaposlenih u tijelima na osnovi sati rada (cijeli broj)

644

 

 

 

 

Prosječan broj zaposlenih kod korisnika na osnovi sati rada (cijeli broj)

645

 

 

 

dio 611

Ostvareni prihodi iz dodatnog udjela poreza na dohodak za decentralizirane funkcije

646

 

 

 

61315

Porez na korištenje javnih površina

647

 

 

 

61451

Porez na cestovna motorna vozila

648

 

 

 

61453

Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke

649

 

 

 

63311

Tekuće pomoći iz državnog proračuna

650

 

 

 

63312

Tekuće pomoći iz županijskih proračuna

651

 

 

 

63313

Tekuće pomoći iz gradskih proračuna

652

 

 

 

63314

Tekuće pomoći iz općinskih proračuna

653

 

 

 

63321

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna

654

 

 

 

63322

Kapitalne pomoći iz županijskih proračuna

655

 

 

 

63323

Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna

656

 

 

 

63324

Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna

657

 

 

 

63414

Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a

658

 

 

 

63415

Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

659

 

 

 

63416

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna

660

 

 

 

63424

Kapitalne pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a

661

 

 

 

63425

Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

662

 

 

 

63426

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna

663

 

 

 

63612

Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S

664

 

 

 

63613

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan

665

 

 

 

63622

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S

666

 

 

 

63623

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan

667

 

 

 

63811

Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

668

 

 

 

63812

Tekuće pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava

669

 

 

 

63813

Tekuće pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

670

 

 

 

63814

Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava

671

 

 

 

63821

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

672

 

 

 

63822

Kapitalne pomoći iz proračuna JLP(R)S temeljem prijenosa EU sredstava

673

 

 

 

63823

Kapitalne pomoći od proračunskog korisnika drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

674

 

 

 

63824

Kapitalne pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava

675

 

 

 

64191

Premije na izdane vrijednosne papire

676

 

 

 

64371

Prihodi od kamata na dane zajmove državnom proračunu

677

 

 

 

64372

Prihodi od kamata na dane zajmove županijskim proračunima

678

 

 

 

64373

Prihodi od kamata na dane zajmove gradskim proračunima

679

 

 

 

64374

Prihodi od kamata na dane zajmove općinskim proračunima

680

 

 

 

64375

Prihodi od kamata na dane zajmove HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u

681

 

 

 

64376

Prihodi od kamata na dane zajmove ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna

682

 

 

 

64377

Prihodi od kamata na dane zajmove izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna

683

 

 

 

65264

Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično

684

 

 

 

65265

Dopunsko zdravstveno osiguranje

685

 

 

 

65267

Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete

686

 

 

 

31214

Otpremnine

687

 

 

 

31215

Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj

688

 

 

 

32121

Naknade za prijevoz na posao i s posla

689

 

 

 

32351

Zakupnine za zemljišta

690

 

 

 

32361

Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika

691

 

 

 

32371

Autorski honorari

692

 

 

 

32372

Ugovori o djelu

693

 

 

 

32377

Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)

694

 

 

 

32398

Naknada za energetsku uslugu

695

 

 

 

32911

Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća

696

 

 

 

32923

Premije osiguranja zaposlenih

697

 

 

 

34111

Kamate za izdane trezorske zapise u zemlji

698

 

 

 

34112

Kamate za izdane trezorske zapise u inozemstvu

699

 

 

 

34121

Kamate za izdane mjenice u domaćoj valuti

700

 

 

 

34122

Kamate za izdane mjenice u stranoj valuti

701

 

 

 

34131

Kamate za izdane obveznice u zemlji

702

 

 

 

34132

Kamate za izdane obveznice u inozemstvu

703

 

 

 

34191

Kamate za ostale vrijednosne papire u zemlji

704

 

 

 

34192

Kamate za ostale vrijednosne papire u inozemstvu

705

 

 

 

34213

Kamate za primljene zajmove od međunarodnih organizacija

706

 

 

 

34214

Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija i tijela EU

707

 

 

 

34215

Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada u EU

708

 

 

 

34216

Kamate za primljene zajmove od inozemnih vlada izvan EU

709

 

 

 

34222

Kamate za primljene kredite od kreditnih institucija u javnom sektoru

710

 

 

 

34223

Kamate za primljene zajmove od osiguravajućih društava u javnom sektoru

711

 

 

 

34224

Kamate za primljene zajmove od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

712

 

 

 

34233

Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

713

 

 

 

34234

Kamate za primljene zajmove od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora

714

 

 

 

34235

Kamate za primljene zajmove od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

715

 

 

 

34236

Kamate za primljene kredite od inozemnih kreditnih institucija

716

 

 

 

34237

Kamate za primljene zajmove od inozemnih osiguravajućih društava

717

 

 

 

34238

Kamate za primljene zajmove od ostalih inozemnih financijskih institucija

718

 

 

 

34273

Kamate za primljene zajmove od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

719

 

 

 

34274

Kamate za primljene zajmove od tuzemnih obrtnika

720

 

 

 

34275

Kamate za primljene zajmove od inozemnih trgovačkih društava

721

 

 

 

34281

Kamate za primljene zajmove od državnog proračuna

722

 

 

 

34282

Kamate za primljene zajmove od županijskih proračuna

723

 

 

 

34283

Kamate za primljene zajmove od gradskih proračuna

724

 

 

 

34284

Kamate za primljene zajmove od općinskih proračuna

725

 

 

 

34285

Kamate za primljene zajmove od HZMO-a, HZZ-a, HZZO-a

726

 

 

 

34286

Kamate za primljene zajmove od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

727

 

 

 

34287

Kamate za primljene zajmove od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna

728

 

 

 

34341

Diskont na izdane vrijednosne papire

729

 

 

 

35231

Subvencije poljoprivrednicima

730

 

 

 

35232

Subvencije obrtnicima

731

 

 

 

36313

Tekuće pomoći državnom proračunu

732

 

 

 

36314

Tekuće pomoći županijskim proračunima

733

 

 

 

36315

Tekuće pomoći gradskim proračunima

734

 

 

 

36316

Tekuće pomoći općinskim proračunima

735

 

 

 

36317

Tekuće pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u

736

 

 

 

36318

Tekuće pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna

737

 

 

 

36319

Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna

738

 

 

 

36323

Kapitalne pomoći državnom proračunu

739

 

 

 

36324

Kapitalne pomoći županijskim proračunima

740

 

 

 

36325

Kapitalne pomoći gradskim proračunima

741

 

 

 

36326

Kapitalne pomoći općinskim proračunima

742

 

 

 

36327

Kapitalne pomoći HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u

743

 

 

 

36328

Kapitalne pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna

744

 

 

 

36329

Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna

745

 

 

 

36811

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU

746

 

 

 

36812

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

747

 

 

 

36813

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

748

 

 

 

36814

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

749

 

 

 

36815

Tekuće pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava

750

 

 

 

36816

Tekuće pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava

751

 

 

 

36817

Tekuće pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava

752

 

 

 

36818

Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

753

 

 

 

36819

Tekuće pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

754

 

 

 

36821

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU

755

 

 

 

36822

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima županijskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

756

 

 

 

36823

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima gradskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

757

 

 

 

36824

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

758

 

 

 

36825

Kapitalne pomoći županijskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava

759

 

 

 

36826

Kapitalne pomoći gradskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava

760

 

 

 

36827

Kapitalne pomoći općinskim proračunima temeljem prijenosa EU sredstava

761

 

 

 

36828

Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

762

 

 

 

36829

Kapitalne pomoći izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

763

 

 

 

37131

Naknade za bolest i invaliditet

764

 

 

 

37132

Naknade za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu

765

 

 

 

37139

Ostale naknade na temelju osiguranja u novcu

766

 

 

 

37141

Medicinske (zdravstvene) usluge

767

 

 

 

37143

Farmaceutski proizvodi

768

 

 

 

37144

Pomoć i njega u kući

769

 

 

 

37149

Ostale naknade na temelju osiguranja u naravi

770

 

 

 

37211

Naknade za dječji doplatak

771

 

 

 

37212

Pomoć obiteljima i kućanstvima

772

 

 

 

37213

Pomoć osobama s invaliditetom

773

 

 

 

37214

Naknade za mirovine i dodatke – posebni propis

774

 

 

 

37215

Stipendije i školarine

775

 

 

 

37216

Naknade za pomoć bivšim političkim zatvorenicima i neosnovano pritvorenim osobama

776

 

 

 

37217

Porodiljne naknade i oprema za novorođenčad

777

 

 

 

37218

Pomoć nezaposlenim osobama

778

 

 

 

37219

Ostale naknade iz proračuna u novcu

779

 

 

 

37221

Sufinanciranje cijene prijevoza

780

 

 

 

37222

Pomoć i njega u kući

781

 

 

 

37223

Stanovanje

782

 

 

 

37224

Prehrana

783

 

 

 

37229

Ostale naknade iz proračuna u naravi

784

 

 

 

38117

Tekuće donacije građanima i kućanstvima

785

 

 

 

38612

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru

786

 

 

 

38613

Kapitalne pomoći kreditnim institucijama u javnom sektoru

787

 

 

 

38614

Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima u javnom sektoru

788

 

 

 

38615

Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

789

 

 

 

38622

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora

790

 

 

 

38623

Kapitalne pomoći kreditnim institucijama izvan javnog sektora

791

 

 

 

38624

Kapitalne pomoći osiguravajućim društvima izvan javnog sektora

792

 

 

 

38625

Kapitalne pomoći ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

793

 

 

 

38626

Kapitalne pomoći zadrugama

794

 

 

 

38631

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima

795

 

 

 

38632

Kapitalne pomoći obrtnicima

796

 

 

 

38641

Kapitalne pomoći subjektima u javnom sektoru iz EU sredstava

797

 

 

 

38642

Kapitalne pomoći subjektima izvan javnog sektora iz EU sredstava

798

 

 

 

81212

Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni

799

 

 

 

81213

Povrat danih zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima

800

 

 

 

81322

Povrat zajmova danih kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni

801

 

 

 

81323

Povrat danih zajmova kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima

802

 

 

 

81332

Povrat zajmova danih osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni

803

 

 

 

81333

Povrat danih zajmova osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima

804

 

 

 

81342

Povrat zajmova danih ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni

805

 

 

 

81343

Povrat danih zajmova ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima

806

 

 

 

81411

Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni

807

 

 

 

81412

Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni

808

 

 

 

81413

Povrat danih zajmova trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima

809

 

 

 

81532

Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni

810

 

 

 

81533

Povrat danih zajmova tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima

811

 

 

 

81542

Povrat zajmova danih tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni

812

 

 

 

81543

Povrat danih zajmova tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima

813

 

 

 

81552

Povrat zajmova danih ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni

814

 

 

 

81553

Povrat danih zajmova ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima

815

 

 

 

81631

Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni

816

 

 

 

81632

Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni

817

 

 

 

81633

Povrat danih zajmova tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima

818

 

 

 

81641

Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima – kratkoročni

819

 

 

 

81642

Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima – dugoročni

820

 

 

 

81643

Povrat danih zajmova tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima

821

 

 

 

81711

Povrat zajmova danih državnom proračunu – kratkoročni

822

 

 

 

81712

Povrat zajmova danih državnom proračunu – dugoročni

823

 

 

 

81721

Povrat zajmova danih županijskim proračunima – kratkoročni

824

 

 

 

81722

Povrat zajmova danih županijskim proračunima – dugoročni

825

 

 

 

81723

Povrat danih zajmova županijskim proračunima po protestiranim jamstvima

826

 

 

 

81731

Povrat zajmova danih gradskim proračunima – kratkoročni

827

 

 

 

81732

Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni

828

 

 

 

81733

Povrat danih zajmova gradskim proračunima po protestiranim jamstvima

829

 

 

 

81741

Povrat zajmova danih općinskim proračunima – kratkoročni

830

 

 

 

81742

Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni

831

 

 

 

81743

Povrat danih zajmova općinskim proračunima po protestiranim jamstvima

832

 

 

 

81751

Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni

833

 

 

 

81752

Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni

834

 

 

 

81753

Povrat danih zajmova HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima

835

 

 

 

81761

Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni

836

 

 

 

81762

Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni

837

 

 

 

81763

Povrat danih zajmova ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima

838

 

 

 

81771

Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni

839

 

 

 

81772

Povrat zajmova danih izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni

840

 

 

 

81773

Povrat danih zajmova izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima

841

 

 

 

82412

Ostali vrijednosni papiri – tuzemni – dugoročni

842

 

 

 

84132

Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija – dugoročni

843

 

 

 

84142

Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU – dugoročni

844

 

 

 

84152

Primljeni zajmovi od inozemnih vlada u EU – dugoročni

845

 

 

 

84162

Primljeni zajmovi od inozemnih vlada izvan EU – dugoročni

846

 

 

 

84221

Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročni

847

 

 

 

84222

Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročni

848

 

 

 

84223

Primljeni financijski leasing od kreditnih institucija u javnom sektoru

849

 

 

 

84232

Primljeni zajmovi od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročni

850

 

 

 

84242

Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročni

851

 

 

 

84243

Primljeni financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

852

 

 

 

84312

Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročni

853

 

 

 

84431

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročni

854

 

 

 

84432

Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročni

855

 

 

 

84433

Primljeni financijski leasing od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

856

 

 

 

84442

Primljeni zajmovi od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročni

857

 

 

 

84452

Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročni

858

 

 

 

84453

Primljeni financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

859

 

 

 

84461

Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročni

860

 

 

 

84462

Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija – dugoročni

861

 

 

 

84463

Primljeni financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija

862

 

 

 

84472

Primljeni zajmovi od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročni

863

 

 

 

84482

Primljeni zajmovi od ostalih inozemnih financijskih institucija – dugoročni

864

 

 

 

84483

Primljeni financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija

865

 

 

 

84532

Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročni

866

 

 

 

84542

Primljeni zajmovi od tuzemnih obrtnika – dugoročni

867

 

 

 

84552

Primljeni zajmovi od inozemnih trgovačkih društava – dugoročni

868

 

 

 

84711

Primljeni zajmovi od državnog proračuna – kratkoročni

869

 

 

 

84712

Primljeni zajmovi od državnog proračuna – dugoročni

870

 

 

 

84721

Primljeni zajmovi od županijskih proračuna – kratkoročni

871

 

 

 

84722

Primljeni zajmovi od županijskih proračuna – dugoročni

872

 

 

 

84731

Primljeni zajmovi od gradskih proračuna – kratkoročni

873

 

 

 

84732

Primljeni zajmovi od gradskih proračuna – dugoročni

874

 

 

 

84741

Primljeni zajmovi od općinskih proračuna – kratkoročni

875

 

 

 

84742

Primljeni zajmovi od općinskih proračuna – dugoročni

876

 

 

 

84751

Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročni

877

 

 

 

84752

Primljeni zajmovi od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročni

878

 

 

 

84761

Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročni

879

 

 

 

84762

Primljeni zajmovi od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročni

880

 

 

 

84771

Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni

881

 

 

 

84772

Primljeni zajmovi od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni

882

 

 

 

85412

Ostali tuzemni vrijednosni papiri – dugoročni

883

 

 

 

51212

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu – dugoročni

884

 

 

 

51213

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima

885

 

 

 

51322

Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru – dugoročni

886

 

 

 

51323

Dani zajmovi kreditnim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima

887

 

 

 

51332

Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru – dugoročni

888

 

 

 

51333

Dani zajmovi osiguravajućim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima

889

 

 

 

51342

Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru – dugoročni

890

 

 

 

51343

Dani zajmovi ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru po protestiranim jamstvima

891

 

 

 

51411

Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – kratkoročni

892

 

 

 

51412

Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru – dugoročni

893

 

 

 

51413

Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru po protestiranim jamstvima

894

 

 

 

51532

Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni

895

 

 

 

51533

Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima

896

 

 

 

51542

Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora – dugoročni

897

 

 

 

51543

Dani zajmovi tuzemnim osiguravajućim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima

898

 

 

 

51552

Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora – dugoročni

899

 

 

 

51553

Dani zajmovi ostalim tuzemnim financijskim institucijama izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima

900

 

 

 

51631

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – kratkoročni

901

 

 

 

51632

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora – dugoročni

902

 

 

 

51633

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora po protestiranim jamstvima

903

 

 

 

51641

Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – kratkoročni

904

 

 

 

51642

Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima – dugoročni

905

 

 

 

51643

Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima po protestiranim jamstvima

906

 

 

 

51711

Dani zajmovi državnom proračunu – kratkoročni

907

 

 

 

51712

Dani zajmovi državnom proračunu – dugoročni

908

 

 

 

51721

Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni

909

 

 

 

51722

Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoročni

910

 

 

 

51723

Dani zajmovi županijskim proračunima po protestiranim jamstvima

911

 

 

 

51731

Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni

912

 

 

 

51732

Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni

913

 

 

 

51733

Dani zajmovi gradskim proračunima po protestiranim jamstvima

914

 

 

 

51741

Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni

915

 

 

 

51742

Dani zajmovi općinskim proračunima – dugoročni

916

 

 

 

51743

Dani zajmovi općinskim proračunima po protestiranim jamstvima

917

 

 

 

51751

Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni

918

 

 

 

51752

Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – dugoročni

919

 

 

 

51753

Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u po protestiranim jamstvima

920

 

 

 

51761

Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – kratkoročni

921

 

 

 

51762

Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna – dugoročni

922

 

 

 

51763

Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna po protestiranim jamstvima

923

 

 

 

51771

Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročni

924

 

 

 

51772

Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročni

925

 

 

 

51773

Dani zajmovi izvanproračunskim korisnicima županijskih, gradskih i općinskih proračuna po protestiranim jamstvima

926

 

 

 

54132

Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija – dugoročnih

927

 

 

 

54142

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU – dugoročnih

928

 

 

 

54152

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada u EU – dugoročnih

929

 

 

 

54162

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU – dugoročnih

930

 

 

 

54221

Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – kratkoročnih

931

 

 

 

54222

Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročnih

932

 

 

 

54223

Otplata glavnice po financijskom leasingu od kreditnih institucija u javnom sektoru

933

 

 

 

54232

Otplata glavnice primljenih zajmova od osiguravajućih društava u javnom sektoru – dugoročnih

934

 

 

 

54242

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru – dugoročnih

935

 

 

 

54243

Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

936

 

 

 

54312

Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru – dugoročnih

937

 

 

 

54431

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – kratkoročnih

938

 

 

 

54432

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih

939

 

 

 

54433

Otplata glavnice po financijskom leasingu od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

940

 

 

 

54442

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora – dugoročnih

941

 

 

 

54452

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora – dugoročnih

942

 

 

 

54453

Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

943

 

 

 

54461

Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – kratkoročnih

944

 

 

 

54462

Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija – dugoročnih

945

 

 

 

54463

Otplata glavnice po financijskom leasingu od inozemnih kreditnih institucija

946

 

 

 

54472

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih osiguravajućih društava – dugoročnih

947

 

 

 

54482

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih inozemnih financijskih institucija – dugoročnih

948

 

 

 

54483

Otplata glavnice primljenog financijskog leasinga od ostalih inozemnih financijskih institucija

949

 

 

 

54532

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora – dugoročnih

950

 

 

 

54542

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih obrtnika – dugoročnih

951

 

 

 

54552

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih trgovačkih društava – dugoročnih

952

 

 

 

54711

Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – kratkoročnih

953

 

 

 

54712

Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna – dugoročnih

954

 

 

 

54721

Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – kratkoročnih

955

 

 

 

54722

Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna – dugoročnih

956

 

 

 

54731

Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – kratkoročnih

957

 

 

 

54732

Otplata glavnice primljenih zajmova od gradskih proračuna – dugoročnih

958

 

 

 

54741

Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – kratkoročnih

959

 

 

 

54742

Otplata glavnice primljenih zajmova od općinskih proračuna – dugoročnih

960

 

 

 

54751

Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – kratkoročnih

961

 

 

 

54752

Otplata glavnice primljenih zajmova od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a – dugoročnih

962

 

 

 

54761

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – kratkoročnih

963

 

 

 

54762

Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna – dugoročnih

964

 

 

 

54771

Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – kratkoročnih

965

 

 

 

54772

Otplata glavnice primljenih zajmova od izvanproračunskih korisnika županijskih, gradskih i općinskih proračuna – dugoročnih

966

 

 

 

55312

Izdaci za otplatu glavnice za izdane ostale vrijednosne papire u zemlji – dugoročne

967

 

 

 

Obvezni dodatni podaci

 

 

 

 

Račun iz rač. plana

OPIS

AOP

Stanje na kraju izvještajnog razdoblja

 

 

1

2

3

4

 

 

26224, 26233, 26244, 26314

Obveze za zajmove po faktoringu od kreditnih institucija, osiguravajućih društava, financijskih institucija i trgovačkih društava u javnom sektoru

968

 

 

 

26243

Obveze za financijski leasing od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

969

 

 

 

26453

Obveze za financijski leasing od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

970

 

 

 

26454

Obveze za zajmove po faktoringu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora

971

 

 

 

26463

Obveze za financijski leasing od inozemnih kreditnih institucija

972

 

 

 

26464, 26473, 26484, 26554, 26564

Obveze za zajmove po faktoringu od inozemnih kreditnih institucija, inozemnih osiguravajućih društava, ostalih inozemnih financijskih institucija, inozemnih trgovačkih društava i inozemnih obrtnika

973

 

 

 

26483

Obveze za financijski leasing od ostalih inozemnih financijskih institucija

974

 

 

 

26534

Obveze za zajmove po faktoringu od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

975

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Račun iz rač. plana

OPIS

AOP

Iznos

1

2

3

4

 

Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036 iz Izvještaja o obvezama za prethodnu godinu)

001

 

 

Povećanje obveza u izvještajnom razdoblju (AOP 003+004+012+013)

002

0

 

Međusobne obveze proračunskih korisnika

003

 

23

Obveze za rashode poslovanja (AOP 005 do 011)

004

0

231

Obveze za zaposlene

005

 

232

Obveze za materijalne rashode

006

 

234

Obveze za financijske rashode

007

 

235

Obveze za subvencije

008

 

237

Obveze za naknade građanima i kućanstvima

009

 

238

Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

010

 

239

Ostale tekuće obveze

011

 

24

Obveze za nabavu nefinancijske imovine

012

 

dio 25, 26

Obveze za financijsku imovinu (AOP 014 do 018)

013

0

251, 253

Obveze za čekove i mjenice

014

 

254

Obveze za obveznice

015

 

256

Obveze za ostale vrijednosne papire

016

 

262, 263, 2643, 2644, 2645, 2653, 2654, 267

Obveze za tuzemne kredite i zajmove

017

 

261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656

Obveze za inozemne kredite i zajmove

018

 

 

Podmirene obveze u izvještajnom razdoblju (AOP 020+021+029+030)

019

0

 

Međusobne obveze proračunskih korisnika

020

 

23

Obveze za rashode poslovanja (AOP 022 do 028)

021

0

231

Obveze za zaposlene

022

 

232

Obveze za materijalne rashode

023

 

234

Obveze za financijske rashode

024

 

235

Obveze za subvencije

025

 

237

Obveze za naknade građanima i kućanstvima

026

 

238

Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

027

 

239

Ostale tekuće obveze

028

 

24

Obveze za nabavu nefinancijske imovine

029

 

dio 25, 26

Obveze za financijsku imovinu (AOP 031 do 035)

030

0

251, 253

Obveze za čekove i mjenice

031

 

254

Obveze za obveznice

032

 

256

Obveze za ostale vrijednosne papire

033

 

262, 263, 2643, 2644, 2645, 2653, 2654, 267

Obveze za tuzemne kredite i zajmove

034

 

261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656

Obveze za inozemne kredite i zajmove

035

 

 

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)

036

0

 

Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)

037

0

 

Međusobne obveze proračunskih korisnika (AOP 039 do 042)

038

0

 

a) Prekoračenje 1 do 60 dana

039

 

 

b) Prekoračenje 61 do 180 dana

040

 

 

c) Prekoračenje 181 do 360 dana

041

 

 

d) Prekoračenje preko 360 dana

042

 

23

Ukupno obveze za rashode poslovanja (AOP 044+049+054+059+064+069+074)

043

0

231

Obveze za zaposlene (AOP 045 do 048)

044

0

 

a) Prekoračenje 1 do 60 dana

045

 

 

b) Prekoračenje 61 do 180 dana

046

 

 

c) Prekoračenje 181 do 360 dana

047

 

 

d) Prekoračenje preko 360 dana

048

 

232

Obveze za materijalne rashode (AOP 050 do 053)

049

0

 

a) Prekoračenje 1 do 60 dana

050

 

 

b) Prekoračenje 61 do 180 dana

051

 

 

c) Prekoračenje 181 do 360 dana

052

 

 

d) Prekoračenje preko 360 dana

053

 

234

Obveze za financijske rashode (AOP 055 do 058)

054

0

 

a) Prekoračenje 1 do 60 dana

055

 

 

b) Prekoračenje 61 do 180 dana

056

 

 

c) Prekoračenje 181 do 360 dana

057

 

 

d) Prekoračenje preko 360 dana

058

 

235

Obveze za subvencije (AOP 060 do 063)

059

0

 

a) Prekoračenje 1 do 60 dana

060

 

 

b) Prekoračenje 61 do 180 dana

061

 

 

c) Prekoračenje 181 do 360 dana

062

 

 

d) Prekoračenje preko 360 dana

063

 

237

Obveze za naknade građanima i kućanstvima (AOP 065 do 068)

064

0

 

a) Prekoračenje 1 do 60 dana

065

 

 

b) Prekoračenje 61 do 180 dana

066

 

 

c) Prekoračenje 181 do 360 dana

067

 

 

d) Prekoračenje preko 360 dana

068

 

238

Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (AOP 070 do 073)

069

0

 

a) Prekoračenje 1 do 60 dana

070

 

 

b) Prekoračenje 61 do 180 dana

071

 

 

c) Prekoračenje 181 do 360 dana

072

 

 

d) Prekoračenje preko 360 dana

073

 

239

Ostale tekuće obveze (AOP 075 do 078)

074

0

 

a) Prekoračenje 1 do 60 dana

075

 

 

b) Prekoračenje 61 do 180 dana

076

 

 

c) Prekoračenje 181 do 360 dana

077

 

 

d) Prekoračenje preko 360 dana

078

 

24

Obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 080 do 083)

079

0

 

a) Prekoračenje 1 do 60 dana

080

 

 

b) Prekoračenje 61 do 180 dana

081

 

 

c) Prekoračenje 181 do 360 dana

082

 

 

d) Prekoračenje preko 360 dana

083

 

dio 25, 26

Obveze za financijsku imovinu (AOP 085 do 089)

084

0

251, 253

Obveze za čekove i mjenice

085

 

254

Obveze za obveznice

086

 

256

Obveze za ostale vrijednosne papire

087

 

262, 263, 2643, 2644, 2645, 2653, 2654, 267

Obveze za tuzemne kredite i zajmove

088

 

261, 2646, 2647, 2648, 2655, 2656

Obveze za inozemne kredite i zajmove

089

 

 

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)

090

0

 

Međusobne obveze proračunskih korisnika

091

 

23

Obveze za rashode poslovanja

092

 

24

Obveze za nabavu nefinancijske imovine

093

 

dio 25, 26

Obveze za financijsku imovinu

094

 

 

 

 

 

 

Copyright © Ante Borić