Baza je ažurirana 02.10.2023. 

zaključno sa NN 113/23

NN 53/2013 (6.5.2013.)

 

HRVATSKI SABOR

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. travnja 2013. godine.

Klasa: 011-01/13-01/89

Urbroj: 71-05-03/1-13-2

Zagreb, 25. travnja 2013.

Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović, v. r.

 

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu (»Narodne novine«, br. 139/12.) u članku 26. stavku 1. iznos: »26.705.621.479,00« zamjenjuje se iznosom: »26.295.565.365,00«.

U stavku 3. iznos: »3.792.275.161,00« zamjenjuje se iznosom: »3.959.781.161,00«, a iznos: »1.519.972.454,00« zamjenjuje se iznosom: »1.707.758.454,00«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvi dan od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/13-01/02

Zagreb, 19. travnja 2013.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko, v. r.

 

 

Copyright © Ante Borić